Gala Sportu Wojskowego 2017

Zgod­nie z roz­ka­zem nr 60 Dowód­cy Gene­ral­ne­go Rodza­jów Sił Zbroj­nych DG RSZ z dnia 13 lute­go 2017 roku w dniu 30.03.2017 r. w Sali Klu­bu Żoł­nier­skie­go Cen­trum Szko­le­nia Łącz­no­ści i Infor­ma­ty­ki w Zegrzu odby­ło się uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści spor­to­wej w Siłach Zbroj­nych Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej za rok 2016 – „Gala Spor­tu Woj­sko­we­go 2017”.

W uro­czy­sto­ściach uczest­ni­czy­li : Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej Anto­ni Macie­re­wicz, Mini­ster Spor­tu i Tury­sty­ki Witold Bań­ka i Dowód­ca Gene­ral­ny Rodza­jów Sił Zbroj­nych gen. dyw. Jaro­sław Mika. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li: Pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król i Kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go dr Satur­nin Przy­byl­ski.

Repre­zen­tan­ci  Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w tabe­li współ­za­wod­nic­twa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w Spo­rcie Powszech­nym zaję­li II miej­sce. Uczel­nie wyż­sze rywa­li­zo­wa­ły w 10 kon­ku­ren­cjach. Nasi repre­zen­tan­ci wygra­li: pił­kę siat­ko­wą, pły­wa­nie, strze­la­nie z bro­ni eta­to­wej kbk AK / Beryl. Dru­gie miej­sca zaję­li w pół­ma­ra­to­nie, bie­gu patro­lo­wym i w strze­la­niu z bro­ni eta­to­wej PW.

Szcze­gó­ło­we j infor­ma­cje  na stro­nie www​.mon​.gov​.pl

Bar­tosz Rusin

Akademickie Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych

W dniach 25 – 26.03.2017 r. repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w bie­gach prze­ła­jo­wych. Gospo­da­rzem impre­zy był  KU AZS Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej.

W kla­sy­fi­ka­cji Uczel­ni Spo­łecz­no-Przy­rod­ni­czych dru­ży­na męska zdo­by­ła srebr­ny medal.

Indy­wi­du­al­nie naj­lep­szy wynik uzy­skał sierż. pchor. Woj­ciech Kar­wow­ski, któ­ry otarł się o podium zaj­mu­jąc 4 miej­sce ustę­pu­jąc jedy­nie 3 sekun­dy.

Kobie­ty rywa­li­zo­wa­ły na dystan­sie 6 km a męż­czyź­ni na 4,5 km.

Tekst i zdję­cia: Tomasz Chmie­lew­ski

Wyniki sekcji badmintona – marzec 2017

Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w Bad­min­to­nie – pół­fi­nał A

W dniach 10 – 12.03.2017 r.  na obiek­tach Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej odby­ły się pół­fi­na­ły  AMP w bad­min­to­nie gru­py A. Dru­ży­nę Woj­sko­wej Aka­de­mii  Tech­nicz­nej repre­zen­to­wa­li:

 1. sierż. pchor. Kata­rzy­na Piskor­ska
 2. Karo­li­na Kowal­ska
 3. Jolan­ta Para­fiań­czuk
 4. Mał­go­rza­ta Jawor­ska
 5. Agniesz­ka Jawor­ska
 6. sierż. pchor. Adam Jusz­czyk
 7. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski
 8. pchor. Michał Koł­dej
 9. Maciej Błoch

Nasza dru­ży­na zaję­ła 13 – 16 miej­sce

 

Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie
II rzut ligi

Dnia 18 mar­ca 2017r. odbył się dru­gi rzut ligi Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie. Roz­gryw­ki mia­ły miej­sce na obiek­tach Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy uli­cy Kar­te­zju­sza.  W rzu­cie mar­co­wym zagra­ło 131 osób (80 męż­czyzn oraz 51 kobiet). Tak duża licz­ba zawod­ni­ków spo­wo­do­wa­ła skró­ce­nie setów do 15 punk­tów. W roz­gryw­kach naszą uczel­nię repre­zen­to­wa­ło 38 zawod­ni­ków w tym 19 kobiet i 19 męż­czyzn.

