Zwycięstwo w Akademickich Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce

Bar­dzo uda­ny sezon notu­ją lek­ko­atle­ci Klu­bu Uczel­nia­ne­go AZS WAT. Po zwy­cię­stwie repre­zen­ta­cji kobiet i zaję­ciu dru­gie­go miej­sca repre­zen­ta­cji męż­czyzn w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy i Mazow­sza, oby­dwie repre­zen­ta­cje zwy­cię­ży­ły w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w typach uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych. Zawo­dy zosta­ły roze­gra­ne w minio­ny week­end w Łodzi.

Szcze­gól­ne gra­tu­la­cje nale­żą się kobie­cej repre­zen­ta­cji WAT sek­cji lek­kiej atle­ty­ki, któ­ra zaję­ła wyso­kie siód­me miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej (wśród repre­zen­tan­tów 70 uczel­ni i szkół wyż­szych) i po raz pierw­szy zwy­cię­ży­ła w kla­sy­fi­ka­cji w typach uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych.

Męska repre­zen­ta­cja skła­da­ją­ca się z sprin­te­rów (10 zawod­ni­ków), skocz­ków (2 zawod­ni­ków) i mio­ta­czy (3 zawod­ni­ków), bez bie­ga­czy na śred­nich dystan­sach, po raz kolej­ny sta­nę­ła na naj­wyż­szym stop­niu podium. Na wyróż­nie­nie zasłu­gu­je zdo­by­cie 3 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej przez szta­fe­tę 4×100 m męż­czyzn. Wyprze­dzi­ły nas tyl­ko zespo­ły AWF Kra­ków i AWF Poznań, a za nami były szta­fe­ty repre­zen­tu­ją­ce 40 uczel­ni. W kla­sy­fi­ka­cji typów uczel­ni zawod­ni­cy WAT zwy­cię­ży­li we wszyst­kich kon­ku­ren­cjach sprin­ter­skich (100, 200, 400, 4×100 m i 4×400 m). Do rywa­li­za­cji w kon­ku­ren­cji męż­czyzn przy­stą­pi­ły repre­zen­ta­cje 67 uczel­ni i szkół wyż­szych.

O dobrym przy­go­to­wa­niu i świet­nej for­mie świad­czą usta­no­wio­ne na zawo­dach rekor­dy życio­we i popra­wio­ne rekor­dy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Nowe rekor­dy WAT usta­no­wi­ły: Alek­san­dra Paw­lic­ka (100 m – 12,90 s), Justy­na Mizak (200 m – 26,85 s), Mał­go­rza­ta Czer­ska (400 m – 61,04 s), Kin­ga Reda (1500 m – 4:52,43 min), Beata War­choł, Mał­go­rza­ta Czer­ska, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Paw­lic­ka (szta­fe­ta 4×100 m – 51,16 s).

 

Meda­le zdo­by­li:

Zło­te:

 • 100 m – Szy­mon Pio­trow­ski (10,99 s)
 • 200 m – Arka­diusz Drę­żek (22,50 s)
 • 400 m – Michał Opoc­ki (50,44 s)
 • 4×100 m – Arka­diusz Drę­żek, Dawid Muzy­czuk, Arka­diusz Orzeł, Szy­mon Pio­trow­ski (42,46 s)
 • 4×400 m – Dawid Muzy­czuk, Jakub Pędzi­wiatr, Emil Czar­noc­ki, Michał Opoc­ki (3:24,94 min)
 • Skok wzwyż – Kac­per Kopeć (175 cm)

Srebr­ne:

 • 4×400 m – Beata War­choł, Nata­lia Wło­dar­czyk, Justy­na Mizak, Mał­go­rza­ta Czer­ska (4:10,43 min)
 • Skok wzwyż – Szy­mon Birt (170 cm)

Brą­zo­we:

 • 100 m – Dawid Muzy­czuk (11,11 s)
 • 400 m – Mał­go­rza­ta Czer­ska (61,04 s)
 • 4×100 m – Beata War­choł, Mał­go­rza­ta Czer­ska, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Paw­lic­ka (51,16 s)
 • Skok w dal: Wero­ni­ka Bara­nek (5,07 m).

