WAT mistrzem jesieni

Siat­ka­rze Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej błysz­cze­li na zaple­czu aka­de­mic­kiej siat­kar­skiej eli­ty. Po zeszło­rocz­nym spad­ku z pierw­szej ligi Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy zespół pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Grze­go­rza Psz­czo­łę przy­stą­pił z począt­kiem listo­pa­da do wal­ki o powrót do naj­wyż­szej kla­sy roz­gryw­ko­wej. Dru­ży­na wzmoc­ni­ła się kil­ko­ma mło­dy­mi zawod­ni­ka­mi, któ­rzy z powo­dze­niem star­to­wa­li na ostat­nim tur­nie­ju „Var­so­via­dy” zdo­by­wa­jąc srebr­ne meda­le. Dla­te­go też przed­se­zo­no­we nastro­je były bojo­we, a pierw­sze miej­sce w tabe­li na pół­met­ku zma­gań dają­ce bez­po­śred­ni awans na pół­fi­na­ły Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski sta­ło się głów­nym celem WAT-owców.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na mie­rzy­ła się kolej­no z eki­pa­mi:

 • Uni­wer­sy­tet Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go
 • Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski II
 • Aka­de­mia Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go
 • War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Medycz­ny
 • Uczel­nia Łazar­skie­go

Wszyst­kie pięć spo­tkań koń­czy­ły się bez­a­pe­la­cyj­nym zwy­cię­stwem woj­sko­wych, któ­rzy nie zosta­wia­li swo­im prze­ciw­ni­kom żad­nych złu­dzeń, kto jest lep­szy na boisku. Tak total­ną domi­na­cję, któ­rą nie­czę­sto moż­na odno­to­wać nawet w naj­bar­dziej egzo­tycz­nych siat­kar­skich roz­gryw­kach, naj­le­piej przed­sta­wia­ją ligo­we sta­ty­sty­ki. Każ­dy roze­gra­ny set siat­ka­rze WAT‑u wygra­li tra­cąc śred­nio tyl­ko 15 pkt! Osią­gnię­te wyni­ki dały kwa­li­fi­ka­cję na przy­szło­rocz­ny tur­niej pół­fi­na­ło­wy Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski, a zapre­zen­to­wa­ny styl roz­pa­lił ape­ty­ty na coś wię­cej, niż sam awans w ligo­wej dra­bin­ce.

Tre­ner Grze­gorz Psz­czo­ła:

„Chło­pa­ki wyci­snę­li z tych spo­tkań napraw­dę bar­dzo dużo, nie zawsze prze­ciw­ni­cy byli w sta­nie nawią­zać wyrów­na­ną wal­kę, o czym świad­czą licz­by w tabe­li. Wie­my gdzie jeste­śmy i wie­my, że stać nas na dal­szy roz­wój. W poprzed­nich sezo­nach nasza for­ma na wio­snę zde­cy­do­wa­nie rosła, zro­bi­my wszyst­ko, co się da, aby sytu­acja się powtó­rzy­ła. Cza­sa­mi musisz zaak­cep­to­wać, że nie możesz wygry­wać cały czas ale my w run­dzie rewan­żo­wej znów pla­nu­je­my kro­czyć od zwy­cię­stwa do zwy­cię­stwa.”

Woj­ciech Dawid, przyj­mu­ją­cy i kapi­tan zespo­łu:

„W pierw­szej run­dzie roz­gry­wek wygra­li­śmy wszyst­kie spo­tka­nia bez stra­ty seta. Cel, któ­rym było zakwa­li­fi­ko­wa­nie się do AMP został osią­gnię­ty. Taki wynik w pierw­szej run­dzie tyl­ko moty­wu­je nas do dal­szej pra­cy, ponie­waż w dru­giej czę­ści roz­gry­wek chce­my utrzy­mać fotel lide­ra i tym samym awan­so­wać bez­po­śred­nio do pierw­szej ligi. Teraz idą Świę­ta, więc będzie to dla nas okres luź­niej­szy pod wzglę­dem tre­nin­gów, lecz zaraz po nich wzna­wia­my przy­go­to­wa­nia do run­dy rewan­żo­wej.” 

