Turniej o Puchar Dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w piłce nożnej

Tur­niej o Puchar Dowód­cy 3. War­szaw­skiej Bry­ga­dy Rakie­to­wej Obro­ny Powietrz­nej w pił­ce noż­nej

(29.11 – 02.12.2016, ul. Księ­cia Bole­sła­wa, Bemo­wo, War­sza­wa)

 

Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skła­dzie:

 • sierż. pchor. BEŁKOT Michał – 5 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • sierż. pchor. WÓJTOWICZ Mate­usz – 6 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • sierż. pchor. WINKLER Kon­rad – 6 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • kpr. pchor. DODA Filip – 6 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • pchor. PIASTA Krzysz­tof – 8 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • szer. pchor. CIECHANOWSKI Mate­usz – 8 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • szer. pchor. MUZYK Daniel – 7 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • szer. pchor. WARMUZ Bar­tło­miej – 7 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • szer. pchor. WARMUZ Rado­sław – 7 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • pchor. SOSZYŃSKI Mate­usz – 1  kom­pa­nia pod­cho­rą­żych

zaję­ła pierw­sze miej­sce i zdo­by­ła Puchar Dowód­cy 3 BR OP. Naj­bar­dziej war­to­ścio­wym zawod­ni­kiem tur­nie­ju został st. szer. pchor. Mate­usz Cie­cha­now­ski z WAT. Nasi Pod­cho­rą­żo­wie roz­gryw­ki roz­po­czę­li w gru­pie A, gdzie osią­gnę­li nastę­pu­ją­ce wyni­ki:

 • WAT : J.W. Skwie­rzy­na – 6:0
 • WAT : J.W. Socha­czew 1560 – 2:0
 • WAT : J.W. Socha­czew 3939 – 1:1

W pół­fi­na­le WAT grał z repre­zen­ta­cją J.W. Bytom i wygrał 3:0. W fina­le Nasi Pod­cho­rą­żo­wie zmie­rzy­li się z repre­zen­ta­cją J.W. Gdy­nia; mecz zakoń­czył się wyni­kiem 0:0, a w rzu­tach kar­nych Nasi zawod­ni­cy wygra­li 7:6. Oka­za­ły puchar oraz meda­le za pierw­sze miej­sce zosta­ły wrę­czo­ne przez:

KU AZS WAT srebrnym medalistą Drużynowych Mistrzostw Polski w badmintonie

W dniach 19 – 20.11.2016 na obiek­tach spor­to­wych Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Pol­ski AZS w bad­min­to­nie. W kla­sy­fi­ka­cji klu­bo­wej KU AZS WAT zajął zaszczyt­ne II miej­sce, nato­miast stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­li III miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji uczel­ni. Zawod­ni­cy KU AZS WAT zdo­by­li meda­le w grach  podwój­nych. Srebr­ny medal  w grze mie­sza­nej wywal­czy­li: Maciej Kró­lak oraz Syl­wia Sawic­ka, medal brą­zo­wy: Karo­li­na Jelińsk(studentka WAT) oraz Domi­nik Księ­cio. W grze podwój­nej męż­czyzn srebr­ny medal zdo­był Michał Suski, gra­jąc z Toma­szem Per­so­na przed­sta­wi­cie­lem innej uczel­ni .

Wszyst­kim ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li w kate­go­rii:

Gra poje­dyn­cza kobiet: Jolan­ta Para­fiań­czuk

Gra poje­dyn­cza męż­czyzn: sierż.pchor Adam Jusz­czyk, szer pchor Krzysz­tof Piwowarski,szer.pch Michał Koł­dej,  Maciej Błoch, Rado­sław Ście­ran­ka.

