Trójboiści WAT Akademickim Mistrzem Polski

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Trwa dobra pas­sa naszych trój­bo­istów. Po raz czwar­ty z rzę­du repre­zen­ta­cja Klu­bu Uczel­nia­ne­go AZS WAT zdo­by­ła tytuł Aka­de­mic­kie­go Mistrza Pol­ski w Trój­bo­ju Siło­wym w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej. Mistrzo­stwa odby­ły się w dniach 3 –5 maja w Kato­wi­cach. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li: ppor. Daniel Ilczy­szyn, ppor. Mate­usz Cze­chy­ra, st. kpr. pchor. Paweł Wasie­lew­ski, st. kpr. pchor. Jan Duma, kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski, kpr. pchor. Mar­cin Bogac­ki, Krzysz­tof Stan­gret, Prze­my­sław Sar­nac­ki i Kami­la Kasper­ska.

Na I miej­sce dru­ży­ny WAT zło­ży­ły się indy­wi­du­al­ne suk­ce­sy siła­czy:

 • Mate­usz Cze­chy­ra wywal­czył zło­ty medal w kat. 93 kg usta­na­wia­jąc wyni­kiem 755 kg nowy aka­de­mic­ki rekord Pol­ski,
 • Daniel Ilczy­szyn zdo­był tak­że zło­ty medal, ale w kat. 83 kg wyni­kiem 705 kg. Jest to rów­nież nowy aka­de­mic­ki rekord Pol­ski,
 • Mar­cin Bogac­ki to zło­ty meda­li­sta w kat. 105 kg wyni­kiem 732,5 kg,
 • Dariusz Rafal­ski wywal­czył tytuł wice­mi­strza Pol­ski w kat. 66 kg wyni­kiem 487,5 kg,
 • Krzysz­tof Stan­gret zajął IV loka­tę w kat. 120 kg wyni­kiem 660 kg,
 • Paweł Wasie­lew­ski uzy­skał wynik 570 kg w kat. 83 kg, co dało mu VI miej­sce,
 • Jan Duma wywal­czył VII loka­tę w kat. 93 kg wyni­kiem 642,5 kg,
 • Prze­my­sław Sar­nac­ki debiu­tu­ją­cy na tak dużej impre­zie zajął XV miej­sce w kat. 105 kg,
 • Kami­la Kasper­ska, jedy­na repre­zen­tant­ka WAT, zdo­by­ła tytuł wice­mi­strzy­ni Pol­ski w kat. 84 kg.

W kla­sy­fi­ka­cji na naj­lep­sze­go zawod­ni­ka Mistrzostw dwa pierw­sze miej­sca zaję­li repre­zen­tan­ci WAT: Mate­usz Cze­chy­ra i Daniel Ilczy­szyn.

W mistrzo­stwach wzię­ło udział bli­sko 400 zawod­ni­ków i zawod­ni­czek z ponad pięć­dzie­się­ciu uczel­ni z całej Pol­ski.

Tekst i fot.: Wal­de­mar Stan­gret

Mistrzostwa Wojskowej Akademii Technicznej w biegach przełajowych z przeszkodami

wpis w: SWF | 0

W dniu 27.04.2019 r. zgod­nie z „Pla­nem – kalen­da­rzem przed­się­wzięć spor­tu powszech­ne­go w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na rok aka­de­mic­ki 2018/2019”, na obiek­tach spor­to­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie, odby­ły się Mistrzo­stwa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w bie­gach prze­ła­jo­wych z prze­szko­da­mi na dystan­sie 3000m. W Mistrzo­stwach wzię­ły udział repre­zen­ta­cje 14 kom­pa­nii.

Zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej oraz zespo­ło­wej. Zawod­ni­cy na tra­sie bie­gu musie­li zma­gać się zarów­no z dystan­sem jak i z prze­szko­da­mi, któ­rych poko­na­nie doda­wa­ło emo­cji i zabie­ra­ło oddech na ostat­nich metrach tra­sy. Wybra­ne prze­szko­dy, któ­re zawod­ni­cy musie­li poko­nać znaj­do­wa­ły się na tere­nie Lądo­we­go Toru Prze­szkód i w Ośrod­ku Spraw­no­ści Fizycz­nej. Dodat­ko­wo trze­ba było zmie­rzyć się z natu­ral­ny­mi prze­szko­da­mi, taki­mi jak na przy­kład „gór­ka Mon­te Casi­no”, któ­ra znaj­du­je się w naszym lasku. Rywa­li­za­cja, pomi­mo swo­jej zacię­to­ści, prze­bie­ga­ła w rado­snej atmos­fe­rze i duchu fair play.

Klasyfikacja indywidualna żeńska
Miej­sce Sto­pień, imię i nazwi­sko Numer star­to­wy Czas Kom­pa­nia
1 sierż. pchor. Patry­cja FAŁEK 64 14:43:00 7
2 kpr. pchor. Kata­rzy­na ŁYJAK 52 15:13:00 9
3 szer. pchor. Kami­la PRABUCKA 75 15:33:00 14
4 st. szer. pchor. Nata­lia WŁODARCZYK 21 16:04:00 6
5 kpr. pchor. Ange­li­ka CHUDA 19 16:24:00 12
6 kpr. pchor. Anna DAWIDIUK 25 16:37:00 1
7 st. szer. pchor. Moni­ka GAŁUS 21 17:30:00 10
8 szer. pchor. Julia KOCOŃ 63 17:45:00 13
9 szer. pchor. Gabrie­la SIKORA 51 17:46:00 5
10 kpr. pchor. Ali­cja RYBAK 53 17:58:00 4
11 kpr. pchor. Gabrie­la DUDEK 68 18:36:00 8
12 st. szer. pchor. Nata­lia ZASTĘPOWSKA 10 18:48:00 11
13 plut. pchor. Pau­li­na LETKIEWICZ 50 19:41:00 2
14 kpr. pchor. Alek­san­dra ROGALA 58 19:59:00 3
Klasyfikacja indywidualna męska
Miej­sce Sto­pień, imię i nazwi­sko Numer star­to­wy Czas Kom­pa­nia
1 sierż. pchor. Łukasz ZAJMA 65 11:58:00 7
2 szer. pchor. Kamil MEZGLEWSKI 24 12:16:00 6
3 st. kpr. pchor. Grze­gorz MAJEWSKI 59 12:39:00 12
4 sierż. pchor. Dawid PACZYŃSKI 62 12:54:00 7
5 szer. pchor. Michał PAWŁOWSKI 27 13:41:00 13
6 kpr. pchor. Kamil ZBRÓG 68 13:48:00 4
7 st. szer. pchor. Maciej WIETRZYŃSKI 60 14:11:00 11
8 szer. pchor. Julian MIECZNIKOWSKI 16 14:26:00 5
9 plut. pchor. Miko­łaj KĘDZIAK 12 14:28:00 1
10 szer. pchor. Grze­gorz KĘDRA 66 14:28:00 13
11 plut. pchor. Damian NIESZPORSKI 22 14:34:00 2
12 st. szer. pchor. Rafał GUMOWSKI 57 14:34:00 11
13 szer. pchor. Hubert STUTKO 23 14:42:00 14
14 st. szer. pchor. Paweł BURDYŃSKI 67 15:04:00 9
15 plut. pchor. Seba­stian GŁOWACZ 28 15:12:00 9
16 kpr. pchor. Mate­usz DĄBROWSKI 54 15:13:00 12
17 szer. pchor. Dawid PAWLAK 62 15:37:00 14
18 st. szer. pchor. Jakub JASINOWSKI 19 15:39:00 6
19 st. kpr. pchor. Seba­stian LISOCKI 64 15:39:00 10
20 plut. pchor. Kac­per ZWIERZ 56 15:41:00 1
21 kpr. pchor. Kac­per ZARĘBA 10 15:45:00 4
22 st. szer. pchor. Jakub WOŹNIAK 63 16:01:00 5
23 st. kpr. pchor. Tomasz ADAMUS 24 16:08:00 10
24 kpr. pchor. Tomasz ŚLĄCZKA 16 17:44:00 8
25 sierż. pchor. Piotr GOLEC 51 18:16:00 8
26 st. kpr. pchor. Domi­nik PIETRUSZKA 18 19:28:00 2
27 plut. pchor. Michał TOMASZEWSKI 55 19:41:00 3
28 sierż. pchor. Karol PAWLIK 26 19:51:00 3
Klasyfikacja zespołowa
Miej­sce pod­od­dzia­łu Pod­od­dział Czas pod­od­dzia­łu
1 7 kom­pa­nia 39:35:00
2 6 kom­pa­nia 43:59:00
3 12 kom­pa­nia 44:16:00
4 9 kom­pa­nia 45:29:00
5 14 kom­pa­nia 45:52:00
6 13 kom­pa­nia 45:54:00
7 1 kom­pa­nia 46:46:00
8 4 kom­pa­nia 47:31:00
9 11 kom­pa­nia 47:33:00
10 5 kom­pa­nia 48:13:00
11 10 kom­pa­nia 49:17:00
12 2 kom­pa­nia 53:43:00
13 8 kom­pa­nia 54:36:00
14 3 kom­pa­nia 59:31:00

