Zwycięstwo Wojskowej Akademii Technicznej na Mistrzostwach Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w Biegu na Orientację

wpis w: SWF | 0

Mistrzo­stwa oby­ły się w dniach 14 – 16  czerw­ca 2019 roku. Zawo­dy roze­gra­ne były w bie­gu sprin­ter­skim, śred­nio­dy­stan­so­wym  i szta­fe­to­wym.

Po raz dru­gi z kolei oka­za­ło się, że WAT War­sza­wa posia­da naj­lep­szych orien­ta­li­stów wśród wszyst­kich uczel­ni woj­sko­wych w kra­ju. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na repre­zen­to­wa­na była przez 14-stu zawod­ni­ków i zawod­ni­czek w róż­nych kate­go­riach wie­ko­wych.

 1. ppłk KIJEWSKI Jacek
 2. mjr KOPYTKO Mał­go­rza­ta
 3. mjr BORUCKA Anna
 4. mjr WŁOCH Grze­gorz
 5. mjr PASZKOWSKI Robert
 6. kpt. RYŚ Paweł
 7. kpt. KORDELA Piotr
 8. kpt. KUREK Jaro­sław
 9. st. kpr. pchor. KONARCZAK Dariusz
 10. st. kpr. pchor. CYGAN Mar­ta
 11. st. kpr. pchor. SZCZEPANIUK Kamil
 12. kpr. pchor. TURCZYŃSKA Ali­cja
 13. kpr. pchor. CZĄBA Agniesz­ka
 14. szer. pchor. DOLAK Bar­tło­miej

Kla­sy­fi­ka­cja dru­ży­no­wa:

 1. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
 2. Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych
 3. Lot­ni­cza Aka­de­mia Woj­sko­wa
 4. Aka­de­mia Mary­nar­ki Woj­sko­wej
 5. Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej

W pierw­szym dniu zawo­dów na dystan­sie sprin­ter­skim na 14-stu star­tu­ją­cych zdo­by­li­śmy aż 10 meda­li i osią­gnę­li­śmy ogrom­ną prze­wa­gę punk­to­wą nad pozo­sta­ły­mi zespo­ła­mi.

Wyni­ki indy­wi­du­al­ne w bie­gu sprin­ter­skim:

 • K21 sre­bro CZĄBA Agniesz­ka, brąz TURCZYŃSKA Ali­cja
 • K35 zło­to KOPYTKO Mał­go­rza­ta, sre­bro BORUCKA Anna
 • M21 zło­to KUREK Jaro­sław, sre­bro SZCZEPANIUK Kamil, brąz DOLAK Bar­tło­miej
 • M35 zło­to KONARCZAK Dariusz
 • M45 zło­to KIJEWSKI Jacek, sre­bro PASZKOWSKI Robert

Zma­ga­nia na dystan­sie śred­nim zakoń­czy­li­śmy z dorob­kiem 6 meda­li

 • K35 zło­to KOPYTKO Mał­go­rza­ta
 • M21 zło­to SZCZEPANIUK Kamil, sre­bro DOLAK Bar­tło­miej, brąz KUREK Jaro­sław
 • M35 zło­to KONARCZAK Dariusz
 • M45 zło­to KIJEWSKI Jacek

Ostat­nie­go dnia szta­fe­ty WAT wywal­czy­ły dwa zło­te i jeden srebr­ny medal, co potwier­dzi­ło tak dobre wyni­ki indy­wi­du­al­ne. Tego dnia widać było siłę uczel­ni w tej pięk­nej dys­cy­pli­nie spor­tu, zna­nej na całym świe­cie pod angiel­ską nazwą ORIENTEERING.

Na wyróż­nie­nie zasłu­gu­ją pano­wie z kate­go­rii M21, uzna­wa­nej za naj­sil­niej­szą, gdyż star­tu­ją w niej męż­czyź­ni w wie­ku do 34 lat. Pano­wie w obu bie­gach indy­wi­du­al­nych zaję­li pierw­sze trzy miej­sca i w tym samym skła­dzie wygra­li bieg szta­fe­to­wy!

Naj­lep­szy­mi wśród naj­lep­szych oka­za­li się pano­wie z kate­go­rii M45 i M35.

Obaj wete­ra­ni ppłk. Jacek KIJEWSKI oraz st. kpr. pchor, Dariusz KONARCZAK nie mie­li sobie rów­nych koń­cząc zawo­dy z dorob­kiem trzech zło­tych meda­li!

