Spotkania Katyńskie w WAT

wpis w: Aktualności | 0

„Roz­po­czy­na­my dziś kolej­ną edy­cję cyklu Spo­tkań Katyń­skich, któ­re orga­ni­zu­je­my w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej  już od kil­ku lat. Mają one przy­po­mi­nać nam tę tra­gicz­ną histo­rię nasze­go kra­ju. (…) Wczo­raj wspo­mi­na­li­śmy 80. rocz­ni­cę agre­sji sowiec­kiej na Pol­skę. Kon­se­kwen­cją tego wyda­rze­nia była potem zbrod­nia Katyń­ska” – mówił rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek otwie­ra­jąc spo­tka­nie w Klu­bie WAT. W ramach wyda­rze­nia odby­ła się pro­jek­cja fil­mu doku­men­tal­ne­go o dzia­ła­niach Komi­te­tu Katyń­skie­go oraz zosta­ły wygło­szo­ne wykła­dy histo­rycz­ne poświę­co­ne sto­sun­kom pol­sko-rosyj­skim. Pod­czas spo­tka­nia  współ­or­ga­ni­za­tor przed­się­wzię­cia dyrek­tor Cen­tral­nej Biblio­te­ki Woj­sko­wej dr Jan Tar­czyń­ski wrę­czył rek­to­ro­wi-komen­dan­to­wi WAT oko­licz­no­ścio­wy medal 100-lecia Biblio­te­ki. „Medal ten jest wyra­zem głę­bo­kie­go uzna­nia śro­do­wi­ska biblio­te­ka­rzy pol­skich dla gen. bryg. Tade­usza Szczur­ka za dzia­ła­nia na rzecz kształ­to­wa­nia pamię­ci naro­do­wej w mło­dym poko­le­niu Pola­ków” – powie­dział dr Tar­czyń­ski.

Dr Bar­tło­miej Bydoń z Muzeum Katyń­skie­go w War­sza­wie mówił w swo­im wykła­dzie o koniecz­no­ści edu­ka­cji histo­rycz­nej współ­cze­sne­go spo­łe­czeń­stwa. „Edu­ka­cja spo­łecz­na powin­na być jasna i kla­row­na. Oka­zu­je się jed­nak, że w 2017 roku 10% respon­den­tów w wie­ku od 15 do 39 lat nie wie­dzia­ło nic na temat zbrod­ni katyń­skiej. W 2010 roku, czy­li roku, w któ­rym temat zbrod­ni był czę­sto nagła­śnia­ny zale­d­wie 2% osób nie potra­fi­ło nic powie­dzieć na jej temat. Podob­nie wyglą­da odpo­wie­dzial­ność za zbrod­nię, któ­rej doko­na­no na naro­dzie Pol­skim. W 2017 roku 2% osób mówi­ło, że za zbrod­nię odpo­wia­da­ją Niem­cy, 4% – że do tej pory nie usta­lo­no kto zamor­do­wał oby­wa­te­li Rze­czy­po­spo­li­tej, a 6% nie było w sta­nie jed­no­znacz­nie stwier­dzić kto doko­nał tej zbrod­ni” – mówił dr Bydoń. Pod­kre­ślił rów­nież zna­cze­nie sym­bo­li ści­śle wpi­sa­nych w histo­rię zbrod­ni katyń­skiej takich jak nie­śmier­tel­nik, guzik katyń­ski, wize­ru­nek Mat­ki Boskiej Katyń­skiej, czy krzyż. „Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że tyl­ko 47% respon­den­tów koja­rzy guzik ze zbrod­nią katyń­ską, nie­śmier­tel­nik już tyl­ko 26%, a wize­ru­nek Mat­ki Boskiej Katyń­skiej rap­tem 25%. Eduk­cja histo­rycz­na wpły­wa na teraź­niej­szość, ale rów­nież wpły­wa na przy­szłość. Nie może­my pomi­jać rze­czy i wyda­rzeń, któ­re dzia­ły się przed nami, ponie­waż to one kształ­tu­ją naszą dzi­siej­szą rze­czy­wi­stość” – powie­dział dr Bydoń.

Głów­ny pomy­sło­daw­ca orga­ni­za­cji spo­tkań, pre­zes Komi­te­tu Katyń­skie­go i poseł na Sejm RP Andrzej Melak zwró­cił uwa­gę na potrze­bę upa­mięt­nia­nia tra­dy­cji histo­rycz­nych naszej Ojczy­zny. „Rosja­nie zamor­do­wa­li bez sądu i pro­ce­sów jeń­ców wojen­nych. 55% kadry ofi­cer­skiej II Rze­czy­po­spo­li­tej zosta­ło w spo­sób hanieb­ny zabi­tych na roz­kaz naj­wyż­szych władz Związ­ku Radziec­kie­go strza­łem w tył gło­wy. Łama­li kon­wen­cje i poro­zu­mie­nia wojen­ne. Mor­do­wa­li Pola­ków tyl­ko dla­te­go, że Pola­cy byli wier­ni zło­żo­nej Rze­czy­po­spo­li­tej przy­się­dze. Nie­któ­rzy byli bar­dzo mło­dy­mi ofi­ce­ra­mi, ale byli tak­że wśród nich senio­rzy, gene­ra­ło­wie, któ­rzy liczy­li ponad 70 lat. Wszyst­kich cecho­wa­ła jed­ność w trwa­niu i wier­no­ści Rze­czy­po­spo­li­tej” – mówił poseł Melak. Zwra­ca­jąc się do obec­nych na sali stu­den­tów pod­kre­ślił, jak istot­na jest wie­dza o histo­rii swo­je­go naro­du. „Musi­cie znać jego poświę­ce­nie i hero­izm, byście nie waha­li się w przy­szło­ści sta­nąć w obro­nie uko­cha­nej ojczy­zny Pol­ski” – pod­kre­ślał poseł Melak, któ­ry jed­no­cze­śnie podzię­ko­wał kadrze, stu­den­tom i wykła­dow­com Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej za dłu­go­let­nią współ­pra­cę. „Zawsze uczest­ni­czy­cie w uro­czy­sto­ściach histo­rycz­nych, któ­re dzię­ki Wam mają głęb­szy prze­kaz. Jeste­ście wzo­rem pomo­cy i obo­wiąz­ku woj­sko­we­go” – mówił poseł.

