Wyniki siatkarek WAT na półmetku rozgrywek AMW

Siat­kar­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na pół­met­ku roz­gry­wek I Ligi Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy upla­so­wa­ły się w pierw­szej czwór­ce!. Jest to bar­dzo dobra pro­gno­za przed następ­ną kolej­ką rywa­li­za­cji, szcze­gól­nie, że od zaj­mu­ją­cej trze­ciej pozy­cji Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, dru­ży­na WAT‑u mia­ła wię­cej zwy­cięstw. W tego­rocz­nej edy­cji roz­gry­wek pierw­sze czte­ry zespo­ły z Ligii Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy poja­dą w kwiet­niu na tur­niej „Final Four” naj­le­piej spra­wu­ją­cych się dru­żyn z całej Pol­ski.

 Zaję­cie tak wyso­kie­go miej­sca nie przy­szło jed­nak naszym siat­kar­kom bez tru­du. Pierw­sze dwa mecze to poraż­ka naszych zawod­ni­czek. Nale­ży jed­nak zazna­czyć, że gra­ły one z dru­ży­na­mi VISTULI oraz AWF, gdzie w skła­dzie gra­ją dru­go­li­go­we siat­kar­ki. Zwy­cię­ska pas­sa dziew­czyn z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej roz­po­czę­ła się od meczu z Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim, w któ­rym po zacię­tej wal­ce WAT zwy­cię­żył 3:2. Po trud­nym meczu z ALK i wygra­nym dra­ma­tycz­nym tie-bre­aku, dobra pas­sa trwa­ła już do koń­ca run­dy. Final­nie zawod­nicz­ki WAT poko­na­ły jesz­cze dru­ży­ny: WUM i UKSW i w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze, stwo­rzo­nej przez kibi­ców, zano­to­wa­ła duży suk­ces spor­to­wy.

Trzon zespo­łu sta­no­wią zawod­nicz­ki, któ­re w zeszłym roku wywal­czy­ły awans do 1 Ligi. Cie­szy jed­nak, że do dru­ży­ny dołą­czy­ły nowe, któ­re już udo­wod­ni­ły, że są potrzeb­ne i odgry­wa­ją waż­ną rolę w suk­ce­sie całe­go zespo­łu. Oby tak dalej. Zapra­sza­my na mecze i zachę­ca­my do kibi­co­wa­nia naszej dru­ży­ny.

Skład dru­ży­ny: Mag­da­le­na Wal­czak, Joan­na Biskup, Mar­ty­na Sume­ra, Nata­lia Gumow­ska, Nata­lia Ossow­ska, Nata­lia Gajew­ska, Mar­ty­na Łokie­tek, Kata­rzy­na Stry­jew­ska, Ewa Adam­czyk, Alek­san­dra Wusie­wicz, Gabry­sia Siko­ra, Anna Czu­maj, Nata­lia Muraw­ska, Julia Janus, Mar­ty­na Widuch, mgr Anna Rybak

Tre­ner: mgr Anna Rybak i mgr Jacek Kowal

tekst i fot. mgr Jacek Kowal

Drużynowy Akademicki Turniej Judo

18 stycz­nia 2020 r w obiek­tach spor­to­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zor­ga­ni­zo­wa­ny został Dru­ży­no­wy Aka­de­mic­ki Tur­niej Judo. Na matach roz­ło­żo­nych na hali gier rywa­li­zo­wa­li stu­den­ci naj­więk­szych war­szaw­skich uczel­ni oraz zapro­sze­ni na ten tur­niej woj­sko­wi stu­den­ci z Wro­cła­wia. Współ­or­ga­ni­za­to­rem zawo­dów był AZS War­sza­wa. Wal­ki były nie­zwy­kle zacię­te i emo­cjo­nu­ją­ce.

