Akademickie Mistrzostwa Warszawy w judo

19 maja 2018 r w Pawi­lo­nie Spor­tów Wal­ki AWF War­sza­wa odbył się II rzut Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy w Judo. W zawo­dach uczest­ni­czy­li stu­den­ci więk­szo­ści uczel­ni war­szaw­skich. Zawo­dy odby­ły się w miłej atmos­fe­rze. Nie­któ­re wal­ki w kate­go­rii począt­ku­ją­cych i zaawan­so­wa­nych były wyjąt­ko­wo zacię­te i emo­cjo­nu­ją­ce. Do ostat­niej sekun­dy nie moż­na było prze­wi­dzieć, któ­ry z zawod­ni­ków zwy­cię­ży. Dobrą for­mę potwier­dzi­li nasi począt­ku­ją­cy i śred­nio­za­awan­so­wa­ni zawod­ni­cy AZS WAT.

kat.wag 75 kg począt­ku­ją­cy:

 • 1 m – Bar­tosz Szczy­giel­ski
 • 4 m – Karol Woż­nic­ki

kat.wag +75 kg

 • 1 m – Marek Manow­ski
 • 3 m – Karol Bara­now­ski

Gra­tu­lu­je­my i liczy­my na podob­ne suk­ce­sy w gro­nie zaawan­so­wa­nych. Nie­ste­ty w gru­pie zaawan­so­wa­nych nie odnie­śli­śmy suk­ce­sów. Mamy więc moty­wa­cję do dal­szej pra­cy i dosko­na­le­nia się.

 

Tekst i zdję­cia dr Andrzej Cho­da­ła

Akademickie Mistrzostwa Polski w kickboxingu

W dniu 18.05.2018r. w Lubli­nie odby­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w Kick­bo­xin­gu w for­mu­łach Light Con­tact i Low Kick, któ­re sku­pi­ły 38 klu­bów i pra­wie 100 zawod­ni­ków.

Uda­li się tam oczy­wi­ście zawod­ni­cy KU AZS Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skła­dzie: st.kpr.pchor. Domi­nik SZYMCZAK, st.szer.pchor. Piotr GOLON, st.szer.pchor. Grze­gorz SIKORA oraz st.szer.pchor. Kac­per Zarę­ba. I tak kolej­no- Domi­nik Szym­czak star­tu­ją­cy w kate­go­rii ‑89kg Light Con­tact zwy­cię­ża­jąc swo­ją pierw­szą wal­kę z uty­tu­ło­wa­nym zawod­ni­kiem Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go Prze­my­sła­wem Wal­kó­wem jed­no­gło­śnie na punk­ty, w pół­fi­na­le poko­nu­jąc sil­ne­go zawod­ni­ka Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych Seba­stia­na Dzia­mę sto­sun­kiem gło­sów 2:1, a w fina­le bar­dzo wyso­ko na punk­ty poko­nał zawod­ni­ka Uni­wer­sy­te­tu Rze­szow­skie­go Mate­usza Piwo­war­czy­ka i został Aka­de­mic­kim Mistrzem Pol­ski w swo­jej kate­go­rii wago­wej. Następ­nie- Piotr Golon wal­czą­cy w kate­go­rii – 81kg Low Kick zwy­cię­żył swo­ją kate­go­rię w pięk­nym sty­lu poko­nu­jąc kolej­no: Macie­ja Sawic­kie­go z KU AZS Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej ( 3:0 ), Micha­ła Cza­ję z KU Walecz­na Lubelsz­czy­zna Lublin jed­no­gło­śnie na punk­ty. W fina­le nato­miast zmie­rzył się z Kami­lem Dań­cem z Wyż­szej Szko­ły Przy­rod­ni­czej im. W. Pola dopro­wa­dza­jąc go do nie­zdol­no­ści do wal­ki już w pierw­szej minu­cie pierw­szej run­dy. Grze­gorz Siko­ra star­tu­ją­cy w kat. wag. ‑75 kg Low Kick po wal­kach eli­mi­na­cyj­nych w ćwierć­fi­na­le musiał uznać wyż­szość zawod­ni­ka z AWF War­sza­wa i zajął osta­tecz­nie 5.miejsce. War­to zazna­czyć że Grze­gorz zma­ga się z cięż­ką kon­tu­zją lewe­go bar­ku co unie­moż­li­wi­ło mi wyko­rzy­sta­nie peł­ni swo­ich umie­jęt­no­ści. Kac­per Zarę­ba w for­mu­le Light Con­tact w pół­fi­na­le uległ nie­znacz­nie zawod­ni­ko­wi z Lubli­na i musiał zado­wo­lić się jedy­nie brą­zo­wym meda­lem. Dzię­ki wyni­kom naszych zawod­ni­ków KU AZS WAT zajął w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej  trze­cie miej­sce, co cie­szy ze wzglę­du na dużą licz­bę star­tu­ją­cych klu­bów. Co wię­cej Piotr Golon został uzna­ny naj­lep­szym zawod­ni­kiem kate­go­rii Low Kick. Za przy­go­to­wa­nie naszych zawod­ni­ków odpo­wie­dzial­ni są mgr Artur GRUBA- Kickboxing/Karate, Mariusz JADCZAK- KRAV MAG oraz mgr Karol LANDOWSKI- Boks.

