Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Lekkiej Atletyce 11 – 12 maja 2019

wpis w: SWF | 0

Ostrym prze­tar­ciem star­to­wym przed Aka­de­mic­ki­mi Mistrzo­stwa­mi Pol­ski były roz­gry­wa­ne na sta­dio­nie war­szaw­skie­go AWF-u Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza w Lek­kiej Atle­ty­ce.

Histo­rycz­ny suk­ces odnio­sły zawod­nicz­ki nasze­go klu­bu, zwy­cię­ża­jąc po raz pierw­szy w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej. Gra­tu­la­cje nale­żą się wszyst­kim naszym zawod­nicz­kom za bar­dzo uda­ne star­ty, czę­sto popar­te rekor­da­mi życio­wy­mi. Na szcze­gól­ne wyróż­nie­nie zasłu­gu­ją zawod­nicz­ki, któ­re usta­no­wi­ły nowe rekor­dy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Są to:

 • Alek­san­dra Paw­lic­ka w bie­gach na 100 m (13,00) i 200m (27,30).
 • Kin­ga Reda w bie­gu na 1500 m (4:58,65).
 • Szta­fe­ta 4 × 100 m (51,54) – Nata­lia Wło­dar­czyk, Mał­go­rza­ta Czer­ska, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Paw­lic­ka.

Meda­le zdo­by­ły:

Zło­te:

 • 400 m Justy­na Mizak (61,14 s) rekord życio­wy.
 • 800 m, 1500 m Kin­ga Reda (2:23,79 i 4:58,65) rekor­dy życio­we.
 • Szta­fe­ta 4 × 100 m (51,56 s) – Nata­lia Wło­dar­czyk, Mał­go­rza­ta Czer­ska, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Paw­lic­ka rekord WAT.

Srebr­ne:

 • 400 m Nata­lia Wło­dar­czyk (62,31 s) rekord życio­wy
 • Szta­fe­ta 4 × 100m (52,63 s) Anna Dawi­diuk, Wero­ni­ka Bara­nek, Elwi­ra Wró­bel, Domi­ni­ka Chom­czyk.
 • Skok w dal Wero­ni­ka Bara­nek (5,30 m) – rekord WAT.
 • Trój­skok Domi­ni­ka Chom­czyk (11,03 m)

Brą­zo­we:

 • 400 m Mał­go­rza­ta Czer­ska (62,67 s)
 • Skok w dal Domi­ni­ka Chom­czyk (5,03 m)
 • Trój­skok Anna Dawi­diuk (10,29) rekord życio­wy
 • Pchnię­cie kulą: Ali­cja Lasi­kow­ska (8,79 m)

W repre­zen­ta­cji wystar­to­wa­ły:

 • Gru­pa sprin­tu: Mał­go­rza­ta Czer­ska, Kata­rzy­na Łyjak, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Paw­lic­ka, Kami­la Pra­buc­ka, Nata­lia Wło­dar­czyk, Beata War­choł, Nata­lia Wro­na, Ange­li­ka Zaka­szew­ska.
 • Gru­pa bie­gów śred­nich: Kin­ga Reda.
 • Gru­pa sko­ków: Wero­ni­ka Bara­nek, Domi­ni­ka Chom­czyk, Anna Dawi­diuk, Ewa Rózga, Kata­rzy­na Wło­dar­czyk, Elwi­ra Wró­bel.
 • Gru­pa rzu­tów: Ali­cja Lasi­kow­ska.

Bar­dzo uda­nie wystar­to­wa­ła rów­nież męska repre­zen­ta­cja lek­ko­atle­tów WAT. W okro­jo­nym skła­dzie (brak zawod­ni­ków z bie­gów śred­nich i rzu­tów) zaję­ła w zawo­dach II miej­sce. Zawod­ni­cyw pierw­szym star­cie w sezo­nie w więk­szo­ści osią­gnę­li wyni­ki na pozio­mie naj­lep­szych z ubie­głe­go roku, co roku­je na uda­ne star­ty w kolej­nych zawo­dach.

