Rekrutacja uzupełniająca na studia cywilne pierwszego i drugiego stopnia stopnia

Po prze­ana­li­zo­wa­niu zło­żo­nych świa­dectw doj­rza­ło­ści, Uczel­nia­na Komi­sja Rekru­ta­cyj­na pod­ję­ła decy­zje o skre­śle­niu osób, któ­re do 25 lip­ca nie potwier­dzi­ły chę­ci stu­dio­wa­nia w WAT poprzez przed­ło­że­nie ory­gi­na­łu lub odpi­su świa­dec­twa doj­rza­ło­ści. Swój aktu­al­ny sta­tus, każ­dy kan­dy­dat może spraw­dzić w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów. Do osób skre­ślo­nych, zosta­ły wysła­ne zawia­do­mie­nia pocz­tą elek­tro­nicz­ną na adres poda­ny pod­czas reje­stra­cji w IRK.

Rekru­ta­cja  uzu­peł­nia­ją­ca, do wypeł­nie­nia limi­tu miejsc, nie dłu­żej jed­nak jak do 19 wrze­śnia, będzie pro­wa­dzo­na:

 • na stu­dia cywil­ne sta­cjo­nar­ne na kie­run­ki: budow­nic­two, che­mia, elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja, ener­ge­ty­ka, geo­de­zja i kar­to­gra­fia, inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa, inży­nie­ria mate­ria­ło­wa, kie­run­ki infor­ma­tycz­ne, lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka, mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, mecha­tro­ni­ka, obron­ność pań­stwa, zarzą­dza­nie;
 • na stu­dia cywil­ne nie­sta­cjo­nar­ne na kie­run­ki: bez­pie­czeń­stwo naro­do­we, elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja, ener­ge­ty­ka, infor­ma­ty­ka, logi­sty­ka (pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki oraz pro­fil prak­tycz­ny), lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka, mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, mecha­tro­ni­ka, zarzą­dza­nie.

Kan­dy­da­ci, któ­rzy chcą uczest­ni­czyć w rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej, powin­ni mieć mini­mal­ną war­tość punk­tów ran­kin­go­wych na wybra­ny kie­ru­nek (szcze­gó­ły w tabe­li), zło­żyć w Sek­cji ds. Rekru­ta­cji odpo­wied­ni wnio­sek i przed­ło­żyć ory­gi­nał lub odpis świa­dec­twa. Chęt­ni na stu­dia I stop­nia, któ­rzy dotych­czas nie uczest­ni­czy­li w rekru­ta­cji, muszą wypeł­nić poda­nie-ankie­tę (dostęp­ne w Sek­cji ds. Rekru­ta­cji) oraz wnieść opła­tę rekru­ta­cyj­ną (nr kon­ta będzie poda­ny w Sek­cji ds. Rekru­ta­cji).

TABELA – po korek­tach
z mini­mal­ny­mi war­to­ścia­mi punk­tów ran­kin­go­wych na poszcze­gól­ne kie­run­ki
okre­ślo­nych rodza­jów stu­diów, z jaki­mi mogą być przy­ję­ci kan­dy­da­ci w rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej,  gdzie: CS – stu­dia cywil­ne sta­cjo­nar­ne, CN – stu­dia cywil­ne nie­sta­cjo­nar­ne

kie­ru­nek stu­diów 2019
CS CN
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we   15
budow­nic­two 30  
che­mia 39  
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja 34 15
ener­ge­ty­ka 30 15
geo­de­zja i kar­to­gra­fia 30  
infor­ma­ty­ka   30
inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa 30  
inży­nie­ria mate­ria­ło­wa 25  
kie­run­ki infor­ma­tycz­ne 50  
logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny)   18
logi­sty­ka (pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki)   15
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka 45 20
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn 30 15
mecha­tro­ni­ka 45 20
obron­ność pań­stwa 25  
zarzą­dza­nie 42  15

 

Dobie­gły koń­ca pra­ce wydzia­ło­wych komi­sji rekru­ta­cyj­nych na stu­dia II stop­nia, roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik). Wyni­ki rekru­ta­cji moż­na spraw­dzić, logu­jąc się na swo­je kon­to w IRK. Decy­zje dla osób nie­przy­ję­tych w for­mie papie­ro­wej zosta­ną wysła­ne pocz­tą.

Po doko­na­niu ana­li­zy zgło­szo­nych kan­dy­da­tów, nie został uru­cho­mio­ny kie­ru­nek na stu­diach nie­sta­cjo­nar­nych: zarzą­dza­nie.