Sek­cję spor­tów wal­ki na naszej uczel­ni z roku na rok rosną w siłę, zawod­ni­cy co sezon zaj­mu­ją naj­wyż­sze miej­sca na pre­sti­żo­wych zawo­dach mun­du­ro­wych oraz cywil­nych. Zawo­dy te to świet­ny pro­gno­styk na dal­sze zma­ga­nia naszych figh­te­rów

Tekst i zdję­cia st. kpr. pchor. Domi­nik Szym­czak

Akademickie Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym

W dniach 10 – 13.05.2018 r. czte­ry repre­zen­tant­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­ły udział w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w teni­sie ziem­nym (pół­fi­nał B), któ­re odby­ły się w Łodzi na kor­tach AZS Łódź. Po zacię­tych wal­kach zaję­ły dru­gie miej­sce, po raz pierw­szy w histo­rii WAT osią­ga­jąc tak zado­wa­la­ją­cy wynik. Dało im awans do fina­łów AMP. Zespół wystą­pił w skła­dzie: Joan­na Dobro­wol­ska, Karo­li­na Czar­kow­ska-Napier­ska, Alek­san­dra Ołow­niuk i Alek­san­dra Kudła.

Rela­cja i zdję­cia: mgr Karo­li­na Czar­kow­ska-Napier­ska

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Lekkiej Atletyce 12 – 13 maja 2018

Na sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w War­sza­wie w dniach 12 – 13 maja 2018 roku roze­gra­no Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza w lek­kiej atle­ty­ce. Bar­dzo dobrze zapre­zen­to­wa­li się nasi zawod­ni­cy zdo­by­wa­jąc meda­le w kon­ku­ren­cjach:

Zło­te:

 • 100m męż­czyzn: Dawid MUZYCZUK
 • 200m męż­czyzn: Dawid MUZYCZUK
 • 4 x 100m kobiet: Domi­ni­ka NOWACZYK, Alek­san­dra PAWLICKA,
 • Justy­na MIZAK, Alek­san­dra SZCZEGIELNIAK

Srebr­ne:

 • 400m kobiet: Justy­na MIZAK
 • 400m męż­czyzn: Michał OPOCKI
 • Skok wzwyż kobiet: Elwi­ra WRÓBEL
 • Rzut oszcze­pem kobiet: Mał­go­rza­ta URBAN
 • 4 x 100m męż­czyzn Maciej ROCZEK, Emil CZARNOCKI,
 • Paweł PETKOW, Michał RADZISZEWSKI

Brą­zo­we:

 • 400m męż­czyzn Paweł PETKOW
 • Skok w dal kobiet: Domi­ni­ka CHOMCZYK
 • 4 x 100m kobiet: Anna DAWIDIUK, Anna SZOPNA,
 • Elwi­ra WRÓBEL, Domi­ni­ka CHOMCZYK
 • 4 x 100m męż­czyzn: Michał OPOCKI, Dawid MUZYCZUK,
 • Karol ONDRA, Ama­de­usz RACZYŃSKI.

Tekst i zdję­cia mgr Leszek Kle­szow­ski

V Akademickie Mistrzostwa Polski Kyokushin KRAKÓW 2018

Dnia 12 maja 2018 roku odby­ły się V Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski Kyoku­shin w Hali Stu­dium WFiS UJ ul. Pia­stow­ska 26  w Kra­ko­wie. W Mistrzo­stwach uczest­ni­czy­ło 102 stu­den­tów z 36 uczel­ni. Hono­ro­wym Patro­nem MP był Rek­tor UJ. Sędzią głów­nym był Wice­pre­zes PZK Andrzej Drew­niak. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło 4 pod­cho­rą­żych tre­nu­ją­cych na AZS Kara­te Kyoku­shin  w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go W.A.T.