Meda­li­stom i wszyst­kim pozo­sta­łym człon­kom repre­zen­ta­cji gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za wal­kę do same­go koń­ca!

W paź­dzier­ni­ku cze­ka­ją nas star­ty na Mistrzo­stwach Woj­ska Pol­skie­go, gdzie kon­ku­ren­cja będzie bar­dzo wyma­ga­ją­ca, jed­nak obie­cu­je­my god­nie repre­zen­to­wać WAT. Z pew­no­ścią nie odda­my żad­ne­go miej­sca bez wal­ki, aż do pod­bi­cia ostat­nie­go punk­tu.

Tre­ner sek­cji BnO  KU AZS WAT War­sza­wa,
mgr Dariusz Sokal­ski

Żeglarze obronili tytuł wicemistrzów Polski

wpis w: Aktualności, SWF | 0

W czwar­tek 6 czerw­ca zakoń­czy­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w Żeglar­stwie. W rega­tach roze­gra­nych w Wil­ka­sach na Mazu­rach wystar­to­wa­ło 70 zespo­łów z całej Pol­ski. Repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wywal­czy­li dru­gie miej­sce bro­niąc tym samym zeszło­rocz­ne­go tytu­łu wice­mi­strzów.

W run­dzie eli­mi­na­cyj­nej, roze­gra­nej pierw­sze­go dnia regat, sierż. pchor. Igor Der­wich wraz z zało­gą: szer. pchor. Jaku­bem Bart­cza­kiem i Sła­wo­mi­rem Patro­siem zaję­li 2 miej­sce pew­nie awan­su­jąc do run­dy fina­ło­wej. Pozo­sta­łe dwie zało­gi WAT szer. pchor. Rafał Bła­żej­czyk i Karol Erd awan­so­wa­li do run­dy fina­ło­wej mistrzostw z 8 i 11 miej­sca.

Dru­gie­go dnia, pod­czas run­dy fina­ło­wej, trzy zało­gi z WAT zna­la­zły się poza pierw­szą piet­nast­ką. Jed­nak w ostat­nim dniu, po prze­ana­li­zo­wa­niu pro­ble­mu i przy­go­to­wa­niu bar­dziej uni­wer­sal­nych usta­wień łódek uda­ło się znacz­nie popra­wić wyni­ki. Naj­wię­cej nad­ro­bił ster­nik Karol Erd z sierż. pchor. Szy­mo­nem Borej­zą i st. szer. pchor. Patry­kiem Pan­kiem. Dopły­wa­jąc na 5 i 6 miej­scach zapew­ni­li sobie 6 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej. Osta­tecz­nie na 9 miej­scu zosta­ła skla­sy­fi­ko­wa­na zało­ga pchor. Der­wi­cha, nato­miast szer. pchor. Rafał Bła­żej­czyk z Karo­li­ną Skow­roń­ską i st. kpr. Prze­my­sła­wem Kale­tą zna­leź­li się tuż za pierw­szą dzie­siąt­ką.

Wyrów­na­ne wyni­ki naszych załóg w połą­cze­niu z dużą roz­bież­no­ścią pozio­mu poszcze­gól­nych zespo­łów pozo­sta­łych uczel­ni dały nam dru­gie miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej wszyst­kich pol­skich uczel­ni.

Tekst i fot.: ppor. Adam Łożyń­ski

Zawodniczki AZS WAT Akademickimi Mistrzyniami Warszawy w tenisie ziemnym

wpis w: SWF | 0

1 czerw­ca 2019 r. na kor­tach teni­so­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej roze­gra­no dru­ży­no­we Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza w teni­sie ziem­nym. Wśród kobiet pierw­sze miej­sce zdo­był zawod­nicz­ki AZS WAT – mgr Karo­li­na Czar­kow­ska-Napier­ska i mgr Joan­na Dobro­wol­ska. W fina­le poko­na­ły repre­zen­ta­cję Aka­de­mii Leona Koź­miń­skie­go.