 

W zawo­dach na czo­ło­wych miej­scach upla­so­wa­li się tak­że: 1 miej­sce: trój­skok – Domi­ni­ka Chom­czyk (11,00 m), 100 m przez płot­ki – Elwi­ra Wró­bel (17,74 s), 2 miej­sce: 110 m przez płot­ki – Szy­mon Birt (16,90 s), 3 miej­sce: trój­skok – Anna Dawi­diuk (10,34 m).

Leszek Kle­szow­ski
fot. archi­wum sek­cji LA

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w siatkówce kobiet

Siat­kar­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej po rocz­nej nie­obec­no­ści powró­ci­ły do 1 Ligii Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza . Po inten­syw­nym, peł­nym emo­cji sezo­nie dru­ży­na WAT upla­so­wa­ła się na dru­gim miej­scu tabe­li i wywal­czy­ła moż­li­wość gry o awans do naj­wyż­szej ligi roz­gry­wek. W meczach bara­żo­wych poko­na­ły repre­zen­tant­ki Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie. Pierw­sze spo­tka­nie zakoń­czy­ło się wyni­kiem 3 : 1 na korzyść dziew­czyn z WATu. Dru­gi mecz, roz­gry­wa­ny już na wła­snym boisku i przy peł­nych try­bu­nach, nie pozo­sta­wił wąt­pli­wo­ści i siat­kar­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­pie­czę­to­wa­ły swój awans do 1 ligi wygry­wa­jąc z dru­ży­ną SGH 3 : 0.

 Skład:

 1. Szóst­kie­wicz Pau­li­na,
 2. Wal­czak Mag­da,
 3. Wusie­wicz Ola,
 4. Cem­brzyń­ska Zuza,
 5. Siko­ra Gabry­sia,
 6. Gumow­ska Nata­lia,
 7. Ber­liń­ska Nata­lia,
 8. Ossow­ska Nata­lia,
 9. Rybak Anna,
 10. Stry­jew­ska Kasia,
 11. Sume­ra Mar­ty­na,
 12. Biskup Joan­na

Tre­ner: Jacek Kowal.

