Northtec MTB Zimą 2017

wpis w: SWF | 0

12 mar­ca 2017 odbył się ostat­ni, fina­ło­wy etap cyklu zimo­wych mara­to­nów MTB Nor­th­tec MTB Zimą 2017, orga­ni­zo­wa­nych przez Ceza­re­go Zama­nę. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło dwóch pod­cho­rą­żych V roku wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, st. kpr. pchor. Bar­tło­miej Głów­czyk oraz plut. pchor. Jakub Cień­cia­ła. Na cykl zawo­dów skła­da­ły się 4 eta­py w któ­rych w sumie bra­ło udział ponad 500 zawod­ni­ków.

W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej zawod­ni­ków do 24 lat, na dystan­sach oko­ło 25 km, zawod­ni­cy zaję­li odpo­wied­nio 1 i 4 miej­sce.

Zawod­ni­cy przy­go­to­wy­wa­li się pod okiem tre­ne­ra, mgr Krzysz­to­fa Kęp­nia­ka.

Podsumowanie rywalizacji sportowej w Garnizonie Warszawa w 2016 r.

wpis w: SWF | 0

W dniu 17.01.2016 r. w Dowódz­twie Gar­ni­zo­nu War­sza­wa odby­ło się pod­su­mo­wa­nie zawo­dów spor­to­wych w ramach współ­za­wod­nic­twa spor­to­we­go insty­tu­cji i jed­no­stek woj­sko­wych dys­lo­ko­wa­nych w Gar­ni­zo­nie War­sza­wa w 2016 roku. Repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­li 1 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej wygry­wa­jąc rywa­li­za­cję w pły­wa­niu, bad­min­to­nie, teni­sie ziem­nym i strze­la­niu z PW oraz zaj­mu­jąc dru­gie miej­sca  w pił­ce siat­ko­wej i teni­sie sto­ło­wym. W  zawo­dach uczest­ni­czy­ło 30 jed­no­stek Gar­ni­zo­nu. Kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT dr Satur­nin Przy­byl­ski otrzy­mał od zastęp­cy Dowód­cy Gar­ni­zo­nu War­sza­wa – Sze­fa Logi­sty­ki płk Krzysz­to­fa Kse­nia pamiąt­ko­wy puchar.

Wyni­ki współ­za­wod­nic­twa spor­to­we­go w Gar­ni­zo­nie War­sza­wa – 2016

mgr Bar­tosz Rusin
Zdję­cia: DGW

Akademicki Drużynowy Turniej Judo

wpis w: SWF | 0

14 stycz­nia 2017 na hali gier SWF odbył się Aka­de­mic­ki Dru­ży­no­wy Tur­niej JUDO. Zapro­sze­nie na nasze zawo­dy przy­ję­li stu­den­ci naj­więk­szych war­szaw­skich uczel­ni oraz goście z Wro­cła­wia i Dębli­na. Otwar­cia zawo­dów doko­nał Pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król. Zawo­dy prze­bie­gły w bar­dzo miłej atmos­fe­rze. Wiel­ki duch wal­ki i walecz­ność wyka­za­li wszy­scy zawod­ni­cy. Na szczę­ście oby­ło się bez kon­tu­zji i ura­zów a drob­ne otar­cia będą nie­któ­rym przez parę dni przy­po­mi­nać o zacię­tej rywa­li­za­cji na obiek­tach WAT. Kla­sy­fi­ka­cja zawo­dów:

 • Wyż­sza Szko­ła Ofi­cer­ska Wojsk Lądo­wych, Wro­cław
 • Aka­de­mia Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go , War­sza­wa
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska I, War­sza­wa
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska II, War­sza­wa
 • Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, War­sza­wa