Dyrek­tor Cen­tral­nej Biblio­te­ki Woj­sko­wej dr Jan Tar­czyń­ski pod­kre­ślił tra­gicz­ność zbrod­ni popeł­nio­nej przez Rosjan. „Katyń to nie tyl­ko temat nie­wo­li i sowiec­kie­go ludo­bój­stwa wie­lu tysię­cy ofi­ce­rów Woj­ska Pol­skie­go. Katyń to praw­da okry­wa­na przez dłu­gie lata kłam­stwem, prze­mil­cza­na przez wiel­kie mocar­stwa. To pogwał­ce­nie pra­wa natu­ral­ne­go, któ­re sam Bóg wpi­sał w sumie­nie czło­wie­ka. Ludo­bój­cze dzia­ła­nia II Woj­ny Świa­to­wej zosta­ły zapro­gra­mo­wa­ne na tle nie­na­wi­ści raso­wej oraz etnicz­nej. Pro­gra­my te odrzu­ca­ły moral­ną zasa­dę przy­ka­za­nia nie zabi­jaj jako abso­lut­ną i powszech­nie obo­wią­zu­ją­cą” – mówił dr Tar­czyń­ski.

Po wysłu­cha­niu wykła­dów uczest­ni­cy obej­rze­li film doku­men­tal­ny w reży­se­rii Marii Dłu­żew­skiej pt. „Spra­wa męska hono­ro­wa”, upa­mięt­nia­ją­cy dzia­ła­nia Komi­te­tu Katyń­skie­go. W fil­mie poka­za­ne zosta­ły zma­ga­nia rodzi­ny Mela­ków, któ­re rów­nież przy­bli­żył poseł Andrzej Melak pod­czas swo­je­go wykła­du.

Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia przed­sta­wi­cie­le Komi­te­tu Katyń­skie­go i Cen­tral­nej Biblio­te­ki Woj­sko­wej podzię­ko­wa­li za szcze­gól­ne zaan­ga­żo­wa­nie w orga­ni­za­cję „Spo­tkań Katyń­skich” rek­to­ro­wi-komen­dan­to­wi WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­uszo­wi Szczur­ko­wi oraz pra­cow­ni­kom Aka­de­mii.

Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

Korytarz biometryczny do odprawy granicznej i paszport w smartfonie coraz bliżej

wpis w: Aktualności | 0

Dobiegł koń­ca pro­jekt PROTECT (pro­gra­mu Hory­zont 2020), w ramach któ­re­go prze­ba­da­no wie­le nowych tech­nik bio­me­trycz­nych i zbu­do­wa­no zaawan­so­wa­ny, nie­za­wod­ny bio­me­trycz­ny sys­tem iden­ty­fi­ka­cji osób. Tak zwa­ny kory­tarz bio­me­trycz­ny prze­zna­czo­ny jest do odpra­wy na lądo­wych przej­ściach gra­nicz­nych oraz lot­ni­skach. W pro­jek­cie uczest­ni­czy­ła Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, któ­ra nowa­tor­skie roz­wią­za­nie opra­co­wa­ła wspól­nie z 9 inny­mi kon­sor­cjan­ta­mi z Unii Euro­pej­skiej (fir­ma­mi, uczel­nia­mi oraz użyt­kow­ni­ka­mi koń­co­wy­mi). Pro­jekt PROTECT to rów­nież pasz­port przy­szło­ści zin­te­gro­wa­ny ze smart­fo­nem.

Nowo opra­co­wa­ny sys­tem ma zmniej­szyć kolej­ki na przej­ściach gra­nicz­nych. W tym celu do jego opra­co­wa­nia wyko­rzy­sta­no nowe modal­no­ści bio­me­trycz­ne, któ­rych reje­stra­cja moż­li­wa jest w ruchu. Podróż­ny prze­kra­cza­ją­cy gra­ni­cę prze­cho­dzi przez kory­tarz bio­me­trycz­ny, gdzie wery­fi­ko­wa­na jest jego toż­sa­mość. Do jej spraw­dze­nia zasto­so­wa­no kil­ka połą­czo­nych tech­nik bio­me­trycz­nych takich jak: obraz trój­wy­mia­ro­wy twa­rzy, ana­li­za roz­kła­du cie­pła twa­rzy, układ żył dło­ni i pal­ca, spo­sób cho­dze­nia oraz obraz oko­li­cy oczu (tzw. perio­ku­lar).  

Szcze­gól­ną rolę w pro­jek­cie ode­gra­ła nasza uczel­nia. Naukow­cy z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT, pod kie­row­nic­twem prof. Mie­czy­sła­wa Szu­sta­kow­skie­go, odpo­wie­dzial­ni byli za opra­co­wa­nie sys­te­mu roz­po­zna­wa­nia twa­rzy na pod­sta­wie ana­li­zy roz­kła­du jej cie­pła. Kie­ro­wa­li rów­nież zada­nia­mi zwią­za­ny­mi z archi­tek­tu­rą całe­go sys­te­mu PROTECT oraz roz­po­wszech­nie­niem wyni­ków pro­jek­tu.

W ostat­nich mie­sią­cach reali­za­cji pro­jek­tu zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ły dwie demon­stra­cje wyni­ków dla nie­za­leż­nych eks­per­tów. W czerw­cu bie­żą­ce­go roku efek­ty pro­jek­tu zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne w Cen­trum Szko­le­nia Stra­ży Gra­nicz­nej w Kętrzy­nie, gdzie zade­mon­stro­wa­no uży­cie sys­te­mu do odpra­wy gra­nicz­nej pasa­że­rów podró­żu­ją­cych pojaz­da­mi. Mie­siąc póź­niej nowa­tor­ska odpra­wa gra­nicz­na osób zosta­ła zapre­zen­to­wa­na na mię­dzy­na­ro­do­wej sta­cji kole­jo­wej St. Pan­cras w Lon­dy­nie w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Łącz­nie w poka­zach uczest­ni­czy­ło ponad 60 eks­per­tów z całej Euro­py. Sądząc po bar­dzo pozy­tyw­nym odbio­rze efek­tów pro­jek­tu, kory­ta­rze bio­me­trycz­ne mają szan­sę w cią­gu kil­ku lat zastą­pić tra­dy­cyj­ną odpra­wę pasz­por­to­wą.