mgr Jacek Kowal

Szczypiorniaki z WAT jadą na finał Akademickich Mistrzostw Polski

Pod­czas majo­we­go week­en­du, w dniach 17 – 19 maja dru­ży­na sek­cji pił­ki ręcz­nej z KU AZS WAT wal­czy­ła w Pół­fi­na­łach Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski. W tym roku odby­ły się one w Łodzi. Zespół, pod okiem tre­ne­ra Mar­ka Szew­ca, wyru­szył w solid­nym, peł­nym skła­dzie. W pią­tek roz­gry­wa­ne były pierw­sze mecze gru­po­we. Od począt­ku zawo­dów zawod­ni­cy nie pozo­sta­wi­li złu­dzeń, że przy­je­cha­li tutaj tyl­ko na wyciecz­kę. Poko­na­li Poli­tech­ni­kę Łódz­ką (21:15), a następ­nie zre­wan­żo­wa­li się za ligo­wą poraż­kę Poli­tech­ni­ce War­szaw­skiej (21:13). Oba zwy­cię­stwa były zna­czą­ce i już po tych meczach wie­dzie­li, że wyj­dą z gru­py jako dru­ży­na numer 1. Nie poprze­sta­li jed­nak na tym. W  sobot­nie połu­dnie poko­na­li Szko­łę Głów­ną Han­dlo­wą z War­sza­wy (24:16) i bez dys­ku­syj­nie zaję­li pierw­sze miej­sce w gru­pie . W ten spo­sób nie­po­ko­na­na eki­pa zmie­rza­ła na mecz ćwierć­fi­na­łu, gdzie po cięż­kim boju wygra­ła (25:24) z trud­nym prze­ciw­ni­kiem UMCS w Lubli­nie. O zwy­cię­stwie zade­cy­do­wał rzut kar­ny, wyko­ny­wa­ny przez kapi­ta­na dru­ży­ny – Krzysz­to­fa Marosz­ka już po koń­co­wej syre­nie. W tym momen­cie było już pew­ne, że zdo­by­li awans do Fina­łów AMP, ale tur­niej się nie koń­czył. W nie­dzie­le w pół­fi­na­le zabra­kło szczę­ścia. Dru­ży­na z Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej wspar­ta zawod­ni­ka­mi pierw­szo­li­go­wy­mi wyko­rzy­sta­ła swo­ją dys­po­zy­cję dnia i w regu­la­mi­no­wym cza­sie mecz zakoń­czył się remi­sem 23:23. W kar­nych,  nie­ste­ty lep­si oka­za­li się lubli­nia­nie 5:4 pk. Zosta­ło powal­czyć o brą­zo­wy medal, cho­ciaż mecz z trud­nym do gry, Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim od począt­ku nie ukła­dał się po naszej myśli.. Osta­tecz­nie, przy hero­icz­nym zmę­cze­niu i wykrze­sa­niu z sie­bie resz­tek sił ( trzy dni po dwa mecze dzien­nie), nasi zawod­ni­cy zaję­li 4 miej­sce, ule­ga­jąc UW (29:17). Cięż­ko nie uznać tego za suk­ces. Każ­dy z gra­czy, łącz­nie z tre­ne­rem nawet nie śnił o takim dobrym wystę­pie. Żaden z gra­czy, repre­zen­ta­cji WAT aktu­al­nie nie jest na sta­łe powią­za­ny z inną dru­ży­ną ligo­wą. Brak „zawo­dow­ców” w dru­ży­nie z jed­no­cze­snym  awan­sem zespo­łu do fina­łu AMP wywo­ła­ło ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie  zespo­łem wśród ekip jadą­cych na fina­ły do Kra­ko­wa. Sam tur­niej fina­ło­wy odbę­dzie się pod­czas week­en­du 7 – 9 czerw­ca. Zawod­ni­cy poka­za­li cha­rak­ter, wole wal­ki i twier­dzą, że jadą wal­czyć o jak naj­wyż­sze miej­sce – nawet z „zawo­dow­ca­mi”. Skła­da­my gra­tu­la­cje zarów­no dru­ży­nie, jak i tre­ne­ro­wi zespo­łu, życząc dal­szych suk­ce­sów i dużej sku­tecz­no­ści w grze.

mgr Marek Szewc

Reprezentacja piłki nożnej AZS WAT na AMP

Pił­kar­ska dru­ży­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej po cięż­ko prze­pra­co­wa­nych przy­go­to­wa­niach do sezo­nu 2018/19 przy­stą­pi­ła do roz­gry­wek ligo­wych Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza. Wszyst­kie swo­je mecze, nasza repre­zen­ta­cja mogła roze­grać na dosko­na­le przy­go­to­wa­nym sta­dio­nie SWF WAT. Po uzy­ska­niu świet­nych wyni­ków w rywa­li­za­cji ligo­wej, zwłasz­cza w run­dzie wio­sen­nej, kie­dy poko­na­ła wszyst­kie dru­ży­ny poza lide­rem roz­gry­wek, zaję­ła trze­cie miej­sce.

Pozwo­li­ło to na udział w pół­fi­na­łach Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski, któ­re prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły w  dniach 12 – 14.05.19r. na boiskach Bemow­skie­go Ośrod­ka Pił­ki Noż­nej w War­sza­wie. Tego­rocz­ny tur­niej pół­fi­na­ło­wy dla naj­lep­szych repre­zen­ta­cji uczel­ni z woje­wództw pod­la­skie­go, war­miń­sko-mazur­skie­go, łódz­kie­go i mazo­wiec­kie­go miał na celu wyty­po­wa­nia czte­rech naj­lep­szych dru­żyn, któ­re wezmą udział w fina­łach AMP w Lesz­nie. Wal­ka do ostat­nich minut we wszyst­kich spo­tka­niach, nie­ste­ty nie pozwo­li­ła na zdo­by­cie odpo­wied­niej licz­by punk­tów i otrzy­ma­nia bile­tu do Lesz­na.