A. Cho­da­ła

Mistrzostwa Garnizonu Warszawa w badmintonie 2016

wpis w: SWF | 0

Dnia 12 – 13.12.2016. w hali spor­to­wej JW. 2420 w War­sza­wie przy ul. 29 Listo­pa­da 1 odby­ły się Mistrzo­stwa Gar­ni­zo­nu War­szaw­skie­go w Bad­min­to­nie. Celem mistrzostw jest popu­la­ry­za­cja bad­min­to­na w Woj­sku Pol­skim, jako naj­bar­dziej dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się dys­cy­pli­ny spor­tu. Mistrzo­stwa te wyło­ni­ły naj­lep­szych zawod­ni­ków w poszcze­gól­nych kate­go­riach wie­ko­wych oraz naj­lep­szy zespół Gar­ni­zo­nu War­sza­wa. Dru­ży­nę Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej repre­zen­to­wa­li:

Kobie­ty:

 1. sierż.pchor. Kata­rzy­na Piskor­ska (WME)

Męż­czyź­ni:

 1. mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man (WME)
 2. sierż. pchor. Adam Jusz­czyk (WME)
 3. szer.pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski (WTC)
 4. szer.pchor. Michał Koł­dej (WCY)
 5. dr inż. Zdzi­sław Idzia­szek (WML)
 6. mgr Dariusz Klu­czyk (WCY)

Kierownik/Trener zespo­łu mgr Wal­de­mar Lachow­ski.

Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa Mistrzostw Gar­ni­zo­nu War­sza­wa

I miej­sce w kat. męż­czyzn do 35 lat- szer.pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski

I miej­sce w kat. męż­czyzn powy­żej 50 lat mgr Dariusz Klu­czyk

I miej­sce w kat. kobiet sierż.pchor. Kata­rzy­na Piskor­ska

II miej­sce w grze mie­sza­nej sierż. pchor. Kata­rzy­na Piskor­ska i szer.pchor. Michał Koł­dej

III miej­sce w grze podwój­nej męż­czyzn mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man i

dr inż. Zdzi­sław Idzia­szek

W kla­sy­fi­ka­cji zespo­ło­wej zawod­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej podob­nie jak w poprzed­nich latach 2013, 2014, 2015 zdo­by­li I miej­sce w Mistrzo­stwach Gar­ni­zo­nu War­sza­wa. Za przy­go­to­wa­nie zwy­cię­skiej dru­ży­ny odpo­wie­dzial­ny jest mgr Wal­de­mar Lachow­ski.

Wszyst­kim ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!

Udany start badmintonistów KU AZS WAT w Lidze Akademickiej

wpis w: SWF | 0

W dniach 26 – 27 listo­pa­da 2016 r. na obiek­tach spor­to­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się I rzut ligi Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie. Zawod­ni­cy gra­li w grach poje­dyn­czych i podwój­nych.  Wystar­to­wa­ło 136 bad­min­to­ni­stek i bad­min­to­ni­stów, w tym 33 z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Tur­niej był pro­wa­dzo­ny sys­te­mem gru­po­wo-pucha­ro­wym. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej kobiet nasze panie potwier­dzi­ły bar­dzo dobre przy­go­to­wa­nie do nowe­go sezo­nu, zaj­mu­jąc 1 miej­sce.
Czo­ło­we loka­ty osią­gnę­ły:

w grze poje­dyn­czej

 • Jolan­ta Para­fiań­czuk (2 miej­sce – naj­więk­szy suk­ces indy­wi­du­al­ny)
 • Syl­wia Sitar­ska
 • Emi­lia Gie­drojć

w grze podwój­nej

 • Karo­li­na Kowal­ska i sierż. pchor. Kata­rzy­na Piskor­ska oraz Mał­go­rza­ta Gór­ka i Aga­ta Słom­ska (3 – 4 miej­sce)
 • sio­stry Agniesz­ka i Mał­go­rza­ta Jawor­skie (5 miej­sce)

W punk­ta­cji dru­ży­no­wej męż­czyzn, pano­wie tak­że potwier­dzi­li swój wyso­ki poziom zaj­mu­jąc 3 miej­sce. Czo­ło­we miej­sca panów w grach poje­dyn­czych zaję­li:

 • sierż. pchor. Adam Jusz­czyk
 • szer. pchor. Michał Koł­dej
 • Maciej Boch­niak