Sło­wa podzię­ko­wa­nia nale­żą się rów­nież wszyst­kim kibi­com i sym­pa­ty­kom AZS WAT, któ­rzy szczel­nie wypeł­nia­li halę przy uli­cy Kar­te­zju­sza 1. Fan­ta­stycz­ny doping z pew­no­ścią był jed­nym z atu­tów gospo­da­rzy. Pozo­sta­je wie­rzyć, iż po run­dzie rewan­żo­wej gorą­ca atmos­fe­ra na hali Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej znów powró­ci, tym razem na pierw­szo­li­go­we par­kie­ty!

Zespół Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w sezo­nie 2019/2020:

Roz­gry­wa­ją­cy: Erik Mikul­ski, Bar­tosz Kuty­ła, Szy­mon Madzio

Ata­ku­ją­cy: Ceza­ry Rudz­ki

Przyj­mu­ją­cy: Dawid Woj­ciech, Micha­lak Kuba, Mikul­ski Bar­tło­miej, Nowak Paweł, Piłat Olaf

Środ­ko­wi: Pał­ka Jakub, Sta­niak Bła­żej, Szczy­giel­ski Karol, Szwed Mate­usz

Libe­ro: Litwi­niuk Szy­mon, Molen­da Domi­nik, Top­czew­ski Nor­bert

Tre­ner: Grze­gorz Psz­czo­ła

tekst i fot. Grze­gorz Psz­czo­ła

Udany start sezonu zawodników sekcji pływackiej

Mimo póź­ne­go roz­po­czę­cia tre­nin­gów sek­cja pły­wac­ka KU AZS WAT może pochwa­lić się suk­ce­sa­mi już na począt­ku sezo­nu. Już na dru­gim rzu­cie Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy padły 4 rekor­dy WATu. Nowe rekor­dy zosta­ły pobi­te w kon­ku­ren­cjach:

 • szta­fe­ta 4 x 50 m st. dowol­nym MIX w skła­dzie pchor. Anna Borys (16 kp), szer. pchor. Julia Sob­czyń­ska (15 kp), szer. pchor. Dawid Pie­trzak (3 kp), sierż. pchor. Dawid Grab­czak (1 kp);
 • 100 m st. dowol­nym przez Rena­tę Wie­trzyń­ską (WIM);
 • 100 m st. motyl­ko­wym przez Kami­lę Fala­ciń­ską (DSS);
 • 100 m st. zmien­nym przez pchor. Alek­san­drę Kapłon (17 kp).

Oprócz rekor­dów zawod­ni­cy mogą pochwa­lić się rów­nież wyso­ki­mi loka­ta­mi w indy­wi­du­al­nych wyści­gach. Pod­czas II rzu­tu bar­dzo dobrze zapre­zen­to­wa­ła się żeń­ska część sek­cji. I miej­sce w wyści­gu na 100 m st. dowol­nym zaję­ła Rena­ta Wie­trzyń­ska (WIM). Pierw­szą loka­tę wywal­czy­ła rów­nież Kami­la Fala­ciń­ska (DSS) w kon­ku­ren­cji 100 m st. motyl­ko­wym. II miej­sca zaję­ły szer. pchor. Alek­san­dra Kapłon (17 kp) na 100 m st. dowol­nym oraz szer. pchor. Anna Borys (16 kp) w wyści­gu na 50 m st. grzbie­to­wym. Szer. pchor. Alek­san­dra Kapłon (17 kp) wywal­czy­ła rów­nież III miej­sce na 100 m st. zmien­nym. Wśród męż­czyzn bar­dzo dobry­mi wyni­ka­mi mogą poszczy­cić się sierż. pchor. Dawid Grab­czak (1 kp), któ­ry zajął II miej­sce w kon­ku­ren­cji 50 m st. kla­sycz­nym oraz plut. pchor. Kac­per Bier­nac­ki (10 kp), któ­ry upla­so­wał się na II miej­scu na 50 m st. grzbie­to­wym. Bar­dzo dobrze wypa­dły wyści­gi szta­fe­to­we. Kobie­ty w skła­dzie: szer. pchor. Anna Borys (16 kp), Ilo­na Bia­łec­ka (WLO), Kami­la Fala­ciń­ska (DSS), szer. pchor. Alek­san­dra Kapłon (17 kp) zaję­ły II miej­sce w szta­fe­cie 4 x 50 m st. zmien­nym. Męż­czyź­ni w skła­dzie: szer. pchor. Dawid Pie­trzak (3 kp), plut. pchor. Kac­per Bier­nac­ki (10 kp), sierż. pchor. Dawid Grab­czak (1 kp); por. Ceza­ry Rams (dowód­ca 15 kp) wywal­czy­li III miej­sce w szta­fe­cie 4 x 50 m st. zmien­nym. Dużym suk­ce­sem oka­zał się rekor­do­wy wyścig szta­fe­ty 4 x 50 m st. dowol­nym MIX, któ­ra oprócz rekor­du WAT wywal­czy­ła rów­nież I miej­sce w tej kon­ku­ren­cji. Całej dru­ży­nie gra­tu­lu­je­my wyni­ków i życzy­my dal­szych suk­ce­sów w sezo­nie 2019/20.

