MP służb mundurowych w kickboxingu, Nisko, 16 – 18.06.2017

W dniach 16.06 – 18.06.2017r. w Nisku k. Sta­lo­wej Woli odby­ły się Mistrzo­stwa Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w Kick­bo­xin­gu w któ­rych udział wzię­ło 133 zawod­ni­ków z całej Pol­ski. Nie mogło tam oczy­wi­ście zabrak­nąć repre­zen­tan­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – st. kpr. pchor. Domi­ni­ka SZYMCZAKA. Domi­nik osta­tecz­nie został V‑ce Mistrzem Pol­ski. Po wal­kach eli­mi­na­cyj­nych Domi­nik poko­nał w pół­fi­na­le przed cza­sem Kami­la Ostrow­skie­go z Komen­dy Sto­łecz­nej Poli­cji, a w fina­le mini­mal­nie musiał uznać wyż­szość Micha­ła Borzęc­kie­go ze Stra­ży Ochro­ny Kolei, prze­gry­wa­jąc sto­sun­kiem punk­tów 10:11. Osta­tecz­nie w rywa­li­za­cji w kate­go­rii – 89kg wyprze­dził m.in tak­że Prze­my­sła­wa Koczu­rę oraz Seba­stia­na Wisz­niew­skie­go ( obo­je 11 MPA Węgo­rze­wo ). War­to rów­nież wspo­mnieć że mie­siąc wcze­śniej dwóch zawod­ni­ków WAT – szer. pchor. Grze­gorz SIKORA i st. kpr. pchor. Domi­nik SZYMCZAK rywa­li­zo­wa­li w AMP na któ­rych poka­za­li kawał dobre­go Kick­bo­xin­gu i osta­tecz­nie zaję­li kolej­no 5. i 3. miej­sce. Wyni­ki te pozwa­la­ją stwier­dzić, że sek­cje spor­tów wal­ki na naszej uczel­ni sto­ją na bar­dzo dobrym pozio­mie. Oso­ba­mi odpo­wie­dzial­ny­mi za przy­go­to­wa­nie zawod­ni­ków są mgr Artur GRUBA oraz mgr Mariusz JADCZAK.

tekst i zdję­cia st. kpr. pchor. Domi­nik Szym­czak

Bieg w Palmirach

Dnia 20 czerw­ca 2017 roku kadra i stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w IV Prze­ła­jo­wym Bie­gu Pamię­ci Janu­sza Kuso­ciń­skie­go, któ­ry odbył się na tere­nie Kam­pi­no­skie­go Par­ku Naro­do­we­go w Pal­mi­rach. Orga­ni­za­to­rem Bie­gu było Dowódz­two Gar­ni­zo­nu War­sza­wa.

WAT repre­zen­to­wa­li:

 1. mgr Piotr FIEDORUK
 2. mjr Maciej HENZEL
 3. mgr inż. Justy­na JONIK
 4. por. Jaro­sław KUREK
 5. mjr Robert PASZKOWSKI
 6. kpr. pchor. Kin­ga REDA
 7. chor. Robert SIERZPUTOWSKI
 8. mgr inż. Janusz TELEGA
 9. ppłk Janusz TORZEWSKI

W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej kobiet zwy­cię­ży­ła st. kpr. pchor. Kin­ga Reda z 7 kom­pa­nii pod­cho­rą­żych, dru­gie miej­sce zaję­ła mgr inż. Justy­na Jonik. W rywa­li­za­cji męż­czyzn wygrał por. Jaro­sław Kurek z Bata­lio­nu Szkol­ne­go.

Wszy­scy uczest­ni­cy zawo­dów otrzy­ma­li pamiąt­ko­we meda­le.

mgr Piotr Fie­do­ruk
fot, chor. Piotr Zię­tek (DGW)

AMP w strzelectwie, Myślenice, 14 – 18.06.2017

W dniach 14 – 18.06.2017 r. w miej­sco­wo­ści Myśle­ni­ce odby­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w strze­lec­twie spor­to­wym. Repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­li w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej pierw­sze miej­sce na któ­re zło­ży­ły się 3 srebr­ne meda­le Macie­ja Woj­ta­sia­ka (kara­bin pneu­ma­tycz­ny, kara­bin dowol­ny, kara­bin dowol­ny – leząc,) oraz 1 brą­zo­wy Macie­ja Wal­cza­ka (pisto­let pneu­ma­tycz­ny).

