XIX Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Badmintonie

14.05.2017 odbył się finał Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie. Zawod­ni­cy KU AZS WAT zdo­by­li zło­ty medal w grze podwój­nej męż­czyzn. Na naj­wyż­szym stop­niu podium sta­nę­li: st. szer. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski i Maciej Sta­ni­sław­czyk. Nasze panie tak­że osią­gnę­ły suk­ces zdo­by­wa­jąc 2 brą­zo­we meda­le, w grze poje­dyn­czej: Jolan­ta Para­fiań­czuk i w grze podwój­nej: sierż. pchor. Kata­rzy­na Doma­ga­ła z Karo­li­ną Jeliń­ską.

Po tur­nie­ju indy­wi­du­al­nym nastą­pi­ło pod­su­mo­wa­nie i nagra­dza­nie zespo­łów w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej. Nasze zespo­ły żeń­ski i męski potwier­dzi­ły bar­dzo dobre przy­go­to­wa­nie do sezo­nu zdo­by­wa­jąc odpo­wied­nio II miej­sce wśród kobiet i III wśród męż­czyzn.

Wszyst­kim zawod­ni­kom gra­tu­lu­je­my wspa­nia­łej for­my spor­to­wej. Na ten wyso­ki wynik wpły­nę­ła mozol­na pra­ca na obo­zie spor­to­wym w Puła­wach i codzien­ne tre­nin­gi.

mgr Wal­de­mar Lachow­ski

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w Biegu na Orientację

W dniach 13 – 14 maja Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na wraz z sek­cją Orien­ta­cji Spor­to­wej KU AZS WAT prze­pro­wa­dzi­ła Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w Bie­gu na Orien­ta­cję, w któ­rych wzię­li udział zawod­ni­cy z Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej, Wyż­szej Szko­ły Ofi­cer­skiej Wojsk Lądo­wych, Wyż­szej Szko­ły Ofi­cer­skiej Sił Powietrz­nych oraz z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Uro­czy­ste­go otwar­cia mistrzostw przed star­tem do bie­gu indy­wi­du­al­ne­go doko­nał Pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, prof. WAT. Zawo­dy roz­gry­wa­ne były w lesie na Bemo­wie wzdłuż pozo­sta­ło­ści nadaj­ni­ka Trans­al­tlan­tyc­kiej Sta­cji Radio­te­le­gra­ficz­nej oraz wokół rezer­wa­tu przy­ro­dy „Łosio­we Bło­ta”, przy czym, ze wzglę­du na obfi­te w ostat­nich tygo­dniach opa­dy desz­czu, zawod­ni­cy musie­li poko­ny­wać wie­le obsza­rów pod­mo­kłych lub wręcz zala­nych wodą. Deko­ra­cji zwy­cięz­ców i zamknię­cia mistrzostw doko­nał po bie­gu szta­fe­to­wym kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT dr Satur­nin Przy­byl­ski.

Wyni­ki kla­sy­fi­ka­cji zespo­ło­wej:

 1. WSOWL Wroc­law – 327 pkt
 2. WAT War­sza­wa – 306 pkt
 3. WSOSP Dęblin – 182 pkt
 4. AMW Gdy­nia – 74 pkt

Meda­li­ści:

K

 1. Śle­ziak Karo­li­na WSOWL Wro­cław – 47:59
 2. Jachy­miak Joan­na WSOWL Wro­cław – 50:35
 3. Pomian San­dra WSOWL Wro­cław – 59:16

M21

 1. Mrów­czyń­ski Szy­mon WAT War­sza­wa – 41:35
 2. Kula Dawid WSOWL Wro­cław – 43:58
 3. Kurek Jaro­sław WAT War­sza­wa – 45:20