 

Zawo­dy, tekst i foto­gra­fie przy­go­to­wa­li: kpt. Paweł Ryś i mgr Dawid Zapła­ta

Siatkarze WAT na AMP w Olsztynie

wpis w: SWF | 0

Siat­kar­ska dru­ży­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej  powtó­rzy­ła bar­dzo dobry wynik sprzed roku na pół­fi­na­łach Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Olsz­ty­nie. Wal­ka do ostat­niej pił­ki we wszyst­kich spo­tka­niach pozwo­li­ła po raz kolej­ny na zaję­cie wyso­kie­go 5 miej­sca w tur­nie­ju.

Repre­zen­ta­cja WAT

Roze­gra­nie:

 • Erik Mikul­ski
 • Maciej Piła­to­wicz

Atak:

 • Sta­ni­sław Bęza

Przy­ję­cie:

 • Woj­ciech Dawid
 • Jakub Micha­lak
 • Ceza­ry Rudz­ki

Śro­dek:

 • Jakub Pał­ka
 • Bła­żej Sta­niak

Libe­ro:

 • Domi­nik Molen­da

Tre­ner:

 • Grze­gorz Psz­czo­ła

Zdję­cia i rela­cja: Grze­gorz Psz­czo­ła

Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa

 1. UWM Olsz­tyn
 2. Poli­tech­ni­ka Łódz­ka
 3. SAN Łódź
 4. ALK War­sza­wa
 5. WAT War­sza­wa
 6. UW War­sza­wa
 7. Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 8. Asz­Woj War­sza­wa
 9. SGH War­sza­wa
 10. WSM War­sza­wa
 11. Poli­tech­ni­ka Bia­ło­stoc­ka
 12. OSW Olsz­tyn

 

Szachiści WAT znów na podium

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Bli­sko osiem­dzie­się­ciu zawod­ni­ków rywa­li­zo­wa­ło ze sobą w Mistrzo­stwach Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w sza­chach w dniach 3 – 7 kwiet­nia w miej­sco­wo­ści Pokrzyw­na. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski, kpr. pchor. Mate­usz Fili­pow, kpr. pchor. Augu­styn Micha­lak, kpr. pchor. Paweł Sala­moń­ski oraz kpr. pchor. Paweł Węgliń­ski.

