Szachiści WAT znów na podium

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Bli­sko osiem­dzie­się­ciu zawod­ni­ków rywa­li­zo­wa­ło ze sobą w Mistrzo­stwach Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w sza­chach w dniach 3 – 7 kwiet­nia w miej­sco­wo­ści Pokrzyw­na. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski, kpr. pchor. Mate­usz Fili­pow, kpr. pchor. Augu­styn Micha­lak, kpr. pchor. Paweł Sala­moń­ski oraz kpr. pchor. Paweł Węgliń­ski.

W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej tur­nie­ju ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski zajął V miej­sce (pla­su­jąc się tym samym na trze­ciej pozy­cji w Woj­sku Pol­skim). Ponad­to zespół w skła­dzie ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski, kpr. pchor. Mate­usz Fili­pow i kpr. pchor. Augu­styn Micha­lak zajął III miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej.

Ogól­no­pol­ska impre­za, zor­ga­ni­zo­wa­na pod patro­na­tem Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji, Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej, Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści, Pre­ze­sa Zarzą­du Głów­ne­go Związ­ku OSP RP w War­sza­wie i Komen­dan­ta Głów­ne­go Poli­cji sku­pi­ła 79 zawod­ni­ków z woj­ska, poli­cji, stra­ży pożar­nej, służ­by cel­nej i wię­zien­nej. Sędzią głów­nym z ramie­nia Pol­skie­go Związ­ku Sza­cho­we­go był Jacek Matlak. Zawod­ni­cy mie­li po 90 minut na par­tię oraz dodat­ko­wo 30 sekund na posu­nię­cie. Roze­gra­no 9 rund w sys­te­mie szwaj­car­skim.

Tur­niej zali­cza­ny był do ran­kin­gu FIDE.

ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski
fot. kpr. pchor. Paweł Węgliń­ski

Rekord Wojska Polskiego w pływaniu pobity

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Na base­nie AQUA Lubin, w dniach 5 – 6 kwiet­nia stu­den­ci z 74 uczel­ni rywa­li­zo­wa­li w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w pły­wa­niu. Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej tre­nu­ją­ca pod okiem dr. Satur­ni­na Przy­byl­skie­go zapre­zen­to­wa­ła bar­dzo wyso­ką for­mę. Nasi repre­zen­tan­ci uzy­ski­wa­li wyso­kie wyni­ki domi­nu­jąc tym samym kate­go­rię uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych wśród męż­czyzn.

Głów­nym zało­że­niem męskiej czę­ści zespo­łu było pobi­cie rekor­du Woj­ska Pol­skie­go na dystan­sie 4x50 m sty­lem zmien­nym i udo­wod­nie­nie, że to WAT posia­da naj­lep­szą gru­pę sprin­te­rów w całej armii. Na ten moment trze­ba było pocze­kać do koń­ca rywa­li­za­cji, ponie­waż szta­fe­ta w sty­lu zmien­nym roz­gry­wa­na była jako ostat­nia kon­ku­ren­cja. Za słup­kiem star­to­wym sta­nę­ła dru­ży­na w skła­dzie: por. Ceza­ry Rams, plut. pchor. Dawid Grab­czak, st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk oraz kpr. pchor. Kac­per Bier­nac­ki. Nasi repre­zen­tan­ci spi­sa­li się zna­ko­mi­cie pro­wa­dząc przez całość swo­je­go wyści­gu i uzy­ska­li czas 1:43.30 – naj­lep­szy rezul­tat w histo­rii Woj­ska Pol­skie­go. Pchor. Bier­nac­ki na pierw­szej zmia­nie szta­fe­ty w sty­lu grzbie­to­wym uzy­skał czas 0:26.14, co rów­nież jest nowym rekor­dem WP. Wynik ten skla­sy­fi­ko­wał naszych pły­wa­ków na 6 miej­scu wśród wszyst­kich pol­skich uczel­ni (do miej­sca na podium zabra­kło zale­d­wie 0.46 s) oraz na miej­scu 1 w kate­go­rii uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych. Nato­miast męska szta­fe­ta 4x50 m sty­lem dowol­nym w skła­dzie: Maciej Wój­cic­ki, Tomasz Rabek, Mate­usz Kowal­ski, Nor­bert Wawul­ski zaję­ła 1 miej­sce w kate­go­rii uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych.