W trak­cie demon­stra­cji wyni­ków pro­jek­tu został przy­go­to­wa­ny film pre­zen­tu­ją­cy dzia­ła­nie sys­te­mu na dwóch róż­nych rodza­jach przejść gra­nicz­nych.

Mar­cin Kowal­ski, Ewa Jan­kie­wicz
fot. Mar­cin Kowal­ski

Srebrna Wojskowa Odznaka Górska dla żołnierzy WAT

wpis w: Aktualności | 0

W minio­nym tygo­dniu odby­ły się kwa­li­fi­ka­cje do Woj­sko­wej Odzna­ki Gór­skiej II stop­nia (srebr­nej) zor­ga­ni­zo­wa­ne przez 1 Bata­lion Strzel­ców Pod­ha­lań­skich w Rze­szo­wie. W eli­mi­na­cjach, któ­re trwa­ły od 9 do13 wrze­śnia Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wał zespół w skła­dzie: ppor. Prze­my­sław Kame­la, plut. pchor. Bar­tło­miej War­muz i plut. pchor. Rado­sław War­muz. Spo­śród zgło­szo­nych na począt­ku kwa­li­fi­ka­cji 28 uczest­ni­ków, osta­tecz­nie tyl­ko 15 osób dostą­pi­ło zaszczy­tu ode­bra­nia od instruk­to­rów z 1 BSP Woj­sko­wej Odzna­ki Gór­skiej II stop­nia. Wśród nich zna­leź­li się żoł­nie­rze z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Tym pre­sti­żo­wym odzna­cze­niem w siłach zbroj­nych wyróż­nio­no dotych­czas zale­d­wie 41 żoł­nie­rzy. Pierw­szy­mi pod­cho­rą­ży­mi w histo­rii srebr­nej odzna­ki, któ­rzy uzy­ska­li pra­wo do jej nosze­nia są bra­cia War­muz.

Kwa­li­fi­ka­cja podzie­lo­na zosta­ła na dwa eta­py. Pierw­szy, dwu­dnio­wy odbył się w Jurze Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­skiej i wery­fi­ko­wał umie­jęt­no­ści wspi­nacz­ko­we oraz zna­jo­mość zaawan­so­wa­nych tech­nik lino­wych wyko­rzy­sty­wa­nych w tater­nic­twie jaski­nio­wym i wyso­ko­gór­skim. Spraw­dzian skła­dał się z kil­ku kon­ku­ren­cji, a zali­cze­nie ich było warun­kiem dopusz­cze­nia do dal­sze­go eta­pu zma­gań, któ­ry obej­mo­wał: pro­wa­dze­nie dro­gi wspi­nacz­ko­wej w ska­le o trud­no­ściach od V wzwyż, budo­wa­nie sta­no­wisk ase­ku­ra­cyj­nych, wyko­na­nie zjaz­du zespo­łu z odzy­ska­niem liny, wspi­nacz­kę z wyko­rzy­sta­niem wła­snych punk­tów ase­ku­ra­cyj­nych, skom­pi­lo­wa­ne zada­nie cza­so­we pole­ga­ją­ce na poko­na­niu na przy­rzą­dach zaci­sko­wych pętli z punk­ta­mi pośred­ni­mi zawie­szo­ny­mi na trzy­dzie­sto­me­tro­wej ska­le oraz przej­ście do zjaz­du po linie z prze­pin­ka­mi i węzłem łącz­ni­ko­wym.

Celem dru­gie­go eta­pu kwa­li­fi­ka­cji było zali­cze­nie przez uczest­ni­ków trzy­dnio­we­go mar­szu na orien­ta­cję w Biesz­cza­dach o dystan­sie 92 kilo­me­trów. Żoł­nie­rze mogli korzy­stać tyl­ko z wypo­sa­że­nia, któ­re mie­li przy sobie w momen­cie roz­po­czę­cia mar­szu, dla­te­go w ich ple­ca­kach musia­ło zna­leźć się mię­dzy inny­mi dodat­ko­we umun­du­ro­wa­nie ochron­ne, sprzęt biwa­ko­wy, kuchen­ka polo­wa, aptecz­ka i ekwi­pu­nek nawi­ga­cyj­ny oraz zapas żyw­no­ści i wody na trzy dni.

Zespół z WAT ma już w pla­nach podej­ście do kwa­li­fi­ka­cji na odzna­kę I stop­nia (zło­tą), któ­ra odbę­dzie się w lutym przy­szłe­go roku. Przed­się­wzię­cie to będzie musia­ło być poprze­dzo­ne wie­lo­ma tre­nin­ga­mi i inten­syw­nym okre­sem przy­go­to­wań, ponie­waż kry­te­ria sta­wia­ne przez orga­ni­za­to­rów do zali­cze­nia kwa­li­fi­ka­cji są bar­dzo wyso­kie. Wyma­gać będą od kan­dy­da­tów nie tyl­ko zna­jo­mo­ści skom­pli­ko­wa­nych tech­nik ratow­nic­twa wyso­ko­gór­skie­go, ale rów­nież dosko­na­łej spraw­no­ści w jeź­dzie na nar­tach ski­tu­ro­wych w trud­nym tere­nie Biesz­czadz­kie­go Par­ku Naro­do­we­go.

sierż. pchor. Kac­per Szu­lec­ki
fot. 1 Bata­lion Strzel­ców Pod­ha­lań­skich; WAT

Pamięć o ofiarach egzekucji w Palmirach

wpis w: Aktualności | 0

„Naszym obo­wiąz­kiem jest pamięć o ofia­rach zbrod­ni, ale tak­że o bestial­stwie spraw­ców, świa­do­mość jest prze­stro­gą” – napi­sał pre­zy­dent Andrzej Duda w liście do uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­cej ofia­ry egze­ku­cji nazi­stow­skich w lasach Pusz­czy Kam­pi­no­skiej. W obcho­dach, któ­re odby­ły się 14 wrze­śnia na cmen­ta­rzu-mau­zo­leum w Pal­mi­rach wzię­ła udział dele­ga­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej z pro­rek­to­rem ds. woj­sko­wych płk. dr. inż. Artu­rem Kró­lem na cze­le.

