Brązowy medal dla szachistów WAT

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Sza­chi­ści z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wywal­czy­li brą­zo­wy medal w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w Sza­chach Szyb­kich. Zawo­dy odby­ły się 18 – 20 stycz­nia w Cho­rzo­wie. Dru­ży­na WAT zaję­ła 3 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji Uczel­ni Spo­łecz­no-Przy­rod­ni­czych i 16 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej.

Tur­niej indy­wi­du­al­ny roze­gra­ło 312 zawod­ni­czek i zawod­ni­ków, nato­miast w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej uczest­ni­czy­ły repre­zen­ta­cje aż 41 uczel­ni z całe­go kra­ju. Poziom zawo­dów, jak każ­de­go roku był bar­dzo wyso­ki. W sza­cho­wej bitwie na tur­nie­jo­wej sali zma­ga­nia toczy­li zna­ni arcy­mi­strzo­wie i arcy­mi­strzy­nie, fina­li­ści Mistrzostw Pol­ski, Euro­py i Świa­ta.

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li: ppor. Moni­ka Kuli­gow­ska z 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go, sierż. pchor. Mar­cin Pie­tru­szew­ski i Mate­usz Jano­wicz z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, kpr. pchor. Mate­usz Fili­pow z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, kpr. pchor. Paweł Sala­moń­ski z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki, st. szer. pchor. Augu­styn Micha­lak i Kami­la Jaś­kie­wicz z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa oraz Michał Uściń­ski z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my naszym sza­chi­stom i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!

Moni­ka Kuli­gow­ska
fot.  Moni­ka Kuli­gow­ska, Prze­my­sław Nikiel

Akademicki Drużynowy Turniej Judo

wpis w: SWF | 0

12 stycz­nia 2019 roku na Hali Gier Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się Aka­de­mic­ki Dru­ży­no­wy Tur­niej Judo. Zawo­dy te prze­zna­czo­ne są przede wszyst­kim dla sym­pa­ty­ków spor­tów wal­ki i mają w WAT już kil­ku­na­sto­let­nią tra­dy­cję. Rów­nież i w tym roku gości­li­śmy w naszej uczel­ni stu­den­tów z innych war­szaw­skich uczel­ni. Uro­czy­ste­go otwar­cia zawo­dów doko­nał Pro­rek­tor WAT ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król. Poszcze­gól­ne mecze i wal­ki tur­nie­ju były bar­dzo wyrów­na­ne i zacię­te. Wie­le z nich koń­czy­ło się wyni­kiem 3:2. Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa zawo­dów.

 1. Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 2. Aka­de­mia Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go
 3. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

