WAT w nowym projekcie badawczym programu Horyzont 2020

Nowy pro­jekt unij­ne­go pro­gra­mu Hory­zont 2020 w obsza­rze Bez­pie­czeń­stwa Spo­łe­czeń­stwa został przy­zna­ny kon­sor­cjum, w skład któ­re­go weszła Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na.

Naukow­cy z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT wspól­nie z 19 part­ne­ra­mi z 12 kra­jów będą reali­zo­wać pro­jekt o akro­ni­mie RISEN (Real-tIme on-site foren­Sic tra­cE quali­fi­ca­tion – Kwa­li­fi­ka­cja śla­do­wych dowo­dów kry­mi­na­li­stycz­nych w cza­sie rze­czy­wi­stym na miej­scu zda­rze­nia). Lide­rem zwy­cię­skie­go kon­sor­cjum jest Ita­lian Natio­nal Agen­cy for New Tech­no­lo­gies, Ener­gy and Susta­ina­ble Eco­no­mic Deve­lop­ment (ENEA). Pro­jekt otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie na kwo­tę 6 995 876,25 EUR.

Celem pro­jek­tu RISEN jest uspraw­nie­nie dzia­łań kry­mi­na­li­stycz­nych w miej­scu zda­rze­nia z zasto­so­wa­niem szyb­kich i moż­li­wie bez­in­wa­zyj­nych metod ana­li­tycz­nych. „W tra­dy­cyj­nym podej­ściu do badań kry­mi­na­li­stycz­nych znacz­na część dowo­dów z miej­sca zbrod­ni pod­da­wa­na jest cza­so­chłon­nej ana­li­zie w labo­ra­to­rium, któ­re nie­kie­dy jest odle­głe od miej­sca zda­rze­nia o kil­ka­set kilo­me­trów” – tłu­ma­czy dr hab. inż. Jaro­sław Młyń­czak, kie­ru­ją­cy pra­ca­mi zespo­łu Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT. Jak doda­je, istot­nym pro­ble­mem jest tak­że pre­sja cza­so­wa zbie­ra­nia mate­ria­łu dowo­do­we­go zanim ule­gnie on degra­da­cji w wyni­ku czyn­ni­ków natu­ral­nych lub pla­no­we­go dzia­ła­nia innych pod­mio­tów pra­cu­ją­cych na miej­scu zbrod­ni. A to wła­śnie szyb­kie roz­po­zna­nie i zba­da­nie śla­dów ma klu­czo­we zna­cze­nie dla dal­sze­go postę­po­wa­nia i zapo­bie­ga­nia kolej­nym zda­rze­niom prze­stęp­czym. Doku­men­to­wa­nie i iden­ty­fi­ka­cję mate­ria­łu dowo­do­we­go na miej­scu zda­rze­nia mają umoż­li­wić opra­co­wa­ne w ramach pro­jek­tu tech­ni­ki prze­strzen­ne­go obra­zo­wa­nia i zdal­ne­go wykry­wa­nia śla­dów.

WAT jest lide­rem czę­ści pro­jek­tu, w któ­rej zosta­ną opra­co­wa­ne wyma­ga­nia tech­nicz­ne, ope­ra­cyj­ne oraz stan­dar­dy postę­po­wa­nia w miej­scu zda­rze­nia. Ponad­to zespół Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT będzie odpo­wie­dzial­ny za zapro­jek­to­wa­nie i wyko­na­nie lase­ro­we­go detek­to­ra ska­żeń bio­lo­gicz­nych powie­trza. Urzą­dze­nie to zapew­ni sta­ły moni­to­ring powie­trza w celu ochro­ny per­so­ne­lu pra­cu­ją­ce­go na miej­scu dzia­łań kry­mi­na­li­stycz­nych przed czyn­ni­ka­mi bio­lo­gicz­ny­mi.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

Współpraca z Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na roz­po­czę­ła współ­pra­cę z Wyż­szą Szko­łą Kry­mi­no­lo­gii i Peni­ten­cja­ry­sty­ki w War­sza­wie. Poro­zu­mie­nie ramo­we okre­śla­ją­ce obsza­ry wspól­nych dzia­łań pod­pi­sa­li dzi­siaj rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek i rek­tor-komen­dant WSKiP płk dr Mar­cin Strze­lec.

Wyż­sza Szko­ła Kry­mi­no­lo­gii i Peni­ten­cja­ry­sty­ki jest publicz­ną uczel­nią nad­zo­ro­wa­ną przez Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści. Kształ­ci funk­cjo­na­riu­szy Służ­by Wię­zien­nej, jak rów­nież funk­cjo­na­riu­szy innych służb oraz oso­by cywil­ne. Współ­pra­ca z naszą uczel­nią będzie doty­czyć głów­nie reali­za­cji wspól­nych badań nauko­wych w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go i zewnętrz­ne­go, a tak­że dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej w tym obsza­rze poprzez orga­ni­zo­wa­nie sta­ży i prak­tyk dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów.

W spo­tka­niu poprze­dza­ją­cym pod­pi­sa­nie poro­zu­mie­nia ze stro­ny WAT uczest­ni­czy­li rek­tor-komen­dant gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek oraz przed­sta­wi­cie­le Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia: dzie­kan płk dr hab. Szy­mon Mit­kow, pro­dzie­kan ds. nauko­wych prof. dr hab. Bogu­sław Jagu­siak i dyrek­tor Insty­tu­tu Bez­pie­czeń­stwa i Obron­no­ści por. dr hab. Mar­cin Gór­ni­kie­wicz oraz dr Patry­cja Bry­czek-Wró­bel z Dzia­łu Nauki. Wyż­szą Szko­łę Kry­mi­no­lo­gii i Peni­ten­cja­ry­sty­ki w War­sza­wie repre­zen­to­wa­li: rek­tor-komen­dant płk dr Mar­cin Strze­lec, kanc­lerz kpt. Piotr Sękow­ski oraz dyrek­tor Insty­tu­tu Nauk o Bez­pie­czeń­stwie prof. WSKiP dr hab. Tomasz Kośmi­der.

„Mam nadzie­ję, że dzię­ki pod­pi­sa­niu poro­zu­mie­nia nasza współ­pra­ca nabie­rze real­nych kształ­tów. Sta­wia­my na reali­za­cję kon­kret­nych przed­się­wzięć” – powie­dział pod­czas spo­tka­nia gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Rek­tor zazna­czył przy tym, że WAT reali­zu­je obec­nie ponad 260 pro­jek­tów nauko­wo-badaw­czych i sta­wia na jakość w kształ­ce­niu naj­wyż­szej kla­sy spe­cja­li­stów.

