Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w ergometrze wioślarskim

wpis w: SWF | 0

W dniu 22.04.2017 r. w war­szaw­skim klu­bie Cross­fit Dock odbył się ostat­ni IV rzut AMWiM w ergo­me­trze wio­ślar­skim. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło 19 zawod­ni­ków w tym 5 kobiet.

Męska repre­zen­ta­cja KU AZS WAT w gene­ral­nej kla­sy­fi­ka­cji zdo­by­ła II miej­sce. Indy­wi­du­al­nie w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej II miej­sce zajął sierż. pchor. Michał OWCZAREK.

W zma­ga­niach kobiet zawod­nicz­ki WAT osią­gnę­ły III miej­sce w kwa­li­fi­ka­cji ogól­nej. Indy­wi­du­al­nie sre­bro wywal­czy­ła st. kpr. pchor. Agniesz­ka KOLOWCA.

tekst i fot. mgr Janusz Wło­dek

Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Kobiet

wpis w: SWF | 0

W dniach 30.03 – 02.04.2017 r. Hala Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go byłą are­ną tur­nie­ju pół­fi­na­ło­we­go Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Pił­ce Siat­ko­wej Kobiet. Dry­ży­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej była jed­ną z czter­na­stu dru­żyn wal­czą­cą o wej­ście do ści­słe­go fina­łu w Opo­lu. WAT, pod opie­ką tre­ne­ra Jac­ka Kowa­la repre­zen­to­wa­ły:

 1. Anna Rybak
 2. Aga­ta Dobro­wol­ska
 3. Nata­lia Siwiń­ska
 4. Mar­ty­na Sume­ra
 5. Patry­cja Duda
 6. Wero­ni­ka Zawadz­ka
 7. Maja Smo­luch
 8. Emi­lia Karcz­marz
 9. Matyl­da Cie­resz­ko
 10. Joan­na Waku­ła
 11. Kata­rzy­na Stry­jew­ska
 12. Joan­na Biskup

Tur­niej roz­po­czął się bar­dzo obie­cu­ją­co. Zawod­nicz­ki WAT-u bez żad­nych pro­ble­mów wygra­ły dwa mecze (z Uni­wer­sy­te­tem Bia­ło­stoc­kim oraz war­szaw­ską Szko­łą Głów­ną Han­dlo­wą), co pozwo­li­ło im na zaję­cie pierw­sze­go miej­sca w gru­pie i dało real­ną szan­sę na dal­szą wal­kę o miej­sca na podium całe­go tur­nie­ju.

Kolej­ny dzień przy­niósł naj­więk­sze emo­cje. Repre­zen­tant­ki WAT- u w meczu ćwierć­fi­na­ło­wym sto­czy­ły zacię­ty bój z Uni­wer­sy­te­tem War­miń­sko- Mazur­skim z Olsz­ty­na. Mecz obfi­to­wał w wie­le sto­ją­cych na wyso­kim pozio­mie akcji. Począ­tek meczu dał nadzie­je na szyb­ką wygra­ną i awans do czę­ści fina­ło­wej tur­nie­ju. Wal­ka była wyrów­na­na, nie­ste­ty w koń­ców­ce obu setów to zawod­nicz­ki z Olsz­ty­na zacho­wa­ły zim­ną krew i to one cie­szy­ły się z wej­ścia do pół­fi­na­łu tur­nie­ju. Dziew­czy­nom WAT- u pozo­sta­ła dal­sza wal­ka o osią­gnie­cie jak naj­lep­sze­go wyni­ku.

Ostat­ni dzień rywa­li­za­cji dostar­czył kolej­nych emo­cji. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na w pierw­szym meczu zmie­rzy­ła się z Poli­tech­ni­ką War­szaw­ską. Nie­ste­ty, tak jak poprzed­nie­go dnia, dziew­czy­nom zabra­kło odro­bi­ny szczę­ścia i mecz zakoń­czył się wyni­kiem 2 – 0 na rzecz PW. W ostat­nim spo­tka­niu zawod­nicz­kom z WAT-u przy­szło zmie­rzyć się z repre­zen­tant­ka­mi Uni­wer­sy­te­ty Medycz­ne­go z Łodzi. W meczu widocz­na była znacz­na domi­na­cja dziew­czyn z War­sza­wy, pew­ne 2 – 0 dały im 7 miej­sce w całym tur­nie­ju. Nale­ży w tym miej­scu pod­kre­ślić, że był to naj­lep­szy, histo­rycz­ny występ Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w Pił­ce Siat­ko­wej Kobiet.