Gra podwój­na kobiet: Karo­li­na Jeliń­ska

Gra podwój­na męż­czyzn: sierż. pchor. Adam Jusz­czyk – szer. pchor. Michał Koł­dej, szer. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski – Maciej Sta­ni­sław­czyk oraz Maciej Błoch i Rado­sław Ście­ran­ka

Gra mie­sza­na:  Maciej Sta­ni­sław­czyk i Jolan­ta Para­fiań­czuk, oraz Karo­li­na Jeliń­ska

Złoto, srebro i brąz naszych pływaków

W dniach 14 – 18.11.2016 r. we Wro­cła­wiu odby­ły się Mistrzo­stwa Woj­ska Pol­skie­go w pły­wa­niu roz­gry­wa­ne w ramach Spar­ta­kia­dy Jesien­nej. Ósem­ka pły­wa­ków z WAT sta­no­wi­ła trzon repre­zen­ta­cji  Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go. W cza­sie dwóch dni zma­gań nasi repre­zen­tan­ci zdo­by­li 9 meda­li. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej  Wyż­sze Szkol­nic­two Woj­sko­we zaję­ło III miej­sce . W nie­ofi­cjal­nej kla­sy­fi­ka­cji w gru­pie kobiet Open i męż­czyzn do 35 lat zaję­li­śmy I miej­sce. Meda­le zdo­by­li:

 1. ppor. Ceza­ry Rams – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 x 50 sty­lem dowol­nym, srebr­ny medal  50 m sty­lem dowol­nym i 50 m sty­lem motyl­ko­wym;
 2. szer. pchor. Dawid Pie­trzak – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 x 50 m sty­lem dowol­nym, srebr­ny medal – 50 m sty­lem grzbie­to­wym i 100 m sty­lem grzbie­to­wym;
 3. szer. pchor. Dawid Grab­czak – zło­ty medal w szta­fe­cie 4x50 m sty­lem dowol­nym i srebr­ny medal 100 m sty­lem kla­sycz­nym;
 4. szer. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 x 50 m sty­lem dowol­nym i srebr­ny medal 100 m sty­lem motyl­ko­wym;
 5. sierż. pchor. Pau­li­na Fal­ba – srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 x 50 m sty­lem dowol­nym  i brą­zo­wy medal 50 m sty­lem dowol­nym;
 6. sierż.  pchor.. Syl­wia Woj­da – srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 x 50 m sty­lem dowol­nym i V miej­sce 50 m sty­lem dowol­nym;
 7. szer. pchor. Emi­lia Oszwa – srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 x 50 sty­lem dowol­nym i IV 50 m sty­lem kla­sycz­nym.

Czwar­tą zawod­nicz­ką repre­zen­tu­ją­cą Wyż­sze Szkol­nic­two Woj­sko­we była st. mar. pchor. Mar­ty­na Szczer­biń­ska z AMW, któ­ra zdo­by­ła srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 x 50 m sty­lem dowol­nym i brą­zo­wy medal 50 m sty­lem kla­sycz­nym. Jedy­nym repre­zen­tan­tem WAT w kate­go­rii powy­żej 35 lat był ppłk Prze­my­sław Kula, któ­ry zajął 8 miej­sce na dystan­sie 50 m sty­lem grzbie­to­wym i 7 miej­sce na dystan­sie 100 m sty­lem grzbie­to­wym. Poziom zawo­dów spor­to­wych był bar­dzo wyso­ki. We wszyst­kich kon­ku­ren­cjach indy­wi­du­al­nych meda­li­ści uzy­ska­li lep­sze wyni­ki niż  w roku ubie­głym. Spar­ta­kia­da Jesien­na była ostat­nim wyda­rze­niem spor­to­wym w spo­rcie woj­sko­wym w 2016 roku. Dotych­czas doro­bek meda­lo­wy zawod­ni­ków z WAT był bar­dzo skrom­ny. Meda­li­stą Wio­sen­nej Spar­ta­kia­dy był por. Jaro­sław Kurek, któ­ry zdo­był srebr­ny medal w bie­gu patro­lo­wym zespo­ło­wo. Meda­list­ka­mi Mistrzostw Woj­ska Pol­skie­go były rów­nież dwie teni­sist­ki.  Sierż. pchor. Alek­san­dra Kudła, któ­ra zdo­by­ła zło­ty medal w tur­nie­ju indy­wi­du­al­nym i w deblu oraz sierż. pchor. Alek­san­dra Ołow­niuk, któ­ra zdo­by­ła srebr­ny medal w tur­nie­ju indy­wi­du­al­nym i zło­ty medal w deblu. Koń­cząc sezon star­tów w rywa­li­za­cji  woj­sko­wej, spor­tow­cy WAT roz­po­czy­na­ją sezon 2016/2017 w rywa­li­za­cji aka­de­mic­kiej. Życzy­my wszyst­kim spor­tow­com  WAT popra­wie­nia rekor­dów życio­wych i uzy­ska­nia jak naj­lep­szych miejsc.