WSKiP kon­cen­tru­je się na kształ­ce­niu funk­cjo­na­riu­szy służ­by wię­zien­nej. „W tym roku uru­cho­mi­li­śmy pierw­szy raz w histo­rii służ­bę kan­dy­dac­ką. (…) Jest to novum, jeśli cho­dzi o naszą for­ma­cję. Oprócz tego kształ­ci­my kan­dy­da­tów na ofi­ce­rów, pla­nu­je­my też uru­cho­mić sze­ro­ką pale­tę stu­diów pody­plo­mo­wych i kur­sów. Misją szko­ły jest tak­że pro­wa­dze­nie badań nauko­wych podej­mu­ją­cych wymiar bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go. Reali­za­cja tak zakre­ślo­nych dzia­łań nie jest moż­li­wa bez roz­wi­ja­nia współ­pra­cy z kra­jo­wy­mi i zagra­nicz­ny­mi ośrod­ka­mi nauko­wo-badaw­czy­mi, wymu­sza też koniecz­ność uczest­ni­cze­nia w two­rze­niu prze­strze­ni szkol­nic­twa wyż­sze­go” – powie­dział rek­tor-komen­dant WSKiP płk dr Mar­cin Strze­lec, zazna­cza­jąc, że poro­zu­mie­nie z WAT jest istot­nym ele­men­tem tego pro­ce­su.  

W ramach naj­bliż­szej współ­pra­cy zapla­no­wa­na zosta­ła kon­fe­ren­cja nauko­wa, któ­ra doty­czyć będzie pro­ble­ma­ty­ki bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go w śro­do­wi­sku wie­lo­do­me­no­wym, a tak­że pod­ję­to dzia­ła­nia zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem wspól­ne­go pro­jek­tu badaw­cze­go.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

157. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czy­li w obcho­dach 157. rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia Stycz­nio­we­go.

W uro­czy­sto­ściach cen­tral­nych, któ­re roz­po­czę­ły się 22 stycz­nia mszą świę­tą w Kate­drze Polo­wej WP udział wzię­li rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król oraz kadra WAT i pod­cho­rą­żo­wie. Po uro­czy­sto­ściach w kate­drze uczest­ni­cy w asy­ście Woj­ska Pol­skie­go prze­szli uli­ca­mi Dłu­gą, Fre­ta i Zakro­czym­ską pod Krzyż Romu­al­da Trau­gut­ta na war­szaw­skiej Cyta­de­li. Tu o godz.19.10 roz­po­czę­ła się głów­na część uro­czy­sto­ści z udzia­łem woj­sko­wej asy­sty hono­ro­wej oraz pocz­tów sztan­da­ro­wych.

W obcho­dach rocz­ni­cy naj­więk­sze­go zry­wu nie­pod­le­gło­ścio­we­go Pola­ków uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le pol­skie­go rzą­du. Sekre­tarz sta­nu w MON Tomasz Zdzi­kot odczy­tał list, któ­ry do uczest­ni­ków obcho­dów skie­ro­wał mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. „Pamięć o ówcze­snych boha­te­rach sta­ła się czę­ścią naszej histo­rii, weszła do tra­dy­cji, lite­ra­tu­ry i kul­tu­ry. Dziś w rocz­ni­cę wybu­chu Powsta­nia Stycz­nio­we­go z czcią przy­po­mi­na­my żoł­nie­rzy powstań­ców, któ­rzy są sym­bo­la­mi patrio­ty­zmu i poświę­ce­nia dla Ojczy­zny. Myśli­my o odwa­dze,  z jaką wystą­pi­li prze­ciw­ko naj­więk­szej w Euro­pie armii” – napi­sał szef MON.  

Pod­czas uro­czy­sto­ści szef Urzę­du do Spraw Kom­ba­tan­tów i Osób Repre­sjo­no­wa­nych Jan Józef Kasprzyk uho­no­ro­wał Andrze­ja Mela­ka meda­lem „Pro Bono Polo­niae” w uzna­niu jego zasług w upo­wszech­nia­niu wie­dzy o histo­rii walk nie­pod­le­gło­ścio­wych i krze­wie­niu postaw patrio­tycz­nych w pol­skim spo­łe­czeń­stwie i poza gra­ni­ca­mi kra­ju. Obcho­dy zakoń­czy­ły się wspól­ną modli­twą, Ape­lem Pamię­ci i sal­wą hono­ro­wą. Pod Krzy­żem i Gła­zem Pamię­ci Romu­al­da Trau­gut­ta oraz człon­ków Rzą­du Naro­do­we­go stra­co­nych pod­czas Powsta­nia Stycz­nio­we­go dele­ga­cje zło­ży­ły wią­zan­ki kwia­tów. Wie­niec zło­ży­ła tak­że dele­ga­cja WAT na cze­le z rek­to­rem-komen­dan­tem gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­uszem Szczur­kiem.

Rów­no­le­gle do obcho­dów cen­tral­nych, tak­że 22 stycz­nia odby­ły się uro­czy­sto­ści  przed Kop­cem Powstań­ców Stycz­nio­wych w Słu­bi­cach przy ul. Wiśla­nej. Tak­że i tu  obec­ni byli przed­sta­wi­cie­le naszej Aka­de­mii. Pod­cho­rą­żo­wie obję­li war­tę przy Kop­cu. W imie­niu rek­to­ra-komen­dan­ta WAT zło­ży­li kwia­ty.   

Anna Ambro­ziak
fot. Leszek Chemperek/CO MON

Projekt Wydziału Cybernetyki w regionalnych finałach konkursu Microsoft Imagine Cup 2020

Pro­gra­mi­ści z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wezmą udział w regio­nal­nych roz­gryw­kach kon­kur­su Micro­soft Ima­gi­ne Cup 2020. Zespół, w skład któ­re­go wcho­dzą: inż. Paweł Tar­sa­ła, inż. Łukasz Tymo­szuk i inż. Adrian Wie­czo­rek opra­co­wał pro­jekt MONICA ‒ asy­stent wizu­al­ny dla osób nie­wi­do­mych zin­te­gro­wa­ny z inte­li­gent­ny­mi oku­la­ra­mi i odpo­wia­da­ją­cy na żąda­nia użyt­kow­ni­ków za pomo­cą pole­ceń gło­so­wych. Do roz­gry­wek regio­nal­nych wybra­no w sumie 10 dru­żyn zgło­szo­nych z Euro­py, Bli­skie­go Wscho­du i Afry­ki.