W grach podwój­nych duży suk­ces osią­gnę­ła nowo powsta­ła para deblo­wa szer. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski i Maciej Sta­ni­sław­czyk, ule­ga­jąc tyl­ko ubie­gło­rocz­nym mistrzom z Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Pozo­sta­łe pary deblo­we to:

 • płk. Jacek Jani­szew­ski i Zdzi­sław Idzia­szek
 • kpr. pchor. Adam Koze­ra i kpr. pchor. Jacek Motyl
 • mjr Krzysz­tof Goc­man i Dariusz Klu­czyk

Wszyst­kim zawod­ni­kom gra­tu­lu­je­my wspa­nia­łej for­my spor­to­wej. Na ten wyso­ki wynik wpły­nę­ła mozol­na pra­ca na obo­zie spor­to­wym w Puła­wach i codzien­ne tre­nin­gi.

Turniej o Puchar Dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w piłce nożnej

wpis w: SWF | 0

Tur­niej o Puchar Dowód­cy 3. War­szaw­skiej Bry­ga­dy Rakie­to­wej Obro­ny Powietrz­nej w pił­ce noż­nej

(29.11 – 02.12.2016, ul. Księ­cia Bole­sła­wa, Bemo­wo, War­sza­wa)

 

Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skła­dzie:

 • sierż. pchor. BEŁKOT Michał – 5 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • sierż. pchor. WÓJTOWICZ Mate­usz – 6 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • sierż. pchor. WINKLER Kon­rad – 6 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • kpr. pchor. DODA Filip – 6 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • pchor. PIASTA Krzysz­tof – 8 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • szer. pchor. CIECHANOWSKI Mate­usz – 8 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • szer. pchor. MUZYK Daniel – 7 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • szer. pchor. WARMUZ Bar­tło­miej – 7 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • szer. pchor. WARMUZ Rado­sław – 7 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych
 • pchor. SOSZYŃSKI Mate­usz – 1  kom­pa­nia pod­cho­rą­żych

zaję­ła pierw­sze miej­sce i zdo­by­ła Puchar Dowód­cy 3 BR OP. Naj­bar­dziej war­to­ścio­wym zawod­ni­kiem tur­nie­ju został st. szer. pchor. Mate­usz Cie­cha­now­ski z WAT. Nasi Pod­cho­rą­żo­wie roz­gryw­ki roz­po­czę­li w gru­pie A, gdzie osią­gnę­li nastę­pu­ją­ce wyni­ki:

 • WAT : J.W. Skwie­rzy­na – 6:0
 • WAT : J.W. Socha­czew 1560 – 2:0
 • WAT : J.W. Socha­czew 3939 – 1:1

W pół­fi­na­le WAT grał z repre­zen­ta­cją J.W. Bytom i wygrał 3:0. W fina­le Nasi Pod­cho­rą­żo­wie zmie­rzy­li się z repre­zen­ta­cją J.W. Gdy­nia; mecz zakoń­czył się wyni­kiem 0:0, a w rzu­tach kar­nych Nasi zawod­ni­cy wygra­li 7:6. Oka­za­ły puchar oraz meda­le za pierw­sze miej­sce zosta­ły wrę­czo­ne przez:

KU AZS WAT srebrnym medalistą Drużynowych Mistrzostw Polski w badmintonie

wpis w: SWF | 0

W dniach 19 – 20.11.2016 na obiek­tach spor­to­wych Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Pol­ski AZS w bad­min­to­nie. W kla­sy­fi­ka­cji klu­bo­wej KU AZS WAT zajął zaszczyt­ne II miej­sce, nato­miast stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­li III miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji uczel­ni. Zawod­ni­cy KU AZS WAT zdo­by­li meda­le w grach  podwój­nych. Srebr­ny medal  w grze mie­sza­nej wywal­czy­li: Maciej Kró­lak oraz Syl­wia Sawic­ka, medal brą­zo­wy: Karo­li­na Jelińsk(studentka WAT) oraz Domi­nik Księ­cio. W grze podwój­nej męż­czyzn srebr­ny medal zdo­był Michał Suski, gra­jąc z Toma­szem Per­so­na przed­sta­wi­cie­lem innej uczel­ni .