Bar­tosz Rusin

53 VARSOVIADA z medalami

Tra­dy­cyj­nie w dniu 11 listo­pa­da na obiek­tach spor­to­wych Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go im. Józe­fa Pił­sud­skie­go spo­tka­li się stu­den­ci- spor­tow­cy I roku stu­diów uczel­ni war­szaw­skich. Rywa­li­za­cję spor­to­wą poprze­dził uro­czy­sty apel pod pomni­kiem Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go.  Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li Pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia  prof. dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz i kie­row­nik SWF dr Satur­nin Przy­byl­ski, któ­rzy wraz z dele­ga­cja­mi innych uczel­ni war­szaw­skich zło­ży­li wią­zan­ki kwia­tów. Watow­cy – spor­tow­cy roz­po­czę­li rywa­li­za­cję spor­to­wą tydzień wcze­śniej, roz­gry­wa­jąc mecze eli­mi­na­cyj­ne w pił­ce siat­ko­wej kobiet i męż­czyzn oraz w  fut­sa­lu.

Po bar­dzo dobrych meczach do fina­łu awan­so­wa­ła dru­ży­na pił­ka­rzy w skła­dzie: szer. pchor. Rado­sław Pią­tek, szer. pchor. Damian Cichy, szer. pchor. Adam Wnę­trzak, szer. pchor. Paweł Rybus, szer. pchor. Kamil Jabłoń­ski, szer. pchor. Jakub Pin­kow­ski, Kon­rad Luto, Piotr Mar­czak, Damian Dmi­truk, Paweł Ole­chow­ski oraz Bar­tosz Mazur. Wyni­ki gru­po­we: Vistu­la 5:6, SGH 4:2, Łazar­ski 18:0, SGGW 5:1, pół­fi­nał PW 4:3).

Do małe­go fina­łu (mecz o III miej­sce) awan­so­wa­ła dru­ży­na siat­ka­rzy w skła­dzie: szer. pchor. Łukasz Szlu­bow­ski, szer. pchor. Kry­stian Paul, szer. pchor. Mariusz Smyk, szer. pchor. Mate­usz Zie­liń­ski, szer. pchor. Rafał Nogły, Piotr Jaro­szek, Rafał Mam­la, Woj­ciech Kró­li­kow­ski, Domi­nik Dymow­ski, Domi­nik Molen­da, Albert Sta­wic­ki oraz Kamil Oli­chow­ski. Wyni­ki gru­po­we: AWF 0:2 (10:15, 7:15), UW 2:1 (15:10, 10:15, 15:8), w pół­fi­na­le SGGW 0:2 (11:15, 5:15).

W dniu 5 listo­pa­da roze­gra­no rów­nież jed­ną kon­ku­ren­cję indy­wi­du­al­ną – bie­gi prze­ła­jo­we. Wśród kobiet wygra­ła szer. pchor. Patry­cja Mędel– repre­zen­tant­ka WAT.

W fina­łach nie było już łatwo i fut­sa­low­cy prze­gra­li po wyrów­na­nym meczu (2:2) w rzu­tach kar­nych 7:8 z AWF.

Dru­ży­na siat­ka­rzy po emo­cjo­nu­ją­cym meczu prze­gra­ła 0:2 (21:23, 13:15) z PW.

