Studentka Wydziału Cybernetyki WAT laureatką programu „Nowe technologie dla dziewczyn”

Do V edy­cji pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go „Nowe tech­no­lo­gie dla dziew­czyn” fir­my Intel i fun­da­cji Per­spek­ty­wy zakwa­li­fi­ko­wa­ła się Moni­ka Olcho­wik, stu­dent­ka wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Moni­ka Olcho­wik zosta­ła wyło­nio­na w kon­kur­sie spo­śród 600 innych kan­dy­da­tek, repre­zen­tan­tek takich pol­skich uczel­ni jak m.in. Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, Poli­tech­ni­ka Gdań­ska, Poli­tech­ni­ka Poznań­ska, Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza w Kra­ko­wie, Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski czy Uni­wer­sy­tet Gdań­ski. Do pro­gra­mu „Nowe tech­no­lo­gie dla dziew­czyn” zosta­ło zakwa­li­fi­ko­wa­nych w sumie 25 stu­den­tek.

Sty­pen­dium fir­my Intel i fun­da­cji Per­spek­ty­wy to pierw­szy w Pol­sce pro­gram sty­pen­dial­ny dla mło­dych kobiet wią­żą­cych swo­ją przy­szłość z bran­żą tech­no­lo­gicz­ną. Celem sty­pen­dium jest pomoc uta­len­to­wa­nym matu­rzyst­kom i stu­dent­kom w pla­no­wa­niu i budo­wa­niu karie­ry zawo­do­wej w bran­ży tech­no­lo­gicz­nej. Sty­pen­dyst­ki Intel-Per­spek­ty­wy otrzy­mu­ją wspar­cie mery­to­rycz­ne i finan­so­we. Znaj­du­ją się pod opie­ką men­to­ra lub men­tor­ki – doświad­czo­nych pra­cow­ni­ków fir­my Intel. Sty­pen­dium, któ­re otrzy­mu­ją przez okres 9 mie­się­cy, mło­de adept­ki nauki mogą prze­zna­czyć na pokry­cie wydat­ków, jakie pono­szą w związ­ku ze stu­dia­mi. Sty­pen­dyst­ki mają też moż­li­wość odby­cia płat­ne­go sta­żu w  w Intel Tech­no­lo­gy Poland sp. z o.o. w Gdań­sku, naj­więk­szym cen­trum R&D Intel w Euro­pie.

Suk­ces Moni­ki Olcho­wik to kolej­ny przy­kład zaan­ga­żo­wa­nia kobiet w obszar inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii. Tema­ty­ka ta była poru­sza­na na tego­rocz­nej edy­cji mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji „Per­spek­ty­wy – Women in Tech Sum­mit”, w któ­rej nasza uczel­nia bra­ła aktyw­ny udział.

Fir­ma INTEL to fir­ma tech­no­lo­gicz­na z sek­to­ra IT (pro­du­cent nowo­cze­snych pro­ce­so­rów), Fun­da­cja Edu­ka­cyj­na „Per­spek­ty­wy” jest m.in. orga­ni­za­to­rem wspo­mnia­nej kon­fe­ren­cji. Obie wspie­ra­ją kobie­ty w tech­no­lo­gii, nauce i inno­wa­cjach.

Anna Ambro­ziak
fot. Woj­ciech Piskor­ski

Licealiści z Opola pod patronatem naukowym WAT

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na obję­ła patro­na­tem nauko­wym Publicz­ne Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce nr I im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Opo­lu. 19 listo­pa­da poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy pomię­dzy WAT i szko­łą pod­pi­sa­li: pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska i dyrek­tor opol­skie­go liceum Ber­nar­da Zarzyc­ka.

