Dzień otwarty WAT nie tylko dla maturzystów

wpis w: Aktualności | 0

W sobo­tę 23 mar­ca Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną odwie­dzi­li tego­rocz­ni matu­rzy­ści, ucznio­wie szkół śred­nich, ich rodzi­ce i nauczy­cie­le. Pod­czas dnia otwar­te­go mogli zwie­dzić naj­więk­szą uczel­nię woj­sko­wą w Pol­sce i zapo­znać się z boga­tą ofer­tą edu­ka­cyj­ną stu­diów nie tyl­ko woj­sko­wych, ale rów­nież cywil­nych. Tego dnia zapre­zen­to­wa­ły się wszyst­kie uczel­nia­ne jed­nost­ki. Moż­na było poroz­ma­wiać z wykła­dow­ca­mi i stu­den­ta­mi oraz poznać zasa­dy rekru­ta­cji na ponad 20 kie­run­ków stu­diów (w tym 11 dla stu­den­tów woj­sko­wych). Wśród odwie­dza­ją­cych uczel­nię nie zabra­kło uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów. Dla nich Aka­de­mia przy­go­to­wa­ła rów­nież cie­ka­wą ofer­tę – 1 wrze­śnia 2019 r.  przy WAT roz­pocz­nie dzia­łal­ność Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne, któ­re będzie jed­nym z ele­men­tów two­rzą­cych się wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni zapo­wie­dzia­nych przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej. Celem liceum jest przy­go­to­wa­nie mło­dzie­ży do pod­ję­cia stu­diów woj­sko­wych w WAT na kie­run­kach zwią­za­nych z cyber­bez­pie­czeń­stwem. Ofer­ta dydak­tycz­na to nie wszyst­ko. Pokaz sprzę­tu woj­sko­we­go, zwie­dza­nie bazy labo­ra­to­ryj­nej i kam­pu­su Aka­de­mii, wyna­laz­ki stu­denc­kich kół nauko­wych i wie­le innych atrak­cji przy­cią­gnę­ło nie tyl­ko uczniów, ale rów­nież fanów nauki i woj­sko­wo­ści, nawet tych naj­młod­szych i jak zwy­kle dopi­sa­li miesz­kań­cy War­sza­wy, zwłasz­cza Bemo­wa.

Ofi­cjal­ne­go otwar­cia dnia otwar­te­go doko­nał JM Rek­tor-Komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. „Siły Zbroj­ne roz­wi­ja­ją się dyna­micz­nie, ilo­ścio­wo i jako­ścio­wo. Zwią­za­ne jest to z sil­nym utech­nicz­nie­niem i infor­ma­ty­za­cją amii, dla­te­go tak rekor­do­we nabo­ry w roku bie­żą­cym i ubie­głym przy­pa­dły Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Wią­że się to z dużym zapo­trze­bo­wa­niem Aka­de­mii na bar­dzo dobrych kan­dy­da­tów. Dla Was jest to wiel­ka szan­sa, ponie­waż łatwiej będzie dostać się na stu­dia. Nie ozna­cza to jed­nak, że łatwiej będzie je skoń­czyć, ponie­waż poziom naucza­nia nie zma­le­je. Stu­dia tech­nicz­ne wyma­ga­ją od stu­den­tów sys­te­ma­tycz­no­ści i pra­cy” – mówił gen. bryg. Szczu­rek wita­jąc uczniów z rodzi­na­mi w wypeł­nio­nej sali kino­wej Klu­bu WAT oraz dodał, że woj­sko to wię­cej niż pięk­ne mun­du­ry. „Woj­sko to bar­dzo wyma­ga­ją­ca i odpo­wie­dzial­na służ­ba, ale dają­ca wie­le satys­fak­cji” – pod­su­mo­wał rek­tor. Następ­nie pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz przed­sta­wił ofer­tę edu­ka­cyj­ną i zasa­dy rekru­ta­cji do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na rok aka­de­mic­ki 2019/2020. Człon­ko­wie Samo­rzą­du Stu­denc­kie­go opo­wie­dzie­li o stu­diach woj­sko­wych i cywil­nych z per­spek­ty­wy stu­den­tów. Zain­te­re­so­wa­ni mogli sko­rzy­stać z pomo­cy przy reje­stra­cji na stu­dia woj­sko­we, któ­ra trwa jedy­nie do 31 mar­ca. Chęt­ni na stu­dia cywil­ne maja wię­cej cza­su, bo do 12 lip­ca. Na sto­isku Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go moż­na było poznać zasa­dy i sys­tem punk­ta­cji egza­mi­nu spraw­no­ści fizycz­nej na stu­dia woj­sko­we.

WAT odpowiada na współczesne wyzwania i zapotrzebowanie rynku pracy

Wybór kie­run­ków stu­diów w WAT jest bar­dzo duży i reali­zo­wa­ny na ośmiu wydzia­łach aka­de­mic­kich: Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, Cyber­ne­ty­ki, Elek­tro­ni­ki, Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, Logi­sty­ki, Mecha­nicz­nym, Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki.  Uczel­nia w zakre­sie stu­diów poli­tech­nicz­nych ofe­ru­je kla­sycz­ne kie­run­ki, takie jak: mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, budow­nic­two, geo­de­zja i kar­to­gra­fia, che­mia, elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja, ale rów­nież odpo­wia­da na bar­dzo współ­cze­sne wyzwa­nia i zapo­trze­bo­wa­nie ryn­ku pra­cy ofe­ru­jąc lot­nic­two i kosmo­nau­ty­kę, kryp­to­lo­gię i cyber­bez­pie­czeń­stwo, czy bio­cy­ber­ne­ty­kę i inży­nie­rię bio­me­dycz­ną. Szan­sę na roz­po­czę­cie stu­diów woj­sko­wych w WAT ma jesz­cze wię­cej matu­rzy­stów niż w ubie­głym roku.  Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej zwięk­szy­ło limi­ty tego­rocz­nych przy­jęć na pierw­szy rok stu­diów i od 1 paź­dzier­ni­ka edu­ka­cję w uczel­ni będzie mogło roz­po­cząć 889 kan­dy­da­tów na ofi­ce­rów Woj­ska Pol­skie­go. Stu­dia woj­sko­we w WAT są uni­kal­ną oka­zją dla mło­dych ludzi, któ­rzy chcą zostać ofi­ce­ra­mi WP i inży­nie­ra­mi. Ci, któ­rzy wybio­rą stu­dia cywil­ne rów­nież nie będą mieć pro­ble­mu ze zna­le­zie­niem pra­cy. W 2018 r. kie­ru­nek budow­nic­two na Wydzia­le Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT został uzna­ny przez Ran­king Per­spek­tyw Kie­run­ków Inży­nier­skich za kie­ru­nek, któ­re­go absol­wen­ci naj­szyb­ciej znaj­du­ją się pra­cę.