W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej tur­nie­ju ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski zajął V miej­sce (pla­su­jąc się tym samym na trze­ciej pozy­cji w Woj­sku Pol­skim). Ponad­to zespół w skła­dzie ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski, kpr. pchor. Mate­usz Fili­pow i kpr. pchor. Augu­styn Micha­lak zajął III miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej.

Ogól­no­pol­ska impre­za, zor­ga­ni­zo­wa­na pod patro­na­tem Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji, Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej, Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści, Pre­ze­sa Zarzą­du Głów­ne­go Związ­ku OSP RP w War­sza­wie i Komen­dan­ta Głów­ne­go Poli­cji sku­pi­ła 79 zawod­ni­ków z woj­ska, poli­cji, stra­ży pożar­nej, służ­by cel­nej i wię­zien­nej. Sędzią głów­nym z ramie­nia Pol­skie­go Związ­ku Sza­cho­we­go był Jacek Matlak. Zawod­ni­cy mie­li po 90 minut na par­tię oraz dodat­ko­wo 30 sekund na posu­nię­cie. Roze­gra­no 9 rund w sys­te­mie szwaj­car­skim.

Tur­niej zali­cza­ny był do ran­kin­gu FIDE.

ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski
fot. kpr. pchor. Paweł Węgliń­ski

Rekord Wojska Polskiego w pływaniu pobity

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Na base­nie AQUA Lubin, w dniach 5 – 6 kwiet­nia stu­den­ci z 74 uczel­ni rywa­li­zo­wa­li w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w pły­wa­niu. Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej tre­nu­ją­ca pod okiem dr. Satur­ni­na Przy­byl­skie­go zapre­zen­to­wa­ła bar­dzo wyso­ką for­mę. Nasi repre­zen­tan­ci uzy­ski­wa­li wyso­kie wyni­ki domi­nu­jąc tym samym kate­go­rię uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych wśród męż­czyzn.

Głów­nym zało­że­niem męskiej czę­ści zespo­łu było pobi­cie rekor­du Woj­ska Pol­skie­go na dystan­sie 4x50 m sty­lem zmien­nym i udo­wod­nie­nie, że to WAT posia­da naj­lep­szą gru­pę sprin­te­rów w całej armii. Na ten moment trze­ba było pocze­kać do koń­ca rywa­li­za­cji, ponie­waż szta­fe­ta w sty­lu zmien­nym roz­gry­wa­na była jako ostat­nia kon­ku­ren­cja. Za słup­kiem star­to­wym sta­nę­ła dru­ży­na w skła­dzie: por. Ceza­ry Rams, plut. pchor. Dawid Grab­czak, st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk oraz kpr. pchor. Kac­per Bier­nac­ki. Nasi repre­zen­tan­ci spi­sa­li się zna­ko­mi­cie pro­wa­dząc przez całość swo­je­go wyści­gu i uzy­ska­li czas 1:43.30 – naj­lep­szy rezul­tat w histo­rii Woj­ska Pol­skie­go. Pchor. Bier­nac­ki na pierw­szej zmia­nie szta­fe­ty w sty­lu grzbie­to­wym uzy­skał czas 0:26.14, co rów­nież jest nowym rekor­dem WP. Wynik ten skla­sy­fi­ko­wał naszych pły­wa­ków na 6 miej­scu wśród wszyst­kich pol­skich uczel­ni (do miej­sca na podium zabra­kło zale­d­wie 0.46 s) oraz na miej­scu 1 w kate­go­rii uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych. Nato­miast męska szta­fe­ta 4x50 m sty­lem dowol­nym w skła­dzie: Maciej Wój­cic­ki, Tomasz Rabek, Mate­usz Kowal­ski, Nor­bert Wawul­ski zaję­ła 1 miej­sce w kate­go­rii uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych.