M35

 1. Włoch Grze­gorz WAT War­sza­wa – 1:30:53
 2. Pro­kop Rafał WSOSP Dęblin – 2:19:25

M40

 1. Pasz­kow­ski Robert WAT War­sza­wa – 1:12:44
 2. Hen­zel Maciej WAT War­sza­wa – 1:43:57

M45

 1. Sere­wa Prze­my­sław WSOWL Wro­cław – 50:55
 2. Pie­cek Józef WSOSP Dęblin – 1:06:28

M

 1. WAT M2 – 2:30:36
  1. Kurza­wiń­ski Sła­wo­mir – 1:03:52 – 1:03:52
  2. Mrów­czyń­ski Szy­mon – 43:10 – 1:47:02
  3. Szcze­pa­niuk Kamil – 43:34 – 2:30:36
 2. WSOSP M1 – 3:10:03
  1. Pro­kop Rafał – 1:01:48 – 1:01:48
  2. Pło­miń­ski Rafał – 52:25 – 1:54:13
  3. Koście­cha Michał – 1:15:50 – 3:10:03
 3. WSOWL M2 – 3:30:43
  1. Gar­gacz Piotr – 1:39:58 – 1:39:58
  2. Winiar­ski Mate­usz – 55:58 – 2:35:56
  3. Kwiat­kow­ski Emil – 54:47 – 3:30:43

MIX

 1. WSOWL MIX 1 – 2:45:28
  1. Abra­mo­wicz Julian – 44:39 – 44:39
  2. Jachy­miak Joan­na – 1:18:53 – 2:03:32
  3. Pomian San­dra – 41:56 – 2:45:28
 2. WSOWL MIX 2 – 3:11:41
  1. Śle­ziak Karo­li­na – 1:00:16 – 1:00:16
  2. Lang Moni­ka – 1:26:33 – 2:26:49
  3. Kawa­lec Domi­nik – 44:52 – 3:11:41
 3. WAT MIX 2 – 3:24:07
  1. Pasz­kow­ski Robert – 49:47 – 49:47
  2. Szczy­giel­niak Alek­san­dra – 1:37:06 – 2:26:53
  3. Ziół­kow­ski Paweł – 57:14 – 3:24:07

Ryszard Cha​churski

IV Akademickie MP KYOKUSHIN 2017

Dnia 6 maja 2017 roku odby­ły się IV Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski Kyoku­shin w Hali Stu­dium WFiS UJ ul. Pia­stow­ska 26  w Kra­ko­wie. W Mistrzo­stwach uczest­ni­czy­ło 104 stu­den­tów z 34 uczel­ni. Sędzią głów­nym był Wice­pre­zes PZK Andrzej Drew­niak.

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło 4 pod­cho­rą­żych tre­nu­ją­cych na AZS Kara­te Kyoku­shin  w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go W.A.T.

WYNIKI:

V- VIII miej­sce kumi­te męż­czyzn kat. ‑65kg: Iwa­siuk Patryk

V- VIII miej­sce kumi­te męż­czyzn kat. +85kg: Czer­wiń­ski Maciej

IX MIEJSCE W KLASYFIKACJA UCZELNI

Rela­cja i zdję­cia: mgr Artur Gru­ba

Akademicki Mistrz Polski

W dniach 5 – 7.05.2017 w Kato­wi­cach odby­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa w trój­bo­ju siło­wym. Repre­zen­ta­cja KU AZS WAT w skła­dzie sierż. pchor. Daniel Ilczy­szyn, kpr. pchor. Mate­usz Cze­chy­ra, Piotr Sadow­ski, Mar­cin Bogac­ki, Daniel Augu­sty­niak, Piotr Skro­bek zdo­by­ła zło­ty medal w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej poko­nu­jąc ponad 30-ści uczel­ni z całej Pol­ski. Indy­wi­du­al­nie nasi zawod­ni­cy zaję­li czo­ło­we miej­sca w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej. Zło­ty medal w kat 93kg zdo­był kpr. pchor. Mate­usz Cze­chy­ra, taki sam krą­żek wywal­czył Piotr Sadow­ski w kat 120kg popra­wia­jąc trzy rekor­dy Pol­ski, nato­miast sre­bro zdo­był sierż. pchor. Daniel Ilczy­szyn, w kat 83kg, a Mar­cin Bogac­ki wywal­czył brąz w kat 105kg.

W kla­sy­fi­ka­cji na naj­lep­sze­go zawod­ni­ka Mistrzostw  I miej­sce zajął Piotr Sadow­ski, a kpr. pchor. Mate­usz Cze­chy­ra zajął III loka­tę.

