Świetny początek plażowego sezonu dla Wojskowej Akademii Technicznej

 

Ostat­nie tygo­dnie dla wszyst­kich miło­śni­ków spor­tu na pozio­mie aka­de­mic­kim były bar­dzo trud­ne. Wszel­ka aktyw­ność fizycz­na, moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia tre­nin­gów były moc­no ogra­ni­czo­ne, a orga­ni­za­cja zawo­dów cał­ko­wi­cie wstrzy­ma­na. Po dłu­giej prze­rwie 21 czerw­ca odmro­żo­no rywa­li­za­cję Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza, stu­den­ci znów mogli sta­nąć do wal­ki o meda­le. Jed­ną z dys­cy­plin, w któ­rej roz­da­no w minio­nych dniach kom­ple­ty meda­li była pił­ka siat­ko­wa pla­żo­wa. Zarów­no w tur­nie­ju kobiet, jak i tur­nie­ju męż­czyzn, waż­ne role ode­gra­ły pary Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

W ponie­dzia­łek 22.06 na pla­żo­wych boiskach rywa­li­zo­wa­ły panie, zawo­dy tra­dy­cyj­nie roz­gry­wa­no sys­te­mem „bra­zy­lij­skim”. Do boju przy­stą­pi­ło 15 par z 8 war­szaw­skich uczel­ni. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną w tym roku repre­zen­to­wa­ły Mar­ty­na Sume­ra / Mag­da­le­na Wal­czak. Obie siat­kar­ki sta­no­wi­ły o sile zespo­łu WAT w tym sezo­nie halo­wym, swe wyso­kie umie­jęt­no­ści poka­za­ły rów­nież na pia­chu. Poko­na­ły kolej­no Poli­tech­ni­kę War­szaw­ską 2 (21:5), oraz Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski 3 (21:16). Poraż­ka z Aka­de­mią Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go 3 (15:21) zepchnę­ła nasze panie na pra­wą część tur­nie­jo­wej dra­bin­ki, gdzie odnio­sły trze­cie zwy­cię­stwo prze­ciw­ko parze SGGW (21:18), tym samym awan­su­jąc do naj­lep­szej czwór­ki AMWiM. W meczach o meda­le Sume­ra / Wal­czak musia­ły uznać wyż­szość ekip Aka­de­mii Leona Koź­miń­skie­go (11:21) i ponow­nie AWF 3 (14:21, 15:21), jed­nak siat­kar­kom WAT nale­żą się ogrom­ne gra­tu­la­cje za świet­ną posta­wę i osią­gnię­ty przez nie bar­dzo dobry wynik, któ­ry pre­miu­je je do kolej­ne­go eta­pu – Pół­fi­na­łów Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w siat­ków­ce pla­żo­wej.

Mar­ty­na Sume­ra: „Dobrze było wró­cić na boiska pla­żo­we, zoba­czyć ponow­nie zna­jo­me twa­rze. Pode­szły­śmy do tego tur­nie­ju bar­dzo spo­koj­nie, bez jakichś więk­szych ocze­ki­wań, jed­nak z zamia­rem wal­ki i poka­za­nia tego, co potra­fi­my. Tego dnia przed roz­po­czę­ciem tur­nie­ju 4 miej­sce bra­ła­bym w ciem­no, w tym momen­cie pozo­sta­je jed­nak nie­do­syt. Na szczę­ście mamy jesz­cze szan­se poka­zać, co potra­fi­my w pół­fi­na­łach AMP.”

