Turniej judo

Zwy­cza­jem sta­ło się, iż stu­den­ci uczel­ni war­szaw­skich upra­wia­ją­cy judo spo­ty­ka­ją się na począt­ku stycz­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na Aka­de­mic­kim Dru­ży­no­wym Tur­nie­ju Judo. 13 stycz­na 2018 na macie uło­żo­nej na hali gier rywa­li­zo­wa­li stu­den­ci Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go,  Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych z Wro­cła­wia, Repre­zen­ta­cji Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go oraz Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Rywa­li­za­cja odby­wa­ła się w zespo­łach 5 oso­bo­wych, w kate­go­riach wago­wych: 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, + 90 kg. Każ­da dru­ży­na sto­czy­ła czte­ry mecze. Poje­dyn­ki były bar­dzo zacię­te i emo­cjo­nu­ją­ce. Wie­lo­krot­nie o wyni­ku meczu (3:2) decy­do­wa­ła wal­ka naj­cięż­szych zawod­ni­ków (+90 kg). W tym roku naj­lep­szym zespo­łem oka­zał się team Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, któ­ry poko­nał wszyst­kie inne dru­ży­ny.

 1. Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 2. Repre­zen­ta­cja Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go
 3. Aka­de­mia Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go War­sza­wa
 4. Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych Wro­cław
 5. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Tekst i zdję­cia: dr Andrzej Cho­da­ła

AMWiM w futsalu kobiet

Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy w fut­sa­lu kobiet odby­wa­ją­ce się na obiek­tach spor­to­wych SWF WAT w dniach 16 – 17.12.2017r. dostar­czy­ły bar­dzo dużo spor­to­wych wra­żeń i satys­fak­cji.

Zawod­nicz­ki AZS WAT swo­ją wal­ką, ambi­cją i deter­mi­na­cją awan­so­wa­ły z bar­dzo trud­nej gru­py do pół­fi­na­łu mistrzostw. W pierw­szym dniu zawo­dów Nasze pił­kar­ki gra­ły
z repre­zen­ta­cja­mi SGGW (1:1) i AWF (0:5). W poje­dyn­ku o finał, po wyrów­na­nej wal­ce, ule­gły póź­niej­szym wice­mi­strzy­niom, zawod­nicz­kom SGH, 0:1. Wynik mógł być zgo­ła odmien­ny, zabra­kło naszym dziew­czy­nom odro­bi­ny szczę­ścia. Po krót­kim odpo­czyn­ku (tyl­ko 15 min) Nasze pił­kar­ki przy­stą­pi­ły do meczu o trze­cie miej­sce z repre­zen­ta­cją UW, któ­ra odpo­czy­wa­ła po pierw­szym pół­fi­na­le ponad godzi­nę. Zmę­cze­nie tur­nie­jem nie pozwo­li­ło Naszym stu­dent­kom zdo­być brą­zo­wych meda­li. Prze­gra­ły 2:5.

Repre­zen­ta­cja AZS WAT wystą­pi­ła w skła­dzie:

 • pchor. BEDENAK Elż­bie­ta, WME
 • pchor. CELIŃSKA-MYSŁAW Iza, WEL
 • CHODKIEWICZ Moni­ka, WCY
 • pchor. FAŁEK Patry­cja, WEL – strze­li­ła gola w meczu z UW
 • pchor. GOMÓŁKA Domi­ni­ka, WMT
 • mgr inż. JONIK Justy­na – bram­karz, kapi­tan, WTC
 • pchor. KOĆWIN Mile­na, WMT
 • pchor. KOZŁOWSKA Emi­lia, WMT
 • KOŁODZIEJ Paola, WME
 • pchor. OSTROWSKA Ali­cja, WIG
 • ROMANOWSKA Anna, WEL
 • pchor. STANIOS Nata­lia, WEL
 • pchor. SZWAST Klau­dia, WLO – strze­li­ła gola w meczu z SGGW i UW
 • pchor. SZYMAŃSKA Alek­san­dra, WEL
 • SŁAWIŃSKA Syl­wia, WCY
 • WÓJCICKA Wero­ni­ka, WCY
 • pchor. ZAKASZEWSKA Ange­li­ka, WMT

