Medale dla pływaków WAT

wpis w: Aktualności, SWF | 0

W dniach 26 – 27 listo­pa­da w Zako­pa­nem odby­ły się Mistrzo­stwa Woj­ska Pol­skie­go w pły­wa­niu. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło pię­cio­ro pły­wa­ków pod kie­row­nic­twem por. Ceza­re­go Ram­sa. Pod­czas dwóch dni zma­gań repre­zen­tan­ci WAT zdo­by­li 6 meda­li. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej  Wyż­sze Szkol­nic­two Woj­sko­we zaję­ło IV miej­sce. W nie­ofi­cjal­nej kla­sy­fi­ka­cji w kate­go­rii do 35 lat zaję­li­śmy I miej­sce. Meda­le zdo­by­li:

 • st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – zło­ty medal w szta­fe­cie 4×50 m sty­lem zmien­nym i zło­ty medal 50 i 100 m sty­lem grzbie­to­wym,
 • st. kpr. pchor. Dawid Grab­czak – zło­ty medal w szta­fe­cie 4×50 m sty­lem zmien­nym i brą­zo­wy medal 50 i 100 m sty­lem kla­sycz­nym,
 • st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 x 50 m sty­lem zmien­nym i srebr­ny medal 100 m sty­lem motyl­ko­wym.

Na uwa­gę zasłu­gu­je tak­że posta­wa repre­zen­tan­tów WAT w kate­go­rii powy­żej 35 lat. Mjr Krzysz­tof Goc­man zajął 6 miej­sce na dystan­sie 100 m sty­lem motyl­ko­wym i 7 miej­sce na dystan­sie 50 m sty­lem motyl­ko­wym, nato­miast mjr Anna Boruc­ka uzy­ska­ła 8 wynik na dystan­sie 50 m sty­lem dowol­nym.

Osta­nia kon­ku­ren­cja roz­gry­wa­na na pły­wal­ni WOSZK w Zako­pa­nem oka­za­ła się rów­nież bar­dzo wido­wi­sko­wą. Szta­fe­ta 4x50 m sty­lem zmien­nym Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w skła­dzie: st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki, st. kpr. pchor. Dawid Grab­czak, st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk oraz bsmt. pchor. Karol Kukul­ski z AMW, zaję­ła pierw­sze miej­sce i cza­sem 1:45;2 usta­no­wi­ła nowy rekord Woj­ska Pol­skie­go. Dru­gie miej­sce zaję­li repre­zen­tan­ci 12 Dywi­zji Zme­cha­ni­zo­wa­nej, któ­rzy ule­gli naszym pod­opiecz­nym nie­ca­łą sekun­dę.  

tekst i fot. por. Ceza­ry Rams

Kolarski weekend w WAT

wpis w: SWF | 0

Na tere­nie obiek­tów spor­to­wych Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w dniach 10 i 11 listo­pa­da 2018 r. odby­ły się zawo­dy kolar­skie.

W sobo­tę zre­ali­zo­wa­no Ogól­no­pol­ski Prze­ła­jo­wy Wyścig Kolar­ski z oka­zji 100-lecia nie­pod­le­gło­ści pod patro­na­tem MON.

W nie­dzie­lę roze­gra­no pierw­szą edy­cję cyklu zimo­wych mara­to­nów MTB. Orga­ni­za­to­rem było sto­wa­rzy­sze­nie Legia MTB oraz Dziel­ni­ca Bemo­wo. W zawo­dach wystar­to­wa­li rów­nież stu­den­ci Naszej Uczel­ni. Czo­ło­we miej­sca zaję­li:

Rado­sław Kira­ga ( WCY) – pierw­sze miej­sce na dystan­sie Mini,

Karol Rzep­ka (WMT) – pierw­sze miej­sce w swo­jej kate­go­rii wie­ko­wej na dystan­sie Mega.

Krzysz­tof Kęp­niak
fot. Legia MTB

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w pływaniu i siatkówce

wpis w: SWF | 0

20 paź­dzier­ni­ka w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT odby­ły się Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w dwóch dys­cy­pli­nach – pły­wa­niu i pił­ce siat­ko­wej. Uczest­ni­czy­ły w nich repre­zen­ta­cje nastę­pu­ją­cych uczel­ni: Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej, Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych, Lot­ni­czej Aka­de­mii Woj­sko­wej, Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej, któ­ra wzię­ła udział tyl­ko w kon­ku­ren­cjach pły­wac­kich.

W zawo­dach pły­wac­kich na pły­wal­ni SWF WAT wystar­to­wa­ło w sumie 43 zawod­ni­ków w 20 kon­ku­ren­cjach indy­wi­du­al­nych (na dystan­sach 50 m i 100 m) i w 3 szta­fe­tach. Wyści­gi były bar­dzo wyrów­na­ne, nie­któ­re zwy­cię­stwa roz­strzy­gnę­ły się na ostat­nich metrach i budzi­ły wie­le emo­cji wśród kibi­ców na try­bu­nach. W więk­szo­ści kon­ku­ren­cji o zło­te meda­le wal­czy­li zawod­ni­cy gospo­da­rzy i pły­wa­cy z Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej, któ­ra przy­je­cha­ła w bar­dzo sil­nym skła­dzie. Moc­ną repre­zen­ta­cję przed­sta­wi­ła rów­nież Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych, któ­ra dzię­ki rów­nym star­tom upla­so­wa­ła się w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej na dru­gim miej­scu, prze­gry­wa­jąc tyl­ko z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną.

