Wirtualny Dzień Otwarty 2020


zasady rekrutacji na studia w WAT na WDO

Wer­sja Power­Po­int pre­zen­ta­cji

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na pro­wa­dzi dwa rodza­je stu­diów: pierw­szy, to stu­dia w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go, zwa­ne potocz­nie stu­dia­mi woj­sko­wy­mi; dru­gi rodzaj, to stu­dia cywil­ne, bez żad­nych zobo­wią­zań wobec MON. Stu­dia woj­sko­we reali­zo­wa­ne są jako pię­cio­let­nie jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie i koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go magi­ster inży­nier (magi­ster, po kie­run­ku logi­sty­ka eko­no­micz­na) oraz mia­no­wa­niem na pierw­szy sto­pień ofi­cer­ski – pod­po­rucz­nik. Stu­dia cywil­ne reali­zo­wa­ne są na takich samych zasa­dach, jak w każ­dej poli­tech­ni­ce.

Aby roz­po­cząć stu­dia w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go, nale­ży speł­nić warun­ki okre­ślo­ne w prze­pi­sach woj­sko­wych, tj. posia­dać oby­wa­tel­stwo pol­skie, nie być kara­nym sądow­nie (man­da­ty się nie liczą), mieć ukoń­czo­ne 18 lat w chwi­li powo­ła­nia do służ­by kan­dy­dac­kiej, posia­dać świa­dec­two doj­rza­ło­ści (może być matu­ra mię­dzy­na­ro­do­wa lub uzy­ska­na poza gra­ni­ca­mi RP upraw­nia­ją­ca do stu­dio­wa­nia w kra­ju wyda­nia), mieć stan zdro­wia pozwa­la­ją­cy na peł­nie­nie zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej (kate­go­ria „Z”). Skie­ro­wa­nia na bada­nia wyda­je WKU tym kan­dy­da­tom, któ­rzy się zare­je­stro­wa­li w WAT na ten rodzaj stu­diów. Ponad­to, nale­ży wyka­zać się zna­jo­mo­ścią języ­ka angiel­skie­go na matu­rze (jeże­li angiel­ski na matu­rze nie będzie zda­wa­ny, to będzie w WAT test z tego języ­ka), zali­czyć spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej oraz odbyć roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną.
Rekru­ta­cja roz­po­czy­na się od reje­stra­cji, któ­ra dla kan­dy­da­tów na stu­dia woj­sko­we obej­mu­je, zało­że­nia kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów (IRK) oraz zło­że­nie w for­mie papie­ro­wej, wnio­sku do rek­to­ra-komen­dan­ta o powo­ła­nie do służ­by kan­dy­dac­kiej. Na stu­dia cywil­ne wystar­czy tyl­ko reje­stra­cja w IRK. Po uzy­ska­niu wyni­ków matu­ry, nale­ży je obo­wiąz­ko­wo wpro­wa­dzić w IRK – będą one sta­no­wi­ły pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych.

Na wszyst­kie kie­run­ki uwzględ­nia­my trzy przed­mio­ty obo­wiąz­ko­we na matu­rze: ma¬tema¬ty¬ka, język ob¬cy nowożyt¬ny, język pol¬ski – jeże­li matu­ra będzie tyl­ko na pozio­mie pod­sta­wo­wym, to uzy­ska­ne wyni­ki nale­ży pomno­żyć jesz­cze przez 0,5 – oraz przed­miot dodat­ko­wy, któ­rym w zależ­no­ści od kie­run­ku może być: fi¬zyka, che­mia, infor­ma­ty­ka, geo­gra­fia, histo­ria, WOS lub bio­lo­gia. Jeże­li na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści nie będzie któ­re­goś z wcze­śniej wymie­nio­nych przed­mio­tów, to punk­ty poli­czy­my z trzech lub nawet dwóch przed­mio­tów. Szcze­gó­ły możesz spraw­dzić w tabe­lach na naszych stro­nach: stu­dia woj­sko­we, stu­dia cywil­ne.

Na stu­dia woj­sko­we dodat­ko­wo prze­pro­wa­dza­ny jest spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej, któ­ry obej­mu­je trzy kon­ku­ren­cje. Warun­kiem zali­cze­nia spraw­dzia­nu jest uzy­ska­nie 3 punk­tów ran­kin­go­wych, na 15 – moż­na je uzy­skać z jed­nej kon­ku­ren­cji lub po jed­nym z każ­dej. Kolej­nym ele­men­tem egza­mi­nu dla kan­dy­da­tów na stu­dia woj­sko­we, jest roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na, za któ­rą nale­ży otrzy­mać mini­mum 1 pkt na 5. Szcze­gó­ły spraw­dzia­nu z WF i roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej możesz spraw­dzić TUTAJ.