Osiem­dzie­sią­tą rocz­ni­cę maso­wych egze­ku­cji miesz­kań­ców War­sza­wy roz­po­czę­ła msza świę­ta w inten­cji pomor­do­wa­nych cele­bro­wa­na przez Metro­po­li­tę War­szaw­skie­go ks. kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza. Następ­nie w asy­ście hono­ro­wej Orkie­stry Repre­zen­ta­cyj­nej Woj­ska Pol­skie­go i pod­od­dzia­łu hono­ro­we­go z Puł­ku Repre­zen­ta­cyj­ne­go Woj­ska Pol­skie­go ode­gra­ny został hymn pań­stwo­wy, po któ­rym odczy­ta­no Apel Pamię­ci i odda­no sal­wę hono­ro­wą. W dal­szej czę­sci uro­czy­sto­ści dele­ga­cja WAT zło­ży­ła wień­ce i zapa­li­ła zni­cze na gro­bach pomor­do­wa­nych.

„W wyni­ku zapla­no­wa­nej i prze­pro­wa­dzo­nej z prze­ra­ża­ją­cą skru­pu­lat­no­ścią akcji maso­wych roz­strze­li­wań śmierć ponio­sły tysią­ce pol­skich oby­wa­te­li, któ­rzy całym swo­im życiem odda­ni byli ojczyź­nie” – napi­sał pre­zy­dent Andrzej Duda w swo­im liście oraz przy­po­mniał, że ofia­ra­mi egze­ku­cji byli posło­wie, samo­rzą­dow­cy, wykła­dow­cy i nauczy­cie­le. „Ich śmierć była dla naszej ojczy­zny wiel­ką stra­tą, ale przede wszyst­kim zbrod­nią popeł­nio­ną na nie­win­nych ludziach. Dziś naszym obo­wiąz­kiem jest pamięć o pomor­do­wa­nych, ale tak­że pamięć o bestial­stwie spraw­ców” – dodał pre­zy­dent.

„To bar­dzo sym­bo­licz­ne miej­sce, gdyż to wła­śnie tu, w Pal­mi­rach zosta­ła zamor­do­wa­na eli­ta Pol­ski. Te zbrod­nie doko­ny­wa­ne były od wio­sny 1940 roku do lata 1941 roku, więc mniej wię­cej w tym samym cza­sie, w jakim Rosja sowiec­ka mor­do­wa­ła pol­skich ofi­ce­rów w Katy­niu. I jeden i dru­gi oku­pant rów­nie bru­tal­nie trak­to­wał, szcze­gól­nie eli­ty pol­skie, ale tak­że zwy­kłych Pola­ków. Ginę­li bo byli Pola­ka­mi” – powie­dział uczest­ni­czą­cy w uro­czy­sto­ści mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. 

Pal­mi­ry to cmen­tarz-mau­zo­leum, powsta­łe w 1948 roku, na pola­nie wśród sosno­we­go lasu na skra­ju Pusz­czy Kam­pi­no­skiej. To tutaj nie­miec­cy oku­pan­ci maso­wo mor­do­wa­li więź­niów poli­tycz­nych przy­wo­żo­nych z war­szaw­skich wię­zień i aresz­tów. Mię­dzy grud­niem 1939 a lip­cem 1941 roku funk­cjo­na­riu­sze SS i poli­cji nie­miec­kiej wyko­na­li co naj­mniej 20 egze­ku­cji, w któ­rych zgi­nę­ło ponad 1700 osób, w tym wie­lu przed­sta­wi­cie­li pol­skiej eli­ty poli­tycz­nej, inte­lek­tu­al­nej i kul­tu­ral­nej. Według nie­któ­rych źró­deł w Pal­mi­rach mogło zgi­nąć nawet 2200 ludzi. Zbrod­nie, o któ­rych świat nigdy nie miał się dowie­dzieć, wyszły na jaw dzię­ki leśni­kom i miej­sco­wej lud­no­ści. Nad cmen­ta­rzem góru­ją 3 krzy­że posia­da­ją­ce zmie­nio­ne pro­por­cje – ich dłuż­sze ramio­na mają sym­bo­li­zo­wać roz­ło­żo­ne ręce roz­strze­li­wa­ne­go czło­wie­ka.

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek

Druga edycja kampanii honorowego krwiodawstwa „Niepodległą mamy we krwi”

wpis w: Aktualności | 0

Trwa dru­ga edy­cja kam­pa­nii „Nie­pod­le­głą mamy we krwi” pod patro­na­tem hono­ro­wym mini­stra obro­ny naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka i mini­stra zdro­wia Łuka­sza Szu­mow­skie­go. W ramach kam­pa­nii od 1 wrze­śnia do 18 listo­pa­da 2019 r. odbę­dzie się 50 akcji krwio­daw­stwa orga­ni­zo­wa­nych przez jed­nost­ki Woj­ska Pol­skie­go oraz klu­by HDK. W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zbiór­ki odbę­dą się 10, 16 i 30 paź­dzier­ni­ka oraz 6 listo­pa­da. Do kam­pa­nii moż­na rów­nież dołą­czyć każ­de­go dnia w dowol­nym Cen­trum Krwio­daw­stwa. Wystar­czy zare­je­stro­wać swo­ją dona­cję na Por­ta­lu LEGION lub w apli­ka­cji „Legion Boha­te­rów – Hono­ro­wi Daw­cy KRWI”.  

Każ­dy krwio­daw­ca, któ­ry weź­mie udział w akcji odda­wa­nia krwi na tere­nie naszej uczel­ni otrzy­ma cer­ty­fi­kat uczest­nic­twa, a szczę­śliw­cy mają szan­sę wylo­so­wać oka­zjo­nal­ną mone­tę, COIN kam­pa­nii. Dodat­ko­wo reje­stru­jąc swo­ją dona­cję na stro­nie legionhdk​.pl moż­na wziąć udział w kon­kur­sie, w któ­rym cze­ka­ją spe­cjal­ne pakie­ty przy­go­to­wa­ne przez part­ne­rów akcji.