Tekst i fot. Kami­la Fala­ciń­ska

Zawodnik WAT mistrzem Europy w Trójboju Siłowym

Zawod­nik KU AZS WAT Piotr Sadow­ski, absol­went Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki, zdo­był tytuł Mistrza Euro­py Senio­rów w kate­go­rii 120 kg pod­czas Mistrzostw Euro­py Senio­rów w Trój­bo­ju Siło­wym. Zawo­dy odby­ły się w dniach 25.11. – 08.12. w Kow­nie (Litwa).

Wśród naj­sil­niej­szych atle­tów nasze­go kon­ty­nen­tu Piotr Sadow­ski już przed ostat­nim podej­ściem zapew­nił sobie zło­ty medal.

Tekst i fot.: Wal­de­mar Stan­gret

Mistrzostwa Służb Mundurowych w sportach walki

W dniach 06 – 07 grud­nia 2019 r. w Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych imie­nia gene­ra­ła Tade­usza Kościusz­ki we Wro­cła­wiu odby­ły się III Mistrzo­stwa Służb Mun­du­ro­wych w Spor­tach Wal­ki o Puchar Rek­to­ra-Komen­dan­ta Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych. W tego­rocz­nych Mistrzo­stwach moż­na było rywa­li­zo­wać w: bra­zy­lij­skim jujit­su w for­mu­le no gi, kara­te kon­tak­to­wym, judo oraz zapa­sach w sty­lu wol­nym. Woj­sko­wą Aka­de­mie Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło dwóch pod­cho­rą­żych w kon­ku­ren­cji kara­te.

Wyni­ki:

 • II miej­sce kumi­te męż­czyzn ‑90kg: szer. pchor. Bucholc Prze­my­sław
 • III miej­sce kumi­te męż­czyzn ‑80kg: kpr. pchor. Kuczyń­ski Karol

Artur Gru­ba
fot. Karol Kuczyń­ski

AMWiM w judo

6 grud­nia 2019 r. w Pawi­lo­nie Spor­tów Wal­ki Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w War­sza­wie roze­gra­ny został I rzut Mistrzostw War­sza­wy i Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go w JUDO. W zawo­dach uczest­ni­czy­li rów­nież stu­den­ci naszej uczel­ni. Wyni­ki naszych zawod­ni­ków w indy­wi­du­al­nej rywa­li­za­cji:

Kat.wag. 66 kg

 1. Piotr Figar­ski
 2. Patryk Pią­tek
 3. Mate­usz Mohr

Kat.wag.73 kg

 1. Jakub Kowal­ski
 2. Szy­mon Ogra­bek

Kat.wag.+90 kg

 1. Tomasz Kło­daw­ski

W kla­sy­fi­ka­cji począt­ku­ją­cych kat. wag. 73 kg

 1. Kac­per Pio­tro­wicz
 2. Michał Paw­lik

Ponad­to w zawo­dach star­to­wa­li: Micha­ła Saje­wicz, Seba­stian Kądzie­la,

tekst i fot. Andrzej Cho­da­ła

Nowy rekord WAT w Maratonie Komandosa

Sierż. pchor. Mate­usz Pieś­kie­wicz z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zajął pierw­sze miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji „Szkol­nic­two Woj­sko­we i Cen­tra Szko­le­nia” XVI edy­cji Mara­to­nu Koman­do­sa, któ­ry odbył się 30 listo­pa­da w Lubliń­cu. W kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej nasz zawod­nik dobiegł do mety jako pią­ty (3 godz. 44 min. 3 s), usta­na­wia­jąc nowy rekord WAT w tym bie­gu, któ­ry był nie­po­bi­ty od 10 lat, gdy w 2009 r.  stu­dent cywil­ny naszej uczel­ni Jakub Szczer­ba prze­biegł mara­ton w cza­sie 3 godz. 58 min. 4 s.