Na uwa­gę zasłu­gu­je tak­że posta­wa żeń­skiej czę­ści repre­zen­ta­cji WAT. Szta­fe­ta 4x50 m sty­lem zmien­nym w skła­dzie: ppor. Syl­wia Zawadz­ka, szer. pchor. Maja Bie­lec­ka, Mar­ta Kośla, Ilo­na Bia­łec­ka zaję­ła 3 miej­sce w kate­go­rii uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych.

W star­tach indy­wi­du­al­nych wyróż­nia­ją­cy­mi się zawod­ni­ka­mi byli:

 • por. Ceza­ry Rams – zło­ty medal na 50 m sty­lem dowol­nym i srebr­ny medal na 50 m sty­lem motyl­ko­wym,
 • kpr. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – srebr­ny medal na 50 m sty­lem grzbie­to­wym,
 • st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – brą­zo­wy medal na 50 m sty­lem kla­sycz­nym,
 • Maciej Wój­cic­ki – brą­zo­wy medal na 100 m sty­lem dowol­nym (rekord WAT),
 • Mar­ta Kośla – zło­ty medal na 100 m sty­lem grzbie­to­wym i srebr­ny medal na 50 m sty­lem grzbie­to­wym,
 • Kami­la Fala­ciń­ska – rekord WAT na 50 metrów sty­lem dowol­nym oraz 50 m sty­lem motyl­ko­wym.

por. Ceza­ry Rams
fot. Mar­cin Obu­ko­wicz

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w piłce nożnej halowej

wpis w: Aktualności, SWF | 0

W dniach 29 – 30 mar­ca na tere­nie obiek­tów  spor­to­wych Aka­de­mic­kie­go Cen­trum Spor­to­we­go Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni odby­ły się Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pił­ce noż­nej halo­wej. W zawo­dach wzię­ły udział czte­ry uczel­nie woj­sko­we: Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej, Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych oraz gospo­darz Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej. Tur­niej został roze­gra­ny w jed­nej gru­pie sys­te­mem „każ­dy z każ­dym”.

W pierw­szym meczu spo­tka­ły się dwie dru­ży­ny z War­sza­wy. Po wyrów­na­nym i zacię­tym poje­dyn­ku zwy­cię­ży­ła dru­ży­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej poko­nu­jąc Aka­de­mię Sztu­ki Wojen­nej 3:2. Repre­zen­ta­cja WAT w kolej­nym swo­im meczu musia­ła uznać wyż­szość, jak się póź­niej oka­za­ło zwy­cięz­cy tur­nie­ju, Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych. W ostat­nim meczu tur­nie­ju, dru­ży­na WAT zdo­by­wa­jąc w koń­co­wych sekun­dach zwy­cię­ską bram­kę na wynik 3:2, poko­na­ła dru­ży­nę gospo­da­rzy i wywal­czy­ła tytuł wice­mi­strza tur­nie­ju.

Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa tur­nie­ju:

 • I miej­sce – Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych we Wro­cła­wiu, 9 pkt.
 • II miej­sce – Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na w War­sza­wie, 6 pkt.
 • III miej­sce – Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej w War­sza­wie, 3 pkt.
 • IV miej­sce – Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni, 0 pkt.

Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wystą­pi­ła pod kie­row­nic­twem tre­ne­ra mgr. Rafa­ła Paw­łow­skie­go w skła­dzie: mjr Grze­gorz Wasz­kie­wicz, mjr Rafał Kopac­ki, ppłk Michał Misz­tal, mjr Grze­gorz Leśnik, mjr Grze­gorz Włoch, mjr Grze­gorz Rol­ka, ppłk Bogu­sław Wła­dy­czuk.

Tekst i fot. Rafał Paw­łow­ski

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w piłce siatkowej

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Repre­zen­ta­cje czte­rech uczel­ni woj­sko­wych wzię­ły udział 23 mar­ca w Mistrzo­stwach Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pił­ce siat­ko­wej. Zawo­dy odby­ły się na tere­nie obiek­tów spor­to­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Tur­niej został roze­gra­ny w jed­nej gru­pie sys­te­mem „każ­dy z każ­dym”. Zwy­cię­ży­ła Lot­ni­cza Aka­de­mia Woj­sko­wa w Dębli­nie, dru­gie miej­sce zdo­by­ła Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, trze­cie – Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych we Wro­cła­wiu, a czwar­te – Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni.