dr Andrzej Cho­da­ła
fot. Sta­ni­sław Micha­łow­ski

Puchar Kościeliska

wpis w: SWF | 0

Set­na rocz­ni­ca odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści to nie tyl­ko oka­zja do świę­to­wa­nia w gro­nie naj­bliż­szych, ale rów­nież spo­sob­ność do dzie­le­nia się rado­ścią z inny­mi pod­czas zawo­dów spor­to­wych. To wła­śnie uczcze­nie 100 rocz­ni­cy Odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści było moty­wem prze­wod­nim szó­stej już edy­cji zawo­dów o Puchar Koście­li­ska w bie­gach nar­ciar­skich. W zawo­dach wzię­ło udział rekor­do­wo dużo osób, bo aż 192 zawod­ni­ków i zawod­ni­czek. Pętla wiją­ca się po koście­li­skich łąkach mia­ła dłu­gość 2,5km. Męż­czyź­ni mie­li do poko­na­nia czte­ry okrą­że­nia, a kobie­ty dwa. Bieg odbył się tech­ni­ką kla­sycz­ną ze star­tu wspól­ne­go. Była to edy­cja wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla przed­sta­wi­cie­li Służb Mun­du­ro­wych, dla któ­rych zosta­ła utwo­rzo­na dodat­ko­wa kate­go­ria. W niej kla­sy­fi­ko­wa­ni zosta­li przed­sta­wi­cie­le Woj­ska Pol­skie­go, Poli­cji, Stra­ży Gra­nicz­nej, Stra­ży Pożar­nej, Służ­by Wię­zien­nej, Służ­by Cel­nej, Służ­by Leśnej oraz Stra­ży Miej­skiej. Po raz pierw­szy wśród uczest­ni­ków bie­gu poja­wi­ła się repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skła­dzie: ppłk Jacek Kijew­ski, mgr Wal­de­mar Lachow­ski, mgr Artur Gru­ba, mgr Dariusz Sokal­ski, sierż. pchor. Joan­na Biskup oraz szer. pchor. Jan Zie­lon­ka. Dru­ży­na WAT-u wyka­za­ła się ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niem oraz wolą wal­ki, a zawod­ni­cy nie odsta­wa­li od naj­lep­szych i wal­czy­li o miej­sca w czo­łów­ce. Nale­ży zwró­cić uwa­gę na naj­lep­sze­go wśród męskich repre­zen­tan­tów mgr Dariu­sza Sokal­skie­go, któ­ry ze stra­tą zale­d­wie 4 minut do podium, uzy­skał bar­dzo dobre 7 miej­sce w kate­go­rii Służb Mun­du­ro­wych. Dru­ży­no­wo Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na upla­so­wa­ła się w czo­łów­ce zawo­dów, a orga­ni­za­to­rzy doce­ni­li licz­ny udział oraz zaan­ga­żo­wa­nie i zapro­si­li stu­den­tów mun­du­ro­wych Aka­de­mii do udzia­łu w kolej­nych edy­cjach bie­gu.

Tekst i zdję­cia: sierż. pchor. Joan­na Biskup

Piłkarki WAT wicemistrzyniami Futsalowego Pucharu Polski

wpis w: SWF | 0

Finał roz­gry­wek Fut­sa­lo­we­go Pucha­ru Pol­ski Kobiet na szcze­blu Mazo­wiec­kie­go Związ­ku Pił­ki Noż­nej odby­wa­ją­cy się w hali spor­to­wej w Górz­nie (k. Gar­wo­li­na) w dniu 15.12.2018 r. dostar­czył bar­dzo dużo spor­to­wych wra­żeń i emo­cji. W tur­nie­ju fina­ło­wym wzię­ły udział trzy naj­lep­sze dru­ży­ny fazy eli­mi­na­cyj­nej – Wil­ga Gar­wo­lin, Zamły­nie Radom oraz WAT War­sza­wa. Roz­gryw­ki zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne sys­te­mem „każ­dy z każ­dym”. W pierw­szym, bar­dzo trud­nym meczu nasze pił­kar­ki nie­ste­ty ule­gły póź­niej­szym mistrzy­niom, zawod­nicz­kom z Rado­mia. Po zale­d­wie pięt­na­sto­mi­nu­to­wej prze­rwie przy­stą­pi­ły do dru­gie­go meczu, któ­ry po bar­dzo zacię­tej wal­ce wygra­ły, zdo­by­wa­jąc tym samym dru­gie miej­sce w tych roz­gryw­kach.

Repre­zen­ta­cja WAT War­sza­wa wystą­pi­ła w skła­dzie:

 • sierż. pchor. Elż­bie­ta Bede­nak, WME
 • Moni­ka Chod­kie­wicz, WCY
 • kpr. pchor. Ange­li­ka Chu­da, WIG
 • mgr inż. Justy­na Jonik, WTC
 • st. szer. pchor. Emi­lia Kozłow­ska, WMT
 • st. szer. pchor. Nata­lia Sta­nios, WEL
 • szer. pchor. Kata­rzy­na Ste­fa­nik, WEL
 • st. szer. pchor. Klau­dia Szwast, WLO
 • Wero­ni­ka Wój­cic­ka, WCY

Tre­ne­rem repre­zen­ta­cji WAT War­sza­wa jest mgr Piotr Fie­do­ruk.