Po obli­cze­niu przez Uczel­nia­ną Komi­sję Rekru­ta­cyj­ną punk­tów ran­kin­go­wych, dla każ­de­go kie­run­ku spo­rzą­dza­na jest lista ran­kin­go­wa, na pod­sta­wie któ­rej nastę­pu­je kwa­li­fi­ka­cja do przy­ję­cia na kie­ru­nek tylu osób, ile wyno­si usta­lo­ny limit miejsc na ten kie­ru­nek. Jedy­nym kry­te­rium jest licz­ba punk­tów ran­kin­go­wych – nie ma zna­cze­nia pod­czas kwa­li­fi­ka­cji, na któ­rym miej­scu kie­ru­nek był wpi­sa­ny w IRK – przy­po­mnę, że moż­na podać trzy kie­run­ki na każ­dym rodza­ju i for­mie stu­diów.

O zakwa­li­fi­ko­wa­niu do przy­ję­cia na stu­dia, każ­dy kan­dy­dat będzie powia­do­mio­ny za pośred­nic­twem kon­ta w IRK oraz pocz­tą elek­tro­nicz­ną. Pla­nu­je­my to na 24 sierp­nia. Do 29 sierp­nia, będzie nale­ża­ło potwier­dzić chęć stu­dio­wa­nia w WAT poprzez dostar­cze­nie świa­dec­twa doj­rza­ło­ści w okre­ślo­nej for­mie. Prze­wi­du­je­my, że będzie to mógł być np. pdf, prze­sła­ny w for­mie elek­tro­nicz­nej (ory­gi­nał do potwier­dze­nia zgod­no­ści, będzie musiał być przed­sta­wio­ny pra­cow­ni­ko­wi uczel­ni w póź­niej­szym ter­mi­nie). Na pod­sta­wie tego doku­men­tu, Uczel­nia­na Komi­sja Rekru­ta­cyj­na doko­na wery­fi­ka­cji poda­nych przez kan­dy­da­ta wyni­ków. Rów­nież do 29 sierp­nia kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we muszą dostar­czyć inne doku­men­ty, o ile nie zosta­ły one przed­ło­żo­ne wcze­śniej, jak np. zaświad­cze­nie z Kra­jo­we­go Reje­stru Kar­ne­go, życio­rys czy odpis aktu uro­dze­nia.

Oso­by przy­ję­te na stu­dia woj­sko­we, któ­re potwier­dzą chęć stu­dio­wa­nia w WAT, zosta­ną wpi­sa­ne na listę stu­den­tów i otrzy­ma­ją w WKU skie­ro­wa­nie do WAT na okre­ślo­ny dzień – 10 lub 11 wrze­śnia – do roz­po­czę­cia służ­by kan­dy­dac­kiej. Służ­ba ta roz­pocz­nie się od pod­sta­wo­we­go szko­le­nia woj­sko­we­go.

Oso­by przy­ję­te na stu­dia cywil­ne otrzy­ma­ją z WAT infor­ma­cję o ter­mi­nie i miej­scu roz­po­czę­cia roku aka­de­mic­kie­go od paź­dzier­ni­ka.

Została uruchomiona rejestracja kandydatów na studia II stopnia

Zosta­ła uru­cho­mio­na reje­stra­cja kan­dy­da­tów na stu­dia II stop­nia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik ). Reje­stra­cja będzie trwa­ła do 11 wrze­śnia 2020 r.

Reje­stra­cja jest pro­wa­dzo­na na nastę­pu­ją­ce kie­run­ki:

 • bez­pie­czeń­stwo naro­do­we – 80 miejsc na stu­dia sta­cjo­nar­ne i 40 na stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne,
 • obron­ność pań­stwa – 80 miejsc na stu­dia sta­cjo­nar­ne i 40 na stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne„
 • zarzą­dza­nie – 60 miejsc na stu­dia sta­cjo­nar­ne i 40 na stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne.

Uru­cho­mie­nie kie­run­ku na wska­za­nej for­mie stu­diów, będzie uza­leż­nio­ne od licz­by zare­je­stro­wa­nych kan­dy­da­tów – decy­zję, po zakoń­cze­niu reje­stra­cji kan­dy­da­tów, podej­mie komi­sja rekru­ta­cyj­na dla kie­run­ku.