„Celem pro­jek­tu MONICA jest uła­twie­nie codzien­ne­go życia oso­bom nie­wi­do­mym i nie­do­wi­dzą­cym. Para­dok­sal­nie naj­cie­kaw­sze w pro­jek­cie jest to cze­go wła­śnie nie widać, a mia­no­wi­cie zaawan­so­wa­ne algo­ryt­my Machi­ne Lear­ning (w tym Deep Lear­ning), któ­re pasjo­nu­ją cały zespół i każ­de­go z człon­ków zespo­łu z osob­na” ‒ komen­tu­je ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk, opie­kun nauko­wy zespo­łu WAT.  „Moż­li­wo­ści obli­cze­nio­we współ­cze­sne­go sprzę­tu pozwa­la­ją na wyko­rzy­sta­nie tzw. sztucz­nej inte­li­gen­cji w prak­ty­ce, m.in. w przy­pad­ku pro­jek­tu MONICA do śle­dze­nia i ana­li­zy obra­zu w cza­sie rze­czy­wi­stym oraz ste­ro­wa­nia (wyda­wa­nia komend) za pomo­com gło­su. Efek­tem dotych­cza­so­wych prac zespo­łu jest kon­cep­cja sys­te­mu MONI­CA-Visu­alA­si­stant oraz jego już funk­cjo­nal­ny pro­to­typ” ‒ doda­je ppłk Kasprzyk.

Ima­gi­ne Cup to glo­bal­ny kon­kurs tech­no­lo­gicz­ny Micro­so­ftu. To wyda­rze­nie cyklicz­ne, w któ­rym udział bio­rą mło­dzi pro­gra­mi­ści z całe­go świa­ta. W małych zespo­łach (od 1 do 3 osób), przy zasto­so­wa­niu inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii opra­co­wu­ją pro­jek­ty, któ­re mają na celu popra­wić jakość życia spo­łe­czeństw. Two­rzą apli­ka­cje, któ­re poma­ga­ją roz­wią­zać nie­któ­re z naj­więk­szych na świe­cie pro­ble­mów, m.in. z zakre­su zdro­wia czy ochro­ny śro­do­wi­sko­wa. W mar­cu br. zespół z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT zapre­zen­tu­je swój pro­jekt w Amster­da­mie w Holan­dii rywa­li­zu­jąc z pozo­sta­ły­mi zespo­ła­mi. Staw­ka jest wyso­ka. To nagro­da finan­so­wa w wyso­ko­ści ponad 20 000 USD.

„Kon­kurs jest świet­ną oka­zją do pró­by swo­ich moż­li­wo­ści w śro­do­wi­sku mię­dzy­na­ro­do­wym. Dla nas to będzie nie­sa­mo­wi­ta przy­go­da poznać ludzi, któ­rzy mogą dora­dzić i oce­nić nasze pomy­sły ‒ mogą wpły­nąć na to, żeby MONICA weszła na jesz­cze wyż­szy poziom. Pozna­my też innych stu­den­tów z róż­nych zakąt­ków świa­ta, wymie­ni­my nasze doświad­cze­nia pro­jek­to­we i zawrze­my nowe zna­jo­mo­ści. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na 8 mar­ca, żeby w Amster­da­mie móc repre­zen­to­wać WAT i całą Pol­skę” ‒ pod­kre­śla inż. Adrian Wie­czo­rek.

Kolej­nym szcze­blem kon­kur­su będą Mistrzo­stwa Świa­ta Ima­gi­ne Cup 2020. Życzy­my powo­dze­nia!

Anna Ambro­ziak

Wię­cej infor­ma­cji tutaj

MC&C 2020 – międzynarodowa konferencja na temat kryptologii i cyberbezpieczeństwa

W dniach 16 – 17 stycz­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja nauko­wa pt.: „Mathe­ma­ti­cal Cryp­to­lo­gy and Cyber­se­cu­ri­ty” (MC&C 2020). Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia byli: Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Naro­do­we Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni, Agen­cja Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go oraz Woj­sko­we Cen­tral­ne Biu­ro Kon­struk­cyj­no-Tech­no­lo­gicz­ne. Patro­nat nad kon­fe­ren­cją obję­ło Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju.

Obra­dy otwo­rzył współ­prze­wod­ni­czą­cy komi­te­tu pro­gra­mo­we­go kon­fe­ren­cji prof. Andrzej Pasz­kie­wicz z WAT. Dyrek­tor Naro­do­we­go Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni gen. bryg. Karol Molen­da pod­kre­ślił w swo­im wystą­pie­niu istot­ną rolę cyber­bez­pie­czeń­stwa oraz kryp­to­lo­gii we współ­cze­snym świe­cie. Wykła­dy wygło­si­ło wie­lu zna­ko­mi­tych naukow­ców z całe­go świa­ta, m.in. prof. Anto­ine Joux z Uni­ver­si­té Paris Sor­bon­ne (Fran­cja), prof. Josef Pie­przyk z Queen­sland Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy (Austra­lia), prof. Kris Gaj z Geo­r­ge Mason Uni­ver­si­ty (USA), a tak­że wie­lu innych uczo­nych, z czo­ło­wych uni­wer­sy­te­tów z Pol­ski i z zagra­ni­cy. Wyni­ki prac nauko­wych zapre­zen­to­wa­li tak­że pra­cow­ni­cy badaw­czo-dydak­tycz­ni WAT, głów­nie z Insty­tu­tu Mate­ma­ty­ki i Kryp­to­lo­gii Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki. Pod­czas kon­fe­ren­cji gospo­da­rza rek­to­ra-komen­dan­ta WAT repre­zen­to­wał pro­rek­tor ds. nauko­wych prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski.

Kon­fe­ren­cję pod­su­mo­wał i zakoń­czył współ­prze­wod­ni­czą­cy komi­te­tu pro­gra­mo­we­go prof. Jacek Pomy­ka­ła z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go.

Wyda­rze­nie cie­szy­ło się dużym zain­te­re­so­wa­niem ze stro­ny śro­do­wi­ska nauko­we­go, admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej oraz prze­my­słu obron­ne­go. W 2021 roku pla­no­wa­na jest kolej­na edy­cja, na któ­rą już teraz ser­decz­nie zapra­sza­my!

Leszek Brzeź­ny
fot. mjr Krzysz­tof Mańk

Dr Wojciech Stępniowski laureatem programu Polskie Powroty

Dzię­ki ini­cja­ty­wie Naro­do­wej Agen­cji Wymia­ny Aka­de­mic­kiej do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej powró­cił dr Woj­ciech Stęp­niow­ski. Lau­re­at pro­gra­mu Pol­skie Powro­ty pro­wa­dził bada­nia nauko­we w Lehigh Uni­ver­si­ty w Beth­le­hem w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, a wcze­śniej w holen­der­skim Delft Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy. Swo­je mię­dzy­na­ro­do­we doświad­cze­nie wyko­rzy­sta teraz na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, gdzie od 2013 r. jest zatrud­nio­ny jako adiunkt nauko­wo-dydak­tycz­ny.

