Kolarska niedziela

W dniu 22 kwiet­nia 2018 r. na naszym tere­nie zosta­ły roze­gra­ne Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy w kolar­stwie gór­skim. Przy pięk­nej, sło­necz­nej pogo­dzie na nie­bie­skiej tra­sie kolar­skiej ści­ga­ło się kil­ku­na­stu stu­den­tów z uczel­ni war­szaw­skich.

Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej  Aka­de­mii Tech­nicz­nej uzy­ska­ła nastę­pu­ją­ce wyni­ki:

W kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej kobiet:

 • Sierż. pchor.. Elż­bie­ta BEDENAK – I miej­sce.

W kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej męż­czyzn:

 • Sierż. pchor. Tomasz PERS – III miej­sce.

W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej:

 • WAT – II miej­sce.

Gra­tu­lu­je­my zawod­ni­kom i życzy­my dal­szych suk­ce­sów.

tekst i fot. mgr Krzysz­tof Kęp­niak

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Badmintonie

8 kwiet­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się trze­ci rzut XX Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie. W tur­nie­ju wystą­pi­ły pary mie­sza­ne WAT,  któ­re wypa­dły dobrze, pla­su­jąc się w czo­łów­ce i zaj­mu­jąc 5 – 8 miej­sca. Tur­niej par mie­sza­nych zakoń­czył rywa­li­za­cję dru­ży­no­wą Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w sezo­nie 2017/2018.

W rzu­cie kwiet­nio­wym zagra­ło w sumie 29 par, w tym 11 z Woj­sko­wej Aka­de­mii  Tech­nicz­nej. XX edy­cja tur­nie­ju była bar­dzo szczę­śli­wa dla dru­ży­ny KU AZS WAT. W kla­sy­fi­ka­cji męż­czyzn po raz pierw­szy w histo­rii tych roz­gry­wek nasza dru­ży­na zdo­by­ła tytuł mistrza. Na to osią­gnię­cie zapra­co­wa­ło 16 zawod­ni­ków: Adam Jusz­czyk, Adam Woź­nia­kow­ski, Bar­tło­miej Sza­rzyń­ski, Axel Mar­ci­niak, Mariusz Biń­kow­ski, Maciej Błoch, Krzysz­tof Piwo­war­ski, Maciej Sta­ni­sław­czyk, Zdzi­sław Idzia­szek, Jacek Jani­szew­ski, Krzysz­tof Goc­man, Dariusz Klu­czyk, Grze­gorz Majew­ski, Maciej Boch­niak, Adam Koze­ra, Jacek Motyl.

W kla­sy­fi­ka­cji kobiet, panie z WAT potwier­dzi­ły swo­je wyso­kie umie­jęt­no­ści spor­to­we zdo­by­wa­jąc zaszczyt­ny tytuł wice­mi­strza Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie. W trzech rzu­tach wystą­pi­ło 18 zawod­ni­czek KU AZS WAT. Punk­ty dla dru­ży­ny zdo­by­wa­ły: Jolan­ta Chod­kow­ska – Para­fiań­czuk, Alek­san­dra Goź­mir­ska, Nata­lia Nie­stra­ta, Adrian­na Pośpiech, Pau­li­na Dziom­dzio­ra, Zuzan­na Ada­mow­ska, Adrian­na Zubińska,Bogumiła Przy­by­ła  Oli­wia Soboń, Agniesz­ka Jawor­ska, Mał­go­rza­ta Jawor­ska, Mag­da­le­na Kamień, Alek­san­dra Sztab­kow­ska, Domi­ni­ka Adam­ska, Patry­cja Świe­rzew­ska, Karo­li­na Czar­kow­ska-Napier­ska, Nata­lia Siwiń­ska, Patry­cja Paw­łow­ska.

Wszyst­kim naszym zawod­ni­kom dzię­ku­je­my za wiel­kie zaan­ga­żo­wa­nie w każ­dym secie i gra­tu­lu­je­my zwy­cię­stwa!