 

Finał:

WAT – ALK 2:1

Debel:

WAT – ALK 3:6, 6:3, 10:8

Joan­na Dobro­wol­ska, Karo­li­na Czar­kow­ska-Napier­ska – Con­stan­ze Ste­pan, Julia Pyzel

Sin­giel:

Joan­na Dobro­wol­ska – Con­stan­ze Ste­pan 5:7, 4:6

Karo­li­na Czar­kow­ska Napier­ska – Julia Pyzel 6:2, 6:3

 

Tre­ne­rem sek­cji jest mgr Dariusz Dawi­dziuk

mgr Bar­tosz Rusin

AMW i AMP w siatkówce plażowej

wpis w: SWF | 0

Koniec maja corocz­nie dostar­cza wie­lu emo­cji zwią­za­nych z aka­de­mic­kim tur­nie­jem o Mistrzo­stwo War­sza­wy. Zawo­dy są jed­no­cze­śnie pierw­szą fazą Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski, udział w pół­fi­na­łach gwa­ran­tu­je awans do 12 naj­lep­szych par w War­sza­wie. W nie­dzie­lę 20 maja Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li:

Tur­niej męż­czyzn:

 • WAT1: Kuba Micha­lak, Mate­usz Jawor­ski
 • WAT2: Adrian Wie­czo­rek, Nico­la­as van der Veer

Tur­niej kobiet:

 • WAT1: Nata­lia Ber­liń­ska, Joan­na Biskup

Pierw­sza męska para WAT-u tra­fi­ła do dol­nej czę­ści tur­nie­jo­wej dra­bin­ki, gdzie poko­na­ła kolej­no zespo­ły: SGGW1, ALK2 oraz AWF1. Zwy­cię­stwa w trzech kolej­nych spo­tka­niach pozwo­li­ły Kubie Micha­la­ko­wi i Mate­uszo­wi Jawor­skie­mu na pew­ny awans do pół­fi­na­łów AMP. Dopie­ro w ćwierć­fi­na­le musie­li uznać wyż­szość ALK4 i UW4.

Adrian Wie­czo­rek z Nico­la­asem van der Veer tra­fi­li wol­ny los w pierw­szej kolej­ce. W dru­giej poko­na­li pierw­szą parę Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, dzię­ki cze­mu oba męskie zespo­ły WAT zoba­czy­my za tydzień na obiek­tach MONTA BEACH VOLLEY CLUB, gdzie odbę­dą się pół­fi­na­ły AMP.

Kobie­ca para WAT w skła­dzie Nata­lia Ber­liń­ska, Joan­na Biskup dziel­nie wal­czy­ły w oby­dwu swo­ich spo­tka­niach, lecz musia­ły uznać wyż­szość prze­ciw­ni­czek. Duże bra­wa nale­żą się jed­nak już za sam udział w tur­nie­ju, gdyż obie zawod­nicz­ki nale­żą do trzo­nu dru­ży­ny WAT w pił­ce siat­ko­wej na hali i dopie­ro co zakoń­czy­ły mecze bara­żo­we uzy­sku­jąc awans do I ligi AMW.

Tydzień póź­niej, rów­nież w sto­li­cy, odby­ły się Pół­fi­na­ły Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski. Nasze obie męskie pary rywa­li­zo­wa­ły naj­pierw z lewej stro­ny tur­nie­jo­wej dra­bin­ki, następ­nie po pra­wej. Zabra­kło jed­nak umie­jęt­no­ści, doświad­cze­nia oraz szczę­ścia aby wywal­czyć kwa­li­fi­ka­cję do fina­łów. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na kolej­ny rok z rzę­du koń­czy beachvol­ley­ową rywa­li­za­cję na eta­pie pół­fi­na­łów, co jest oczy­wi­ście bar­dzo dobrym wyni­kiem. Duże bra­wa dla naszych zawod­ni­ków!

mgr Grze­gorz Psz­czo­ła

Medale dla kickboxerów

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Bli­sko 40 dru­żyn wzię­ło udział w Mistrzo­stwach Pol­ski Aka­de­mic­kie­go Związ­ku Spor­to­we­go w Kick­bo­xin­gu, któ­re odby­ły się 24 i 25 maja w Lubli­nie. W wyni­ku rywa­li­za­cji repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­li łącz­nie 7 meda­li: 4 zło­te, 1 srebr­ny oraz 2 brą­zo­we, co zapew­ni­ło im 2 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej. Orga­ni­za­to­rem zawo­dów był Pol­ski Zwią­zek Kick­bo­xin­gu oraz Klub Uczel­nia­ny AZS Wyż­szej Szko­ły Spo­łecz­no-Przy­rod­ni­czej im. Win­cen­te­go Pola w Lubli­nie.

