Terminarz stawiennictwa kandydatów przyjętych do WAT na studia drugiego stopnia – luty 2019

wpis w: Dla kandydatów | 0
Kie­ru­nek stu­diów Sta­cjo­nar­ne stu­dia cywil­ne dru­gie­go stop­nia Nie­sta­cjo­nar­ne stu­dia cywil­ne dru­gie­go stop­nia
infor­ma­ty­ka 01.03.2019 r. godz. 8.00
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Sek­cja ds. Rekru­ta­cji;
wydział-sala 314 bud. 100
szcze­gó­ły: www​.wcy​.wat​.edu​.pl
kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo 01.03.2019 r. godz. 8.00
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Sek­cja ds. Rekru­ta­cji;
wydział-sala 314 bud. 100
szcze­gó­ły: www​.wcy​.wat​.edu​.pl
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we
zarzą­dza­nie
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja
(WEL)
01.03.2019 r. godz. 8.30 – 10.15
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 25a
Sala 119/K Klu­bu WAT, (1 pię­tro)
szcze­gó­ły: www​.wel​.wat​.edu​.pl
01.03.2019r. godz. 8.30 – 10.15
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 25a
Sala 119/K Klu­bu WAT, (1 pię­tro)
szcze­gó­ły: www​.wel​.wat​.edu​.pl
ener­ge­ty­ka 01.03.2019 r. godz. 8.30 – 10.15
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 25a
Sala 119/K Klu­bu WAT, (1 pię­tro)
szcze­gó­ły: www​.wel​.wat​.edu​.pl
opto­elek­tro­ni­ka
(IOE)
1.03.2019 r. godz. 9.00
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
bud. 136 s.125
szcze­gó­ły: www​.ioe​.wat​.edu​.pl
che­mia 04.03.2019 r. godz. 8.00
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Biu­ro Prze­pu­stek WAT
szcze­gó­ły: www​.wtc​.wat​.edu​.pl
inży­nie­ria mate­ria­ło­wa 04.03.2019 r. godz. 8.00
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Biu­ro Prze­pu­stek WAT
szcze­gó­ły: www​.wtc​.wat​.edu​.pl
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn 01.03.2019 r. do godz. 7.50
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Sek­cja ds. Rekru­ta­cji
szcze­gó­ły: www​.wme​.wat​.edu​.pl
kie­ru­nek nie­uru­cho­mio­ny
logi­sty­ka – pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki 01.03.2019 r. do godz. 7.50
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Sek­cja ds. Rekru­ta­cji
szcze­gó­ły: www​.wme​.wat​.edu​.pl
02.03.2019 r. do godz. 8.10
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Sek­cja ds. Rekru­ta­cji
szcze­gó­ły: www​.wme​.wat​.edu​.pl
budow­nic­two 01.03.2019 r. godz. 13.45 – 15.30
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 25a
Sala kino­wa Klu­bu WAT
szcze­gó­ły: www​.wig​.wat​.edu​.pl
01.03.2019 r. godz. 13.45 – 15.30
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 25a
Sala kino­wa Klu­bu WAT
szcze­gó­ły: www​.wig​.wat​.edu​.pl
geo­de­zja i kar­to­gra­fia 01.03.2019 r. godz. 13.45 – 15.30
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 25a
Sala kino­wa Klu­bu WAT
szcze­gó­ły: www​.wig​.wat​.edu​.pl
kie­ru­nek nie­uru­cho­mio­ny
mecha­tro­ni­ka 04.03.2019 r. godz. 8.15
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Sek­cja Rekru­ta­cji; wydział-sala 46 bl.63
szcze­gó­ły: www​.wml​.wat​.edu​.pl
kie­ru­nek nie­uru­cho­mio­ny
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka 04.03.2019 r. godz. 8.15
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Sek­cja Rekru­ta­cji; wydział – sala 46 bl.63
szcze­gó­ły: www​.wml​.wat​.edu​.pl
kie­ru­nek nie­uru­cho­mio­ny
inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa kie­ru­nek nie­uru­cho­mio­ny kie­ru­nek nie­uru­cho­mio­ny
logi­sty­ka – pro­fil prak­tycz­ny 01.03.2019 r. godz. 10.00
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Aula budy­nek 135
szcze­gó­ły: www​.wlo​.wat​.edu​.pl
02.03.2019 r. godz. 10.00
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Aula budy­nek 135
szcze­gó­ły: www​.wlo​.wat​.edu​.pl