Zosta­ła uru­cho­mio­na rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca na nastę­pu­ją­ce kie­run­ki oraz spe­cjal­no­ści

 1. stu­dia sta­cjo­nar­ne:
  • bez­pie­czeń­stwo naro­do­we,
  • obron­ność pań­stwa,
  • zarzą­dza­nie;
 1. stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne:
  • bez­pie­czeń­stwo naro­do­we,
  • obron­ność pań­stwa,

Kan­dy­da­ci, któ­rzy ukoń­czy­li stu­dia I stop­nia (są po obro­nie pra­cy dyplo­mo­wej) chcą­cy przy­stą­pić do rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej powin­ni:

 • zare­je­stro­wa­ni w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów absol­wen­ci WAT – zgło­sić się z doku­men­ta­mi do dzie­ka­na­tu wydzia­łu, na któ­ry kan­dy­du­ją;
 • nie­za­re­je­stro­wa­ni w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów oraz absol­wen­ci innych uczel­ni – zgło­sić się do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji, z kom­ple­tem doku­men­tów, tj. dyplo­mem (ewen­tu­al­nie zaświad­cze­niem o ukoń­cze­niu stu­diów z poda­nym wyni­kiem ukoń­cze­nia), suple­men­tem do dyplo­mu (ewen­tu­al­nie indek­sem lub kar­tą prze­bie­gu stu­diów), potwier­dze­niem wnie­sie­nia opła­ty rekru­ta­cyj­nej, jeże­li nie była wnie­sio­na na kon­to, któ­re­go numer został wyge­ne­ro­wa­ny w IRK.

Wyni­ki rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej będą widocz­ne na kon­cie kan­dy­da­ta w IRK.

Rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca będzie trwa­ła do 19 wrze­śnia 2019 r. – na poszcze­gól­ne spe­cjal­no­ści może być zakoń­czo­na wcze­śniej, po wypeł­nie­niu limi­tu miejsc

Z A P R A S Z A M Y !

Zakończono rekrutację na studia wojskowe i cywilne I stopnia

Zakoń­czy­ła pra­cę Uczel­nia­na Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, któ­ra pod­ję­ła decy­zje o kwa­li­fi­ka­cji na jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie na kie­run­ki woj­sko­we oraz stu­dia I stop­nia na kie­run­ki cywil­ne – sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne. Każ­dy zare­je­stro­wa­ny może spraw­dzić swój sta­tus na kon­cie w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów oraz przed wej­ściem do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji WAT, gdzie wywie­szo­ne są listy, dodat­ko­wo do każ­de­go kan­dy­da­ta zakwa­li­fi­ko­wa­ne­go wysła­no wia­do­mość pocz­tą elek­tro­nicz­ną. Do kan­dy­da­tów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych zosta­ną wysła­ne decy­zje pocz­tą tra­dy­cyj­ną.

Oso­by zakwa­li­fi­ko­wa­ne na stu­dia zobli­go­wa­ne są do 25 lip­ca potwier­dzić chęć stu­dio­wa­nia w WAT, poprzez przed­sta­wie­nie ory­gi­na­łu lub odpi­su świa­dec­twa doj­rza­ło­ści i zło­że­nie wyma­ga­nych doku­men­tów (na stu­dia woj­sko­we dodat­ko­wo: zaświad­cze­nie z Kra­jo­we­go Reje­stru Kar­ne­go, ory­gi­nał skró­co­ne­go odpi­su aktu uro­dze­nia, życio­rys w for­mie opi­so­wej), o ile nie doko­na­ły tego wcze­śniej. W ponie­dzia­łek, 29 lip­ca zosta­nie pod­ję­ta decy­zja, o ewen­tu­al­nym pro­wa­dze­niu rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej na cywil­ne stu­dia sta­cjo­nar­ne i inne kie­run­ki stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych.

Studia wojskowe

Na stu­dia woj­sko­we zakwa­li­fi­ko­wa­no 889 osób, speł­nia­ją­cych warun­ki for­mal­ne do zakwa­li­fi­ko­wa­nia na ten rodzaj stu­diów, z któ­rych każ­da uzy­ska­ła mini­mum 31 punk­tów ran­kin­go­wych liczo­nych za wyni­ki czę­ści pisem­nej matu­ry, spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną. W przy­pad­ku rezy­gna­cji osób zakwa­li­fi­ko­wa­nych, zosta­ną przy­ję­ci kolej­ni kan­dy­da­ci z list ran­kin­go­wych, któ­rzy posia­da­ją naj­więk­szą licz­bę punk­tów.