Dzień póź­niej 23.06 na boiskach przy ul. Kon­cer­to­wej 4 roze­gra­no tur­niej męski. Dwa­na­ście 2‑osobowych zespo­łów z 6 róż­nych uczel­ni przy­stą­pi­ło do aka­de­mic­kich zma­gań. WAT wysta­wił 2 pary: Jawor­ski Mate­usz / Micha­lak Kuba (WAT 1), oraz Madzio Szy­mon / Sta­niak Bła­żej (WAT 2). Naj­pierw Madzio / Sta­niak poko­na­li Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski 4 (21:14), aby w kolej­nej run­dzie spo­tkać się z Jawor­ski / Micha­lak, któ­rzy w wyni­ku szczę­śli­we­go loso­wa­nia bez­po­śred­nio awan­so­wa­li do dru­giej run­dy gier. Pierw­sza para WAT zwy­cię­ży­ła bra­to­bój­czy poje­dy­nek (21:13), tym samym WAT 2 zna­lazł się po pra­wej stro­nie dra­bin­ki. Tam Madzio / Sta­niak odnie­śli dwa kolej­ne zwy­cię­stwa z Poli­tech­ni­ką War­szaw­ską 2 (21:15), oraz Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim 3 (21:11). Prze­bieg ćwierć­fi­na­ło­wych gier spra­wił, że pary WATu ponow­nie na sie­bie tra­fi­ły, po tym jak Jawor­ski / Micha­lak nie dali rady świet­nie dys­po­no­wa­nym póź­niej­szym zwy­cięz­com całe­go tur­nie­ju z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go 1 (6:21). Do wal­ki o stre­fę meda­lo­wą mogła dołą­czyć więc tyl­ko jed­na para WAT. Po raz kolej­ny lep­si oka­za­li się Mate­usz i Kuba poko­nu­jąc kole­gów (21:12),  jed­no­cze­śnie eli­mi­nu­jąc WAT 2 z dal­szej rywa­li­za­cji. Prze­bieg meczu pół­fi­na­ło­we­go z SGH był bar­dzo wyrów­na­ny, co odda­je koń­co­wy wynik na korzyść Wacia­ków (21:18). Kolej­ne zwy­cię­stwo dało wspa­nia­ły wynik, jakim był awans do fina­łu. W nim trium­fo­wa­li zawod­ni­cy UW (21:18, 21:12) i to oni zdo­by­li zło­te meda­le. Obie nasze pary uzy­ska­ły awans do Pół­fi­na­łów Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w pił­ce pla­żo­wej dołą­cza­jąc do żeń­skiej pary, co jest ogrom­nym suk­ce­sem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Kuba Micha­lak: „Roze­gra­li­śmy kil­ka dobrych spo­tkań, pół­fi­nał był bar­dzo zacię­ty. Lek­ka prze­wa­ga od same­go począt­ku dała nam duży plus, korzyst­ny wynik dowieź­li­śmy do same­go koń­ca. W fina­le to chło­pa­ki z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go byli fawo­ry­ta­mi, co z resz­tą było widać. My jed­nak moc­no się posta­wi­li­śmy, znacz­ną część pierw­sze­go seta mie­li­śmy pro­wa­dze­nie, nie­ste­ty nie uda­ło nam się go utrzy­mać. Dru­gi set już bez histo­rii, szyb­ko zła­pa­li nad nami prze­wa­gę. Dalej tre­nu­je­my, wie­rzy­my, że naj­waż­niej­sze mecze tego sezo­nu dopie­ro nadej­dą.”

W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej tur­nie­ju pań WAT zaję­ła 4 miej­sce, zaś w tur­nie­ju panów 2 miej­sce. Ogrom­ne gra­tu­la­cje dla zawod­ni­czek i zawod­ni­ków, oby szczyt for­my dał kolej­ne zwy­cię­stwa pod­czas Pół­fi­na­łów AMP!

Autor: Grze­gorz Psz­czo­ła

Kolejne zwycięstwo żagli WAT

Repre­zen­ta­cja żeglar­ska Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wygra­ła Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza roze­gra­ne w minio­ną sobo­tę na Jezio­rze Zegrzyń­skim. WAT trium­fo­wał zarów­no dru­ży­no­wo, jak i indy­wi­du­al­nie. W roz­gryw­kach wzię­ło udział łącz­nie 11 załóg w tym trzy repre­zen­tu­ją­ce naszą uczel­nię.

Zwy­cię­stwo nie było łatwe, cho­ciaż­by ze wzglę­du na panu­ją­ce warun­ki pogo­do­we. „Wyścig roze­grał się w bar­dzo sła­bych warun­kach wia­tro­wych. Co chwi­lę sia­dał wiatr i łód­ki sta­wa­ły w miej­scu. Wyścig jed­nak trwał nie­prze­rwa­nie. Sytu­acja wyma­ga­ła peł­ne­go sku­pie­nia i nie­zwy­kłej cier­pli­wo­ści. Żeby wypeł­nić żagle kil­ku­krot­nie musie­li­śmy prze­chy­lać naszą łód­kę na bok pod kątem kil­ku­dzie­się­ciu stop­ni. Mimo wszyst­ko uda­ło się. Wygra­li­śmy!” – komen­tu­je ster­nik zwy­cię­skiej zało­gi szer. pchor. Rafał Bła­żej­czyk.