Kla­sy­fi­ka­cja gene­ral­na:

 1. WAT War­sza­wa 121 pkt
 2. AWL Wro­cław 101 pkt
 3. AMW Gdy­nia 97 pkt
 4. LAW Dęblin 32 pkt
 5. ASz­Woj War­sza­wa 4 pkt

Na hali SWF WAT roze­gra­no tur­niej pił­ki siat­ko­wej o Mistrzo­stwo Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pił­ce siat­ko­wej. Wzię­ły w nim udział czte­ry dru­ży­ny: Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej,  Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych, Lot­ni­czej Aka­de­mii Woj­sko­wej oraz Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Pod­czas jed­no­dnio­wej rywa­li­za­cji dru­ży­ny roze­gra­ły po 3 spo­tka­nia w sys­te­mie ligo­wym „każ­dy z każ­dym”. Zawo­dy były bar­dzo wyrów­na­ne, o czym świad­czą nie­jed­no­stron­ne wyni­ki koń­co­we. Eki­py z Wro­cła­wia, War­sza­wy oraz Dębli­na zano­to­wa­ły po 2 zwy­cię­stwa i o koń­co­wych pozy­cjach zde­cy­do­wał sto­su­nek setów. 

Wyni­ki:

 1. kolej­ka: AMW 0:2 AWL
 2. kolej­ka: WAT 2:0 LAW
 3. kolej­ka: AWL 1:2 LAW
 4. kolej­ka: WAT 2:0 AMW
 5. kolej­ka: AMW 0:2 LAW
 6. kolej­ka: WAT 0:2 AWL

Koń­co­wa kla­sy­fi­ka­cja tur­nie­ju:

 1. AWL Wro­cław
 2. WAT War­sza­wa
 3. LAW Dęblin
 4. AMW Gdy­nia

Tekst: Ewa Ser­got, Grze­gorz Psz­czo­ła
fot. Mar­cin Obu­ko­wicz, Ceza­ry Rams

50 m sty­lem dowol­nym M do 35

 1. ppor. Ceza­ry Rams – 24,30 – WAT
 2. mar. pchor. Karol Kukul­ski – 24,38 – AMW
 3. st.kpr. pchor. Michał Per­ka – 25,36 – AWL
 4. st. szer. pchor. Iwo Pucha­czew­ski – 27,84 – LAW

50 m sty­lem dowol­nym M pow. 36

 1. kmdr por. Prze­my­sław Rodwald – 34,35. AMW
 2. ppłk Kon­rad Boro­wiec­ki – 35,73 – WAT
 3. por. Ser­giusz Blok – 36,02 – AWL
 4. ppłk Krzysz­tof Żwi­rek – 38,44 – Asz­Woj

50 m sty­lem dowol­nym K do 35

 1. mar. pchor. Wero­ni­ka Prent­ka – 28,36 – AMW
 2. szer. pchor. Wero­ni­ka Ślicz­niak – 28,89 – AWL
 3. szer. pchor. Maja Bie­lec­ka – 30,91 – WAT
 4. kpr. pchor. Ani­ta Janiak – 32,12 – LAW

50 m sty­lem dowol­nym K pow. 36

 1. mjr Anna Boruc­ka – 42,72. WAT
 2. por. Anna Mlecz­ko – 52,80 – AWL

50 m sty­lem kla­sycz­nym M do 35

 1. st. kpr. pchor. Dawid Grab­czak – 30,14 – WAT
 2. mar. pchor. Mar­cin Kaź­mier­czak – 31,64 – AMW
 3. szer. pchor. Hubert Tybi­szew­ski – 32,33 – AWL
 4. st. szer. pchor. Szy­mon Koniecz­ka – 34,94 – LAW

50 m sty­lem kla­sycz­nym M pow. 36

 1. mjr Jacek Iwań­ski – 43,22. LAW
 2. kpt. Tomasz Leja – 43,68 – AWL
 3. mjr Bar­ło­miej Pień­ko – 45,96 – WAT
 4. kmdr ppor. Krzysz­tof Gaw­ry­siak – 46,22 – AMW

 50 m sty­lem kla­sycz­nym K do 35

 1. mar. pchor. Aga­ta Woj­cie­chow­ska – 39,01 – AMW
 2. st. szer. pchor. Karo­li­na Adam­kie­wicz – 40,34 – WAT
 3. szer. pchor. Alek­san­dra Kciuk – 43,37 – AWL
 4. kpr. pchor. Patry­cja Lin­chard – 45,67 – LAW

50 m sty­lem kla­sycz­nym K pow. 36

 1. st. mat Kata­rzy­na Tyliń­ska – 45,98 – AMW
 2. kpt. Agniesz­ka Macie­jew­ska-Mie­dziak – 59,97 – AWL
 3. mjr Mał­go­rza­ta Kopyt­ko – 1:32,15 – WAT