Uro­czy­ste­go otwar­cia mistrzostw doko­nał pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król. Pucha­ry, meda­le i nagro­dy wrę­czy­li pro­dzie­kan ds. nauko­wych wydzia­łu mecha­nicz­ne­go dr hab. inż. Piotr Rybak i kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go ppłk mgr Adam Wołos.

Wyni­ki

 • AWL Wro­cław – AMW Gdy­nia 2:0 / 25:23; 25:18
 • LAW Dęblin – WAT War­sza­wa 2:0 / 25:22; 25:22
 • AWL Wro­cław – LAW Dęblin 2:1 / 25:21; 23:25; 15:9
 • WAT War­sza­wa – AMW Gdy­nia 2:0 / 25:16; 25:11
 • LAW Dęblin – AMW Gdy­nia 2:0 / 25:14; 25:13
 • WAT War­sza­wa – AWL Wro­cław 2:0 / 25:17; 25:15

Wyni­ki indy­wi­du­al­ne

 • Naj­lep­szy roz­gry­wa­ją­cy Mistrzostw – szer. pchor. Szy­mon Madzio, WAT War­sza­wa
 • Naj­lep­szy ata­ku­ją­cy Mistrzostw – kpr. pchor. Karol Jan­czew­ski, LAW Dęblin
 • MVP Mistrzostw – sierż. pchor. Woj­ciech Dawid, WAT War­sza­wa.

Janusz Krysz­czuk
fot. Paweł Żuraw­ski

Podium dla biegaczy z WAT

wpis w: Aktualności, SWF | 0

30 bie­ga­czy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod kie­row­nic­twem kpt. Jaro­sła­wa Kur­ka wzię­ło udział 23 mar­ca w Mistrzo­stwach Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w ramach 12. Panas Pół­ma­ra­to­nu Ślę­żań­skie­go w Sobót­ce. Zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li na dystan­sie 21 km i 97,5 m w trzech kate­go­riach wie­ko­wych męskich i dwóch żeń­skich. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej WAT zajął pierw­sze miej­sce, wyprze­dza­jąc Aka­de­mię Wojsk Lądo­wych (2 miej­sce) i Aka­de­mię Mary­nar­ki Wojen­nej (3 miej­sce).

Meda­le indy­wi­du­al­ne zdo­by­li:

W kate­go­rii kobie­cej do 35 lat

1 miej­sce – sierż. pchor. Kin­ga Reda z 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go

W kate­go­rii kobie­cej od 36 lat

1 miej­sce – mjr Anna Boruc­ka z Wydzia­łu Logi­sty­ki

3 miej­sce – mjr Mał­go­rza­ta Kopyt­ko z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii

W kate­go­rii męskiej do 35 lat

1 miej­sce – szer. pchor. Jan Zie­lon­ka z 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go

2 miej­sce – kpt. Jaro­sław Kurek ze Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go

3 miej­sce – plut. pchor. Mate­usz Pieś­kie­wicz z 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go

W kate­go­rii męskiej od 46 lat

1 miej­sce – st. chor. Robert Sierz­pu­tow­ski z  Logi­sty­ki

3 miej­sce – ppłk Janusz Torzew­ski z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go.

kpt. Jaro­sław Kurek
fot. szer. pchor. Jan Zie­lon­ka

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w piłce siatkowej

wpis w: SWF | 0

Miej­sce: duża hala (boisko głów­ne)

Godzi­na roz­po­czę­cia: 9.00 – Uro­czy­ste otwar­cie mistrzostw

Har­mo­no­gram meczów:

 • godz. 9.30: AWL(1) Wro­cław – AMW(4) Gdy­nia
 • godz. 10.30: LAW(3) Dęblin – WAT(2) War­sza­wa
 • godz. 11.30: AWL(1) Wro­cław – LAW(3) Dęblin
 • godz. 12.30: WAT(2) War­sza­wa – AMW(4) Gdy­nia
 • prze­rwa
 • godz. 14.30: LAW(3) Dęblin – AMW(4) Gdy­nia
 • godz. 15.30: AWL(1) Wro­cław – WAT(2) War­sza­wa

W razie wcze­śniej­sze­go lub póź­niej­sze­go zakoń­cze­nia meczu, kolej­ne spo­tka­nie roz­po­czy­na się po 15 min.