Studia cywilne stacjonarne

Na stu­dia cywil­ne sta­cjo­nar­ne zakwa­li­fi­ko­wa­no 2418 kan­dy­da­tów na 1470 miejsc, przyj­mu­jąc, że nie wszyst­kie oso­by zde­cy­du­ją się pod­jąć stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Każ­da z tych osób uzy­ska­ła na więk­szość z kie­run­ków mini­mum 30 punk­tów ran­kin­go­wych, a na bio­cy­ber­ne­ty­kę, inży­nie­rię mate­ria­ło­wą oraz obron­ność pań­stwa mini­mum 25. Rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca na ten rodzaj stu­diów obec­nie nie jest pro­wa­dzo­na. Po 29 lip­ca, po zło­że­niu doku­men­tów, może zostać pod­ję­ta decy­zja o uru­cho­mie­niu rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej na nie­któ­re kie­run­ki tej for­my stu­diów.

Studia niestacjonarne

Na stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne zakwa­li­fi­ko­wa­no 575 osób, z któ­rych każ­da uzy­ska­ła mini­mum 15 punk­tów ran­kin­go­wych. Nie zosta­ły uru­cho­mio­ne na tej for­mie stu­diów kie­run­ki: geo­de­zja i kar­to­gra­fia, obron­ność pań­stwa. Rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca, do wyczer­pa­nia limi­tu miejsc, na stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne będzie obec­nie pro­wa­dzo­na na kie­run­ki: ener­ge­ty­ka, logi­sty­ka (pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki), lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka, mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, mecha­tro­ni­ka, zarzą­dza­nie. Po 29 lip­ca może zostać ogło­szo­na infor­ma­cja o rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej rów­nież na inne uru­cho­mio­ne kie­run­ki stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych. W rekru­ta­cji tej mogą uczest­ni­czyć kan­dy­da­ci, któ­rzy posia­da­ją mini­mal­ną war­tość punk­tów ran­kin­go­wych na wybra­ny kie­ru­nek (szcze­gó­ły w tabe­li poni­żej), zło­żą w Sek­cji ds. Rekru­ta­cji odpo­wied­ni wnio­sek i przed­ło­żą ory­gi­nał lub odpis świa­dec­twa doj­rza­ło­ści. Oso­by, któ­re kan­dy­do­wa­ły tyl­ko na kie­run­ki, któ­re nie zosta­ły uru­cho­mio­ne i nie będą kan­dy­do­wać na inne w rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej, pro­szo­ne są o poda­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji (rekrutacja@​wat.​edu.​pl) nume­ru kon­ta ban­ko­we­go, na któ­re zosta­nie zwró­co­na opła­ta rekru­ta­cyj­na.

Możliwość przeniesienia na studia wojskowe

Na miej­sca stu­diów woj­sko­wych, któ­re zwol­nią się w cza­sie pierw­sze­go roku, może być prze­pro­wa­dzo­na rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca w ramach prze­nie­sie­nia na ten rodzaj stu­diów stu­den­tów cywil­nych WAT (stu­diów sta­cjo­nar­nych i nie­sta­cjo­nar­nych). Stu­dent prze­nie­sio­ny na stu­dia woj­sko­we zosta­nie powo­ła­ny do służ­by kan­dy­dac­kiej, sta­nie się żoł­nie­rzem w czyn­nej służ­bie woj­sko­wej, otrzy­ma tytuł pod­cho­rą­że­go i odbę­dzie pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we wraz z oso­ba­mi przy­ję­ty­mi na pierw­szy rok stu­diów woj­sko­wych. Następ­nie będzie kon­ty­nu­ował naukę na dru­gim roku (od trze­cie­go seme­stru). Warun­kiem jest uzu­peł­nie­nie róż­nic pro­gra­mo­wych wyni­ka­ją­cych z pro­gra­mu kształ­ce­nia na pierw­szym roku, w szcze­gól­no­ści z „modu­łu woj­sko­we­go”.

Tabela
z minimalnymi wartościami punktów rankingowych po decyzjach
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
kie­ru­nek stu­diów 2019
W CS CN
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we   34 15
bio­cy­ber­ne­ty­ka i inży­nie­ria bio­me­dycz­na   25  
bio­go­spo­dar­ka   30  
budow­nic­two 48 45 21
che­mia 66 39  
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja 31 34 15
ener­ge­ty­ka   30 15
geo­de­zja i kar­to­gra­fia 47 31 -
infor­ma­ty­ka 42   30
inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa 47 30  
inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na   42  
inży­nie­ria mate­ria­ło­wa   25  
kie­run­ki infor­ma­tycz­ne   60  
kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo 39    
logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny) 50 36 18
logi­sty­ka (pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki)   32 15
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka 60 45 20
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn 45 30 15
mecha­tro­ni­ka 39 50 20
obron­ność pań­stwa   25 -
zarzą­dza­nie   42 15

Ostatnie dni rejestracji

wpis w: Dla kandydatów | 0

Zosta­ły tyl­ko 3 dni na zare­je­stro­wa­nie się na stu­dia pierw­sze­go stop­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Reje­stra­cja w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów zamy­ka­na jest 12 lip­ca (pią­tek) o godzi­nie 24.00

To jest rów­nież, czy­li 12 lip­ca godz. 24.00, osta­tecz­ny ter­min na prze­sła­nie wyni­ków matu­ral­nych przez oso­by zare­je­stro­wa­ne zarów­no na stu­dia woj­sko­we, jak i na stu­dia cywil­ne I stop­nia.