Klub Uczel­nia­ny AZS WAT repre­zen­to­wa­li: sierż. pchor. Maciej Wró­blew­ski, sierż. pchor. Domi­nik Szym­czak, st. kpr. pchor. Grze­gorz Siko­ra, st. kpr. pchor Piotr Golon, kpr. pchor. Michał Zimoń, kpr. pchor. Maciej Turow­ski, st. szer. pchor. Olim­pia Gre­la oraz szer. pchor. Gerard Miło­szew­ski. Zawo­dy zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne w for­mu­łach Point-Figh­ting, Light-Con­tact oraz K-1 RULES. W for­mu­le Point-Figh­ting w kate­go­rii wago­wej 89 kg poko­nu­jąc wszyst­kich swo­ich prze­ciw­ni­ków, Domi­nik Szym­czak obro­nił tytuł Mistrza Pol­ski AZS z ubie­głe­go roku. Z kolei Olim­pia Gre­la wró­ci­ła z mistrzostw z 2 zło­ty­mi meda­la­mi w for­mu­łach Point-Figh­ting oraz Light Con­tact w kate­go­rii wago­wej 65 kg. Tytuł Wice­mi­strza Pol­ski wywal­czył nato­miast Grze­gorz Siko­ra w kate­go­rii wago­wej 79 kg w for­mu­le Light Con­tact. Dwa brą­zo­we meda­le do WAT przy­wieź­li tak­że Gerard Miło­szew­ski w kate­go­rii wago­wej  94 kg w for­mu­le Light Con­tact oraz Michał Zimoń w kate­go­rii wago­wej 74 kg w for­mu­le Point-Figh­ting.  

Spor­ty wal­ki coraz bar­dziej roz­wi­ja­ją się w naszej Alma Mater, a suk­ce­sy kick­bo­xe­rów to rów­nież wiel­ka zasłu­ga tre­ne­rów. Odpo­wie­dzial­ni za przy­go­to­wa­nie naszych zawod­ni­ków są: mgr Artur Gru­ba (Kickboxing/Karate), mgr Karol Lan­dow­ski (Boks) oraz  mgr Mariusz Jad­czak (KRAV MAGA). Dodaj­my, że mistrzo­stwa były spraw­dzia­nem dla Domi­ni­ka Szym­cza­ka oraz Pio­tra Golo­na, któ­rzy będą repre­zen­to­wać nasz kraj oraz uczel­nię na Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Euro­py w Chor­wa­cji od 30 lip­ca do 3 sierp­nia 2019 r.

sierż. pchor. Domi­nik Szym­cza

Zwycięstwo w Akademickich Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Bar­dzo uda­ny sezon notu­ją lek­ko­atle­ci Klu­bu Uczel­nia­ne­go AZS WAT. Po zwy­cię­stwie repre­zen­ta­cji kobiet i zaję­ciu dru­gie­go miej­sca repre­zen­ta­cji męż­czyzn w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy i Mazow­sza, oby­dwie repre­zen­ta­cje zwy­cię­ży­ły w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w typach uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych. Zawo­dy zosta­ły roze­gra­ne w minio­ny week­end w Łodzi.

Szcze­gól­ne gra­tu­la­cje nale­żą się kobie­cej repre­zen­ta­cji WAT sek­cji lek­kiej atle­ty­ki, któ­ra zaję­ła wyso­kie siód­me miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej (wśród repre­zen­tan­tów 70 uczel­ni i szkół wyż­szych) i po raz pierw­szy zwy­cię­ży­ła w kla­sy­fi­ka­cji w typach uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych.

Męska repre­zen­ta­cja skła­da­ją­ca się z sprin­te­rów (10 zawod­ni­ków), skocz­ków (2 zawod­ni­ków) i mio­ta­czy (3 zawod­ni­ków), bez bie­ga­czy na śred­nich dystan­sach, po raz kolej­ny sta­nę­ła na naj­wyż­szym stop­niu podium. Na wyróż­nie­nie zasłu­gu­je zdo­by­cie 3 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej przez szta­fe­tę 4×100 m męż­czyzn. Wyprze­dzi­ły nas tyl­ko zespo­ły AWF Kra­ków i AWF Poznań, a za nami były szta­fe­ty repre­zen­tu­ją­ce 40 uczel­ni. W kla­sy­fi­ka­cji typów uczel­ni zawod­ni­cy WAT zwy­cię­ży­li we wszyst­kich kon­ku­ren­cjach sprin­ter­skich (100, 200, 400, 4×100 m i 4×400 m). Do rywa­li­za­cji w kon­ku­ren­cji męż­czyzn przy­stą­pi­ły repre­zen­ta­cje 67 uczel­ni i szkół wyż­szych.