Kam­pa­nia „Nie­pod­le­głą mamy we krwi” łączy ideę hono­ro­we­go odda­wa­nia krwi z upa­mięt­nia­niem odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Jej celem jest akty­wi­zo­wa­nie i zachę­ca­nie spo­łe­czeń­stwa do odda­wa­nia krwi. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na przy­łą­czy­ła się do kam­pa­nii już w pierw­szej edy­cji orga­ni­zu­jąc na tere­nie uczel­ni zbiór­ki krwi. Uro­czy­sta inau­gu­ra­cja dru­giej edy­cji odby­ła się 2 wrze­śnia przed budyn­kiem Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej. Wzię­li w niej udział pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Inau­gu­ra­cyj­na zbiór­ka była jed­no­cze­śnie pierw­szą dla hono­ro­wych daw­ców z WAT po utwo­rze­niu w naszej uczel­ni Oddzia­łu HDK w ramach Sto­wa­rzy­sze­nia Hono­ro­wych Daw­ców Krwi LEGION. Pre­ze­sem oddzia­łu został  ppłk rez. dr Wie­sław Mło­do­że­niec, kie­ru­ją­cy od wie­lu lat klu­bem HDK WAT. W nowym pro­jek­cie pre­ze­sa wspie­ra­ją płk Mariusz Chmie­lew­ski oraz por. Paweł Żało­ba.

Nazwa Sto­wa­rzy­sze­nia pocho­dzi od naj­więk­szej jed­nost­ki tak­tycz­nej armii rzym­skiej Legion. Ma ona przy­po­mi­nać, że jed­no­cząc się pod jed­ną ban­de­rą może­my zdzia­łać wię­cej. Legion od począt­ku ist­nie­nia, a więc od 2014 roku sta­ra się kre­ować nowo­cze­sne hono­ro­we daw­stwo krwi dając wie­le moż­li­wo­ści przede wszyst­kim swo­im pod­opiecz­nym krwio­daw­com, ale tak­że spo­łe­czeń­stwu. To co ich wyróż­nia to wciąż roz­wi­ja­ją­ca się stro­na inter­ne­to­wa, któ­ra począt­ko­wo była bazą infor­ma­cji o idei krwio­daw­stwa, a następ­nie sta­ła się Por­ta­lem Legion – naj­no­wo­cze­śniej­szym por­ta­lem krwio­daw­stwa na świe­cie. Umoż­li­wia on bez­po­śred­nie wspie­ra­nie nie tyl­ko daw­ców, któ­rzy mogą zakła­dać oso­bi­ste pro­fi­le, ale tak­że spo­łe­czeń­stwa, a dokład­niej oso­by potrze­bu­ją­ce krwi poprzez Sys­tem Reago­wa­nia Na Ape­le o Krew „Syre­na Legio­nu”.

Wię­cej infor­ma­cji o akcji „Nie­pod­le­głą mamy we krwi” moż­na zna­leźć na por­ta­lach oraz w mediach spo­łecz­no­ścio­wych orga­ni­za­to­rów kam­pa­nii:  Woj­sko­we­go Insty­tu­tu Wydaw­ni­cze­go (wydaw­cy „Pol­ski Zbroj­nej”) i Sto­wa­rzy­sze­nia Hono­ro­wych Daw­ców Krwi Legion.

por. Paweł Żało­ba
fot. WAT; HDK Legion

Oferta dydaktyczna WAT na Warszawskim Salonie Maturzystów

Ponad 20 kie­run­ków stu­diów poli­tech­nicz­nych, zarów­no woj­sko­wych jak i cywil­nych pre­zen­tu­je Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na na czter­na­stym War­szaw­skim Salo­nie Matu­rzy­stów. Tego­rocz­na edy­cja odby­wa się w dniach 12 – 13 wrze­śnia w Auli Głów­nej Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej.

Na sto­isku naszej uczel­ni (nr 20) pra­cow­ni­cy Dzia­łu Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia pod­po­wia­da­ją jakie przed­mio­ty wybrać na matu­rze, aby dostać się na wyma­rzo­ny kie­ru­nek stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W zakre­sie stu­diów poli­tech­nicz­nych WAT ofe­ru­je kla­sycz­ne kie­run­ki, takie jak: mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, budow­nic­two, geo­de­zja i kar­to­gra­fia, che­mia, elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja, ale rów­nież odpo­wia­da na bar­dzo współ­cze­sne wyzwa­nia i zapo­trze­bo­wa­nie ryn­ku pra­cy ofe­ru­jąc lot­nic­two i kosmo­nau­ty­kę, inży­nie­rię kosmicz­ną i sate­li­tar­ną, kryp­to­lo­gię i cyber­bez­pie­czeń­stwo, czy bio­cy­ber­ne­ty­kę i inży­nie­rię bio­me­dycz­ną. Uczel­nia ofe­ru­je tak­że inne kie­run­ki, kształ­cą­ce kadrę dla potrzeb sze­ro­ko rozu­mia­ne­go bez­pie­czeń­stwa Pań­stwa, np. bez­pie­czeń­stwo naro­do­we, logi­sty­kę oraz zarzą­dza­nie.

Pod­czas tar­gów w bez­po­śred­nim kon­tak­cie z pra­cow­ni­ka­mi i stu­den­ta­mi uczel­ni moż­na uzy­skać infor­ma­cje, któ­re nie zawsze dostęp­ne są w Inter­ne­cie. Obec­ni na Salo­nie stu­den­ci WAT dzie­lą się doświad­cze­nia­mi stu­dio­wa­nia w naszej uczel­ni. Pod­cho­rą­żo­wie nato­miast opo­wia­da­ją o codzien­nym życiu i obo­wiąz­kach stu­den­tów woj­sko­wych.

Wrze­sień to mie­siąc, w któ­rym ucznio­wie klas matu­ral­nych wybie­ra­ją przed­mio­ty jakie będą zda­wać pod­czas majo­wych egza­mi­nów. Wią­że się to z prze­my­śle­nia­mi doty­czą­cy­mi  dal­szej ścież­ki kształ­ce­nia. Pozna­nie ofert edu­ka­cyj­nych szkół wyż­szych, wyma­gań sta­wia­nych kan­dy­da­tom pod­czas rekru­ta­cji, czy spo­so­bów na zebra­nie jak naj­wyż­szej punk­ta­cji we wzo­rach rekru­ta­cyj­nych poszcze­gól­nych uczel­ni może pomóc matu­rzy­stom w pod­ję­ciu odpo­wied­niej decy­zji. Wła­śnie w tym celu, z myślą o uczniach ostat­nich klas szkół śred­nich orga­ni­zo­wa­ny jest war­szaw­ski Salon Matu­rzy­stów. Odwie­dza­ją­cy będą mogli poroz­ma­wiać z przed­sta­wi­cie­la­mi uczel­ni i stu­den­ta­mi z całej Pol­ski i z zagra­ni­cy. W aulach wykła­do­wych eks­per­ci Okrę­go­wej Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej w War­sza­wie pomo­gą „odcza­ro­wać’’ egza­min matu­ral­ny, pod­po­wie­dzą jak unik­nąć naj­czę­ściej popeł­nia­nych błę­dów i zwal­czyć egza­mi­na­cyj­ny stres. Do dys­po­zy­cji gości Salo­nu będą rów­nież dorad­cy zawo­do­wi, któ­rzy uła­twią mło­dym ludziom doko­na­nie wybo­ru zgod­ne­go z ich pre­dys­po­zy­cja­mi.