Wal­de­mar Lachow­ski
fot. Wal­de­mar Lachow­ski, Mar­cin Seler­ski

Sukcesy WAT w Mistrzostwach Polskich Służb Mundurowych w Szachach

W dniach 4 – 8 kwiet­nia w miej­sco­wo­ści Pokrzyw­na, bli­sko dzie­więć­dzie­się­ciu zawod­ni­ków rywa­li­zo­wa­ło w Mistrzo­stwach Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w Sza­chach. Wśród nich, nie zabra­kło sza­chi­stów repre­zen­tu­ją­cych Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną.

W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej tur­nie­ju ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski zajął III miej­sce. Ponad­to szer. pchor. Augu­styn Micha­lak zajął VII loka­tę, pla­su­jąc się tym samym na trze­ciej pozy­cji w Woj­sku Pol­skim. Ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski oraz szer. pchor. Augu­styn Micha­lak zaję­li dru­ży­no­wo III miej­sce repre­zen­tu­jąc Woj­sko Pol­skie z woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go.

5 kwiet­nia roze­gra­no rów­nież Mistrzo­stwa Służb Mun­du­ro­wych w Sza­chach Bły­ska­wicz­nych. Pierw­sze dwa miej­sca zajął Robert Tusta­now­ski oraz Krzysz­tof Bana­sik – obaj repre­zen­tu­ją­cy Ochot­ni­czą Straż Pożar­ną. Na III miej­scu upla­so­wał się ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski repre­zen­tu­ją­cy Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną w War­sza­wie.

Ogól­no­pol­ska impre­za, zor­ga­ni­zo­wa­na pod patro­na­tem Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji, Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści, Pre­ze­sa Zarzą­du Głów­ne­go OSP RP w War­sza­wie i Komen­dan­ta Głów­ne­go Poli­cji w War­sza­wie, sku­pi­ła 85 zawod­ni­ków z woj­ska, poli­cji, stra­ży pożar­nej, służ­by cel­nej i wię­zien­nej. Głów­nym sędzią z ramie­nia Pol­skie­go Związ­ku Sza­cho­we­go był Jacek Matlak. Zawod­ni­cy mie­li 90 minut na par­tię dla zawod­ni­ka oraz dodat­ko­wo 30 sekund na posu­nię­cie. Roze­gra­no 9 rund w sys­te­mie szwaj­car­skim. Tur­niej odbył się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie i zali­cza­ny był do ran­kin­gu FIDE.

Alek­san­der Stań­kow­ski
fot. Mate­usz Fili­pow

Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn

Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej star­to­wa­ła w Pół­fi­na­łach Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Pił­ce Siat­ko­wej Męż­czyzn, któ­re odby­ły się  w dniach 6 – 8 kwiet­nia w Olsz­ty­nie.

Pod­opiecz­ni tre­ne­ra Grze­gorz Psz­czo­ły jak burza prze­szli przez pierw­szą fazę tur­nie­ju zaj­mu­jąc pierw­sze miej­sce w swo­jej gru­pie. Agre­syw­na zagryw­ka, spraw­nie dzia­ła­ją­ce sys­te­my gry, zarów­no w obro­nie, jak i w ata­ku, to wszyst­ko dało efekt w posta­ci dwóch waż­nych zwy­cięstw, któ­re pozwo­li­ły zakwa­li­fi­ko­wać się do ćwierć­fi­na­łu.

WAT – SGGW 2:1 (25:21,22:25,23:21)

Poli­tech­ni­ka Łódz­ka – WAT 0:2 (24:26,16:25)

W meczu ćwierć­fi­na­ło­wym, decy­du­ją­cym o awan­sie do fina­łów Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na spo­tka­ła się w der­bach War­sza­wy z Aka­de­mią Leona Koź­miń­skie­go. Nie­ste­ty, aktu­al­ni lide­rzy Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy oka­za­li się zbyt moc­ni. Spo­tka­nie o wyso­kim napię­ciu było bar­dzo wyrów­na­ne, ale to prze­ciw­ni­cy zacho­wa­li wię­cej spo­ko­ju w koń­ców­kach setów i odnie­śli zasłu­żo­ne zwy­cię­stwo.