Cie­szy fakt, iż po nie­do­sy­cie zawod­ni­cy pra­gną pod­jąć kolej­ny trud i już w przy­szłym roku zamel­do­wać się ponow­nie na tym samym pozio­mie roz­gry­wek.

Repre­zen­ta­cja pił­ki noż­nej KU AZS WAT

Bram­ka­rze:

 1. Małec­ki Kamil
 2. Serzy­sko Karol
 3. Drab Olaf
 4. Dobro­siel­ski Alek­san­der

Obroń­cy:

 1. Nowa­czyk Daniel Kapi­tan
 2. Mar­czak Piotr
 3. Ruta Dawid
 4. Trzciań­ski Kamil
 5. Jagieł­ło Patryk
 6. Jędry­ka Mate­usz
 7. Ćwiek Rafał
 8. Błasz­kie­wicz Łukasz

Pomoc­ni­cy:

 1. Lisoc­ki Seba­stian
 2. Wło­dar­czyk Mate­usz
 3. Polak Domi­nik
 4. Szcze­giel­niak Ceza­ry
 5. Szcze­giel­niak Mate­usz
 6. Zwierz Kac­per
 7. Szkut­nik Mate­usz
 8. Cie­cha­now­ski Mate­usz
 9. Kasprzyk Piotr

Napast­ni­cy:

 1. Pią­tek Rado­sław
 2. Kruk Mar­cin
 3. Paw­łow­ski Prze­my­sław
 4. Emer­le Daniel

Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych, któ­rzy chcą wes­przeć sze­re­gi naszej repre­zen­ta­cji w przy­szłym sezo­nie na tre­nin­gi już od paź­dzier­ni­ka oraz dzię­ku­je­my coraz szer­sze­mu gro­nu kibi­ców, któ­rzy wspie­ra­ją nas na naszym obiek­cie spor­to­wym.

Ze spor­to­wym pozdro­wie­niem
Tre­ner repre­zen­ta­cji
mgr Rafał Paw­łow­ski

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Lekkiej Atletyce 11 – 12 maja 2019

Ostrym prze­tar­ciem star­to­wym przed Aka­de­mic­ki­mi Mistrzo­stwa­mi Pol­ski były roz­gry­wa­ne na sta­dio­nie war­szaw­skie­go AWF‑u Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza w Lek­kiej Atle­ty­ce.

Histo­rycz­ny suk­ces odnio­sły zawod­nicz­ki nasze­go klu­bu, zwy­cię­ża­jąc po raz pierw­szy w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej. Gra­tu­la­cje nale­żą się wszyst­kim naszym zawod­nicz­kom za bar­dzo uda­ne star­ty, czę­sto popar­te rekor­da­mi życio­wy­mi. Na szcze­gól­ne wyróż­nie­nie zasłu­gu­ją zawod­nicz­ki, któ­re usta­no­wi­ły nowe rekor­dy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Są to:

 • Alek­san­dra Paw­lic­ka w bie­gach na 100 m (13,00) i 200m (27,30).
 • Kin­ga Reda w bie­gu na 1500 m (4:58,65).
 • Szta­fe­ta 4 × 100 m (51,54) – Nata­lia Wło­dar­czyk, Mał­go­rza­ta Czer­ska, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Paw­lic­ka.

Meda­le zdo­by­ły:

Zło­te:

 • 400 m Justy­na Mizak (61,14 s) rekord życio­wy.
 • 800 m, 1500 m Kin­ga Reda (2:23,79 i 4:58,65) rekor­dy życio­we.
 • Szta­fe­ta 4 × 100 m (51,56 s) – Nata­lia Wło­dar­czyk, Mał­go­rza­ta Czer­ska, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Paw­lic­ka rekord WAT.