Wyni­ki zawo­dów:

 • 100 mI m. Dawid Muzy­czuk – 11,06; III m. Szy­mon Pio­trow­ski – 11,19
 • 200 mII m. Dawid Muzy­czuk – 22,40; III m. Michał Opoc­ki 22,90
 • 400 mI m. Jakub Pędzi­wiatr – 50,41; II m. Michał Opoc­ki 51,31, III m. Emil Czar­noc­ki – 52,03
 • 4 × 100 mI m. WAT I – 43,48 Arka­diusz Drę­żek, Dawid Muzy­czuk, Arka­diusz Orzeł, Szy­mon Pio­trow­ski; II m. WAT II – 44,50 Maciej Roczek, Michał Opoc­ki, Emil Czar­noc­ki, Jakub Pędzi­wiatr
 • Skok wzwyżII m. Kuba Ślu­żyń­ski; III m. – Kac­per Kopeć – obaj 175cm

W repre­zen­ta­cji star­to­wa­li: na 200 i 400 m Maciej Wro­na, Marek Zacha­rej­ko, w sko­ku w dal Paweł Bycz­kow­ski, w sko­ku wzwyż i na 110ppł Szy­mon Birt.

mgr Leszek Kle­szow­ski

Mistrzowski sezon badmintonistów

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Bad­min­to­ni­ści z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­li czo­ło­we miej­sca w tur­nie­ju fina­ło­wym XXI Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie. W roz­gryw­kach, któ­re odby­ły się 12 maja na tere­nie obiek­tów spor­to­wych WAT wystą­pi­li naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ni zawod­ni­cy w poprzed­nich rzu­tach ligi aka­de­mic­kiej.

W grze poje­dyn­czej  kobiet naj­lep­sza oka­za­ła się zawod­nicz­ka WAT Jolan­ta Chod­kow­ska, a zaraz za nią sierż. pchor. Joan­na Biskup, rów­nież z naszej uczel­ni. W deblu męż­czyzn wygrał duet plut. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski i Maciej Sta­ni­sław­czyk. Trze­cie miej­sce na podium zaję­li płk dr hab. inż. Jacek Jani­szew­ski z dr. inż. Zdzi­sła­wem Idziasz­kiem. Brą­zo­we meda­le zdo­by­li: w grze poje­dyn­czej męż­czyzn – szer. pchor. Maciej Kró­lak i w grze podwój­nej kobiet – plut. pchor. Alek­san­dra Sztab­kow­ska z Mag­da­le­ną Kamień.

Po zakoń­czo­nych grach fina­ło­wych odby­ła się deko­ra­cja naj­lep­szych dru­żyn. W tego­rocz­nym sezo­nie 2018/2019 zawod­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oka­za­li się naj­lep­si w swo­ich kate­go­riach. Po raz pierw­szy panie i pano­wie jed­no­cze­śnie sta­nę­li na naj­wyż­szym podium. Ten wyjąt­ko­wy suk­ces był wyni­kiem bar­dzo dobrych gier zawod­ni­ków WAT w trzech rzu­tach ligi. W XXI Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy i Mazow­sza Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło 32 zawod­ni­ków.

Kolej­nym suk­ce­sem, któ­ry przy­czy­nił się do majo­wych rezul­ta­tów były fina­ły Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski. W tych mistrzo­stwach dru­ży­na WAT w kla­sy­fi­ka­cji uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych zdo­by­ła I miej­sce. Zawo­dy odby­ły się w dniach 26 – 28 kwiet­nia w   Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie. Zło­te meda­le zdo­by­li: sierż. pchor. Joan­na Biskup, kpr. pchor. Domi­ni­ka  Adam­ska, Jolan­ta Chod­kow­ska, Mag­da­le­na Kamień, Bogu­mi­ła Przy­by­ła, plut. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski, szer. pchor. Maciej Kró­lak, szer. pchor. Axel Mar­ci­niak, Adam Jusz­czyk i Maciej Sta­ni­sław­czyk.

tekst i zdj. Wal­de­mar Lachow­ski

Akademickie Mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu-jitsu

wpis w: SWF | 0

Dnia 12.05.2018 w Szko­le Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go i Spor­tu UAM w Pozna­niu odby­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w bra­zy­lij­skim jiu jit­su GI i NO GI.