Coś dla miłośników nauki, wojska, a nawet sportu i kultury

Odwie­dza­ją­cy WAT mogli zwie­dzić nie­mal cały kam­pus uczel­ni, w tym m.in. Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go, aka­de­mik woj­sko­wy, Biblio­te­kę Głów­ną, obiek­ty dydak­tycz­ne i labo­ra­to­ria wydzia­łów, w któ­rych cze­ka­ło wie­le atrak­cji. Uczel­nia bar­dzo dba o roz­wój stu­den­tów i wspie­ra ich ini­cja­ty­wy. Wyni­ki prac reali­zo­wa­nych przez koła nauko­we moż­na było zoba­czyć pod­czas dnia otwar­te­go. Stu­den­ci z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki zapre­zen­to­wa­li nowo­cze­sne i cie­ka­we tech­no­lo­gie z zakre­su sze­ro­ko poję­tej opto­elek­tro­ni­ki. Wśród przed­sta­wio­nych nowi­nek znaj­do­wa­ły się autor­skie pro­jek­ty człon­ków Koła Nauko­we­go Opto­elek­tro­ni­ków, w tym dwa tele­sko­py do spe­cja­li­stycz­nych obser­wa­cji roz­gwież­dżo­ne­go nie­ba. Fascy­nu­ją­cy się astro­no­mią i gra­mi zręcz­no­ścio­wy­mi mogli zagrać w „kosmicz­ną” grę Moon­lan­der, pró­bu­jąc bez­piecz­nie wylą­do­wać na księ­ży­cu.  Wydział Cyber­ne­ty­ki wpro­wa­dził zwie­dza­ją­cych do świa­ta wir­tu­al­ne­go opro­wa­dza­jąc po Labo­ra­to­rium Zobra­zo­wa­nia Wiel­ko­for­ma­to­we­go oraz Symu­la­cji Roz­sze­rzo­nej. Zapre­zen­to­wa­no rów­nież dwie apli­ka­cje poma­ga­ją­ce rato­wać życie ludz­kie: HEALTH-POINT słu­żą­cą ratow­ni­kom medycz­nym w miej­scu udzie­la­nia pomo­cy ofia­rom wypad­ku oraz bio­me­dycz­ny sys­tem NERVE do nad­zo­ru epi­lep­sji i oce­ny efek­tyw­no­ści lecze­nia dzie­ci cho­rych na epi­lep­sję.

Na Wydzia­le Elek­tro­ni­ki ucznio­wie pozna­li wie­le labo­ra­to­riów w tym: pra­cow­nie elek­tro­nicz­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa, sys­te­mów infor­ma­cyj­no-pomia­ro­wych i pro­to­ty­po­wa­nia ukła­dów elek­tro­nicz­nych. Jed­nym z cie­kaw­szych punk­tów zwie­dza­nia tere­nu WAT była mul­ti­me­dial­na strzel­ni­ca Wydzia­łu Logi­sty­ki, na któ­rej uczest­ni­cy mogli spraw­dzić swo­ją cel­ność. Stu­den­ci wydzia­łu zapre­zen­to­wa­li repli­ki bro­ni, a przed samym budyn­kiem WLO miał miej­sce pokaz sprzę­tu. Moż­na było obej­rzeć m.in. samo­chód cię­ża­ro­wy z win­dą, wózek aku­mu­la­to­ro­wy, czy pojaz­dy RAK, LANGUSTA, DANA, LIWIEC i BAR.

Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa przy­go­to­wał wie­le atrak­cji dla fanów pod­nieb­nych maszyn. Oprócz eks­po­zy­cji samo­lo­tów, śmi­głow­ców i sil­ni­ków lot­ni­czych zwie­dza­ją­cy obej­rze­li tunel aero­dy­na­micz­ny niskich pręd­ko­ści, któ­ry słu­ży do bada­nia obiek­tów lot­ni­czych, w tym mode­li samo­lo­tów. Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji przed­sta­wił geo­de­zyj­ny sprzęt pomia­ro­wy. Na sta­no­wi­sku „Ogró­dek geo­de­zyj­ny” wyko­ny­wa­no pomia­ry tachi­me­trem bez­lu­stro­wym, niwe­la­to­rem kodo­wym oraz wyso­kiej kla­sy odbior­ni­ka­mi GPS. Zapre­zen­to­wa­no rów­nież Polo­wą Sta­cję Mete­oro­lo­gicz­na (PSM) oraz Bez­za­ło­go­we Stat­ki Lata­ją­ce (BSL).

Na Wydzia­le Mecha­nicz­nym zapre­zen­to­wa­no pra­cow­nie ukła­dów bez­pie­czeń­stwa oraz budo­wy pod­wo­zi i nad­wo­zi samo­cho­dów. Kon­struk­to­rzy opo­wia­da­li o zbu­do­wa­nym przez stu­den­tów pojeź­dzie elek­trycz­nym WAT Gre­en oraz o pozo­sta­łych maszy­nach inży­nie­ryj­nych znaj­du­ją­cych się na Wydzia­le. Chęt­ni mogli obej­rzeć tak­że Labo­ra­to­rium Wir­tu­al­ne­go Pola Wal­ki Wojsk Inży­nie­ryj­nych. Koła nauko­we Fizy­ków i Che­mi­ków dzia­ła­ją­ce na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii przy­go­to­wa­ły wido­wi­sko­we doświad­cze­nia. Fizy­cy zapre­zen­to­wa­li m.in. układ zobra­zo­wa­nia zja­wi­ska dud­nie­nia za pomo­cą świa­tła oraz podwój­ne waha­dło, słu­żą­ce do zobra­zo­wa­nia drgań sto­cha­stycz­nych. Waha­dło pusz­czo­ne w ruch zacho­wu­je się cha­otycz­nie i nie­prze­wi­dy­wal­nie wyko­nu­jąc tak zwa­ne tań­ce. Che­mi­cy nato­miast ura­czy­li zwie­dza­ją­cych poka­zem reak­cji che­micz­nych i zja­wisk fizy­ko­che­micz­nych pod tajem­ni­czy­mi nazwa­mi taki­mi jak „Bar­wy wojen­ne”, „Krwa­wią­cy gwóźdź”, czy też „Atra­men­ty sym­pa­tycz­ne”. Cie­ka­wym ele­men­tem dnia otwar­te­go był pokaz przy­go­to­wy­wa­nia i spa­la­nia mate­ria­łów piro­tech­nicz­nych. Zwie­dza­ją­cy z bez­piecz­nej odle­gło­ści przy­glą­da­li się jak wyglą­da deto­na­cja komer­cyj­nych wyro­bów oraz tych spo­rzą­dza­nych na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii.

W dniu otwar­tym WAT uczest­ni­czył rów­nież stu­denc­ki pod­od­dział histo­rycz­ny, któ­ry two­rzą stu­den­ci cywil­ni i woj­sko­wi, a dzia­ła­ją­ce w Klu­bie sek­cje zain­te­re­so­wań, pre­zen­to­wa­ły swo­je ofer­ty. Obec­ny był m.in. Chór Aka­de­mic­ki, któ­ry na swo­im sto­isku opo­wia­dał o dzia­łal­no­ści i dotych­cza­so­wych suk­ce­sach. Nie zabra­kło rów­nież przed­sta­wi­cie­li Klu­bu Uczel­nia­ne­go Aka­de­mic­kie­go Związ­ku Spor­to­we­go WAT, któ­rzy pre­zen­tu­jąc sprzęt żeglar­ski opo­wia­da­li o swo­jej pasji.

Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go oprócz pre­zen­ta­cji fil­mu doty­czą­ce­go kwa­li­fi­ka­cji z WF na stu­dia woj­sko­we zapo­zna­ło zwie­dza­ją­cych z wybra­ny­mi sek­cja­mi i zawo­da­mi spor­to­wy­mi, w któ­rych bio­rą udział stu­den­ci. Sek­cja Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT przy­go­to­wa­ła pokaz ele­men­tów wypo­sa­że­nia skocz­ka oraz symu­la­tor sko­ków spa­do­chro­no­wych, któ­ry cie­szył się spo­rym zain­te­re­so­wa­niem zwie­dza­ją­cych. Swo­ją ofer­tę przed­sta­wi­ła rów­nież sek­cja Woda Ląd Powie­trze, któ­rej celem obok szko­le­nia i kształ­to­wa­nia cech dowód­czych jest popu­la­ry­zo­wa­nie umie­jęt­no­ści spe­cjal­nych, przy­dat­nych na polu wal­ki. Nato­miast na sto­isku Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go moż­na było zaczerp­nąć infor­ma­cji doty­czą­cych reali­zo­wa­nych zadań dydak­tycz­nych i zajęć prak­tycz­nych, słu­żą­cych kształ­ce­niu woj­sko­we­mu. Dużą atrak­cją dla fanów woj­sko­wo­ści był przy­go­to­wa­ny na pla­cu ape­lo­wym pokaz sprzę­tu woj­sko­we­go.  Czoł­gi T-72 i PT-91, koło­wy trans­por­ter opan­ce­rzo­ny Roso­mak, sprzęt do roz­po­zna­nia bio­lo­gicz­ne­go, wyrzut­nia RM-70 i inny sprzęt zabez­pie­cze­nia tech­nicz­ne­go moż­na było zoba­czyć, dotknąć i poroz­ma­wiać z jego zało­gą. 

Dzień otwar­ty cie­szył się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem uczniów szkół śred­nich obję­tych patro­na­tem WAT i nie tyl­ko. Mło­dzież z całej Pol­ski przy­je­cha­ła zapo­znać się z naszą ofer­tą edu­ka­cyj­ną, a moż­li­wość zwie­dza­nia tere­nu Aka­de­mii przy­cią­gnę­ła wie­lu fanów mili­ta­riów. Na wszyst­kich odwie­dza­ją­cych cze­kał żoł­nier­ski poczę­stu­nek.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

Współpraca z Urzędem Transportu Kolejowego

wpis w: Aktualności | 0

Rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek i pre­zes Urzę­du Trans­por­tu Kole­jo­we­go dr inż. Igna­cy Góra pod­pi­sa­li 20 mar­ca poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy nauko­wo-dydak­tycz­nej. „Nie­wąt­pli­wą zale­tą tego poro­zu­mie­nia jest moż­li­wość wysy­ła­nia stu­den­tów na prak­ty­ki do takiej insty­tu­cji jak Urząd Trans­por­tu Kole­jo­we­go. Zale­ży nam bar­dzo na tym, żeby nasi stu­den­ci byli solid­nie przy­go­to­wa­ni i zdo­by­wa­li dodat­ko­we doświad­cze­nia, któ­re zaowo­cu­ją w ich karie­rze zawo­do­wej” – powie­dział gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Pod­czas pod­pi­sa­nia poro­zu­mie­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pre­ze­so­wi UTK towa­rzy­szy­ła dyrek­tor Kata­rzy­na Szad­kow­ska. Ze stro­ny WAT obec­ni byli: dzie­kan Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji (WIG) prof. dr hab. inż. Adam Sto­lar­ski i ppłk dr inż. Ryszard Chmie­lew­ski, kie­row­nik Kate­dry Budow­nic­twa Komu­ni­ka­cyj­ne­go i Inży­nie­rii Woj­sko­wej WIG.

Ini­cja­ty­wa nawią­za­nia współ­pra­cy WAT i UTK wypły­nę­ła ze stro­ny Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji i doty­czy­ła bocz­nic kole­jo­wych oraz pojaz­dów szy­no­wych, któ­re są we wła­da­niu jed­no­stek infra­struk­tu­ry woj­sko­wej. „Zwró­co­no się do WAT z proś­bą o zor­ga­ni­zo­wa­nie kur­su w tym obsza­rze. My z kolei zwró­ci­li­śmy się do pre­ze­sa UTK o wspar­cie w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa praw­ne­go zwią­za­ne­go z bocz­ni­ca­mi kole­jo­wy­mi i uzy­ska­li­śmy pomoc” – mówił prof. dr hab. inż. Adam Sto­lar­ski. Kurs odbył się w 2018 r., a w pla­nach wydzia­łu jest już kolej­na edy­cja. „Nie­któ­re bocz­ni­ce są na euro­pej­skim pozio­mie, ale nie­któ­re nie­ste­ty są zanie­dba­ne. Dzię­ki temu kur­so­wi spe­cja­li­stycz­ne­mu wie­my jak dążyć do dosko­na­ło­ści” – dodał dzie­kan Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji.

Kur­sy spe­cja­li­stycz­ne bar­dzo czę­sto sta­no­wią punkt wyj­ścia do two­rze­nia stu­diów pody­plo­mo­wych. „W Aka­de­mii mamy takie doświad­cze­nia, że kur­sy prze­kształ­ca­ją się w stu­dia pody­plo­mo­we. Taka ścież­ka jest bar­dzo czę­sto sto­so­wa­na. A nie­raz od stu­diów pody­plo­mo­wych zaczy­na­my się zasta­na­wiać nad kie­run­kiem stu­diów w danej dzie­dzi­nie. Oży­wia­my obsza­ry, któ­re potrze­bu­ją fachow­ców i spe­cja­li­stów” – mówił rek­tor-komen­dant WAT wyra­ża­jąc nadzie­ję na dobrą i owoc­ną współ­pra­cę uczel­ni z Urzę­dem Trans­por­tu Kole­jo­we­go.

„Nasz urząd jest otwar­ty i nowo­cze­sny. Czę­sto stu­den­ci o tym nie wie­dzą bo nie mają kon­tak­tu z nami” – pod­kre­ślał pre­zes UTK dr inż. Igna­cy Góra. W dzia­łal­no­ści urzę­du zazna­czył dwa naj­waż­niej­sze obsza­ry – nad­zor­czy i regu­lu­ją­cy. „Nad­zo­ru­je­my bez­pie­czeń­stwo całe­go sys­te­mu kole­jo­we­go, cho­ciaż nie tyl­ko, bo rów­nież kolei linio­wych. Wyko­nu­je­my czyn­no­ści nad­zor­cze. I doty­czy to wszyst­kich, zarów­no tych, któ­rzy są prze­woź­ni­ka­mi, zarząd­ca­mi infra­struk­tu­ry, ale rów­nież tych, któ­rzy pro­du­ku­ją pojaz­dy, czy wyro­by sto­so­wa­ne w kolej­nic­twie. Sta­ra­my się rów­nież edu­ko­wać pod­mio­ty, któ­re funk­cjo­nu­ją na ryn­ku” – mówił o zada­niach UTK pre­zes Góra.  „Dru­gi obszar naszej dzia­łal­no­ści to regu­la­cja. Jako insty­tu­cja podej­mu­je­my dzia­ła­nia na rzecz roz­wo­ju kolei” – dodał pre­zes UTK.

Współ­pra­ca WAT i UTK będzie doty­czyć opra­co­wa­nia i wdro­że­nia spe­cjal­no­ści zwią­za­nych z trans­por­tem kole­jo­wym na stu­diach I i II stop­nia, stu­diach pody­plo­mo­wych i spe­cja­li­stycz­nych szko­le­niach. Stu­den­ci uzy­ska­ją pomoc spe­cja­li­stów Urzę­du Trans­por­tu Kole­jo­we­go w wybo­rze oraz reali­za­cji prac dyplo­mo­wych. Ponad­to UTK dekla­ru­je orga­ni­za­cję prak­tyk zawo­do­wych oraz wyjaz­dów dydak­tycz­nych do oddzia­łów urzę­du. Umo­wa zakła­da m.in. pro­wa­dze­nie wspól­nych pro­jek­tów badaw­czo-roz­wo­jo­wych oraz wspar­cie we wdro­że­niach ewen­tu­al­nych paten­tów, a tak­że wyko­ny­wa­nie na potrze­by UTK badań, opi­nii i eks­per­tyz przez spe­cja­li­stów uczel­ni.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

Mistrzowskie tytuły naszych trójboistów

wpis w: Aktualności, SWF | 0

W dniach 2 – 3 mar­ca w Bia­łym­sto­ku odby­ły się Mistrzo­stwa Pol­ski Junio­rów w Trój­bo­ju Siło­wym, a dwa tygo­dnie póź­niej 16 – 17 mar­ca Mistrzo­stwa Pol­ski Senio­rów. Zawod­ni­cy KU AZS WAT po pasjo­nu­ją­cej wal­ce odnie­śli sze­reg suk­ce­sów.