50 m sty­lem grzbie­to­wym M do 35

 1. st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – 27,00 – WAT
 2. mar. pchor. Rafał Cibo­row­ski – 28,92 – AMW
 3. st. szer. pchor. Michał Kwo­lek – 35,34 – AWL

50 m sty­lem grzbie­to­wym M pow. 36

 1. ppłk Prze­my­sław Kula – 42,88 – WAT
 2. st. chor. sztab. Zbi­gniew Miko­łaj­czyk – 43,51 – AWL
 3. kmdr por. Bog­dan Poja­wa – 54,03 – AMW

50 m sty­lem motyl­ko­wym M do 35

 1. st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – 26,60 – WAT
 2. szer. pchor. Dawid Sza­rek – 26,68 – AWL
 3. mat pchor. Miko­łaj Jan­czak – 27,59 – AMW
 4. st. szer. pchor. Jakub Konop – 29,62. LAW

50 m sty­lem motyl­ko­wym M pow. 36

 1. mjr Krzysz­tof Goc­man – 41,29 – WAT
 2. mjr Marek Kociu­ba – 42,57 – AWL
 3. kmdr Daniel Pożar­ski – 45,39 – AMW

100 m sty­lem dowol­nym M do 35

 1. mar. pchor. Karol Kukul­ski – 53,50 – AMW
 2. ppor. Ceza­ry Rams – 55,94 – WAT
 3. st. kpr. pchor. Michał Per­ka – 56,41 – AWL
 4. ppor. Jaro­sław Kawer­ski – 58,74 – LAW

100 m sty­lem dowol­nym M pow. 36

 1. kmdr por. Prze­my­sław Rodwald – 1:19,52 – AMW
 2. ppłk Kon­rad Boro­wiec­ki – 1:23,17 – WAT
 3. por. Ser­giusz Blok – 1:24,54 – AWL
 4. ppłk Krzysz­tof Żwi­rek – 1:32,10 – ASz­Woj

100 m sty­lem kla­sycz­nym M do 35

 1. st. kpr. pchor. Dawid Grab­czak – 1:07,44. WAT
 2. mar. pchor. Mar­cin Kaź­mier­czak – 1:09,16 – AMW
 3. szer. pchor. Hubert Tybi­szew­ski – 1:12,93. AWL
 4. st. szer. pchor. Jakub Konop – 1:15,78 – LAW

100 m sty­lem kla­sycz­nym M pow. 36

 1. kpt. Tomasz Leja – 1:37,41 – AWL
 2. mjr Jacek Iwań­ski – 1:40:51 – LAW
 3. kmdr ppor. Krzysz­tof Gaw­ry­siak – 1:42,94 – AMW
 4. mjr Bar­tło­miej Pień­ko – 1:43,30 – WAT

100 m sty­lem grzbie­to­wym M do 35

 1. st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – 1:00,95 – WAT
 2. mar. pchor. Rafał Cibo­row­ski – 1:04,23 – AMW
 3. st. szer. pchor. Michał Kwo­lek – 1:20,62 – AWL

100 m sty­lem grzbie­to­wym M pow. 36

 1. st. chor. sztab. Zbi­gniew Miko­łaj­czyk – 1:42,69 – AWL
 2. ppłk Prze­my­sław Kula – 1:45,79 – WAT
 3. kmdr por. Bog­dan Poja­wa – 2:15,54 – AMW

100 m sty­lem motyl­ko­wym do 35

 1. st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – 59,22 – WAT
 2. szer. pchor. Dawid Sza­rek – 1:01,84 – AWL
 3. mat pchor. Miko­łaj Jan­czak – 1:02,07 – AMW

100 m sty­lem motyl­ko­wym pow. 36

 1. mjr Krzysz­tof Goc­man – 1:48,09 – WAT
 2. mjr Marek Kociu­ba – 1:52,42 – AWL
 3. kmdr Daniel Pożar­ski – 1:55,97 – AMW

Szta­fe­ta 4 × 50 m sty­lem dowol­nym M

 1. mar. pchor. Rafał Cibo­row­ski – 1:42,39 – AMW
  mat pchor. Miko­łaj Jan­czak
  mar. pchor. Mar­cin Kaź­mier­czak
  mar. pchor. Karol Kukul­ski
 1. st. szer. pchor Jakub Konop – 1:49,09 – LAW
  st. szer. pchor Iwo Pucha­czew­ski
  st. szer. pchor. Szy­mon Koniecz­ka
  ppor. Jaro­sław Kawer­ski
 1. mjr Marek Kociu­ba – 2:19,82 – AWL
  st. chor. sztab. Zbi­gniew Miko­łaj­czyk
  kpt. Tomasz Leja
  por. Ser­giusz Blok
 1. ppłk Kon­rad Boro­wiec­ki – 2:29,86 – WAT
  ppłk Prze­my­sław Kula
  mjr Krzysz­tof Goc­man
  mjr Bar­tło­miej Pień­ko