Zakoń­cze­nie odbę­dzie się 15 min po ostat­nim meczu.

mgr Janusz Krysz­czuk

Mistrzowskie tytuły naszych trójboistów

wpis w: Aktualności, SWF | 0

W dniach 2 – 3 mar­ca w Bia­łym­sto­ku odby­ły się Mistrzo­stwa Pol­ski Junio­rów w Trój­bo­ju Siło­wym, a dwa tygo­dnie póź­niej 16 – 17 mar­ca Mistrzo­stwa Pol­ski Senio­rów. Zawod­ni­cy KU AZS WAT po pasjo­nu­ją­cej wal­ce odnie­śli sze­reg suk­ce­sów.

Na pierw­szy bój wyru­szy­ła nasza repre­zen­ta­cja junio­rów w skła­dzie: kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski, kpr. pchor. Jan Duma, Rafał Łazic­ki oraz Krzysz­tof Stan­gret. Tytuł Mistrza Pol­ski Junio­rów w kat. 120 kg zdo­był Krzysz­tof Stan­gret, a debiu­tu­ją­cy na tak dużej impre­zie kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski wywal­czył brą­zo­wy medal w kat. 66 kg. Pozo­sta­łe wyni­ki to V loka­ta Rafa­ła Łazic­kie­go oraz VII miej­sce kpr. pchor. Jana Dumy. Nasza repre­zen­ta­cja dru­ży­no­wo upla­so­wa­ła się na III miej­scu wśród naj­lep­szych zespo­łów w Pol­sce.

Po dwóch tygo­dniach do rywa­li­za­cji przy­stą­pi­li senio­rzy odno­sząc jesz­cze więk­sze suk­ce­sy. Nie zawiódł nasz naj­lep­szy zawod­nik Piotr Sadow­ski, któ­ry zdo­był zło­ty medal w kat. + 120 kg popra­wia­jąc przy oka­zji rekor­dy Pol­ski w mar­twym cią­gu oraz w trój­bo­ju. Tytuł Mistrza Pol­ski, ale w kat. 93 kg. zdo­był rów­nież ppor. Mate­usz Cze­chy­ra popra­wia­jąc wła­sne rekor­dy życio­we.  krok od zło­ta był ppor. Daniel Ilczy­szyn, któ­ry mimo swo­ich „życió­wek„ wywal­czył tytuł Wice­mi­strza Pol­ski w kat. 83 kg. , świet­nie wystar­to­wa­li pozo­sta­li zawod­ni­cy szer. pchor. Mar­cin Bogac­ki upla­so­wał się na IV miej­scu w kat. 105 kg. ‚a kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski zajął V miej­sce w kat. 66 kg. Odnie­śli­śmy tak­że suk­ces dru­ży­no­wy. Repre­zen­ta­cja KU AZS WAT w skła­dzie ppor. Mate­usz Cze­chy­ra, ppor. Daniel Ilczy­szyn, kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski, szer. pchor. Mar­cin Bogac­ki oraz Piotr Sadow­ski zdo­by­ła tytuł dru­ży­no­we­go Wice­mi­strza Pol­ski w Trój­bo­ju Siło­wym.

Tekst i fot. mgr Wal­de­mar Stan­gret

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 2019

wpis w: SWF | 0

Dwóch człon­ków Koła Wspi­nacz­ko­we­go WAT repre­zen­to­wa­ło po raz pierw­szy Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną we wspi­nacz­ce spor­to­wej na zawo­dach aka­de­mic­kich. Do poko­na­nia w run­dzie eli­mi­na­cyj­nej mie­li 20 boul­de­rów. Istot­nym szcze­gó­łem odróż­nia­ją­cym te zawo­dy od poprzed­nich była moż­li­wość uzy­ska­nia dodat­ko­wych punk­tów za przej­ście flash’em, czy­li w pierw­szej pró­bie.

Wik­tor Roszak ukoń­czył zawo­dy na 11 miej­scu koń­cząc 14 boul­de­rów (z cze­go 9 fla­shem). Patryk Popło­nyk awan­so­wał do fina­łu koń­cząc 16 boul­de­rów ( z cze­go 14 fla­shem).