Na pierw­szy bój wyru­szy­ła nasza repre­zen­ta­cja junio­rów w skła­dzie: kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski, kpr. pchor. Jan Duma, Rafał Łazic­ki oraz Krzysz­tof Stan­gret. Tytuł Mistrza Pol­ski Junio­rów w kat. 120 kg zdo­był Krzysz­tof Stan­gret, a debiu­tu­ją­cy na tak dużej impre­zie kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski wywal­czył brą­zo­wy medal w kat. 66 kg. Pozo­sta­łe wyni­ki to V loka­ta Rafa­ła Łazic­kie­go oraz VII miej­sce kpr. pchor. Jana Dumy. Nasza repre­zen­ta­cja dru­ży­no­wo upla­so­wa­ła się na III miej­scu wśród naj­lep­szych zespo­łów w Pol­sce.

Po dwóch tygo­dniach do rywa­li­za­cji przy­stą­pi­li senio­rzy odno­sząc jesz­cze więk­sze suk­ce­sy. Nie zawiódł nasz naj­lep­szy zawod­nik Piotr Sadow­ski, któ­ry zdo­był zło­ty medal w kat. + 120 kg popra­wia­jąc przy oka­zji rekor­dy Pol­ski w mar­twym cią­gu oraz w trój­bo­ju. Tytuł Mistrza Pol­ski, ale w kat. 93 kg. zdo­był rów­nież ppor. Mate­usz Cze­chy­ra popra­wia­jąc wła­sne rekor­dy życio­we.  krok od zło­ta był ppor. Daniel Ilczy­szyn, któ­ry mimo swo­ich „życió­wek„ wywal­czył tytuł Wice­mi­strza Pol­ski w kat. 83 kg. , świet­nie wystar­to­wa­li pozo­sta­li zawod­ni­cy szer. pchor. Mar­cin Bogac­ki upla­so­wał się na IV miej­scu w kat. 105 kg. ‚a kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski zajął V miej­sce w kat. 66 kg. Odnie­śli­śmy tak­że suk­ces dru­ży­no­wy. Repre­zen­ta­cja KU AZS WAT w skła­dzie ppor. Mate­usz Cze­chy­ra, ppor. Daniel Ilczy­szyn, kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski, szer. pchor. Mar­cin Bogac­ki oraz Piotr Sadow­ski zdo­by­ła tytuł dru­ży­no­we­go Wice­mi­strza Pol­ski w Trój­bo­ju Siło­wym.

Tekst i fot. mgr Wal­de­mar Stan­gret

Studenci cywilni rozpoczęli szkolenie wojskowe

wpis w: Aktualności | 0

Zaję­cia z budo­wy i rodza­jów bro­ni, zasad samo­obro­ny, zagro­żeń w cyber­prze­strze­ni, a tak­że pokaz sprzę­tu woj­sko­we­go oraz strze­la­nie na mul­ti­me­dial­nej strzel­ni­cy – to wszyst­ko 16 mar­ca Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na przy­go­to­wa­ła dla stu­den­tów cywil­nych roz­po­czy­na­ją­cych swo­ją przy­go­dę z woj­skiem, w ramach dru­giej edy­cji pro­gra­mu Legia Aka­de­mic­ka. W Auli Wydzia­łu Logi­sty­ki dzie­kan płk dr hab. Szy­mon Mit­kow powi­tał 88 stu­den­tów zaczy­na­ją­cych ochot­ni­cze szko­le­nie woj­sko­we, prze­ko­nu­jąc, że doko­na­li słusz­ne­go wybo­ru. „Wie­rzę, że Legia Aka­de­mic­ka będzie dla Was nie­sa­mo­wi­tą przy­go­dą, któ­rą zapa­mię­ta­cie do koń­ca życia. Prze­ko­na­cie się, że wido­wi­sko­we defi­la­dy z udzia­łem woj­ska, któ­re oglą­da­my w tele­wi­zji kry­ją za sobą ogrom pra­cy wie­lu ludzi. Wszyst­ko co robi­my, robi­my dla dobra naszej Ojczy­zny” – mówił płk Mit­kow pod­czas inau­gu­ra­cji Legii Aka­de­mic­kiej w WAT. Do pro­gra­mu przy­stą­pi­li nie tyl­ko stu­den­ci Aka­de­mii, ale rów­nież innych uczel­ni – Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go, War­szaw­skiej Wyż­szej Szko­ły Infor­ma­ty­ki, Szko­ły Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go, Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej oraz Wyż­szej Szko­ła Bez­pie­czeń­stwa i Ochro­ny im. Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go.

Studenci jak dawniej wstępują do wojska

W 2017 roku Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej przy­wró­ci­ło ideę ochot­ni­cze­go szko­le­nia woj­sko­we­go dla stu­den­tów cywil­nych. „Pro­gram Legii Aka­de­mic­kiej ma bar­dzo boga­tą histo­rię, któ­ra nabra­ła tem­pa w cza­sie I Woj­ny Świa­to­wej, kie­dy zrze­sze­ni w oddzia­ły stu­den­ci zaczę­li two­rzyć for­ma­cję Legii Aka­de­mic­kiej, zwięk­sza­jąc tym samym liczeb­ność armii. 3 grud­nia 1918 r. pod­od­dzia­ły Legii zło­ży­ły przy­się­gę, a już 13 grud­nia te pod­od­dzia­ły skła­da­jąc ślu­bo­wa­nie sta­ły się pra­wo­wi­tą czę­ścią, wte­dy odro­dzo­ne­go Woj­ska Pol­skie­go” – mówił płk dr hab. Szy­mon Mit­kow oraz przy­po­mniał, że w sze­re­gi Legii Aka­de­mic­kiej wstą­pi­ło wie­le zna­nych i cenio­nych osób. „Nie moż­na nie wspo­mnieć tu o jed­nym z naj­waż­niej­szych Pola­ków, jakim był Jan Paweł II. W latach 1938 – 1939 r. wów­czas jako Karol Woj­ty­ła rów­nież uczest­ni­czył w pro­gra­mie Legii Aka­de­mic­kiej” – dodał dzie­kan Wydzia­łu Logi­sty­ki.

