Praktyki on-line dla studentów WAT

Stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­li zaan­ga­żo­wa­ni w pra­ce Naro­do­we­go Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni. Pod­czas trwa­ją­ce­go w kra­ju sta­nu epi­de­mii i zawie­sze­nia zajęć, pod­cho­rą­żo­wie z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki w for­mie zdal­nych prak­tyk wyko­rzy­stu­ją swo­je umie­jęt­no­ści, aby wraz z eks­per­ta­mi z NCBC wpie­rać użyt­kow­ni­ków resor­tu obro­ny naro­do­wej pra­cu­ją­cych zdal­nie.

Pod­cho­rą­żo­wie roz­po­czę­li dzia­ła­nia już 23 mar­ca. Zada­nia, któ­re wyko­nu­ją doty­czą wspar­cia tele­in­for­ma­tycz­ne­go RON, pole­ga­ją­ce­go m.in. na przy­go­to­wa­niu pro­ce­dur, obsłu­dze linii wspar­cia pra­cow­ni­ków pra­cu­ją­cych zdal­nie oraz na przy­go­to­wa­niu mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych i szko­le­nio­wych do plat­for­my e‑learningowej w zakre­sie wyko­rzy­sta­nia narzę­dzi pra­cy zdal­nej. Pod­cho­rą­żo­wie zapo­zna­ją się rów­nież z dzia­ła­niem pro­ce­dur bez­piecz­ne­go dostę­pu do sys­te­mów resor­tu obro­ny i zasa­da­mi wyko­rzy­sta­nia infra­struk­tu­ry tele­in­for­ma­tycz­nej, a tak­że z zasa­da­mi dzia­ła­nia pod­sta­wo­wych sys­te­mów IT w resor­cie. „Reali­za­cja tych zadań jest szan­są prak­tycz­ne­go wyko­rzy­sta­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści naszych stu­den­tów w waż­nych dla RON dzia­ła­niach nale­żą­cych do dome­ny cyber­bez­pie­czeń­stwa” – pod­kre­śla zastęp­ca dzie­ka­na Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki płk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski.

W pro­jek­cie uczest­ni­czy obec­nie 20 stu­den­tów Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki. Ich udział wią­że się ści­śle ze  spe­cjal­no­ścią, któ­rą wybra­li na swo­im kie­run­ku stu­diów, jak i zain­te­re­so­wa­nia­mi zawo­do­wy­mi. Pod­cho­rą­żo­wie dosko­na­le łączą nowe obo­wiąz­ki z tymi zwią­za­ny­mi z nauką zdal­ną. Uła­twie­niem jest infra­struk­tu­ra nauko­wo-dydak­tycz­na WAT, dobrze dosto­so­wa­na do potrzeb naucza­nia na odle­głość i dzia­ła­nia w ramach kry­zy­su epi­de­micz­ne­go, zarów­no w zakre­sie pro­wa­dze­nia wykła­dów i ćwi­czeń, jak i w wyko­rzy­sta­niu spe­cja­li­stycz­nych labo­ra­to­riów infor­ma­tycz­nych i cyber­bez­pie­czeń­stwa.

Anna Ambro­ziak
fot. NCBC

Aplikacja podchorążych WAT pomoże potrzebującym

Pod­cho­rą­żo­wie z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT odde­le­go­wa­ni do służ­by w Dowódz­twie Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej opra­co­wa­li mobil­ną apli­ka­cję uła­twia­ją­cą dotar­cie z pomo­cą do osób pozo­sta­ją­cych w izo­la­cji w związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się koro­na­wi­ru­sa.

Mobil­na apli­ka­cja autor­stwa naszych pod­cho­rą­żych bez­po­śred­nio łączy koor­dy­na­to­rów ds. wspar­cia w bry­ga­dach Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej z pra­cow­ni­ka­mi insty­tu­cji odpo­wie­dzial­nych za udzie­la­nie pomo­cy. Dzię­ki niej pra­cow­ni­cy ośrod­ków pomo­cy spo­łecz­nej i Cari­tas, któ­rzy dys­po­nu­ją bazą danych o oso­bach potrze­bu­ją­cych pomo­cy, będą teraz mogli szyb­ko i spraw­nie prze­ka­zać te infor­ma­cje koor­dy­na­to­rom ds. wspar­cia dys­try­bu­cji żyw­no­ści w bry­ga­dach WOT. Oni nato­miast zle­cą żoł­nie­rzom ode­bra­nie żyw­no­ści i prze­ka­za­nie jej oso­bom potrze­bu­ją­cym. Do tej pory wszyst­kie te infor­ma­cje były poda­wa­ne przez tele­fon, co wydłu­ża­ło cały pro­ces.