Ćwierć­fi­nał: WAT – ALK 0:2 (21:25,20:25)

Nie pod­ła­ma­ło to jed­nak eki­py woj­sko­wych, któ­rzy swo­ją świet­ną grę zapre­zen­to­wa­li w pozo­sta­łych spo­tka­niach o miej­sca 5 – 8. Naj­pierw roz­pra­wi­li się z Łódz­kim Uni­wer­sy­te­tem Medycz­nym bez stra­ty seta, aby następ­nie sto­czyć zacię­tą wal­kę z Poli­tech­ni­ką War­szaw­ską. Emo­cjo­nu­ją­cy tie-bre­ak na koniec dłu­gie­go tur­nie­ju i pre­sti­żo­we zwy­cię­stwo naj­le­piej pod­su­mo­wu­ją świet­ny występ Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w Olsz­ty­nie.

Mecz o 5 – 8 miej­sca: Uni­wer­sy­tet Medycz­ny w Łodzi – WAT 0:2 (14:25,19:25)

Mecz o 5 – 6 miej­sca: WAT – Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska 2:1 (25:20,22:25,22:20)

Dru­ży­na WAT wystą­pi­ła w skła­dzie: Woj­ciech Dawid, Jakub Pał­ka, Bar­tosz Kuty­ła, Jakub Mro­czek, Patryk Misiak, Jakub Micha­lak, Michał Kobus, Eryk Mikul­ski, Ceza­ry Rudz­ki, Domi­nik Molen­da, Maciej Piła­to­wicz. Tre­ner: Grze­gorz Psz­czo­ła.

Przed zespo­łem tre­ne­ra Psz­czo­ły jesz­cze dwa waż­ne spo­tka­nia zamy­ka­ją­ce sezon Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy, któ­re zde­cy­du­ją o ligo­wej kla­sy­fi­ka­cji I Ligi. Gorą­co zapra­sza­my wszyst­kich kibi­ców WAT’owców!

12 kwiet­nia 2018 20:30, ul. Kar­te­zju­sza 1

WAT – SGGW

18 kwiet­nia 2018 19:00, ul. Obo­zo­wa 60

WSM – WAT

Grze­gorz Psz­czo­ła
fot. Kac­per Kir­klew­ski, Kin­ga Lewandowska​

 1. UWM w Olsz­ty­nie
 2. WSW­FiT w Bia­łym­sto­ku
 3. ALK w War­sza­wie
 4. Poli­tech­ni­ka Łódz­ka
 5. WAT w War­sza­wie
 6. Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 7. Uni­wer­sy­tet Medycz­ny w Łodzi
 8. WSM w War­sza­wie
 9. SGGW w War­sza­wie
 10. SGH w War­sza­wie
 11. Uni­wer­sy­tet Łódz­ki
 12. OSW w Olsz­ty­nie
 13. Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski

 

Gala Sportu Wojskowego

4 kwiet­nia w Klu­bie Dowódz­twa Gar­ni­zo­nu War­sza­wa odby­ła się Gala Spor­tu Woj­sko­we­go, pod­czas któ­rej nagro­dzo­no naj­lep­szych spor­tow­ców, tre­ne­rów i insty­tu­cje, któ­re zasłu­ży­ły się w 2017 r. w pro­mo­cji spor­tu woj­sko­we­go.