Rów­no­le­gle odby­wał się Puchar ZG AZS w trój­bo­ju siło­wym kobiet. Jedy­na nasza repre­zen­tant­ka plut. pchor. Mag­da­le­na Ser­dyń­ska zaję­ła V loka­tę w kat 57 kg.

 

AMWiM tenis ziemny

Zakoń­czy­ły się tur­nie­je żeń­skie i męskie roz­gry­wa­ne w ramach Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w teni­sie ziem­nym. Wśród pań naj­lep­sza oka­za­ła się zawod­nicz­ka KU AZS WAT – mgr Joan­na Dobro­wol­ska. W tur­nie­ju bra­ły udział też inne zawod­nicz­ki nasze­go klu­bu – mgr Karo­li­na Czar­kow­ska-Napier­ska, sierż. pchor Alek­san­dra Kudła oraz sierż. pchor. Alek­san­dra Ołow­niuk. Wśród panów brał udział jeden zawod­nik – Adrian Osak. W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej mistrzostw żeń­ska repre­zen­ta­cja zdo­by­ła 107,5 pkt co prze­ło­ży­ło się na zaję­cie trze­cie­go miejsca.Trenerem sek­cji jest mgr Dariusz Dawi­dziuk.

mgr Bar­tosz Rusin​
fot. mgr Dariusz Dawi­dziuk

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w ergometrze wioślarskim

W dniu 22.04.2017 r. w war­szaw­skim klu­bie Cross­fit Dock odbył się ostat­ni IV rzut AMWiM w ergo­me­trze wio­ślar­skim. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło 19 zawod­ni­ków w tym 5 kobiet.

Męska repre­zen­ta­cja KU AZS WAT w gene­ral­nej kla­sy­fi­ka­cji zdo­by­ła II miej­sce. Indy­wi­du­al­nie w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej II miej­sce zajął sierż. pchor. Michał OWCZAREK.

W zma­ga­niach kobiet zawod­nicz­ki WAT osią­gnę­ły III miej­sce w kwa­li­fi­ka­cji ogól­nej. Indy­wi­du­al­nie sre­bro wywal­czy­ła st. kpr. pchor. Agniesz­ka KOLOWCA.

tekst i fot. mgr Janusz Wło­dek

Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Kobiet

W dniach 30.03 – 02.04.2017 r. Hala Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go byłą are­ną tur­nie­ju pół­fi­na­ło­we­go Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Pił­ce Siat­ko­wej Kobiet. Dry­ży­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej była jed­ną z czter­na­stu dru­żyn wal­czą­cą o wej­ście do ści­słe­go fina­łu w Opo­lu. WAT, pod opie­ką tre­ne­ra Jac­ka Kowa­la repre­zen­to­wa­ły:

 1. Anna Rybak
 2. Aga­ta Dobro­wol­ska
 3. Nata­lia Siwiń­ska
 4. Mar­ty­na Sume­ra
 5. Patry­cja Duda
 6. Wero­ni­ka Zawadz­ka
 7. Maja Smo­luch
 8. Emi­lia Karcz­marz
 9. Matyl­da Cie­resz­ko
 10. Joan­na Waku­ła
 11. Kata­rzy­na Stry­jew­ska
 12. Joan­na Biskup

Tur­niej roz­po­czął się bar­dzo obie­cu­ją­co. Zawod­nicz­ki WAT‑u bez żad­nych pro­ble­mów wygra­ły dwa mecze (z Uni­wer­sy­te­tem Bia­ło­stoc­kim oraz war­szaw­ską Szko­łą Głów­ną Han­dlo­wą), co pozwo­li­ło im na zaję­cie pierw­sze­go miej­sca w gru­pie i dało real­ną szan­sę na dal­szą wal­kę o miej­sca na podium całe­go tur­nie­ju.