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia sto­iska Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Szcze­gó­ły doty­czą­ce ofer­ty dydak­tycz­nej i wyma­gań rekru­ta­cyj­nych na stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej moż­na zna­leźć rów­nież na stro­nie rekru​ta​cja​.wat​.edu​.pl

Tego­rocz­na kam­pa­nia salo­nu matu­rzy­stów trwa od 5 do 27 wrze­śnia. W tym cza­sie aż w 16 mia­stach matu­rzy­ści będą mieć moż­li­wość zapo­zna­nia się z naj­lep­szy­mi w Pol­sce uczel­nia­mi. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na będzie pre­zen­to­wać swo­ją ofer­tę rów­nież na Salo­nach w: Byd­gosz­czy 16 – 17.09., Łodzi 23 – 24.09. i Rze­szo­wie 24 – 25.09.

Tekst i fot. Moni­ka Przy­był

 

Wizyta delegacji Narodowego Instytutu Obrony z Kijowa

wpis w: Aktualności | 0

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną odwie­dzi­li przed­sta­wi­cie­le Naro­do­we­go Uni­wer­sy­te­tu Obro­ny im. Iwa­na Czer­nia­chow­skie­go z Kijo­wa, ukra­iń­skie­go part­ne­ra pro­gra­mu NATO DEEP (Defen­ce Edu­ca­tion Enhan­ce Pro­gram). Celem pro­gra­mu jest dosto­so­wa­nie sys­te­mu szkol­nic­twa woj­sko­we­go jego part­ne­rów do stan­dar­dów NATO. 

Pod­czas spo­tka­nia 10 wrze­śnia w Sali Rycer­skiej WAT goście zosta­li zapo­zna­ni z poten­cja­łem dydak­tycz­nym, nauko­wo-badaw­czym, osią­gnię­cia­mi oraz struk­tu­rą naszej uczel­ni. Uczest­ni­czą­cy w spo­tka­niu pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król bar­dzo dobrze oce­nił dotych­cza­so­wą reali­za­cję pro­gra­mu NATO DEEP przez ukra­iń­skich part­ne­rów oraz wyra­ził nadzie­ję na dal­szą owoc­ną współ­pra­cę. W spo­tka­niu ze stro­ny WAT uczest­ni­czy­li rów­nież kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk oraz koor­dy­na­tor ds. współ­pra­cy z Ukra­iną mgr inż. Piotr Cięż­ki.

Następ­ne­go dnia ukra­iń­ska dele­ga­cja odwie­dzi­ła Insty­tut Logi­sty­ki Wydzia­łu Logi­sty­ki, gdzie zosta­ła zapo­zna­na z dzia­łal­no­ścią nauko­wą i dydak­tycz­ną Insty­tu­tu. Szcze­gól­ne zain­te­re­so­wa­nie stro­ny ukra­iń­skiej kon­cen­tro­wa­ło się na pro­gra­mach kształ­ce­nia pod­cho­rą­żych i stu­den­tów cywil­nych. Trans­for­ma­cja, jaka obec­nie doko­ny­wa­na jest w Siłach Zbroj­nych Ukra­iny, obej­mu­je m.in. przej­ście od służb zabez­pie­cze­nia tyłów do służb logi­stycz­nych. Zapo­trze­bo­wa­nie na ofi­ce­rów logi­sty­ków jest więc bar­dzo duże. Dele­ga­cja ukra­iń­ska była zain­te­re­so­wa­na meto­dy­ką kur­sów w WAT dla ofi­ce­rów logi­sty­ków, struk­tu­ra­mi służb logi­stycz­nych i ich współ­dzia­ła­niem z gospo­dar­ką naro­do­wą. Ponad­to zapre­zen­to­wa­no labo­ra­to­rium logi­stycz­ne do szko­le­nia pod­cho­rą­żych z dostę­pem do opro­gra­mo­wa­nia LOGREP uła­twia­ją­ce­go sojusz­ni­cze współ­dzia­ła­nie służb logi­stycz­nych w ramach NATO. Pod­czas spo­tka­nia z dzie­ka­nem Wydzia­łu Logi­sty­ki płk. dr. hab. Szy­mo­nem Mit­ko­wem goście podzię­ko­wa­li za dotych­cza­so­wą współ­pra­cę oraz wyra­zi­li wolę nawią­za­nia bliż­szej współ­pra­cy w obsza­rze logi­sty­ki.

ppor. Paweł Jaś­kie­wicz
fot. Seba­stian Jurek

Kieleckie wyróżnienia dla karabinu wyborowego MSBS-GROT 7,62N i pływającego bojowego wozu piechoty „Borsuk”

W ostat­nim dniu XXVII Mię­dzy­na­ro­do­we­go Salo­nu Prze­my­słu Obron­ne­go, komi­sja kon­kur­so­wa przy­zna­ła pre­sti­żo­we nagro­dy Defen­de­ry i wyróż­nie­nia spe­cjal­ne dla przed­się­bior­ców prze­my­słu zbro­je­nio­we­go. Spo­śród 84 zgło­szo­nych pro­duk­tów Defen­de­ra­mi nagro­dzo­no 10. Spe­cjal­ne wyróż­nie­nia Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej i Dowód­cy Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej przy­pa­dły pro­duk­tom opra­co­wa­nym we współ­pra­cy z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną.