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li kpr. pchor. Julia Sowa­da i plut. pchor. Szy­mon Zawi­stow­ski.

Uzy­ska­li oni nastę­pu­ją­ce loka­ty: kpr. pchor. Julia Sowa­da – pierw­sze miej­sce (kat. -60kg, nie­bie­skie pasy), st. kpr. pchor. Szy­mon Zawi­stow­ski – trze­cie miej­sce (kat. -82,3kg, nie­bie­skie pasy).  

kpr. pchor. Julia Sowa­da
fot. Pau­li­na Ratajcz­ka i BJJ Fana­tics

Żeglarze WAT Akademickimi Mistrzami Warszawy i Mazowsza

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Żegla­rze z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wywal­czy­li tytuł Aka­de­mic­kich Mistrzów War­sza­wy i Mazow­sza. Rega­ty odby­ły się w sobo­tę 11 maja na Zale­wie Zegrzyń­skim pod War­sza­wą. WAT repre­zen­to­wa­ły łącz­nie trzy zało­gi. Nasze zespo­ły zaję­ły pierw­sze, trze­cie i czwar­te miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej, co z kolei zło­ży­ło się na 1 miej­sce WAT w punk­ta­cji dru­ży­no­wej sto­łecz­nych uczel­ni.

Naj­le­piej pora­dził sobie sierż. pchor. Igor Der­wich w zało­dze z szer. pchor. Jaku­bem Bart­cza­kiem i Sła­wo­mi­rem Patro­siem. Trze­ci był Karol Erd ze st. szer. pchor. Patry­kiem Pan­kiem i zastę­pu­ją­cym nie­obec­ną zawod­nicz­kę ppor. Ada­mem Łożyń­skim. Tuż za podium zna­la­zła się zało­ga prze­wod­ni­czą­ce­go Stu­denc­kie­go Koła Żeglar­skie­go szer. pchor. Rafa­ła Bła­żej­czy­ka, któ­re­mu towa­rzy­szy­li: st. kpr. pchor. Prze­my­sław Kale­ta i stu­dent­ka wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa Karo­li­na Skow­roń­ska. „Były to pierw­sze rega­ty w tym roku, w któ­rych wzię­li­śmy udział. Do tej pory tyl­ko tre­no­wa­li­śmy. Teraz wie­my, że przy­go­to­wa­nia nie poszły na mar­ne. Na Zegrzu omal nie zdo­mi­no­wa­li­śmy całych zawo­dów, bo do zaję­cia całe­go podium w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej zabra­kło naszym zało­gom kil­ku metrów. Przed nami kolej­ne szan­se i spraw­dzia­ny. Pierw­szym z nich będą Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski roz­gry­wa­ne na Mazu­rach na począt­ku czerw­ca” – mówi ster­nik pchor. Bła­żej­czyk.

Człon­ko­wie Stu­denc­kie­go Koła Żeglar­skie­go WAT na co dzień tre­nu­ją w Ośrod­ku Szko­le­nio­wym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w Zegrzu pod okiem mgr. Zdzi­sła­wa Czaj­ko i ppor. Ada­ma Łożyń­skie­go. Od kil­ku lat osią­ga­ją coraz wyż­sze wyni­ki w zma­ga­niach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Tym samym Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na sta­je się dru­gim obok Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej cen­trum aka­de­mic­kie­go żeglar­stwa rega­to­we­go.