Wszyst­kim ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li w kate­go­rii:

Gra poje­dyn­cza kobiet: Jolan­ta Para­fiań­czuk

Gra poje­dyn­cza męż­czyzn: sierż.pchor Adam Jusz­czyk, szer pchor Krzysz­tof Piwowarski,szer.pch Michał Koł­dej,  Maciej Błoch, Rado­sław Ście­ran­ka.

Gra podwój­na kobiet: Karo­li­na Jeliń­ska

Gra podwój­na męż­czyzn: sierż. pchor. Adam Jusz­czyk – szer. pchor. Michał Koł­dej, szer. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski – Maciej Sta­ni­sław­czyk oraz Maciej Błoch i Rado­sław Ście­ran­ka

Gra mie­sza­na:  Maciej Sta­ni­sław­czyk i Jolan­ta Para­fiań­czuk, oraz Karo­li­na Jeliń­ska

Złoto, srebro i brąz naszych pływaków

wpis w: Aktualności, SWF | 0

W dniach 14 – 18.11.2016 r. we Wro­cła­wiu odby­ły się Mistrzo­stwa Woj­ska Pol­skie­go w pły­wa­niu roz­gry­wa­ne w ramach Spar­ta­kia­dy Jesien­nej. Ósem­ka pły­wa­ków z WAT sta­no­wi­ła trzon repre­zen­ta­cji  Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go. W cza­sie dwóch dni zma­gań nasi repre­zen­tan­ci zdo­by­li 9 meda­li. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej  Wyż­sze Szkol­nic­two Woj­sko­we zaję­ło III miej­sce . W nie­ofi­cjal­nej kla­sy­fi­ka­cji w gru­pie kobiet Open i męż­czyzn do 35 lat zaję­li­śmy I miej­sce. Meda­le zdo­by­li:

 1. ppor. Ceza­ry Rams – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 x 50 sty­lem dowol­nym, srebr­ny medal  50 m sty­lem dowol­nym i 50 m sty­lem motyl­ko­wym;
 2. szer. pchor. Dawid Pie­trzak – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 x 50 m sty­lem dowol­nym, srebr­ny medal – 50 m sty­lem grzbie­to­wym i 100 m sty­lem grzbie­to­wym;
 3. szer. pchor. Dawid Grab­czak – zło­ty medal w szta­fe­cie 4x50 m sty­lem dowol­nym i srebr­ny medal 100 m sty­lem kla­sycz­nym;
 4. szer. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 x 50 m sty­lem dowol­nym i srebr­ny medal 100 m sty­lem motyl­ko­wym;
 5. sierż. pchor. Pau­li­na Fal­ba – srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 x 50 m sty­lem dowol­nym  i brą­zo­wy medal 50 m sty­lem dowol­nym;
 6. sierż.  pchor.. Syl­wia Woj­da – srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 x 50 m sty­lem dowol­nym i V miej­sce 50 m sty­lem dowol­nym;
 7. szer. pchor. Emi­lia Oszwa – srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 x 50 sty­lem dowol­nym i IV 50 m sty­lem kla­sycz­nym.