Pro­gram Pol­skie Powro­ty umoż­li­wia wyróż­nia­ją­cym się pol­skim naukow­com powrót do kra­ju i pod­ję­cie przez nich zatrud­nie­nia w pol­skich uczel­niach, insty­tu­tach nauko­wych lub insty­tu­tach badaw­czych. W ramach pro­gra­mu dr Stęp­niow­ski otrzy­ma finan­so­wa­nie w wyso­ko­ści 2 213 251,00 zł na lata 2020 – 2023. Środ­ki te pokry­ją jego wyna­gro­dze­nie i umoż­li­wią stwo­rze­nie wła­snej gru­py badaw­czej, któ­ra będzie kon­ty­nu­ować bada­nia pro­wa­dzo­ne przez naukow­ca za gra­ni­cą.

„Pra­ca w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wraz z powo­ły­wa­ną gru­pą pro­jek­to­wą, pozwo­li mi na roz­wój nauko­wy, a tak­że będzie wstę­pem do pozy­ski­wa­nia dal­szych środ­ków na bada­nia” – pod­kre­śla dr Stęp­niow­ski. „Na powrót do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zde­cy­do­wa­łem się ze wzglę­du na rewe­la­cyj­ną bazę sprzę­to­wą pozy­ska­ną mię­dzy inny­mi w ramach środ­ków unij­nych i efek­tyw­ną współ­pra­cę nauko­wo-badaw­czą w Aka­de­mii” – doda­je.

Dr Stęp­niow­ski jest absol­wen­tem Wydzia­łu Che­mii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Dok­to­rat w dys­cy­pli­nie inży­nie­ria mate­ria­ło­wa uzy­skał na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT w 2013 r. W ramach sta­żu nauko­we­go w Delft Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy, pod kie­row­nic­twem pro­fe­so­rów Jose­phu­sa G. Buijn­ster­sa i Johan­ne­sa M.C. Mola badał apli­ka­cje ano­do­we­go tlen­ku alu­mi­nium do nano­struk­tu­ry­za­cji pół­prze­wo­dzą­cych (domiesz­ko­wa­nych) dia­men­tów. Uczest­ni­czył tam rów­nież w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie CleanSky2, finan­so­wa­nym w ramach pro­gra­mu Hory­zont 2020. Pro­jekt doty­czył poszu­ki­wa­nia zamien­ni­ków tech­no­lo­gii opar­tych na chro­mie sze­ścio­war­to­ścio­wym w war­stwach kon­wer­syj­nych i ano­do­wych. Dzię­ki sty­pen­dium z Fun­da­cji Kościusz­kow­skiej na począt­ku 2018 r. roz­po­czął pra­cę jako post-doc / adjunct pro­fe­sor w Wydzia­le Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej w Lehigh Uni­ver­si­ty, w Beth­le­hem w Pen­syl­wa­nii (USA). Pod kie­row­nic­twem prof. Woj­cie­cha Z. Misioł­ka roz­po­czął tam bada­nia nad ano­do­wym utle­nia­niem mie­dzi, co pozwo­li­ło na wytwo­rze­nie nano­struk­tu­ral­nych warstw tlen­ko­wych. Dal­sze bada­nia pod­sta­wo­we, a tak­że apli­ka­cyj­ne (w kon­tek­ście elek­tro­che­micz­nej reduk­cji dwu­tlen­ku węgla do węglo­wo­do­rów i ich pochod­nych) tych mate­ria­łów będą sta­no­wić trzon badań w ramach pro­gra­mu Pol­skie Powro­ty.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

Gdzie studenci WAT mogą rozwijać swoje zainteresowania?

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest miej­scem, w któ­rym stu­den­ci mogą roz­wi­jać swo­je talen­ty i zain­te­re­so­wa­nia. Licz­ne koła nauko­we, sek­cje spor­to­we i arty­stycz­ne pro­wa­dzo­ne przez praw­dzi­wych „fachow­ców” w swo­ich dzie­dzi­nach przy­cią­ga­ją mło­dych uzdol­nio­nych ludzi. Pre­zen­ta­cję roz­po­czy­na­my od Chó­ru Aka­de­mic­kie­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Zapra­sza­my do lek­tu­ry!

WAT śpiewająco

Mło­dzi. Zdol­ni. Z pasją. Tacy są wła­śnie arty­ści Chó­ru Aka­de­mic­kie­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Śpie­wa­ją z ser­ca i z duszy. Dla naszej uczel­ni. I nie tyl­ko.  

Chór Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to trzy­dzie­stocz­te­ro­oso­bo­wy zespół. Arty­ści w stro­jach w tona­cji nie­bie­sko-czar­nej. Zespół wyko­nu­je wzru­sza­ją­ce i eks­pre­syj­ne utwo­ry sakral­ne z róż­nych epok, tra­dy­cyj­ne pie­śni patrio­tycz­ne i ludo­we oraz pory­wa­ją­ce opra­co­wa­nia muzy­ki roz­ryw­ko­wej. To wła­śnie sta­no­wi o jego bogac­twie i wszech­stron­no­ści.  

Chór powstał we wrze­śniu 2013 roku z ini­cja­ty­wy stu­den­tów. Od począt­ku ist­nie­nia dyry­gen­tem i dyrek­to­rem arty­stycz­nym jest dr Joan­na Kor­cza­go. To absol­went­ka Wydzia­łu Dyry­gen­tu­ry Chó­ral­nej, Edu­ka­cji Muzycz­nej, Muzy­ki Kościel­nej, Ryt­mi­ki i Tań­ca Uni­wer­sy­te­tu Muzycz­ne­go Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie. Nie­daw­no obro­ni­ła swo­ją pra­cę dok­tor­ską (dok­tor sztuk muzycz­nych w dys­cy­pli­nie dyry­gen­tu­ra). W ramach prze­wo­du dok­tor­skie­go zor­ga­ni­zo­wa­ła prze­pięk­ny kon­cert z udzia­łem chó­rzy­stów naszej uczel­ni.

„Chór Aka­de­mic­ki WAT to moje dziec­ko. Sta­ram się zarów­no nasz zespół, jak i sie­bie roz­wi­jać w mak­sy­mal­nie szyb­kim tem­pie i jak naj­bar­dziej efek­tyw­nie, by w sto­sun­ko­wo krót­kim cza­sie chó­rzy­ści mogli dostrzec i odczuć efek­ty naszej wspól­nej pra­cy. Nie­ustan­nie pró­bu­ję ich inspi­ro­wać do doświad­cza­nia tej nie­zwy­kłej przy­go­dy życia, jaką jest chór” – zazna­cza dyry­gent dr J. Kor­cza­go. „We wszyst­kim co robię, towa­rzy­szy mi zasa­da, że jeśli się coś robi, to trze­ba robić to dobrze, naj­le­piej jak się potra­fi – na jak naj­wyż­szym pozio­mie i nale­ży cią­gle się roz­wi­jać” – doda­je.