Doko­na­nia żegla­rzy WAT moż­na śle­dzić na face­bo­oku Stu­denc­kie­go Koła Żeglar­skie­goklu­bu AZS WAT.

ppor. mgr inż. Adam Łożyń­ski
fot. Stu­denc­kie Koło Żeglar­skie WAT

VI Akademickie Mistrzostwa Polski Kyokushin

wpis w: SWF | 0

Dnia 11 maja 2019 roku odby­ły się VI Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski Kyoku­shin w Hali Stu­dium WFiS UJ ul. Pia­stow­ska 26  w Kra­ko­wie. W Mistrzo­stwach uczest­ni­czy­ło 122 stu­den­tów z 36 uczel­ni. Hono­ro­wym Patro­nem MP był Rek­tor UJ. Sędzią głów­nym był Wice­pre­zes PZK Andrzej Drew­niak. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło 2 pod­cho­rą­żych tre­nu­ją­cych na AZS Kara­te Kyoku­shin  w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go W.A.T oraz stu­dent­ka Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Wyni­ki:

 • I miej­sce kumi­te kobiet kat. +65 kg: Moni­ka Zie­liń­ska
 • V-VIII miej­sce kumi­te męż­czyzn +80 kg: szer. pchor. Prze­my­sław Bucholc
 • V-VIII miej­sce kumi­te męż­czyzn -75 kg: kpr. pchor. Karol Kuczyń­ski

mgr Artur Gru­ba

Święto Sportu

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Świę­to Spor­tu jest wyda­rze­niem już na sta­łe wpi­sa­nym w WAT-owski kalen­darz. W pią­tek 10 maja w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go stu­den­ci, nauczy­cie­le aka­de­mic­cy, pra­cow­ni­cy oraz kadra ofi­cer­ska rywa­li­zo­wa­li w ponad 20 kon­ku­ren­cjach spor­to­wych, m.in. w koszy­ków­ce, siat­ków­ce, pił­ce noż­nej, spor­tach siło­wych, strze­la­niu, bie­gu na orien­ta­cję, pły­wa­niu, teni­sie ziem­nym i w wie­lu innych.

Pod­czas ofi­cjal­ne­go otwar­cia spor­to­we­go świę­ta, płk dr inż. Artur Król,  pro­rek­tor ds. woj­sko­wych życzył wszyst­kim zawod­ni­kom jak naj­lep­szych wyni­ków i dobrej zaba­wy w duchu uczci­wej rywa­li­za­cji, któ­ra – jak pod­kre­ślił – towa­rzy­szy żoł­nie­rzom tak­że na wie­lu innych polach. Po tra­dy­cyj­nej for­mu­le: „Świę­to Spor­tu 2019 uwa­żam za otwar­te”, wygło­szo­nej przez płk. Kró­la, usły­sze­li­śmy grom­kie Do boju!, któ­rym zagrze­wał uczest­ni­ków do zma­gań kie­row­nik SWF ppłk Adam Wołos.