Tekst: mgr Jacek Kowal
Zdję­cia: AZS UŁ

AMP w ergometrze wioślarskim, Poznań, 31.03 – 01.04.2017

wpis w: SWF | 0

W dniu 1 kwiet­nia 2017 r. roku w Cen­trum Kul­tu­ry Fizycz­nej Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­cze­go w Pozna­niu odby­ły  się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w ergo­me­trze wio­ślar­skim. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło 18 stu­den­tów – 5 kobiet i 13 męż­czyzn. Zgło­si­ło się 576 osób z 50 uczel­ni z całej Pol­ski. W tym 240 star­tu­ją­ce kobie­ty oraz 336 star­tu­ją­cych męż­czyzn.

Wśród pań naj­le­piej zapre­zen­to­wa­ła się st. kpr. pchor. Agniesz­ka KOLOWCA zdo­by­wa­jąc zło­ty medal indy­wi­du­al­nie w typach Uczel­ni Spo­łecz­no-Przy­rod­ni­czych z cza­sem 3:34,1.

W kla­sy­fi­ka­cji Uczel­ni Spo­łecz­no-Przy­rod­ni­czych dru­ży­na męska zdo­by­ła brą­zo­wy medal.

Indy­wi­du­al­nie naj­lep­szy wynik uzy­skał sierż. pchor. Krzysz­tof  ŻYDOWO z cza­sem 3:10,4 w kat. lek­kiej a w kat. OPEN Adam WITEK z cza­sem 3:04.

Tekst i zdję­cia: mgr Janusz Wło­dek

Brąz indywidualnie na AMWiM z kolarstwa górskiego

wpis w: SWF | 0

1 kwiet­nia 2017 odby­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza z kolar­stwa gór­skie­go na wyma­ga­ją­cej tra­sie XC w pod­war­szaw­skiej miej­sco­wo­ści Kobył­ka. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło trzech zawod­ni­ków w skła­dzie: plut. pchor. Jakub Cień­cia­ła, st. kpr. pchor. Bar­tło­miej Głów­czyk i st. kpr. pchor. Tomasz Pers.

Indy­wi­du­al­nie pchor. Bar­tło­miej Głów­czyk wywal­czył 3 miej­sce.

Zawod­ni­cy do zawo­dów przy­go­to­wy­wa­li się pod okiem tre­ne­ra mgr. Krzysz­to­fa Kęp­nia­ka.

Gala Sportu Wojskowego 2017

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Zgod­nie z roz­ka­zem nr 60 Dowód­cy Gene­ral­ne­go Rodza­jów Sił Zbroj­nych DG RSZ z dnia 13 lute­go 2017 roku w dniu 30.03.2017 r. w Sali Klu­bu Żoł­nier­skie­go Cen­trum Szko­le­nia Łącz­no­ści i Infor­ma­ty­ki w Zegrzu odby­ło się uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści spor­to­wej w Siłach Zbroj­nych Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej za rok 2016 – „Gala Spor­tu Woj­sko­we­go 2017”.

W uro­czy­sto­ściach uczest­ni­czy­li : Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej Anto­ni Macie­re­wicz, Mini­ster Spor­tu i Tury­sty­ki Witold Bań­ka i Dowód­ca Gene­ral­ny Rodza­jów Sił Zbroj­nych gen. dyw. Jaro­sław Mika. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li: Pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król i Kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go dr Satur­nin Przy­byl­ski.

Repre­zen­tan­ci  Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w tabe­li współ­za­wod­nic­twa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w Spo­rcie Powszech­nym zaję­li II miej­sce. Uczel­nie wyż­sze rywa­li­zo­wa­ły w 10 kon­ku­ren­cjach. Nasi repre­zen­tan­ci wygra­li: pił­kę siat­ko­wą, pły­wa­nie, strze­la­nie z bro­ni eta­to­wej kbk AK / Beryl. Dru­gie miej­sca zaję­li w pół­ma­ra­to­nie, bie­gu patro­lo­wym i w strze­la­niu z bro­ni eta­to­wej PW.