Ze wzglę­du na pogar­sza­ją­cą się sytu­ację pogo­do­wą w por­cie, roze­gra­ny został tyl­ko jeden wyścig. Po kil­ku pró­bach kolej­nych star­tów sędzia głów­ny zde­cy­do­wał o powro­cie dru­żyn na brzeg. Burza, któ­ra nade­szła chwi­lę póź­niej unie­moż­li­wi­ła dal­szą rywa­li­za­cję. Roz­gryw­ki zosta­ły ofi­cjal­nie zakoń­czo­ne. „Choć pozo­stał nie­do­syt rywa­li­za­cji, bo uda­ło się roze­grać tyl­ko jeden wyścig, to nale­ży się cie­szyć z ogrom­ne­go suk­ce­su” – doda­je szer. pchor. Rafał Bła­żej­czyk.

Mistrzo­wie War­sza­wy i Mazow­sza – peł­ne skła­dy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej:

1. miej­sce: szer. pchor. Rafał Bła­żej­czyk – ster­nik, sierż. pchor. Prze­mek Kale­ta, Karo­li­na Skow­roń­ska.
2. miej­sce: sierż. pchor. Igor Der­wich – ster­nik, sierż. pchor. Michał Dasz­kie­wicz, Sła­wo­mir Patroś;
4. miej­sce: Karol Erd – ster­nik, sierż. pchor. Szy­mon Borej­za, Jacek Saj­nóg.

por. Adam Łożyń­ski
fot. AZS War­sza­wa

Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza – Rela­cja AZS

Wyni­ki AMWIM w żeglar­stwie 2019/20 – Nie­po­ręt, 20 czerw­ca 2020 r.

Sekcja siatkarek AZS WAT

Na prze­strze­ni ostat­nich lat dru­ży­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w pił­ce siat­ko­wej kobiet osią­ga­ła sze­reg spor­to­wych suk­ce­sów. Repre­zen­ta­cji rok rocz­nie bie­rze udział w roz­gryw­kach aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza. W ostat­nich latach dziew­czy­ny rywa­li­zu­ją w naj­wyż­szej lidze tych roz­gry­wek, gdzie osią­ga­ją satys­fak­cjo­nu­ją­ce wyni­ki. W sezo­nie 2019/2020, po emo­cjo­nu­ją­cej rywa­li­za­cji, siat­kar­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej upla­so­wa­ły się w pierw­szej czwór­ce. Ze wzglę­du na sytu­acje w kra­ju spo­wo­do­wa­na wiru­sem COVID 19 rywa­li­za­cja nie zosta­ła zakoń­czo­na. Obec­na sytu­acja pozwo­li­ła­by naszym zawod­nicz­kom grać w pre­sti­żo­wym tur­nie­ju, gdzie spo­ty­ka­ją się naj­lep­sze dru­ży­ny na Mazow­szu, jed­nak musi­my to odło­żyć ale jest to bar­dzo dobra pro­gno­za przed roz­po­czę­ciem kolej­ne­go sezo­nu.

Siat­kar­ki WAT regu­lar­nie uczest­ni­czą rów­nież w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski. W 2017 roku osią­gnę­ły histo­rycz­ny suk­ces zaj­mu­jąc 7 miej­sce w pół­fi­na­ło­wym tur­nie­ju. Był to naj­lep­szy występ Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski, któ­re są bar­dzo dobrze obsa­dzo­ne zawod­nicz­ka­mi z naj­wy­żej ligi i pro­fe­sjo­nal­nych klu­bów.

Co roku Woj­sko­wa Aka­de­mia tech­nicz­na bie­rze rów­nież udział w rywa­li­za­cji stu­den­tów pierw­sze­go roku Var­so­wia­dzie, roz­gry­wa­nej na tere­nie obiek­tów spor­to­wych Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go. W 2018 siat­kar­ki w roz­gryw­kach gru­po­wych poko­na­ły sil­ną Poli­tech­ni­kę War­szaw­ska i final­nie zaję­ły 1 miej­sce w gru­pie. W pół­fi­na­le odnio­sły zwy­cię­stwo nad Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim, aby ulec w fina­le dru­ży­nie Vistu­li i zająć 2 miej­sce w całych roz­gryw­kach. Dało to moż­li­wość uczest­nic­twa w ogól­no­pol­skiej rywa­li­za­cji stu­den­tów pierw­sze­go roku, gdzie siat­kar­ki WAT rów­nież zaję­ły wyso­ką loka­tę.