O dobrym przy­go­to­wa­niu i świet­nej for­mie świad­czą usta­no­wio­ne na zawo­dach rekor­dy życio­we i popra­wio­ne rekor­dy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Nowe rekor­dy WAT usta­no­wi­ły: Alek­san­dra Paw­lic­ka (100 m – 12,90 s), Justy­na Mizak (200 m – 26,85 s), Mał­go­rza­ta Czer­ska (400 m – 61,04 s), Kin­ga Reda (1500 m – 4:52,43 min), Beata War­choł, Mał­go­rza­ta Czer­ska, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Paw­lic­ka (szta­fe­ta 4×100 m – 51,16 s).

 

Meda­le zdo­by­li:

Zło­te:

 • 100 m – Szy­mon Pio­trow­ski (10,99 s)
 • 200 m – Arka­diusz Drę­żek (22,50 s)
 • 400 m – Michał Opoc­ki (50,44 s)
 • 4×100 m – Arka­diusz Drę­żek, Dawid Muzy­czuk, Arka­diusz Orzeł, Szy­mon Pio­trow­ski (42,46 s)
 • 4×400 m – Dawid Muzy­czuk, Jakub Pędzi­wiatr, Emil Czar­noc­ki, Michał Opoc­ki (3:24,94 min)
 • Skok wzwyż – Kac­per Kopeć (175 cm)

Srebr­ne:

 • 4×400 m – Beata War­choł, Nata­lia Wło­dar­czyk, Justy­na Mizak, Mał­go­rza­ta Czer­ska (4:10,43 min)
 • Skok wzwyż – Szy­mon Birt (170 cm)

Brą­zo­we:

 • 100 m – Dawid Muzy­czuk (11,11 s)
 • 400 m – Mał­go­rza­ta Czer­ska (61,04 s)
 • 4×100 m – Beata War­choł, Mał­go­rza­ta Czer­ska, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Paw­lic­ka (51,16 s)
 • Skok w dal: Wero­ni­ka Bara­nek (5,07 m).

 

W zawo­dach na czo­ło­wych miej­scach upla­so­wa­li się tak­że: 1 miej­sce: trój­skok – Domi­ni­ka Chom­czyk (11,00 m), 100 m przez płot­ki – Elwi­ra Wró­bel (17,74 s), 2 miej­sce: 110 m przez płot­ki – Szy­mon Birt (16,90 s), 3 miej­sce: trój­skok – Anna Dawi­diuk (10,34 m).

Leszek Kle­szow­ski
fot. archi­wum sek­cji LA

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w siatkówce kobiet

wpis w: SWF | 0

Siat­kar­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej po rocz­nej nie­obec­no­ści powró­ci­ły do 1 Ligii Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza . Po inten­syw­nym, peł­nym emo­cji sezo­nie dru­ży­na WAT upla­so­wa­ła się na dru­gim miej­scu tabe­li i wywal­czy­ła moż­li­wość gry o awans do naj­wyż­szej ligi roz­gry­wek. W meczach bara­żo­wych poko­na­ły repre­zen­tant­ki Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie. Pierw­sze spo­tka­nie zakoń­czy­ło się wyni­kiem 3 : 1 na korzyść dziew­czyn z WATu. Dru­gi mecz, roz­gry­wa­ny już na wła­snym boisku i przy peł­nych try­bu­nach, nie pozo­sta­wił wąt­pli­wo­ści i siat­kar­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­pie­czę­to­wa­ły swój awans do 1 ligi wygry­wa­jąc z dru­ży­ną SGH 3 : 0.

 Skład:

 1. Szóst­kie­wicz Pau­li­na,
 2. Wal­czak Mag­da,
 3. Wusie­wicz Ola,
 4. Cem­brzyń­ska Zuza,
 5. Siko­ra Gabry­sia,
 6. Gumow­ska Nata­lia,
 7. Ber­liń­ska Nata­lia,
 8. Ossow­ska Nata­lia,
 9. Rybak Anna,
 10. Stry­jew­ska Kasia,
 11. Sume­ra Mar­ty­na,
 12. Biskup Joan­na

Tre­ner: Jacek Kowal.