Wyni­ki koń­co­we tur­nie­ju dru­ży­no­we­go:

 • 1 miej­sce: Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych – Wro­cław
 • 2 miej­sce: Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 • 3 miej­sce: Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

tekst i fot. dr Andrzej Cho­da­ła

Grudniowe sukcesy futsalistek WAT

Rok 2019 zakoń­czył się suk­ce­sa­mi Kobie­cej Repre­zen­ta­cji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w pił­ce noż­nej halo­wej (fut­sa­lu).

Naj­pierw w dniach 7 – 8 grud­nia na obiek­tach WAT odby­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza w fut­sa­lu kobiet. Po raz pierw­szy w histo­rii star­tów Nasze stu­dent­ki zdo­by­ły brą­zo­we meda­le. Nale­ży tutaj pod­kre­ślić fakt, że nie­znacz­nie lep­sze od nas były zespo­ły (UW i SGGW), któ­re na co dzień gra­ją w Eks­tra­li­dze Kra­jo­wej Fut­sa­lu Kobiet.

Kolej­nym zna­czą­cym suk­ce­sem Naszych zawod­ni­czek było zdo­by­cie dru­gie­go miej­sca w Fina­le Fut­sa­lo­we­go Pucha­ru Pol­ski na szcze­blu Mazo­wiec­kim. Tur­niej odbył się 22 grud­nia na obiek­tach WAT, gdzie poma­ga­li­śmy rów­nież w jego orga­ni­za­cji. Zawo­dy wygra­ły pił­kar­ki „Kró­lew­scy” Płock, któ­re wygra­ły z Nami nie­znacz­nie (6:5) po bar­dzo wyrów­na­nym meczu.

W Nowym Roku Nasze Stu­dent­ki zagra­ją w Pół­fi­na­le Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski, któ­re odbę­dą się w War­sza­wie w dniach 6 – 9 lute­go.

Repre­zen­ta­cja WAT wystą­pi­ła w skła­dzie:

 • plut. pchor. Ange­li­ka CHUDA
 • szer. pchor. Alek­san­dra FICEK
 • st. kpr. pchor. Domi­ni­ka GOMÓŁKA
 • mgr inż. Justy­na JONIK – kapi­tan repre­zen­ta­cji
 • st. szer. pchor. Kata­rzy­na KULESIK
 • kpr. pchor. Karo­li­na KWAPIEŃ
 • szer. pchor. Julia SADEK
 • st. kpr. pchor. Alek­san­dra SKOWROŃSKA
 • st. kpr. pchor. Nata­lia STANIOS
 • st. szer. pchor. Kata­rzy­na STEFANIK
 • kpr. pchor. Karo­li­na URBANOWICZ
 • Wero­ni­ka WÓJCICKA

Tre­ner repre­zen­ta­cji
mgr Piotr Fie­do­ruk

Reprezentacje piłki nożnej KU AZS WAT w sezonie 2019/2020

Pił­kar­ska dru­ży­na KU AZS Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej po cięż­ko prze­pra­co­wa­nych przy­go­to­wa­niach do sezo­nu 2019/20, przy­stą­pi­ła do roz­gry­wek ligo­wych w Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza orga­ni­zo­wa­nych przez AZS War­sza­wa. Wszyst­kie swo­je mecze, nasza repre­zen­ta­cja mogła roze­grać na dosko­na­le przy­go­to­wa­nym sta­dio­nie SWF WAT. W roz­gryw­kach bio­rą udział repre­zen­ta­cje:

 • Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski,
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska,
 • Szko­ła Głów­na Han­dlo­wa,
 • Szko­ła Głów­na Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go,
 • Aka­de­mia Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go.

Świet­na posta­wa zawod­ni­ków na boisku pozwo­li­ła na zaję­cie I miej­sca na koniec run­dy jesien­nej i w dobrych humo­rach ocze­ki­wać kolej­nej run­dy roz­gry­wek.