W skład repre­zen­ta­cji pił­ki siat­ko­wej kobiet Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wcho­dzą zarów­no stu­dent­ki woj­sko­we, jak i cywil­ne. W ostat­nim sezo­nie jest ich aż 16. Tre­ne­rem od lat jest Pan mgr Jacek Kowal, któ­ry dba o przy­go­to­wa­nie fizycz­ne zawod­ni­czek do każ­de­go sezo­nu. Tre­nin­gi odby­wa­ją się dwa razy w tygo­dniu nie tyl­ko na dużej hali z pił­ka­mi, ale rów­nież na siłow­ni i sali aero­bo­wej, wszyst­ko po to ‚aby pod­nieść umie­jęt­no­ści i wydol­ność zawod­ni­czek. Po sezo­nie na hali, roz­po­czy­na­ją się tre­nin­gi na pla­ży, co pozwa­la na cało­rocz­ny kon­takt z tą wspa­nia­łą dys­cy­pli­ną i w przy­jem­ny spo­sób pozwa­la utrzy­mać spraw­ność fizycz­ną. Atmos­fe­ra na tre­nin­gach jest bar­dzo sym­pa­tycz­na i sprzy­ja cięż­kiej pra­cy, co miej­my nadzie­ję prze­ło­ży się na jesz­cze lep­sze wyni­ki spor­to­we.

Autor: Jacek Kowal

Sekcja pływacka w czasie pandemii

W poło­wie mar­ca byli­śmy już na ostat­niej pro­stej do głów­ne­go star­tu sezo­nu aka­de­mic­kie­go 2019/2020. W dniach 2 – 4 kwiet­nia mia­ły odbyć się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w pły­wa­niu w Lubli­nie. Tydzień wcze­śniej mie­li­śmy wystar­to­wać w ostat­nich kon­tro­l­nych zawo­dach – Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy. Wszy­scy zawod­ni­cy jak i Tre­ner dr Satur­nin Przy­byl­ski z nie­cier­pli­wo­ścią i eks­cy­ta­cją cze­ka­li na to naj­waż­niej­sze wyda­rze­nie. Ostat­nie tre­nin­gi odby­wa­li­śmy jesz­cze na obiek­cie spor­to­wym w Pała­cu Mło­dzie­ży i to wła­śnie one napa­wa­ły nas prze­wi­dy­wa­nia­mi na duży suk­ces dru­ży­ny w tego­rocz­nych AMPach.

To nie był łatwy sezon, zaczę­li­śmy tre­nin­gi z opóź­nie­niem, licz­ba tre­nin­gów zosta­ła zmniej­szo­na, dużo musie­li­śmy nad­ra­biać we wła­snym zakre­sie a mimo to sumien­nie pra­co­wa­li­śmy całą jesień i zimę. Tak jak wszyst­kim na świe­cie, rów­nież i nam pla­ny pokrzy­żo­wał koro­na­wi­rus. Wszyst­kie zawo­dy zosta­ły odwo­ła­ne, obiek­ty spor­to­we zamknię­te a nasze tre­nin­gi zawie­szo­ne. Jed­nak sek­cja pły­wac­ka AZS WAT nie dała za wygra­ną. Mimo wie­lu restryk­cji sta­ra­li­śmy się utrzy­mać for­mę na tyle na ile było to moż­li­we i oczy­wi­ście z zacho­wa­niem wszel­kich środ­ków ostroż­no­ści. Zastą­pi­li­śmy pły­wa­nie ćwi­cze­nia­mi w domu, bie­ga­niem, jaz­dą na rowe­rze, spa­ce­ra­mi i wędrów­ka­mi.

Poja­wi­ło się jed­nak świa­teł­ko w tune­lu, gdyż w dniu 15 maja odby­ło posie­dze­nie Zarzą­du Głów­ne­go AZS, na któ­rym posta­no­wio­no o wzno­wie­niu Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski. Dla pły­wa­nia nie usta­lo­no jesz­cze kon­kret­nej daty jed­nak jest ono na liście odmra­ża­nych spor­tów. Nie zosta­je nam zatem nic inne­go jak wycze­ki­wa­nia otwar­cia base­nów i wzno­wie­nia tre­nin­gów. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my aż będzie­my mogli wsko­czyć do wody i dalej cięż­ko pra­co­wać żeby móc cie­szyć się suk­ce­sa­mi na koniec tego nie­co wydłu­żo­ne­go sezo­nu.