 

Tekst i zdję­cia: mgr Piotr Fie­do­ruk

Koło wspinaczkowe WAT

wpis w: SWF | 0

Człon­ko­wie Koła wspi­nacz­ko­we­go WAT – pod­cho­rą­żo­wie oraz pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wzię­li udział w kolej­nej edy­cji zawo­dów „WLB – War­szaw­ska Liga Bul­de­ro­wa”. WLB ma cha­rak­ter cyklicz­ny i odby­wa się na 4 róż­nych ścian­kach wspi­nacz­ko­wych znaj­du­ją­cych się na tere­nie War­sza­wy. Zawo­dy roz­po­czę­ły się w ostat­nio w week­end wrze­śnia i  8 grud­nia  zakoń­czy­ły się fina­łem na ścia­nie wspi­nacz­ko­wej „Murall”. Każ­dy z zawod­ni­ków miał do poko­na­nia 30 dróg wspi­nacz­ko­wych na każ­dej ścia­nie, co łącz­nie sta­no­wi­ło 120 pro­ble­mów do poko­na­nia. W całym cyklu zawo­dów moż­na było uzy­skać 360 punk­tów. Repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w każ­dej run­dzie zawód, a ich wyni­ki pre­zen­tu­ją się nastę­pu­ją­co:

 • sierż. pchor. Patryk Popło­nyk – 318 pkt.
 • sierż. pchor. Wik­tor Roszak – 281 pkt.
 • mgr inż. Patry­cja Nogas – 113 pkt.

War­to rów­nież zazna­czyć, że były to pierw­sze zawo­dy, w któ­rych udział bra­li człon­ko­wie Koła Wspi­nacz­ko­we­go WAT.

sierż. pchor. Patryk Popło­nyk 
Zdję­cia: Szy­mon Aksie­nio­nek

I miejsce dla sportowców WAT w rywalizacji Garnizonu Warszawa

wpis w: Aktualności, SWF | 0

6 grud­nia odby­ło się uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie rywa­li­za­cji spor­to­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej w Gar­ni­zo­nie War­sza­wa w 2018 roku. W pię­ciu zawo­dach uczest­ni­czy­ło łącz­nie 28 repre­zen­ta­cji. Zawod­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­li zło­te meda­le w teni­sie ziem­nym, bad­min­to­nie i pił­ce siat­ko­wej, co pozwo­li­ło zająć im pierw­sze miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej. Na dru­gim miej­scu upla­so­wał się Pułk Ochro­ny, a na trze­cim 1. Baza Lot­nic­twa Trans­por­to­we­go. Nagro­dę w imie­niu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej ode­brał kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT ppłk mgr Adam Wołos.

Bar­tosz Rusin

Medale dla pływaków WAT

wpis w: Aktualności, SWF | 0

W dniach 26 – 27 listo­pa­da w Zako­pa­nem odby­ły się Mistrzo­stwa Woj­ska Pol­skie­go w pły­wa­niu. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło pię­cio­ro pły­wa­ków pod kie­row­nic­twem por. Ceza­re­go Ram­sa. Pod­czas dwóch dni zma­gań repre­zen­tan­ci WAT zdo­by­li 6 meda­li. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej  Wyż­sze Szkol­nic­two Woj­sko­we zaję­ło IV miej­sce. W nie­ofi­cjal­nej kla­sy­fi­ka­cji w kate­go­rii do 35 lat zaję­li­śmy I miej­sce. Meda­le zdo­by­li:

 • st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – zło­ty medal w szta­fe­cie 4×50 m sty­lem zmien­nym i zło­ty medal 50 i 100 m sty­lem grzbie­to­wym,
 • st. kpr. pchor. Dawid Grab­czak – zło­ty medal w szta­fe­cie 4×50 m sty­lem zmien­nym i brą­zo­wy medal 50 i 100 m sty­lem kla­sycz­nym,
 • st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 x 50 m sty­lem zmien­nym i srebr­ny medal 100 m sty­lem motyl­ko­wym.