Szta­fe­ta 4 × 50 m sty­lem dowol­nym K

 1. por. Anna Mlecz­ko – 2:42,11 – AWL
  szer. pchor. Alek­san­dra Kciuk
  kpt. Agniesz­ka Macie­jew­ska – Mie­dziak
  szer. pchor. Wero­ni­ka Ślicz­niak
 1. st. Szer. Pchor. Karo­li­na Adam­kie­wicz – 2:43,83 – WAT
  szer. pchor. Maja Bie­lec­ka
  mjr Mał­go­rza­ta Kopyt­ko
  mjr Anna Boruc­ka

Szta­fe­ta 4 × 50 m sty­lem zmien­nym M

 1. st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – 1:48,19 – WAT
  st. kpr. pchor. Dawid Grab­czak
  st. kpr. pchor.Stanisław Wło­dar­czyk
  ppor. Ceza­ry Rams
 1. st. szer. pchor. Michał Kwo­lek – 2:01,50 – AWL
  szer. pchor. Hubert Tybi­szew­ski
  szer. pchor. Dawid Sza­rek
  st. kpr. pchor. Michał Per­ka
 1. kmdr por. Bog­dan Poja­wa – 3:03,12 – AMW
  kmdr ppor. Krzysz­tof Gaw­ry­siak
  kmdr Daniel Pożar­ski
  kmdr por. Prze­my­sław Rodwald

 

Sukcesy reprezentacji WAT w kickboxingu

wpis w: Aktualności, SWF | 0

W dniach 12 – 13 paź­dzier­ni­ka we Wro­cła­wiu na tere­nie obiek­tów spor­to­wych Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych odby­ły się VI Mistrzo­stwa Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w Kick­bo­xin­gu, zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Pol­ski Zwią­zek Kick­bo­xin­gu oraz DSF Kick­bo­xing Chal­len­ge. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li: tre­ner sek­cji Kick­bo­xin­gu mgr Artur Gru­ba oraz zawod­ni­cy – Mar­ta Mak­sim, Grze­gorz Siko­ra, Domi­nik Szym­czak i Maciej Wró­blew­ski.

Zawod­nicz­ka Mar­ta Mak­sim, ule­ga­jąc mini­mal­nie w fina­le prze­ciw­nicz­ce z Komen­dy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Łodzi zdo­by­ła srebr­ny medal w for­mu­le Kick-Light. Grze­gorz Siko­ra poko­nał w pół­fi­na­le Prze­my­sła­wa Zdzieb­ko z Biesz­czadz­kie­go Oddzia­łu Stra­ży Gra­nicz­nej,  a w wal­ce fina­ło­wej  zde­kla­so­wał Mate­usza Sień­ko z Woj­sko­wej Sek­cji Wal­ki w Bli­skim Kon­tak­cie „PODHALAŃCZYK” i został Mistrzem Pol­ski w for­mu­le K-1 w kate­go­rii wago­wej do 75kg. Kolej­ny nasz zawod­nik Domi­nik Szym­czak tak­że sta­nął na naj­wyż­szym stop­niu podium w kate­go­rii wago­wej do 94 kg i zdo­był swój VII w karie­rze tytuł Mistrza Pol­ski, poko­nu­jąc kolej­no: Dawi­da Gostom­skie­go ze Star­gar­du Gdań­skie­go, Mate­usza Nowic­kie­go z WŻW Poznań, a w fina­le bar­dzo doświad­czo­ne­go zawod­ni­ka Artu­ra Zie­liń­skie­go z EKK Elbląg sto­sun­kiem punk­tów 10:8. Maciej Wró­blew­ski uległ nie­znacz­nie sto­sun­kiem punk­tów 4:9 zawod­ni­ko­wi repre­zen­tu­ją­ce­mu OSP Pion­ki Szy­mo­no­wi Gra­bow­skie­mu, zaj­mu­jąc osta­tecz­nie 3 miej­sce w swo­jej kate­go­rii wago­wej do 79 kg. Maciej, pomi­mo tego, że były to jego jed­ne z pierw­szych kro­ków na kick­bo­xer­skich matach, poka­zał się z bar­dzo dobrej stro­ny.

Jak co roku, nasi kick­bok­se­rzy zdo­by­wa­ją naj­wyż­sze tytu­ły, udo­wad­nia­jąc jed­no­cze­śnie, że spor­ty wal­ki w naszej Alma Mater sto­ją na bar­dzo dobrym pozio­mie. Zarów­no w VI Mistrzo­stwach Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w Kick­bo­xin­gu, jak i pod­czas majo­wych Mistrzostw Pol­ski AZS nasi zawod­ni­cy sta­nę­li na podium. Za przy­go­to­wa­nie naszych kick­bok­se­rów i ich wyszko­le­nie odpo­wie­dzial­ni są: mgr Artur Gru­ba (Kickboxing/Karate), mgr Mariusz Jad­czak (KRAV MAGA) i mgr Karol Lan­dow­ski (Boks).

st. kpr. pchor. Domi­nik Szym­czak
fot. st. kpr. pchor. Domi­nik Szym­czak; DSF Kick­bo­xing Chal­len­ge

Trzy medale na Mistrzostwach Wojska Polskiego w Biegu na Orientację

wpis w: SWF | 0

Repre­zen­tan­ci WAT, AWL i ASz­Woj na Mistrzo­stwach Woj­ska Pol­skie­go zdo­by­li zło­ty i srebr­ny medal w bie­gach indy­wi­du­al­nych oraz jeden srebr­ny medal w szta­fe­cie senior­skiej.