W kate­go­rii „Naj­lep­sza Uczel­nia Woj­sko­wa” dru­gie miej­sce zaję­ła Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. W Gali uczest­ni­czy­li naj­lep­si spor­tow­cy wyczy­no­wi, zawod­ni­cy, któ­rzy bra­li udział  w zawo­dach w spo­rcie powszech­nym, jak rów­nież ich tre­ne­rzy, dowód­cy i naj­wyż­si prze­ło­że­ni. Naszą uczel­nię repre­zen­to­wa­li pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król i kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go dr Satur­nin Przy­byl­ski.

Tekst i fot.: Satur­nin Przy­byl­ski

42 Bieg Kościuszkowski

Przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w obcho­dach rocz­ni­cy zło­że­nia uro­czy­stej przy­się­gi naro­do­wi pol­skie­mu przez Tade­usza Kościusz­kę, uzna­wa­nej za począ­tek insu­rek­cji kościusz­kow­skiej. Wyda­rze­nie to mia­ło miej­sce 26 mar­ca na ryn­ku w Kra­ko­wie. Uro­czy­ste zło­że­nie kwia­tów na Ryn­ku Głów­nym na pły­cie upa­mięt­nia­ją­cej roz­po­czę­cie insu­rek­cji kościusz­kow­skiej poprze­dzi­ło rywa­li­za­cję spor­to­wą – 42 bieg szta­fe­to­wy szla­kiem Pomni­ków Pamię­ci Tade­usza Kościusz­ki. Orga­ni­za­to­rem bie­gu był KU AZS Poli­tech­ni­ka Kra­kow­ska.

Repre­zen­ta­cja WAT wzię­ła udział w 3 kon­ku­ren­cjach: bie­gu indy­wi­du­al­nym (VIP) oraz szta­fe­cie żeń­skiej i męskiej. Do rywa­li­za­cji na tra­sie o dłu­go­ści 7.2 km w szta­fe­cie męskiej przy­stą­pi­li: Emil Czar­noc­ki (WCY), kpr. pchor. Dawid Muzy­czuk (WEL), szer. pchor. Paweł Klim­czak (WEL), Alek­san­der Turek (WEL), szer. pchor. Michał Opoc­ki (WML) oraz Patryk Głę­bic­ki w rezer­wie (WEL). Rywa­li­zu­jąc z 22 zespo­ła­mi, upla­so­wa­li się na wyso­kiej 5 pozy­cji w kate­go­rii służb mun­du­ro­wych.

W kolej­nym bie­gu odby­wa­ją­cym się wokół Ryn­ku Głów­ne­go wystar­to­wa­ła szta­fe­ta dam­ska w skła­dzie: plut. pchor. Kin­ga Reda (WIG), sierż. pchor. Justy­na Mizak (WIG), sierż. pchor. Anna Włoch (WTC), kpr. pchor. Alek­san­dra Szcze­giel­niak (WCY) oraz Patry­cja Fałek w rezer­wie (WEL). Zawod­nicz­ki debiu­tu­jąc na kra­kow­skiej zie­mi, zdo­mi­no­wa­ły kate­go­rię służb mun­du­ro­wych odno­sząc spek­ta­ku­lar­ne zwy­cię­stwo.

Dopeł­nie­niem suk­ce­su repre­zen­ta­cji WAT było zaję­cie przez zastęp­cę dzie­ka­na Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go płk. Jaro­sła­wa Ziół­kow­skie­go 2 miej­sca w indy­wi­du­al­nym bie­gu VIP-ów. Pucha­ry oraz nagro­dy indy­wi­du­al­ne i zespo­ło­we wrę­czył Kon­sul Gene­ral­ny Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki Pół­noc­nej Wal­ter Brau­noh­ler.

Jaro­sław Ziół­kow­ski
fot. AZS Poli­tech­ni­ka Kra­kow­ska im. T. Kościusz­ki

Półmaraton, Sobótka, 23 – 24 marca 2018

W dniach 23 – 24.03.2018 r. w miej­sco­wo­ści Sobót­ka odby­ły się Mistrzo­stwa Woj­ska w Pół­ma­ra­to­nie.