Na uwa­gę zasłu­gu­je tak­że posta­wa repre­zen­tan­tów WAT w kate­go­rii powy­żej 35 lat. Mjr Krzysz­tof Goc­man zajął 6 miej­sce na dystan­sie 100 m sty­lem motyl­ko­wym i 7 miej­sce na dystan­sie 50 m sty­lem motyl­ko­wym, nato­miast mjr Anna Boruc­ka uzy­ska­ła 8 wynik na dystan­sie 50 m sty­lem dowol­nym.

Osta­nia kon­ku­ren­cja roz­gry­wa­na na pły­wal­ni WOSZK w Zako­pa­nem oka­za­ła się rów­nież bar­dzo wido­wi­sko­wą. Szta­fe­ta 4x50 m sty­lem zmien­nym Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w skła­dzie: st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki, st. kpr. pchor. Dawid Grab­czak, st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk oraz bsmt. pchor. Karol Kukul­ski z AMW, zaję­ła pierw­sze miej­sce i cza­sem 1:45;2 usta­no­wi­ła nowy rekord Woj­ska Pol­skie­go. Dru­gie miej­sce zaję­li repre­zen­tan­ci 12 Dywi­zji Zme­cha­ni­zo­wa­nej, któ­rzy ule­gli naszym pod­opiecz­nym nie­ca­łą sekun­dę.  

tekst i fot. por. Ceza­ry Rams

Kolarski weekend w WAT

wpis w: SWF | 0

Na tere­nie obiek­tów spor­to­wych Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w dniach 10 i 11 listo­pa­da 2018 r. odby­ły się zawo­dy kolar­skie.

W sobo­tę zre­ali­zo­wa­no Ogól­no­pol­ski Prze­ła­jo­wy Wyścig Kolar­ski z oka­zji 100-lecia nie­pod­le­gło­ści pod patro­na­tem MON.

W nie­dzie­lę roze­gra­no pierw­szą edy­cję cyklu zimo­wych mara­to­nów MTB. Orga­ni­za­to­rem było sto­wa­rzy­sze­nie Legia MTB oraz Dziel­ni­ca Bemo­wo. W zawo­dach wystar­to­wa­li rów­nież stu­den­ci Naszej Uczel­ni. Czo­ło­we miej­sca zaję­li:

Rado­sław Kira­ga ( WCY) – pierw­sze miej­sce na dystan­sie Mini,

Karol Rzep­ka (WMT) – pierw­sze miej­sce w swo­jej kate­go­rii wie­ko­wej na dystan­sie Mega.

Krzysz­tof Kęp­niak
fot. Legia MTB

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w pływaniu i siatkówce

wpis w: SWF | 0

20 paź­dzier­ni­ka w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT odby­ły się Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w dwóch dys­cy­pli­nach – pły­wa­niu i pił­ce siat­ko­wej. Uczest­ni­czy­ły w nich repre­zen­ta­cje nastę­pu­ją­cych uczel­ni: Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej, Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych, Lot­ni­czej Aka­de­mii Woj­sko­wej, Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej, któ­ra wzię­ła udział tyl­ko w kon­ku­ren­cjach pły­wac­kich.