Mistrzo­stwa odby­ły się w pierw­szym tygo­dniu paź­dzier­ni­ka 2018 roku. Zawo­dy roze­gra­ne były na dystan­sie sprin­ter­skim, śred­nio­dy­stan­so­wym oraz w bie­gu szta­fe­to­wym.

Orga­ni­za­to­rem Mistrzostw była 9 Bra­niew­ska Bry­ga­da Kawa­le­rii Pan­cer­nej.

Do Mistrzostw przy­stą­pi­ło 133 zawod­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych 9 insty­tu­cji woj­sko­wych.

Wyż­sze Szkol­nic­two Woj­sko­we repre­zen­to­wa­ne było przez 11 zawod­ni­ków w tym sied­miu z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

 1. ppłk KIJEWSKI Jacek WAT – War­sza­wa (KU AZS WAT)
 2. mjr KOPYTKO Mał­go­rza­ta – WAT War­sza­wa (KU AZS WAT)
 3. mjr KOCIUBA Marek – AWL Wro­cław
 4. kpt. KORDELA Piotr – WAT War­sza­wa (KU AZS WAT)
 5. kpt. BZDAWSKI Maciej – ASz­Woj War­sza­wa (KU AZS WAT)
 6. por. SYGOCKI Kon­rad – WAT War­sza­wa (KU AZS WAT)
 7. st. kpr. pchor KURZAWIŃSKI Sła­wo­mir – WAT War­sza­wa (KU AZS WAT)
 8. kpr. pchor. TURCZYŃSKA Ali­cja – WAT War­sza­wa (KU AZS WAT)
 9. kpr. pchor. SEKRETA Anna – AWL Wro­cław
 10. st. szer. pchor. NOWAK Maciej – AWL Wro­cław
 11. szer. pchor. TADEJEWSKI Mate­usz – WAT War­sza­wa (KU AZS WAT)

Tra­sy bie­gów wyma­ga­ły od zawod­ni­ków dobre­go przy­go­to­wa­nia fizycz­ne­go, były tech­nicz­ne i boga­te w cie­ka­we warian­ty mię­dzy punk­ta­mi.

Zło­ty medal w bie­gu sprin­ter­skim zdo­był mjr Marek Kociu­ba.

Srebr­ny medal w bie­gu śred­nio­dy­stan­so­wym zdo­był kpt. Maciej Bzdaw­ski.

Srebr­ny medal w bie­gu szta­fe­to­wym w kate­go­rii senior­skiej zdo­by­li:

Maciej Bzdaw­ski, Sła­wo­mir Kurza­wiń­ski, Marek Kociu­ba, Maciej Nowak

Meda­li­stom i wszyst­kim pozo­sta­łym człon­kom repre­zen­ta­cji gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za wal­kę do same­go koń­ca!

Tre­ner sek­cji KU AZS WAT War­sza­wa, Dariusz Sokal­ski

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w biegach przełajowych

wpis w: Aktualności, SWF | 0

6 paź­dzier­ni­ka na tere­nie obiek­tów spor­to­wych Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w bie­gach prze­ła­jo­wych. Celem zawo­dów było wyło­nie­nie repre­zen­ta­cji do Mistrzostw Woj­ska Pol­skie­go oraz umoż­li­wie­nie żoł­nie­rzom-spor­tow­com zapre­zen­to­wa­nia swo­je­go pozio­mu wyszko­le­nia. W mistrzo­stwach udział wzię­ły nastę­pu­ją­ce repre­zen­ta­cje: Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej, Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej, Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych, Lot­ni­czej Aka­de­mii Woj­sko­wej i Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Po otwar­ciu mistrzostw przez pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych płk. dr. inż. Artu­ra Kró­la oraz pro­rek­to­ra ds. kształ­ce­nia dr. hab. inż. Zdzi­sła­wa Bog­da­no­wi­cza, zawod­ni­cy przy­stą­pi­li do rywa­li­za­cji w pię­ciu kon­ku­ren­cjach: bie­gu indy­wi­du­al­nym żeń­skim na dystan­sie 3000 m, bie­gu indy­wi­du­al­nym męskim na dystan­sie 3000 m, bie­gu indy­wi­du­al­nym męskim na dystan­sie 8000 m, bie­gu szta­fe­to­wym 4 × 1000 m – szta­fe­ta męska i bie­gu szta­fe­to­wym 4 × 2000 m – szta­fe­ta męska.