Tre­ner repre­zen­ta­cji AZS WAT mgr Piotr FIEDORUK

Autor tek­stu i zdję­cia: mgr Piotr Fie­do­ruk

Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Sportach Walki

W dniu 02.12.2017r. repre­zen­ta­cja pod­chrą­żych z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej Uda­ła się na I Mistrzo­stwa Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w Spor­tach Wal­ki orga­ni­zo­wa­nych przez Aka­de­mię Wojsk Lądo­wych we Wro­cła­wiu. Rywa­li­zo­wa­li oni w wie­lu dys­cy­pli­nach, mię­dzy inny­mi: Bok­sie, Kick­bo­xin­gu K1, Bra­zy­lij­skim Jiu-Jit­su oraz Judo oraz zapa­sach. Pod­cho­rą­żo­wie wysta­wi­li nie­zwy­kle sil­ną repre­zen­ta­cję w skład któ­rej wcho­dzi­li pod­cho­rą­żo­wie: Mar­cin CHMIELEWSKI, Mar­ta MAKSIM, Domi­nik SZYMCZAK, Tomasz KŁODAWSKI, Bar­tło­miej ZALEWSKI, Piotr GOLON, Kac­per ZARĘBA, Marek ZONTEK, Piotr ŻYŁKA, Grze­gorz SIKORA. Na szcze­gól­ne wyróż­nie­nie zasłu­gu­ją zawod­ni­cy, któ­rzy zaję­li miej­sca meda­lo­we:

 • pchor. Piotr GOLON (K1) – Mistrz Pol­ski I miej­sce – 71kg
 • pchor. Mar­ta MAKSIM (K1) – V‑ce Mistrzy­ni Pol­ski II miej­sce kat​.OPEN
 • pchor. Domi­nik SZYMCZAK (Boks) – V‑ce Mistrz Pol­ski II miej­sce kat – 91kg

Pozo­sta­łym zawod­ni­kom nie­ste­ty nie uda­ło się zająć miej­sca na upra­gnio­nym „pudle” i musie­li po pięk­nych wal­kach zado­wo­nić się miej­sca­mi nie­me­da­lo­wy­mi. Zawo­dy sku­pi­ły bar­dzo dużą licz­bę osób, orga­ni­za­cja sta­ła na pozio­mie dobrym. Za przy­go­to­wa­nie naszych zawod­ni­ków odpo­wie­dzial­ni są wykła­dow­cy SWF: mgr Artur GRUBA ( Karate/Kickboxing ),mgr Mariusz JADCZAK ( KRAV MAGA ), mgr Karol LANDOWSKI( Boks ).

Wyni­ki oraz poziom walk pozwa­la­ją wysnuć tezę, że spor­ty wal­ki na naszej uczel­ni sto­ją na napraw­dę wyso­kim pozio­mie. ​

Domi­nik Szym­czak

Mistrzostwa Garnizonu Warszawa w Badmintonie 2017

Dnia 14 – 15.11.2017. w hali spor­to­wej Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej  w Rem­ber­to­wie przy ul. AL.GEN. A. Chru­ście­la Mon­te­ra 103  odby­ły się Mistrzo­stwa Gar­ni­zo­nu War­szaw­skie­go w Bad­min­to­nie. Celem mistrzostw jest popu­la­ry­za­cja bad­min­to­na w Woj­sku Pol­skim, jako naj­bar­dziej dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się dys­cy­pli­ny spor­tu. Mistrzo­stwa te wyło­ni­ły naj­lep­szych zawod­ni­ków w poszcze­gól­nych kate­go­riach wie­ko­wych oraz naj­lep­szy zespół Gar­ni­zo­nu War­sza­wa.