W Ramach Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go Repre­zen­ta­cja WAT zaję­ła 2 miej­sce.

Ponad­to nasi zawod­ni­cy zaję­li indy­wi­du­al­nie nastę­pu­ją­ce miej­sca:

 • Kat. Męż­czyzn do 35 lat : 2 miej­sce – por. Jaro­sław Kurek
 • Kat. Męż­czyzn 36 – 45 lat : 3 miej­sce – ppłk Janusz Torzew­ski
 • Kat. Męż­czyzn powy­żej 46 lat: 1 miej­sce – st. chor. Robert Sierz­pu­tow­ski
 • Kat. Kobiet do 35 lat: 1 miej­sce – plut. pchor. Kin­ga Reda
 • Kat. Kobiet pow. 36 lat: 1 miej­sce – kpt. Mał­go­rza­ta Kopyt­ko

Puchar Polski w trójboju siłowym dla WAT

W dniach 17 – 18 mar­ca w Skier­nie­wi­cach odbył się Puchar Pol­ski w trój­bo­ju siło­wym. Repre­zen­ta­cja KU AZS WAT w skła­dzie: ppor. Mate­usz Cze­chy­ra , sierż. pchor. Daniel Ilczy­szyn, szer. pchor. Jan Duma, szer. pchor. Daniel Augu­sty­niak, Piotr Sadow­ski, Tomasz Rumiń­ski, Krzysz­tof Stan­gret, Mar­cin Bogac­ki, Kata­rzy­na Koniar­ska potwier­dzi­ła swo­ją domi­na­cję na are­nie kra­jo­wej zdo­by­wa­jąc puchar dla naj­lep­szej dru­ży­ny.

Na wynik dru­ży­ny zło­ży­ły się indy­wi­du­al­ne suk­ce­sy naszych repre­zen­tan­tów.  Sierż. pchor. Daniel Ilczy­szyn zajął pierw­sze miej­sce wśród senio­rów w kate­go­rii 83 kg, Piotr Sadow­ski upla­so­wał się rów­nież na pierw­szym miej­scu w kate­go­rii 120 kg popra­wia­jąc dwa rekor­dy Pol­ski w przy­sia­dzie 340 kg i trój­bo­ju 895 kg. Brą­zo­we meda­le wśród senio­rów zdo­by­li: ppor. Mate­usz Cze­chy­ra w kate­go­rii 93 kg i Mar­cin Bogac­ki w kate­go­rii 105 kg. Junior Krzysz­tof Stan­gret zdo­był brąz popra­wia­jąc rekord Pol­ski junio­rów do lat 20 w przy­sia­dzie 246 kg w kate­go­rii 105 kg. Jedy­na repre­zen­tant­ka Kata­rzy­na Koniar­ska zaję­ła trze­cie miej­sce wśród junio­rek do lat 18 w kate­go­rii 57+.

Przed naszą repre­zen­ta­cją kolej­ne waż­ne star­ty, obro­na mistrzow­skie­go tytu­łu na Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski oraz start w Aka­de­mic­kim Pucha­rze Świa­ta. 

Tekst i foto: Wal­de­mar Stan­gret

Mistrzostwa WP w bliskim kontakcie

W dniach 14 – 16 mar­ca 2018 r. w Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych we Wro­cła­wiu odby­ły się IV Mistrzo­stwa Woj­ska Pol­skie­go w Wal­ce w Bli­skim Kon­tak­cie.

Dosko­na­le zapre­zen­to­wa­ła się sierż. pchor. Daja­na Korzeń, któ­ra po bar­dzo wido­wi­sko­wych wal­kach obro­ni­ła tytuł z zeszłe­go roku i po raz trze­ci zosta­ła Mistrzy­nią Woj­ska Pol­skie­go w Wal­ce w Bli­skim Kon­tak­cie.

tekst i foto: Mariusz Jad­czak

1 8 9 10 11 12 13 14 17