W zawo­dach pły­wac­kich na pły­wal­ni SWF WAT wystar­to­wa­ło w sumie 43 zawod­ni­ków w 20 kon­ku­ren­cjach indy­wi­du­al­nych (na dystan­sach 50 m i 100 m) i w 3 szta­fe­tach. Wyści­gi były bar­dzo wyrów­na­ne, nie­któ­re zwy­cię­stwa roz­strzy­gnę­ły się na ostat­nich metrach i budzi­ły wie­le emo­cji wśród kibi­ców na try­bu­nach. W więk­szo­ści kon­ku­ren­cji o zło­te meda­le wal­czy­li zawod­ni­cy gospo­da­rzy i pły­wa­cy z Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej, któ­ra przy­je­cha­ła w bar­dzo sil­nym skła­dzie. Moc­ną repre­zen­ta­cję przed­sta­wi­ła rów­nież Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych, któ­ra dzię­ki rów­nym star­tom upla­so­wa­ła się w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej na dru­gim miej­scu, prze­gry­wa­jąc tyl­ko z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną.

Kla­sy­fi­ka­cja gene­ral­na:

 1. WAT War­sza­wa 121 pkt
 2. AWL Wro­cław 101 pkt
 3. AMW Gdy­nia 97 pkt
 4. LAW Dęblin 32 pkt
 5. ASz­Woj War­sza­wa 4 pkt

Na hali SWF WAT roze­gra­no tur­niej pił­ki siat­ko­wej o Mistrzo­stwo Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pił­ce siat­ko­wej. Wzię­ły w nim udział czte­ry dru­ży­ny: Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej,  Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych, Lot­ni­czej Aka­de­mii Woj­sko­wej oraz Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Pod­czas jed­no­dnio­wej rywa­li­za­cji dru­ży­ny roze­gra­ły po 3 spo­tka­nia w sys­te­mie ligo­wym „każ­dy z każ­dym”. Zawo­dy były bar­dzo wyrów­na­ne, o czym świad­czą nie­jed­no­stron­ne wyni­ki koń­co­we. Eki­py z Wro­cła­wia, War­sza­wy oraz Dębli­na zano­to­wa­ły po 2 zwy­cię­stwa i o koń­co­wych pozy­cjach zde­cy­do­wał sto­su­nek setów. 

Wyni­ki:

 1. kolej­ka: AMW 0:2 AWL
 2. kolej­ka: WAT 2:0 LAW
 3. kolej­ka: AWL 1:2 LAW
 4. kolej­ka: WAT 2:0 AMW
 5. kolej­ka: AMW 0:2 LAW
 6. kolej­ka: WAT 0:2 AWL

Koń­co­wa kla­sy­fi­ka­cja tur­nie­ju:

 1. AWL Wro­cław
 2. WAT War­sza­wa
 3. LAW Dęblin
 4. AMW Gdy­nia

Tekst: Ewa Ser­got, Grze­gorz Psz­czo­ła
fot. Mar­cin Obu­ko­wicz, Ceza­ry Rams

50 m sty­lem dowol­nym M do 35

 1. ppor. Ceza­ry Rams – 24,30 – WAT
 2. mar. pchor. Karol Kukul­ski – 24,38 – AMW
 3. st.kpr. pchor. Michał Per­ka – 25,36 – AWL
 4. st. szer. pchor. Iwo Pucha­czew­ski – 27,84 – LAW

50 m sty­lem dowol­nym M pow. 36

 1. kmdr por. Prze­my­sław Rodwald – 34,35. AMW
 2. ppłk Kon­rad Boro­wiec­ki – 35,73 – WAT
 3. por. Ser­giusz Blok – 36,02 – AWL
 4. ppłk Krzysz­tof Żwi­rek – 38,44 – Asz­Woj

50 m sty­lem dowol­nym K do 35

 1. mar. pchor. Wero­ni­ka Prent­ka – 28,36 – AMW
 2. szer. pchor. Wero­ni­ka Ślicz­niak – 28,89 – AWL
 3. szer. pchor. Maja Bie­lec­ka – 30,91 – WAT
 4. kpr. pchor. Ani­ta Janiak – 32,12 – LAW