Wyniki rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego.

wpis w: Dla kandydatów | 0

Dobie­gły koń­ca pra­ce wydzia­ło­wych komi­sji rekru­ta­cyj­nych na stu­dia II stop­nia, roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go. Wyni­ki rekru­ta­cji moż­na spraw­dzić, logu­jąc się na swo­je kon­to w IRK. Decy­zje w for­mie papie­ro­wej zosta­ną wysła­ne pocz­tą, listem pole­co­nym.

Po doko­na­niu ana­li­zy zgło­szo­nych kan­dy­da­tów, nie zosta­ły uru­cho­mio­ne nastę­pu­ją­ce kie­run­ki stu­diów:

 • stu­dia sta­cjo­nar­ne: inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa
 • stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne: geo­de­zja i kar­to­gra­fia, inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa, lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka, mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, mecha­tro­ni­ka

Kan­dy­da­ci, któ­rzy byli zare­je­stro­wa­ni jedy­nie na kierunek/specjalność któ­ra nie zosta­ła uru­cho­mio­na ze wzglę­du na zbyt małą licz­bę osób, a wnie­śli opła­tę rekru­ta­cyj­ną, pro­sze­ni są o kon­takt z Sek­cją ds. Rekru­ta­cji (rekrutacja@​wat.​edu.​pl), w celu poda­nia nume­ru kon­ta ban­ko­we­go, na któ­re zosta­nie opła­ta zwró­co­na.

Zosta­ła uru­cho­mio­na rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca na nastę­pu­ją­ce kie­run­ki oraz spe­cjal­no­ści:

 stu­diów sta­cjo­nar­nych:

 • budow­nic­two, spe­cjal­ność: budow­nic­two ogól­ne,
 • che­mia, spe­cjal­no­ści: mate­ria­ły nie­bez­piecz­ne i ratow­nic­two che­micz­ne,
 • elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja (WEL), spe­cjal­no­ści: sys­te­my tele­in­for­ma­tycz­ne, inży­nie­ria sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa,
 • ener­ge­ty­ka, spe­cjal­ność: elek­tro­ener­ge­ty­ka,
 • geo­de­zja i kar­to­gra­fia, spe­cjal­no­ści: pomia­ry geo­de­zyj­ne i sys­te­my infor­ma­cji tere­no­wej; foto­gra­me­tria, tele­de­tek­cja i sys­te­my infor­ma­cji geo­gra­ficz­nej,
 • inży­nie­ria mate­ria­ło­wa, spe­cjal­ność: nowe mate­ria­ły i tech­no­lo­gie,
 • kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo, spe­cjal­ność bez­pie­czeń­stwo cyber­ne­tycz­ne, sys­te­my kryp­to­gra­ficz­ne,
 • logi­sty­ka (pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki), spe­cjal­ność: logi­sty­ka i eko­lo­gia pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych,
 • lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka, spe­cjal­ność: awio­ni­ka, samo­lo­ty i śmi­głow­ce,
 • mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, spe­cjal­no­ści: tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w inży­nie­rii mecha­nicz­nej, maszy­ny inży­nie­ryj­no-budow­la­ne i dro­go­we,
 • mecha­tro­ni­ka, spe­cjal­no­ści: tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w mecha­tro­ni­ce, robo­ty­ka i auto­ma­ty­ka prze­my­sło­wa;
 • opto­elek­tro­ni­ka (IOE), spe­cjal­ność: inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa, inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na,

stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych:

 • elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja, spe­cjal­ność: sys­te­my tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne,
 • logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny), spe­cjal­ność: logi­sty­ka w przed­się­bior­stwie