Dru­ży­nę Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej repre­zen­to­wa­li:

Kobie­ty:

 • 1.st. szer. pchor. Domi­ni­ka Adam­ska (WML)
 • 2.st.szer.pchor. Alek­san­dra Sztab­kow­ska (WTC)

Męż­czyź­ni:

 • 1.mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man (WME)
 • 2.kpr. pchor. Mariusz Biń­kow­ski (WCY)
 • 3.st.szer.pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski (WTC)
 • 4.dr inż. Zdzi­sław Idzia­szek (WML)

Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa Mistrzostw Gar­ni­zo­nu War­sza­wa

 1. miej­sce w kat. męż­czyzn do 35 lat-szer. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski
 2. miej­sce w kat. męż­czyzn powy­żej 50 lat mgr. dr inż. Zdzi­sław Idzia­szek
 3. miej­sce w grze podwój­nej męż­czyzn kpr. pchor. Mariusz Biń­kow­ski i st. szer. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski

III. miej­sce w grze mie­sza­nej st. szer. pchor. Domi­ni­ka Adam­ska i  mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man

IV. miej­sce w kat. kobiet .st. szer. pchor. Domi­ni­ka Adam­ska

W kla­sy­fi­ka­cji zespo­ło­wej zawod­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej podob­nie jak w poprzed­nich latach 2013, 2014, 2015, 2016 zdo­by­li I miej­sce w Mistrzo­stwach Gar­ni­zo­nu War­sza­wa. Za przy­go­to­wa­nie zwy­cię­skiej dru­ży­ny odpo­wie­dzial­ny był mgr Wal­de­mar Lachow­ski.

Wszyst­kim ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów.

mgr Wal­de­mar Lachow­ski
fot. st.szer.pchor. Alek­san­dra Sztab­kow­ska

Puchar Ministra Obrony Narodowej w badmintonie 2017

Dnia 17.10.2017 został roze­gra­ny tur­niej spor­to­wy w bad­min­to­nie o  Puchar Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej. Zawo­dy odby­ły się na obiek­tach spor­to­wych Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej. Orga­ni­za­to­rem był Zarząd Pla­no­wa­nia Uży­cia Sił Zbroj­nych i Szko­le­nia – P3/P7 oraz Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ły repre­zen­ta­cje Depar­ta­men­tów Urzę­du MON, Szta­bu Gene­ral­ne­go WP, Dowódz­twa Gene­ral­ne­go RSZ, Dowódz­twa Ope­ra­cyj­ne­go RSZ, Dowódz­twa Gar­ni­zo­nu War­sza­wa, Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej i Uczel­ni Woj­sko­wych.  Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li :

 • dr inż. Zdzi­sław Idzia­szek,
 • mgr Dariusz Klu­czyk,
 • kpr. pchor. Mariusz Biń­kow­ski,
 • kpr. pchor. Alek­san­dra Sztab­kow­ska,
 • szer. pchor. Michał Koł­dej.

Nasi repre­zen­tan­ci nas nie zawie­dli. Pierw­sze miej­sce w grze deblo­wej open zdo­by­li :

 • st. szer. Krzysz­tof Piwo­war­ski i szer. pchor. Michał Koł­dej.

Dru­gie miej­sce w kat. Open do lat 40

 • st. szer. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski,

a trze­cie miej­sce par mikst open

 • kpr. pchor. Mariusz Biń­kow­ski  w parze z kpr. pchor. Alek­san­drą Sztab­kow­ską.

Pozo­sta­łe wyni­ki naszych zawod­ni­ków:

 • IV miej­sce w grze poje­dyn­czej open powy­żej 40 lat mgr Dariusz Klu­czyk
 • V‑VIII miej­sce w grze poje­dyn­czej open powy­żej 40 lat dr inż. Zdzi­sław Idzia­szek.

Wszyst­kim naszym zawod­ni­kom repre­zen­tu­ją­cych Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną gra­tu­lu­je­my za wiel­kie zaan­ga­żo­wa­nie w każ­dym secie.

Inauguracja sportowego roku akademickiego 2017/2018 w Studium Wychowania Fizycznego

W sobo­tę 07. 10. 2017 r. na tere­nie SWF prze­pro­wa­dzo­no Mistrzo­stwa WAT w mara­to­nie MTB. Zawo­dy roz­po­czę­ły współ­za­wod­nic­two spor­to­we mię­dzy pod­od­dzia­ła­mi zgod­nie z  Decy­zją Nr 53/Szkol./SG WP Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 13 lip­ca 2017 r.