Mara­ton Koman­do­sa to jed­na z naj­trud­niej­szych imprez tere­no­wych w Pol­sce. Łączy ona bieg na dystan­sie 42,2 km w peł­nym umun­du­ro­wa­niu oraz z ple­ca­kiem obcią­żo­nym do wagi co naj­mniej 10 kg. Naj­szyb­ciej tego­rocz­ną tra­sę poko­nał sierż. Artur Pelo z 7 Bry­ga­dy Obro­ny Wybrze­ża w Słup­sku (3 godz. 7 min 57 s). W tego­rocz­nej edy­cji wystar­to­wa­ło 445 zawod­ni­ków, w tym 6 z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Do tej pory Mara­ton Koman­do­sa przy­naj­mniej raz w życiu ukoń­czy­ło nie­mal 2500 osób. Każ­da z nich na pra­wej kla­pie gór­nej kie­sze­ni mun­du­ru może nosić odzna­kę z licz­bą ukoń­czo­nych zawo­dów. Jest ona do spraw­dze­nia rów­nież na pod­stro­nie orga­ni­za­to­ra.

XVI Mara­ton Koman­do­sa – wyni­ki męż­czyzn:

 1. sierż. Artur Pelo (7 Bry­ga­da Obro­ny Wybrze­ża Słupsk) – 3 godz. 7 min 57 s
 2. asp. Jacek Michu­lec (Komen­da Woje­wódz­ka Poli­cji Kato­wi­ce) – 3.30,50
 3. st. kpr. Artur Błasz­czyk (18 Dywi­zja Zme­cha­ni­zo­wa­na) – 3.42,00
 4. plut. Tomasz Jędra­szek (4 Brod­nic­ki Pułk Che­micz­ny) – 3.44,05
 5. sierż. pchor. Mate­usz Pieś­kie­wicz (Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na War­sza­wa) – 3.44,32
 6. sierż. sztab. Krzysz­tof Sagan (Samo­dziel­ny Pod­od­dział Anty­ter­ro­ry­stycz­ny Poli­cji Kato­wi­ce) – 3.47,34
 7. st. szer. Bar­tosz Alek­san­dro­wicz (31 Baza Lot­nic­twa Tak­tycz­ne­go) – 3.52,30
 8. Zbi­gniew Firek (WOLF Boxing Oświę­cim) – 3.52,51
 9. st. szer. Karol Szczut­kow­ski (4 Brod­nic­ki Pułk Che­micz­ny) – 3.54,21
 10. sierż. pchor. Mate­usz Palic­ki (Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych Wro­cław) – 3.55,13

Skla­sy­fi­ko­wa­no 402 zawod­ni­ków.

 Nazwisko i imięEdycja maratonu KomandosaCzas po 1 okr.Czas na mecieMiejsce w klasyfikacji OPEN
1Pieśkiewicz MateuszXVI MK
30.11.2019
01:48:1003:44:325
2Szczerba JakubVI MK
28.11.2009
01:49:4703:58:438
3Sołczykiewicz TomaszXI MK
29.11.2014
02:07:5704:04:1328
4Kurzawiński SławomirXIII MK
26.11.2016
01:57:1004:10:3224
5Łuckoś WiktorVII MK
27.11.2010
01:51:4004:12:1832
6Kurzawiński SławomirXIV MK
25.11.2017
01:59:1604:13:2624
7Bartoszek DanielIX MK
24.11.2012
02:01:0904:13:3817
8Bartoszek DanielVIII MK
26.11.2011
02:04:2204:19:3521
9Gromacki DawidX MK
30.11.2013
 04:23:4932
10Łuckoś WiktorV MK
22.11.2008
02:07:4604:37:1726
11Czarnecki CezaryVIII MK
26.11.2011
01:58:3004:28:5129
12Kurek JarosławVIII MK
26.11.2011
01:58:3004:28:5129
13Mrówczyński SzymonXII MK
28.11.2015
01:56:1404:29:0767
14Kłosowski PawełXIII MK
26.11.2016
02:11:1504:43:5177
15Wojciechowski MichałVIII MK
26.11.2011
02:07:0404:45:1447

 

Impre­zy spor­to­we wcho­dzą­ce w kla­sy­fi­ka­cję Szle­mu Koman­do­sa w 2020 r.:

 • 25 stycz­nia – 6.Ćwierćmaraton Koman­do­sa w Słup­sku,
 • 8 lute­go – 11.Półmaraton Koman­do­sa w WAT,
 • 13 mar­ca – 4. Set­ka Koman­do­sa w Lubliń­cu,
 • 2 paź­dzier­ni­ka – 24.Bieg o Nóż Koman­do­sa w Lubliń­cu,
 • 28 listo­pa­da – 17.Maraton Koman­do­sa w Lubliń­cu.

kpt. Paweł Żało­ba
fot. zmie​rzy​my​czas​.pl; WKB META; Jacek Szu­sta­kow­ski

56. Varsoviada z medalami dla studentów WAT

Repre­zen­tan­ci WAT zdo­by­li łącz­nie 4 meda­le na 56. Var­so­via­dzie, któ­ra odby­ła się w dniach 9 – 11 listo­pa­da w Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w War­sza­wie. Igrzy­ska stu­den­tów pierw­sze­go roku roze­gra­no w nastę­pu­ją­cych dys­cy­pli­nach spor­to­wych: pił­ka koszy­ko­wa, pił­ka siat­ko­wa, fut­sal, bie­gi prze­ła­jo­we, pły­wa­nie, ergo­metr wio­ślar­ski, tenis sto­ło­wy oraz trój­bój Rek­tor­ski.

W ponie­dzia­łek 11 listo­pa­da, w dniu Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści,  roze­gra­no finał zawo­dów połą­czo­ny z uro­czy­stym zło­że­niem kwia­tów przez przed­sta­wi­cie­li uczel­ni war­szaw­skich pod pomni­kiem Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go. W imie­niu rek­to­ra-komen­dan­ta WAT kwia­ty zło­ży­li: pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król oraz kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go ppłk mgr Adam Wołos.

Bar­dzo dobre przy­go­to­wa­nie repre­zen­tan­tów WAT zaowo­co­wa­ło meda­la­mi w kla­sy­fi­ka­cjach indy­wi­du­al­nych. Micha­li­na Gie­rat zaję­ła 2 miej­sce w teni­sie sto­ło­wym, nato­miast na 3 miej­scu rywa­li­za­cję w pły­wa­niu sty­lem grzbie­to­wym zakoń­czy­ła Anna Borys. Nie oby­ło się rów­nież bez meda­li w grach zespo­ło­wych. Spor­tow­cy z WAT wywal­czy­li 2 miej­sce w pił­ce siat­ko­wej męż­czyzn oraz 3 miej­sce w fut­sa­lu. Gra­tu­lu­je­my!

Wyni­ki zawo­dów

ppłk Marek Kociu­ba

Sekcja pływacka rozpoczęła treningi – drużyna przygotowuje się do pierwszych zawodów w sezonie

We wto­rek 7 listo­pa­da 2019 r. sek­cja pły­wac­ka KU AZS WAT roz­po­czę­ła sezon pierw­szym tre­nin­giem w Pała­cu Mło­dzie­ży. Dzię­ki uprzej­mo­ści Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki zawod­ni­cy z WAT mogą w seme­strze zimo­wym tre­no­wać na atrak­cyj­nym obiek­cie spor­to­wym. Pły­wal­nia znaj­du­ją­ca się w Pała­cu Mło­dzie­ży przy pla­cu Defi­lad jest ide­al­nie dosto­so­wa­na do potrzeb tre­nin­go­wych człon­ków sek­cji. Dodat­ko­wo pozy­tyw­nym aspek­tem jest moż­li­wość inte­gra­cji mię­dzy­uczel­nia­nej stu­den­tów gdyż w tym samym cza­sie tre­nin­gi pły­wac­kie odby­wa­ją rów­nież stu­den­ci z Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej.

Tre­nin­gi odby­wa­ją się dwa razy w tygo­dniu – we wtor­ki i czwart­ki. Pod czuj­nym okiem tre­ne­ra dr. Satur­ni­na Przy­byl­skie­go tre­nu­ją zarów­no pod­cho­rą­żo­wie jak i stu­den­ci cywil­ni oraz pra­cow­ni­cy WAT.

Za bli­sko dwa tygo­dnie zawod­ni­ków cze­ka­ją pierw­sze zma­ga­nia w sezo­nie 2019/2020. Pod koniec listo­pa­da rusza­ją zawo­dy eli­mi­na­cyj­ne z cyklu Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy. Mimo póź­niej­sze­go star­tu tre­nin­gów, pły­wa­cy cięż­ko przy­go­to­wu­ją się do rywa­li­za­cji ze stu­den­ta­mi z pozo­sta­łych war­szaw­skich uczel­ni.