„Pod­cho­rą­żo­wie z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki wyka­za­li się ogrom­ną deter­mi­na­cją i facho­wo­ścią. Wyko­rzy­sta­li swo­je umie­jęt­no­ści, by nieść pomoc innym w tym trud­nym cza­sie. Nasi stu­den­ci od razu dosko­na­le pora­dzi­li sobie z tym kon­kret­nym zada­niem. Potwier­dza to, że wie­dza prze­ka­zy­wa­na w murach naszej Aka­de­mii, może być natych­miast wdra­ża­na prak­tycz­nie” – mówi gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-komen­dant WAT.

Pod­cho­rą­żo­wie zaczę­li reali­zo­wać zada­nia dla Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej 18 mar­ca, zaraz po decy­zji Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej, na pod­sta­wie któ­rej komen­dan­ci aka­de­mii woj­sko­wych, w tym naszej uczel­ni, prze­ka­za­li do dys­po­zy­cji Dowód­cy WOT nie­zbęd­ne siły i środ­ki. Zakres dzia­łań pod­cho­rą­żych WAT obej­mu­je m.in. wspar­cie tech­nicz­ne w zakre­sie uru­cha­mia­nia usług zdal­nych. Oprócz prac zwią­za­nych z opra­co­wa­niem apli­ka­cji, stu­den­ci Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki zaan­ga­żo­wa­ni są rów­nież w zabez­pie­cze­nie tech­nicz­ne cało­do­bo­wej info­li­nii wpar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go uru­cho­mio­nej przez Dowódz­two WOT.

Stu­den­ci z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki to nie­kwe­stio­no­wa­ni fachow­cy w dzie­dzi­nie pro­gra­mo­wa­nia. Od lat bio­rą udział w NATO TIDE Hac­ka­thon, któ­ry jest jed­nym z naj­waż­niej­szych na świe­cie kon­kur­sów pro­jek­to­wo-pro­gra­mi­stycz­nych. W tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su zespół Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT zajął trze­cie miej­sce. Swo­je doświad­cze­nia kon­kur­so­we mogą teraz wyko­rzy­stać w prak­tycz­nym dzia­ła­niu. Płk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski, zastęp­ca dzie­ka­na Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT doda­je, że do opra­co­wa­nia apli­ka­cji zgło­si­li się pod­cho­rą­żo­wie, któ­rzy byli pew­ni, że podo­ła­ją temu zada­niu. „Nie typo­wa­li­śmy tych ludzi. Apli­ka­cja ta powsta­ła dzię­ki ogrom­ne­mu wysił­ko­wi i zaan­ga­żo­wa­niu naszych pod­cho­rą­żych” – pod­kre­śla płk Chmie­lew­ski. Zazna­cza, że wyko­na­nie takiej pra­cy moż­li­we jest wyłącz­nie w try­bie woj­sko­wym i nie­ko­mer­cyj­nym. „Teraz cały sys­tem jest spraw­dza­ny na bie­żą­co, by wyklu­czyć poten­cjal­ne błę­dy” – zapew­nia.