    Do 11 wrze­śnia nale­ży zało­żyć kon­to w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów, dostar­czyć do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­ne doku­men­ty – pre­fe­ro­wa­na for­ma elek­tro­nicz­na (skan na adres rekrutacja@​wat.​edu.​pl) lub listow­nie – tj.:

 • kse­ro­ko­pię dyplo­mu ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych – ory­gi­nał do wglą­du po zakwa­li­fi­ko­wa­niu na stu­dia (w wyjąt­ko­wych przy­pad­kach, na eta­pie reje­stra­cji, może być zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu stu­diów z poda­niem wyni­ku ukoń­cze­nia),
 • doku­ment potwier­dza­ją­cy posia­da­ne kom­pe­ten­cje: suple­ment lub indeks, albo kar­ta prze­bie­gu stu­diów, (może być kse­ro­ko­pia lub skan)

oraz  wnieść opła­tę rekru­ta­cyj­ną w wyso­ko­ści 85 zł na kon­to, któ­re­go nr został wyge­ne­ro­wa­ny i poda­ny  pod­czas reje­stra­cji inter­ne­to­wej.

Zapra­sza­my.

Zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji

Mając na uwa­dze infor­ma­cje o prze­su­nię­ciu egza­mi­nów matu­ral­nych, infor­mu­je­my że Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na wpro­wa­dzi­ła tak­że zmia­ny orga­ni­za­cyj­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji na stu­dia woj­sko­we oraz cywil­ne, tak by nasi kan­dy­da­ci – matu­rzy­ści nie zna­leź­li się w sytu­acji bez moż­li­wo­ści wybo­ru kie­run­ku stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Poda­ne w zasa­dach rekru­ta­cji na stu­dia woj­sko­we oraz stu­dia cywil­ne ter­mi­ny poszcze­gól­nych ele­men­tów rekru­ta­cji, zosta­ły dosto­so­wa­ne do aktu­al­nie wpro­wa­dza­nych prze­pi­sów.

Wszel­kie inne zmia­ny będą ogła­sza­ne na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www​.wat​.edu​.pl , a do zare­je­stro­wa­nych w IRK kan­dy­da­tów, wyśle­my powia­do­mie­nia pocz­tą elek­tro­nicz­ną.

Przed­sta­wia­my naj­now­sze usta­le­nia:

 1. Reje­stra­cję kan­dy­da­tów na jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie, tzw. stu­dia woj­sko­we, pro­wa­dzi­my do 30 czerw­ca;
 2. W ter­mi­nie 17 – 21 sierp­nia (jeden dzień) dla kan­dy­da­tów na stu­dia woj­sko­we prze­pro­wa­dzi­my spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną;
 3. Prze­su­nę­li­śmy do 29 sierp­nia ter­min skła­da­nia wnio­sku o powo­ła­nie do służ­by kan­dy­dac­kiej oraz innych doku­men­tów zwią­za­nych z rekru­ta­cją na jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go przez oso­by, któ­re zare­je­stro­wa­ły się w IRK do 30 czerw­ca;
 4. Prze­su­nę­li­śmy do 29 sierp­nia moż­li­wość dostar­cze­nia przez WKU orze­czeń lekar­skich i psy­cho­lo­gicz­nych dla kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych;
 5. Opła­ta rekru­ta­cyj­na może być wnie­sio­na bez­po­śred­nio przed roz­po­czę­ciem kwa­li­fi­ka­cji na stu­dia, tj. w sierp­niu – dotych­czas wnie­sio­ne opła­ty zacho­wu­ją waż­ność;
 6. Reje­stra­cję kan­dy­da­tów na stu­dia cywil­ne I stop­nia pro­wa­dzi­my do 21 sierp­nia;
 7. 24 sierp­nia UKR podej­mie decy­zję w spra­wie zakwa­li­fi­ko­wa­nia do przy­ję­cia na stu­dia na poszcze­gól­ne kie­run­ki oraz nie­przy­ję­cia na stu­dia zarów­no cywil­ne, jak i woj­sko­we – nastą­pi ogło­sze­nie wstęp­nych wyni­ków rekru­ta­cji (lista zakwa­li­fi­ko­wa­nych do przy­ję­cia na stu­dia oraz nie­przy­ję­tych);
 8. 25 – 29 sierp­nia – dostar­cza­nie doku­men­tów przez kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do przy­ję­cia na stu­dia;
 9. od 30 do 31 sierp­nia – wery­fi­ka­cja przez UKR list zakwa­li­fi­ko­wa­nych do przy­ję­cia na stu­dia i 1 wrze­śnia ogło­sze­nie osta­tecz­nych wyni­ków rekrutacji/przyjętych na stu­dia (wpi­sa­nych na listę stu­den­tów poszcze­gól­nych kie­run­ków);
 10. Powo­ła­nie do służ­by kan­dy­dac­kiej, tj. roz­po­czę­cie pod­sta­wo­we­go szko­le­nia woj­sko­we­go, pla­nu­je­my 10 i 11 wrze­śnia;
 11. Poda­ne wyżej ter­mi­ny mogą jesz­cze ulec zmia­nie, w zależ­no­ści od aktu­al­nej sytu­acji epi­de­micz­nej i zwią­za­nych z nią komu­ni­ka­tów orga­nów pań­stwo­wych.