Pod­czas spo­tka­nia poprze­dza­ją­ce­go pod­pi­sa­nie poro­zu­mie­nia dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska pod­kre­śli­ła, jak waż­ne jest budo­wa­nie w świa­do­mo­ści uczniów prze­ko­na­nia, że mogą pod­jąć stu­dia w tak pre­sti­żo­wej uczel­ni jak Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. Stu­dia nie tyl­ko na kie­run­kach o pro­fi­lu woj­sko­wym (w nowym roku aka­de­mic­kim będzie już ponad 800 miejsc na stu­dia woj­sko­we w WAT), ale też na kie­run­kach cywil­nych. „Nasi stu­den­ci czę­sto jesz­cze w trak­cie nauki mają gwa­ran­cję zatrud­nie­nia w pre­sti­żo­wych fir­mach, a ci, któ­rzy zdo­by­wa­ją ofi­cer­skie szli­fy podej­mu­ją służ­bę w insty­tu­cjach i jed­nost­kach woj­sko­wych” – zachę­ca­ła do stu­dio­wa­nia w WAT pro­rek­tor ds. stu­denc­kich. Stu­dia w WAT umoż­li­wia­ją rów­nież dal­szy roz­wój nauko­wy m.in. poprzez kształ­ce­nie w nowo utwo­rzo­nej Szko­le Dok­tor­skiej.

Poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy zawar­te pomię­dzy Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną a Publicz­nym Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym nr I im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Opo­lu jest też gwa­ran­cją pozy­ska­nia dobrych kan­dy­da­tów na stu­dia. Dyrek­tor Ber­nar­da Zarzyc­ka zazna­czy­ła, że opol­skie liceum wyróż­nia się wyso­kim pozio­mem kształ­ce­nia: ucznio­wie to fina­li­ści licz­nych kon­kur­sów nauko­wych i spor­to­wych, szko­ła uczest­ni­czy też w wymia­nie mię­dzy­na­ro­do­wej mło­dzie­ży.  Naucza­nie w kla­sach o zróż­ni­co­wa­nych pro­fi­lach odby­wa się tam pod patro­na­tem uczel­ni (m.in. Poli­tech­ni­ki Opol­skiej i Uni­wer­sy­te­tu Opol­skie­go).

Wie­lu spo­śród uczniów szko­ły dekla­ru­je zamiar ubie­ga­nia się o indeks na uczel­niach tech­nicz­nych i woj­sko­wych. Stąd pomył o utwo­rze­niu kla­sy mate­ma­tycz­nej z ele­men­ta­mi woj­sko­wo­ści. Poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy zawar­te z WAT umoż­li­wi  uczniom liceum korzy­sta­nie zarów­no z roz­bu­do­wa­nej bazy nauko­wo-dydak­tycz­nej naszej uczel­ni, a tak­że udział w szko­le­niach czy warsz­ta­tach pro­wa­dzo­nych przez WAT.  Wszyst­ko po to, jak zazna­cza­ją wła­dze opol­skie­go liceum, by utrzy­mać wyso­ki poziom kształ­ce­nia w obra­nym kie­run­ku oraz wes­przeć  mło­dzież w życio­wych wybo­rach.

Pod­pi­sa­nie poro­zu­mie­nia o współ­pra­cy poprze­dzi­ło zapre­zen­to­wa­nie poten­cja­łu nauko­wo-dydak­tycz­ne­go Aka­de­mii. Goście zwie­dzi­li rów­nież Labo­ra­to­rium Zobra­zo­wa­nia Wiel­ko­for­ma­to­we­go oraz Symu­la­cji Roz­sze­rzo­nej  Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki oraz Insty­tut Robo­tów i Kon­struk­cji Maszyn  na Wydzia­le Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej.

Anna Ambro­ziak
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

WAT na konferencji „Perspektywy – Women in Tech Summit”

