Medale dla pływaków

wpis w: Aktualności, SWF | 0

28 lute­go w Dębli­nie odby­ły się Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pły­wa­niu. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło dwu­na­stu pły­wa­ków pod kie­row­nic­twem dr. Satur­ni­na Przy­byl­skie­go. Repre­zen­tan­ci WAT zdo­by­li łącz­nie 17 meda­li w tym 8 zło­tych i 9 srebr­nych. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zaję­ła II miej­sce, tuż za Aka­de­mią Mary­nar­ki Wojen­nej.

Meda­le zdo­by­li:

W kate­go­rii do 35 lat:

 • por. Ceza­ry Rams – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem zmien­nym, zło­ty medal na 50 m i srebr­ny na 100 m sty­lem dowol­nym,
 • plut. pchor. Dawid Grab­czak – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem zmien­nym i zło­ty medal na 50 i 100 m sty­lem kla­sycz­nym,
 • st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem zmien­nym i zło­ty medal na 50 i 100 m sty­lem grzbie­to­wym,
 • st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem zmien­nym i srebr­ny medal na 50 i 100 m sty­lem motyl­ko­wym,
 • szer. pchor. Maja Bie­lec­ka srebr­ny medal na 50 m sty­lem kla­sycz­nym i srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem dowol­nym,
 • st. szer. pchor. Karo­li­na Adam­kie­wicz srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem dowol­nym.

W kate­go­rii od 36 lat:

 • płk Prze­my­sław Kula – zło­ty medal na 50 m i srebr­ny na 100 m sty­lem grzbie­to­wym,
 • mjr Krzysz­tof Goc­man – srebr­ny medal na 50 i 100 m sty­lem motyl­ko­wym,
 • mjr Anna Boruc­ka zło­ty medal na 50 m sty­lem dowol­nym i srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem dowol­nym,
 • kpt. Doro­ta Gór­ska srebr­ny medal na 50 m sty­lem kla­sycz­nym i srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem dowol­nym.

tekst i fot. por. Ceza­ry Rams

Najwyższy szczyt Afryki Północnej zdobyty przez podchorążych

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Pię­ciu człon­ków Koła Wspi­nacz­ko­we­go WAT odby­ło w lutym wypra­wę do Maro­ko leżą­ce­go w pół­noc­nej czę­ści Afry­ki. Celem wyjaz­du było zdo­by­cie naj­wyż­sze­go szczy­tu Atla­su i jed­no­cze­śnie Afry­ki Pół­noc­nej – Jebel Toub­ka­la (4167 m n.p.m.). Było to wej­ście zimo­we więc mimo kli­ma­tu pod­zwrot­ni­ko­we­go na górze pano­wa­ła bar­dzo niska tem­pe­ra­tu­ra się­ga­ją­ca -16 stop­ni Cel­sju­sza. Wbrew nie­sprzy­ja­ją­cym warun­kom szczyt został zdo­by­ty przez pod­cho­rą­żych z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, a doko­na­li tego: sierż. pchor. Patryk Popło­nyk, sierż. pchor. Prze­my­sław Pasek, sierż. pchor. Kac­per Piwo­war­ski, sierż. pchor. Szy­mon Borej­za i kpr. pchor. Mar­cin Jał­muż­na.

Problemy z kontrolami i trekking do schroniska

Od momen­tu przy­jaz­du do gór­skiej miej­sco­wo­ści Imlil (1700 m n.p.m.), któ­ra bez­po­śred­nio gra­ni­czy z Par­kiem Naro­do­wym Toub­kal, człon­ko­wie wypra­wy napo­ty­ka­li pro­ble­my na punk­tach kon­tro­l­nych. W Par­ku Naro­do­wym nie moż­na poru­szać się po zmro­ku. W Imlil byli przed godzi­ną 16.00 (słoń­ce w tej czę­ści Maro­ko zacho­dzi po godzi­nie 19.00). Koniecz­ne było prze­ko­na­nie żoł­nie­rzy na pierw­szym punk­cie kon­tro­l­nym, że na pew­no uda im się poko­nać całą tra­sę do schro­ni­ska przed zmro­kiem. W tym momen­cie przy­da­ło się wspo­mnie­nie o zdo­by­ciu 5-tysięcz­ni­ka Kazbek. Funk­cjo­na­riu­sze zgo­dzi­li się, żeby eki­pa WAT weszła tego same­go dnia do Par­ku, więc mogła roz­po­cząć pierw­szy etap zdo­by­wa­nia góry – oko­ło 11 kilo­me­tro­wy trek­king z 1500 m prze­wyż­sze­nia.