Pod­czas prze­rwy zimo­wej zawod­ni­cy nie próż­nu­ją i dosko­na­le pre­zen­tu­ją się w roz­gryw­kach Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w pił­ce noż­nej halo­wej nie prze­gry­wa­jąc ani jed­ne­go meczu. Cze­ka­my z nie­cier­pli­wo­ścią na kolej­ne suk­ce­sy, wyni­kiem cze­go może być udział obu repre­zen­ta­cji w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski. Już nie­ba­wem peł­na rela­cja z roz­gry­wek.

Świet­nie zapre­zen­to­wa­ła się tak­że dam­ska repre­zen­ta­cja KU AZS WAT w tur­nie­ju pił­ki noż­nej halo­wej Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza zaj­mu­jąc III miej­sce. Tur­niej odbył się na dużej hali SWF WAT.

Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych, a w szcze­gól­no­ści stu­den­tów pierw­sze­go roku, któ­rzy chcą wes­przeć sze­re­gi naszej repre­zen­ta­cji w przy­szłej run­dzie, na tre­nin­gi już od lute­go 2020r. Przed nami cięż­ka run­da wio­sen­na. Dzię­ku­je­my tak­że coraz szer­sze­mu gro­nu kibi­ców, któ­rzy wspie­ra­ją nas mimo nie­ko­rzyst­nej, aury na naszym obiek­cie spor­to­wym. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my kolej­nych suk­ce­sów.

Ze spor­to­wym pozdro­wie­niem
Tre­ne­rzy repre­zen­ta­cji:

mgr Piotr Fie­do­ruk
mgr Rafał Paw­łow­ski

WAT mistrzem jesieni

Siat­ka­rze Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej błysz­cze­li na zaple­czu aka­de­mic­kiej siat­kar­skiej eli­ty. Po zeszło­rocz­nym spad­ku z pierw­szej ligi Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy zespół pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Grze­go­rza Psz­czo­łę przy­stą­pił z począt­kiem listo­pa­da do wal­ki o powrót do naj­wyż­szej kla­sy roz­gryw­ko­wej. Dru­ży­na wzmoc­ni­ła się kil­ko­ma mło­dy­mi zawod­ni­ka­mi, któ­rzy z powo­dze­niem star­to­wa­li na ostat­nim tur­nie­ju „Var­so­via­dy” zdo­by­wa­jąc srebr­ne meda­le. Dla­te­go też przed­se­zo­no­we nastro­je były bojo­we, a pierw­sze miej­sce w tabe­li na pół­met­ku zma­gań dają­ce bez­po­śred­ni awans na pół­fi­na­ły Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski sta­ło się głów­nym celem WAT-owców.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na mie­rzy­ła się kolej­no z eki­pa­mi:

 • Uni­wer­sy­tet Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go
 • Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski II
 • Aka­de­mia Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go
 • War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Medycz­ny
 • Uczel­nia Łazar­skie­go

Wszyst­kie pięć spo­tkań koń­czy­ły się bez­a­pe­la­cyj­nym zwy­cię­stwem woj­sko­wych, któ­rzy nie zosta­wia­li swo­im prze­ciw­ni­kom żad­nych złu­dzeń, kto jest lep­szy na boisku. Tak total­ną domi­na­cję, któ­rą nie­czę­sto moż­na odno­to­wać nawet w naj­bar­dziej egzo­tycz­nych siat­kar­skich roz­gryw­kach, naj­le­piej przed­sta­wia­ją ligo­we sta­ty­sty­ki. Każ­dy roze­gra­ny set siat­ka­rze WAT‑u wygra­li tra­cąc śred­nio tyl­ko 15 pkt! Osią­gnię­te wyni­ki dały kwa­li­fi­ka­cję na przy­szło­rocz­ny tur­niej pół­fi­na­ło­wy Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski, a zapre­zen­to­wa­ny styl roz­pa­lił ape­ty­ty na coś wię­cej, niż sam awans w ligo­wej dra­bin­ce.