W kon­ku­ren­cjach indy­wi­du­al­nych poszło nam o wie­le lepiej. W zawo­dach na ergo­me­trze wio­ślar­skim w wadze cięż­kiej męż­czyzn zdo­by­li­śmy zło­ty i srebr­ny medal (Piotr Klech, Mate­usz Boche­nek) oraz w wadze cięż­kiej kobiet srebr­ny medal zdo­by­ła szer. pchor. Mar­ty­na Sume­ra. W teni­sie sto­ło­wym męż­czyzn zdo­by­li­śmy srebr­ny medal – Mar­cin Kucz­kow­ski. Pły­wa­cy po raz pierw­szy w histo­rii star­tów na Var­so­via­dzie zdo­by­li medal (srebr­ny) w szta­fe­cie 4x50 m sty­lem dowol­nym męż­czyzn w skła­dzie: Nor­bert Wawul­ski, szer. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk, Tomasz Rabek i szer. pchor. Dawid Pie­trzak, a indy­wi­du­al­nie: 50m sty­lem kla­sycz­nym: srebr­ny medal – szer. pchor. Dawid Pie­trzak, brą­zo­wy medal – Nor­bert Wawul­ski, 50m sty­lem grzbie­to­wym – brą­zo­wy medal – szer. pchor. Dawid Pie­trzak oraz 50m sty­lem moty­lo­wym – brą­zo­wy medal – Nor­bert Wawul­ski.

W ostat­niej kon­ku­ren­cji indy­wi­du­al­nej 53 Var­so­via­dy (trój­bój rek­tor­ski) wystar­to­wał prof. dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, któ­ry poko­nu­jąc debiu­tanc­ką tre­mę zdo­był brą­zo­wy medal.

Szcze­gó­ło­we wyni­ki: www​.var​so​via​da​.azs​.waw​.pl/​w​y​n​i​k​i​-​2​0​16/

Bar­tosz Rusin

Gratulacje dla sportowców KU AZS WAT

W dniu 08.11.2016 r. w Klu­bie Dzie­ka­nat 161 w SGGW odby­ło się pod­su­mo­wa­nie Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza 2015/2016. W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej zawod­ni­cy tre­nu­ją­cy w Klu­bie Uczel­nia­nym AZS WAT zaję­li 5 miej­sce. Na ten wynik zło­ży­ło się 10 meda­li – 3 zło­te (bad­min­ton – kobie­ty, lek­ka atle­ty­ka – męż­czyź­ni, trój­bój siło­wy),  2 srebr­ne (judo – męż­czyź­ni, tenis sto­ło­wy – kobie­ty), oraz 5 brą­zo­wych (bad­min­ton – męż­czyź­ni, bie­gi prze­ła­jo­we – kobie­ty i męż­czyź­ni, lek­ka atle­ty­ka – kobie­ty, tenis sto­ło­wy – kobie­ty). Tre­ne­rzy i zawod­ni­cy otrzy­ma­li od Pre­ze­sa AZS-War­sza­wa Pana prof. Mar­ka Konop­czyń­skie­go pamiąt­ko­we meda­le i pucha­ry, a Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na otrzy­ma­ła pamiąt­ko­wą sta­tu­et­kę za współ­pra­cę i pomoc w orga­ni­za­cji AMWiM w roku aka­de­mic­kim 2015/2016.

Bar­tosz Rusin
Foto: Tomasz Chmie­lew­ski

Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu

W dniach 22 – 23 paź­dzier­ni­ka 2016 r. odby­ły się XII Mistrzo­stwa Pol­ski BJJ w Legio­no­wie. Pod­czas impre­zy rywa­li­zo­wa­ło ponad 1100 zawod­ni­ków z całej Pol­ski. Mistrzo­stwo Pol­ski w kate­go­rii adult, bia­ły, ‑76 kg zdo­był sierż. pchor. Maciej Domań­ski z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa wygry­wa­jąc 5 walk, w tym 3 przez skoń­cze­nie przed cza­sem poko­nu­jąc w swo­jej kate­go­rii 51 zawod­ni­ków.