Dla dr J. Kor­cza­go dyry­gen­tu­ra chó­ral­na to praw­dzi­wa pasja, coś, w co wkła­da całe swo­je  ser­ce, bez cze­go nie wyobra­ża sobie życia. „Ta pra­ca jest dla mnie przede wszyst­kim źró­dłem ogrom­nej satys­fak­cji i rado­ści z dzie­le­nia się z inny­mi swo­imi talen­ta­mi, wyzwa­la­nia wła­snych wzru­szeń i pobu­dza­nia do wzru­szeń zarów­no chó­rzy­stów jak i słu­cha­czy” – mówi.

Od sacrum po rozrywkę

Reper­tu­ar chó­ru jest róż­no­rod­ny, co pozwa­la na uświet­nia­nie nie tyl­ko uro­czy­sto­ści stric­te uczel­nia­nych, ale gwa­ran­tu­je rów­nież wystę­py chó­ru w licz­nych kon­kur­sach i festi­wa­lach, zarów­no tych ogól­no­pol­skich jak i mię­dzy­na­ro­do­wych. Zespół wyko­nu­je utwo­ry patrio­tycz­ne, woj­sko­we, ale też utwo­ry sakral­ne oraz utwo­ry ludo­we – zarów­no pol­skie, jak i zagra­nicz­ne i utwo­ry roz­ryw­ko­we czy negro spi­ri­tu­als.

Dwu­ipół­go­dzin­ne pró­by chó­ru odby­wa­ją się dwa razy w tygo­dniu w Klu­bie WAT. Chó­rzy­ści mogą dokształ­cać się też w zakre­sie indy­wi­du­al­nej emi­sji gło­su. Kształ­ce­niem tech­ni­ki wokal­nej chó­rzy­stów zaj­mu­je się mgr Bogu­mi­ła Dziel-Waw­row­ska.

Reper­tu­ar jest tak dobra­ny, by z jed­nej stro­ny był dla chó­rzy­stów cie­ka­wy i roz­wi­jał ich umie­jęt­no­ści, a z dru­giej – by był dosto­so­wa­ny do aktu­al­ne­go pozio­mu zespo­łu. „Jed­no­cze­śnie w mia­rę moż­li­wo­ści, sta­ram się, by jak naj­wię­cej utwo­rów pozo­sta­wa­ło w naszym sta­łym kano­nie” – zazna­cza dr J. Kor­cza­go.

Spełniamy swoje marzenia

Począt­ko­wo w skład zespo­łu wcho­dzi­li jedy­nie stu­den­ci WAT, obec­nie nale­żą do nie­go rów­nież sym­pa­ty­cy oraz absol­wen­ci naszej Aka­de­mii. Mło­dzi arty­ści, któ­rzy pra­gną roz­wi­jać swo­je pasje. Całym ser­cem odda­ni muzy­ce. Nie­któ­rzy z nich to absol­wen­ci szkół muzycz­nych. Ale nie wszy­scy. Dla więk­szo­ści chó­rzy­stów spo­tka­nie z muzy­ką, pra­ca w zespo­le to reali­za­cja swe­go rodza­ju hob­by. Źró­dłem wspól­ne­go suk­ce­su zawsze jest cięż­ka pra­ca. Cza­sem trud­no jest pogo­dzić stu­dia z zaan­ga­żo­wa­niem w chó­rze. Szcze­gól­nie cięż­ko bywa w okre­sach sesji.

„Ale chcieć to móc. Trze­ba usta­lić sobie prio­ry­te­ty, potra­fić nie­kie­dy z cze­goś zre­zy­gno­wać, wie­dzieć co i kie­dy moż­na sobie odpu­ścić. Pró­by są wyjąt­ko­wym cza­sem. Mój staż w chó­rze to już ponad 5 lat, nawet nie wiem kie­dy to zle­cia­ło” – przy­zna­je Justy­na Zalew­ska, absol­went­ka WAT, obec­nie reali­zu­ją­ca Stu­dia Dok­to­ranc­kie w naszej uczel­ni.

„Stu­dia woj­sko­we są dosyć spe­cy­ficz­ne, jest bar­dzo dużo zajęć, któ­re nie­kie­dy koń­czą się w godzi­nach roz­po­czę­cia prób chó­ral­nych. Pomi­mo dużej ilo­ści zajęć sta­ram się jak naj­czę­ściej znaj­do­wać czas dla chó­ru, ponie­waż po każ­dej pró­bie mam wiel­ką satys­fak­cję ze śpie­wa­nia” – przy­zna­je st. szer. pchor. Miłosz Bro­da, stu­dent 4 roku Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki.

Pra­ca w zespo­le uczy i przy­no­si wie­le nowych doświad­czeń. „Two­rze­nie muzy­ki to nie­sa­mo­wi­te uczu­cie, kształ­tu­ją­ce w nas wraż­li­wość, któ­rej moim zda­niem bar­dzo bra­ku­je w dzi­siej­szych cza­sach. Żyje­my szyb­ko, mar­twiąc się o codzien­ność, tym cza­sem muzy­ka daje nam chwi­le wytchnie­nia. Śpie­wa­jąc w zgra­nym zespo­le osób roz­wi­jam się zwra­ca­jąc uwa­gę na popraw­ną tech­ni­kę śpie­wu oraz wła­ści­wą inter­pre­ta­cję utwo­rów” – mówi Mag­da­le­na Koło­dziej­ska, stu­dent­ka 2 roku Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki. Do dziś wspo­mi­na kon­cert Glo­ria Patrii, któ­ry odbył się w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej. Wzię­ło w nim udział wie­le war­szaw­skich chó­rów, a nie­któ­re utwo­ry wyko­ny­wa­ne były przez wszyst­kich chó­rzy­stów jed­no­cze­śnie. „Każ­dy kon­cert jest wyjąt­ko­wym prze­ży­ciem, ale szcze­gól­nie wspo­mi­nam kon­cert jubi­le­uszo­wy, któ­ry był pod­su­mo­wa­niem naszej pię­cio­let­niej pra­cy. Atmos­fe­ra panu­ją­ca pod­czas wyda­rze­nia była inna niż na pozo­sta­łych kon­cer­tach. Emo­cje się­ga­ły zeni­tu” – wspo­mi­na Adria­na Pru­si­now­ska, absol­went­ka Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii.