Skład Repre­zen­ta­cji WAT: Karo­li­na Gaz­da, Maja Misie­wicz, Maciej Woj­ta­siak, Maciej Wal­czak, Alek­san­der Radzi­won oraz st. szer. pchor. Kac­per Piwo­war­ski. Tre­ne­rem sek­cji jest mgr Rafał Krauz.

fot. Rafał Krauz, Grze­gorz Gła­dy­szew­ski

Wyniki sekcji judo

Dobiegł koń­ca okres star­tów w roku aka­de­mic­kim 2016/17. Nasza rywa­li­za­cja doty­czy­ła głow­nie udzia­łu w zawo­dach dla stu­den­tów. Po III rzu­tach Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w Judo repre­zen­ta­cja WAT męż­czyzn zaję­ła I miej­sce. W III rzu­cie zawo­dów star­to­wa­ły  z wiel­kim powo­dze­niem kobie­ty zaj­mu­jąc miej­sca w pierw­szej trój­ce zawod­ni­czek. Nie­ste­ty w tym roku rywa­li­za­cja ta nie zosta­ła obję­ta ofi­cjal­ną kla­sy­fi­ka­cją.

Uda­ny występ naszych zawod­ni­czek miał miej­sce pod­czas Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski. Panie w kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej zawo­dów zaję­ły 11 miej­sce.

Star­to­wa­li­śmy rów­nież na Poli­tech­ni­ce War­szaw­skiej w Memo­ria­le J.Niedomagały. Nasza eki­pa w kon­ku­ren­cji dla śred­nio­za­awan­so­wa­nych zaję­ła II miej­sce.

Ogrom­ny suk­ces indy­wi­du­al­ny odniósł stu­dent I roku WIG Jakub Ozi­mek. Star­tu­jąc we wło­skim Liga­no w Pucha­rze Euro­py Junio­rów zajął pierw­sze miej­sce. Liczy­my, iż Kuba w kolej­nym roku aka­de­mic­kim będzie repre­zen­to­wał naszą uczel­nię w AMP.

tekst i zdję­cia dr Andrzej Cho­da­ła

Mistrzostwa Polski w Sprinterskim Biegu na Orientację

W dniach 3 – 4 czerw­ca w Lubli­nie odby­ły się Mistrzo­stwa Pol­ski w Sprin­ter­skim Bie­gu na Orien­ta­cję, któ­rych orga­ni­za­to­rem był klub AZS Uni­wer­sy­te­tu Marii Curie-Skło­dow­skiej.

Zawod­ni­cy sek­cji Orien­ta­cji Spor­to­wej KU AZS WAT włą­czy­li się do rywa­li­za­cji dopie­ro w dru­gim dniu mistrzostw, ponie­waż, ze wzglę­du na brak zawod­ni­czek nie byli w sta­nie wysta­wić zespo­łów szta­fe­to­wych, któ­re na dystan­sie sprin­ter­skim skła­da­ją się z kobiet i męż­czyzn. W bie­gu indy­wi­du­al­nym, któ­ry roz­gry­wa­ny był na Sta­rym Mie­ście, nasi zawod­ni­cy wywal­czy­li 3 meda­le:

 • Jerzy Parzew­ski – zło­ty w kate­go­rii M65,
 • Jan Kuku­ry­ka – zło­ty w kate­go­rii M70,
 • Jacen­ty Łapa­now­ski – srebr­ny w kate­go­rii M65.

Tekst i zdję­cia dr Ryszard Cha­chur­ski

Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce

Ostat­nim akor­dem zawo­dów w cyklu Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w 2017 roku były zawo­dy w lek­ko­atle­ty­ce. Zawo­dy roze­gra­ne w dniach 26 – 27 maja zor­ga­ni­zo­wa­ła Poli­tech­ni­ka Łódz­ka. W zawo­dach wystar­to­wa­ło 588 stu­den­tek i 688 stu­den­tów repre­zen­tu­ją­cych bar­wy 75 uczel­ni wyż­szych.

Bar­dzo uda­nie wystar­to­wa­li repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Na szcze­gól­ne wyróż­nie­nie zasłu­gu­je start w mistrzo­stwach naszej żeń­skiej repre­zen­ta­cji. Po raz pierw­szy w histo­rii star­tów w zawo­dach stu­dent­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej sta­nę­ły na podium zaj­mu­jąc 3. miej­sce wśród 18 dru­żyn w typach uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych. W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej upla­so­wa­ły się na wyso­kim 14. miej­scu na 71 star­tu­ją­cych dru­żyn. Nasze repre­zen­tant­ki bar­dzo dziel­nie i z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem wal­czy­ły w każ­dej kon­ku­ren­cji usta­na­wia­jąc kil­ka rekor­dów WAT i wie­le rekor­dów życio­wych.