Opro­gra­mo­wa­nie jest bar­dzo pro­ste w obsłu­dze. Upraw­nio­ny pra­cow­nik insty­tu­cji pomo­co­wej  i koor­dy­na­tor z bry­ga­dy WOT za pomo­cą indy­wi­du­al­ne­go logi­nu i hasła logu­ją się na stro­nie www​.pomo​cWOT​.ron​.mil​.pl Następ­nie pra­cow­nik ośrod­ka pomo­cy spo­łecz­nej lub Cari­tas wypeł­nia dostęp­ny na stro­nie inte­rak­tyw­ny for­mu­larz, w któ­rym poda­je dane oso­by potrze­bu­ją­cej pomo­cy oraz jej adres. For­mu­larz ten jest widocz­ny dla koor­dy­na­to­ra z bry­ga­dy WOT, któ­ry z kolei kie­ru­je pod wska­za­ny adres żoł­nie­rzy z pacz­ką żyw­no­ścio­wą. Ten sam  żoł­nierz może  prze­ka­zać koor­dy­na­to­ro­wi z bry­ga­dy inne waż­ne infor­ma­cje doty­czą­ce sytu­acji potrze­bu­ją­ce­go. Całe to dzia­ła­nie pozo­sta­je pod nad­zo­rem oso­by zle­ca­ją­cej zada­nie.  Apli­ka­cja nie tyl­ko uła­twia więc pro­ces iden­ty­fi­ka­cji osób potrze­bu­ją­cych, ale pozwa­la na stwo­rze­nie bazy danych, w któ­rej znaj­du­ją się  infor­ma­cje kto i kie­dy  taką pomoc otrzy­mał.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Woj­ska Obro­ny Tery­to­rial­nej

Zarządzenie Rektora-Komendanta WAT w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

W śro­dę 25 mar­ca rek­tor-komen­dant WAT wydał Zarzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni oraz przed­się­wzięć mają­cych na celu zapo­bie­ga­nie i moni­to­ro­wa­nie  roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa SARS-CoV‑2.

Zarzą­dze­nie doty­czy m.in.

 • prze­dłu­że­nia do 10 kwiet­nia zawie­sze­nia w uczel­ni wykła­dów i zajęć dla stu­den­tów, dok­to­ran­tów, słu­cha­czy cywil­nych i kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych wszyst­kich rocz­ni­ków;
 • reali­zo­wa­nia zajęć za pomo­cą tech­nik kształ­ce­nia na odle­głość;
 • wyko­ny­wa­nia pra­cy zdal­nej, z wyłą­cze­niem przy­pad­ków, gdy jest to nie­zbęd­ne w zapew­nie­niu cią­gło­ści funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni.

Uwa­ga! Pra­cow­ni­cy, stu­den­ci i dok­to­ran­ci są zobo­wią­za­ni do natych­mia­sto­we­go infor­mo­wa­nia (tele­fo­nicz­nie i mailo­wo) wła­ści­wych kie­row­ni­ków jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych o podej­rze­niu zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem lub obję­cia kwa­ran­tan­ną.

Pro­si­my o zapo­zna­nie się z peł­nym doku­men­tem.

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 24 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni woj­sko­wych nad­zo­ro­wa­nych przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS-CoV‑2

Komunikat WAT w sprawie potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem

W związ­ku z potwier­dze­niem zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem stu­dent­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wszy­scy pod­cho­rą­żo­wie zamiesz­ku­ją­cy Aka­de­mik Woj­sko­wy nr 3 pozo­sta­ją obję­ci kwa­ran­tan­ną do 5 kwiet­nia br. Pacjent­ka jest hospi­ta­li­zo­wa­na i czu­je się dobrze.

Kwa­ran­tan­na zosta­ła wpro­wa­dzo­na 22 mar­ca br. po wystą­pie­niu podej­rze­nia o zaka­że­nie koro­na­wi­ru­sem.  W aka­de­mi­ku prze­by­wa 361 pod­cho­rą­żych i 4 żoł­nie­rzy zawo­do­wych. Zgod­nie z zale­ce­nia­mi Woj­sko­we­go Inspek­to­ra­tu Sani­tar­ne­go pod­cho­rą­żo­wie prze­by­wa­ją w swo­ich poko­jach i nie mogą ich opusz­czać do odwo­ła­nia. Prze­strze­ga­ne są wszyst­kie zale­ca­ne środ­ki ostroż­no­ści i bez­pie­czeń­stwa. Posił­ki dostar­cza­ne są zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi pro­ce­du­ra­mi. Uczel­nia zabez­pie­cza pod­cho­rą­żym wszel­kie rze­czy nie­zbęd­ne do nor­mal­ne­go funk­cjo­no­wa­nia i kształ­ce­nia zdal­ne­go oraz mate­ria­ły pozwa­la­ją­ce na wypeł­nie­nie cza­su wol­ne­go.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na pozo­sta­je pod nad­zo­rem medycz­no-sani­tar­nym Woj­sko­we­go Ośrod­ka Medy­cy­ny Pre­wen­cyj­nej w Modli­nie.