Tem­po było dość szyb­kie, a po dro­dze musie­li przejść przez kolej­ne dwie kon­tro­le. Ostat­nią część tra­sy poko­ny­wa­li już przy świe­tle lata­rek czo­ło­wych po zmro­ku. W schro­ni­sku zamel­do­wa­li się nie­co przed 20.00. Tem­pe­ra­tu­ra spa­dła z 20 stop­ni do 0. Zmę­cze­ni lotem i podró­żą do Imlil oraz trek­kin­giem do schro­ni­ska zje­dli kola­cję i szy­ko­wa­li się do ata­ku szczy­to­we­go zapla­no­wa­ne­go na godzi­nę 5.30. Szyb­kie prze­pa­ko­wa­nie ple­ca­ków i po godzi­nie 22.00 mogli się poło­żyć i nie­co odpo­cząć.

Atak szczytowy i powrót

Z same­go rana człon­ko­wie wypra­wy byli goto­wi do wyj­ścia w kie­run­ku szczy­tu. Ze schro­ni­ska wyru­szy­li o godzi­nie 5.40. Podej­ście na szczyt zaczę­ło się od kil­ku­me­tro­wej barie­ry skal­nej, na któ­rą każ­dy musiał się wspiąć. Nie­zbęd­ne oka­za­ły się raki oraz cze­ka­ny, bez któ­rych cięż­ko było­by poko­nać zaśnie­żo­ne sto­ki. Dal­sza część to mozol­ne podej­ście do prze­łę­czy poło­żo­nej na 4000 m n.p.m. Tutaj cze­kał na nich prze­pięk­ny widok na cały Atlas Wyso­ki ską­pa­ny w pro­mie­niach wscho­dzą­ce­go słoń­ca. Mimo prze­ni­kli­we­go, mroź­ne­go wia­tru zdo­by­li się na chwi­lę prze­rwy i zro­bie­nie kil­ku zdjęć. Tem­pe­ra­tu­ra spa­dła poni­żej -15 stop­ni Cel­sju­sza.

Ostat­nia część podej­ścia to nie­ca­łe 200 m trud­niej­sze­go tech­nicz­nie tere­nu. Widok szczy­tu pozwo­lił zapo­mnieć o prze­ni­kli­wym mro­zie i sil­nym wie­trze, któ­re towa­rzy­szy­ły wypra­wie przez cały czas od momen­tu wyj­ścia na prze­łęcz. Na szczy­cie sta­nę­li o godzi­nie o godz. 8.51 (11 lute­go 2019).

Mimo sło­necz­ne­go nie­ba wca­le nie zro­bi­ło się cie­plej. Po kil­ku­na­stu minu­tach i zro­bie­niu pamiąt­ko­wych zdjęć nad­szedł czas na naj­trud­niej­szy etap każ­dej gór­skiej wypra­wy – zej­ście. Po dwóch nie­prze­spa­nych nocach i poko­na­niu ponad 2500 m prze­wyż­sze­nia, każ­dy z uczest­ni­ków odczu­wał zmę­cze­nie. Koniecz­ne było jak naj­szyb­sze zej­ście na niż­szą wyso­kość. I tak po pra­wie 5 godzi­nach akcji gór­skiej zeszli do schro­ni­ska. Bar­dzo zmę­cze­ni, nie­wy­spa­ni i głod­ni, ale przede wszyst­kim szczę­śli­wi z suk­ce­su i bez­piecz­ne­go powro­tu. Teraz cze­kał ich tyl­ko przy­jem­ny trek­king w dół w peł­nym słoń­cu i z pięk­ny­mi wido­ka­mi.

sierż. pchor. Patryk Popło­nyk

 

Crux Open 2019

wpis w: SWF | 0

Człon­ko­wie Koła Wspi­nacz­ko­we­go WAT nie zwal­nia­ją tem­pa. Po WLB nad­szedł czas na udział w, rzec moż­na, naj­więk­szych zawo­dach boul­de­rin­go­wych w Pol­sce – Crux Open 2019. W zawo­dach tych wzię­ło udział nie­mal pół tysią­ca zawod­ni­ków i zawod­ni­czek. Repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w kate­go­rii RECRUIT (kat. PRO zare­zer­wo­wa­na jest dla zawod­ni­ków star­tu­ją­cych w zawo­dach Pucha­ru Świa­ta, Mistrzo­stwach Pol­ski, jak i dla fina­li­stów kat. RECRUIT).