Kan­dy­da­ci, któ­rzy ukoń­czy­li stu­dia I stop­nia (są po obro­nie pra­cy dyplo­mo­wej) chcą­cy przy­stą­pić do rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej powin­ni:

 • zare­je­stro­wa­ni w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów absol­wen­ci WAT – zgło­sić się z doku­men­ta­mi do dzie­ka­na­tu wydzia­łu, na któ­ry kan­dy­du­ją;
 • nie­za­re­je­stro­wa­ni w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów oraz absol­wen­ci innych uczel­ni – zgło­sić się do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji, z kom­ple­tem doku­men­tów, tj. dyplo­mem (ewen­tu­al­nie zaświad­cze­niem o ukoń­cze­niu stu­diów z poda­nym wyni­kiem ukoń­cze­nia), suple­men­tem do dyplo­mu (ewen­tu­al­nie indek­sem lub kar­tą prze­bie­gu stu­diów), foto­gra­fią w wer­sji cyfro­wej oraz potwier­dze­niem wnie­sie­nia opła­ty rekru­ta­cyj­nej, jeże­li nie była wnie­sio­na na kon­to, któ­re­go numer został wyge­ne­ro­wa­ny w IRK.

Wyni­ki rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej będą widocz­ne na kon­cie kan­dy­da­ta w IRK. Decy­zje w for­mie papie­ro­wej zosta­ną wrę­czo­ne przez pra­cow­ni­ków dzie­ka­na­tów na spo­tka­niu inau­gu­ru­ją­cym stu­dia II stop­nia.

Rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca będzie trwa­ła do 21 lute­go 2019 r. – na poszcze­gól­ne spe­cjal­no­ści może być zakoń­czo­na wcze­śniej, po wypeł­nie­niu limi­tu miejsc

Z A P R A S Z A M Y !

Rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od lutego 2019

wpis w: Dla kandydatów | 0

Zosta­ła uru­cho­mio­na reje­stra­cja kan­dy­da­tów na stu­dia II stop­nia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty 2019). Reje­stra­cja będzie trwa­ła do 8 lute­go 2019 r.

Reje­stra­cja jest pro­wa­dzo­na na nastę­pu­ją­ce kie­run­ki i spe­cjal­no­ści. Uru­cho­mie­nie kie­run­ku i spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest zgło­sze­niem się wystar­cza­ją­cej licz­by chęt­nych – decy­zję, po zakoń­cze­niu reje­stra­cji kan­dy­da­tów, podej­mie wydzia­ło­wa komi­sja rekru­ta­cyj­na wydzia­łu, któ­ry pro­wa­dzi kie­ru­nek.

 

Wydział Kie­ru­nek stu­diów – limit miejsc Spe­cjal­ność
Wydział Cyber­ne­ty­ki bez­pie­czeń­stwo naro­do­we
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- ana­li­za i ewa­lu­acja zagro­żeń bez­pie­czeń­stwa pań­stwa
– bez­pie­czeń­stwo euro­atlan­tyc­kie
– bez­pie­czeń­stwo infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej pań­stwa
– zarzą­dza­nie sys­te­ma­mi reago­wa­nia kry­zy­so­we­go
infor­ma­ty­ka
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 80 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- bez­pie­czeń­stwo sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych
– infor­ma­tycz­ne sys­te­my zarzą­dza­nia
– inter­ne­to­we tech­no­lo­gie mul­ti­me­dial­ne
– mobil­ne sys­te­my kom­pu­te­ro­we
– sie­ci tele­in­for­ma­tycz­ne
– sys­te­my infor­ma­tycz­ne
kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 40 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- bez­pie­czeń­stwo cyber­ne­tycz­ne
– bez­pie­czeń­stwo infor­ma­cyj­ne
– sys­te­my kryp­to­gra­ficz­ne
zarzą­dza­nie
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- sys­te­my Busi­ness Intel­li­gen­ce w zarzą­dza­niu
– zarzą­dza­nie kapi­ta­łem inte­lek­tu­al­nym
Wydział Elek­tro­ni­ki elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 30 miejsc
- inży­nie­ria sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa
– sys­te­my cyfro­we
– sys­te­my infor­ma­cyj­no-pomia­ro­we
– sys­te­my tele­de­tek­cyj­ne
– sys­te­my tele­in­for­ma­tycz­ne
– sys­te­my tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne
– urzą­dze­nia i sys­te­my elek­tro­nicz­ne
ener­ge­ty­ka
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 50 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- elek­tro­ener­ge­ty­ka
– maszy­ny i urzą­dze­nia w ener­ge­ty­ce
Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki opto­elek­tro­ni­ka
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 40 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa
– inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na
– lase­ry
– woj­sko­we sys­te­my opto­elek­tro­nicz­ne
Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji budow­nic­two
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
- budow­nic­two komu­ni­ka­cyj­ne
– budow­nic­two ogól­ne
geo­de­zja i kar­to­gra­fia
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 30 miejsc
- foto­gra­me­tria, tele­de­tek­cja i sys­te­my infor­ma­cji geo­gra­ficz­nej
– pomia­ry geo­de­zyj­ne i sys­te­my infor­ma­cji tere­no­wej
Wydział Logi­sty­ki logi­sty­ka – pro­fil prak­tycz­ny
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 30 miejsc