1000 WAT – doładowanie życia!

W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej ruszy­ła dzi­siaj akcja 1000 WAT – doła­do­wa­nie życia. Cykl sta­cjo­nar­nych i mobil­nych akcji krwio­daw­stwa orga­ni­zo­wa­ny jest w uczel­ni w ramach wspar­cia przez Siły Zbroj­ne RP dzia­łań zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa SARS-CoV‑2 oraz wytycz­nych Dowódz­twa Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej. W zbiór­ce krwi uczest­ni­czą pod­cho­rą­żo­wie i żoł­nie­rze zawo­do­wi WAT.

„Na tę akcję nale­ży spoj­rzeć dwu­wy­mia­ro­wo. Przede wszyst­kim jest odno­wie­niem i pod­trzy­ma­niem zapa­sów krwi, któ­re ratu­ją życie ludz­kie, ale z dru­giej stro­ny uświa­da­mia naszym pod­cho­rą­żym, że sta­no­wią waż­ną część nasze­go spo­łe­czeń­stwa, któ­re wła­śnie w takich chwi­lach ich potrze­bu­je. Dla­te­go cała akcja ma rów­nież istot­ny aspekt wycho­waw­czy. Poka­zu­je bowiem pod­cho­rą­żym, że ich pra­ca, ich służ­ba nie zacznie się za dwa, trzy, lata, tyl­ko trwa już i teraz” – mówi płk dr inż. Artur Król, pro­rek­tor ds. woj­sko­wych WAT, pod­kre­śla­jąc przy tym, że jest dum­ny z tego, że do akcji zgło­si­ło się tak wie­lu pod­cho­rą­żych naszej uczel­ni. „Jestem pod wra­że­niem tak duże­go zaan­ga­żo­wa­nia i god­nej posta­wy naszych pod­cho­rą­żych i żoł­nie­rzy. Cel jest szczyt­ny. Wie­rzę, że uda się go osią­gnąć” – doda­je płk Król.

Zbiór­ki mają na celu wspar­cie Cen­trów Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w zapew­nie­niu odpo­wied­nich sta­nów maga­zy­no­wych krwi i jej skład­ni­ków, któ­re w obec­nej chwi­li bar­dzo szyb­ko się kur­czą. Trud­na sytu­acja oraz niskie sta­ny wyni­ka­ją z postę­pu­ją­ce­go roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa, co wią­że się ze wzra­sta­ją­cą licz­bą osób hospi­to­wa­nych oraz pod­da­wa­nych kwa­ran­tan­nie. Sytu­acja ta prze­kła­da się bez­po­śred­nio na spa­dek licz­by daw­ców poja­wia­ją­cych się w punk­tach krwio­daw­stwa. Dodat­ko­wym aspek­tem jest zawie­sze­nie wie­lu cyklicz­nych akcji krwio­daw­stwa w szko­łach śred­nich, uczel­niach czy cen­trach han­dlo­wych, któ­re dotych­czas były sta­ły­mi miej­sca­mi zabez­pie­cze­nia krwi. Kolej­nym utrud­nie­niem dla hono­ro­wych daw­ców jest coraz więk­szy pro­blem z dostę­pem do swo­ich punk­tów krwio­daw­stwa czy mobil­nych akcji, gdzie dotych­czas odda­wa­li krew. Spo­wo­do­wa­ne jest to zamy­ka­niem lub ogra­ni­cza­niem funk­cjo­no­wa­nia czę­ści oddzia­łów tere­no­wych, szcze­gól­nie dzia­ła­ją­cych w szpi­ta­lach, któ­re na czas pan­de­mii są np. prze­kształ­ca­ne w szpi­ta­le zakaź­ne lub pra­cu­ją w mobil­nym sys­te­mie pobo­ru krwi, a więc uzie­mia­ją tym samym ambu­lan­sy.