Wice­mi­strzo­stwo Pol­ski w kate­go­rii kobie­ty, bia­ły, ‑64 kg zdo­by­ła plut. pchor. Mał­go­rza­ta Biziew­ska z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa wygry­wa­jąc 2 wal­ki. W swo­jej kate­go­rii musia­ła zmie­rzyć się z 8 prze­ciw­nicz­ka­mi.

Oby­dwo­je z pod­cho­rą­żych są zawod­ni­ka­mi Ber­ser­ke­r’s Team War­sza­wa, a ich tre­ne­rem Rado­sław Turek, czar­ny pas w BJJ, wie­lo­krot­ny mistrz Euro­py.

fot. „No Mer­cy” (face​bo​ok​.com/​n​o​m​e​r​c​y​p​h​oto)

11 złotych medali dla pływaków WAT w Mistrzostwach Wyższego Szkolnictwa Wojskowego

W dniach 19 – 20.10.2016 r. na pły­wal­ni Wyż­szej Szko­ły Ofi­cer­skiej Sił Powietrz­nych roze­gra­no Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pły­wa­niu, któ­re były jed­no­cze­śnie eli­mi­na­cją do Mistrzostw Woj­ska Pol­skie­go, któ­re zosta­ną roze­gra­ne 14 – 16.11.2016 r. we Wro­cła­wiu. Pły­wa­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w punk­ta­cji dru­ży­no­wej zaję­li I miej­sce. W gru­pie wie­ko­wej do 35 lat męż­czyź­ni i open kobie­ty zdo­by­li 11 zło­tych meda­li na 12 roz­gry­wa­nych kon­ku­ren­cji. Bar­dzo dobrze zapre­zen­to­wa­ła się dru­ży­na pły­wac­ka kadry WAT +35 w skła­dzie: ppłk Prze­my­sław Kula ( zło­ty i srebr­ny medal), mjr Kon­rad Boro­wiec­ki ( 2 brą­zo­we meda­le), mjr Michał Gaz­da (IV miej­sce), st. chor. Grze­gorz Rafal­ski (brą­zo­wy medal). Wszy­scy pano­wie star­to­wa­li w szta­fe­cie 4x50m sty­lem dowol­nym (III miej­sce). Do 12-oso­bo­wej  repre­zen­ta­cji Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go zosta­ło powo­ła­nych 9 zawod­ni­ków z WAT.

Komu­ni­kat koń­co­wy Mistrzostw Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pły­wa­niu

Bar­tosz Rusin
Zdję­cia: sierż. pchor. Alek­san­dra Ołow­niuk

Rozpoczęcie roku akademickiego z przytupem

Para zawod­ni­ków AZS WAT, San­dra Róg i Albert Kosiń­ski, z wła­ści­wym dla spor­tu tanecz­ne­go przy­tu­pem roz­po­czę­li rok aka­de­mic­ki 2016/2017 – zaję­li dru­gie miej­sce na tur­nie­ju Pucha­ru Świa­ta World Dan­ce Coun­cil Ama­teur League – Star­dan­ce Festi­wal (WDC AL Word Cup Latin – Ama­teur)

W nowej hali spor­to­wej Cen­trum Spor­tu i Rekre­acji w Jel­czu-Lasko­wi­cach k. Wro­cła­wia, 15 paź­dzier­ni­ka br. odby­ły się zawo­dy „Pucha­ru Świa­ta WDC AL – Star­dan­ce Festi­wal, Otwar­te Mistrzo­stwa Wro­cła­wia” w spo­rcie tanecz­nym. Obej­mo­wa­ły one ponad 30 kon­ku­ren­cji w róż­nych kate­go­riach wie­ko­wych, kla­sach i sty­lach. Wzię­ło w nich udział ponad 400 par z kra­ju i zagra­ni­cy. Nasi zawod­ni­cy tre­nu­ją­cy spor­to­wy taniec towa­rzy­ski, San­dra Róg (WME) i Albert Kosiń­ski (WLO), nie­mal pro­sto z lot­ni­ska po powro­cie z zawo­dów w Bren­two­od i Lon­dy­nie w Wiel­kiej Bry­ta­nii (11 – 13.10.2016 r.), zamel­do­wa­li się w tym obiek­cie.

