Lista rankingowa 10% najlepszych absolwentów w roku akademickim 2018/2019

Infor­mu­je­my, że w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich (tel. 261 837 147) dostęp­na jest lista ran­kin­go­wa 10% naj­lep­szych absol­wen­tów I, II, III stop­nia Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w roku aka­de­mic­kim 2018/2019 speł­nia­ją­cych kry­te­ria do czę­ścio­we­go umo­rze­nia kre­dy­tów i poży­czek stu­denc­kich.

 

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Do 10 paź­dzier­ni­ka war­szaw­scy stu­den­ci mogą się ubie­gać o Sty­pen­dium m.st. War­sza­wy im. Jana Paw­ła II.

Ten naj­więk­szy samo­rzą­do­wy pro­gram sty­pen­dial­ny w Pol­sce skie­ro­wa­ny jest do uczniów szkół pod­sta­wo­wych i szkół ponad­pod­sta­wo­wych oraz stu­den­tów uczą­cych się w War­sza­wie. Ope­ra­to­rem sty­pen­diów jest Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II, insty­tu­cja kul­tu­ry m.st. War­sza­wy.

O sty­pen­dium mogą się ubie­gać ucznio­wie i stu­den­ci war­szaw­skich szkół, jeśli:

 • mają śred­nią co naj­mniej 3,5
 • osią­ga­ją suk­ce­sy nauko­we, spor­to­we, arty­stycz­ne albo anga­żu­ją się w dzia­ła­nia spo­łecz­ne,
 • mie­sięcz­ny dochód net­to na jed­ne­go człon­ka rodzi­ny nie prze­kra­cza kwo­ty 1500 zł.

Sty­pen­dia wyno­szą od 200 do 1500 zł mie­sięcz­nie.

Kan­dy­dat, któ­ry chce otrzy­mać sty­pen­dium, musi wypeł­nić wnio­sek dostęp­ny na stro­nie for​mu​la​rze​.cen​trumj​p2​.pl. Wydru­ko­wa­ny i pod­pi­sa­ny wnio­sek wraz z wyma­ga­ny­mi załącz­ni­ka­mi nale­ży zło­żyć oso­bi­ście lub za pośred­nic­twem tra­dy­cyj­nej pocz­ty w Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II, przy ul. Fok­sal 11.

Rekru­ta­cja dla stu­den­tów koń­czy się 10 paź­dzier­ni­ka 2019 r.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: cen​trumj​p2​.pl/​s​t​y​p​e​n​dia

Kon­takt w spra­wie sty­pen­diów:

stypendia@​centrumjp2.​pl
tel. +48 22 826 42 22

Termin kwaterowania w Domu studenckim nr 3

Infor­mu­je­my, że kwa­te­ro­wa­nie w Domu stu­denc­kim nr 3 roz­pocz­nie się od 28 wrze­śnia 2019 r. Na zakwa­te­ro­wa­nie się jest 7 dni kalen­da­rzo­wych od daty roz­po­czę­cie kwa­te­ro­wa­nia. Nie zakwa­te­ro­wa­nie się w ter­mi­nie, skut­ku­je utra­tą miej­sca w domu stu­denc­kim. W sytu­acji gdy­by ktoś chciał się zakwa­te­ro­wać poza wyzna­czo­nym ter­mi­nem, powi­nien kon­tak­to­wać się bez­po­śred­nio z kie­row­ni­kiem domu stu­denc­kie­go, pod nume­rem tele­fo­nu 261 837 699 lub recep­cją 261 839 893. 

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe

Infor­mu­je­my że stu­den­ci pra­gną­cy ubie­gać się o sty­pen­dium mini­stra za zna­czą­ce osią­gnię­cia naukowe/sportowe, powin­ni w ter­mi­nie do dnia 7 paź­dzier­ni­ka 2019 r. zło­żyć w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich pok. 91A (budy­nek głów­ny):

 1. wnio­sek o przy­zna­nie stu­den­to­wi sty­pen­dium za zna­czą­ce osią­gnię­cia naukowe/sportowe, uzgod­nio­ny z wła­ści­wym Pro­dzie­ka­nem ds. Stu­denc­kich;
 2. oświad­cze­nie;
 3. załącz­ni­ki potwier­dza­ją­ce wpi­sa­ne do wnio­sku osią­gnię­cia.