Do suk­ce­sów przy­zwy­cza­iła nas już męska repre­zen­ta­cja zdo­by­wa­jąc po raz dzie­wią­ty z rzę­du tytuł Aka­de­mic­kie­go Mistrza Pol­ski w typach uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych. Nasi zawod­ni­cy zde­kla­so­wa­li rywa­li wyprze­dza­jąc kolej­ną dru­ży­nę w rywa­li­za­cji USP o 183 punk­ty. W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej zawod­ni­cy WAT zaję­li wyso­kie 7. miej­sce pozo­sta­wia­jąc w tyle przed­sta­wi­cie­li wie­lu reno­mo­wa­nych uczel­ni, w tym wszyst­kie star­tu­ją­ce w zawo­dach Aka­de­mie Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go.

Meda­le zdo­by­li:

Zło­te:

 • szta­fe­ta: 4 × 100 m męż­czyzn: Karol Ondra, Daniel Ber­liń­ski, Arka­diusz Orzeł, Prze­my­sław Roczon
 • szta­fe­ta: 4 × 400 m męż­czyzn: Daniel Ber­liń­ski, Paweł Pet­kow, Dawid Muzy­czuk, Emil Czar­noc­ki

Srebr­ne:

 • 400 m – Emil Czar­noc­ki
 • 1500 m – Woj­ciech Kar­wow­ski
 • skok wzwyż – Szy­mon Birt
 • trój­skok – Piotr Mic­kie­wicz
 • rzut dys­kiem – Mate­usz Kac­przak

Brą­zo­we:

 • szta­fe­ta: 4 × 100 m kobiet: Elwi­ra Wró­bel, Syl­wia Kuzio­ra, Mał­go­rza­ta Czer­ska, Mario­la Boł­dysz
 • szta­fe­ta: 4 × 400 m kobiet: Syl­wia Kuzio­ra, Justy­na Mizak, Anna Włoch, Mał­go­rza­ta Czer­ska
 • skok w dal – Domi­ni­ka Chom­czyk
 • rzut oszcze­pem – Mał­go­rza­ta Urban
 • 200 m – Arka­diusz Orzeł
 • szta­fe­ta: 4 × 100 m męż­czyzn: Dawid Muzy­czuk, Damian Kula, Paweł Pet­kow, Maciej Roczek
 • 800 m – Woj­ciech Kar­wow­ski
 • skok w dal – Piotr Mic­kie­wicz

W bar­wach WAT wystar­to­wa­li tak­że: Ema­nu­ela Gra­bek, Kata­rzy­na Łyjak, Kin­ga Reda, Alek­san­dra Szcze­giel­niak, Patryk Gębic­ki, Prze­my­sław Oseł­ka, Bar­tło­miej Pień, Michał Radzi­szew­ski, Mar­cin Wal­ko­wiak. Dru­ży­nę przy­go­to­wy­wa­li: sprin­ty – Leszek Kle­szow­ski, bie­gi śred­nie – Tomasz Chmie­lew­ski, sko­ki – Marian Bobiń­ski, rzu­ty – Rado­sław Olszew­ski.

Szcze­gó­ło­we wyni­ki

Leszek Kle­szow­ski

AMP w żeglarstwie

O wiel­kim suk­ce­sie mogą mówić żegla­rze z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­rzy w zeszłym tygo­dniu w dniach 22 – 25.05.2017 r. wystar­to­wa­li w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski roz­gry­wa­nych na jezio­rze Nie­go­cin w Wil­ka­sach.

Szcze­gól­ne uzna­nia nale­żą się zało­dze star­tu­ją­cej w skła­dzie: st. kpr. pchor. Igor Der­wich, st. szer. pchor. Adam Łożyń­ski, Sła­wo­mir Patroś. Po raz pierw­szy w histo­rii WAT w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej uda­ło im się wywal­czyć 4. miej­sce w staw­ce nie­speł­na 70 jach­tów! Wyprze­dzi­li praw­dzi­wych wyja­da­czy tej impre­zy, któ­rzy nie dość, że od 7 – 8 lat star­tu­ją w nie­zmie­nio­nych zespo­łach to i wciąż dys­po­nu­ją lep­szym sprzę­tem. Mimo to dzię­ki wie­lo­go­dzin­nym tre­nin­gom w ośrod­ku na Zale­wie Zegrzyń­skim oraz per­fek­cyj­ne­mu czu­ciu wia­tru, któ­re­go zbyt wie­le nie było uda­ło się wyże­glo­wać tak wspa­nia­ły suk­ces. Do podium zabra­kło jedy­nie 3 punk­tów a zaczę­ło się jesz­cze lepiej ponie­waż pierw­szy wyścig eli­mi­na­cyj­ny regat wygra­ła wła­śnie zało­ga Igo­ra Der­wi­cha! Nie­ste­ty w kolej­nych dwóch dniach i pię­ciu wyści­gach fina­ło­wych zabra­kło nie­co szczę­ścia i za każ­dym razem kil­ku cen­nych metrów. Nie­mniej jed­nak nie wró­ci­li­śmy z pusty­mi ręko­ma. W kla­sy­fi­ka­cji uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych nasz lep­szy zespół wywal­czył srebr­ny medal dzie­ląc podium z SGH War­sza­wie i Aka­de­mią Mor­ską ze Szcze­ci­na. Dru­ga z załóg w skła­dzie Rafał Bła­żej­czyk, plut. pchor. Marek Taraur, Piotr Naspiń­ski i st. szer. pchor. Kamil Kiciń­ski-Jodłow­ski, wywal­czy­ła w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej 25. miej­sce. Dzię­ki tak wyso­kim wyni­kom zespół WAT pod wodzą opie­ku­na mgr Zdzi­sła­wa Czaj­ko zajął dru­ży­no­wo 7. miej­sce w staw­ce 32 uczel­ni wysta­wia­ją­cych swo­je eki­py oraz 3. miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych.