50 m sty­lem dowol­nym K pow. 36

 1. mjr Anna Boruc­ka – 42,72. WAT
 2. por. Anna Mlecz­ko – 52,80 – AWL

50 m sty­lem kla­sycz­nym M do 35

 1. st. kpr. pchor. Dawid Grab­czak – 30,14 – WAT
 2. mar. pchor. Mar­cin Kaź­mier­czak – 31,64 – AMW
 3. szer. pchor. Hubert Tybi­szew­ski – 32,33 – AWL
 4. st. szer. pchor. Szy­mon Koniecz­ka – 34,94 – LAW

50 m sty­lem kla­sycz­nym M pow. 36

 1. mjr Jacek Iwań­ski – 43,22. LAW
 2. kpt. Tomasz Leja – 43,68 – AWL
 3. mjr Bar­ło­miej Pień­ko – 45,96 – WAT
 4. kmdr ppor. Krzysz­tof Gaw­ry­siak – 46,22 – AMW

 50 m sty­lem kla­sycz­nym K do 35

 1. mar. pchor. Aga­ta Woj­cie­chow­ska – 39,01 – AMW
 2. st. szer. pchor. Karo­li­na Adam­kie­wicz – 40,34 – WAT
 3. szer. pchor. Alek­san­dra Kciuk – 43,37 – AWL
 4. kpr. pchor. Patry­cja Lin­chard – 45,67 – LAW

50 m sty­lem kla­sycz­nym K pow. 36

 1. st. mat Kata­rzy­na Tyliń­ska – 45,98 – AMW
 2. kpt. Agniesz­ka Macie­jew­ska-Mie­dziak – 59,97 – AWL
 3. mjr Mał­go­rza­ta Kopyt­ko – 1:32,15 – WAT

50 m sty­lem grzbie­to­wym M do 35

 1. st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – 27,00 – WAT
 2. mar. pchor. Rafał Cibo­row­ski – 28,92 – AMW
 3. st. szer. pchor. Michał Kwo­lek – 35,34 – AWL

50 m sty­lem grzbie­to­wym M pow. 36

 1. ppłk Prze­my­sław Kula – 42,88 – WAT
 2. st. chor. sztab. Zbi­gniew Miko­łaj­czyk – 43,51 – AWL
 3. kmdr por. Bog­dan Poja­wa – 54,03 – AMW

50 m sty­lem motyl­ko­wym M do 35

 1. st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – 26,60 – WAT
 2. szer. pchor. Dawid Sza­rek – 26,68 – AWL
 3. mat pchor. Miko­łaj Jan­czak – 27,59 – AMW
 4. st. szer. pchor. Jakub Konop – 29,62. LAW

50 m sty­lem motyl­ko­wym M pow. 36

 1. mjr Krzysz­tof Goc­man – 41,29 – WAT
 2. mjr Marek Kociu­ba – 42,57 – AWL
 3. kmdr Daniel Pożar­ski – 45,39 – AMW

100 m sty­lem dowol­nym M do 35

 1. mar. pchor. Karol Kukul­ski – 53,50 – AMW
 2. ppor. Ceza­ry Rams – 55,94 – WAT
 3. st. kpr. pchor. Michał Per­ka – 56,41 – AWL
 4. ppor. Jaro­sław Kawer­ski – 58,74 – LAW

100 m sty­lem dowol­nym M pow. 36

 1. kmdr por. Prze­my­sław Rodwald – 1:19,52 – AMW
 2. ppłk Kon­rad Boro­wiec­ki – 1:23,17 – WAT
 3. por. Ser­giusz Blok – 1:24,54 – AWL
 4. ppłk Krzysz­tof Żwi­rek – 1:32,10 – ASz­Woj

100 m sty­lem kla­sycz­nym M do 35

 1. st. kpr. pchor. Dawid Grab­czak – 1:07,44. WAT
 2. mar. pchor. Mar­cin Kaź­mier­czak – 1:09,16 – AMW
 3. szer. pchor. Hubert Tybi­szew­ski – 1:12,93. AWL
 4. st. szer. pchor. Jakub Konop – 1:15,78 – LAW