Szcze­gó­ło­we j infor­ma­cje  na stro­nie www​.mon​.gov​.pl

Bar­tosz Rusin

Akademickie Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych

wpis w: SWF | 0

W dniach 25 – 26.03.2017 r. repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w bie­gach prze­ła­jo­wych. Gospo­da­rzem impre­zy był  KU AZS Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej.

W kla­sy­fi­ka­cji Uczel­ni Spo­łecz­no-Przy­rod­ni­czych dru­ży­na męska zdo­by­ła srebr­ny medal.

Indy­wi­du­al­nie naj­lep­szy wynik uzy­skał sierż. pchor. Woj­ciech Kar­wow­ski, któ­ry otarł się o podium zaj­mu­jąc 4 miej­sce ustę­pu­jąc jedy­nie 3 sekun­dy.

Kobie­ty rywa­li­zo­wa­ły na dystan­sie 6 km a męż­czyź­ni na 4,5 km.

Tekst i zdję­cia: Tomasz Chmie­lew­ski

Wyniki sekcji badmintona – marzec 2017

wpis w: SWF | 0

Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w Bad­min­to­nie – pół­fi­nał A

W dniach 10 – 12.03.2017 r.  na obiek­tach Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej odby­ły się pół­fi­na­ły  AMP w bad­min­to­nie gru­py A. Dru­ży­nę Woj­sko­wej Aka­de­mii  Tech­nicz­nej repre­zen­to­wa­li:

 1. sierż. pchor. Kata­rzy­na Piskor­ska
 2. Karo­li­na Kowal­ska
 3. Jolan­ta Para­fiań­czuk
 4. Mał­go­rza­ta Jawor­ska
 5. Agniesz­ka Jawor­ska
 6. sierż. pchor. Adam Jusz­czyk
 7. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski
 8. pchor. Michał Koł­dej
 9. Maciej Błoch

Nasza dru­ży­na zaję­ła 13 – 16 miej­sce

 

Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie
II rzut ligi

Dnia 18 mar­ca 2017r. odbył się dru­gi rzut ligi Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie. Roz­gryw­ki mia­ły miej­sce na obiek­tach Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy uli­cy Kar­te­zju­sza.  W rzu­cie mar­co­wym zagra­ło 131 osób (80 męż­czyzn oraz 51 kobiet). Tak duża licz­ba zawod­ni­ków spo­wo­do­wa­ła skró­ce­nie setów do 15 punk­tów. W roz­gryw­kach naszą uczel­nię repre­zen­to­wa­ło 38 zawod­ni­ków w tym 19 kobiet i 19 męż­czyzn.

Naj­więk­szy suk­ces osią­gnął debel pań sierż. pchor.  Kata­rzy­na Piskor­ska i Karo­li­na Kowal­ska zaj­mu­jąc 2 miej­sce. Po tym tur­nie­ju do gier fina­ło­wych w róż­nych kate­go­riach zakwa­li­fi­ko­wa­li się nastę­pu­ją­cy zawod­ni­cy: Jolan­ta Para­fiań­czuk, Emi­lia Gie­drojć, Bogu­mi­ła Przy­by­ła, Syl­wia Sitar­ska, Karo­li­na Kowal­ska, sierż. pchor. Kata­rzy­na Piskor­ska, Mał­go­rza­ta Gór­ka, Aga­ta Słom­ska, Agniesz­ka Jawor­ska,  Mał­go­rza­ta Jawor­ska, Mag­da­le­na Kamień, płk .dr hab. inż. Jacek Jani­szew­ski prof. WAT, ppł. rez. dr inż. Zdzi­sław Idzia­szek, mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man, mgr Dariusz Klu­czyk, sierż. pchor. Adam Jusz­czyk, szer. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski, szer. pchor. Michał Koł­dej ,  Maciej Sta­ni­sław­czyk.

W ogól­nej kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej panie upla­so­wa­ły się na dru­gim a męż­czyź­ni na trze­cim miej­scu.