Dowód­ca Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej wyróż­nił Fabry­kę Bro­ni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o. i Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną za „7,62x51mm samo­pow­ta­rzal­ny kara­bin wybo­ro­wy MSBS-GROT 7,62N”. Nagro­dę z rąk zastęp­cy dowód­cy WOT gen. bryg. Artu­ra Dęb­cza­ka ode­bra­li pro­rek­tor WAT ds. roz­wo­ju dr hab. inż. Lucjan Śnie­żek i pre­zes zarzą­du Fabry­ki Bro­ni mgr inż. Adam Suli­ga.

Wyróż­nie­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej za nowy pły­wa­ją­cy bojo­wy wóz pie­cho­ty „Bor­suk” otrzy­ma­ło kon­sor­cjum w skła­dzie: Huta Sta­lo­wa Wola S.A. (lider) ze Sta­lo­wej Woli, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Ośro­dek Bada­w­czo-Roz­­wo­­jo­­wy Urzą­dzeń Mecha­nicz­nych „OBRUM” Sp. z o.o. z Gli­wic, Roso­mak S.A. z Sie­mia­no­wic Ślą­skich, Woj­sko­we Zakła­dy Moto­ry­za­cyj­ne S.A. z Pozna­nia, Woj­sko­we Zakła­dy Inży­nie­ryj­ne S.A. z Dębli­na, Woj­sko­wy Insty­tut Tech­ni­ki Pan­cer­nej i Samo­cho­do­wej z Sule­jów­ka, Woj­sko­we Zakła­dy Elek­tro­nicz­ne S.A. z Zie­lon­ki, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska i Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej.

MSBS-GROT 7,62N to cał­ko­wi­cie pol­ska, ory­gi­nal­na kon­struk­cja, będą­ca efek­tem współ­pra­cy Fabry­ki Bro­ni i Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT. „Mimo, że jego nazwa nawią­zu­je do 5,56 mm kara­bin­ka stan­dar­do­we­go (pod­sta­wo­we­go) MSBS-GROT, wpro­wa­dzo­ne­go do uzbro­je­nia naszych wojsk pod koniec 2017 r.,  to jest to nowy jako­ścio­wo pro­dukt, w któ­rym z jed­nej stro­ny wyko­rzy­sta­no naj­lep­sze cechy MSBS‑a, tj. bez­pie­czeń­stwo i nie­za­wod­ność dzia­ła­nia, modu­ło­wość, ergo­no­mię i este­ty­kę tech­nicz­ną, a z dru­giej zasto­so­wa­no ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nia, cha­rak­te­ry­stycz­ne dla współ­cze­snej bro­ni wybo­ro­wej typu kara­bin samo­pow­ta­rzal­ny” – opi­su­je zale­ty kara­bi­nu dr hab. inż. Ryszard Woź­niak, dyrek­tor Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia. MSBS-GROT 7,62N wystę­pu­je w dwóch wer­sjach: z lufą dłu­go­ści 508 mm (20”) oraz 406 mm (16”). Pierw­sza prze­zna­czo­na jest dla pod­od­dzia­łów zme­cha­ni­zo­wa­nych, nato­miast dru­ga dla pod­od­dzia­łów desan­to­wych. Kara­bin został opra­co­wa­ny z myślą o zastą­pie­niu w Siłach Zbroj­nych RP wyeks­plo­ato­wa­nych już rosyj­skich kara­bi­nów wybo­ro­wych SWD. Dowód­ca Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej gen. dyw. Wie­sław Kuku­ła pod­kre­ślił, że kara­bin wybo­ro­wy MSBS-GROT 7,62N dosko­na­le wpi­su­je się w potrze­by WOT, a nasy­ce­nie pod­od­dzia­łów tak­tycz­nych tym kali­brem i taką pre­cy­zją dzia­ła­nia rady­kal­nie zwięk­szy sku­tecz­ność takich for­ma­cji jak lek­ka pie­cho­ta. „Naszym celem jest zapew­nie­nie naszym pod­od­dzia­łom wie­lo­wy­mia­ro­wej prze­wa­gi tak­tycz­nej. Ten kara­bin z pew­no­ścią przy­czy­ni się do niej” ‒ uza­sad­niał przy­zna­nie wyróż­nie­nia dowód­ca WOT.

Nowy Pły­wa­ją­cy  Bojo­wy Wóz Pie­cho­ty (NP BWP) „Bor­suk” ma cha­rak­te­ry­zo­wać się zdol­no­ścią pły­wa­nia przy poko­ny­wa­niu sze­ro­kich prze­szkód wod­nych  oraz zdol­no­ścią do dzia­łań w róż­nych warun­kach tere­no­wych i kli­ma­tycz­nych. „Bor­suk” prze­zna­czo­ny będzie do ochro­ny zało­gi i żoł­nie­rzy desan­tu przed ostrza­łem poci­ska­mi z bro­ni strze­lec­kiej i gra­nat­ni­ków prze­ciw­pan­cer­nych, a tak­że przed wybu­cha­mi min oraz impro­wi­zo­wa­nych ładun­ków wybu­cho­wych. Pod­sta­wo­we uzbro­je­nie, czy­li Zdal­nie Ste­ro­wa­ny Sys­tem Wie­żo­wy (ZSSW-30) zapew­nić ma zwal­cza­nie, nisz­cze­nie lub obez­wład­nia­nie celów lek­ko i sil­nie opan­ce­rzo­nych oraz innych obiek­tów prze­ciw­ni­ka, w tym jego infra­struk­tu­ry oraz wspar­cie ognio­we­ pod­od­dzia­łów w cza­sie pro­wa­dze­nia dzia­łań bojo­wych. „Bor­suk” w nie­da­le­kiej przy­szło­ści zastą­pi wysłu­żo­ne Bojo­we Wozy Pie­cho­ty (BWP‑1), znaj­du­ją­ce się na wypo­sa­że­niu bry­gad zme­cha­ni­zo­wa­nych Sił Zbroj­nych RP. Na tar­gach MSPO 2019 w Kiel­cach zapre­zen­to­wa­no pro­to­typ tego wozu przy­szło­ści. Zespół Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go WAT odpo­wia­dał w pro­jek­cie za bada­nia mode­lo­we pły­wal­no­ści pojaz­du, ana­li­zę obcią­żeń dyna­micz­nych dzia­ła­ją­cych na zało­gę i wypo­sa­że­nie wewnętrz­ne, opra­co­wa­nie mode­lu ochro­ny prze­ciw­mi­no­wej i bada­nia eks­pe­ry­men­tal­ne, a tak­że za opra­co­wa­nie mode­lu dys­kret­ne­go pojaz­du do symu­la­cji i ana­li­zy dzia­ła­nia „Bor­su­ka”.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

fot. pchor. Kami­la Prabucka/WAT;
Fabry­ka Bro­ni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o.;
Huta Sta­lo­wa Wola S.A.