Srebr­ne:

 • 400 m Nata­lia Wło­dar­czyk (62,31 s) rekord życio­wy
 • Szta­fe­ta 4 × 100m (52,63 s) Anna Dawi­diuk, Wero­ni­ka Bara­nek, Elwi­ra Wró­bel, Domi­ni­ka Chom­czyk.
 • Skok w dal Wero­ni­ka Bara­nek (5,30 m) – rekord WAT.
 • Trój­skok Domi­ni­ka Chom­czyk (11,03 m)

Brą­zo­we:

 • 400 m Mał­go­rza­ta Czer­ska (62,67 s)
 • Skok w dal Domi­ni­ka Chom­czyk (5,03 m)
 • Trój­skok Anna Dawi­diuk (10,29) rekord życio­wy
 • Pchnię­cie kulą: Ali­cja Lasi­kow­ska (8,79 m)

W repre­zen­ta­cji wystar­to­wa­ły:

 • Gru­pa sprin­tu: Mał­go­rza­ta Czer­ska, Kata­rzy­na Łyjak, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Paw­lic­ka, Kami­la Pra­buc­ka, Nata­lia Wło­dar­czyk, Beata War­choł, Nata­lia Wro­na, Ange­li­ka Zaka­szew­ska.
 • Gru­pa bie­gów śred­nich: Kin­ga Reda.
 • Gru­pa sko­ków: Wero­ni­ka Bara­nek, Domi­ni­ka Chom­czyk, Anna Dawi­diuk, Ewa Rózga, Kata­rzy­na Wło­dar­czyk, Elwi­ra Wró­bel.
 • Gru­pa rzu­tów: Ali­cja Lasi­kow­ska.

Bar­dzo uda­nie wystar­to­wa­ła rów­nież męska repre­zen­ta­cja lek­ko­atle­tów WAT. W okro­jo­nym skła­dzie (brak zawod­ni­ków z bie­gów śred­nich i rzu­tów) zaję­ła w zawo­dach II miej­sce. Zawod­ni­cyw pierw­szym star­cie w sezo­nie w więk­szo­ści osią­gnę­li wyni­ki na pozio­mie naj­lep­szych z ubie­głe­go roku, co roku­je na uda­ne star­ty w kolej­nych zawo­dach.

Wyni­ki zawo­dów:

 • 100 mI m. Dawid Muzy­czuk – 11,06; III m. Szy­mon Pio­trow­ski – 11,19
 • 200 mII m. Dawid Muzy­czuk – 22,40; III m. Michał Opoc­ki 22,90
 • 400 mI m. Jakub Pędzi­wiatr – 50,41; II m. Michał Opoc­ki 51,31, III m. Emil Czar­noc­ki – 52,03
 • 4 × 100 mI m. WAT I – 43,48 Arka­diusz Drę­żek, Dawid Muzy­czuk, Arka­diusz Orzeł, Szy­mon Pio­trow­ski; II m. WAT II – 44,50 Maciej Roczek, Michał Opoc­ki, Emil Czar­noc­ki, Jakub Pędzi­wiatr
 • Skok wzwyżII m. Kuba Ślu­żyń­ski; III m. – Kac­per Kopeć – obaj 175cm

W repre­zen­ta­cji star­to­wa­li: na 200 i 400 m Maciej Wro­na, Marek Zacha­rej­ko, w sko­ku w dal Paweł Bycz­kow­ski, w sko­ku wzwyż i na 110ppł Szy­mon Birt.

mgr Leszek Kle­szow­ski

Mistrzowski sezon badmintonistów

Bad­min­to­ni­ści z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­li czo­ło­we miej­sca w tur­nie­ju fina­ło­wym XXI Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie. W roz­gryw­kach, któ­re odby­ły się 12 maja na tere­nie obiek­tów spor­to­wych WAT wystą­pi­li naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ni zawod­ni­cy w poprzed­nich rzu­tach ligi aka­de­mic­kiej.

W grze poje­dyn­czej  kobiet naj­lep­sza oka­za­ła się zawod­nicz­ka WAT Jolan­ta Chod­kow­ska, a zaraz za nią sierż. pchor. Joan­na Biskup, rów­nież z naszej uczel­ni. W deblu męż­czyzn wygrał duet plut. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski i Maciej Sta­ni­sław­czyk. Trze­cie miej­sce na podium zaję­li płk dr hab. inż. Jacek Jani­szew­ski z dr. inż. Zdzi­sła­wem Idziasz­kiem. Brą­zo­we meda­le zdo­by­li: w grze poje­dyn­czej męż­czyzn – szer. pchor. Maciej Kró­lak i w grze podwój­nej kobiet – plut. pchor. Alek­san­dra Sztab­kow­ska z Mag­da­le­ną Kamień.