Szcze­gó­ło­we kry­te­ria i tryb przy­zna­wa­nia oraz wypła­ca­nia sty­pen­diów Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej, stu­den­tom wyka­zu­ją­cym się zna­czą­cy­mi osią­gnię­cia­mi nauko­wy­mi zwią­za­ny­mi ze stu­dia­mi lub zna­czą­cy­mi osią­gnię­cia­mi spor­to­wy­mi, okre­śla Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 9 lip­ca 2019 r. w spra­wie sty­pen­diów mini­stra przy­zna­wa­nych stu­den­tom za zna­czą­ce osią­gnię­cia nauko­we lub spor­to­we.

Rodza­je zna­czą­cych osią­gnięć nauko­wych stu­den­ta zwią­za­nych ze stu­dia­mi oraz rodza­je zna­czą­cych osią­gnięć spor­to­wych stu­den­ta, na pod­sta­wie któ­rych moż­na ubie­gać się o świad­cze­nie, okre­śla § 2 i § 3 wyżej wymie­nio­ne­go roz­po­rzą­dze­nia. Spo­sób udo­ku­men­to­wa­nia wpi­sa­nych do wnio­sku osią­gnięć okre­śla § 4 wyżej wymie­nio­ne roz­po­rzą­dze­nia.

W razie pytań lub wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt pod nume­rem tel. 261 837 147.

Kwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 – studenci nowoubiegający się

Infor­mu­je­my, że stu­den­ci, któ­rzy w 2019 roku prze­szli rekru­ta­cję do WAT i chcą ubie­gać się o zakwa­te­ro­wa­nie w domu stu­denc­kim, zobo­wią­za­ni są do zło­że­nia niżej wymie­nio­nych doku­men­tów w ter­mi­nie od dnia 16 lip­ca 2019 r. do dnia 29 lip­ca 2019 r.:

 1. wnio­sek o przy­zna­nie miej­sca w domu stu­denc­kim, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 1 do Regu­la­mi­nu;
 2. oświad­cze­nie doty­czą­ce docho­dów, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 2 do Regu­la­mi­nu (dla wszyst­kich peł­no­let­nich człon­ków rodzi­ny);
 3. zaświad­cze­nie o nauce, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 3 do Regu­la­mi­nu (jeże­li wnio­sko­daw­ca posia­da rodzeń­stwo);

Wnio­sek wraz załącz­ni­ka­mi będzie moż­na zło­żyć w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich (pokój 91A/Budynek Głów­ny) lub na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym sta­no­wi­sku w Dzia­le Rekru­ta­cji. Wyżej wymie­nio­ne doku­men­ty doty­czą­ce zakwa­te­ro­wa­nia moż­na też prze­sy­łać pocz­tą na adres (decy­du­je data stem­pla pocz­to­we­go):

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go
ul. Gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2
00 – 908 War­sza­wa 46
z dopi­skiem „Dział Spraw Stu­denc­kich”

O wyni­kach rekru­ta­cji do domów stu­denc­kich kan­dy­da­ci zosta­ną poin­for­mo­wa­ni dro­gą mailo­wą naj­póź­niej do 12 sierp­nia 2019 r. Decy­zja zosta­nie prze­sła­na na adres mailo­wy poda­ny w pro­ce­sie rekru­ta­cji do WAT.

Regu­la­min zakwa­te­ro­wa­nia stu­den­tów WAT oraz szcze­gó­ły doty­czą­ce pro­ce­su przy­zna­wa­nia miejsc w domach stu­denc­kich (jak obli­czyć dochód net­to na człon­ka rodzi­ny, za co są przy­zna­wa­ne punk­ty kwa­li­fi­ka­cyj­ne) dostęp­ne są  tutaj.