Nie­ste­ty pan­de­mia wiru­sa COVID-19 nie prze­kła­da się na spa­dek zapo­trze­bo­wa­nia, wręcz odwrot­nie – odno­to­wu­je się sta­ły wzrost pacjen­tów wyma­ga­ją­cych lecze­nia krwią i jej skład­ni­ka­mi szcze­gól­nie w szpi­ta­lach, kli­ni­kach czy oddzia­łach onko­lo­gii, kar­dio­lo­gii i trans­plan­to­lo­gii. W ramach akcji 1000 WAT – doła­do­wa­nie życia! będzie­my orga­ni­zo­wać gru­py pod­cho­rą­żych, któ­re w danym dniu będą odda­wać krew w odpo­wied­nio przy­go­to­wa­nych punk­tach w/lub przy swo­ich aka­de­mi­kach tak, by nie docho­dzi­ło do nie­po­trzeb­ne­go prze­miesz­cza­nia się ludzi. W związ­ku z pan­de­mią zadba­my tak­że o odpo­wied­nie warun­ki i mak­sy­mal­ną ostroż­ność, by nie sku­piać w jed­nym miej­scu wie­lu żoł­nie­rzy czy two­rzyć dłu­gich kole­jek. W chwi­li obec­nej mamy zapla­no­wa­nych osiem dni pobo­ru krwi tj. 19 – 21 i 24 – 26 mar­ca oraz 8 – 9 kwiet­nia, a tak­że zade­kla­ro­wa­nych ponad 400 żoł­nie­rzy. Jed­nak mamy nadzie­ję, że pod­czas trwa­nia akcji, w któ­rej nie usta­la­my dokład­nych ram cza­so­wych, chęt­nych będzie znacz­nie wię­cej i uda nam się doła­do­wać pol­skie spo­łe­czeń­stwo dona­cja­mi w ilo­ści „1000 WAT”.

Akcja zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu i wspar­ciu pre­ze­sa Sto­wa­rzy­sze­nia HDK Legion Rober­ta Kowa­lew­skie­go oraz ofi­ce­rów z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – płk. dr. inż. Mariu­sza Chmie­lew­skie­go i kpt. mgr. inż. Paw­ła Żało­by.

fot. Grze­gorz Rosiń­ski

Komunikat w sprawie funkcjonowania WAT od 16 marca

W związ­ku z ogło­szo­nym 13 mar­ca 2020 r. sta­nem zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go w Pol­sce, wła­dze Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wpro­wa­dzi­ły nastę­pu­ją­ce zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia Aka­de­mii:

 • w celu ogra­ni­cze­nia bez­po­śred­nich kon­tak­tów, spra­wy na tere­nie uczel­ni nale­ży zała­twiać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub tele­fo­nicz­nie. Kon­takt bez­po­śred­ni jest uza­sad­nio­ny tyl­ko w przy­pad­ku spraw o naj­wyż­szej wadze i tych, któ­re tego bez­względ­nie wyma­ga­ją;
 • dzia­łal­ność gastro­no­micz­na Cen­trum Szko­le­nio­wo-Kon­fe­ren­cyj­ne­go WAT zosta­ła zawie­szo­na do odwo­ła­nia (bufet w bud. 100 będzie nie­czyn­ny od 17 mar­ca br.);
 • ogra­ni­czo­ne zosta­ły wej­ścia na tere­nie obsza­ru chro­nio­ne­go WAT. Czyn­ne są tyl­ko 3 wej­ścia: (bra­my od ul. Radio­wej i od ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go oraz wej­ście głów­ne w budyn­ku nr 100);
 • zamknię­ta jest Biblio­te­ka Głów­na WAT. Użyt­kow­ni­cy posia­da­ją­cy aktyw­ne kon­to biblio­tecz­ne mogą korzy­stać bez ogra­ni­czeń z e‑źródła www.bg.wat.edu.pl/e‑zrodla/lista-e-zrodel;
 • zamknię­te jest Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT. Dostęp­ne są tyl­ko obiek­ty zewnętrz­ne;
 • ogra­ni­czo­no obieg pie­nięż­ny. Wypła­ty gotów­ko­we wyna­gro­dzeń i dodat­ko­wych świad­czeń będą wypła­ca­ne na wska­za­ny przez pra­cow­ni­ka w Kwe­stu­rze WAT rachu­nek ban­ko­wy;
 • kształ­ce­nie zdal­ne odby­wa się z wyko­rzy­sta­niem udo­stęp­nio­nych pra­cow­ni­kom i stu­den­tom narzę­dzi e‑learningowych.