Po zakoń­czo­nych grach fina­ło­wych odby­ła się deko­ra­cja naj­lep­szych dru­żyn. W tego­rocz­nym sezo­nie 2018/2019 zawod­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oka­za­li się naj­lep­si w swo­ich kate­go­riach. Po raz pierw­szy panie i pano­wie jed­no­cze­śnie sta­nę­li na naj­wyż­szym podium. Ten wyjąt­ko­wy suk­ces był wyni­kiem bar­dzo dobrych gier zawod­ni­ków WAT w trzech rzu­tach ligi. W XXI Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy i Mazow­sza Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło 32 zawod­ni­ków.

Kolej­nym suk­ce­sem, któ­ry przy­czy­nił się do majo­wych rezul­ta­tów były fina­ły Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski. W tych mistrzo­stwach dru­ży­na WAT w kla­sy­fi­ka­cji uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych zdo­by­ła I miej­sce. Zawo­dy odby­ły się w dniach 26 – 28 kwiet­nia w   Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie. Zło­te meda­le zdo­by­li: sierż. pchor. Joan­na Biskup, kpr. pchor. Domi­ni­ka  Adam­ska, Jolan­ta Chod­kow­ska, Mag­da­le­na Kamień, Bogu­mi­ła Przy­by­ła, plut. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski, szer. pchor. Maciej Kró­lak, szer. pchor. Axel Mar­ci­niak, Adam Jusz­czyk i Maciej Sta­ni­sław­czyk.

tekst i zdj. Wal­de­mar Lachow­ski

Akademickie Mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu-jitsu

Dnia 12.05.2018 w Szko­le Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go i Spor­tu UAM w Pozna­niu odby­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w bra­zy­lij­skim jiu jit­su GI i NO GI.

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li kpr. pchor. Julia Sowa­da i plut. pchor. Szy­mon Zawi­stow­ski.

Uzy­ska­li oni nastę­pu­ją­ce loka­ty: kpr. pchor. Julia Sowa­da – pierw­sze miej­sce (kat. ‑60kg, nie­bie­skie pasy), st. kpr. pchor. Szy­mon Zawi­stow­ski – trze­cie miej­sce (kat. ‑82,3kg, nie­bie­skie pasy).  

kpr. pchor. Julia Sowa­da
fot. Pau­li­na Ratajcz­ka i BJJ Fana­tics

Żeglarze WAT Akademickimi Mistrzami Warszawy i Mazowsza

Żegla­rze z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wywal­czy­li tytuł Aka­de­mic­kich Mistrzów War­sza­wy i Mazow­sza. Rega­ty odby­ły się w sobo­tę 11 maja na Zale­wie Zegrzyń­skim pod War­sza­wą. WAT repre­zen­to­wa­ły łącz­nie trzy zało­gi. Nasze zespo­ły zaję­ły pierw­sze, trze­cie i czwar­te miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej, co z kolei zło­ży­ło się na 1 miej­sce WAT w punk­ta­cji dru­ży­no­wej sto­łecz­nych uczel­ni.