Ponad 50 stu­den­tek Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czy w naj­więk­szej w Euro­pie kon­fe­ren­cji dla kobiet w tech­no­lo­giach i nauce „Per­spek­ty­wy – Women in Tech Sum­mit”. Prze­wod­nim tema­tem tego­rocz­nej edy­cji kon­fe­ren­cji jest cyber­bez­pie­czeń­stwo, dla­te­go na sto­isku naszej uczel­ni pre­zen­to­wa­ne są osią­gnię­cia nauko­we stu­den­tów i naukow­ców Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki. W wyda­rze­niu bio­rą udział przed­sta­wi­cie­le pol­skie­go rzą­du, świa­ta nauki oraz sze­fo­wie glo­bal­nych firm tech­no­lo­gicz­nych z sek­to­ra IT. W sumie pra­wie 3000 osób.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest part­ne­rem aka­de­mic­kim kon­gre­su. „Jeśli cho­dzi o cyber­bez­pie­czeń­stwo, jeste­śmy mono­po­li­stą w Pol­sce. Mamy w tym zakre­sie naj­więk­sze doświad­cze­nia. Dla­te­go WAT jest jed­nym z głów­nych part­ne­rów kon­gre­su” – wyja­śnia płk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski, zastęp­ca dzie­ka­na Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej „WAT był pierw­szą uczel­nią, na któ­rej otwo­rzo­no kie­ru­nek poświę­co­ny tema­ty­ce zwią­za­nej z cyber­bez­pie­czeń­stwem. Nasi absol­wen­ci two­rzą cyber­bez­pie­czeń­stwo w Pol­sce, nie tyl­ko woj­sko­we. Nie­jed­no­krot­nie są teraz przed­sta­wi­cie­la­mi glo­bal­nych firm tech­no­lo­gicz­nych, gdzie kreu­ją poli­ty­kę bez­pie­czeń­stwa, m.in. przez pry­zmat doświad­czeń zdo­by­tych w WAT” – doda­je płk Chmie­lew­ski. Z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w kon­fe­ren­cji uczest­ni­czą głów­nie stu­dent­ki Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki, kie­run­ków infor­ma­ty­ka oraz kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo, Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki, Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej oraz Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia. Obec­ni są przed­sta­wi­cie­le komen­dy uczel­ni: pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska oraz pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, jak rów­nież naukow­cy oraz absol­wen­ci WAT.

Płk Chmie­lew­ski popro­wa­dził panel kon­fe­ren­cyj­ny pt. ”Cyber­se­cu­ri­ty – wyzwa­nia dla edu­ka­cji i nauki. Budo­wa kom­pe­ten­cji na rzecz bez­pie­czeń­stwa cyber­ne­tycz­ne­go pań­stwa”. W pane­lu wziął udział m.in. sekre­tarz sta­nu MON Tomasz Zdzi­kot, któ­ry przy­po­mniał, że Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej pro­wa­dzi inten­syw­ne dzia­ła­nia w kie­run­ku roz­wo­ju kom­pe­ten­cji i zdol­no­ści w obsza­rze cyber­bez­pie­czeń­stwa. Przy­po­mniał rów­nież, że Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na uru­cho­mi­ła w tym roku pierw­sze w Pol­sce stu­dia pody­plo­mo­we MBA w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa. Wio­dą­cą rolę w kształ­ce­niu przy­szłych eks­per­tów speł­ni też liceum infor­ma­tycz­ne powsta­łe przy WAT. Szko­ła ruszy­ła we wrze­śniu tego roku, a licz­ba chęt­nych znacz­nie prze­wyż­sza­ła licz­bę miejsc. „Obok edu­ka­cji ogrom­ne zna­cze­nie mają pro­wa­dzo­ne bada­nia nauko­we, na któ­re obec­nie prze­zna­cza­my 2,5 proc. budże­tu, czy­li ok. miliar­da zło­tych. Cyber­bez­pie­czeń­stwo i kryp­to­lo­gia mają sta­łe miej­sce na liście prio­ry­te­tów MON” – pod­kre­ślił mini­ster Zdzi­kot. „Zmie­nia­my obli­cze resor­tu. Wal­czy­my z obra­zem armii, któ­ra opie­ra się tyl­ko na czoł­gach i poli­go­nach. Dziś dys­po­nu­je­my armią na mia­rę XXI w., korzy­sta­my z naj­now­szych tech­no­lo­gii. Armia może zapro­po­no­wać do nich dostęp, tym któ­rzy chcą dla nas pra­co­wać” – mówił dyrek­tor Naro­do­we­go Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni gen. bryg. Karol Molen­da (absol­went WAT). W pane­lu uczest­ni­czy­ła rów­nież wice­mi­ni­ster cyfry­za­cji Wan­da Buk.