O wszel­kich zmia­nach będzie­my infor­mo­wać na stro­nie inter­ne­to­wej WAT oraz za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej.

Dzień Otwarty WAT odwołany

W związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2 i mini­ma­li­zo­wa­niem ryzy­ka zaka­że­nia, Dzień Otwar­ty Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zapla­no­wa­ny na 28 mar­ca został odwo­ła­ny.

Kan­dy­da­tów na stu­dia woj­sko­we i cywil­ne w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zachę­ca­my do śle­dze­nia infor­ma­cji na stro­nie www​.wat​.edu​.pl/​k​s​z​t​a​l​c​e​n​i​e​/​r​e​k​r​u​t​a​c​ja/, jak rów­nież do obser­wo­wa­nia nas w mediach spo­łecz­no­ścio­wych: Face­bo­okInsta­gram, gdzie publi­ku­je­my krót­kie fil­my o tym, jak wyglą­da dzień stu­den­ta woj­sko­we­go WAT.

Inter­ne­to­wa Reje­stra­cja Kan­dy­da­tów dostęp­na jest tutaj.

W razie pytań, pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956 lub przez fan­pa­ge na Face­bo­oku.

Zarządzenie w sprawie zapobiegania i monitorowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV‑2

Zarzą­dze­nie Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT z dnia 12 mar­ca 2020 r. okre­śla kolej­ne dzia­ła­nia uczel­ni, któ­re mają na celu zapo­bie­ga­nie i moni­to­ro­wa­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa SARS-CoV‑2. Pro­si­my pra­cow­ni­ków, dok­to­ran­tów i stu­den­tów WAT o zapo­zna­nie się z Zarzą­dze­niem.

Zarzą­dze­nie doty­czy m.in.:

 • zawie­sze­nia od 12 mar­ca do 25 mar­ca 2020 r. wykła­dów i zajęć dla stu­den­tów, dok­to­ran­tów, słu­cha­czy cywil­nych i kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych wszyst­kich rocz­ni­ków;
 • odwo­ła­nia wyda­rzeń o cha­rak­te­rze otwar­tym: kon­fe­ren­cji, sym­po­zjów, dnia otwar­te­go, juwe­na­liów, Świę­ta Spor­tu i innych orga­ni­zo­wa­nych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej;
 • wstrzy­ma­nia wyjaz­dów zagra­nicz­nych do kra­jów obję­tych zagro­że­niem epi­de­mio­lo­gicz­nym, wska­za­nych w komu­ni­ka­cie Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go jako ryzy­kow­ne;
 • ogra­ni­cze­nia kon­tak­tów bez­po­śred­nich w komu­ni­ka­cji wewnątrz­a­ka­de­mic­kiej;
 • moni­to­ro­wa­nia i codzien­ne­go rapor­to­wa­nia przez kie­row­ni­ków jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych o sytu­acji w pod­le­głej jed­no­st­ce.

Ogra­ni­cze­nie dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej w uczel­ni nie ma wpły­wu na jej bie­żą­ce funk­cjo­no­wa­nie. Nie jest wstrzy­ma­na tak­że dzia­łal­ność nauko­wa.

Zale­ca się spraw­dza­nie aktu­al­nych infor­ma­cji zamiesz­cza­nych na stro­nach inter­ne­to­wych: www​.gov​.pl/​k​o​r​o​n​a​w​i​rus oraz gis​.gov​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​sci.