 

III miejsce dla WAT w Mistrzostwach Polski w Półmaratonie

Bie­ga­cze z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­li 3 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji zespo­ło­wej Uczel­ni Wyż­szych Pół­ma­ra­to­nu Signi­fy PHILIPS Piła 2019. Na star­cie zawo­dów, któ­re odby­ły się w nie­dzie­lę 8 wrze­śnia w Pile sta­nę­ło bli­sko 2700 uczest­ni­ków. Do poko­na­nia mie­li tra­sę ponad 21 km. Zawod­ni­cy WAT prze­bie­gli ją w cza­sie 04:53:06.

Tra­sę 29 edy­cji bie­gu cał­ko­wi­cie wkom­po­no­wa­no w mia­sto i podzie­lo­no na dwie czę­ści. Pierw­sza pętla liczy­ła oko­ło 4,8 km, następ­nie zawod­ni­cy poru­sza­li się głów­ny­mi uli­ca­mi mia­sta. Metę zlo­ka­li­zo­wa­no na Pla­cu Zwy­cię­stwa.

W ramach zawo­dów odby­ły się Mistrzo­stwa Pol­ski Męż­czyzn i Kobiet w Pół­ma­ra­to­nie z odpo­wied­nio uzu­peł­nio­ny­mi kla­sy­fi­ka­cja­mi indy­wi­du­al­ny­mi oraz zespo­ło­wy­mi m.in. Kla­sy­fi­ka­cją Uczel­ni Wyż­szych oraz Otwar­ty­mi Mistrzo­stwa­mi Woj­ska Pol­skie­go, w któ­rych nasi zawod­ni­cy rów­nież wzię­li udział.

 Moni­ka Przy­był
fot. Maciej Ksy­ta

Wyni­ki

Stro­na Zawo­dów

 

3 miej­sce dru­ży­no­wo w kla­sy­fi­ka­cji Uczel­ni Wyż­szych – 04:53:06

 • Sierz­pu­tow­ski Robert  – 01:28:52
 • Wie­trzyń­ski Maciej – 01:34:27
 • Macan­der Jakub – 01:35:08
 • Chmie­lew­ski Mariusz – 01:43:31
 • Urba­no­wicz Karo­li­na – 01:48:24

Otwar­te Mistrzo­stwa Żoł­nie­rzy

 • Sierz­pu­tow­ski Robert – 01:28:52, miej­sce 18
 • Wie­trzyń­ski Maciej – 01:34:27, miej­sce 27
 • Chmie­lew­ski Mariusz – 01:43:31, miej­sce 51
 • Urba­no­wicz Karo­li­na – 01:48:24, miej­sce 71

Stu­den­ci

 • Wie­trzyń­ski Maciej – 01:34:27, miej­sce 18
 • Macan­der Jakub – 01:35:08, miej­sce 19
 • Urba­no­wicz Karo­li­na – 01:48:24, miej­sce 46

Nauczy­cie­le Aka­de­mic­cy

 • Chmie­lew­ski Mariusz – 01:43:31, miej­sce 9.

Przysięga wojskowa w Olszynce Grochowskiej

wpis w: Aktualności | 0

W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w przy­się­dze żoł­nie­rzy 5. Mazo­wiec­kiej Bry­ga­dy Obro­ny Tery­to­rial­nej. Uro­czy­stość odby­ła się w Olszyn­ce Gro­chow­skiej – miej­scu, szcze­gól­nie waż­nym, gdzie 188 lat temu pol­scy żoł­nie­rze w zwy­cię­skiej bitwie prze­ciw­sta­wi­li się sztur­mo­wi wojsk rosyj­skich na War­sza­wę. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wał rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek wraz z przed­sta­wi­cie­la­mi kadry i pod­cho­rą­ży­mi. W uro­czy­sto­ści wziął tak­że udział oddział histo­rycz­ny naszej uczel­ni.

„Jestem prze­ko­na­ny, że wy żoł­nie­rze dzię­ki swo­je­mu pro­fe­sjo­na­li­zmo­wi i zaan­ga­żo­wa­niu jeste­ście w sta­nie zapew­nić naszej ojczyź­nie bez­pie­czeń­stwo. (…) Żoł­nie­rze Woj­ska Pol­skie­go, żoł­nie­rze Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej potwier­dzi­li swo­ją war­tość pod­czas m. in. nawał­nic i powo­dzi, kie­dy rato­wa­li życie i mie­nie tych, któ­rzy byli zagro­że­ni. Są zawsze bli­sko, są zawsze goto­wi. Słu­żą spo­łecz­no­ści lokal­nej, słu­żą Pol­sce” – powie­dział pod­czas uro­czy­sto­ści mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. Przy­się­gę zło­ży­ło 167 żoł­nie­rzy 5. Mazo­wiec­kiej Bry­ga­dy Obro­ny Tery­to­rial­nej im. st. sierż. Mie­czy­sła­wa Dzie­miesz­kie­wi­cza ps. „Rój”, w tym 26 kobiet.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na wysta­wi­ła sto­isko pro­mo­cyj­ne, na któ­rym swo­je osią­gnię­cia i sprzęt pre­zen­to­wa­ły orga­ni­za­cja Woda Ląd Powie­trze oraz Sek­cja Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT. Sto­isko WAT zaszczy­cił swo­ją obec­no­ścią mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. Po zapo­zna­niu się z dzia­łal­no­ścią uczel­nia­nych orga­ni­za­cji mini­ster wyra­ził podziw dla mło­dych żoł­nie­rzy, któ­rych moty­wa­cja do pod­no­sze­nia wła­snych umie­jęt­no­ści może posłu­żyć za wzór dla innych. Sło­wa uzna­nia szef MON skie­ro­wał do władz Aka­de­mii wspie­ra­ją­cych ini­cja­ty­wy wpły­wa­ją­ce na roz­wój Sił Zbroj­nych.

ppor. Łukasz Ilczuk
fot. WAT; CO MON

1 2 3 4 83