W poszcze­gól­nych kon­ku­ren­cjach czo­ło­we miej­sca zaję­li nastę­pu­ją­cy zawod­ni­cy:

Bieg indy­wi­du­al­ny żeń­ski na dystan­sie 3000 m do 35 lat:

 1. sierż. pchor. Kin­ga Reda – WAT
 2. sierż. Kin­ga Kara – LAW
 3. kpt. pchor. Karo­li­na Wyle­żoł – AWL

Bieg indy­wi­du­al­ny żeń­ski na dystan­sie 3000 m powy­żej 35 lat:

 1. mat Kata­rzy­na Tyliń­ska – AMW
 2. mjr Mał­go­rza­ta Kopyt­ko – WAT
 3. kpt. Lilia­na Kacz­ma­rek – AWL

Bieg indy­wi­du­al­ny męski na dystan­sie 3000 m do 35 lat:

 1. kpt. Michał Bresz­ka – LAW
 2. szer. pchor. Kamil Mezglew­ski – WAT
 3. szer. pchor. Jan Zie­lon­ka – WAT

Bieg indy­wi­du­al­ny męski na dystan­sie 3000 m powy­żej 35 lat:

 1. kpt. Maciej Bzdaw­ski – ASz­Woj
 2. sierż. Mariusz Arendt – LAW
 3. st. chor. szt. Woj­ciech Michał­kie­wicz – AWL

Bieg indy­wi­du­al­ny męski na dystan­sie 8000 m do 35 lat:

 1. ppor. Dariusz Jam­ro – AWL
 2. kpt. pchor. Paweł Her­man – AWL
 3. st. szer. pchor. Maciej Nowak – AWL

Bieg indy­wi­du­al­ny męski na dystan­sie 8000 m powy­żej 35 lat:

 1. mjr Marek Kociu­ba – AWL
 2. sierż. Tomasz Pater – AWL
 3. st. chor. szt. Robert Sierz­pu­tow­ski – WAT

Bieg szta­fe­to­wy 4 x 1000 m – szta­fe­ta męska:

 1. AWL
 2. LAW
 3. AMW

Bieg szta­fe­to­wy 4 x 2000 m – szta­fe­ta męska:

 1. AWL
 2. WAT
 3. LAW

Po pod­li­cze­niu punk­tów za wszyst­kie kon­ku­ren­cje nastą­pi­ła deko­ra­cja zwy­cięz­ców kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej mistrzostw. Pucha­ry przed­sta­wi­cie­lom repre­zen­ta­cji wrę­czy­li: kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT dr Satur­nin Przy­byl­ski oraz zastęp­ca kie­row­ni­ka SWF ds. woj­sko­wych ppłk Adam Wołos.

Kla­sy­fi­ka­cja gene­ral­na MWSW w bie­gach prze­ła­jo­wych przed­sta­wia się nastę­pu­ją­co:

 1. AWL
 2. WAT
 3. LAW
 4. AMW
 5. ASz­Woj

Wszyst­kim zwy­cięz­com ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my powo­dze­nia na Mistrzo­stwach Woj­ska Pol­skie­go.

Tekst i fot.: kpt. Jaro­sław Kurek

Relacja z wyprawy na Kazbek

wpis w: SWF | 0

Parę mie­się­cy temu poja­wi­ły się roz­mo­wy na temat wej­ścia na któ­rąś z wyż­szych gór. Począt­ko­wo wybór padł na Elbrus, wia­do­mo, koro­na Zie­mi i te spra­wy. Nie­ste­ty poja­wi­ły się pro­ble­my z dojaz­dem do Rosji. Nie mając zbyt wie­le cza­su na roz­wią­za­nie wszyst­kich tych pro­ble­mów zmie­ni­li­śmy górę, na niż­szy ale trud­niej­szy Kazbek. Przy­go­to­wa­nia oraz kom­ple­to­wa­nie sprzę­tu zbie­gły się z sesją oraz prak­ty­ka­mi, mimo to uda­ło się wszyst­ko dopiąć na ostat­ni guzik.

Do Gru­zji tra­fi­li­śmy pod koniec lip­ca. Nie mar­nu­jąc cza­su od razu uda­li­śmy się do Ste­panc­min­dy, mia­stecz­ka poło­żo­ne­go u stóp góry, któ­rej zbo­cza mia­ły się stać naszym domem przez kolej­ny tydzień. Kazbek to nie­co ponad pię­cio­ty­sięcz­ny (5033 m n.p.m) drze­mią­cy wul­kan, jed­no z naj­bar­dziej zna­nych obli­czy Gru­zji, przez miej­sco­wych zwa­ny Lodo­wym Szczy­tem (Mkin­war­cwe­ri). Pierw­szy dzień spę­dzi­li­śmy na przy­jem­nym, dzie­się­cio­ki­lo­me­tro­wym trek­kin­gu ze Ste­panc­min­dy do miej­sca pierw­sze­go noc­le­gu na wyso­ko­ści 3000 m n.p.m. Kolej­ny dzień to przej­ście dol­nej czę­ści lodow­ca Ger­ge­ti i dotar­cie do oko­li­cy Sta­cji Meteo, skąd będzie­my wycho­dzi­li w kie­run­ku szczy­tu. Przej­ście lodow­ca nie wyma­ga­ło uży­wa­nia jakie­go­kol­wiek sprzę­tu, wiec krót­ki spa­cer i po 2 godzi­nach byli­śmy na miej­scu, na wyso­ko­ści 3653m n.p.m. Tego dnia zosta­ło nam bar­dzo dużo wol­ne­go cza­su, więc posta­no­wi­li­śmy, w ramach akli­ma­ty­za­cji, wejść na pobli­skie wznie­sie­nie gdzie mie­ści­ła się mała kaplicz­ka. Na trze­ci dzień zapla­no­wa­li­śmy wyj­ście akli­ma­ty­za­cyj­ne na wyso­kość oko­ło 4200m n.p.m. któ­re­go celem było tak­że zapo­zna­nie się z tra­są, któ­rą przyj­dzie nam poko­ny­wać w środ­ku nocy. Kil­ku­go­dzin­ny trek­king dał nam się nie­co we zna­ki, z powo­du wyso­ko­ści i nie­do­sta­tecz­nej ilo­ści wypi­tej wody, bra­ki te uzu­peł­ni­li­śmy zaraz po zej­ściu do namio­tów. Resz­tę dnia spę­dzi­li­śmy odpo­czy­wa­jąc przed noc­nym wyj­ściem w kie­run­ku szczy­tu, któ­re zapla­no­wa­li­śmy na godzi­nę 2:30.