Czwar­tą zawod­nicz­ką repre­zen­tu­ją­cą Wyż­sze Szkol­nic­two Woj­sko­we była st. mar. pchor. Mar­ty­na Szczer­biń­ska z AMW, któ­ra zdo­by­ła srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 x 50 m sty­lem dowol­nym i brą­zo­wy medal 50 m sty­lem kla­sycz­nym. Jedy­nym repre­zen­tan­tem WAT w kate­go­rii powy­żej 35 lat był ppłk Prze­my­sław Kula, któ­ry zajął 8 miej­sce na dystan­sie 50 m sty­lem grzbie­to­wym i 7 miej­sce na dystan­sie 100 m sty­lem grzbie­to­wym. Poziom zawo­dów spor­to­wych był bar­dzo wyso­ki. We wszyst­kich kon­ku­ren­cjach indy­wi­du­al­nych meda­li­ści uzy­ska­li lep­sze wyni­ki niż  w roku ubie­głym. Spar­ta­kia­da Jesien­na była ostat­nim wyda­rze­niem spor­to­wym w spo­rcie woj­sko­wym w 2016 roku. Dotych­czas doro­bek meda­lo­wy zawod­ni­ków z WAT był bar­dzo skrom­ny. Meda­li­stą Wio­sen­nej Spar­ta­kia­dy był por. Jaro­sław Kurek, któ­ry zdo­był srebr­ny medal w bie­gu patro­lo­wym zespo­ło­wo. Meda­list­ka­mi Mistrzostw Woj­ska Pol­skie­go były rów­nież dwie teni­sist­ki.  Sierż. pchor. Alek­san­dra Kudła, któ­ra zdo­by­ła zło­ty medal w tur­nie­ju indy­wi­du­al­nym i w deblu oraz sierż. pchor. Alek­san­dra Ołow­niuk, któ­ra zdo­by­ła srebr­ny medal w tur­nie­ju indy­wi­du­al­nym i zło­ty medal w deblu. Koń­cząc sezon star­tów w rywa­li­za­cji  woj­sko­wej, spor­tow­cy WAT roz­po­czy­na­ją sezon 2016/2017 w rywa­li­za­cji aka­de­mic­kiej. Życzy­my wszyst­kim spor­tow­com  WAT popra­wie­nia rekor­dów życio­wych i uzy­ska­nia jak naj­lep­szych miejsc.

Bar­tosz Rusin

53 VARSOVIADA z medalami

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Tra­dy­cyj­nie w dniu 11 listo­pa­da na obiek­tach spor­to­wych Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go im. Józe­fa Pił­sud­skie­go spo­tka­li się stu­den­ci- spor­tow­cy I roku stu­diów uczel­ni war­szaw­skich. Rywa­li­za­cję spor­to­wą poprze­dził uro­czy­sty apel pod pomni­kiem Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go.  Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li Pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia  prof. dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz i kie­row­nik SWF dr Satur­nin Przy­byl­ski, któ­rzy wraz z dele­ga­cja­mi innych uczel­ni war­szaw­skich zło­ży­li wią­zan­ki kwia­tów. Watow­cy – spor­tow­cy roz­po­czę­li rywa­li­za­cję spor­to­wą tydzień wcze­śniej, roz­gry­wa­jąc mecze eli­mi­na­cyj­ne w pił­ce siat­ko­wej kobiet i męż­czyzn oraz w  fut­sa­lu.

Po bar­dzo dobrych meczach do fina­łu awan­so­wa­ła dru­ży­na pił­ka­rzy w skła­dzie: szer. pchor. Rado­sław Pią­tek, szer. pchor. Damian Cichy, szer. pchor. Adam Wnę­trzak, szer. pchor. Paweł Rybus, szer. pchor. Kamil Jabłoń­ski, szer. pchor. Jakub Pin­kow­ski, Kon­rad Luto, Piotr Mar­czak, Damian Dmi­truk, Paweł Ole­chow­ski oraz Bar­tosz Mazur. Wyni­ki gru­po­we: Vistu­la 5:6, SGH 4:2, Łazar­ski 18:0, SGGW 5:1, pół­fi­nał PW 4:3).

Do małe­go fina­łu (mecz o III miej­sce) awan­so­wa­ła dru­ży­na siat­ka­rzy w skła­dzie: szer. pchor. Łukasz Szlu­bow­ski, szer. pchor. Kry­stian Paul, szer. pchor. Mariusz Smyk, szer. pchor. Mate­usz Zie­liń­ski, szer. pchor. Rafał Nogły, Piotr Jaro­szek, Rafał Mam­la, Woj­ciech Kró­li­kow­ski, Domi­nik Dymow­ski, Domi­nik Molen­da, Albert Sta­wic­ki oraz Kamil Oli­chow­ski. Wyni­ki gru­po­we: AWF 0:2 (10:15, 7:15), UW 2:1 (15:10, 10:15, 15:8), w pół­fi­na­le SGGW 0:2 (11:15, 5:15).