 Celem pro­gra­mu jest odbu­do­wa poten­cja­łu rezerw Sił Zbroj­nych RP, zwłasz­cza w kor­pu­sach oso­bo­wych sze­re­go­wych i pod­ofi­ce­rów rezer­wy, a w przy­szło­ści rów­nież w kor­pu­sie ofi­ce­rów rezer­wy. W pilo­ta­żo­wej edy­cji szko­le­nie ukoń­czy­ło 2719 uczest­ni­ków, w tym 94 w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Najpierw teoria, potem praktyka

Szko­le­nie zosta­ło podzie­lo­ne na część teo­re­tycz­ną – reali­zo­wa­ną w uczel­niach w trak­cie roku aka­de­mic­kie­go oraz część prak­tycz­ną, któ­ra odby­wa się w jed­nost­kach, cen­trach i ośrod­kach woj­sko­wych w okre­sie waka­cyj­nym. „Pro­gram ma przy­bli­żyć stu­den­tom cywil­nym pod­sta­wo­we ele­men­ty służ­by woj­sko­wej. Zain­te­re­so­wa­nie woj­skiem jest bar­dzo duże wśród mło­dych ludzi, ale zanim znaj­dą się na poli­go­nie muszą posiąść pod­sta­wo­wą wie­dzę w ramach takich przed­mio­tów jak: tak­ty­ka, pod­sta­wy uzbro­je­nia, ele­men­ty zabez­pie­cze­nia logi­stycz­ne­go, udzie­la­nie pierw­szej pomo­cy na polu wal­ki, a tak­że szko­le­nie SERE, czy­li zasa­dy prze­trwa­nia w izo­la­cji, uni­ka­nia, opo­ru w nie­wo­li oraz uciecz­ki” – wyja­śnia płk dr Robert Paw­lic­ki, koor­dy­na­tor pro­gra­mu w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. 

Przed roz­po­czę­ciem zajęć teo­re­tycz­nych w WAT, uczest­ni­cy pro­gra­mu wzię­li udział w poka­zie sprzę­tu woj­sko­we­go w Par­ku Tech­ni­ki Woj­sko­wej. Pod­czas szko­le­nia doty­czą­ce­go bez­pie­czeń­stwa w cyber­prze­strze­ni zosta­li zapo­zna­ni z zagro­że­nia­mi, któ­re wystę­pu­ją wszę­dzie tam, gdzie korzy­sta­my z urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych oraz z zasa­da­mi ochro­ny. Z kolei pod­czas szko­le­nia z „Bro­nio­znaw­stwa i metod szko­le­nia strze­lec­kie­go” mło­dzi ochot­ni­cy pozna­li budo­wę bro­ni, zasa­dy posłu­gi­wa­nia się nią oraz spo­so­by kon­ser­wa­cji. Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się zaję­cia z samo­obro­ny oraz strze­lec­kie na wir­tu­al­nej strzel­ni­cy. Na zakoń­cze­nie tej czę­ści pro­gra­mu na wszyst­kich cze­kał żoł­nier­ski poczę­stu­nek.

Stu­den­ci, któ­rzy wyra­zi­li chęć wstą­pie­nia w sze­re­gi Woj­ska Pol­skie­go przed waka­cyj­nym szko­le­niem pod­sta­wo­wym muszą zali­czyć część teo­re­tycz­ną. Ten pierw­szy etap pro­gra­mu Legia Aka­de­mic­ka będzie prze­pro­wa­dzo­ny w Wydzia­le Logi­sty­ki WAT w try­bie week­en­do­wym. Łącz­nie, w trak­cie 30 godzin zajęć uczest­ni­cy zdo­bę­dą wie­dzę doty­czą­cą zasad zacho­wa­nia się na polu wal­ki. Po zali­cze­niu czę­ści teo­re­tycz­nej oraz zło­że­niu wnio­sku do orga­nów woj­sko­wych otrzy­ma­ją kar­tę powo­ła­nia na ćwi­cze­nia woj­sko­we. Ćwi­cze­nia, czy­li część prak­tycz­na pro­gra­mu, prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ną w jed­nost­kach woj­sko­wych na tere­nie całe­go kra­ju w dwóch tur­nu­sach. Pod­czas szko­le­nia prak­tycz­ne­go stu­den­ci otrzy­ma­ją żołd w wyso­ko­ści oko­ło 100 zł dzien­nie. W pierw­szych tygo­dniach każ­de­go z tur­nu­sów przej­dą moduł pod­sta­wo­wy zakoń­czo­ny przy­się­gą woj­sko­wą (I tur­nus 20.07.2019 r., II tur­nus 07.09.2019 r.). Aspi­ru­ją­cy wyżej, będą mogli kon­ty­nu­ować szko­le­nie pod­ofi­cer­skie.

W ramach kon­cep­cji budo­wy wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni w tym roku do szko­le­nia spe­cja­li­stycz­ne­go zosta­nie wpro­wa­dzo­ny kom­po­nent cyber­bez­pie­czeń­stwo. Będzie to pię­cio­dnio­we szko­le­nie  skie­ro­wa­ne do osób ze spe­cjal­no­ści infor­ma­tycz­nych, mate­ma­tycz­nych lub powią­za­nych i zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ne w Cen­trum Szko­le­nia Łącz­no­ści i Infor­ma­ty­ki w Zegrzu.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Beata Rupie­wicz

Finał X Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego

wpis w: Aktualności | 0

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na od 10 lat jest orga­ni­za­to­rem Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go im. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go, pro­fe­so­ra, rek­to­ra-komen­dan­ta uczel­ni w latach 1967 – 1974, wybit­ne­go naukow­ca, fizy­ka spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w zakre­sie mikro­syn­te­zy ter­mo­ją­dro­wej, człon­ka rze­czy­wi­ste­go PAN. 15 mar­ca 2019 r. do fina­łu X edy­cji kon­kur­su przy­stą­pi­ło 89 uczest­ni­ków wyło­nio­nych spo­śród 1000 uczniów lice­ów ogól­no­kształ­cą­cych i tech­ni­ków. Eli­mi­na­cje zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne w grud­niu 2018 roku w 60 szko­łach śred­nich, nie tyl­ko tak jak w przy­pad­ku wcze­śniej­szych edy­cji w szko­łach obję­tych patro­na­tem nauko­wym WAT. Zwy­cięz­cą tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su został Jan Ada­mek z II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Pio­tra Fir­le­ja w Lubar­to­wie, nato­miast tytu­łem naj­lep­sze­go fina­li­sty ze szko­ły im. gen. Kali­skie­go Komi­sja Kon­kur­so­wa wyróż­ni­ła Ada­ma Neu­man­na z Zespo­łu Szkół Mecha­nicz­nych Elek­trycz­nych i Elek­tro­nicz­nych w Toru­niu.

„To Wy kie­dyś będzie­cie zaj­mo­wać się nauką. A na pew­no macie świa­do­mość, że w nauce, wśród nauk ści­słych, poli­tech­nicz­nych, bez mate­ma­ty­ki dale­ko nie zaj­dzie­my” – pod­kre­ślał pro­rek­tor ds. nauko­wych prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski pod­czas uro­czy­ste­go roz­po­czę­cia kon­kur­su. Jubi­le­uszo­wa edy­cja Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go im. gen. Kali­skie­go odby­ła się w roku szcze­gól­nym ponie­waż Senat RP ogło­sił rok 2019 rokiem mate­ma­ty­ki. „Po odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści wio­sną 1919 r. powsta­ło Kra­kow­skie Towa­rzy­stwo Mate­ma­tycz­ne, któ­re w cią­gu kil­ku mie­się­cy prze­kształ­ci­ło się w Pol­skie Towa­rzy­stwo Mate­ma­tycz­ne. To wła­śnie ten rok trak­tu­je­my jako jubi­le­uszo­wy” – powie­dział dr Lucjan Kowal­ski z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT.