Budzi­my się w środ­ku nocy, nie­bo pokry­te chmu­ra­mi, choć uda­ło nam się dostrzec parę gwiazd – zde­cy­do­wa­li­śmy się ruszać. Z każ­dą upły­wa­ją­cą minu­tą pogo­da robi się coraz gor­sza. W gęstej mgle, o świ­cie docho­dzi­my do gór­nych par­tii lodow­ca. Widocz­ność zero­wa. Nie­ste­ty musi­my zawró­cić, góra nie pozwo­li­ła dziś sta­nąć na jej szczy­cie niko­mu. Szyb­ko wró­ci­li­śmy do namio­tu by zdrzem­nąć się choć na chwi­lę. Jutro w koń­cu cze­ka nas powtór­ka z roz­ryw­ki. W nocy wszyst­ko się powta­rza, wsta­je­my, jemy, spraw­dza­my ple­ca­ki i rusza­my w górę. Tym razem nie­bo jest ide­al­nie czy­ste, wie­je deli­kat­ny wiatr, a tem­pe­ra­tu­ra spa­da znacz­nie poni­żej zera. Gdy doszli­śmy do gór­nej czę­ści lodow­ca, wszyst­ko dooko­ła zaczy­na spo­wi­jać mgła, widocz­ność spa­da do zale­d­wie kil­ku metrów, tym razem idzie­my dalej. W szczy­to­wych par­tiach góry zaczy­na się robić korek (dogo­ni­li­śmy gru­pę Pola­ków, któ­ra wyszła ponad dwie godzi­ny przed nami). Musi­my zatrzy­my­wać się co kil­ka minut. Mgła i dość wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra (oko­li­ce 0° Cel­sju­sza) spra­wia­ją, że na naszych ubra­niach zaczy­na poja­wiać się woda, co w połą­cze­niu z sil­nie wie­ją­cym wia­trem spra­wia, że szyb­ko się wychła­dza­my cze­ka­jąc, aż będzie moż­na iść dalej (spo­re nachy­le­nie zbo­cza i duża ilość osób nie pozwa­la­ły już na wymi­nię­cie kolej­nych osób). Mimo tego zwol­nio­ne­go tem­pa na szczy­cie sta­je­my koło 8:30. Wido­ków nie­ste­ty nie uświad­czy­li­śmy z powo­du gęstej mgły. Zro­bi­li­śmy jed­nak kil­ka pamiąt­ko­wych zdjęć i ruszy­li­śmy w dół. Po doj­ściu do namio­tu cze­ka­ło nas spa­ko­wa­nie całe­go sprzę­tu i zej­ście na ostat­ni noc­leg na wyso­kość 3000m n.p.m. Ostat­nie­go dnia zmę­cze­ni ale zado­wo­le­ni zeszli­śmy z góry by świę­to­wać suk­ces.

Kazbek jest górą bar­dzo czę­sto lek­ce­wa­żo­ną przez oso­by chcą­ce wejść na jej wierz­cho­łek. Jest to samot­nie sto­ją­cy, uśpio­ny wul­kan, w oto­cze­niu któ­re­go nie ma innych szczy­tów o podob­nej wyso­ko­ści. Wie­ją tu bar­dzo sil­ne wia­try oraz każ­de­go dnia nastę­pu­je zała­ma­nie pogo­dy. Z tego powo­du na zbo­czach góry sta­cjo­nu­ją pol­scy ratow­ni­cy, któ­rzy nio­są pomoc każ­de­mu potrze­bu­ją­ce­mu. Nie­ste­ty wie­lu ludzi z wła­snej głu­po­ty nara­ża sie­bie oraz ratow­ni­ków na nie­bez­pie­czeń­stwo. Góra nie jest bar­dzo wyma­ga­ją­ca, lecz mimo wszyst­ko nale­ży zacho­wać zdro­wy roz­są­dek pró­bu­jąc wejść na szczyt. Dodat­ko­wo wie­le agen­cji i osób pry­wat­nych korzy­sta z moż­li­wo­ści prze­trans­por­to­wa­nia całe­go baga­żu do wyso­ko­ści 3653m n.p.m. przez konie, co zna­czą­co uła­twia wej­ście. My jed­nak zachę­ca­my do oso­bi­ste­go wno­sze­nia swo­ich rze­czy, suk­ces sma­ku­je wte­dy znacz­nie lepiej.