Na uwa­gę zasłu­gu­je tak­że posta­wa żeń­skiej czę­ści repre­zen­ta­cji WAT. Szta­fe­ta 4x50 m sty­lem zmien­nym w skła­dzie: ppor. Syl­wia Zawadz­ka, szer. pchor. Maja Bie­lec­ka, Mar­ta Kośla, Ilo­na Bia­łec­ka zaję­ła 3 miej­sce w kate­go­rii uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych.

W star­tach indy­wi­du­al­nych wyróż­nia­ją­cy­mi się zawod­ni­ka­mi byli:

 • por. Ceza­ry Rams – zło­ty medal na 50 m sty­lem dowol­nym i srebr­ny medal na 50 m sty­lem motyl­ko­wym,
 • kpr. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – srebr­ny medal na 50 m sty­lem grzbie­to­wym,
 • st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – brą­zo­wy medal na 50 m sty­lem kla­sycz­nym,
 • Maciej Wój­cic­ki – brą­zo­wy medal na 100 m sty­lem dowol­nym (rekord WAT),
 • Mar­ta Kośla – zło­ty medal na 100 m sty­lem grzbie­to­wym i srebr­ny medal na 50 m sty­lem grzbie­to­wym,
 • Kami­la Fala­ciń­ska – rekord WAT na 50 metrów sty­lem dowol­nym oraz 50 m sty­lem motyl­ko­wym.

por. Ceza­ry Rams
fot. Mar­cin Obu­ko­wicz

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w piłce nożnej halowej

wpis w: Aktualności, SWF | 0

W dniach 29 – 30 mar­ca na tere­nie obiek­tów  spor­to­wych Aka­de­mic­kie­go Cen­trum Spor­to­we­go Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni odby­ły się Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pił­ce noż­nej halo­wej. W zawo­dach wzię­ły udział czte­ry uczel­nie woj­sko­we: Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej, Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych oraz gospo­darz Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej. Tur­niej został roze­gra­ny w jed­nej gru­pie sys­te­mem „każ­dy z każ­dym”.

W pierw­szym meczu spo­tka­ły się dwie dru­ży­ny z War­sza­wy. Po wyrów­na­nym i zacię­tym poje­dyn­ku zwy­cię­ży­ła dru­ży­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej poko­nu­jąc Aka­de­mię Sztu­ki Wojen­nej 3:2. Repre­zen­ta­cja WAT w kolej­nym swo­im meczu musia­ła uznać wyż­szość, jak się póź­niej oka­za­ło zwy­cięz­cy tur­nie­ju, Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych. W ostat­nim meczu tur­nie­ju, dru­ży­na WAT zdo­by­wa­jąc w koń­co­wych sekun­dach zwy­cię­ską bram­kę na wynik 3:2, poko­na­ła dru­ży­nę gospo­da­rzy i wywal­czy­ła tytuł wice­mi­strza tur­nie­ju.

Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa tur­nie­ju:

 • I miej­sce – Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych we Wro­cła­wiu, 9 pkt.
 • II miej­sce – Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na w War­sza­wie, 6 pkt.
 • III miej­sce – Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej w War­sza­wie, 3 pkt.
 • IV miej­sce – Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni, 0 pkt.

Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wystą­pi­ła pod kie­row­nic­twem tre­ne­ra mgr. Rafa­ła Paw­łow­skie­go w skła­dzie: mjr Grze­gorz Wasz­kie­wicz, mjr Rafał Kopac­ki, ppłk Michał Misz­tal, mjr Grze­gorz Leśnik, mjr Grze­gorz Włoch, mjr Grze­gorz Rol­ka, ppłk Bogu­sław Wła­dy­czuk.

Tekst i fot. Rafał Paw­łow­ski

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w piłce siatkowej

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Repre­zen­ta­cje czte­rech uczel­ni woj­sko­wych wzię­ły udział 23 mar­ca w Mistrzo­stwach Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pił­ce siat­ko­wej. Zawo­dy odby­ły się na tere­nie obiek­tów spor­to­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Tur­niej został roze­gra­ny w jed­nej gru­pie sys­te­mem „każ­dy z każ­dym”. Zwy­cię­ży­ła Lot­ni­cza Aka­de­mia Woj­sko­wa w Dębli­nie, dru­gie miej­sce zdo­by­ła Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, trze­cie – Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych we Wro­cła­wiu, a czwar­te – Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni.