mgr Jacek Kowal

Szczypiorniaki z WAT jadą na finał Akademickich Mistrzostw Polski

wpis w: SWF | 0

Pod­czas majo­we­go week­en­du, w dniach 17 – 19 maja dru­ży­na sek­cji pił­ki ręcz­nej z KU AZS WAT wal­czy­ła w Pół­fi­na­łach Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski. W tym roku odby­ły się one w Łodzi. Zespół, pod okiem tre­ne­ra Mar­ka Szew­ca, wyru­szył w solid­nym, peł­nym skła­dzie. W pią­tek roz­gry­wa­ne były pierw­sze mecze gru­po­we. Od począt­ku zawo­dów zawod­ni­cy nie pozo­sta­wi­li złu­dzeń, że przy­je­cha­li tutaj tyl­ko na wyciecz­kę. Poko­na­li Poli­tech­ni­kę Łódz­ką (21:15), a następ­nie zre­wan­żo­wa­li się za ligo­wą poraż­kę Poli­tech­ni­ce War­szaw­skiej (21:13). Oba zwy­cię­stwa były zna­czą­ce i już po tych meczach wie­dzie­li, że wyj­dą z gru­py jako dru­ży­na numer 1. Nie poprze­sta­li jed­nak na tym. W  sobot­nie połu­dnie poko­na­li Szko­łę Głów­ną Han­dlo­wą z War­sza­wy (24:16) i bez dys­ku­syj­nie zaję­li pierw­sze miej­sce w gru­pie . W ten spo­sób nie­po­ko­na­na eki­pa zmie­rza­ła na mecz ćwierć­fi­na­łu, gdzie po cięż­kim boju wygra­ła (25:24) z trud­nym prze­ciw­ni­kiem UMCS w Lubli­nie. O zwy­cię­stwie zade­cy­do­wał rzut kar­ny, wyko­ny­wa­ny przez kapi­ta­na dru­ży­ny – Krzysz­to­fa Marosz­ka już po koń­co­wej syre­nie. W tym momen­cie było już pew­ne, że zdo­by­li awans do Fina­łów AMP, ale tur­niej się nie koń­czył. W nie­dzie­le w pół­fi­na­le zabra­kło szczę­ścia. Dru­ży­na z Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej wspar­ta zawod­ni­ka­mi pierw­szo­li­go­wy­mi wyko­rzy­sta­ła swo­ją dys­po­zy­cję dnia i w regu­la­mi­no­wym cza­sie mecz zakoń­czył się remi­sem 23:23. W kar­nych,  nie­ste­ty lep­si oka­za­li się lubli­nia­nie 5:4 pk. Zosta­ło powal­czyć o brą­zo­wy medal, cho­ciaż mecz z trud­nym do gry, Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim od począt­ku nie ukła­dał się po naszej myśli.. Osta­tecz­nie, przy hero­icz­nym zmę­cze­niu i wykrze­sa­niu z sie­bie resz­tek sił ( trzy dni po dwa mecze dzien­nie), nasi zawod­ni­cy zaję­li 4 miej­sce, ule­ga­jąc UW (29:17). Cięż­ko nie uznać tego za suk­ces. Każ­dy z gra­czy, łącz­nie z tre­ne­rem nawet nie śnił o takim dobrym wystę­pie. Żaden z gra­czy, repre­zen­ta­cji WAT aktu­al­nie nie jest na sta­łe powią­za­ny z inną dru­ży­ną ligo­wą. Brak „zawo­dow­ców” w dru­ży­nie z jed­no­cze­snym  awan­sem zespo­łu do fina­łu AMP wywo­ła­ło ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie  zespo­łem wśród ekip jadą­cych na fina­ły do Kra­ko­wa. Sam tur­niej fina­ło­wy odbę­dzie się pod­czas week­en­du 7 – 9 czerw­ca. Zawod­ni­cy poka­za­li cha­rak­ter, wole wal­ki i twier­dzą, że jadą wal­czyć o jak naj­wyż­sze miej­sce – nawet z „zawo­dow­ca­mi”. Skła­da­my gra­tu­la­cje zarów­no dru­ży­nie, jak i tre­ne­ro­wi zespo­łu, życząc dal­szych suk­ce­sów i dużej sku­tecz­no­ści w grze.

mgr Marek Szewc

Reprezentacja piłki nożnej AZS WAT na AMP

wpis w: SWF | 0

Pił­kar­ska dru­ży­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej po cięż­ko prze­pra­co­wa­nych przy­go­to­wa­niach do sezo­nu 2018/19 przy­stą­pi­ła do roz­gry­wek ligo­wych Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza. Wszyst­kie swo­je mecze, nasza repre­zen­ta­cja mogła roze­grać na dosko­na­le przy­go­to­wa­nym sta­dio­nie SWF WAT. Po uzy­ska­niu świet­nych wyni­ków w rywa­li­za­cji ligo­wej, zwłasz­cza w run­dzie wio­sen­nej, kie­dy poko­na­ła wszyst­kie dru­ży­ny poza lide­rem roz­gry­wek, zaję­ła trze­cie miej­sce.