Zawo­dy w róż­nych dys­cy­pli­nach oraz kon­ku­ren­cje, któ­re odby­wa­ły się rów­no­cze­śnie w wie­lu miej­scach robi­ły duże wra­że­nie na publicz­no­ści. Jed­ną z naj­bar­dziej emo­cjo­nu­ją­cych kon­ku­ren­cji był Koman­dor­ski Sprint, w któ­rym repre­zen­ta­cje kom­pa­nii w skła­dzie po 3 pod­cho­rą­żych bie­gły na sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym w opo­rzą­dze­niu woj­sko­wym (strój moro, buty spor­to­we, ple­cak, a w nim buty woj­sko­we i beret). Nie mniej­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szył się tak­że dwu­bój dzie­kań­ski, czy­li roz­gryw­ki mię­dzy­wy­dzia­ło­we pod­czas któ­rych 4-oso­bo­wa repre­zen­ta­cja z każ­de­go wydzia­łu w skła­dzie: dzie­kan, zastęp­ca dzie­ka­na, stu­dent oraz stu­dent­ka rywa­li­zo­wa­li w szta­fe­cie z obcią­że­niem w posta­ci ple­ca­ka, do któ­re­go przy­by­wa­ło ekwi­pun­ku przy każ­dej zmia­nie bie­gną­ce­go. Wal­ka była bar­dzo zacię­ta: zda­rza­ło się, że zawod­ni­cy bie­gną­cy z ple­ca­kiem gubi­li wypo­sa­że­nie, a  o wygra­nej decy­do­wa­ły ułam­ki sekund i poje­dyn­cze punk­ty. Na wynik koń­co­wy dwu­bo­ju mia­ły wpływ rów­nież wyni­ki, jakie uzy­ska­li dzie­ka­ni pod­czas kon­ku­ren­cji strze­lec­kiej na strzel­ni­cy pneu­ma­tycz­nej. I tak pierw­sze miej­sce zdo­był Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki, dru­gie Wydział Logi­sty­ki, a na trze­ciej pozy­cji upla­so­wał się Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji.

Pod­czas Świę­ta Spor­tu miał miej­sce finał „Współ­za­wod­nic­twa Woj­sko­we­go WAT”. W rywa­li­za­cji pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej bra­na była pod uwa­gę nie tyl­ko ich spraw­ność fizycz­na pod­czas kon­ku­ren­cji spor­to­wych, ale rów­nież oce­ny seme­stral­ne z Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go, teo­rii i prak­ty­ki strze­lań oraz języ­ka angiel­skie­go. Zwy­cię­ży­ła 7 kom­pa­nia 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go. Dru­gie miej­sce zaję­ła 1 kom­pa­nia 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­ła się 6 kom­pa­nia 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go.

Jak co roku już pod­czas Świę­ta Spor­tu odbył się rów­nież finał Mię­dzy­na­ro­do­wych Zawo­dów Spor­to­wo-Strze­lec­kich, zor­ga­ni­zo­wa­nych dla stu­den­tów woj­sko­wych w ramach pro­gra­mu współ­pra­cy z uczel­nia­mi woj­sko­wy­mi z Euro­py. Zwy­cięz­ców uho­no­ro­wa­no meda­la­mi.

Płk dr inż. Artur Król, wrę­cza­jąc pucha­ry zwy­cięz­com poszcze­gól­nych kon­ku­ren­cji roz­gry­wa­nych w ramach Świę­ta Spor­tu gra­tu­lo­wał zawod­ni­kom i dru­ży­nom gry fair play oraz spor­to­we­go ducha.

Szcze­gó­ło­we wyni­ki dostęp­ne są na stro­nie Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Hubert Kaź­mier­ski, Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

Trójboiści WAT Akademickim Mistrzem Polski

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Trwa dobra pas­sa naszych trój­bo­istów. Po raz czwar­ty z rzę­du repre­zen­ta­cja Klu­bu Uczel­nia­ne­go AZS WAT zdo­by­ła tytuł Aka­de­mic­kie­go Mistrza Pol­ski w Trój­bo­ju Siło­wym w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej. Mistrzo­stwa odby­ły się w dniach 3 –5 maja w Kato­wi­cach. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li: ppor. Daniel Ilczy­szyn, ppor. Mate­usz Cze­chy­ra, st. kpr. pchor. Paweł Wasie­lew­ski, st. kpr. pchor. Jan Duma, kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski, kpr. pchor. Mar­cin Bogac­ki, Krzysz­tof Stan­gret, Prze­my­sław Sar­nac­ki i Kami­la Kasper­ska.