Tre­ner Grze­gorz Psz­czo­ła:

„Chło­pa­ki wyci­snę­li z tych spo­tkań napraw­dę bar­dzo dużo, nie zawsze prze­ciw­ni­cy byli w sta­nie nawią­zać wyrów­na­ną wal­kę, o czym świad­czą licz­by w tabe­li. Wie­my gdzie jeste­śmy i wie­my, że stać nas na dal­szy roz­wój. W poprzed­nich sezo­nach nasza for­ma na wio­snę zde­cy­do­wa­nie rosła, zro­bi­my wszyst­ko, co się da, aby sytu­acja się powtó­rzy­ła. Cza­sa­mi musisz zaak­cep­to­wać, że nie możesz wygry­wać cały czas ale my w run­dzie rewan­żo­wej znów pla­nu­je­my kro­czyć od zwy­cię­stwa do zwy­cię­stwa.”

Woj­ciech Dawid, przyj­mu­ją­cy i kapi­tan zespo­łu:

„W pierw­szej run­dzie roz­gry­wek wygra­li­śmy wszyst­kie spo­tka­nia bez stra­ty seta. Cel, któ­rym było zakwa­li­fi­ko­wa­nie się do AMP został osią­gnię­ty. Taki wynik w pierw­szej run­dzie tyl­ko moty­wu­je nas do dal­szej pra­cy, ponie­waż w dru­giej czę­ści roz­gry­wek chce­my utrzy­mać fotel lide­ra i tym samym awan­so­wać bez­po­śred­nio do pierw­szej ligi. Teraz idą Świę­ta, więc będzie to dla nas okres luź­niej­szy pod wzglę­dem tre­nin­gów, lecz zaraz po nich wzna­wia­my przy­go­to­wa­nia do run­dy rewan­żo­wej.” 

Sło­wa podzię­ko­wa­nia nale­żą się rów­nież wszyst­kim kibi­com i sym­pa­ty­kom AZS WAT, któ­rzy szczel­nie wypeł­nia­li halę przy uli­cy Kar­te­zju­sza 1. Fan­ta­stycz­ny doping z pew­no­ścią był jed­nym z atu­tów gospo­da­rzy. Pozo­sta­je wie­rzyć, iż po run­dzie rewan­żo­wej gorą­ca atmos­fe­ra na hali Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej znów powró­ci, tym razem na pierw­szo­li­go­we par­kie­ty!

Zespół Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w sezo­nie 2019/2020:

Roz­gry­wa­ją­cy: Erik Mikul­ski, Bar­tosz Kuty­ła, Szy­mon Madzio

Ata­ku­ją­cy: Ceza­ry Rudz­ki

Przyj­mu­ją­cy: Dawid Woj­ciech, Micha­lak Kuba, Mikul­ski Bar­tło­miej, Nowak Paweł, Piłat Olaf

Środ­ko­wi: Pał­ka Jakub, Sta­niak Bła­żej, Szczy­giel­ski Karol, Szwed Mate­usz

Libe­ro: Litwi­niuk Szy­mon, Molen­da Domi­nik, Top­czew­ski Nor­bert

Tre­ner: Grze­gorz Psz­czo­ła

tekst i fot. Grze­gorz Psz­czo­ła

Udany start sezonu zawodników sekcji pływackiej

Mimo póź­ne­go roz­po­czę­cia tre­nin­gów sek­cja pły­wac­ka KU AZS WAT może pochwa­lić się suk­ce­sa­mi już na począt­ku sezo­nu. Już na dru­gim rzu­cie Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy padły 4 rekor­dy WATu. Nowe rekor­dy zosta­ły pobi­te w kon­ku­ren­cjach:

 • szta­fe­ta 4 x 50 m st. dowol­nym MIX w skła­dzie pchor. Anna Borys (16 kp), szer. pchor. Julia Sob­czyń­ska (15 kp), szer. pchor. Dawid Pie­trzak (3 kp), sierż. pchor. Dawid Grab­czak (1 kp);
 • 100 m st. dowol­nym przez Rena­tę Wie­trzyń­ską (WIM);
 • 100 m st. motyl­ko­wym przez Kami­lę Fala­ciń­ską (DSS);
 • 100 m st. zmien­nym przez pchor. Alek­san­drę Kapłon (17 kp).