Mie­li oni moż­li­wość wystar­to­wa­nia i wystar­to­wa­li w dwóch kate­go­riach: powy­żej 15 lat Open Latin i powy­żej 18 lat (Adlut) WDC Open Latin. W pierw­szej z nich – w któ­rej star­to­wa­ły 33 pary – z 1/8 i 1/4 fina­łu wyszli na pierw­szym, a z pół­fi­na­łu na dru­gim miej­scu, by w fina­le i całej kate­go­rii zająć dru­gie miej­sce, ustę­pu­jąc w oce­nie sędziów, jedy­nie parze z Bia­ło­ru­si. W kate­go­rii Adlut WDC Open Latin było już nie­co trud­niej. Wystar­to­wa­ło w niej 51 par. Nasi zawod­ni­cy, San­dra i Albert, dotar­li do pół­fi­na­łu, zaj­mu­jąc osta­tecz­nie w tej kate­go­rii 13. miej­sce. Oso­bom, któ­re mniej inte­re­su­ją się spor­to­wym tań­cem towa­rzy­skim chciał­bym wyja­śnić, że każ­da z rund obej­mu­je 5 tań­ców (w sty­lu laty­no­ame­ry­kań­skim są to: cha cha cha, sam­ba, rum­ba, pas­so doble i jave) po ok. 2 minu­ty poka­zu na par­kie­cie każ­dy.

Przy­po­mnij­my, że San­dra i Albert, to zawod­ni­cy posia­da­ją­cy mię­dzy­na­ro­do­wą mistrzow­ską kla­sę „S” w tań­cach laty­no­ame­ry­kań­skich. Są czo­ło­wą para Okrę­gu Łódz­kie­go PTT (Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Tanecz­ne­go): w 2015 roku zdo­by­li mistrzo­stwo, a w 2016 wice­mi­strzo­stwo tego okrę­gu, są ćwierć­fi­na­li­sta­mi Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski PTT i pół­fi­na­li­sta­mi Mistrzostw Pol­ski w swo­jej kate­go­rii wie­ko­wej. Spor­to­wy taniec towa­rzy­ski tre­nu­ją w KTT CANTINERO w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim.

W naj­bliż­szym cza­sie będzie ich moż­na zoba­czyć 20 paź­dzier­ni­ka w Byd­gosz­czy na tar­gach edu­ka­cyj­nych „Aka­de­mia Wie­dzy”, gdzie w ramach opra­co­wa­ne­go przez sie­bie pro­jek­tu, będą poka­zy­wa­li, że „w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nauka i pasja sobie nie prze­szka­dza­ją”. W dniach 19 – 20 listo­pa­da wystar­tu­ją w Lubli­nie w Mistrzo­stwach Pol­ski PTT, a 10 – 11 grud­nia w Kra­ko­wie, w pre­sti­żo­wym Tur­nie­ju o Puchar prof. Maria­na Wie­czy­ste­go. Życzy­my naszym zawod­ni­kom, jak to w spo­rcie tanecz­nym, poła­ma­nia obca­sów.

Foto: Urszu­la Róg

Puchar Rektorów i Mistrzostwa Szkolnictwa

W dniach 14 – 16.10.2016 r. odby­ły się w Gdy­ni Mistrzo­stwa Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go oraz V Puchar Rek­to­rów. Repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uzy­ska­li nastę­pu­ją­ce wyni­ki :

V Puchar Rek­to­rów:

 • fut­sal – 1 miej­sce
 • siat­ków­ka pla­żo­wa – 1 miej­sce
 • pły­wa­nie – 1 miej­sce
 • tenis ziem­ny – 1 miej­sce
 • strze­lec­two spor­to­we – 1 miej­sce
 • duath­lon – 2 miej­sce
 • bie­gi prze­ła­jo­we – 3 miej­sce
 • kaja­kar­stwo – 6 miej­sce

W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zaję­ła 1 miej­sce.