Rywa­li­za­cja prze­bie­ga­ła, jak to zwy­kle bywa, na 30 pro­ble­mach. Każ­dy z uczest­ni­ków miał na ich poko­na­nie 3 godzi­ny. Jeden pro­blem = 3 pkt. Wyni­ki naszych człon­ków pre­zen­tu­ją się nastę­pu­ją­co:

 • sierż. pchor. Patryk Popło­nyk – 90 pkt
 • sierż. pchor. Wik­tor Roszak – 85 pkt
 • mgr inż. Patry­cja Nogas – 57 pkt

Patryk, uzy­sku­jąc kom­plet przejść w run­dzie eli­mi­na­cyj­nej, zapew­nił sobie moż­li­wość star­tu w pół­fi­na­łach. Pole­ga­ły one na przej­ściu jed­ne­go pro­ble­mu w jak naj­krót­szym cza­sie w dwóch pró­bach, by tym samym zakwa­li­fi­ko­wać się do fina­łu. Osta­tecz­nie zakoń­czył zma­ga­nia na 9 miej­scu.        

sierż. phor. Patryk Popło­nyk
fot. Szy­mon Aksie­nio­nek

Kadra WAT obroniła tytuł Mistrza Garnizonu Warszawa w piłce siatkowej

wpis w: SWF | 0

W dniach 20 – 21.02.2019 r. w hali spor­to­wej Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej w Rem­ber­to­wie odby­ły się 12 Mistrzo­stwa Gar­ni­zo­nu War­sza­wa w pił­ce siat­ko­wej kadry. W zawo­dach uczest­ni­czy­ło 17 dru­żyn, któ­re roz­sta­wio­no w 4 gru­pach. W eli­mi­na­cjach gru­po­wych dru­ży­ny roze­gra­ły mecze każ­da z każ­dą. Po wyj­ściu z gru­py na I miej­scu, w ćwierć­fi­na­le repre­zen­ta­cja WAT wygra­ła ze Szta­bem Gene­ral­nym, w pół­fi­na­le z Puł­kiem Ochro­ny (2:0), nato­miast w fina­le z dru­ży­ną Insty­tu­cji Cen­tral­nych MON (2:1). W cią­gu dwóch dni mistrzostw nasza dru­ży­na roze­gra­ła sie­dem spo­tkań, łącz­nie 14 setów. Na pod­kre­śle­nie zasłu­gu­je fakt, iż spo­śród przy­zna­nych dwóch nagród indy­wi­du­al­nych mistrzostw, jed­na przy­pa­dła dru­ży­nie WAT. Tytuł naj­lep­szej roz­gry­wa­ją­cej tur­nie­ju przy­zna­no mgr Annie Rybak. Tytuł naj­lep­sze­go ata­ku­ją­cym tur­nie­ju przy­zna­no st. szer. Danie­lo­wi Kura­sio­wi z Puł­ku Ochro­ny.

Gra­tu­lu­je­my całe­mu zespo­ło­wi, zawod­ni­kom i tre­ne­ro­wi mgr Jacek Kowal, naj­wyż­sze­go miej­sca na podium i życzy­my, aby w roku 2020 dru­ży­na WAT utrzy­ma­ła miej­sce lide­ra.

Skład repre­zen­ta­cji WAT przed­sta­wiał się nastę­pu­ją­co:

 • mgr Anna Rybak SWF– kapi­tan
 • płk rez. dr hab. inż. Piotr Rybak, prof. WAT WME
 • płk rez. dr inż. Andrzej Giet­ka IOE
 • płk dr Bog­dan Sio­dłow­ski WTC
 • mjr rez. mgr Dariusz Dawi­dziuk SWF
 • mjr rez. mgr Adam Kuty­ła WCY
 • st. chor. sztab. Mariusz Gła­dysz SSW
 • mł. chor. Piotr For­nal­kie­wicz SSW
 • sierż. pchor. Erik Mikul­ski WEL

mgr Jacek Kowal

Brązowy medal dla szachistów WAT

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Sza­chi­ści z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wywal­czy­li brą­zo­wy medal w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w Sza­chach Szyb­kich. Zawo­dy odby­ły się 18 – 20 stycz­nia w Cho­rzo­wie. Dru­ży­na WAT zaję­ła 3 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji Uczel­ni Spo­łecz­no-Przy­rod­ni­czych i 16 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej.