W zespo­le panu­je bar­dzo dobra, sym­pa­tycz­na atmos­fe­ra, chó­rzy­stów łączy wieź przy­jaź­ni i kole­żeń­stwa. Przy­na­leż­ność do Chó­ru Aka­de­mic­kie­go WAT to świet­na zaba­wa i dosko­na­ła oka­zja do zawie­ra­nia nowych, dłu­go­trwa­łych zna­jo­mo­ści. „Atmos­fe­ra w zespo­le jest bar­dzo rodzin­na. Każ­dy znaj­dzie tu swo­je miej­sce. Samo to, że spę­dza­my razem 5 godzin tygo­dnio­wo na pró­bach łączy nas ze sobą i powo­du­je two­rze­nie wię­zi mię­dzy nami. Do tego docho­dzą jesz­cze spo­tka­nia poza pró­ba­mi oraz let­nie i zimo­we warsz­ta­ty, gdzie jeste­śmy ze sobą 24 godzi­ny na dobę. Nie ma takiej moż­li­wo­ści, żeby wza­jem­nie się nie lubić, łączy nas prze­cież wspól­na pasja, śpiew” – stwier­dza Mar­ta Gorz­kow­ska, absol­went­ka Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki.

Mamy się czym pochwalić

Zespół aktyw­nie uczest­ni­czy w życiu kul­tu­ral­nym naszej Aka­de­mii. Wie­lo­krot­nie już two­rzył opra­wę muzycz­ną róż­nych uczel­nia­nych uro­czy­sto­ści (m. in. inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go, oko­licz­no­ścio­wych spo­tkań świą­tecz­nych, Spo­tka­nia Wigi­lij­ne­go Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z żoł­nie­rza­mi Woj­ska Pol­skie­go, Mszy Tele­wi­zyj­nej w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Łagiew­ni­kach). Chór Aka­de­mic­ki WAT to lau­re­at licz­nych nagród. W lip­cu 2014 roku zespół zdo­był II nagro­dę na I Ogól­no­pol­skim Prze­glą­dzie Chó­rów Aka­de­mic­kich „Świę­ty Krzyż 2014” w Kiel­cach oraz nagro­dę Woje­wo­dy Świę­to­krzy­skie­go – Bożen­ty­ny Pał­ki-Koru­by. W listo­pa­dzie 2015 Chór naszej Aka­de­mii zdo­był I nagro­dę na XVIII Festi­wa­lu Chó­ral­nym Can­tio Lodzien­sis, a już mie­siąc póź­niej, tj. w grud­niu – zło­ty dyplom na 1st War­saw Adwent & Chri­st­mas Cho­ir Festi­wal. W paź­dzier­ni­ku 2016 roku zespół zdo­był I nagro­dę oraz nagro­dę spe­cjal­ną za naj­wyż­szą punk­ta­cję w kate­go­rii na III Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Chó­ral­nym Muzy­ki Sakral­nej Car­men Fidei oraz I nagro­dę i Zło­tą Lirę na XII War­szaw­skim Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Chó­ral­nym Var­so­via Can­tat. W maju 2017 Chór WAT zajął I miej­sce na XXXIV Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Muzy­ki Cer­kiew­nej Haj­nów­ka 2017.

Chór Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to tak­że orga­ni­za­tor Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­ral­ne­go Can­tat viWAT, któ­re­go I edy­cja odby­ła się w 2016, a II w 2018 roku.

Wisienka na torcie

Chór Aka­de­mic­ki WAT nadal zamie­rza repre­zen­to­wać Aka­de­mię na róż­nych festi­wa­lach, kon­kur­sach zarów­no kra­jo­wych, jak i mię­dzy­na­ro­do­wych. W pla­nach jest zor­ga­ni­zo­wa­nie III edy­cji Festi­wa­lu Chó­ral­ne­go Can­tat viWAT. Chó­rzy­ści pla­nu­ją wziąć udział w zimo­wych warsz­ta­tach, któ­re są bar­dzo cen­ną skła­do­wą ich pra­cy. „Śpie­wać każ­dy może… zapra­sza­my do dołą­cze­nia do naszej chó­ral­nej rodzi­ny i prze­ży­cia przy­go­dy, któ­ra może stać się pasją na całe życie” – zachę­ca dr J. Kor­cza­go.

Anna Ambro­ziak
fot. Archi­wum Chó­ru Aka­de­mic­kie­go WAT

 

Zapra­sza­my na Kon­cer­ty Kolęd Chó­ru Aka­de­mic­kie­go WAT:

  • sobo­ta 18 stycz­nia 2020 po Mszy Świę­tej o godz. 18.00 w Koście­le Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Anio­łów na Bemo­wie (ul. Mar­kie­wi­cza 1),
  • nie­dzie­la 19 stycz­nia 2020 po Nabo­żeń­stwie o godz. 10.00 w Koście­le Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skim pw. Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go w War­sza­wie (ul. Puław­ska 2a).

Konferencja dotycząca formacji policyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa

Bli­sko 180 osób uczest­ni­czy­ło w XII Ogól­no­pol­skiej Dok­to­ranc­ko-Stu­denc­kiej Kon­fe­ren­cji Nauko­wej pt. „For­ma­cje poli­cyj­ne w sys­te­mie bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go pań­stwa”, któ­ra odby­ła się 9 stycz­nia w Biblio­te­ce Głów­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Kon­fe­ren­cja zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na przez Koło Nauko­we Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go i Insty­tut Bez­pie­czeń­stwa i Obron­no­ści Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT. W spo­tka­niu wzię­li udział pra­cow­ni­cy nauko­wi, dok­to­ran­ci i stu­den­ci z 13 ośrod­ków nauko­wych z całe­go kra­ju, m.in. z Wyż­szej Szko­ły Poli­cji w Szczyt­nie, Komen­dy Sto­łecz­nej Poli­cji, Cen­trum Szko­le­nia Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej w Miń­sku Mazo­wiec­kim, Służ­by Kontr­wy­wia­du Woj­sko­we­go, Agen­cji Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go, Agen­cji Wywia­du, Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej w War­sza­wie, Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych we Wro­cła­wiu oraz z Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni.

Pod­czas kon­fe­ren­cji zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne zagad­nie­nia zwią­za­ne z for­ma­cja­mi poli­cyj­ny­mi, zarów­no w zakre­sie służb pol­skich i zagra­nicz­nych, jak rów­nież for­ma­cji dzia­ła­ją­cych na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Pre­le­gen­ci przed­sta­wi­li aktu­al­ny stan badań doty­czą­cy kwe­stii bez­pie­czeń­stwa. Bada­nia prze­pro­wa­dzo­no w śro­do­wi­sku stu­denc­kim i dok­to­ranc­kim pol­skich ośrod­ków nauko­wych.

Kon­fe­ren­cję otwo­rzy­li: pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, pro­dzie­kan ds. nauko­wych Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT prof. dr hab. Bogu­sław Jagu­siak oraz  kie­row­nik Zakła­du Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa dr hab. Jerzy Zalew­ski. Refe­rat otwie­ra­ją­cy pt. „Poli­cja Pań­stwo­wa w II RP” wygło­sił dr hab. Adam Osta­nek. Następ­nie odby­ły się trzy pane­le poświę­co­ne kwe­stii bez­pie­czeń­stwa: „Bez­pie­czeń­stwo wewnętrz­ne – wie­lość defi­ni­cji”, „Poli­cje i żan­dar­me­rie w uję­ciu naro­do­wym i mię­dzy­na­ro­do­wym” oraz „Stra­że gra­nicz­ne oraz pozo­sta­łe for­ma­cje”.