Lau­re­ata­mi X Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go im. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go zosta­li:

  • Jan Ada­mek z II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Pio­tra Fir­le­ja w Lubar­to­wie – I miej­sce,
  • Maciej Waw­ry­niuk z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. ONZ w Bił­go­ra­ju – II miej­sce,
  • Arka­diusz Kniaź z Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Boha­te­rów Pory­to­we­go Wzgó­rza w Jano­wie Lubel­skim – III miej­sce,
  • Prze­my­sław Kola­szyń­ski z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. ONZ w Bił­go­ra­ju – IV miej­sce,
  • Bar­tosz Kuraś z Zespo­łu Szkół Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Kró­lo­wej Elż­bie­ty z Pil­czy w Pili­cy – V miej­sce.

Zwy­cięz­cy kon­kur­su po pomyśl­nie zda­nej matu­rze będą mieć zapew­nio­ne miej­sca na wybra­nych przez sie­bie kie­run­kach stu­diów w WAT oraz bez­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie w domu stu­denc­kim pod­czas pierw­sze­go roku stu­diów. Ponad­to w roku uzy­ska­nia świa­dec­twa matu­ral­ne­go, w przy­pad­ku pod­ję­cia stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej lau­re­aci otrzy­ma­ją sty­pen­dium nauko­we. Wszyst­kim wyróż­nio­nym wrę­czo­no rów­nież nagro­dy rze­czo­we ufun­do­wa­ne przez spon­so­rów kon­kur­su: Bur­mi­strza Bło­nia, Bur­mi­strza Dziel­ni­cy Wola m. st. War­sza­wy oraz Sta­ro­stę Socha­czew­skie­go.

Rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek wrę­cza­jąc pucha­ry i nagro­dy zwy­cięz­com kon­kur­su pogra­tu­lo­wał wszyst­kim uczest­ni­kom, jak rów­nież ich nauczy­cie­lom, któ­rzy tak dobrze przy­go­to­wa­li swo­ich uczniów. „Samo to, że tu jeste­ście świad­czy o tym, że jeste­ście naj­lep­si w swo­ich śro­do­wi­skach, odważ­ni, by sta­wiać czo­ła trud­no­ściom. Wła­śnie takich osób poszu­ku­je Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na” – powie­dział gen. Szczu­rek. Dodał rów­nież, że 1 wrze­śnia 2019 r. przy WAT roz­pocz­nie dzia­łal­ność Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne. „Dosta­ną się tam naj­lep­si z naj­lep­szych, któ­rzy w przy­szło­ści zasi­lą Woj­ska Obro­ny Cybre­prze­strze­ni. Prze­każ­cie swo­im młod­szym kole­gom o tych moż­li­wo­ściach” – dodał rek­tor-komen­dant WAT.

Auto­ra­mi zadań i pytań testo­wych, zarów­no w eli­mi­na­cjach, jak i w fina­le (we wszyst­kich edy­cjach Kon­kur­su) są doświad­cze­ni nauczy­cie­le aka­de­mic­cy z Insty­tu­tu Mate­ma­ty­ki i Kryp­to­lo­gii (IMiK) Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT – dr Lucjan Kowal­ski i mgr Woj­ciech Matu­szew­ski. Finał został podzie­lo­ny na dwie czę­ści. W pierw­szej, pisem­nej uczest­ni­cy przy­stą­pi­li do roz­wią­zy­wa­nia trzech zadań pro­ble­mo­wych, zaś w czę­ści dru­giej odpo­wia­da­li na 10 pytań testo­wych. Do każ­de­go pyta­nia poda­ne były 4 odpo­wie­dzi, z któ­rych jed­na, dwie, trzy lub czte­ry były popraw­ne. Wyni­ki testów oce­nia­ła Komi­sja Kon­kur­so­wa skła­da­ją­cą się z kil­ku­na­stu nauczy­cie­li aka­de­mic­kich IMiK.

Celem kon­kur­su jest stwa­rza­nie moż­li­wo­ści spraw­dze­nia pozio­mu wie­dzy uczniów z mate­ma­ty­ki, roz­wi­ja­nie ich uzdol­nień w tej dzie­dzi­nie, a tak­że odkry­wa­nie mło­dych mate­ma­tycz­nych talen­tów. Jest to rów­nież dosko­na­ła oka­zja do zain­te­re­so­wa­nia mło­dzie­ży stu­dia­mi poli­tech­nicz­ny­mi, w szcze­gól­no­ści stu­dia­mi w WAT oraz do popu­la­ry­zo­wa­nia wie­dzy o gene­ra­le Syl­we­strze Kali­skim.

„Na patro­na kon­kur­su wybra­li­śmy prof. Syl­we­stra Kali­skie­go nie­przy­pad­ko­wo. Prof. Kali­ski był wie­lo­let­nim wykła­dow­cą i pra­cow­ni­kiem nauko­wym WAT, pasjo­nu­ją­cym się mate­ma­ty­ką oraz zasto­so­wa­niem jej w fizy­ce, szcze­gól­nie w fizy­ce pla­zmy” – mówił dyrek­tor Insty­tu­tu Mate­ma­ty­ki i Kryp­to­lo­gii Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki dr hab. Marek Koj­dec­ki. Wię­cej infor­ma­cji na temat patro­na kon­kur­su moż­na było wysłu­chać pod­czas wykła­du dr. hab. inż. Jerze­go Zie­liń­skie­go pt. „Pro­fe­sor Kali­ski – pra­co­ho­lik, wizjo­ner, pasjo­nat życia”. Pod­czas, gdy fina­li­ści w sku­pie­niu roz­wią­zy­wa­li zada­nia kon­kur­so­we, nauczy­cie­le wysłu­cha­li tak­że wykła­du prof. dr. hab. inż. Krzysz­to­fa Czu­pryń­skie­go pt. „Che­mia nad­zwy­czaj­nym zagro­że­niem bez­pie­czeń­stwa czło­wie­ka” oraz wykła­du prof. dr. hab. inż. Lesz­ka Jaro­sze­wi­cza pt. „Ewo­lu­cja poglą­dów fizycz­nych na poję­cie cza­su i prze­strze­ni”.

Licz­ba uczest­ni­ków kon­kur­su rośnie z roku na rok. W dzie­się­ciu edy­cjach wzię­ło udział łącz­nie ponad 8000 uczniów, nie­któ­rzy już dwu- i trzy­krot­nie.

Orga­ni­za­to­ra­mi X Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go im. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go byli Insty­tut Mate­ma­ty­ki i Kryp­to­lo­gii Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki oraz Dział Spraw Stu­denc­kich. Hono­ro­wy patro­nat nad wyda­rze­niem spra­wo­wał JM Rek­tor-Komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

 

171 rocznica wybuchu powstania węgierskiego

wpis w: Aktualności | 0

Dla upa­mięt­nie­nia węgier­skiej Wio­sny Ludów, 15 mar­ca przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w uro­czy­stych obcho­dach 171 rocz­ni­cy wybu­chu powsta­nia węgier­skie­go. Uro­czy­sto­ści zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ły w ramach part­ner­skiej współ­pra­cy pomię­dzy Bemo­wem – Dziel­ni­cą Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy a Obu­da – Beka­sme­gy­er – III Dziel­ni­cą Buda­pesz­tu.

W obcho­dach przed Urzę­dem Dziel­ni­cy Bemo­wo, Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wał ppłk mgr inż. Dariusz Kania w asy­ście pod­cho­rą­żych. Dele­ga­cja uczel­ni zło­ży­ła kwia­ty pod pomni­kiem gen. Józe­fa Bema, któ­ry do dziś jest boha­te­rem naro­do­wym Węgier.  Pod­cho­rą­żo­wie asy­sto­wa­li rów­nież innym dele­ga­cjom w cere­mo­nii skła­da­nia wią­za­nek.