100 m sty­lem kla­sycz­nym M pow. 36

 1. kpt. Tomasz Leja – 1:37,41 – AWL
 2. mjr Jacek Iwań­ski – 1:40:51 – LAW
 3. kmdr ppor. Krzysz­tof Gaw­ry­siak – 1:42,94 – AMW
 4. mjr Bar­tło­miej Pień­ko – 1:43,30 – WAT

100 m sty­lem grzbie­to­wym M do 35

 1. st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – 1:00,95 – WAT
 2. mar. pchor. Rafał Cibo­row­ski – 1:04,23 – AMW
 3. st. szer. pchor. Michał Kwo­lek – 1:20,62 – AWL

100 m sty­lem grzbie­to­wym M pow. 36

 1. st. chor. sztab. Zbi­gniew Miko­łaj­czyk – 1:42,69 – AWL
 2. ppłk Prze­my­sław Kula – 1:45,79 – WAT
 3. kmdr por. Bog­dan Poja­wa – 2:15,54 – AMW

100 m sty­lem motyl­ko­wym do 35

 1. st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – 59,22 – WAT
 2. szer. pchor. Dawid Sza­rek – 1:01,84 – AWL
 3. mat pchor. Miko­łaj Jan­czak – 1:02,07 – AMW

100 m sty­lem motyl­ko­wym pow. 36

 1. mjr Krzysz­tof Goc­man – 1:48,09 – WAT
 2. mjr Marek Kociu­ba – 1:52,42 – AWL
 3. kmdr Daniel Pożar­ski – 1:55,97 – AMW

Szta­fe­ta 4 × 50 m sty­lem dowol­nym M

 1. mar. pchor. Rafał Cibo­row­ski – 1:42,39 – AMW
  mat pchor. Miko­łaj Jan­czak
  mar. pchor. Mar­cin Kaź­mier­czak
  mar. pchor. Karol Kukul­ski
 1. st. szer. pchor Jakub Konop – 1:49,09 – LAW
  st. szer. pchor Iwo Pucha­czew­ski
  st. szer. pchor. Szy­mon Koniecz­ka
  ppor. Jaro­sław Kawer­ski
 1. mjr Marek Kociu­ba – 2:19,82 – AWL
  st. chor. sztab. Zbi­gniew Miko­łaj­czyk
  kpt. Tomasz Leja
  por. Ser­giusz Blok
 1. ppłk Kon­rad Boro­wiec­ki – 2:29,86 – WAT
  ppłk Prze­my­sław Kula
  mjr Krzysz­tof Goc­man
  mjr Bar­tło­miej Pień­ko

Szta­fe­ta 4 × 50 m sty­lem dowol­nym K

 1. por. Anna Mlecz­ko – 2:42,11 – AWL
  szer. pchor. Alek­san­dra Kciuk
  kpt. Agniesz­ka Macie­jew­ska – Mie­dziak
  szer. pchor. Wero­ni­ka Ślicz­niak
 1. st. Szer. Pchor. Karo­li­na Adam­kie­wicz – 2:43,83 – WAT
  szer. pchor. Maja Bie­lec­ka
  mjr Mał­go­rza­ta Kopyt­ko
  mjr Anna Boruc­ka

Szta­fe­ta 4 × 50 m sty­lem zmien­nym M

 1. st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – 1:48,19 – WAT
  st. kpr. pchor. Dawid Grab­czak
  st. kpr. pchor.Stanisław Wło­dar­czyk
  ppor. Ceza­ry Rams
 1. st. szer. pchor. Michał Kwo­lek – 2:01,50 – AWL
  szer. pchor. Hubert Tybi­szew­ski
  szer. pchor. Dawid Sza­rek
  st. kpr. pchor. Michał Per­ka
 1. kmdr por. Bog­dan Poja­wa – 3:03,12 – AMW
  kmdr ppor. Krzysz­tof Gaw­ry­siak
  kmdr Daniel Pożar­ski
  kmdr por. Prze­my­sław Rodwald