WYNIKI:

 • III miej­sce kumi­te kobiet kat. ‑65kg: St. szer. pchor. Czą­ba Agniesz­ka
 • II miej­sce kumi­te męż­czyzn +80kg: kpr. pchor. Czer­wiń­ski Maciej 
 • III miej­sce kumi­te męż­czyzn +80kg: szer. pchor. Bucholc Prze­mysław

Tekst i zdję­cia Artur Gru­ba

VI Memoriał Józefa Niedomagały

W dniu 12.05.2018 sek­cja Judo Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej zor­ga­ni­zo­wa­ła dru­ży­no­wy tur­niej judo – VI Memo­riał Józe­fa Nie­do­ma­ga­ły”. „ ..Tre­ner Józef Nie­do­ma­ga­ła był powszech­nie zna­nym tre­ne­rem, pro­pa­ga­to­rem i dzia­ła­czem judo. Popu­la­ry­zo­wał judo wśród spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej ale rów­nież wśród dzie­ci, mło­dzie­ży, osób doro­słych i senio­rów. Orga­ni­zu­jąc zawo­dy spor­to­we dla stu­den­tów i dzie­ci spo­łecz­ność aka­de­mic­ka pra­gnie uczcić pamięć mistrza Józe­fa Nie­do­ma­ga­ły’’.

W kate­go­rii począt­ku­ją­cych nasz zespół zajął I miej­sce. Dru­ży­na wystą­pi­ła w skła­dzie: Bar­tosz Szczy­giel­ski, Michał Saje­wicz, Karol Woź­nic­ki

W kate­go­rii śred­nio­za­awan­so­wa­nych rów­nież zaję­li­śmy I miej­sce. Dru­ży­na wystą­pi­ła w skła­dzie: Miko­łaj Popis, Damian Żył­ka, Jakub Pia­sny

W Tur­nie­ju Open dla począt­ku­ją­cych Tomasz Kło­daw­ski zajął II miej­sce.

Tekst i zdję­cia: dr Andrzej Cho­da­ła

Złoto Akademickich Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym

Trze­ci raz z rzę­du repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­ła tytuł Aka­de­mic­kie­go Mistrza Pol­ski w Trój­bo­ju Siło­wym w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej. Mistrzo­stwa odby­ły się w dniach 4 – 6 maja w Kato­wi­cach. 

Repre­zen­tan­ci WAT odnie­śli rów­nież wie­le indy­wi­du­al­nych suk­ce­sów. Piotr Sadow­ski zdo­był zło­ty medal w kat.+120 kg, popra­wia­jąc rekor­dy Pol­ski i uzy­sku­jąc w trój­bo­ju wynik 906 kg, został tak­że naj­lep­szym zawod­ni­kiem Mistrzostw Pol­ski. Ppor. Mate­usz Cze­chy­ra w kat. 93 kg wywal­czył zło­ty medal z wyni­kiem 715 kg.  Sierż. pchor. Daniel Ilczy­szyn zdo­był zło­to w kat. 83 kg, popra­wia­jąc rekor­dy Pol­ski i uzy­skał w trój­bo­ju 693 kg, a w kla­sy­fi­ka­cji na naj­lep­sze­go zawod­ni­ka zajął III loka­tę. Mar­cin Bogac­ki  zajął IV miej­sce w kat. 105 kg, z wyni­kiem 700 kg. Paweł Kawa­ler­ski uzy­skał wynik 705 kg w kat. 120 kg co dało mu V loka­tę. W mistrzo­stwach star­to­wał st. szer. pchor. Jan Duma w kat. 93 kg zaj­mu­jąc IX loka­tę oraz st. szer. pchor. Daniel Augu­sty­niak w kat. 105 kg zaj­mu­jąc XV miej­sce.

W zawo­dach wzię­ło udział 255 zawod­ni­ków z 56 uczel­ni z całej Pol­ski. Repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej potwier­dzi­li swo­ją domi­na­cję w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski, obec­nie roz­po­czę­li przy­go­to­wa­nia do Aka­de­mic­kie­go Pucha­ru Świa­ta, któ­ry odbę­dzie się na począt­ku lip­ca.

Tekst i fot. Wal­de­mar Stan­gret

Notatka z AMP

W dniach 3 – 6.05.2018 roku w obiek­tach spor­to­wych Lubel­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­cze­go i Medycz­ne­go odby­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w pił­ce ręcz­nej męż­czyzn „pół­fi­nał B”.

W Mistrzo­stwach udział wzię­ło 13 dru­żyn aka­de­mic­kich w tym Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na.

W grach eli­mi­na­cyj­nych WAT poko­na­ła Poli­tech­ni­kę War­szaw­ską 27:25 oraz ule­gła Poli­tech­ni­ce Łódz­kiej 22:18.

W ćwierć­fi­na­łach WAT spo­tka­ła się s SGH War­sza­wa, któ­ra poko­na­ła Nas 26:22. Prze­gra­ny mecz w  ćwierć­fi­na­łach umoż­li­wił nam tyl­ko wal­kę o miej­sca 5 – 8 w Mistrzo­stwach.