W kon­kur­sie na naj­lep­szy refe­rat Komi­tet Nauko­wy kon­fe­ren­cji wyróż­nił II miej­scem mgr. Grze­go­rza Mąko­sę, dok­to­ran­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej za pra­cę pt. „Poli­cja w sys­te­mie cyber­bez­pie­czeń­stwa RP”. I miej­sce otrzy­ma­ła mgr Joan­na Zych, dok­to­rant­ka Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej za pra­cę, pt. „Poli­cja Gra­nicz­na (Magav) w izra­el­skim sys­te­mie bez­pie­czeń­stwa”, a III miej­sce – dr Paweł Olbrycht, adiunkt w Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych za pra­cę pt. „Zwal­cza­nie prze­stęp­czo­ści oby­wa­te­li Ukra­iny na obsza­rze Dol­ne­go Ślą­ska w świe­tle badań wła­snych”.

Kon­fe­ren­cja zakoń­czy­ła się oży­wio­ną dys­ku­sją doty­czą­cą tema­ty­ki obrad. Uczest­ni­cy pod­kre­śla­li wyso­ki poziom orga­ni­za­cyj­ny i mery­to­rycz­ny kon­fe­ren­cji oraz zgło­si­li chęć udzia­łu w kolej­nych wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Koło Nauko­we Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go WAT. Refe­ra­ty pre­zen­to­wa­ne na kon­fe­ren­cji zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w recen­zo­wa­nej mono­gra­fii nauko­wej pod redak­cją opie­ku­na Koła Nauko­we­go Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go WAT.  

Łukasz Komi­nek
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

Absolwentka Wydziału Nowych Technologii i Chemii nagrodzona za ciekłe kryształy

Ppor. mgr inż. Alek­san­dra Bał­dy­ga, absol­went­ka Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­ła lau­re­at­ką kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę magi­ster­ską z zakre­su cie­kłych krysz­ta­łów.

Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest Pol­skie Towa­rzy­stwo Cie­kło­kry­sta­licz­ne. Ppor. mgr inż. Alek­san­drze Bał­dy­dze przy­zna­no II nagro­dę za pra­cę magi­ster­ską pt. „Bada­nie wpły­wu poli­me­ry­za­cji mono­me­rów dwu- i czte­ro­funk­cyj­nych na wła­ści­wo­ści fizy­ko­che­micz­ne oraz elek­tro­op­tycz­ne mie­sza­nin cie­kło­kry­sta­licz­nych z sze­ro­ko-tem­pe­ra­tu­ro­wą fazą anty­fer­ro­elek­trycz­ną”. Pra­ca zosta­ła zre­ali­zo­wa­na pod kie­row­nic­twem dr. inż. Micha­ła Czer­wiń­skie­go w Zakła­dzie Che­mii WTC WAT.

Pol­skie Towa­rzy­stwo Cie­kło­kry­sta­licz­ne zosta­ło zało­żo­ne 1 sierp­nia 2008 r. Zada­niem PTC jest upo­wszech­nia­nie wie­dzy o cie­kłych krysz­ta­łach i ich zasto­so­wa­niach oraz nawią­zy­wa­nie kon­tak­tów z zagra­nicz­ny­mi oraz kra­jo­wy­mi ośrod­ka­mi badaw­czy­mi i sto­wa­rzy­sze­nia­mi nauko­wy­mi.

Kon­kurs w kate­go­rii na naj­lep­szą pra­cę magi­ster­ską z zakre­su cie­kłych krysz­ta­łów orga­ni­zo­wa­ny przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Cie­kło­kry­sta­licz­ne odby­wa się w cyklu dwu­let­nim w latach nie­pa­rzy­stych. Nagro­da w for­mie dyplo­mu i nagro­dy pie­nięż­nej przy­zna­wa­na jest przez 3‑osobową Komi­sję Kon­kur­so­wą, powo­ły­wa­ną przez Zarząd PTC do każ­dej edy­cji kon­kur­su. Wyso­kość nagro­dy jest usta­la­na przez Zarząd PTC.

Anna Ambro­ziak
fot. Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT

Uczniowie sprawdzali wiedzę techniczną

Naj­pierw wzię­li udział w zawo­dach szkol­nych, a wczo­raj przy­stą­pi­li do dru­gie­go eta­pu ogól­no­pol­skiej XLVI Olim­pia­dy Wie­dzy Tech­nicz­nej. 49 naj­zdol­niej­szych uczniów z dzie­wię­ciu szkół śred­nich woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go roz­wią­zy­wa­ło w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nie­ła­twe zada­nia w ramach zawo­dów okrę­go­wych Olim­pia­dy. Naj­lep­si zosta­ną zakwa­li­fi­ko­wa­ni do eta­pu cen­tral­ne­go, któ­ry będzie prze­pust­ką do uzna­nych uczel­ni tech­nicz­nych w Pol­sce.

Orga­ni­za­to­rem Olim­pia­dy jest Fede­ra­cja Sto­wa­rzy­szeń Nauko­wo-Tech­nicz­nych Naczel­na Orga­ni­za­cja Tech­nicz­na. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na uczest­ni­czy­ła w orga­ni­za­cji tego przed­się­wzię­cia po raz pierw­szy. War­to przy tym zazna­czyć, że od lat człon­kiem Komi­te­tu Głów­ne­go Olim­pia­dy Wie­dzy Tech­nicz­nej (OWT) jest prof. dr hab. inż. Bro­ni­sław Stec z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT.

W komi­sji nad­zo­ru­ją­cej prze­bieg kon­kur­su zasie­dli: prze­wod­ni­czą­cy – dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia WAT i człon­ko­wie – dr hab. inż. Mate­usz Paster­nak, dr hab. inż. Andrzej Typiak, dr inż. Wie­sław Mło­do­że­niec, ppłk dr inż. Mie­czy­sław Pie­cho­ta, dr inż. Zdzi­sław Chu­dy i mgr inż. Sła­wo­mir Szcze­pań­ski.