Pozwo­li­ło to na udział w pół­fi­na­łach Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski, któ­re prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły w  dniach 12 – 14.05.19r. na boiskach Bemow­skie­go Ośrod­ka Pił­ki Noż­nej w War­sza­wie. Tego­rocz­ny tur­niej pół­fi­na­ło­wy dla naj­lep­szych repre­zen­ta­cji uczel­ni z woje­wództw pod­la­skie­go, war­miń­sko-mazur­skie­go, łódz­kie­go i mazo­wiec­kie­go miał na celu wyty­po­wa­nia czte­rech naj­lep­szych dru­żyn, któ­re wezmą udział w fina­łach AMP w Lesz­nie. Wal­ka do ostat­nich minut we wszyst­kich spo­tka­niach, nie­ste­ty nie pozwo­li­ła na zdo­by­cie odpo­wied­niej licz­by punk­tów i otrzy­ma­nia bile­tu do Lesz­na.

Cie­szy fakt, iż po nie­do­sy­cie zawod­ni­cy pra­gną pod­jąć kolej­ny trud i już w przy­szłym roku zamel­do­wać się ponow­nie na tym samym pozio­mie roz­gry­wek.

Repre­zen­ta­cja pił­ki noż­nej KU AZS WAT

Bram­ka­rze:

 1. Małec­ki Kamil
 2. Serzy­sko Karol
 3. Drab Olaf
 4. Dobro­siel­ski Alek­san­der

Obroń­cy:

 1. Nowa­czyk Daniel Kapi­tan
 2. Mar­czak Piotr
 3. Ruta Dawid
 4. Trzciań­ski Kamil
 5. Jagieł­ło Patryk
 6. Jędry­ka Mate­usz
 7. Ćwiek Rafał
 8. Błasz­kie­wicz Łukasz

Pomoc­ni­cy:

 1. Lisoc­ki Seba­stian
 2. Wło­dar­czyk Mate­usz
 3. Polak Domi­nik
 4. Szcze­giel­niak Ceza­ry
 5. Szcze­giel­niak Mate­usz
 6. Zwierz Kac­per
 7. Szkut­nik Mate­usz
 8. Cie­cha­now­ski Mate­usz
 9. Kasprzyk Piotr

Napast­ni­cy:

 1. Pią­tek Rado­sław
 2. Kruk Mar­cin
 3. Paw­łow­ski Prze­my­sław
 4. Emer­le Daniel

Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych, któ­rzy chcą wes­przeć sze­re­gi naszej repre­zen­ta­cji w przy­szłym sezo­nie na tre­nin­gi już od paź­dzier­ni­ka oraz dzię­ku­je­my coraz szer­sze­mu gro­nu kibi­ców, któ­rzy wspie­ra­ją nas na naszym obiek­cie spor­to­wym.

Ze spor­to­wym pozdro­wie­niem
Tre­ner repre­zen­ta­cji
mgr Rafał Paw­łow­ski

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Lekkiej Atletyce 11 – 12 maja 2019

wpis w: SWF | 0

Ostrym prze­tar­ciem star­to­wym przed Aka­de­mic­ki­mi Mistrzo­stwa­mi Pol­ski były roz­gry­wa­ne na sta­dio­nie war­szaw­skie­go AWF-u Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza w Lek­kiej Atle­ty­ce.

Histo­rycz­ny suk­ces odnio­sły zawod­nicz­ki nasze­go klu­bu, zwy­cię­ża­jąc po raz pierw­szy w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej. Gra­tu­la­cje nale­żą się wszyst­kim naszym zawod­nicz­kom za bar­dzo uda­ne star­ty, czę­sto popar­te rekor­da­mi życio­wy­mi. Na szcze­gól­ne wyróż­nie­nie zasłu­gu­ją zawod­nicz­ki, któ­re usta­no­wi­ły nowe rekor­dy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Są to:

 • Alek­san­dra Paw­lic­ka w bie­gach na 100 m (13,00) i 200m (27,30).
 • Kin­ga Reda w bie­gu na 1500 m (4:58,65).
 • Szta­fe­ta 4 × 100 m (51,54) – Nata­lia Wło­dar­czyk, Mał­go­rza­ta Czer­ska, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Paw­lic­ka.