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 11 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni woj­sko­wych nad­zo­ro­wa­nych przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS-CoV‑2

Komunikat w sprawie odwołania wykładów i zajęć

W związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się koro­na­wi­ru­sa i decy­zją Pre­ze­sa Rady Mini­strów RP Mate­usza Mora­wiec­kie­go o zamknię­ciu wszyst­kich pla­có­wek oświa­to­wych i szkół wyż­szych, infor­mu­je­my, że od 12 do 25 mar­ca 2020 r. wykła­dy i zaję­cia dla stu­den­tów, dok­to­ran­tów i słu­cha­czy cywil­nych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­ją odwo­ła­ne.

W sto­sun­ku do stu­den­tów woj­sko­wych, decy­zja zosta­nie pod­ję­ta jutro 12 mar­ca, po uka­za­niu się roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej w tej spra­wie, o czym poin­for­mu­je­my.

W WAT spotkali się Rektorzy Polskich Uczelni Technicznych

W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej roz­po­czę­ła się wczo­raj Kon­fe­ren­cja Rek­to­rów Pol­skich Uczel­ni Tech­nicz­nych. Dys­ku­tu­ją na temat bie­żą­cych pro­ble­mów szkol­nic­twa wyż­sze­go w naszym kra­ju, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem wdra­ża­nia Usta­wy 2.0.

„Celem Kon­fe­ren­cji Rek­to­rów Pol­skich Uczel­ni Tech­nicz­nych jest inte­gra­cja wszyst­kich uczel­ni tech­nicz­nych w Pol­sce. Pod­czas tego spo­tka­nia będzie­my się sku­piać nad kwe­stią refor­my w szkol­nic­twie wyż­szym, celem jest wypra­co­wa­nie wspól­ne­go sta­no­wi­ska na temat poszcze­gól­nych zapi­sów Usta­wy Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce. Usta­wa ta jest już wdra­ża­na, każ­da z uczel­ni bory­ka się w związ­ku z tym z inny­mi pro­ble­ma­mi. Chce­my o tym poroz­ma­wiać i wypra­co­wać jed­no­li­te sta­no­wi­sko” – pod­kre­śla Paweł Kuć­mierz, sekre­tarz KRPUT.   

I sesja obrad Kon­fe­ren­cji Rek­to­rów Pol­skich Uczel­ni Tech­nicz­nych odby­ła się w Sali Sena­tu WAT. Spo­tka­nie otwo­rzył prof. dr hab. inż. Tade­usz Słom­ka, rek­tor Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej, prze­wod­ni­czą­cy KRPUT. Po przy­wi­ta­niu gości głos zabrał gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-komen­dant WAT. Przed­sta­wia­jąc histo­rię uczel­ni, rek­tor pod­kre­ślił, że o wyjąt­ko­wo­ści WAT świad­czy to, iż kształ­ci ona zarów­no stu­den­tów cywil­nych jaki i woj­sko­wych. Obec­nie w WAT kształ­ci się pra­wie 10 tysię­cy stu­den­tów, z cze­go 2,5 tysią­ca to stu­den­ci woj­sko­wi. Gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek zazna­czył, że Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na dys­po­nu­je ogrom­nym poten­cja­łem inte­lek­tu­al­nym i nowo­cze­snym zaple­czem labo­ra­to­ryj­nym. W WAT wdra­ża­ne są nowo­cze­sne pro­gra­my naucza­nia oraz reali­zo­wa­ne są inno­wa­cyj­ne pro­jek­ty badaw­czo-roz­wo­jo­we. Absol­wen­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­ści, poszu­ki­wa­ni na ryn­ku pra­cy, peł­nią­cy wyso­kie funk­cje w armii, dosko­na­le przy­go­to­wa­ni do pra­cy w sojusz­ni­czych struk­tu­rach woj­sko­wych, w prze­my­śle i w gospo­dar­ce naro­do­wej. „Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest uczel­nią śred­niej wiel­ko­ści. Sta­wia­my na jakość, nie na ilość. Nie chce­my być naj­więk­szą uczel­nią, nie chce­my kon­ku­ro­wać z gigan­ta­mi. Ale chce­my być eli­tar­ną, dobrą uczel­nią tech­nicz­ną. Uczel­nią, któ­ra kształ­ci absol­wen­tów poszu­ki­wa­nych na ryn­ku pra­cy, któ­ra kształ­ci bar­dzo dobrych ofi­ce­rów. Ofi­ce­rów, któ­rzy speł­nia­ją wszyst­kie wyma­ga­nia, jakie sta­wia przed nimi nowo­cze­sna armia, nowo­cze­sne siły zbroj­ne i przy­szłe pole wal­ki” – pod­kre­ślił gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.    