 

Sukcesy reprezentacji WAT w kickboxingu

wpis w: Aktualności, SWF | 0

W dniach 12 – 13 paź­dzier­ni­ka we Wro­cła­wiu na tere­nie obiek­tów spor­to­wych Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych odby­ły się VI Mistrzo­stwa Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w Kick­bo­xin­gu, zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Pol­ski Zwią­zek Kick­bo­xin­gu oraz DSF Kick­bo­xing Chal­len­ge. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li: tre­ner sek­cji Kick­bo­xin­gu mgr Artur Gru­ba oraz zawod­ni­cy – Mar­ta Mak­sim, Grze­gorz Siko­ra, Domi­nik Szym­czak i Maciej Wró­blew­ski.

Zawod­nicz­ka Mar­ta Mak­sim, ule­ga­jąc mini­mal­nie w fina­le prze­ciw­nicz­ce z Komen­dy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Łodzi zdo­by­ła srebr­ny medal w for­mu­le Kick-Light. Grze­gorz Siko­ra poko­nał w pół­fi­na­le Prze­my­sła­wa Zdzieb­ko z Biesz­czadz­kie­go Oddzia­łu Stra­ży Gra­nicz­nej,  a w wal­ce fina­ło­wej  zde­kla­so­wał Mate­usza Sień­ko z Woj­sko­wej Sek­cji Wal­ki w Bli­skim Kon­tak­cie „PODHALAŃCZYK” i został Mistrzem Pol­ski w for­mu­le K-1 w kate­go­rii wago­wej do 75kg. Kolej­ny nasz zawod­nik Domi­nik Szym­czak tak­że sta­nął na naj­wyż­szym stop­niu podium w kate­go­rii wago­wej do 94 kg i zdo­był swój VII w karie­rze tytuł Mistrza Pol­ski, poko­nu­jąc kolej­no: Dawi­da Gostom­skie­go ze Star­gar­du Gdań­skie­go, Mate­usza Nowic­kie­go z WŻW Poznań, a w fina­le bar­dzo doświad­czo­ne­go zawod­ni­ka Artu­ra Zie­liń­skie­go z EKK Elbląg sto­sun­kiem punk­tów 10:8. Maciej Wró­blew­ski uległ nie­znacz­nie sto­sun­kiem punk­tów 4:9 zawod­ni­ko­wi repre­zen­tu­ją­ce­mu OSP Pion­ki Szy­mo­no­wi Gra­bow­skie­mu, zaj­mu­jąc osta­tecz­nie 3 miej­sce w swo­jej kate­go­rii wago­wej do 79 kg. Maciej, pomi­mo tego, że były to jego jed­ne z pierw­szych kro­ków na kick­bo­xer­skich matach, poka­zał się z bar­dzo dobrej stro­ny.

Jak co roku, nasi kick­bok­se­rzy zdo­by­wa­ją naj­wyż­sze tytu­ły, udo­wad­nia­jąc jed­no­cze­śnie, że spor­ty wal­ki w naszej Alma Mater sto­ją na bar­dzo dobrym pozio­mie. Zarów­no w VI Mistrzo­stwach Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w Kick­bo­xin­gu, jak i pod­czas majo­wych Mistrzostw Pol­ski AZS nasi zawod­ni­cy sta­nę­li na podium. Za przy­go­to­wa­nie naszych kick­bok­se­rów i ich wyszko­le­nie odpo­wie­dzial­ni są: mgr Artur Gru­ba (Kickboxing/Karate), mgr Mariusz Jad­czak (KRAV MAGA) i mgr Karol Lan­dow­ski (Boks).

st. kpr. pchor. Domi­nik Szym­czak
fot. st. kpr. pchor. Domi­nik Szym­czak; DSF Kick­bo­xing Chal­len­ge

1 2 3 4 11