W tym roku dodat­ko­wą moty­wa­cją do tre­nin­gów jest nowo­cze­sny sprzęt pły­wac­ki zaku­pio­ny dzię­ki uzy­ska­niu dofi­nan­so­wa­nia z Dzia­łu Spraw Stu­denc­kich przy­zna­ne­go przez Pro­rek­tor ds. Stu­denc­kich dr. hab. inż. Marze­nę Tykar­ską.

Przy uży­ciu dobrej jako­ści sprzę­tu i moż­li­wo­ści tre­no­wa­nia na wyjąt­ko­wym obiek­cie, repre­zen­tan­ci WAT mogą w peł­ni wyko­rzy­stać swój zapał do tre­nin­gów co zaowo­cu­je suk­ce­sa­mi w nad­cho­dzą­cym okre­sie star­to­wym.

oprac. Kami­la Fala­ciń­ska

Runbertów 2019 – Zwycięstwo plut. pchor. Alicji Turczyńskiej

W dniu 20 paź­dzier­ni­ka 2019 roku skrom­na ale walecz­na repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej bra­ła udział w bie­gu ulicz­nym na dystan­sie 5 kilo­me­trów.

W sło­necz­nej, jesien­nej opra­wie w kate­go­rii żoł­nie­rzy wśród kobiet naj­lep­sza była Ali­cja Tur­czyń­ska stu­dent­ka trze­cie­go roku na wydzia­le mecha­tro­ni­ki i lot­nic­twa.

W kate­go­rii męż­czyzn pobie­gli st. szer. pchor. Michał Paw­łow­ski z wydzia­łu mecha­tro­ni­ki i lot­nic­twa, szer. pchor.  Bar­tło­miej Dolak z wydzia­łu elek­tro­ni­ki. Wszy­scy zawod­ni­cy nale­żą do sek­cji Bie­gu na Orien­ta­cję w KU AZS WAT War­sza­wa.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my osią­gnię­tych wyni­ków!

Tre­ner sek­cji BnO  KU AZS WAT War­sza­wa,
Dariusz Sokal­ski

Akademickie Mistrzostwa Europy w sportach walki

W dniach 31 lip­ca – 4 sierpnia.2019 r. w sto­li­cy Chor­wa­cji, Zagrze­biu, odby­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Euro­py w spor­tach wal­ki. Wzię­ło w nich udział ponad 1300 zawod­ni­ków z  pra­wie 30 kra­jów. Uda­li się tam nasi repre­zen­tan­ci-pod­cho­rą­żo­wie: sierż. pchor. Domi­nik Szym­czak oraz st. kpr. pchor. Piotr Golon. Repre­zen­to­wa­li oni nasz kraj oraz Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną w dys­cy­pli­nie kick­bo­xing. Nie­ste­ty, ze wzglę­du na bar­dzo wyso­ki poziom mistrzostw nie uda­ło im się dostać do stre­fy meda­lo­wej prze­gry­wa­jąc swo­je wal­ki eli­mi­na­cyj­ne. Domi­nik w kat wag. +84 kg Light Con­tact mini­mal­nie uległ zawod­ni­ko­wi z Nie­miec sto­sun­kiem gło­sów sędziów 2:1 tra­cąc pro­wa­dze­nie dosłow­nie na 10 sekund przed zakoń­cze­niem poje­dyn­ku. Piotr musiał uznać wyż­szość bar­dzo moc­ne­go Ser­ba w for­mu­le K‑1 Rules w kat. wag. ‑81 kg, jego wal­ka zakoń­czy­ła się sto­sun­kiem gło­sów sędziów 3:0. W związ­ku z loso­wa­niem nasi zawod­ni­cy zaję­li 5‑te miej­sca w swo­ich kate­go­riach. Brak meda­li na pew­no smu­ci, acz­kol­wiek już teraz nasi kick­bok­se­rzy przy­go­to­wu­ją się do Mun­du­ro­wych Mistrzostw Pol­ski, któ­re odbę­dą się pod koniec wrze­śnia w Nowym Sączu. Odpo­wie­dzial­ny­mi za przy­go­to­wa­nie naszych zawod­ni­ków są wykła­dow­cy SWF, tre­ne­rzy: mgr Artur Gru­ba (kickboxing/karate), mgr Mariusz Jad­czak (krav maga) oraz mgr Karol Lan­dow­ski (boks).

sierż. pchor. Domi­nik Szym­czak

1 2 3 4 5 16