„To dla nas zaszczyt pro­wa­dzić taką olim­pia­dę” – pod­kre­ślił pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz wita­jąc wszyst­kich uczest­ni­ków. Wyra­ził przy tym nadzie­ję, że lau­re­aci kon­kur­su wybio­rą WAT jako miej­sce swo­ich przy­szłych stu­diów. Wice­pre­zes Fede­ra­cji Sto­wa­rzy­szeń Nauko­wo-Tech­nicz­nych NOT dr hab. Ste­fan Góral­czyk zapew­nił, że zwy­cięz­cy Olim­pia­dy mają uła­twio­ną dro­gę do pod­ję­cia dal­szej nauki. „Jeże­li osią­gnie­cie odpo­wied­nie rezul­ta­ty, to karie­ra nauko­wa, dal­szy etap Wasze­go roz­wo­ju, stoi przed Wami otwo­rem” – mówił wice­pre­zes.

Ucznio­wie roz­wią­zy­wa­li zada­nie z zasto­so­wa­nia infor­ma­ty­ki w tech­ni­ce lub zada­nie opty­ma­li­za­cyj­ne, oraz 2 spo­śród 3 zadań z wybra­nej gru­py tema­tycz­nej: elek­trycz­no-elek­tro­nicz­nej lub mecha­nicz­no-budow­la­nej. Auto­ra­mi zadań i pytań testo­wych są nauczy­cie­le aka­de­mic­cy z Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej.

„Olim­pia­da Wie­dzy Tech­nicz­nej słu­ży popu­la­ry­zo­wa­niu tech­ni­ki i gra­ty­fi­ko­wa­niu mło­dych ludzi, któ­rzy inte­re­su­ją się kie­run­ka­mi tech­nicz­ny­mi” – tłu­ma­czy ideę kon­kur­su Janusz Kowal­ski, koor­dy­na­tor OWT. „Spe­cy­fi­ka tej olim­pia­dy pole­ga na tym, że wycho­dzi ona naprze­ciw tym kie­run­kom, któ­re są na uczel­niach tech­nicz­nych” – zazna­cza z kolei dr hab. Ste­fan Góral­czyk. Przy­go­to­wu­jąc się i bio­rąc udział w kon­kur­sie, mło­dzież może roz­wi­jać swo­je zain­te­re­so­wa­nia i uzdol­nie­nia w zakre­sie kie­run­ków tech­nicz­nych, a przy tym tak­że spraw­dzić poziom naby­tej wie­dzy. „Inte­re­su­ję się szcze­gól­nie elek­tro­ni­ką. W szko­le pro­wa­dzę kół­ko elek­tro­nicz­no-infor­ma­tycz­ne. Razem z kole­ga­mi roz­wią­zy­wa­li­śmy tam nie­daw­no podob­ne zada­nia do tych, któ­re były na kon­kur­sie” – mówi Michał, uczeń trze­ciej kla­sy XIV LO im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w War­sza­wie. Pasjo­na­tem nauk tech­nicz­nych jest też Jakub z Tech­ni­kum Mecha­tro­nicz­ne­go nr 1 w War­sza­wie. Uczeń pla­nu­je pod­ję­cie stu­diów inży­nier­skich, praw­do­po­dob­nie elek­trycz­nych, „(…) ale to jesz­cze kwe­stia głęb­sze­go zasta­no­wie­nia się” – mówi.

Przy­go­to­wa­nie do Olim­pia­dy to cięż­ka pra­ca. Zwy­cię­ża­ją naj­zdol­niej­si i naj­bar­dziej pra­co­wi­ci. „W tym roku do dru­gie­go eta­pu zakwa­li­fi­ko­wa­ło się trzech naszych uczniów z tech­ni­kum elek­tro­nicz­ne­go. W ramach przy­go­to­wań do kon­kur­su uczest­ni­czą oni w zaję­ciach dodat­ko­wych, dużo pra­cu­ją w domu. Są bar­dzo ambit­ni. Jeden z naszych uczniów w poprzed­nim roku został fina­li­stą Olim­pia­dy” – mówi Mał­go­rza­ta Nadol­na, nauczy­ciel­ka z Zespo­łu Szkół Nr 36 w War­sza­wie. Z LO im. Sta­ni­sła­wa Mała­chow­skie­go w Płoc­ku w dru­gim eta­pie kon­kur­su, któ­ry odbył się w WAT wzię­ło udział dwóch uczniów. „To ucznio­wie, któ­rzy uczest­ni­czą w dodat­ko­wych zaję­ciach z fizy­ki, któ­re pro­wa­dzi jeden z pro­fe­so­rów z Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Do Olim­pia­dy przy­go­to­wy­wa­li się rok. To cięż­ka, dodat­ko­wa indy­wi­du­al­na pra­ca. Jestem dla nich peł­na podzi­wu” – pod­kre­śla Gra­ży­na Wil­kow­ska, nauczy­ciel­ka płoc­kie­go liceum.

W kon­kur­sie sto­su­je się punk­to­wy sys­tem oce­ny. Uczest­ni­cy, któ­rzy zdo­bę­dą nie mniej niż 50% punk­tów + 1 punkt z moż­li­wych do zdo­by­cia na danym eta­pie, zosta­ną zakwa­li­fi­ko­wa­ni do zawo­dów III stop­nia (cen­tral­nych) OWT, któ­re odbę­dą się 19 kwiet­nia 2020 r. OWT ma cha­rak­ter ogól­no­kra­jo­wy. To zawo­dy prze­pro­wa­dza­ne trój­stop­nio­wo: na eta­pie szkol­nym, okrę­go­wym i cen­tral­nym. W poprzed­niej edy­cji OWT na eta­pie roz­gry­wek szkol­nych udział wzię­ło ponad 7 tys. zawod­ni­ków. Do kolej­nych eta­pów zakwa­li­fi­ko­wa­ło się kolej­no bli­sko 800 i 60 uczniów.

W zawo­dach zor­ga­ni­zo­wa­nych w WAT wzię­li udział ucznio­wie ze szkół war­szaw­skich: Zespo­łu Szkół nr 36 im. M. Kasprza­ka, Zespo­łu Szkół Lice­al­nych i Tech­nicz­nych nr 1, XIV Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, V Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Księ­cia Józe­fa Ponia­tow­skie­go, Zespo­łu Szkół im. Boha­te­rów Narwi­ku Tech­ni­kum Lot­ni­cze­go nr 9, Zespo­łu Szkół Elek­tro­nicz­nych i Lice­al­nych oraz radom­skich: Zespo­łu Szkół Elek­tro­nicz­nych im. Boha­te­rów Wester­plat­te i VI Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Jana Kocha­now­skie­go, a tak­że z Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Marsz. St. Mała­chow­skie­go w Płoc­ku.

Olim­pia­da Wie­dzy Tech­nicz­nej orga­ni­zo­wa­na jest na pod­sta­wie roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu z 29 stycz­nia 2002 r. w spra­wie orga­ni­za­cji oraz spo­so­bu prze­pro­wa­dza­nia kon­kur­sów, tur­nie­jów i olim­piad.

Ewa Jan­kie­wicz, Anna Ambro­ziak
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

1 2 3 4 91