Na I miej­sce dru­ży­ny WAT zło­ży­ły się indy­wi­du­al­ne suk­ce­sy siła­czy:

 • Mate­usz Cze­chy­ra wywal­czył zło­ty medal w kat. 93 kg usta­na­wia­jąc wyni­kiem 755 kg nowy aka­de­mic­ki rekord Pol­ski,
 • Daniel Ilczy­szyn zdo­był tak­że zło­ty medal, ale w kat. 83 kg wyni­kiem 705 kg. Jest to rów­nież nowy aka­de­mic­ki rekord Pol­ski,
 • Mar­cin Bogac­ki to zło­ty meda­li­sta w kat. 105 kg wyni­kiem 732,5 kg,
 • Dariusz Rafal­ski wywal­czył tytuł wice­mi­strza Pol­ski w kat. 66 kg wyni­kiem 487,5 kg,
 • Krzysz­tof Stan­gret zajął IV loka­tę w kat. 120 kg wyni­kiem 660 kg,
 • Paweł Wasie­lew­ski uzy­skał wynik 570 kg w kat. 83 kg, co dało mu VI miej­sce,
 • Jan Duma wywal­czył VII loka­tę w kat. 93 kg wyni­kiem 642,5 kg,
 • Prze­my­sław Sar­nac­ki debiu­tu­ją­cy na tak dużej impre­zie zajął XV miej­sce w kat. 105 kg,
 • Kami­la Kasper­ska, jedy­na repre­zen­tant­ka WAT, zdo­by­ła tytuł wice­mi­strzy­ni Pol­ski w kat. 84 kg.

W kla­sy­fi­ka­cji na naj­lep­sze­go zawod­ni­ka Mistrzostw dwa pierw­sze miej­sca zaję­li repre­zen­tan­ci WAT: Mate­usz Cze­chy­ra i Daniel Ilczy­szyn.

W mistrzo­stwach wzię­ło udział bli­sko 400 zawod­ni­ków i zawod­ni­czek z ponad pięć­dzie­się­ciu uczel­ni z całej Pol­ski.

Tekst i fot.: Wal­de­mar Stan­gret

Mistrzostwa Wojskowej Akademii Technicznej w biegach przełajowych z przeszkodami

wpis w: SWF | 0

W dniu 27.04.2019 r. zgod­nie z „Pla­nem – kalen­da­rzem przed­się­wzięć spor­tu powszech­ne­go w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na rok aka­de­mic­ki 2018/2019”, na obiek­tach spor­to­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie, odby­ły się Mistrzo­stwa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w bie­gach prze­ła­jo­wych z prze­szko­da­mi na dystan­sie 3000m. W Mistrzo­stwach wzię­ły udział repre­zen­ta­cje 14 kom­pa­nii.

Zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej oraz zespo­ło­wej. Zawod­ni­cy na tra­sie bie­gu musie­li zma­gać się zarów­no z dystan­sem jak i z prze­szko­da­mi, któ­rych poko­na­nie doda­wa­ło emo­cji i zabie­ra­ło oddech na ostat­nich metrach tra­sy. Wybra­ne prze­szko­dy, któ­re zawod­ni­cy musie­li poko­nać znaj­do­wa­ły się na tere­nie Lądo­we­go Toru Prze­szkód i w Ośrod­ku Spraw­no­ści Fizycz­nej. Dodat­ko­wo trze­ba było zmie­rzyć się z natu­ral­ny­mi prze­szko­da­mi, taki­mi jak na przy­kład „gór­ka Mon­te Casi­no”, któ­ra znaj­du­je się w naszym lasku. Rywa­li­za­cja, pomi­mo swo­jej zacię­to­ści, prze­bie­ga­ła w rado­snej atmos­fe­rze i duchu fair play.