Mistrzo­stwa Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go:

 • siat­ków­ka – 1 miej­sce
 • fut­sal – 3 miej­sce
 • bie­gi prze­ła­jo­we – 5 miej­sce

W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zaję­ła 2  miej­sce.

Komu­ni­kat Mistrzostw Szkol­nic­twa Wyż­sze­go

Komu­ni­kat Mistrzostw Pol­skich Uczel­ni Mun­du­ro­wych – V Puchar Rek­to­rów Uczel­ni Mun­du­ro­wych

Foto: mgr Marek Szewc

Nasi pływacy mistrzami Garnizonu Warszawa

W pią­tek 23 wrze­śnia 2016 r. , pod­czas Mistrzostw Gar­ni­zo­nu War­sza­wa w pły­wa­niu, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na gości­ła na swo­im obiek­cie repre­zen­ta­cje jed­no­stek woj­sko­wych z War­sza­wy i oko­lic. Nasza Alma Mater wysta­wi­ła dru­ży­nę skła­da­ją­cą się z 8 osób. Zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w 6 kon­ku­ren­cjach. Dużym suk­ce­sem były wyści­gi ppor. Ceza­re­go Ram­sa, któ­ry na podium sta­wał aż trzy razy. Pod­po­rucz­nik Rams zajął pierw­sze miej­sce w rywa­li­za­cji na 50 metrów sty­lem dowol­nym w kate­go­rii do 35 lat, pierw­sze miej­sce na 400 metrów sty­lem dowol­nym oraz w dużym stop­niu przy­czy­nił się do wygra­nej wyści­gu szta­fet. Meda­le wywal­czy­li rów­nież mgr Tomasz Chmie­lew­ski w kon­ku­ren­cji 100 metrów sty­lem dowol­nym w kate­go­rii do 35 lat (II miej­sce), ppor. Mar­cin Śni­gur­ski na 50 metrów sty­lem kla­sycz­nym w kate­go­rii do 35 lat (II miej­sce) oraz sierż. pchor. Jaro­sław Kawer­ski wygry­wa­jąc wyścig na 100 metrów sty­lem kla­sycz­nym w kate­go­rii do 35 lat. Na uwa­gę zasłu­gu­ją też emo­cjo­nu­ją­ce i bar­dzo wyrów­na­ne wyści­gi dwóch pozo­sta­łych repre­zen­tan­tów WAT‑u. W rywa­li­za­cji na 100 metrów sty­lem kla­sycz­nym w kate­go­rii 36 – 50 lat mjr Kon­rad Boro­wiec­ki zajął 4 miej­sce. Rów­nież 4 pozy­cję wywal­czył mgr Mar­cin Osta­szew­ski w kon­ku­ren­cji 50 metrów sty­lem dowol­nym w kate­go­rii 36 – 50 lat. W zawo­dach uczest­ni­czy­ły dwie kobie­ty repre­zen­tu­ją­ce Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną. Dam­skie kon­ku­ren­cje były rów­nie trzy­ma­ją­ce w napię­ciu jak wyści­gi męskie. Obie panie zdo­by­ły zło­to na swo­ich koron­nych dystan­sach, sierż. pchor. Pau­li­na Fal­ba na 50 metrów sty­lem dowol­nym a sierż. pchor. Syl­wia Woj­da na 50 metrów sty­lem kla­sycz­nym. Ogrom­nych emo­cji dostar­czył widzom wyścig szta­fet 4x50 metrów sty­lem dowol­nym, któ­ry wygra­ła dru­ży­na WAT w skła­dzie Tomasz Chmie­lew­ski, ppor. Mar­cin Śni­gur­ski, sierż. pchor. Jaro­sław Kawer­ski oraz ppor. Ceza­ry Rams. W kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej repre­zen­ta­cja naszej Alma Mater zwy­cię­ży­ła dekla­su­jąc rywa­li prze­wa­gą 30 punk­tów. Wszyst­kim zawod­ni­kom gra­tu­lu­je­my suk­ce­sów.

1 13 14 15 16 17