- logi­sty­ka w przed­się­bior­stwie

obron­ność pań­stwa
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- logi­sty­ka obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa
– ochro­na infra­struk­tu­ry logi­stycz­nej
– współ­pra­ca cywil­no-woj­sko­wa
Wydział Mecha­nicz­ny logi­sty­ka
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 80 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 30 miejsc
- logi­sty­ka przed­się­biorstw
– logi­sty­ka w moto­ry­za­cji
– logi­sty­ka i eko­lo­gia pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych (tyl­ko sta­cjo­nar­ne)
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 50 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 40 miejsc
- maszy­ny inży­nie­ryj­no-budow­la­ne i dro­go­we
– mecha­tro­ni­ka i dia­gno­sty­ka samo­cho­do­wa
– tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w inży­nie­rii mecha­nicz­nej (tyl­ko sta­cjo­nar­ne)
Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 20 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 25 miejsc
- inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa tech­nicz­ne­go
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 50 miejsc
- stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 40 miejsc
- awio­ni­ka
– napę­dy lot­ni­cze
– samo­lo­ty i śmi­głow­ce
mecha­tro­ni­ka
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 50 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 50 miejsc
- robo­ty­ka i auto­ma­ty­ka prze­my­sło­wa
– tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w mecha­tro­ni­ce
Wydział Nowych Tech­no­lo­gii
i Che­mii
che­mia
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 35 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- mate­ria­ły nie­bez­piecz­ne i ratow­nic­two che­micz­ne
– mate­ria­ły wybu­cho­we i piro­tech­ni­ka
inży­nie­ria mate­ria­ło­wa
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 30 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- nowe mate­ria­ły i tech­no­lo­gie

 

Do 8 lute­go nale­ży zało­żyć kon­to w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów, dostar­czyć do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­ne doku­men­ty, tj.:

 • kse­ro­ko­pię dyplo­mu ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych – ory­gi­nał do wglą­du (w wyjąt­ko­wych przy­pad­kach, na eta­pie reje­stra­cji, może być zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu stu­diów z poda­niem wyni­ku ukoń­cze­nia),
 • doku­ment potwier­dza­ją­cy posia­da­ne kom­pe­ten­cje: suple­ment, indeks (może być kse­ro­ko­pia) lub kar­ta prze­bie­gu stu­diów,
 • kolo­ro­wą foto­gra­fię w for­mie elek­tro­nicz­nej (prze­sła­ną przez IRK),
 • kse­ro­ko­pię dowo­du oso­bi­ste­go – ory­gi­nał do wglą­du;

oraz wnieść opła­tę rekru­ta­cyj­ną w wyso­ko­ści 85 zł na kon­to, któ­re­go nr został wyge­ne­ro­wa­ny i poda­ny pod­czas reje­stra­cji inter­ne­to­wej.