Autor: Kami­la Fala­ciń­ska

Mistrzostwa Uczelni Wojskowych w koszykówce

W dniach 8 – 10 mar­ca 2020 r. na obiek­tach Aka­de­mic­kie­go Cen­trum Spor­tu Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni odby­ły się Mistrzo­stwa Uczel­ni Woj­sko­wych w koszy­ków­ce z oka­zji 100. rocz­ni­cy zaślu­bin Pol­ski z morzem. W tur­nie­ju roze­gra­nym w sys­te­mie każ­dy z każ­dym wzię­ły udział czte­ry repre­zen­ta­cje wyż­szych uczel­ni woj­sko­wych. Repre­zen­ta­cja WAT pod wodzą tre­ne­ra mgr Pio­tra Sta­sie­wi­cza z SWF roze­gra­ła trzy bar­dzo zacię­te spo­tka­nia. W meczu o pierw­sze miej­sce dru­ży­na WAT poko­na­ła repre­zen­ta­cję AWL jed­nym punk­tem! Naj­lep­szym zawod­ni­kiem mistrzostw został pan płk Bogu­sław Sio­dłow­ski z WTC.

Zwy­cięz­cy tur­nie­ju wysta­wią repre­zen­ta­cję uczel­ni woj­sko­wych na Mistrzo­stwa Woj­ska Pol­skie­go w koszy­ków­ce.

Wyni­ki roze­gra­nych spo­tkań:

 • WAT 43 : AMW 41
 • WAT 43 : LAW 38
 • WAT 50 : AWL 49

Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa mistrzostw:

 1. WAT
 2. AWL
 3. LAW
 4. AMW

Skład repre­zen­ta­cji WAT:

 1. płk Bogu­sław Sio­dłow­ski – WTC
 2. kpt. Paweł Ryś – SWF
 3. sierż. pchor. Hubert Komu­da – 3 BS
 4. st. kpr. pchor. Maciej Przy­bysz – 2 BS
 5. kpr. pchor. Artur Ługow­ski – 1 BS
 6. st. szer. pchor. Michał Kucze­row­ski – 2 BS
 7. szer. pchor. Jakub Dubiec – 2 BS
 8. szer. pchor. Patryk Szy­ma­niak – 2 BS
 9. szer. pchor. Hubert Jan­kow­ski – 1 BS
 10. szer. pchor. Piotr Pacy­na – 2 BS
 11. szer. pchor. Wik­tor Wyro­stek – 3 BS
 12. szer. pchor. Jakub Dołęz­ka – 2 BS

Tre­ner : mgr Piotr Sta­sie­wicz – SWF

tekst i zdję­cia: kpt. Paweł Ryś

Sukcesy reprezentacji AZS WAT w futsalu

Począ­tek 2020 roku obfi­to­wał w licz­ne suk­ce­sy fut­sa­li­stów z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy i Mazow­sza repre­zen­ta­cja AZS WAT zdo­by­ła dru­gie miej­sce i zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do Pół­fi­na­łu Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Łodzi. Po uda­nych meczach w Łodzi przy­szedł czas na udział w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski, któ­re odby­ły się 20 – 23 lute­go w Pozna­niu. Tutaj nasza dru­ży­na wywal­czy­ła brą­zo­wy medal w typach Uczel­ni Spo­łecz­no-Przy­rod­ni­czych.

W Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy i Mazow­sza, stu­den­ci WAT przez trzy kolej­ne week­en­dy zma­ga­li się ze stu­den­ta­mi uczel­ni war­szaw­skich. Po wygra­niu gru­py i zwy­cię­stwie w pół­fi­na­le musie­li prze­łknąć gorycz poraż­ki w fina­le z SGH. Mecz fina­ło­wy był pełen dra­ma­ty­zmu i wal­ki do ostat­nich sekund. Nasi spor­tow­cy wygry­wa­li już 4:1 i na sekun­dę przed koń­cem fina­łu stra­ci­li zło­te meda­le, dając strze­lić bram­kę na 4:4. W dogryw­ce prze­ciw­ni­cy wyko­rzy­sta­li rzut kar­ny i wygra­li z nami 5:4.