Naj­więk­szy suk­ces osią­gnął debel pań sierż. pchor.  Kata­rzy­na Piskor­ska i Karo­li­na Kowal­ska zaj­mu­jąc 2 miej­sce. Po tym tur­nie­ju do gier fina­ło­wych w róż­nych kate­go­riach zakwa­li­fi­ko­wa­li się nastę­pu­ją­cy zawod­ni­cy: Jolan­ta Para­fiań­czuk, Emi­lia Gie­drojć, Bogu­mi­ła Przy­by­ła, Syl­wia Sitar­ska, Karo­li­na Kowal­ska, sierż. pchor. Kata­rzy­na Piskor­ska, Mał­go­rza­ta Gór­ka, Aga­ta Słom­ska, Agniesz­ka Jawor­ska,  Mał­go­rza­ta Jawor­ska, Mag­da­le­na Kamień, płk .dr hab. inż. Jacek Jani­szew­ski prof. WAT, ppł. rez. dr inż. Zdzi­sław Idzia­szek, mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man, mgr Dariusz Klu­czyk, sierż. pchor. Adam Jusz­czyk, szer. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski, szer. pchor. Michał Koł­dej ,  Maciej Sta­ni­sław­czyk.

W ogól­nej kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej panie upla­so­wa­ły się na dru­gim a męż­czyź­ni na trze­cim miej­scu.

 

V Mistrzo­stwa Pol­ski Pra­cow­ni­ków Służb Mun­du­ro­wych w bad­min­to­nie

W dniach 25 – 26.03.2017 odby­ły się V Mistrzo­stwa Pol­ski Pra­cow­ni­ków Służb Mun­du­ro­wych w bad­min­to­nie. Zawo­dy zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne w Sit­ków­ce- Nowi­ny koło Kielc. Dru­ży­nę Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej repre­zen­to­wa­li: mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man, sierż. pchor. Kata­rzy­na Doma­ga­ła, sierż. pchor. Adam Jusz­czyk, szer. pchor.. Domi­ni­ka Adam­ska, szer. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski, szer. pchor. Michał Koł­dej, mgr Dariusz Klu­czyk. Duży suk­ces spor­to­wy odnio­sła nasza zawod­nicz­ka sierż. pchor. Kata­rzy­na Doma­ga­ła zdo­by­wa­jąc 3 meda­le – zło­ty medal w grze poje­dyn­czej kobiet w kate­go­rii do 35 lat, srebr­ny medal w grze mie­sza­nej razem z kole­gą z dru­ży­ny szer. pchor. Krzysz­to­fem Piwo­war­skim, a brą­zo­wy z szer. pchor. Domi­ni­ką Adam­ską.

Tekst i zdję­cia: Wal­de­mar Lachow­ski

 

Wielki sukces naszych sportowców

W dniach 12 – 19.03.2017r. w Thi­sted w Danii odby­ły się Mistrzo­stwa Euro­py w Trój­bo­ju Siło­wym Kla­sycz­nym. Do repre­zen­ta­cji Pol­ski zosta­ło powo­ła­nych dwóch stu­den­tów WAT człon­ków KU AZS WAT: sierż. pchor. Daniel Ilczy­szyn oraz Piotr Sadow­ski. Jako pierw­szy wystar­to­wał sierż. pchor. Daniel Ilczy­szyn, któ­ry wyni­kiem 640 kg zdo­był tytuł Wice­mi­strza Euro­py Junio­rów w kat. 74 kg. Ostat­nie­go dnia zawo­dów wystar­to­wał Piotr Sadow­ski, któ­ry w kat. 120 kg wywal­czył tytuł Wice­mi­strza Euro­py Senio­rów wyni­kiem 870,5 kg. Ogrom­nym suk­ce­sem dla Pio­tra Sadow­skie­go zakoń­czy­ła się rywa­li­za­cja w przy­sia­dach, gdzie Piotr wyni­kiem 338 kg usta­no­wił nowy REKORD EUROPY senio­rów.

Zawod­ni­cy tre­nu­ją w sek­cji Trój­bo­ju Siło­we­go KU AZS WAT.