W run­dzie fina­ło­wej zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li na 3 spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych boul­de­rach. Na każ­dym z nich jeden zawod­nik mógł wal­czyć przez 4 minu­ty. Patryk osta­tecz­nie ukoń­czył rywa­li­za­cję na 6 miej­scu.

Koń­co­we wyni­ki

sierż. pchor. Patryk Popło­nyk
foto: Mar­cin Seler­ski

Tenisiści stołowi WAT w blasku srebra

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Zgod­nie z kalen­da­rzem Mistrzostw Gar­ni­zo­nu War­sza­wa w dniach 5 i 6 mar­ca w ramach współ­za­wod­nic­twa spor­to­we­go, w hali spor­to­wej JW Nr 2414 (Pułk Ochro­ny) w War­sza­wie, odby­ły się zawo­dy w teni­sie sto­ło­wym. W mistrzo­stwach star­to­wa­ło 16 zespo­łów w 4 oso­bo­wych skła­dach (3 męż­czyzn i 1 kobie­ta). W skła­dzie WAT wystą­pi­li: szer. pchor. Maja Mań­kie­wicz (5 kp), sierż. pchor. Mate­usz Pan­kow­ski (7 kp), kpr. pchor. Rafał Guzek (8 kp) i szer. pchor. Jakub Dudziń­ski (6 kp).

Mistrzy­nią gar­ni­zo­nu w roku 2019 zosta­ła repre­zen­tant­ka naszej uczel­ni Maja Mań­kie­wicz, któ­ra bez­kon­ku­ren­cyj­nie poko­na­ła wszyst­kie swo­je prze­ciw­nicz­ki. W kate­go­rii męż­czyzn do 35 lat srebr­ny medal zdo­był sierż. pchor. Mate­usz Pan­kow­ski, nato­miast brą­zo­wy medal szer. pchor. Jakub Dudziń­ski. Na miej­scu 5 – 6 zna­lazł się kpr. pchor. Rafał Guzek. W punk­ta­cji zespo­ło­wej dru­ży­na WAT upla­so­wa­ła się na 2 miej­scu, zdo­by­wa­jąc 65,5 pkt. Zwy­cięz­cą został zespół JW 2414, któ­ry zdo­był 66,5 pkt. Zespół WAT pro­wa­dził tre­ner mgr Sta­ni­sław Grze­siak.

Tekst i fot. Sta­ni­sław Grze­siak

 

Medale dla pływaków

wpis w: Aktualności, SWF | 0

28 lute­go w Dębli­nie odby­ły się Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pły­wa­niu. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło dwu­na­stu pły­wa­ków pod kie­row­nic­twem dr. Satur­ni­na Przy­byl­skie­go. Repre­zen­tan­ci WAT zdo­by­li łącz­nie 17 meda­li w tym 8 zło­tych i 9 srebr­nych. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zaję­ła II miej­sce, tuż za Aka­de­mią Mary­nar­ki Wojen­nej.

Meda­le zdo­by­li:

W kate­go­rii do 35 lat:

 • por. Ceza­ry Rams – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem zmien­nym, zło­ty medal na 50 m i srebr­ny na 100 m sty­lem dowol­nym,
 • plut. pchor. Dawid Grab­czak – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem zmien­nym i zło­ty medal na 50 i 100 m sty­lem kla­sycz­nym,
 • st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem zmien­nym i zło­ty medal na 50 i 100 m sty­lem grzbie­to­wym,
 • st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem zmien­nym i srebr­ny medal na 50 i 100 m sty­lem motyl­ko­wym,
 • szer. pchor. Maja Bie­lec­ka srebr­ny medal na 50 m sty­lem kla­sycz­nym i srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem dowol­nym,
 • st. szer. pchor. Karo­li­na Adam­kie­wicz srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem dowol­nym.

W kate­go­rii od 36 lat:

 • płk Prze­my­sław Kula – zło­ty medal na 50 m i srebr­ny na 100 m sty­lem grzbie­to­wym,
 • mjr Krzysz­tof Goc­man – srebr­ny medal na 50 i 100 m sty­lem motyl­ko­wym,
 • mjr Anna Boruc­ka zło­ty medal na 50 m sty­lem dowol­nym i srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem dowol­nym,
 • kpt. Doro­ta Gór­ska srebr­ny medal na 50 m sty­lem kla­sycz­nym i srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem dowol­nym.

tekst i fot. por. Ceza­ry Rams

1 2 3 4 5 13