Naj­lep­sze dru­ży­ny z War­sza­wy, wśród nich repre­zen­ta­cja WAT, zakwa­li­fi­ko­wa­ły się do Pół­fi­na­łu Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Łodzi. W dniach 30.01 – 02.02.2020 wal­czy­li­śmy o udział w Fina­le Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski. W Łodzi spo­tka­ły się repre­zen­ta­cje 16 naj­lep­szych z czte­rech woje­wództw nale­żą­cych do naszej stre­fy. Tur­niej w Łodzi był dla naszych stu­den­tów uda­ny, gdyż dotar­li­śmy do fina­łu, gdzie dozna­li­śmy dopie­ro poraż­ki z repre­zen­ta­cją gospo­da­rzy tur­nie­ju, Uni­wer­sy­te­tem Łódz­kim.

Czte­ry naj­lep­sze repre­zen­ta­cje z tur­nie­ju w Łodzi zakwa­li­fi­ko­wa­ły się do cen­tral­nych Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Pozna­niu. Tur­niej odby­wał się w dniach 20 – 23 lute­go na tere­nie obiek­tów AWF Poznań i u gospo­da­rzy Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej. Nasi stu­den­ci prze­ko­na­li się o ran­dze tego tur­nie­ju, tra­fia­jąc w gru­pie na póź­niej­szych mistrzów i wice­mi­strzów AMP-ów. Wal­czy­li­śmy bar­dzo ambit­nie z zawod­ni­ka­mi, któ­rzy na co dzień gra­ją w Eks­tra­li­dze Fut­sa­lu Kra­jo­we­go i są rów­nież repre­zen­tan­ta­mi Pol­ski. Po wyj­ściu z gru­py z trze­cie­go miej­sca przy­szło nam wal­czyć o loka­ty 9 – 12, gdzie wygra­li­śmy wszyst­kie mecze i zaję­li­śmy IX miej­sce. Wygra­ne mecze przy­czy­ni­ły się do otrzy­ma­nia brą­zo­wych meda­li z Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w typach Uczel­ni Spo­łecz­no-Przy­rod­ni­czych, do któ­rych nale­ży nasza uczel­nia (na mistrzo­stwach było ich naj­wię­cej, bo aż 6 dru­żyn).

Tekst i fot. Piotr Fie­do­ruk

Brązowy medal dla studentki WAT w strzelaniu pneumatycznym

Julia Grzy­bow­ska, stu­dent­ka pierw­sze­go roku Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­ła brą­zo­wy medal na 50. Mistrzo­stwach Euro­py w strze­la­niach pneu­ma­tycz­nych. Zawo­dy odby­ły się w dniach 23 lute­go – 2 mar­ca we Wro­cła­wiu.

Nasza stu­dent­ka, na co dzień repre­zen­tu­ją­ca bar­wy Legii War­sza­wa, star­to­wa­ła w kon­ku­ren­cji zespo­ło­wej kara­bi­nu z Alek­san­drą Szut­ko (Kali­ber Bia­ły­stok) oraz Julią Pio­trow­ską (WKS Śląsk Wro­cław). Repre­zen­tant­ki Pol­ski zdo­by­ły brą­zo­wy medal strze­lec­kich Mistrzostw Euro­py w kon­ku­ren­cji dru­ży­no­wej junio­rek w kara­bi­nie na 10 m, poko­nu­jąc w meczu o trze­cie miej­sce Ukra­inę 17:15.

W tego­rocz­nych Mistrzo­stwach uczest­ni­czy­ło oko­ło 1200 osób, w tym kil­ku­set zawod­ni­ków z całej Euro­py. Zawod­ni­cy zmie­rzy­li się w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: junio­rów w wie­ku 18 – 20 lat oraz senio­rów. Strzel­cy kon­ku­ro­wa­li ze sobą w trzech rodza­jach strze­lań pneu­ma­tycz­nych: pisto­let, kara­bin oraz rucho­ma tar­cza. Strze­la­no na dystan­sie 10 metrów. Każ­da z 50 repre­zen­ta­cji bio­rą­cych udział w  Mistrzo­stwach mogła wysta­wić swo­ich trzech naj­lep­szych zawod­ni­ków w każ­dej z kate­go­rii. 

Pol­ska zosta­ła orga­ni­za­to­rem jubi­le­uszo­wych, 50. Mistrzostw Euro­py w strze­la­niach pneu­ma­tycz­nych na zle­ce­nie  Euro­pej­skiej Kon­fe­de­ra­cji Strze­lec­kiej. Data tego­rocz­nych zawo­dów jest szcze­gól­na, ponie­waż w tym roku obcho­dzi­my stu­le­cie Pol­skie­go Związ­ku Strze­lec­twa Spor­to­we­go. O ran­dze tego­rocz­nych roz­gry­wek świad­czy to, że  Mistrzo­stwa we Wro­cła­wiu były jed­ną z ostat­nich szans na wywal­cze­nie kwa­li­fi­ka­cji na igrzy­ska olim­pij­skie w Tokio. 