Dodat­ko­wa infor­ma­cja

Z uwa­gi na nie­wiel­ką licz­bę miejsc jaką uczel­nia może zapew­nić dla stu­den­tów cywil­nych w domach stu­denc­kich nale­żą­cych do WAT, w roku aka­de­mic­kim 2019/2020 stu­den­ci nowo­ubie­ga­ją­cy się, któ­rzy prze­szli pozy­tyw­ną rekru­ta­cję do WAT, będą kwa­te­ro­wa­ni w domach stu­denc­kich Aka­de­mii Peda­go­gi­ki Spe­cjal­nej im. Marii Grze­go­rzew­skiej (APS). Licz­ba miejsc jaka będzie prze­zna­czo­na dla ww. stu­den­tów na rok aka­de­mic­ki 2019/2020 to 45 miejsc. Domy stu­denc­kie APS znaj­du­ją się przy ul. Konar­skie­go 1, 3 i 4a w War­sza­wie. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat domów stu­denc­kich APS znaj­du­ją się na stro­nie  www​.osie​dle​przy​jazn​.pl. Stu­den­ci WAT będą kwa­te­ro­wa­ni w:

 1. Domu stu­denc­kim nr 1 „Jelo­nek” – 20 miejsc,
 2. Domu stu­denc­kim nr 3 „Rogaś” – 20 miejsc,
 3. Domu stu­denc­kim nr 4 „Sar­na” – 5 miejsc.

W razie pytań lub wąt­pli­wo­ści pro­szę o kon­takt pod nr tel. 261 – 837-147.

Znajdź stypendium dopasowane do Ciebie

Czy wiesz, że w Pol­sce ist­nie­je ponad 370 insty­tu­cji reali­zu­ją­cych spo­łecz­ne pro­gra­my sty­pen­dial­ne? Jesteś uczniem, stu­den­tem lub dok­to­ran­tem? Pasjo­nu­jesz się spor­tem? A może masz arty­stycz­ną duszę? Sprawdź, jakie masz moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia dal­sze­go roz­wo­ju! Pol­ska i zagra­nicz­na ofer­ta sty­pen­diów jest ogrom­na, a pro­gra­my skie­ro­wa­ne są do bar­dzo zróż­ni­co­wa­nych grup odbior­ców. 

Fun­da­cja Dobra Sieć od 10 lat aktyw­nie dzia­ła, aby infor­ma­cja o dostęp­nych pro­gra­mach sty­pen­dial­nych dotar­ła do jak naj­szer­sze­go gro­na mło­dych ludzi. Dzię­ki ser­wi­so­wi www​.moje​sty​pen​dium​.pl infor­mu­je o pro­gra­mach sty­pen­dial­nych ofe­ro­wa­nych przez sto­wa­rzy­sze­nia, fun­da­cje, samo­rzą­dy, uczel­nie i fir­my. Stro­na jest bazą aktu­al­nych ofert skie­ro­wa­nych do uczniów, stu­den­tów, dok­to­ran­tów oraz osób uta­len­to­wa­nych arty­stycz­nie lub spor­to­wo. W bazie ser­wi­su moje​sty​pen​dium​.pl zgro­ma­dzo­no do ponad 10 tysię­cy infor­ma­cji doty­czą­cych sty­pen­diów, sta­ży i kon­kur­sów!

W ser­wi­sie www​.moje​sty​pen​dium​.pl moż­na zna­leźć:

 • bazę aktu­al­nych sty­pen­diów, sta­ży i kon­kur­sów;
 • arty­ku­ły o sty­pen­diach i gran­tach;
 • wska­zów­ki, jak sta­rać się o sty­pen­dia;
 • listę orga­ni­za­to­rów pro­gra­mów sty­pen­dial­nych;
 • bada­nia ryn­ku sty­pen­dial­ne­go;
 • pora­dy dla insty­tu­cji przy­zna­ją­cych sty­pen­dia.

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia ser­wi­su www​.moje​sty​pen​dium​.pl! Ser­wis powstał w 2006 r. Pro­wa­dzo­ny jest przez Fun­da­cję Dobra Sieć w part­ner­stwie z Pol­sko-Ame­ry­kań­ską Fun­da­cją Wol­no­ści.

Częściowe umorzenia kredytów i pożyczek studenckich dla absolwentów

Infor­mu­je­my, że w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich (tel. 261 837 147) dostęp­na jest lista ran­kin­go­wa 10% naj­lep­szych absol­wen­tów I, II, III stop­nia Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w roku aka­de­mic­kim 2017/2018 speł­nia­ją­cych kry­te­ria do czę­ścio­we­go umo­rze­nia kre­dy­tów i poży­czek stu­denc­kich.