Oprócz rekor­dów zawod­ni­cy mogą pochwa­lić się rów­nież wyso­ki­mi loka­ta­mi w indy­wi­du­al­nych wyści­gach. Pod­czas II rzu­tu bar­dzo dobrze zapre­zen­to­wa­ła się żeń­ska część sek­cji. I miej­sce w wyści­gu na 100 m st. dowol­nym zaję­ła Rena­ta Wie­trzyń­ska (WIM). Pierw­szą loka­tę wywal­czy­ła rów­nież Kami­la Fala­ciń­ska (DSS) w kon­ku­ren­cji 100 m st. motyl­ko­wym. II miej­sca zaję­ły szer. pchor. Alek­san­dra Kapłon (17 kp) na 100 m st. dowol­nym oraz szer. pchor. Anna Borys (16 kp) w wyści­gu na 50 m st. grzbie­to­wym. Szer. pchor. Alek­san­dra Kapłon (17 kp) wywal­czy­ła rów­nież III miej­sce na 100 m st. zmien­nym. Wśród męż­czyzn bar­dzo dobry­mi wyni­ka­mi mogą poszczy­cić się sierż. pchor. Dawid Grab­czak (1 kp), któ­ry zajął II miej­sce w kon­ku­ren­cji 50 m st. kla­sycz­nym oraz plut. pchor. Kac­per Bier­nac­ki (10 kp), któ­ry upla­so­wał się na II miej­scu na 50 m st. grzbie­to­wym. Bar­dzo dobrze wypa­dły wyści­gi szta­fe­to­we. Kobie­ty w skła­dzie: szer. pchor. Anna Borys (16 kp), Ilo­na Bia­łec­ka (WLO), Kami­la Fala­ciń­ska (DSS), szer. pchor. Alek­san­dra Kapłon (17 kp) zaję­ły II miej­sce w szta­fe­cie 4 x 50 m st. zmien­nym. Męż­czyź­ni w skła­dzie: szer. pchor. Dawid Pie­trzak (3 kp), plut. pchor. Kac­per Bier­nac­ki (10 kp), sierż. pchor. Dawid Grab­czak (1 kp); por. Ceza­ry Rams (dowód­ca 15 kp) wywal­czy­li III miej­sce w szta­fe­cie 4 x 50 m st. zmien­nym. Dużym suk­ce­sem oka­zał się rekor­do­wy wyścig szta­fe­ty 4 x 50 m st. dowol­nym MIX, któ­ra oprócz rekor­du WAT wywal­czy­ła rów­nież I miej­sce w tej kon­ku­ren­cji. Całej dru­ży­nie gra­tu­lu­je­my wyni­ków i życzy­my dal­szych suk­ce­sów w sezo­nie 2019/20.

Tekst i fot. Kami­la Fala­ciń­ska

Zawodnik WAT mistrzem Europy w Trójboju Siłowym

Zawod­nik KU AZS WAT Piotr Sadow­ski, absol­went Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki, zdo­był tytuł Mistrza Euro­py Senio­rów w kate­go­rii 120 kg pod­czas Mistrzostw Euro­py Senio­rów w Trój­bo­ju Siło­wym. Zawo­dy odby­ły się w dniach 25.11. – 08.12. w Kow­nie (Litwa).

Wśród naj­sil­niej­szych atle­tów nasze­go kon­ty­nen­tu Piotr Sadow­ski już przed ostat­nim podej­ściem zapew­nił sobie zło­ty medal.