Od 13 lip­ca, do cza­su ogło­sze­nia wyni­ków rekru­ta­cji, dostęp do IRK będzie zamknię­ty. Ogło­sze­nie wyni­ków pla­nu­je­my na 16 lip­ca (mogą to być godzi­ny popo­łu­dnio­we) i wte­dy każ­dy zare­je­stro­wa­ny będzie mógł spraw­dzić swój sta­tus na kon­cie w IRK. Przed wej­ściem do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji, będą wywie­szo­ne listy z wyni­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji na stu­dia. Kan­dy­da­ci przy­ję­ci otrzy­ma­ją rów­nież powia­do­mie­nie pocz­tą elek­tro­nicz­ną, zaś do kan­dy­da­tów, któ­rzy nie zosta­ną przy­ję­ci, zosta­nie wysła­na, na poda­ny w IRK adres do kore­spon­den­cji, pisem­na decy­zja o nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­niu.

Kan­dy­da­ci przy­ję­ci na stu­dia – zarów­no woj­sko­we, jak i cywil­ne – mają obo­wią­zek dostar­czyć do 25 lip­ca, do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji WAT, kopię świa­dec­twa doj­rza­ło­ści wraz z ory­gi­na­łem lub odpi­sem wyda­nym przez OKE – kopia zosta­nie potwier­dzo­na za zgod­ność z ory­gi­na­łem, a ory­gi­nał zosta­nie zwró­co­ny. Nie­do­peł­nie­nie tego obo­wiąz­ku będzie trak­to­wa­ne jako rezy­gna­cja ze stu­diów w WAT i będzie skut­ko­wa­ło skre­śle­niem z listy przy­ję­tych.

Zapra­sza­my do reje­stra­cji.

Uwaga kandydaci na studia wojskowe!!!

wpis w: Dla kandydatów | 0

Od ponie­dział­ku, 8 lip­ca w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT przy ul. Kar­te­zju­sza 1 roz­pocz­nie się postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne na stu­dia woj­sko­we. Obej­mu­je ono m.in. spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną. Łącz­ny czas trwa­nia to ok. 3 godzi­ny.

Reje­stra­cja uczest­ni­ków spraw­dzia­nu roz­pocz­nie się w dniach:

 • 8 – 10 lip­ca o godz. 9.00, 11.00, 13.00 i 15.00,
 • 11 lip­ca o godz. 9.00, 11.00 i 13.00.

W czwar­tek 11 lip­ca o godzi­nie 14.00 w Klu­bie WAT przy ul. Kali­skie­go 25 a, w auli Stu­dium Języ­ków Obcych zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny test z języ­ka angiel­skie­go dla tych, któ­rzy nie zda­wa­li tego języ­ka na matu­rze oraz wszyst­kich sta­ra­ją­cych się o prze­nie­sie­nie ze stu­diów cywil­nych na stu­dia woj­sko­we.

Każ­dy z kan­dy­da­tów otrzy­mał infor­ma­cję o dniu i godzi­nie roz­po­czę­cia spraw­dzia­nu i testu. Ci, któ­rzy z róż­nych uza­sad­nio­nych powo­dów przy­bę­dą na spraw­dzian w innym ter­mi­nie niż wska­za­ny, będą zare­je­stro­wa­ni po zakoń­cze­niu reje­stra­cji osób, któ­re przy­by­ły o wyzna­czo­nej godzi­nie. Roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na odbę­dzie się po zakoń­cze­niu testów spraw­no­ścio­wych.

Szcze­gó­ły doty­czą­ce spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej.

W Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go na sta­no­wi­sku Sek­cji ds. Rekru­ta­cji będzie moż­na zasię­gnąć infor­ma­cji doty­czą­cych rekru­ta­cji, ewen­tu­al­nie zmie­nić poda­ne wcze­śniej kie­run­ki stu­diów woj­sko­wych oraz ode­brać prze­sła­ne do WAT doku­men­ty potwier­dza­ją­ce upraw­nie­nia do przy­zna­nia dodat­ko­wych punk­tów pod­czas roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej, któ­re nale­ży przed­sta­wić komi­sji.