Z oka­zji obcho­dów w Bemow­skim Cen­trum Kul­tu­ry wrę­czo­no nagro­dy „Zasłu­żo­ny dla Part­ner­stwa im. Gene­ra­ła Józe­fa Bema”. Uro­czy­stość uświet­nił kon­cert węgier­skie­go duetu for­te­pia­no­we­go Pia­no Arts Duo.

171 lat temu, 15 mar­ca 1848 r. wybu­chło węgier­skie powsta­nie naro­do­we, sta­no­wią­ce część Wio­sny Ludów. W wal­kach po stro­nie węgier­skiej bra­li udział Pola­cy, m.in. gene­rał Józef Bem, któ­ry dowo­dził woj­ska­mi węgier­ski­mi w Sied­mio­gro­dzie i Bana­cie oraz gene­rał Hen­ryk Dem­biń­ski, któ­ry dowo­dził armią pół­noc­ną. Po stro­nie Węgrów wal­czył tak­że Legion Pol­ski pod dowódz­twem gene­ra­ła Józe­fa Wysoc­kie­go. 

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. plut. pchor. Mate­usz Kaplon

II miejsce zespołu WAT w konkursie FM Logistic – Faster Mind Challenge

wpis w: Aktualności | 0

Absol­wen­ci kie­run­ku logi­sty­ka, repre­zen­tu­ją­cy Wydział Mecha­nicz­ny Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­li II miej­sce w pol­skich eli­mi­na­cjach trze­ciej edy­cji mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su Faster Mind Chal­len­ge. Zespół w skła­dzie: ppor. mgr inż. Joan­na Szkut­nik-Rogoż, ppor. mgr inż. Maciej Wiel­go­sik, mgr inż. Alek­san­dra Lęgas został doce­nio­ny za pro­jekt pt. „Zmniej­sze­nie emi­sji CO2 przy zasto­so­wa­niu pro­gra­mo­wa­nia linio­we­go”.

Finał trze­ciej edy­cji Faster Mind Chal­len­ge odbył się 14 mar­ca w cen­tra­li fir­my logi­stycz­nej FM Logi­stic w Msz­czo­no­wie – orga­ni­za­to­ra pol­skiej edy­cji kon­kur­su. Zada­nia­mi uczest­ni­ków tego­rocz­nej edy­cji było poszu­ki­wa­nie nowych pomy­słów na zre­du­ko­wa­nie śla­du węglo­we­go w pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści, zmniej­sze­nie zuży­cia ener­gii, opra­co­wa­nie eko­lo­gicz­nych ofert dla klien­tów fir­my oraz zapew­nie­nie zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa pra­cow­ni­ków.

Nagro­dzo­ny pro­jekt WAT doty­czył przede wszyst­kim opty­ma­li­za­cji zada­nia trans­por­to­we­go, a mia­no­wi­cie mini­ma­li­za­cji pustych prze­bie­gów. Dzię­ki pro­gra­mo­wi Octa­ve 3.4.3 uzy­ska­no opty­mal­ne roz­wią­za­nie, rów­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do zmniej­sze­nia zuży­cia pali­wa oraz reduk­cji emi­sji dwu­tlen­ku węgla do atmos­fe­ry. Jed­nym z waż­niej­szych kry­te­riów roz­wa­ża­nych w tym pro­jek­cie były kosz­ty, któ­re zna­czą­co zosta­ły obni­żo­ne dzię­ki zasto­so­wa­ne­mu opro­gra­mo­wa­niu.

W pol­skich eli­mi­na­cjach Faster Mind Chal­len­ge wzię­ło udział 21 zespo­łów, któ­re przed­sta­wi­ły inno­wa­cyj­ne i eko­lo­gicz­ne pro­jek­ty roz­wią­zań w logi­sty­ce. Do fina­łu zakwa­li­fi­ko­wa­no 4 pro­jek­ty. Naj­lep­szy zespół z Pol­ski został zapro­szo­ny do udzia­łu w fina­le mię­dzy­na­ro­do­wym, któ­ry odbę­dzie się w kwiet­niu w Pary­żu.

Uczest­ni­cy kon­kur­su zapre­zen­to­wa­li swo­je pro­po­zy­cje roz­wią­zań w takich kate­go­riach jak: Plat­for­my do prze­pro­jek­to­wa­nia, Wpro­wadź inno­wa­cje do maga­zy­nu oraz Wyznacz naj­lep­szy kie­ru­nek naszej pra­cy. Wszyst­kie zgło­szo­ne pro­jek­ty nawią­zy­wa­ły do przy­ję­te­go nie­daw­no przez Gru­pę FM Logi­stic Pro­gra­mu Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju.

Tekst i fot. Alek­san­dra Lęgas

 

Kurs NATO – Ocena zdolności bojowej dowództw i jednostek wojsk lądowych

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 11 – 15 mar­ca w Wydzia­le Logi­sty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się kurs pt. „Oce­na zdol­no­ści bojo­wej dowództw i jed­no­stek wojsk lądo­wych” (CREVAL – Com­bat Readi­ness Eva­lu­ation of Land HQs and Units). Kurs został prze­pro­wa­dzo­ny przez Mobil­ny Zespół Szko­le­nio­wy NATO Scho­ol Obe­ram­mer­gau. Wzię­ło w nim udział 49 żoł­nie­rzy z Dowódz­twa Ope­ra­cyj­ne­go Rodza­jów Sił Zbroj­nych, Dowódz­twa Gene­ral­ne­go Rodza­jów Sił Zbroj­nych, Inspek­to­ra­tu Wspar­cia Sił Zbroj­nych oraz z Komen­dy Głów­nej Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej.

Uro­czy­ste­go otwar­cia kur­su doko­nał dzie­kan Wydzia­łu Logi­sty­ki płk dr hab. Szy­mon Mit­kow w obec­no­ści dyrek­to­ra kur­su z ramie­nia NSO ppłk. Ilias Midio­uris (GRC-A) i zespo­łu METT, zastęp­cy dzie­ka­na Wydzia­łu Logi­sty­ki ds. woj­sko­wych płk. dr. Rober­ta Paw­lic­kie­go i kie­row­ni­ka dzia­łu ds. współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej WAT płk. dr. inż. Mariu­sza Gon­tar­czy­ka.

Kurs doty­czył oce­ny zdol­no­ści bojo­wej pod­od­dzia­łów wyzna­czo­nych do Sił Odpo­wie­dzi NATO (NATO Respon­se For­ce) zgod­nie z doku­men­tem  Allied Com­mand Ope­ra­tions For­ces Stan­dards Volu­me VII – Com­bat Readi­ness Eva­lu­ation of Land HQs and Units (CREVAL).

kpt. Arka­diusz Jóź­wiak
fot. Jacek Mala­now­ski

Podchorążowie WAT na kursie w Turynie

wpis w: Aktualności | 0

Stu­den­ci woj­sko­wi plut. pchor. Maciej Jabłoń­ski i plut. pchor. Alek­san­dra Szcze­giel­niak z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w szko­le­niu Com­mon Secu­ri­ty and Defen­ce Poli­cy, któ­re odby­ło się w dniach 3 – 9 mar­ca w Tury­nie. Kurs został zor­ga­ni­zo­wa­ny w ramach pro­gra­mu EMILYO (Euro­pe­an Ini­tia­ti­ve for the Exchan­ge of Mili­ta­ry Young Offi­cers), a uczest­ni­ka­mi byli rów­nież pod­cho­rą­żo­wie z Bel­gii, Chor­wa­cji, Holan­dii, Gre­cji, Rumu­nii, USA, pod­po­rucz­ni­cy z Włoch oraz stu­den­ci cywil­ni.  