Naj­le­piej pora­dził sobie sierż. pchor. Igor Der­wich w zało­dze z szer. pchor. Jaku­bem Bart­cza­kiem i Sła­wo­mi­rem Patro­siem. Trze­ci był Karol Erd ze st. szer. pchor. Patry­kiem Pan­kiem i zastę­pu­ją­cym nie­obec­ną zawod­nicz­kę ppor. Ada­mem Łożyń­skim. Tuż za podium zna­la­zła się zało­ga prze­wod­ni­czą­ce­go Stu­denc­kie­go Koła Żeglar­skie­go szer. pchor. Rafa­ła Bła­żej­czy­ka, któ­re­mu towa­rzy­szy­li: st. kpr. pchor. Prze­my­sław Kale­ta i stu­dent­ka wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa Karo­li­na Skow­roń­ska. „Były to pierw­sze rega­ty w tym roku, w któ­rych wzię­li­śmy udział. Do tej pory tyl­ko tre­no­wa­li­śmy. Teraz wie­my, że przy­go­to­wa­nia nie poszły na mar­ne. Na Zegrzu omal nie zdo­mi­no­wa­li­śmy całych zawo­dów, bo do zaję­cia całe­go podium w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej zabra­kło naszym zało­gom kil­ku metrów. Przed nami kolej­ne szan­se i spraw­dzia­ny. Pierw­szym z nich będą Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski roz­gry­wa­ne na Mazu­rach na począt­ku czerw­ca” – mówi ster­nik pchor. Bła­żej­czyk.

Człon­ko­wie Stu­denc­kie­go Koła Żeglar­skie­go WAT na co dzień tre­nu­ją w Ośrod­ku Szko­le­nio­wym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w Zegrzu pod okiem mgr. Zdzi­sła­wa Czaj­ko i ppor. Ada­ma Łożyń­skie­go. Od kil­ku lat osią­ga­ją coraz wyż­sze wyni­ki w zma­ga­niach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Tym samym Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na sta­je się dru­gim obok Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej cen­trum aka­de­mic­kie­go żeglar­stwa rega­to­we­go.

Doko­na­nia żegla­rzy WAT moż­na śle­dzić na face­bo­oku Stu­denc­kie­go Koła Żeglar­skie­goklu­bu AZS WAT.

ppor. mgr inż. Adam Łożyń­ski
fot. Stu­denc­kie Koło Żeglar­skie WAT

VI Akademickie Mistrzostwa Polski Kyokushin

Dnia 11 maja 2019 roku odby­ły się VI Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski Kyoku­shin w Hali Stu­dium WFiS UJ ul. Pia­stow­ska 26  w Kra­ko­wie. W Mistrzo­stwach uczest­ni­czy­ło 122 stu­den­tów z 36 uczel­ni. Hono­ro­wym Patro­nem MP był Rek­tor UJ. Sędzią głów­nym był Wice­pre­zes PZK Andrzej Drew­niak. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło 2 pod­cho­rą­żych tre­nu­ją­cych na AZS Kara­te Kyoku­shin  w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go W.A.T oraz stu­dent­ka Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Wyni­ki:

 • I miej­sce kumi­te kobiet kat. +65 kg: Moni­ka Zie­liń­ska
 • V‑VIII miej­sce kumi­te męż­czyzn +80 kg: szer. pchor. Prze­my­sław Bucholc
 • V‑VIII miej­sce kumi­te męż­czyzn ‑75 kg: kpr. pchor. Karol Kuczyń­ski

mgr Artur Gru­ba

Święto Sportu

Świę­to Spor­tu jest wyda­rze­niem już na sta­łe wpi­sa­nym w WAT-owski kalen­darz. W pią­tek 10 maja w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go stu­den­ci, nauczy­cie­le aka­de­mic­cy, pra­cow­ni­cy oraz kadra ofi­cer­ska rywa­li­zo­wa­li w ponad 20 kon­ku­ren­cjach spor­to­wych, m.in. w koszy­ków­ce, siat­ków­ce, pił­ce noż­nej, spor­tach siło­wych, strze­la­niu, bie­gu na orien­ta­cję, pły­wa­niu, teni­sie ziem­nym i w wie­lu innych.

Pod­czas ofi­cjal­ne­go otwar­cia spor­to­we­go świę­ta, płk dr inż. Artur Król,  pro­rek­tor ds. woj­sko­wych życzył wszyst­kim zawod­ni­kom jak naj­lep­szych wyni­ków i dobrej zaba­wy w duchu uczci­wej rywa­li­za­cji, któ­ra – jak pod­kre­ślił – towa­rzy­szy żoł­nie­rzom tak­że na wie­lu innych polach. Po tra­dy­cyj­nej for­mu­le: „Świę­to Spor­tu 2019 uwa­żam za otwar­te”, wygło­szo­nej przez płk. Kró­la, usły­sze­li­śmy grom­kie Do boju!, któ­rym zagrze­wał uczest­ni­ków do zma­gań kie­row­nik SWF ppłk Adam Wołos.