W zma­ga­niach po trud­nej, błot­ni­stej tra­sie wokół pasa tak­tycz­ne­go i OSF uczest­ni­czy­ły repre­zen­ta­cje pod­cho­rą­żych z poszcze­gól­nych pod­od­dzia­łów. Czo­ło­we miej­sca zaję­li:

W kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej kobiet

 • I miej­sce – st. kpr. pchor. Kin­ga REDA,
 • II miej­sce – szer. pchor. Nata­lia STANIOS,
 • III miej­sce – kpr. pchor. Wero­ni­ka MAREK.

W kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej męż­czyzn

 • I miej­sce – ppor. Jakub CIEŃCIAŁA,
 • II miej­sce – st. kpr. pchor. Tomasz PERS,
 • III miej­sce – st. szer. pchor. Karol RZEPKA.

W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej mię­dzy pod­od­dzia­ła­mi

 • I miej­sce – 4 kom­pa­nia ( szer. pchor. Nata­lia Sta­nios, szer. pchor. Karol Gołą­bek, szer.pchor. Patryk Panek ),
 • II miej­sce – 2 kom­pa­nia ( kpr. pchor. Wero­ni­ka Marek, st. kpr. pchor. Tomasz Pers, kpr. pchor. Bła­żej Toma­szew­ski ),
 • III miej­sce – 7 kom­pa­nia ( st. kpr. pchor. Kin­ga Reda, kpr. pchor. Wik­tor Roszak, st. szer. pchor. Damian Stan­kie­wicz ).

tekst i zdję­cia: mgr Krzysz­tof Kęp­niak

MP służb mundurowych w kickboxingu, Nisko, 16 – 18.06.2017

W dniach 16.06 – 18.06.2017r. w Nisku k. Sta­lo­wej Woli odby­ły się Mistrzo­stwa Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w Kick­bo­xin­gu w któ­rych udział wzię­ło 133 zawod­ni­ków z całej Pol­ski. Nie mogło tam oczy­wi­ście zabrak­nąć repre­zen­tan­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – st. kpr. pchor. Domi­ni­ka SZYMCZAKA. Domi­nik osta­tecz­nie został V‑ce Mistrzem Pol­ski. Po wal­kach eli­mi­na­cyj­nych Domi­nik poko­nał w pół­fi­na­le przed cza­sem Kami­la Ostrow­skie­go z Komen­dy Sto­łecz­nej Poli­cji, a w fina­le mini­mal­nie musiał uznać wyż­szość Micha­ła Borzęc­kie­go ze Stra­ży Ochro­ny Kolei, prze­gry­wa­jąc sto­sun­kiem punk­tów 10:11. Osta­tecz­nie w rywa­li­za­cji w kate­go­rii – 89kg wyprze­dził m.in tak­że Prze­my­sła­wa Koczu­rę oraz Seba­stia­na Wisz­niew­skie­go ( obo­je 11 MPA Węgo­rze­wo ). War­to rów­nież wspo­mnieć że mie­siąc wcze­śniej dwóch zawod­ni­ków WAT – szer. pchor. Grze­gorz SIKORA i st. kpr. pchor. Domi­nik SZYMCZAK rywa­li­zo­wa­li w AMP na któ­rych poka­za­li kawał dobre­go Kick­bo­xin­gu i osta­tecz­nie zaję­li kolej­no 5. i 3. miej­sce. Wyni­ki te pozwa­la­ją stwier­dzić, że sek­cje spor­tów wal­ki na naszej uczel­ni sto­ją na bar­dzo dobrym pozio­mie. Oso­ba­mi odpo­wie­dzial­ny­mi za przy­go­to­wa­nie zawod­ni­ków są mgr Artur GRUBA oraz mgr Mariusz JADCZAK.

tekst i zdję­cia st. kpr. pchor. Domi­nik Szym­czak

1 9 10 11 12 13 14 15 16