Anna Ambro­ziak

Kadra WAT ze złotymi medalami mistrzostw warszawskiego garnizonu w piłce siatkowej

Obiekt spor­to­wy Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej, jak co roku, był miej­scem rywa­li­za­cji dru­żyn zło­żo­nych z żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych jed­nost­ki oraz insty­tu­cje woj­sko­we Gar­ni­zo­nu War­sza­wa. Dwu­dnio­we zawo­dy od 25 do 26 lute­go mia­ły na celu inte­gra­cję war­szaw­skich śro­do­wisk woj­sko­wych, popu­la­ry­za­cję pił­ki siat­ko­wej i oczy­wi­ście wyło­nie­nie naj­lep­sze­go zespo­łu Mistrzostw.

Do rywa­li­za­cji przy­stą­pi­ło 11 ekip, któ­re podzie­lo­no poprzez loso­wa­nie na 4 gru­py, mecze roz­gry­wa­no do 2 wygra­nych setów zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi gry, nad któ­ry­mi czu­wa­li wykwa­li­fi­ko­wa­ni sędzio­wie Mazo­wiec­ko-War­szaw­skie­go Związ­ku Pił­ki Siat­ko­wej.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zakoń­czy­ła pierw­szą fazę tur­nie­ju z kom­ple­tem 2 zwy­cięstw mając za prze­ciw­ni­ków 10 Pułk Samo­cho­do­wy (22:25, 25:9,15:6) oraz Insty­tut Tech­nicz­ny Wojsk Lot­ni­czych (25:13, 25:21). Pierw­sze miej­sce w gru­pie dało awans do ćwierć­fi­na­łu, a w nim nasi siat­ka­rze sta­wi­li czo­ła repre­zen­ta­cji Dowódz­twa Gar­ni­zo­nu War­sza­wa. Po kapi­tal­nej, obfi­tu­ją­cej w efek­tow­ne akcje grze, WA-owcy poko­na­li wyso­ko prze­ciw­ni­ków (25:13, 25:7) potwier­dza­jąc meda­lo­we aspi­ra­cje.

Dru­gi dzień  Mistrzostw był rywa­li­za­cją zespo­łów o miej­sca 1 – 4, 5 – 8, oraz 9 – 11. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na w wal­ce pół­fi­na­ło­wej sto­czy­ła zacię­ty bój z  Puł­kiem Ochro­ny i trium­fo­wa­ła po tie-bre­aku (21:25,25:23,17:15). Mecz, któ­ry śmia­ło moż­na nazwać przed­wcze­snym fina­łem dostar­czył zgro­ma­dzo­nym w hali widzom wie­le emo­cji, obie eki­py poka­za­ły w nim wyso­ki poziom spor­to­wy, jak i ser­ce do gry. Zgra­nie, reali­za­cja zało­żeń tak­tycz­nych, doświad­cze­nie boisko­we i sku­tecz­ność w klu­czo­wych momen­tach, z pew­no­ścią zade­cy­do­wa­ło, że WAT roz­strzy­gnął to spo­tka­nie na swo­ją korzyść i sta­nął przed szan­są obro­ny mistrzow­skie­go tytu­łu.  

Wiel­ki finał z Bazą Lot­nic­twa Trans­por­to­we­go od pierw­szych piłek prze­bie­gał pod dyk­tan­do naszej dru­ży­ny. Choć sama gra dłu­gi­mi frag­men­ta­mi była bar­dzo wyrów­na­na, a wynik czę­sto oscy­lo­wał koło remi­su, więk­szość atu­tów była po stro­nie WAT. Nie­sza­blo­no­we roze­gra­nie wraz z dużą siłą ata­ku ze skrzy­deł dały upra­gnio­ne zwy­cię­stwo (25:23,25:21)  i kolej­ny tytuł Mistrza Gar­ni­zo­nu War­sza­wa w pił­ce siat­ko­wej. Zawo­dy zakoń­czo­no roz­da­niem dyplo­mów, meda­li oraz indy­wi­du­al­nych wyróż­nień. Za naj­lep­sze­go ata­ku­ją­ce­go uzna­no przyj­mu­ją­ce­go WAT ppor. Woj­cie­cha Dawi­da. Gra­tu­la­cje dla wszyst­kich, któ­rzy zapra­co­wa­li na koń­co­wy suk­ces!