Zawo­dy w róż­nych dys­cy­pli­nach oraz kon­ku­ren­cje, któ­re odby­wa­ły się rów­no­cze­śnie w wie­lu miej­scach robi­ły duże wra­że­nie na publicz­no­ści. Jed­ną z naj­bar­dziej emo­cjo­nu­ją­cych kon­ku­ren­cji był Koman­dor­ski Sprint, w któ­rym repre­zen­ta­cje kom­pa­nii w skła­dzie po 3 pod­cho­rą­żych bie­gły na sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym w opo­rzą­dze­niu woj­sko­wym (strój moro, buty spor­to­we, ple­cak, a w nim buty woj­sko­we i beret). Nie mniej­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szył się tak­że dwu­bój dzie­kań­ski, czy­li roz­gryw­ki mię­dzy­wy­dzia­ło­we pod­czas któ­rych 4‑osobowa repre­zen­ta­cja z każ­de­go wydzia­łu w skła­dzie: dzie­kan, zastęp­ca dzie­ka­na, stu­dent oraz stu­dent­ka rywa­li­zo­wa­li w szta­fe­cie z obcią­że­niem w posta­ci ple­ca­ka, do któ­re­go przy­by­wa­ło ekwi­pun­ku przy każ­dej zmia­nie bie­gną­ce­go. Wal­ka była bar­dzo zacię­ta: zda­rza­ło się, że zawod­ni­cy bie­gną­cy z ple­ca­kiem gubi­li wypo­sa­że­nie, a  o wygra­nej decy­do­wa­ły ułam­ki sekund i poje­dyn­cze punk­ty. Na wynik koń­co­wy dwu­bo­ju mia­ły wpływ rów­nież wyni­ki, jakie uzy­ska­li dzie­ka­ni pod­czas kon­ku­ren­cji strze­lec­kiej na strzel­ni­cy pneu­ma­tycz­nej. I tak pierw­sze miej­sce zdo­był Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki, dru­gie Wydział Logi­sty­ki, a na trze­ciej pozy­cji upla­so­wał się Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji.

Pod­czas Świę­ta Spor­tu miał miej­sce finał „Współ­za­wod­nic­twa Woj­sko­we­go WAT”. W rywa­li­za­cji pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej bra­na była pod uwa­gę nie tyl­ko ich spraw­ność fizycz­na pod­czas kon­ku­ren­cji spor­to­wych, ale rów­nież oce­ny seme­stral­ne z Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go, teo­rii i prak­ty­ki strze­lań oraz języ­ka angiel­skie­go. Zwy­cię­ży­ła 7 kom­pa­nia 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go. Dru­gie miej­sce zaję­ła 1 kom­pa­nia 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­ła się 6 kom­pa­nia 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go.

Jak co roku już pod­czas Świę­ta Spor­tu odbył się rów­nież finał Mię­dzy­na­ro­do­wych Zawo­dów Spor­to­wo-Strze­lec­kich, zor­ga­ni­zo­wa­nych dla stu­den­tów woj­sko­wych w ramach pro­gra­mu współ­pra­cy z uczel­nia­mi woj­sko­wy­mi z Euro­py. Zwy­cięz­ców uho­no­ro­wa­no meda­la­mi.

Płk dr inż. Artur Król, wrę­cza­jąc pucha­ry zwy­cięz­com poszcze­gól­nych kon­ku­ren­cji roz­gry­wa­nych w ramach Świę­ta Spor­tu gra­tu­lo­wał zawod­ni­kom i dru­ży­nom gry fair play oraz spor­to­we­go ducha.

Szcze­gó­ło­we wyni­ki dostęp­ne są na stro­nie Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Hubert Kaź­mier­ski, Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

1 2 3 4 5 6 7 16