Infor­ma­cje na temat rekru­ta­cji na jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na  żoł­nie­rza zawo­do­we­go oraz stu­dia cywil­ne I i II stop­nia udzie­la­ne są tele­fo­nicz­nie: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, 601 201 485 oraz za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej rekrutacja@​wat.​edu.​pl

Ser­decz­nie zapra­sza­my na stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Wyniki rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego

Dobie­gły koń­ca pra­ce komi­sji rekru­ta­cyj­nych na stu­dia II stop­nia, roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (marzec). Wyni­ki rekru­ta­cji moż­na spraw­dzić, logu­jąc się na swo­je kon­to w IRK. Decy­zje dla osób nie­przy­ję­tych w for­mie papie­ro­wej zosta­ną wysła­ne pocz­tą.

Po doko­na­niu ana­li­zy zgło­szo­nych kan­dy­da­tów, nie zosta­ły uru­cho­mio­ne nastę­pu­ją­ce kie­run­ki stu­diów:

 • stu­dia sta­cjo­nar­ne: inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa
 • stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne: geo­de­zja i kar­to­gra­fia, lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka, mecha­tro­ni­ka

Zosta­ła uru­cho­mio­na rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca na nastę­pu­ją­ce kie­run­ki stu­diów sta­cjo­nar­nych:

 • budow­nic­two
 • che­mia,
 • elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja,
 • opto­elek­tro­ni­ka,
 • ener­ge­ty­ka,
 • geo­de­zja i kar­to­gra­fia
 • inży­nie­ria mate­ria­ło­wa,
 • logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny),
 • logi­sty­ka (pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki),
 • lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka,
 • mecha­ni­ka i budo­wa maszyn,
 • mecha­tro­ni­ka;

oraz stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych:

 • elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja,
 • logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny),
 • mecha­ni­ka i budo­wa maszyn,

Kan­dy­da­ci, któ­rzy ukoń­czy­li stu­dia I stop­nia (są po obro­nie pra­cy dyplo­mo­wej) chcą­cy przy­stą­pić do rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej powin­ni:

 • zare­je­stro­wa­ni w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów absol­wen­ci WAT – zgło­sić się z doku­men­ta­mi do dzie­ka­na­tu;
 • nie­za­re­je­stro­wa­ni w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów absol­wen­ci WAT oraz absol­wen­ci innych uczel­ni ( w tym zare­je­stro­wa­ni w IRK) – zgło­sić się do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji, z kom­ple­tem doku­men­tów, tj. dyplo­mem (ewen­tu­al­nie zaświad­cze­niem o ukoń­cze­niu stu­diów z poda­nym wyni­kiem ukoń­cze­nia), suple­men­tem do dyplo­mu (ewen­tu­al­nie indek­sem lub kar­tą prze­bie­gu stu­diów), potwier­dze­niem wnie­sie­nia opła­ty rekru­ta­cyj­nej, jeże­li nie była wnie­sio­na na kon­to, któ­re­go numer został wyge­ne­ro­wa­ny w IRK.

Wyni­ki rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej będą widocz­ne na kon­cie kan­dy­da­ta w IRK – po zakoń­cze­niu prac komi­sji 24 lute­go.

Rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca będzie trwa­ła do 20 lute­go 2020 r. – na poszcze­gól­ne kie­run­ki może być zakoń­czo­na wcze­śniej, po wypeł­nie­niu limi­tu miejsc

Z A P R A S Z A M Y !