Tur­niej indy­wi­du­al­ny roze­gra­ło 312 zawod­ni­czek i zawod­ni­ków, nato­miast w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej uczest­ni­czy­ły repre­zen­ta­cje aż 41 uczel­ni z całe­go kra­ju. Poziom zawo­dów, jak każ­de­go roku był bar­dzo wyso­ki. W sza­cho­wej bitwie na tur­nie­jo­wej sali zma­ga­nia toczy­li zna­ni arcy­mi­strzo­wie i arcy­mi­strzy­nie, fina­li­ści Mistrzostw Pol­ski, Euro­py i Świa­ta.

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li: ppor. Moni­ka Kuli­gow­ska z 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go, sierż. pchor. Mar­cin Pie­tru­szew­ski i Mate­usz Jano­wicz z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, kpr. pchor. Mate­usz Fili­pow z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, kpr. pchor. Paweł Sala­moń­ski z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki, st. szer. pchor. Augu­styn Micha­lak i Kami­la Jaś­kie­wicz z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa oraz Michał Uściń­ski z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my naszym sza­chi­stom i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!

Moni­ka Kuli­gow­ska
fot.  Moni­ka Kuli­gow­ska, Prze­my­sław Nikiel

Akademicki Drużynowy Turniej Judo

wpis w: SWF | 0

12 stycz­nia 2019 roku na Hali Gier Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się Aka­de­mic­ki Dru­ży­no­wy Tur­niej Judo. Zawo­dy te prze­zna­czo­ne są przede wszyst­kim dla sym­pa­ty­ków spor­tów wal­ki i mają w WAT już kil­ku­na­sto­let­nią tra­dy­cję. Rów­nież i w tym roku gości­li­śmy w naszej uczel­ni stu­den­tów z innych war­szaw­skich uczel­ni. Uro­czy­ste­go otwar­cia zawo­dów doko­nał Pro­rek­tor WAT ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król. Poszcze­gól­ne mecze i wal­ki tur­nie­ju były bar­dzo wyrów­na­ne i zacię­te. Wie­le z nich koń­czy­ło się wyni­kiem 3:2. Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa zawo­dów.

 1. Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 2. Aka­de­mia Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go
 3. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

dr Andrzej Cho­da­ła
fot. Sta­ni­sław Micha­łow­ski

Futsaliści WAT z brązowymi medalami

wpis w: SWF | 0

Nowy Rok 2019 roz­po­czął się od suk­ce­su Repre­zen­ta­cji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­ciem trze­cie­go miej­sca w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy i Mazow­sza pił­ce noż­nej halo­wej (fut­sa­lu). Stu­den­ci Naszej Uczel­ni prze­ko­na­li się, że czas prze­zna­czo­ny na tre­nin­gi oraz tur­nie­je eli­mi­na­cyj­ne został we wła­ści­wy spo­sób nagro­dzo­ny w fina­ło­wych roz­gryw­kach. Po wygra­niu gru­py eli­mi­na­cyj­nej i dal­szych roz­gryw­kach pucha­ro­wych Nasi spor­tow­cy zna­leź­li się w gro­nie naj­lep­szych repre­zen­ta­cji Mazow­sza. O wej­ście do stre­fy meda­lo­wej fut­sa­li­ści WAT poko­na­li repre­zen­ta­cję ASz­Woj. W meczu o finał przy­szło nam się zmie­rzyć z aktu­al­ny­mi mistrza­mi Pol­ski, repre­zen­ta­cją UW (dru­ży­na wystę­pu­je w I lidze kra­jo­wej fut­sa­lu). Musie­li­śmy uznać wyż­szość doświad­czo­nych pił­ka­rzy „zawo­dow­ców” z UW. W wal­ce o brą­zo­wy medal zmie­rzy­li­śmy się z odwiecz­nym rywa­lem, dru­ży­ną z Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, poko­nu­jąc ją 8:2. Repre­zen­ta­cja WAT wystą­pi­ła w skła­dzie:

 1. sierż. pchor. Daniel Muzyk, 7kp.
 2. sierż. pchor. Krzysz­tof Pia­sta, 8kp.
 3. sierż. pchor. Łukasz Błasz­kie­wicz, 2kp.
 4. plut. pchor. Kac­per Zwierz, 1kp.
 5. plut. pchor. Mate­usz Szcze­giel­niak, 1kp.
 6. plut. pchor. Patryk Jagieł­ło, 1kp.
 7. plut. pchor. Mate­usz Cie­cha­now­ski, 8kp.
 8. st. kpr. pchor. Rado­sław Pią­tek, 1kp.
 9. pchor. Mate­usz Wło­dar­czyk, 12kp.
 10. pchor. Ceza­ry Szcze­giel­niak, 12kp.
 11. pchor. Seba­stian Lisoc­ki, 10kp.
 12. szer. pchor. Daniel Emer­le, 11kp.
 13. Syl­we­ster Wiel­gat, WME.
 14. Karol Serzy­sko, WLO.
 15. Kamil Małec­ki, WML.
 16. Kry­stian Pie­tras, WML.
 17. Mate­usz Kijek, WML.

Tre­ne­rem Repre­zen­ta­cji WAT jest mgr Piotr Fie­do­ruk.

mgr Piotr Fie­do­ruk

 

Puchar Kościeliska

wpis w: SWF | 0

Set­na rocz­ni­ca odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści to nie tyl­ko oka­zja do świę­to­wa­nia w gro­nie naj­bliż­szych, ale rów­nież spo­sob­ność do dzie­le­nia się rado­ścią z inny­mi pod­czas zawo­dów spor­to­wych. To wła­śnie uczcze­nie 100 rocz­ni­cy Odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści było moty­wem prze­wod­nim szó­stej już edy­cji zawo­dów o Puchar Koście­li­ska w bie­gach nar­ciar­skich. W zawo­dach wzię­ło udział rekor­do­wo dużo osób, bo aż 192 zawod­ni­ków i zawod­ni­czek. Pętla wiją­ca się po koście­li­skich łąkach mia­ła dłu­gość 2,5km. Męż­czyź­ni mie­li do poko­na­nia czte­ry okrą­że­nia, a kobie­ty dwa. Bieg odbył się tech­ni­ką kla­sycz­ną ze star­tu wspól­ne­go. Była to edy­cja wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla przed­sta­wi­cie­li Służb Mun­du­ro­wych, dla któ­rych zosta­ła utwo­rzo­na dodat­ko­wa kate­go­ria. W niej kla­sy­fi­ko­wa­ni zosta­li przed­sta­wi­cie­le Woj­ska Pol­skie­go, Poli­cji, Stra­ży Gra­nicz­nej, Stra­ży Pożar­nej, Służ­by Wię­zien­nej, Służ­by Cel­nej, Służ­by Leśnej oraz Stra­ży Miej­skiej. Po raz pierw­szy wśród uczest­ni­ków bie­gu poja­wi­ła się repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skła­dzie: ppłk Jacek Kijew­ski, mgr Wal­de­mar Lachow­ski, mgr Artur Gru­ba, mgr Dariusz Sokal­ski, sierż. pchor. Joan­na Biskup oraz szer. pchor. Jan Zie­lon­ka. Dru­ży­na WAT-u wyka­za­ła się ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niem oraz wolą wal­ki, a zawod­ni­cy nie odsta­wa­li od naj­lep­szych i wal­czy­li o miej­sca w czo­łów­ce. Nale­ży zwró­cić uwa­gę na naj­lep­sze­go wśród męskich repre­zen­tan­tów mgr Dariu­sza Sokal­skie­go, któ­ry ze stra­tą zale­d­wie 4 minut do podium, uzy­skał bar­dzo dobre 7 miej­sce w kate­go­rii Służb Mun­du­ro­wych. Dru­ży­no­wo Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na upla­so­wa­ła się w czo­łów­ce zawo­dów, a orga­ni­za­to­rzy doce­ni­li licz­ny udział oraz zaan­ga­żo­wa­nie i zapro­si­li stu­den­tów mun­du­ro­wych Aka­de­mii do udzia­łu w kolej­nych edy­cjach bie­gu.