Każ­de­go dnia uczest­ni­cy bra­li udział w zaję­ciach od godz. 8.00 do 16:30. Wszyst­kie wykła­dy odby­wa­ły się w języ­ku angiel­skim. Zaję­cia doty­czy­ły histo­rii oraz struk­tu­ry Unii Euro­pej­skiej, misji i ope­ra­cji UE. Głów­nym tema­tem była Wspól­na Poli­ty­ka Bez­pie­czeń­stwa i Obro­ny (CSDP), któ­ra jest inte­gral­ną czę­ścią Wspól­nej Poli­ty­ki Zagra­nicz­nej i Bez­pie­czeń­stwa (CFSP). Czwar­te­go dnia zajęć, pra­cu­jąc w gru­pach, uczest­ni­cy opra­co­wy­wa­li odpo­wie­dzi na posta­wio­ne im zada­nia. Następ­nie przed­sta­wi­cie­le grup pre­zen­to­wa­li pra­cę gru­py przed wszyst­ki­mi uczest­ni­ka­mi oraz wykła­dow­ca­mi. Dla wie­lu uczest­ni­ków było to pierw­sze wystą­pie­nie w języ­ku angiel­skim. Ostat­nie­go dnia odby­ła się uro­czy­sta cere­mo­nia wrę­cze­nia cer­ty­fi­ka­tów ukoń­cze­nia kur­su poprze­dzo­na egza­mi­nem koń­co­wym spraw­dza­ją­cym zdo­by­tą wie­dzę.

Oprócz wie­dzy, kurs pod­niósł rów­nież umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje inter­per­so­nal­ne, gdyż uczest­ni­cy współ­pra­co­wa­li w mię­dzy­na­ro­do­wym śro­do­wi­sku. War­to­ścią dodat­ko­wą było pozna­nie kul­tu­ry i zwy­cza­jów stu­den­tów z innych państw.

Szko­le­nie z zakre­su CSDP jest ele­men­tem przy­go­to­wa­nia stu­den­tów WAT do V Olim­pia­dy wie­dzy o Wspól­nej Poli­ty­ce Bez­pie­czeń­stwa i Współ­pra­cy Euro­pej­skiej, któ­ra odbę­dzie się w 2020 roku w Chor­wa­cji. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na będzie bro­ni­ła zwy­cię­skie­go tro­feum zdo­by­te­go w ubie­głym roku w Buł­ga­rii.   

plut pchor. Alek­san­dra Szcze­giel­niak
fot: www​.eser​ci​to​.dife​sa​.it

Nagroda główna dla Młodych Mistrzów z WAT

wpis w: Aktualności | 0

Stu­den­ci z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wywal­czy­li nagro­dę głów­ną Rady Pro­gra­mo­wej i Oddzia­łu Mazo­wiec­kie­go Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Infor­ma­tycz­ne­go w kon­kur­sie Mło­dzi Mistrzo­wie, orga­ni­zo­wa­nym w ramach Forum Tele­in­for­ma­ty­ki. Kon­kurs adre­so­wa­ny jest do stu­den­tów stu­diów I, II i III stop­nia pre­zen­tu­ją­cych wła­sne kon­cep­cje infor­ma­tycz­ne, pro­gra­my lub prak­tycz­ne zasto­so­wa­nia w prze­my­śle infor­ma­tycz­nym. Mistrzo­wie z WAT – Syl­wia Sła­wiń­ska, Filip Gło­wac­ki i Piotr Witow­ski wraz z opie­ku­nem nauko­wym ppłk. dr. inż. Mariu­szem Chmie­lew­skim zosta­li doce­nie­ni za tele­in­for­ma­tycz­ny sys­tem Nerve, prze­zna­czo­ny do moni­to­ro­wa­nia sta­nu zdro­wia dzie­ci cho­rych na epi­lep­sję. Nato­miast dok­to­rant Piotr Szcze­pań­czyk, rów­nież z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT, zdo­był Nagro­dę Pre­ze­sa Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Infor­ma­tycz­ne­go „Poza hory­zont…” za opra­co­wa­nie doty­czą­ce wykry­wa­nia dzia­łań dez­in­for­ma­cyj­nych w sie­ci. Opie­ku­nem nauko­wym lau­re­ata jest ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk.

W ponie­dzia­łek 11 mar­ca w Mini­ster­stwie Cyfry­za­cji mia­ło miej­sce uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród lau­re­atom kon­kur­su. Spo­tka­nie otwo­rzył prof. Bole­sław Sza­frań­ski, któ­ry zapo­wie­dział odświe­że­nie for­mu­ły kon­kur­su w roku 2020. Prze­wod­ni­czą­cy Jury Witold Wie­te­ska przy­wo­łał nazwi­ska lau­re­atów kon­kur­su wyło­nio­nych pod­czas XXIV Forum Tele­in­for­ma­ty­ki. Następ­nie uczest­ni­cy spo­tka­nia mie­li oka­zję zapo­znać się z pro­jek­ta­mi zwy­cięz­ców. Za zaję­cie pierw­sze­go miej­sca zespół z WAT otrzy­mał m.in. voucher na bez­płat­ny udział w kon­fe­ren­cji FedC­SIS, któ­ry w imie­niu Oddzia­łu Mazo­wiec­kie­go PTI wrę­czył Tomasz Kuli­sie­wicz. W imie­niu Pio­tra Szcze­pań­czy­ka Nagro­dę Pre­ze­sa Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Infor­ma­tycz­ne­go „Poza hory­zont…” ode­brał dr hab. inż. Andrzej Choj­nac­ki.

Dwie Nagro­dy Spe­cjal­ne – Mini­stra Cyfry­za­cji oraz Naro­do­we­go Ban­ku Pol­skie­go – zosta­ły przy­zna­ne stu­den­tom Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu i Wyż­szej Szko­ły Ban­ko­wej: Oska­ro­wi Jabłoń­skie­mu, Patry­cji Kogut oraz Adria­no­wi Mirow­skie­mu. Pod opie­ką dr Krzysz­to­fa Krzyw­dziń­skie­go opra­co­wa­li oni apli­ka­cję do nauki pro­gra­mo­wa­nia PixBlocks. Wpro­wa­dza on w taj­ni­ki kodo­wa­nia młod­sze dzie­ci dzię­ki pro­gra­mo­wa­niu blo­ko­we­mu, a star­szym uczniom poma­ga opa­no­wać język Python. W kate­go­rii „Pra­ca o naj­więk­szym pier­wiast­ku algo­ryt­micz­nym” zwy­cię­żył Piotr Mora­wiec­ki, któ­ry przy­go­to­wał wzór symu­la­cji efek­tyw­no­ści pozy­ski­wa­nia ener­gii z bio­ma­sy. Nato­miast za naj­lep­szy występ ora­tor­ski uzna­no wystą­pie­nie Piotr Żar­now­skie­go o apli­ka­cji Dro­go­wskaz.

Spo­tka­nie zakoń­czy­ło wystą­pie­nie mini­stra cyfry­za­cji Mar­ka Zagór­skie­go, któ­ry pod­kre­ślił zna­cze­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań cyfro­wych dla roz­wo­ju gospo­dar­ki.

Zgło­sze­nia w obec­nej edy­cji kon­kur­su przyj­mo­wa­ne są do 10 maja 2019 r. 

Źró­dło: por​tal​.pti​.org​.pl/​n​a​g​r​o​d​y​-​d​l​a​-​m​l​o​d​y​c​h​-​m​i​s​t​r​z​o​w​-​w​r​e​c​z​one

1 2 3 4 71