Tekst i fot. Grze­gorz Psz­czo­ła

Wyniki siatkarek WAT na półmetku rozgrywek AMW

Siat­kar­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na pół­met­ku roz­gry­wek I Ligi Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy upla­so­wa­ły się w pierw­szej czwór­ce!. Jest to bar­dzo dobra pro­gno­za przed następ­ną kolej­ką rywa­li­za­cji, szcze­gól­nie, że od zaj­mu­ją­cej trze­ciej pozy­cji Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, dru­ży­na WAT‑u mia­ła wię­cej zwy­cięstw. W tego­rocz­nej edy­cji roz­gry­wek pierw­sze czte­ry zespo­ły z Ligii Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy poja­dą w kwiet­niu na tur­niej „Final Four” naj­le­piej spra­wu­ją­cych się dru­żyn z całej Pol­ski.

 Zaję­cie tak wyso­kie­go miej­sca nie przy­szło jed­nak naszym siat­kar­kom bez tru­du. Pierw­sze dwa mecze to poraż­ka naszych zawod­ni­czek. Nale­ży jed­nak zazna­czyć, że gra­ły one z dru­ży­na­mi VISTULI oraz AWF, gdzie w skła­dzie gra­ją dru­go­li­go­we siat­kar­ki. Zwy­cię­ska pas­sa dziew­czyn z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej roz­po­czę­ła się od meczu z Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim, w któ­rym po zacię­tej wal­ce WAT zwy­cię­żył 3:2. Po trud­nym meczu z ALK i wygra­nym dra­ma­tycz­nym tie-bre­aku, dobra pas­sa trwa­ła już do koń­ca run­dy. Final­nie zawod­nicz­ki WAT poko­na­ły jesz­cze dru­ży­ny: WUM i UKSW i w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze, stwo­rzo­nej przez kibi­ców, zano­to­wa­ła duży suk­ces spor­to­wy.

Trzon zespo­łu sta­no­wią zawod­nicz­ki, któ­re w zeszłym roku wywal­czy­ły awans do 1 Ligi. Cie­szy jed­nak, że do dru­ży­ny dołą­czy­ły nowe, któ­re już udo­wod­ni­ły, że są potrzeb­ne i odgry­wa­ją waż­ną rolę w suk­ce­sie całe­go zespo­łu. Oby tak dalej. Zapra­sza­my na mecze i zachę­ca­my do kibi­co­wa­nia naszej dru­ży­ny.

Skład dru­ży­ny: Mag­da­le­na Wal­czak, Joan­na Biskup, Mar­ty­na Sume­ra, Nata­lia Gumow­ska, Nata­lia Ossow­ska, Nata­lia Gajew­ska, Mar­ty­na Łokie­tek, Kata­rzy­na Stry­jew­ska, Ewa Adam­czyk, Alek­san­dra Wusie­wicz, Gabry­sia Siko­ra, Anna Czu­maj, Nata­lia Muraw­ska, Julia Janus, Mar­ty­na Widuch, mgr Anna Rybak

Tre­ner: mgr Anna Rybak i mgr Jacek Kowal

tekst i fot. mgr Jacek Kowal

Drużynowy Akademicki Turniej Judo

18 stycz­nia 2020 r w obiek­tach spor­to­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zor­ga­ni­zo­wa­ny został Dru­ży­no­wy Aka­de­mic­ki Tur­niej Judo. Na matach roz­ło­żo­nych na hali gier rywa­li­zo­wa­li stu­den­ci naj­więk­szych war­szaw­skich uczel­ni oraz zapro­sze­ni na ten tur­niej woj­sko­wi stu­den­ci z Wro­cła­wia. Współ­or­ga­ni­za­to­rem zawo­dów był AZS War­sza­wa. Wal­ki były nie­zwy­kle zacię­te i emo­cjo­nu­ją­ce.

Wyni­ki koń­co­we tur­nie­ju dru­ży­no­we­go:

 • 1 miej­sce: Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych – Wro­cław
 • 2 miej­sce: Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 • 3 miej­sce: Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

tekst i fot. dr Andrzej Cho­da­ła

1 2 3 4 17