Tekst i zdję­cia: sierż. pchor. Joan­na Biskup

Piłkarki WAT wicemistrzyniami Futsalowego Pucharu Polski

wpis w: SWF | 0

Finał roz­gry­wek Fut­sa­lo­we­go Pucha­ru Pol­ski Kobiet na szcze­blu Mazo­wiec­kie­go Związ­ku Pił­ki Noż­nej odby­wa­ją­cy się w hali spor­to­wej w Górz­nie (k. Gar­wo­li­na) w dniu 15.12.2018 r. dostar­czył bar­dzo dużo spor­to­wych wra­żeń i emo­cji. W tur­nie­ju fina­ło­wym wzię­ły udział trzy naj­lep­sze dru­ży­ny fazy eli­mi­na­cyj­nej – Wil­ga Gar­wo­lin, Zamły­nie Radom oraz WAT War­sza­wa. Roz­gryw­ki zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne sys­te­mem „każ­dy z każ­dym”. W pierw­szym, bar­dzo trud­nym meczu nasze pił­kar­ki nie­ste­ty ule­gły póź­niej­szym mistrzy­niom, zawod­nicz­kom z Rado­mia. Po zale­d­wie pięt­na­sto­mi­nu­to­wej prze­rwie przy­stą­pi­ły do dru­gie­go meczu, któ­ry po bar­dzo zacię­tej wal­ce wygra­ły, zdo­by­wa­jąc tym samym dru­gie miej­sce w tych roz­gryw­kach.

Repre­zen­ta­cja WAT War­sza­wa wystą­pi­ła w skła­dzie:

 • sierż. pchor. Elż­bie­ta Bede­nak, WME
 • Moni­ka Chod­kie­wicz, WCY
 • kpr. pchor. Ange­li­ka Chu­da, WIG
 • mgr inż. Justy­na Jonik, WTC
 • st. szer. pchor. Emi­lia Kozłow­ska, WMT
 • st. szer. pchor. Nata­lia Sta­nios, WEL
 • szer. pchor. Kata­rzy­na Ste­fa­nik, WEL
 • st. szer. pchor. Klau­dia Szwast, WLO
 • Wero­ni­ka Wój­cic­ka, WCY

Tre­ne­rem repre­zen­ta­cji WAT War­sza­wa jest mgr Piotr Fie­do­ruk.

 

Tekst i zdję­cia: mgr Piotr Fie­do­ruk

Koło wspinaczkowe WAT

wpis w: SWF | 0

Człon­ko­wie Koła wspi­nacz­ko­we­go WAT – pod­cho­rą­żo­wie oraz pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wzię­li udział w kolej­nej edy­cji zawo­dów „WLB – War­szaw­ska Liga Bul­de­ro­wa”. WLB ma cha­rak­ter cyklicz­ny i odby­wa się na 4 róż­nych ścian­kach wspi­nacz­ko­wych znaj­du­ją­cych się na tere­nie War­sza­wy. Zawo­dy roz­po­czę­ły się w ostat­nio w week­end wrze­śnia i  8 grud­nia  zakoń­czy­ły się fina­łem na ścia­nie wspi­nacz­ko­wej „Murall”. Każ­dy z zawod­ni­ków miał do poko­na­nia 30 dróg wspi­nacz­ko­wych na każ­dej ścia­nie, co łącz­nie sta­no­wi­ło 120 pro­ble­mów do poko­na­nia. W całym cyklu zawo­dów moż­na było uzy­skać 360 punk­tów. Repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w każ­dej run­dzie zawód, a ich wyni­ki pre­zen­tu­ją się nastę­pu­ją­co:

 • sierż. pchor. Patryk Popło­nyk – 318 pkt.
 • sierż. pchor. Wik­tor Roszak – 281 pkt.
 • mgr inż. Patry­cja Nogas – 113 pkt.

War­to rów­nież zazna­czyć, że były to pierw­sze zawo­dy, w któ­rych udział bra­li człon­ko­wie Koła Wspi­nacz­ko­we­go WAT.

sierż. pchor. Patryk Popło­nyk 
Zdję­cia: Szy­mon Aksie­nio­nek

1 2 3 4 5 6 13