Meda­le zdo­by­ły:

Zło­te:

 • 400 m Justy­na Mizak (61,14 s) rekord życio­wy.
 • 800 m, 1500 m Kin­ga Reda (2:23,79 i 4:58,65) rekor­dy życio­we.
 • Szta­fe­ta 4 × 100 m (51,56 s) – Nata­lia Wło­dar­czyk, Mał­go­rza­ta Czer­ska, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Paw­lic­ka rekord WAT.

Srebr­ne:

 • 400 m Nata­lia Wło­dar­czyk (62,31 s) rekord życio­wy
 • Szta­fe­ta 4 × 100m (52,63 s) Anna Dawi­diuk, Wero­ni­ka Bara­nek, Elwi­ra Wró­bel, Domi­ni­ka Chom­czyk.
 • Skok w dal Wero­ni­ka Bara­nek (5,30 m) – rekord WAT.
 • Trój­skok Domi­ni­ka Chom­czyk (11,03 m)

Brą­zo­we:

 • 400 m Mał­go­rza­ta Czer­ska (62,67 s)
 • Skok w dal Domi­ni­ka Chom­czyk (5,03 m)
 • Trój­skok Anna Dawi­diuk (10,29) rekord życio­wy
 • Pchnię­cie kulą: Ali­cja Lasi­kow­ska (8,79 m)

W repre­zen­ta­cji wystar­to­wa­ły:

 • Gru­pa sprin­tu: Mał­go­rza­ta Czer­ska, Kata­rzy­na Łyjak, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Paw­lic­ka, Kami­la Pra­buc­ka, Nata­lia Wło­dar­czyk, Beata War­choł, Nata­lia Wro­na, Ange­li­ka Zaka­szew­ska.
 • Gru­pa bie­gów śred­nich: Kin­ga Reda.
 • Gru­pa sko­ków: Wero­ni­ka Bara­nek, Domi­ni­ka Chom­czyk, Anna Dawi­diuk, Ewa Rózga, Kata­rzy­na Wło­dar­czyk, Elwi­ra Wró­bel.
 • Gru­pa rzu­tów: Ali­cja Lasi­kow­ska.

Bar­dzo uda­nie wystar­to­wa­ła rów­nież męska repre­zen­ta­cja lek­ko­atle­tów WAT. W okro­jo­nym skła­dzie (brak zawod­ni­ków z bie­gów śred­nich i rzu­tów) zaję­ła w zawo­dach II miej­sce. Zawod­ni­cyw pierw­szym star­cie w sezo­nie w więk­szo­ści osią­gnę­li wyni­ki na pozio­mie naj­lep­szych z ubie­głe­go roku, co roku­je na uda­ne star­ty w kolej­nych zawo­dach.

Wyni­ki zawo­dów:

 • 100 mI m. Dawid Muzy­czuk – 11,06; III m. Szy­mon Pio­trow­ski – 11,19
 • 200 mII m. Dawid Muzy­czuk – 22,40; III m. Michał Opoc­ki 22,90
 • 400 mI m. Jakub Pędzi­wiatr – 50,41; II m. Michał Opoc­ki 51,31, III m. Emil Czar­noc­ki – 52,03
 • 4 × 100 mI m. WAT I – 43,48 Arka­diusz Drę­żek, Dawid Muzy­czuk, Arka­diusz Orzeł, Szy­mon Pio­trow­ski; II m. WAT II – 44,50 Maciej Roczek, Michał Opoc­ki, Emil Czar­noc­ki, Jakub Pędzi­wiatr
 • Skok wzwyżII m. Kuba Ślu­żyń­ski; III m. – Kac­per Kopeć – obaj 175cm

W repre­zen­ta­cji star­to­wa­li: na 200 i 400 m Maciej Wro­na, Marek Zacha­rej­ko, w sko­ku w dal Paweł Bycz­kow­ski, w sko­ku wzwyż i na 110ppł Szy­mon Birt.

mgr Leszek Kle­szow­ski

1 2 3 4 14