Uro­czy­ste­go otwar­cia mistrzostw doko­nał pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król. Pucha­ry, meda­le i nagro­dy wrę­czy­li pro­dzie­kan ds. nauko­wych wydzia­łu mecha­nicz­ne­go dr hab. inż. Piotr Rybak i kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go ppłk mgr Adam Wołos.

Wyni­ki

 • AWL Wro­cław – AMW Gdy­nia 2:0 / 25:23; 25:18
 • LAW Dęblin – WAT War­sza­wa 2:0 / 25:22; 25:22
 • AWL Wro­cław – LAW Dęblin 2:1 / 25:21; 23:25; 15:9
 • WAT War­sza­wa – AMW Gdy­nia 2:0 / 25:16; 25:11
 • LAW Dęblin – AMW Gdy­nia 2:0 / 25:14; 25:13
 • WAT War­sza­wa – AWL Wro­cław 2:0 / 25:17; 25:15

Wyni­ki indy­wi­du­al­ne

 • Naj­lep­szy roz­gry­wa­ją­cy Mistrzostw – szer. pchor. Szy­mon Madzio, WAT War­sza­wa
 • Naj­lep­szy ata­ku­ją­cy Mistrzostw – kpr. pchor. Karol Jan­czew­ski, LAW Dęblin
 • MVP Mistrzostw – sierż. pchor. Woj­ciech Dawid, WAT War­sza­wa.

Janusz Krysz­czuk
fot. Paweł Żuraw­ski

Podium dla biegaczy z WAT

wpis w: Aktualności, SWF | 0

30 bie­ga­czy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod kie­row­nic­twem kpt. Jaro­sła­wa Kur­ka wzię­ło udział 23 mar­ca w Mistrzo­stwach Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w ramach 12. Panas Pół­ma­ra­to­nu Ślę­żań­skie­go w Sobót­ce. Zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li na dystan­sie 21 km i 97,5 m w trzech kate­go­riach wie­ko­wych męskich i dwóch żeń­skich. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej WAT zajął pierw­sze miej­sce, wyprze­dza­jąc Aka­de­mię Wojsk Lądo­wych (2 miej­sce) i Aka­de­mię Mary­nar­ki Wojen­nej (3 miej­sce).

Meda­le indy­wi­du­al­ne zdo­by­li:

W kate­go­rii kobie­cej do 35 lat

1 miej­sce – sierż. pchor. Kin­ga Reda z 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go

W kate­go­rii kobie­cej od 36 lat

1 miej­sce – mjr Anna Boruc­ka z Wydzia­łu Logi­sty­ki

3 miej­sce – mjr Mał­go­rza­ta Kopyt­ko z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii

W kate­go­rii męskiej do 35 lat

1 miej­sce – szer. pchor. Jan Zie­lon­ka z 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go

2 miej­sce – kpt. Jaro­sław Kurek ze Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go

3 miej­sce – plut. pchor. Mate­usz Pieś­kie­wicz z 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go

W kate­go­rii męskiej od 46 lat

1 miej­sce – st. chor. Robert Sierz­pu­tow­ski z  Logi­sty­ki

3 miej­sce – ppłk Janusz Torzew­ski z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go.

kpt. Jaro­sław Kurek
fot. szer. pchor. Jan Zie­lon­ka

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w piłce siatkowej

wpis w: SWF | 0

Miej­sce: duża hala (boisko głów­ne)

Godzi­na roz­po­czę­cia: 9.00 – Uro­czy­ste otwar­cie mistrzostw

Har­mo­no­gram meczów:

 • godz. 9.30: AWL(1) Wro­cław – AMW(4) Gdy­nia
 • godz. 10.30: LAW(3) Dęblin – WAT(2) War­sza­wa
 • godz. 11.30: AWL(1) Wro­cław – LAW(3) Dęblin
 • godz. 12.30: WAT(2) War­sza­wa – AMW(4) Gdy­nia
 • prze­rwa
 • godz. 14.30: LAW(3) Dęblin – AMW(4) Gdy­nia
 • godz. 15.30: AWL(1) Wro­cław – WAT(2) War­sza­wa

W razie wcze­śniej­sze­go lub póź­niej­sze­go zakoń­cze­nia meczu, kolej­ne spo­tka­nie roz­po­czy­na się po 15 min.

Zakoń­cze­nie odbę­dzie się 15 min po ostat­nim meczu.

mgr Janusz Krysz­czuk

Mistrzowskie tytuły naszych trójboistów

wpis w: Aktualności, SWF | 0

W dniach 2 – 3 mar­ca w Bia­łym­sto­ku odby­ły się Mistrzo­stwa Pol­ski Junio­rów w Trój­bo­ju Siło­wym, a dwa tygo­dnie póź­niej 16 – 17 mar­ca Mistrzo­stwa Pol­ski Senio­rów. Zawod­ni­cy KU AZS WAT po pasjo­nu­ją­cej wal­ce odnie­śli sze­reg suk­ce­sów.

Na pierw­szy bój wyru­szy­ła nasza repre­zen­ta­cja junio­rów w skła­dzie: kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski, kpr. pchor. Jan Duma, Rafał Łazic­ki oraz Krzysz­tof Stan­gret. Tytuł Mistrza Pol­ski Junio­rów w kat. 120 kg zdo­był Krzysz­tof Stan­gret, a debiu­tu­ją­cy na tak dużej impre­zie kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski wywal­czył brą­zo­wy medal w kat. 66 kg. Pozo­sta­łe wyni­ki to V loka­ta Rafa­ła Łazic­kie­go oraz VII miej­sce kpr. pchor. Jana Dumy. Nasza repre­zen­ta­cja dru­ży­no­wo upla­so­wa­ła się na III miej­scu wśród naj­lep­szych zespo­łów w Pol­sce.

Po dwóch tygo­dniach do rywa­li­za­cji przy­stą­pi­li senio­rzy odno­sząc jesz­cze więk­sze suk­ce­sy. Nie zawiódł nasz naj­lep­szy zawod­nik Piotr Sadow­ski, któ­ry zdo­był zło­ty medal w kat. + 120 kg popra­wia­jąc przy oka­zji rekor­dy Pol­ski w mar­twym cią­gu oraz w trój­bo­ju. Tytuł Mistrza Pol­ski, ale w kat. 93 kg. zdo­był rów­nież ppor. Mate­usz Cze­chy­ra popra­wia­jąc wła­sne rekor­dy życio­we.  krok od zło­ta był ppor. Daniel Ilczy­szyn, któ­ry mimo swo­ich „życió­wek„ wywal­czył tytuł Wice­mi­strza Pol­ski w kat. 83 kg. , świet­nie wystar­to­wa­li pozo­sta­li zawod­ni­cy szer. pchor. Mar­cin Bogac­ki upla­so­wał się na IV miej­scu w kat. 105 kg. ‚a kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski zajął V miej­sce w kat. 66 kg. Odnie­śli­śmy tak­że suk­ces dru­ży­no­wy. Repre­zen­ta­cja KU AZS WAT w skła­dzie ppor. Mate­usz Cze­chy­ra, ppor. Daniel Ilczy­szyn, kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski, szer. pchor. Mar­cin Bogac­ki oraz Piotr Sadow­ski zdo­by­ła tytuł dru­ży­no­we­go Wice­mi­strza Pol­ski w Trój­bo­ju Siło­wym.

Tekst i fot. mgr Wal­de­mar Stan­gret

1 2 3 4 5 6 14