Tekst i fot.: Wal­de­mar Stan­gret

Mistrzostwa Służb Mundurowych w sportach walki

W dniach 06 – 07 grud­nia 2019 r. w Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych imie­nia gene­ra­ła Tade­usza Kościusz­ki we Wro­cła­wiu odby­ły się III Mistrzo­stwa Służb Mun­du­ro­wych w Spor­tach Wal­ki o Puchar Rek­to­ra-Komen­dan­ta Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych. W tego­rocz­nych Mistrzo­stwach moż­na było rywa­li­zo­wać w: bra­zy­lij­skim jujit­su w for­mu­le no gi, kara­te kon­tak­to­wym, judo oraz zapa­sach w sty­lu wol­nym. Woj­sko­wą Aka­de­mie Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło dwóch pod­cho­rą­żych w kon­ku­ren­cji kara­te.

Wyni­ki:

 • II miej­sce kumi­te męż­czyzn ‑90kg: szer. pchor. Bucholc Prze­my­sław
 • III miej­sce kumi­te męż­czyzn ‑80kg: kpr. pchor. Kuczyń­ski Karol

Artur Gru­ba
fot. Karol Kuczyń­ski

AMWiM w judo

6 grud­nia 2019 r. w Pawi­lo­nie Spor­tów Wal­ki Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w War­sza­wie roze­gra­ny został I rzut Mistrzostw War­sza­wy i Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go w JUDO. W zawo­dach uczest­ni­czy­li rów­nież stu­den­ci naszej uczel­ni. Wyni­ki naszych zawod­ni­ków w indy­wi­du­al­nej rywa­li­za­cji:

Kat.wag. 66 kg

 1. Piotr Figar­ski
 2. Patryk Pią­tek
 3. Mate­usz Mohr

Kat.wag.73 kg

 1. Jakub Kowal­ski
 2. Szy­mon Ogra­bek

Kat.wag.+90 kg

 1. Tomasz Kło­daw­ski

W kla­sy­fi­ka­cji począt­ku­ją­cych kat. wag. 73 kg

 1. Kac­per Pio­tro­wicz
 2. Michał Paw­lik

Ponad­to w zawo­dach star­to­wa­li: Micha­ła Saje­wicz, Seba­stian Kądzie­la,

tekst i fot. Andrzej Cho­da­ła

Nowy rekord WAT w Maratonie Komandosa

Sierż. pchor. Mate­usz Pieś­kie­wicz z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zajął pierw­sze miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji „Szkol­nic­two Woj­sko­we i Cen­tra Szko­le­nia” XVI edy­cji Mara­to­nu Koman­do­sa, któ­ry odbył się 30 listo­pa­da w Lubliń­cu. W kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej nasz zawod­nik dobiegł do mety jako pią­ty (3 godz. 44 min. 3 s), usta­na­wia­jąc nowy rekord WAT w tym bie­gu, któ­ry był nie­po­bi­ty od 10 lat, gdy w 2009 r.  stu­dent cywil­ny naszej uczel­ni Jakub Szczer­ba prze­biegł mara­ton w cza­sie 3 godz. 58 min. 4 s.

Mara­ton Koman­do­sa to jed­na z naj­trud­niej­szych imprez tere­no­wych w Pol­sce. Łączy ona bieg na dystan­sie 42,2 km w peł­nym umun­du­ro­wa­niu oraz z ple­ca­kiem obcią­żo­nym do wagi co naj­mniej 10 kg. Naj­szyb­ciej tego­rocz­ną tra­sę poko­nał sierż. Artur Pelo z 7 Bry­ga­dy Obro­ny Wybrze­ża w Słup­sku (3 godz. 7 min 57 s). W tego­rocz­nej edy­cji wystar­to­wa­ło 445 zawod­ni­ków, w tym 6 z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Do tej pory Mara­ton Koman­do­sa przy­naj­mniej raz w życiu ukoń­czy­ło nie­mal 2500 osób. Każ­da z nich na pra­wej kla­pie gór­nej kie­sze­ni mun­du­ru może nosić odzna­kę z licz­bą ukoń­czo­nych zawo­dów. Jest ona do spraw­dze­nia rów­nież na pod­stro­nie orga­ni­za­to­ra.