Wal­de­mar Stan­gret

AMWiM w Judo

18 mar­ca w pawi­lo­nie spor­tów wal­ki AWF War­sza­wa odbył się II rzut Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Woj. Mazo­wiec­kie­go w JUDO. Uda­ny występ odno­to­wa­li stu­den­ci WAT:

 • Jakub Ozi­mek (WIC) kat. wag 90 kg – I miej­sce
 • Adrian Jana­kow­ski kat. wag.66 kg – I miej­sce
 • Alek­san­der Kwacz kat. wag. 73 kg – III miej­sce
 • Miko­łaj Popis kat. wag 81 kg – III miej­sce

Tekst i zdję­cia: dr Andrzej Cho­da­ła

Northtec MTB Zimą 2017

12 mar­ca 2017 odbył się ostat­ni, fina­ło­wy etap cyklu zimo­wych mara­to­nów MTB Nor­th­tec MTB Zimą 2017, orga­ni­zo­wa­nych przez Ceza­re­go Zama­nę. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło dwóch pod­cho­rą­żych V roku wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, st. kpr. pchor. Bar­tło­miej Głów­czyk oraz plut. pchor. Jakub Cień­cia­ła. Na cykl zawo­dów skła­da­ły się 4 eta­py w któ­rych w sumie bra­ło udział ponad 500 zawod­ni­ków.

W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej zawod­ni­ków do 24 lat, na dystan­sach oko­ło 25 km, zawod­ni­cy zaję­li odpo­wied­nio 1 i 4 miej­sce.

Zawod­ni­cy przy­go­to­wy­wa­li się pod okiem tre­ne­ra, mgr Krzysz­to­fa Kęp­nia­ka.

Podsumowanie rywalizacji sportowej w Garnizonie Warszawa w 2016 r.

W dniu 17.01.2016 r. w Dowódz­twie Gar­ni­zo­nu War­sza­wa odby­ło się pod­su­mo­wa­nie zawo­dów spor­to­wych w ramach współ­za­wod­nic­twa spor­to­we­go insty­tu­cji i jed­no­stek woj­sko­wych dys­lo­ko­wa­nych w Gar­ni­zo­nie War­sza­wa w 2016 roku. Repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­li 1 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej wygry­wa­jąc rywa­li­za­cję w pły­wa­niu, bad­min­to­nie, teni­sie ziem­nym i strze­la­niu z PW oraz zaj­mu­jąc dru­gie miej­sca  w pił­ce siat­ko­wej i teni­sie sto­ło­wym. W  zawo­dach uczest­ni­czy­ło 30 jed­no­stek Gar­ni­zo­nu. Kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT dr Satur­nin Przy­byl­ski otrzy­mał od zastęp­cy Dowód­cy Gar­ni­zo­nu War­sza­wa – Sze­fa Logi­sty­ki płk Krzysz­to­fa Kse­nia pamiąt­ko­wy puchar.

Wyni­ki współ­za­wod­nic­twa spor­to­we­go w Gar­ni­zo­nie War­sza­wa – 2016

mgr Bar­tosz Rusin
Zdję­cia: DGW

Akademicki Drużynowy Turniej Judo

14 stycz­nia 2017 na hali gier SWF odbył się Aka­de­mic­ki Dru­ży­no­wy Tur­niej JUDO. Zapro­sze­nie na nasze zawo­dy przy­ję­li stu­den­ci naj­więk­szych war­szaw­skich uczel­ni oraz goście z Wro­cła­wia i Dębli­na. Otwar­cia zawo­dów doko­nał Pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król. Zawo­dy prze­bie­gły w bar­dzo miłej atmos­fe­rze. Wiel­ki duch wal­ki i walecz­ność wyka­za­li wszy­scy zawod­ni­cy. Na szczę­ście oby­ło się bez kon­tu­zji i ura­zów a drob­ne otar­cia będą nie­któ­rym przez parę dni przy­po­mi­nać o zacię­tej rywa­li­za­cji na obiek­tach WAT. Kla­sy­fi­ka­cja zawo­dów:

 • Wyż­sza Szko­ła Ofi­cer­ska Wojsk Lądo­wych, Wro­cław
 • Aka­de­mia Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go , War­sza­wa
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska I, War­sza­wa
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska II, War­sza­wa
 • Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, War­sza­wa

A. Cho­da­ła

Mistrzostwa Garnizonu Warszawa w badmintonie 2016

Dnia 12 – 13.12.2016. w hali spor­to­wej JW. 2420 w War­sza­wie przy ul. 29 Listo­pa­da 1 odby­ły się Mistrzo­stwa Gar­ni­zo­nu War­szaw­skie­go w Bad­min­to­nie. Celem mistrzostw jest popu­la­ry­za­cja bad­min­to­na w Woj­sku Pol­skim, jako naj­bar­dziej dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się dys­cy­pli­ny spor­tu. Mistrzo­stwa te wyło­ni­ły naj­lep­szych zawod­ni­ków w poszcze­gól­nych kate­go­riach wie­ko­wych oraz naj­lep­szy zespół Gar­ni­zo­nu War­sza­wa. Dru­ży­nę Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej repre­zen­to­wa­li:

Kobie­ty:

 1. sierż.pchor. Kata­rzy­na Piskor­ska (WME)

Męż­czyź­ni:

 1. mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man (WME)
 2. sierż. pchor. Adam Jusz­czyk (WME)
 3. szer.pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski (WTC)
 4. szer.pchor. Michał Koł­dej (WCY)
 5. dr inż. Zdzi­sław Idzia­szek (WML)
 6. mgr Dariusz Klu­czyk (WCY)

Kierownik/Trener zespo­łu mgr Wal­de­mar Lachow­ski.

Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa Mistrzostw Gar­ni­zo­nu War­sza­wa

I miej­sce w kat. męż­czyzn do 35 lat- szer.pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski

I miej­sce w kat. męż­czyzn powy­żej 50 lat mgr Dariusz Klu­czyk

I miej­sce w kat. kobiet sierż.pchor. Kata­rzy­na Piskor­ska

II miej­sce w grze mie­sza­nej sierż. pchor. Kata­rzy­na Piskor­ska i szer.pchor. Michał Koł­dej

III miej­sce w grze podwój­nej męż­czyzn mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man i

dr inż. Zdzi­sław Idzia­szek

W kla­sy­fi­ka­cji zespo­ło­wej zawod­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej podob­nie jak w poprzed­nich latach 2013, 2014, 2015 zdo­by­li I miej­sce w Mistrzo­stwach Gar­ni­zo­nu War­sza­wa. Za przy­go­to­wa­nie zwy­cię­skiej dru­ży­ny odpo­wie­dzial­ny jest mgr Wal­de­mar Lachow­ski.

Wszyst­kim ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!

Udany start badmintonistów KU AZS WAT w Lidze Akademickiej

W dniach 26 – 27 listo­pa­da 2016 r. na obiek­tach spor­to­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się I rzut ligi Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie. Zawod­ni­cy gra­li w grach poje­dyn­czych i podwój­nych.  Wystar­to­wa­ło 136 bad­min­to­ni­stek i bad­min­to­ni­stów, w tym 33 z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Tur­niej był pro­wa­dzo­ny sys­te­mem gru­po­wo-pucha­ro­wym. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej kobiet nasze panie potwier­dzi­ły bar­dzo dobre przy­go­to­wa­nie do nowe­go sezo­nu, zaj­mu­jąc 1 miej­sce.
Czo­ło­we loka­ty osią­gnę­ły:

w grze poje­dyn­czej

 • Jolan­ta Para­fiań­czuk (2 miej­sce – naj­więk­szy suk­ces indy­wi­du­al­ny)
 • Syl­wia Sitar­ska
 • Emi­lia Gie­drojć

w grze podwój­nej

 • Karo­li­na Kowal­ska i sierż. pchor. Kata­rzy­na Piskor­ska oraz Mał­go­rza­ta Gór­ka i Aga­ta Słom­ska (3 – 4 miej­sce)
 • sio­stry Agniesz­ka i Mał­go­rza­ta Jawor­skie (5 miej­sce)

W punk­ta­cji dru­ży­no­wej męż­czyzn, pano­wie tak­że potwier­dzi­li swój wyso­ki poziom zaj­mu­jąc 3 miej­sce. Czo­ło­we miej­sca panów w grach poje­dyn­czych zaję­li:

 • sierż. pchor. Adam Jusz­czyk
 • szer. pchor. Michał Koł­dej
 • Maciej Boch­niak

W grach podwój­nych duży suk­ces osią­gnę­ła nowo powsta­ła para deblo­wa szer. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski i Maciej Sta­ni­sław­czyk, ule­ga­jąc tyl­ko ubie­gło­rocz­nym mistrzom z Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Pozo­sta­łe pary deblo­we to:

 • płk. Jacek Jani­szew­ski i Zdzi­sław Idzia­szek
 • kpr. pchor. Adam Koze­ra i kpr. pchor. Jacek Motyl
 • mjr Krzysz­tof Goc­man i Dariusz Klu­czyk

Wszyst­kim zawod­ni­kom gra­tu­lu­je­my wspa­nia­łej for­my spor­to­wej. Na ten wyso­ki wynik wpły­nę­ła mozol­na pra­ca na obo­zie spor­to­wym w Puła­wach i codzien­ne tre­nin­gi.

1 12 13 14 15 16 17