W dniu 5 listo­pa­da roze­gra­no rów­nież jed­ną kon­ku­ren­cję indy­wi­du­al­ną – bie­gi prze­ła­jo­we. Wśród kobiet wygra­ła szer. pchor. Patry­cja Mędel– repre­zen­tant­ka WAT.

W fina­łach nie było już łatwo i fut­sa­low­cy prze­gra­li po wyrów­na­nym meczu (2:2) w rzu­tach kar­nych 7:8 z AWF.

Dru­ży­na siat­ka­rzy po emo­cjo­nu­ją­cym meczu prze­gra­ła 0:2 (21:23, 13:15) z PW.

W kon­ku­ren­cjach indy­wi­du­al­nych poszło nam o wie­le lepiej. W zawo­dach na ergo­me­trze wio­ślar­skim w wadze cięż­kiej męż­czyzn zdo­by­li­śmy zło­ty i srebr­ny medal (Piotr Klech, Mate­usz Boche­nek) oraz w wadze cięż­kiej kobiet srebr­ny medal zdo­by­ła szer. pchor. Mar­ty­na Sume­ra. W teni­sie sto­ło­wym męż­czyzn zdo­by­li­śmy srebr­ny medal – Mar­cin Kucz­kow­ski. Pły­wa­cy po raz pierw­szy w histo­rii star­tów na Var­so­via­dzie zdo­by­li medal (srebr­ny) w szta­fe­cie 4x50 m sty­lem dowol­nym męż­czyzn w skła­dzie: Nor­bert Wawul­ski, szer. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk, Tomasz Rabek i szer. pchor. Dawid Pie­trzak, a indy­wi­du­al­nie: 50m sty­lem kla­sycz­nym: srebr­ny medal – szer. pchor. Dawid Pie­trzak, brą­zo­wy medal – Nor­bert Wawul­ski, 50m sty­lem grzbie­to­wym – brą­zo­wy medal – szer. pchor. Dawid Pie­trzak oraz 50m sty­lem moty­lo­wym – brą­zo­wy medal – Nor­bert Wawul­ski.

W ostat­niej kon­ku­ren­cji indy­wi­du­al­nej 53 Var­so­via­dy (trój­bój rek­tor­ski) wystar­to­wał prof. dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, któ­ry poko­nu­jąc debiu­tanc­ką tre­mę zdo­był brą­zo­wy medal.

Szcze­gó­ło­we wyni­ki: www​.var​so​via​da​.azs​.waw​.pl/​w​y​n​i​k​i​-​2​0​16/

Bar­tosz Rusin

Gratulacje dla sportowców KU AZS WAT

wpis w: SWF | 0

W dniu 08.11.2016 r. w Klu­bie Dzie­ka­nat 161 w SGGW odby­ło się pod­su­mo­wa­nie Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza 2015/2016. W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej zawod­ni­cy tre­nu­ją­cy w Klu­bie Uczel­nia­nym AZS WAT zaję­li 5 miej­sce. Na ten wynik zło­ży­ło się 10 meda­li – 3 zło­te (bad­min­ton – kobie­ty, lek­ka atle­ty­ka – męż­czyź­ni, trój­bój siło­wy),  2 srebr­ne (judo – męż­czyź­ni, tenis sto­ło­wy – kobie­ty), oraz 5 brą­zo­wych (bad­min­ton – męż­czyź­ni, bie­gi prze­ła­jo­we – kobie­ty i męż­czyź­ni, lek­ka atle­ty­ka – kobie­ty, tenis sto­ło­wy – kobie­ty). Tre­ne­rzy i zawod­ni­cy otrzy­ma­li od Pre­ze­sa AZS-War­sza­wa Pana prof. Mar­ka Konop­czyń­skie­go pamiąt­ko­we meda­le i pucha­ry, a Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na otrzy­ma­ła pamiąt­ko­wą sta­tu­et­kę za współ­pra­cę i pomoc w orga­ni­za­cji AMWiM w roku aka­de­mic­kim 2015/2016.

Bar­tosz Rusin
Foto: Tomasz Chmie­lew­ski

1 9 10 11 12 13