Krót­ką infor­ma­cję na temat skła­da­nia wnio­sków w Cen­tral­nej Komi­sji do Spraw Stop­ni i Tytu­łów przed­sta­wił nato­miast obec­ny na spo­tka­niu prof. Kazi­mierz Jan Fur­tak, prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji. Zazna­czył, że w pierw­szym kwar­ta­le ubie­głe­go roku do Komi­sji wpły­nę­ło aż 5600 wnio­sków. „Pra­wie trzy razy wię­cej niż w poprzed­nich latach w cią­gu całe­go roku” – stwier­dził prof. Fur­tak. Naj­wię­cej wnio­sków doty­czy­ło nauk huma­ni­stycz­nych i praw­nych oraz nauk medycz­nych. Nauki tech­nicz­ne pla­so­wa­ły się na miej­scu trze­cim.  Jak zazna­czył prof. Fur­tak, wyni­ka­ło to z pew­nych wzglę­dów pro­ce­du­ral­nych poszcze­gól­nych uczel­ni.

Rek­to­rzy zapo­zna­li się ze spra­woz­da­niem z dzia­łal­no­ści Forum Uczel­ni Tech­nicz­nych za rok 2019 i pla­na­mi tej orga­ni­za­cji na rok bie­żą­cy. Jed­no­gło­śnie przy­ję­li też spra­woz­da­nie budże­to­we FUT z dzia­łal­no­ści za rok ubie­gły. Forum repre­zen­tu­je śro­do­wi­sko stu­den­tów uczel­ni tech­nicz­nych w Pol­sce, zrze­sza 28 samo­rzą­dów stu­denc­kich oraz 2 samo­rzą­dy sto­wa­rzy­szo­ne uczel­ni tech­nicz­nych. Orga­ni­zu­je m.in. kon­fe­ren­cje i kon­kur­sy kół nauko­wych.

Część ple­nar­ną Kon­fe­ren­cji poprze­dzi­ło zwie­dza­nie  wybra­nych zakła­dów i labo­ra­to­riów WAT. Goście zwie­dzi­li Zakład Kon­struk­cji Spe­cjal­nych Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa oraz Labo­ra­to­rium Zobra­zo­wa­nia Wiel­ko­for­ma­to­we­go i Symu­la­cji Roz­sze­rzo­nej Rze­czy­wi­sto­ści Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki. „Mie­li­śmy przy­jem­ność zoba­czyć uni­kal­ne labo­ra­to­ria Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­rych nie widzie­li­śmy wcze­śniej na żad­nej z uczel­ni tech­nicz­nych.  To była miła nie­spo­dzian­ka” – przy­zna­je sekre­tarz KRPUT Paweł Kuć­mierz. 

Dzi­siaj uczest­ni­cy Kon­fe­ren­cji dys­ku­tu­ją na temat Usta­wy Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce, algo­ryt­mie podzia­łu środ­ków finan­so­wych oraz ewa­lu­acji. W obra­dach uczest­ni­czy pod­se­kre­tarz sta­nu w MNiSW Anna Budza­now­ska.  Pod­ję­ty zosta­nie też temat roli współ­pra­cy z Bia­ło­ru­sią i inny­mi part­ne­ra­mi ze wscho­du w roz­wi­ja­niu edu­ka­cji i badań w zakre­sie IT, a tak­że kwe­stia ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej. Odbę­dą się też dwie pre­lek­cje eks­per­tów WAT: o tok­sycz­nym dzia­ła­niu zna­ne­go związ­ku che­micz­ne­go, któ­rą wygło­si prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski, pro­rek­tor ds. nauko­wych WAT oraz o Sys­te­mach Bro­ni Skie­ro­wa­nej Ener­gii, wygło­si ją płk dr hab. inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski, dyrek­tor Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT.

Ewa Jan­kie­wicz, Anna Ambro­ziak
fot. Seba­stian Jurek

1 2 3 4 94