Takie rezul­ta­ty nie tyl­ko napa­wa­ją dumą ale dają duże szan­se na meda­le w przy­szłym roku. Jesz­cze do zeszłe­go sezo­nu tyl­ko jed­ne­mu z naszych zespo­łów uda­wa­ło się zakwa­li­fi­ko­wać do wal­ki o meda­le. W tym roku po pierw­szym eta­pie w zło­tej flo­cie, czy­li gru­pie meda­lo­wej zna­la­zły się obie eki­py.

Po Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski dwo­je naszych żegla­rzy będzie kon­ty­nu­owa­ło swo­je star­ty. Pod­cho­rą­ży z 4kp opusz­cza­ją­cy wkrót­ce naszą aka­de­mię – st. szer. pchor. Adam Łożyń­ski i st. kpr. pchor. Igor Der­wich roz­po­czy­na­ją zma­ga­nia na jach­cie kla­sy 470 i będą kon­ty­nu­owa­li jed­no­cze­śnie sta­ra­nia o kwa­li­fi­ka­cję do Igrzysk Olim­pij­skich w 2020 roku.

Peł­ne wyni­ki

Tekst i zdję­cia: st. szer. pchor. Adam Łożyń­ski

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Lekkiej Atletyce 2017

W kolej­nych Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy i Mazow­sza w lek­kiej atle­ty­ce, wyso­ką for­mę zapre­zen­to­wa­li nasi zawod­ni­cy sta­jąc na podium w więk­szo­ści kon­ku­ren­cji. Miej­sca na podium popar­te zosta­ły bar­dzo dobry­mi wyni­ka­mi w wie­lu przy­pad­kach rekor­da­mi życio­wy­mi, co cie­szy w per­spek­ty­wie zbli­ża­ją­cych się Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski.

Meda­le zdo­by­li:

Zło­te:

 • 100 m i 200 m męż­czyzn: Arka­diusz ORZEŁ
 • 400 m męż­czyzn: Dawid MUZYCZUK
 • 800 m kobiet: Anna WŁOCH
 • Rzut dys­kiem męż­czyzn: Mate­usz KACPRZAK
 • Rzut oszcze­pem kobiet: Mał­go­rza­ta URBAN
 • 4 × 100 m męż­czyzn: Karol ONDRA, Daniel BERLIŃSKI, Arka­diusz ORZEŁ, Prze­my­sław ROCZON

Srebr­ne:

 • 100 m i 200 m męż­czyzn Daniel BERLIŃSKI
 • 400 m kobiet: Mał­go­rza­ta CZERSKA
 • 400 m męż­czyzn Paweł PETKOW
 • 800 m męż­czyzn: Woj­ciech KARWOWSKI
 • Pchnię­cie kulą męż­czyzn: Mate­usz KACPRZAK
 • Skok wzwyż kobiet: Elwi­ra WRÓBEL
 • Skok wzwyż męż­czyzn: Szy­mon BIRT
 • Skok w dal kobiet: Domi­ni­ka CHOMCZYK
 • 4 × 100 m kobiet: Syl­wia KUZIORA, Mario­la BOŁDYSZ, Mał­go­rza­ta CZERSKA, Elwi­ra WRÓBEL
 • 4 × 100 m męż­czyzn Maciej ROCZEK, Damian KULA, Dawid MUZYCZUK, Paweł PETKOW

Brą­zo­we:

 • 200 m Męż­czyzn: Dawid MUZYCZUK
 • 4 × 100 m kobiet: Ola SZCZEGIELNIAK, Anna WŁOCH, Justy­na MIZAK, Ema­nu­ela GRABEK
 • 400 m kobiet: Anna WŁOCH
 • 1500 m kobiet: Brąz: Kin­ga REDA
 • Skok w dal męż­czyzn: Brąz: Piotr MICKIEWICZ

Leszek Kle­szow­ski

1 10 11 12 13 14 15 16 17