Klasyfikacja indywidualna żeńska
Miej­sce Sto­pień, imię i nazwi­sko Numer star­to­wy Czas Kom­pa­nia
1 sierż. pchor. Patry­cja FAŁEK 64 14:43:00 7
2 kpr. pchor. Kata­rzy­na ŁYJAK 52 15:13:00 9
3 szer. pchor. Kami­la PRABUCKA 75 15:33:00 14
4 st. szer. pchor. Nata­lia WŁODARCZYK 21 16:04:00 6
5 kpr. pchor. Ange­li­ka CHUDA 19 16:24:00 12
6 kpr. pchor. Anna DAWIDIUK 25 16:37:00 1
7 st. szer. pchor. Moni­ka GAŁUS 21 17:30:00 10
8 szer. pchor. Julia KOCOŃ 63 17:45:00 13
9 szer. pchor. Gabrie­la SIKORA 51 17:46:00 5
10 kpr. pchor. Ali­cja RYBAK 53 17:58:00 4
11 kpr. pchor. Gabrie­la DUDEK 68 18:36:00 8
12 st. szer. pchor. Nata­lia ZASTĘPOWSKA 10 18:48:00 11
13 plut. pchor. Pau­li­na LETKIEWICZ 50 19:41:00 2
14 kpr. pchor. Alek­san­dra ROGALA 58 19:59:00 3
Klasyfikacja indywidualna męska
Miej­sce Sto­pień, imię i nazwi­sko Numer star­to­wy Czas Kom­pa­nia
1 sierż. pchor. Łukasz ZAJMA 65 11:58:00 7
2 szer. pchor. Kamil MEZGLEWSKI 24 12:16:00 6
3 st. kpr. pchor. Grze­gorz MAJEWSKI 59 12:39:00 12
4 sierż. pchor. Dawid PACZYŃSKI 62 12:54:00 7
5 szer. pchor. Michał PAWŁOWSKI 27 13:41:00 13
6 kpr. pchor. Kamil ZBRÓG 68 13:48:00 4
7 st. szer. pchor. Maciej WIETRZYŃSKI 60 14:11:00 11
8 szer. pchor. Julian MIECZNIKOWSKI 16 14:26:00 5
9 plut. pchor. Miko­łaj KĘDZIAK 12 14:28:00 1
10 szer. pchor. Grze­gorz KĘDRA 66 14:28:00 13
11 plut. pchor. Damian NIESZPORSKI 22 14:34:00 2
12 st. szer. pchor. Rafał GUMOWSKI 57 14:34:00 11
13 szer. pchor. Hubert STUTKO 23 14:42:00 14
14 st. szer. pchor. Paweł BURDYŃSKI 67 15:04:00 9
15 plut. pchor. Seba­stian GŁOWACZ 28 15:12:00 9
16 kpr. pchor. Mate­usz DĄBROWSKI 54 15:13:00 12
17 szer. pchor. Dawid PAWLAK 62 15:37:00 14
18 st. szer. pchor. Jakub JASINOWSKI 19 15:39:00 6
19 st. kpr. pchor. Seba­stian LISOCKI 64 15:39:00 10
20 plut. pchor. Kac­per ZWIERZ 56 15:41:00 1
21 kpr. pchor. Kac­per ZARĘBA 10 15:45:00 4
22 st. szer. pchor. Jakub WOŹNIAK 63 16:01:00 5
23 st. kpr. pchor. Tomasz ADAMUS 24 16:08:00 10
24 kpr. pchor. Tomasz ŚLĄCZKA 16 17:44:00 8
25 sierż. pchor. Piotr GOLEC 51 18:16:00 8
26 st. kpr. pchor. Domi­nik PIETRUSZKA 18 19:28:00 2
27 plut. pchor. Michał TOMASZEWSKI 55 19:41:00 3
28 sierż. pchor. Karol PAWLIK 26 19:51:00 3
Klasyfikacja zespołowa
Miej­sce pod­od­dzia­łu Pod­od­dział Czas pod­od­dzia­łu
1 7 kom­pa­nia 39:35:00
2 6 kom­pa­nia 43:59:00
3 12 kom­pa­nia 44:16:00
4 9 kom­pa­nia 45:29:00
5 14 kom­pa­nia 45:52:00
6 13 kom­pa­nia 45:54:00
7 1 kom­pa­nia 46:46:00
8 4 kom­pa­nia 47:31:00
9 11 kom­pa­nia 47:33:00
10 5 kom­pa­nia 48:13:00
11 10 kom­pa­nia 49:17:00
12 2 kom­pa­nia 53:43:00
13 8 kom­pa­nia 54:36:00
14 3 kom­pa­nia 59:31:00