Kolej­ny dzień przy­niósł naj­więk­sze emo­cje. Repre­zen­tant­ki WAT- u w meczu ćwierć­fi­na­ło­wym sto­czy­ły zacię­ty bój z Uni­wer­sy­te­tem War­miń­sko- Mazur­skim z Olsz­ty­na. Mecz obfi­to­wał w wie­le sto­ją­cych na wyso­kim pozio­mie akcji. Począ­tek meczu dał nadzie­je na szyb­ką wygra­ną i awans do czę­ści fina­ło­wej tur­nie­ju. Wal­ka była wyrów­na­na, nie­ste­ty w koń­ców­ce obu setów to zawod­nicz­ki z Olsz­ty­na zacho­wa­ły zim­ną krew i to one cie­szy­ły się z wej­ścia do pół­fi­na­łu tur­nie­ju. Dziew­czy­nom WAT- u pozo­sta­ła dal­sza wal­ka o osią­gnie­cie jak naj­lep­sze­go wyni­ku.

Ostat­ni dzień rywa­li­za­cji dostar­czył kolej­nych emo­cji. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na w pierw­szym meczu zmie­rzy­ła się z Poli­tech­ni­ką War­szaw­ską. Nie­ste­ty, tak jak poprzed­nie­go dnia, dziew­czy­nom zabra­kło odro­bi­ny szczę­ścia i mecz zakoń­czył się wyni­kiem 2 – 0 na rzecz PW. W ostat­nim spo­tka­niu zawod­nicz­kom z WAT‑u przy­szło zmie­rzyć się z repre­zen­tant­ka­mi Uni­wer­sy­te­ty Medycz­ne­go z Łodzi. W meczu widocz­na była znacz­na domi­na­cja dziew­czyn z War­sza­wy, pew­ne 2 – 0 dały im 7 miej­sce w całym tur­nie­ju. Nale­ży w tym miej­scu pod­kre­ślić, że był to naj­lep­szy, histo­rycz­ny występ Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w Pił­ce Siat­ko­wej Kobiet.

Tekst: mgr Jacek Kowal
Zdję­cia: AZS UŁ

AMP w ergometrze wioślarskim, Poznań, 31.03 – 01.04.2017

W dniu 1 kwiet­nia 2017 r. roku w Cen­trum Kul­tu­ry Fizycz­nej Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­cze­go w Pozna­niu odby­ły  się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w ergo­me­trze wio­ślar­skim. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło 18 stu­den­tów – 5 kobiet i 13 męż­czyzn. Zgło­si­ło się 576 osób z 50 uczel­ni z całej Pol­ski. W tym 240 star­tu­ją­ce kobie­ty oraz 336 star­tu­ją­cych męż­czyzn.

Wśród pań naj­le­piej zapre­zen­to­wa­ła się st. kpr. pchor. Agniesz­ka KOLOWCA zdo­by­wa­jąc zło­ty medal indy­wi­du­al­nie w typach Uczel­ni Spo­łecz­no-Przy­rod­ni­czych z cza­sem 3:34,1.

W kla­sy­fi­ka­cji Uczel­ni Spo­łecz­no-Przy­rod­ni­czych dru­ży­na męska zdo­by­ła brą­zo­wy medal.

Indy­wi­du­al­nie naj­lep­szy wynik uzy­skał sierż. pchor. Krzysz­tof  ŻYDOWO z cza­sem 3:10,4 w kat. lek­kiej a w kat. OPEN Adam WITEK z cza­sem 3:04.

Tekst i zdję­cia: mgr Janusz Wło­dek

Brąz indywidualnie na AMWiM z kolarstwa górskiego

1 kwiet­nia 2017 odby­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza z kolar­stwa gór­skie­go na wyma­ga­ją­cej tra­sie XC w pod­war­szaw­skiej miej­sco­wo­ści Kobył­ka. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło trzech zawod­ni­ków w skła­dzie: plut. pchor. Jakub Cień­cia­ła, st. kpr. pchor. Bar­tło­miej Głów­czyk i st. kpr. pchor. Tomasz Pers.

Indy­wi­du­al­nie pchor. Bar­tło­miej Głów­czyk wywal­czył 3 miej­sce.

Zawod­ni­cy do zawo­dów przy­go­to­wy­wa­li się pod okiem tre­ne­ra mgr. Krzysz­to­fa Kęp­nia­ka.

1 11 12 13 14 15 16 17