Kolej­nym prze­ciw­ni­kiem zosta­ła Poli­tech­ni­ka Lubel­ska, któ­ra po zacię­tym i wyrów­na­nym meczy wygra­ła 23:22.

W wal­ce o siód­me miej­sce w Mistrzo­stwach na dro­dze WAT sta­nął Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czy w Lubli­nie, któ­re­go poko­na­li­śmy dosyć wyso­ko bo 34:20.

Duże sło­wa uzna­nia i podzię­ko­wa­nia nale­żą się całej dru­ży­nie za osią­gnię­te wyni­ki oraz za wytrwa­łość przy zno­sze­niu tru­dów  (dwa mecze dzien­nie)  Mistrzostw.

Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa Mistrzostw:

 1. Uni­wer­sy­tet Marii­Cu­rie-Skło­dow­skiej w Lubli­nie,
 2. Aka­de­mia Leona Koż­miń­skie­go w War­sza­wie,
 3. Szko­ła Głów­na Han­dlo­wa w War­sza­wie,
 4. Poli­tech­ni­ka Łódz­ka,
 5. Poli­tech­ni­ka Lubel­ska,
 6. Szko­ła Głów­na Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go w War­sza­wie,
 7. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na w War­sza­wie,
 8. Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czy w Lubli­nie,
 9. Uni­wer­sy­tet Łódz­ki,
 10. Uni­wer­sy­tet Medycz­ny w Lubli­nie,
 11. Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska,
 12. War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Medycz­ny,
 13. Uni­wer­sy­tet Medycz­ny w Łodzi.

tekst i zdję­cia mgr Marek Szewc

Akademickie Mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu-jitsu

Dnia 29.04.2018 w Szko­le Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go i Spor­tu UAM w Pozna­niu odby­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w bra­zy­lij­skim jiu jit­su GI i NO GI. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li kpr. pchor. Julia Sowa­da i st. kpr. pchor. Szy­mon Zawi­stow­ski. Uzy­ska­li oni nastę­pu­ją­ce loka­ty: kpr. pchor. Julia Sowa­da – pierw­sze miej­sce (kat. ‑60kg, nie­bie­skie pasy), st. kpr. pchor. Szy­mon Zawi­stow­ski – trze­cie miej­sce (kat. ‑82,3kg, bia­łe pasy).

tekst i zdję­cia kpr. pchor. Julia Sowa­da 

Podsumowanie sezonu sekcji badmintona KU AZS WAT

Dnia 28.04.2018 na tere­nie obiek­tów spor­to­wych Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej odby­ły się zawo­dy o III Puchar Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej w bad­min­to­nie. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li: mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man, dr inż Zdzi­sław Idzia­szek, mgr Dariusz Klu­czyk, kpr. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski, kpr. pchor. Mariusz Biń­kow­ski, kpr. pchor. Alek­san­dra Sztab­kow­ska, szer. pchor. Adrian­na Zubiń­ska. Naj­więk­szy suk­ces I miej­sce osią­gnę­ła para deblo­wa męż­czyzn w skła­dzie: kpr. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski i kpr. pchor. Mariusz Biń­kow­ski. Kolej­nym suk­ce­sem są II miej­sca zdo­by­te przez kpr. pchor. Alek­san­drę Sztab­kow­ską w grze poje­dyn­czej kobiet w kate­go­rii open, oraz kpr. pchor. Krzysz­to­fa Piwo­war­skie­go w grze poje­dyn­czej męż­czyzn do 40 lat.

W nie­dzie­lę 12.05.2018 w hali spor­to­wej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej został roze­gra­ny finał indy­wi­du­al­ny XX Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza. Tutaj tak­że nasi bad­min­to­ni­ści osią­gnę­li suk­ces. II miej­sce w grze poje­dyn­czej kobiet zdo­by­ła Jolan­ta Chod­kow­ska /Parafiańczuk/, a debli­ści w skła­dzie: kpr. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski i Maciej Sta­ni­sław­czyk, oraz Agniesz­ka Jawor­ska i Mał­go­rza­ta Jawor­ska sta­nę­li na wyso­ko­ści zada­nia, zaj­mu­jąc III miej­sca.

Po zakoń­cze­niu tur­nie­ju indy­wi­du­al­ne­go pod­su­mo­wa­no XX edy­cję Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza. W kate­go­rii męż­czyzn naj­wy­żej zosta­li skla­sy­fi­ko­wa­ni zawod­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, kate­go­rii kobiet nasza uczel­nia zdo­by­ła zaszczyt­ne II miej­sce.

Cie­szy­my się, że dobra pas­sa naszych zawod­ni­ków trwa nadal. Gra­tu­lu­je­my.

mgr Wal­de­mar Lachow­ski
fot. mgr Janusz Rudziń­ski

1 7 8 9 10 11 12 13 17