Tekst i foto: Patryk Popło­nyk i Prze­my­sław Pasek
Koło Wspi­nacz­ko­we WAT

Puchar świata Sydney 2018 w Taekwon-Do ITF

wpis w: SWF | 0

W dniach 25 – 30 wrze­śnia 2018 roku, w Syd­ney w Austra­lii odby­ły się zawo­dy VII Pucha­ru Świa­ta w Taekwon-Do ITF. W zawo­dach wzię­ło udział ponad 1000 zawod­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych 127 dru­żyn z 35 kra­jów, w tym 3 dru­ży­ny z Pol­ski.

W zawo­dach wziął udział stu­dent woj­sko­wy 3 roku st. szer. pchor. Karol Łuniew­ski z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa.

Karol poje­chał na zawo­dy jako zawod­nik kadry naro­do­wej star­to­wał indy­wi­du­al­nie oraz dru­ży­no­wo.

Star­ty indy­wi­du­al­ne Karol roz­po­czął w śro­dę od kon­ku­ren­cji ukła­dów for­mal­nych stop­ni mistrzow­skich III DAN senio­rów, spo­ty­ka­jąc się z aktu­al­nym Mistrzem Euro­py w tej kate­go­rii. Po dobrym poje­dyn­ku, decy­zją sędziów Karol nie­znacz­nie uległ 3 – 2 i odpadł z kon­ku­ren­cji.

Dwa dni póź­niej Karol wystar­to­wał w indy­wi­du­al­nych wal­kach senio­rów do 85 kg. W pierw­szej wal­ce zdo­mi­no­wał zawod­ni­ka z Male­zji, wygry­wa­jąc pew­nie 4 – 0. W kolej­nej wal­ce spo­tkał się z kole­gą z Argen­ty­ny pocho­dze­nia pol­skie­go. Po dobrej i pew­nej wal­ce Karol zwy­cię­żył kolej­ny raz 4 – 0. W trze­ciej wal­ce Karol spo­tkał się z zawod­ni­kiem z Nowej Zelan­dii z cza­sów junio­ra. Po cięż­kim boju Karol nie­ste­ty uległ zawod­ni­ko­wi z Nowej Zelan­dii 3 – 1, póź­niej­szym zdo­byw­cą Pucha­ru Świa­ta.

W sobo­tę Karol wraz z kole­ga­mi z dru­ży­ny naro­do­wej wystar­to­wa­li w kon­ku­ren­cji walk dru­ży­no­wych senio­rów. Po kolei pew­nie wygry­wa­jąc swo­je poje­dyn­ki poko­na­li kolej­no dru­ży­ny: Male­zji, dru­gą dru­ży­nę Argen­ty­ny, następ­nie gospo­da­rzy tur­nie­ju Austra­lię. W pół­fi­na­le zmie­rzy­li się ze ści­słą kadrą Argen­ty­ny. Po 4 wygra­nych i jed­nym prze­gra­nym poje­dyn­ku awan­so­wa­li do fina­łu.

W fina­le doszło do wyjąt­ko­we­go momen­tu, kie­dy to dwie pol­skie dru­ży­ny zna­la­zły się w fina­le Pucha­ru Świa­ta. Finał odbył się na gali fina­ło­wej w sobo­tę wie­czo­rem. Nie­ste­ty dru­ży­na Karo­la oka­za­ła się słab­sza i zdo­by­ła dru­gie miej­sce na Pucha­rze Świa­ta Syd­ney 2018.

Oprócz uczest­nic­twa w zawo­dach Karol zna­lazł tak­że czas na zwie­dza­nie Syd­ney oraz jego oko­lic. Odwie­dził ogród zoo­lo­gicz­ny Taron­ga Zoo uka­zu­ją­cy naj­róż­niej­sze gatun­ki zwie­rząt – głów­nie z Austra­lii. Miał tak­że oka­zję podzi­wia­nia słyn­nych budow­li Syd­ney – mostu Har­bo­ur Brid­ge oraz budyn­ku Ope­ra House. Ponad­to odbył cało­dnio­wą wyciecz­kę na pasmo gór­skie Blue Moun­ta­ins i kar­mił kan­gu­ry w Wil­dli­fe Park. Na koniec poby­tu spę­dził cały dzień na jed­nej z naj­więk­szych plaż Syd­ney  – Bon­di Beach. Miej­sca któ­re zoba­czył wywar­ły na nich nie­sa­mo­wi­te wra­że­nia, któ­re z pew­no­ścią na dłu­go pozo­sta­ną w ich pamię­ci. 

Tekst i zdję­cia: st. szer. pchor. Karol Łuniew­ski

1 2 3 4 5 6 7 13