 

V Mistrzo­stwa Pol­ski Pra­cow­ni­ków Służb Mun­du­ro­wych w bad­min­to­nie

W dniach 25 – 26.03.2017 odby­ły się V Mistrzo­stwa Pol­ski Pra­cow­ni­ków Służb Mun­du­ro­wych w bad­min­to­nie. Zawo­dy zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne w Sit­ków­ce- Nowi­ny koło Kielc. Dru­ży­nę Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej repre­zen­to­wa­li: mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man, sierż. pchor. Kata­rzy­na Doma­ga­ła, sierż. pchor. Adam Jusz­czyk, szer. pchor.. Domi­ni­ka Adam­ska, szer. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski, szer. pchor. Michał Koł­dej, mgr Dariusz Klu­czyk. Duży suk­ces spor­to­wy odnio­sła nasza zawod­nicz­ka sierż. pchor. Kata­rzy­na Doma­ga­ła zdo­by­wa­jąc 3 meda­le – zło­ty medal w grze poje­dyn­czej kobiet w kate­go­rii do 35 lat, srebr­ny medal w grze mie­sza­nej razem z kole­gą z dru­ży­ny szer. pchor. Krzysz­to­fem Piwo­war­skim, a brą­zo­wy z szer. pchor. Domi­ni­ką Adam­ską.

Tekst i zdję­cia: Wal­de­mar Lachow­ski

 

Wielki sukces naszych sportowców

wpis w: Aktualności, SWF | 0

W dniach 12 – 19.03.2017r. w Thi­sted w Danii odby­ły się Mistrzo­stwa Euro­py w Trój­bo­ju Siło­wym Kla­sycz­nym. Do repre­zen­ta­cji Pol­ski zosta­ło powo­ła­nych dwóch stu­den­tów WAT człon­ków KU AZS WAT: sierż. pchor. Daniel Ilczy­szyn oraz Piotr Sadow­ski. Jako pierw­szy wystar­to­wał sierż. pchor. Daniel Ilczy­szyn, któ­ry wyni­kiem 640 kg zdo­był tytuł Wice­mi­strza Euro­py Junio­rów w kat. 74 kg. Ostat­nie­go dnia zawo­dów wystar­to­wał Piotr Sadow­ski, któ­ry w kat. 120 kg wywal­czył tytuł Wice­mi­strza Euro­py Senio­rów wyni­kiem 870,5 kg. Ogrom­nym suk­ce­sem dla Pio­tra Sadow­skie­go zakoń­czy­ła się rywa­li­za­cja w przy­sia­dach, gdzie Piotr wyni­kiem 338 kg usta­no­wił nowy REKORD EUROPY senio­rów.

Zawod­ni­cy tre­nu­ją w sek­cji Trój­bo­ju Siło­we­go KU AZS WAT.

Wal­de­mar Stan­gret

AMWiM w Judo

wpis w: SWF | 0

18 mar­ca w pawi­lo­nie spor­tów wal­ki AWF War­sza­wa odbył się II rzut Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Woj. Mazo­wiec­kie­go w JUDO. Uda­ny występ odno­to­wa­li stu­den­ci WAT:

 • Jakub Ozi­mek (WIC) kat. wag 90 kg – I miej­sce
 • Adrian Jana­kow­ski kat. wag.66 kg – I miej­sce
 • Alek­san­der Kwacz kat. wag. 73 kg – III miej­sce
 • Miko­łaj Popis kat. wag 81 kg – III miej­sce

Tekst i zdję­cia: dr Andrzej Cho­da­ła

Northtec MTB Zimą 2017

wpis w: SWF | 0

12 mar­ca 2017 odbył się ostat­ni, fina­ło­wy etap cyklu zimo­wych mara­to­nów MTB Nor­th­tec MTB Zimą 2017, orga­ni­zo­wa­nych przez Ceza­re­go Zama­nę. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło dwóch pod­cho­rą­żych V roku wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, st. kpr. pchor. Bar­tło­miej Głów­czyk oraz plut. pchor. Jakub Cień­cia­ła. Na cykl zawo­dów skła­da­ły się 4 eta­py w któ­rych w sumie bra­ło udział ponad 500 zawod­ni­ków.

W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej zawod­ni­ków do 24 lat, na dystan­sach oko­ło 25 km, zawod­ni­cy zaję­li odpo­wied­nio 1 i 4 miej­sce.

Zawod­ni­cy przy­go­to­wy­wa­li się pod okiem tre­ne­ra, mgr Krzysz­to­fa Kęp­nia­ka.

1 9 10 11 12 13 14