XVI Mara­ton Koman­do­sa – wyni­ki męż­czyzn:

 1. sierż. Artur Pelo (7 Bry­ga­da Obro­ny Wybrze­ża Słupsk) – 3 godz. 7 min 57 s
 2. asp. Jacek Michu­lec (Komen­da Woje­wódz­ka Poli­cji Kato­wi­ce) – 3.30,50
 3. st. kpr. Artur Błasz­czyk (18 Dywi­zja Zme­cha­ni­zo­wa­na) – 3.42,00
 4. plut. Tomasz Jędra­szek (4 Brod­nic­ki Pułk Che­micz­ny) – 3.44,05
 5. sierż. pchor. Mate­usz Pieś­kie­wicz (Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na War­sza­wa) – 3.44,32
 6. sierż. sztab. Krzysz­tof Sagan (Samo­dziel­ny Pod­od­dział Anty­ter­ro­ry­stycz­ny Poli­cji Kato­wi­ce) – 3.47,34
 7. st. szer. Bar­tosz Alek­san­dro­wicz (31 Baza Lot­nic­twa Tak­tycz­ne­go) – 3.52,30
 8. Zbi­gniew Firek (WOLF Boxing Oświę­cim) – 3.52,51
 9. st. szer. Karol Szczut­kow­ski (4 Brod­nic­ki Pułk Che­micz­ny) – 3.54,21
 10. sierż. pchor. Mate­usz Palic­ki (Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych Wro­cław) – 3.55,13

Skla­sy­fi­ko­wa­no 402 zawod­ni­ków.

  Nazwisko i imię Edycja maratonu Komandosa Czas po 1 okr. Czas na mecie Miejsce w klasyfikacji OPEN
1 Pieśkiewicz Mateusz XVI MK
30.11.2019
01:48:10 03:44:32 5
2 Szczerba Jakub VI MK
28.11.2009
01:49:47 03:58:43 8
3 Sołczykiewicz Tomasz XI MK
29.11.2014
02:07:57 04:04:13 28
4 Kurzawiński Sławomir XIII MK
26.11.2016
01:57:10 04:10:32 24
5 Łuckoś Wiktor VII MK
27.11.2010
01:51:40 04:12:18 32
6 Kurzawiński Sławomir XIV MK
25.11.2017
01:59:16 04:13:26 24
7 Bartoszek Daniel IX MK
24.11.2012
02:01:09 04:13:38 17
8 Bartoszek Daniel VIII MK
26.11.2011
02:04:22 04:19:35 21
9 Gromacki Dawid X MK
30.11.2013
  04:23:49 32
10 Łuckoś Wiktor V MK
22.11.2008
02:07:46 04:37:17 26
11 Czarnecki Cezary VIII MK
26.11.2011
01:58:30 04:28:51 29
12 Kurek Jarosław VIII MK
26.11.2011
01:58:30 04:28:51 29
13 Mrówczyński Szymon XII MK
28.11.2015
01:56:14 04:29:07 67
14 Kłosowski Paweł XIII MK
26.11.2016
02:11:15 04:43:51 77
15 Wojciechowski Michał VIII MK
26.11.2011
02:07:04 04:45:14 47

 

Impre­zy spor­to­we wcho­dzą­ce w kla­sy­fi­ka­cję Szle­mu Koman­do­sa w 2020 r.:

 • 25 stycz­nia – 6.Ćwierćmaraton Koman­do­sa w Słup­sku,
 • 8 lute­go – 11.Półmaraton Koman­do­sa w WAT,
 • 13 mar­ca – 4. Set­ka Koman­do­sa w Lubliń­cu,
 • 2 paź­dzier­ni­ka – 24.Bieg o Nóż Koman­do­sa w Lubliń­cu,
 • 28 listo­pa­da – 17.Maraton Koman­do­sa w Lubliń­cu.

kpt. Paweł Żało­ba
fot. zmie​rzy​my​czas​.pl; WKB META; Jacek Szu­sta­kow­ski

1 2 3 4 16