 

Zawo­dy, tekst i foto­gra­fie przy­go­to­wa­li: kpt. Paweł Ryś i mgr Dawid Zapła­ta

Siatkarze WAT na AMP w Olsztynie

wpis w: SWF | 0

Siat­kar­ska dru­ży­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej  powtó­rzy­ła bar­dzo dobry wynik sprzed roku na pół­fi­na­łach Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Olsz­ty­nie. Wal­ka do ostat­niej pił­ki we wszyst­kich spo­tka­niach pozwo­li­ła po raz kolej­ny na zaję­cie wyso­kie­go 5 miej­sca w tur­nie­ju.

Repre­zen­ta­cja WAT

Roze­gra­nie:

 • Erik Mikul­ski
 • Maciej Piła­to­wicz

Atak:

 • Sta­ni­sław Bęza

Przy­ję­cie:

 • Woj­ciech Dawid
 • Jakub Micha­lak
 • Ceza­ry Rudz­ki

Śro­dek:

 • Jakub Pał­ka
 • Bła­żej Sta­niak

Libe­ro:

 • Domi­nik Molen­da

Tre­ner:

 • Grze­gorz Psz­czo­ła

Zdję­cia i rela­cja: Grze­gorz Psz­czo­ła

Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa

 1. UWM Olsz­tyn
 2. Poli­tech­ni­ka Łódz­ka
 3. SAN Łódź
 4. ALK War­sza­wa
 5. WAT War­sza­wa
 6. UW War­sza­wa
 7. Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 8. Asz­Woj War­sza­wa
 9. SGH War­sza­wa
 10. WSM War­sza­wa
 11. Poli­tech­ni­ka Bia­ło­stoc­ka
 12. OSW Olsz­tyn

 

Szachiści WAT znów na podium

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Bli­sko osiem­dzie­się­ciu zawod­ni­ków rywa­li­zo­wa­ło ze sobą w Mistrzo­stwach Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w sza­chach w dniach 3 – 7 kwiet­nia w miej­sco­wo­ści Pokrzyw­na. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski, kpr. pchor. Mate­usz Fili­pow, kpr. pchor. Augu­styn Micha­lak, kpr. pchor. Paweł Sala­moń­ski oraz kpr. pchor. Paweł Węgliń­ski.

W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej tur­nie­ju ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski zajął V miej­sce (pla­su­jąc się tym samym na trze­ciej pozy­cji w Woj­sku Pol­skim). Ponad­to zespół w skła­dzie ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski, kpr. pchor. Mate­usz Fili­pow i kpr. pchor. Augu­styn Micha­lak zajął III miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej.

Ogól­no­pol­ska impre­za, zor­ga­ni­zo­wa­na pod patro­na­tem Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji, Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej, Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści, Pre­ze­sa Zarzą­du Głów­ne­go Związ­ku OSP RP w War­sza­wie i Komen­dan­ta Głów­ne­go Poli­cji sku­pi­ła 79 zawod­ni­ków z woj­ska, poli­cji, stra­ży pożar­nej, służ­by cel­nej i wię­zien­nej. Sędzią głów­nym z ramie­nia Pol­skie­go Związ­ku Sza­cho­we­go był Jacek Matlak. Zawod­ni­cy mie­li po 90 minut na par­tię oraz dodat­ko­wo 30 sekund na posu­nię­cie. Roze­gra­no 9 rund w sys­te­mie szwaj­car­skim.

Tur­niej zali­cza­ny był do ran­kin­gu FIDE.

ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski
fot. kpr. pchor. Paweł Węgliń­ski

1 2 3 4 5 14