Pre­zen­ta­cje stu­den­tek i absol­wen­tek WAT doty­czą zagad­nień zwią­za­nych z ich pra­cą nauko­wą i dyplo­mo­wą. Anna Strom­ska, stu­dent­ka kryp­to­lo­gii i cyber­bez­pie­czeń­stwa wyja­śnia poję­cie kryp­to­gra­fii post­kwan­to­wej oraz jej zna­cze­nie w świe­tle roz­wo­ju tech­no­lo­gii kom­pu­te­rów kwan­to­wych. Tema­tem nad któ­rym pra­cu­je z kolei inż. Karo­li­na Mar­ci­niak, absol­went­ka wspo­mnia­ne­go kie­run­ku Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki, jest zasto­so­wa­nie róż­nych metod fak­to­ry­za­cji do ata­ku na algo­rytm RSA. „Szyfr RSA wyko­rzy­stu­je się do szy­fro­wa­nia danych oraz do pod­pi­sów szy­fro­wych. To jeden z lep­szych algo­ryt­mów szy­fro­wa­nia, któ­ry bije dziś swo­je rekor­dy” – wyja­śnia inż. Mar­ci­niak. Na pod­sta­wie pre­zen­to­wa­nych algo­ryt­mów nasza absol­went­ka w prak­tycz­ny spo­sób wyja­śnia ide­olo­gię szy­fro­wa­nia i odnaj­dy­wa­nia skła­do­wych ele­men­tów wyko­rzy­sty­wa­nych w pro­ce­sie deszy­fra­cji.  Stu­dent­ki II roku kryp­to­lo­gii i cyber­bez­pie­czeń­stwa st. szer. pchor. Kami­la Pra­buc­ka i szer. pchor. Pau­la Wrze­szy­kow­ska wspól­nie przy­go­to­wa­ły pre­zen­ta­cję pt. „Kodo­wa­nie prze­szło­ści w przy­szło­ści”. Przed­sta­wia ona cie­ka­we spo­so­by nowe­go zasto­so­wa­nia szy­frów Ceza­ra oraz Vigenere’a z wyko­rzy­sta­niem pro­gra­mu Cryp­To­ol i pro­gra­mo­wa­nia w dome­nie sage­math. „Chce­my poka­zać, jak wyko­rzy­stać oba szy­fry w łatwy i szyb­ki spo­sób” – wyja­śnia szer. pchor. Pau­la Wrze­szy­kow­ska. „Takie uję­cie tema­tu może zachę­cić mło­dzież do pod­ję­cia nauki na kie­run­ku kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo” – doda­je.

Pod­czas dwu­dnio­wej kon­fe­ren­cji głos zabie­rze pra­wie 100 pre­le­gen­tów. Wśród nich są przed­sta­wi­cie­le pol­skie­go rzą­du (Mini­ster­stwo Cyfry­za­cji, Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej) oraz sze­fo­wie glo­bal­nych firm tech­no­lo­gicz­nych z sek­to­ra IT (w tym Intel, Google, Bosch, Dell, Erics­son, Face­bo­ok, Sie­mens, Micro­soft), a tak­że bada­cze z IEEE, Stan­ford, Harvar­du, MIT, Cal­tech. W kon­fe­ren­cji uczest­ni­czą uta­len­to­wa­ne kobie­ty z Euro­py i z Azji Cen­tral­nej – w tym stu­dent­ki, przed­sta­wi­ciel­ki śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie­go i prze­my­słu, spe­cja­list­ki z dzie­dzi­ny IT, eks­pert­ki w obsza­rze STEM i repre­zen­tant­ki sek­to­ra inno­wa­cji oraz świa­ta poli­ty­ki publicz­nej. Kon­fe­ren­cja jest dosko­na­łą oka­zją dla stu­den­tek i naukow­ców do nawią­za­nia bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z oso­ba­mi i fir­ma­mi z zakre­su nowych tech­no­lo­gii. Nie­wąt­pli­wie atrak­cją kon­fe­ren­cji zwią­za­nej z cyber­bez­pie­czeń­stwem jest pre­zen­to­wa­ny jeden z prze­ka­za­nych Pol­sce egzem­pla­rzy Enig­my – nie­miec­kiej maszy­ny szy­fru­ją­cej, któ­rej kod zła­ma­li pol­scy kryp­to­lo­dzy.   

Dru­ga edy­cja kon­fe­ren­cji „Per­spek­ty­wy – Women in Tech Sum­mit” trwa od 13 do 14 listo­pa­da w war­szaw­skim Cen­trum EXPO XXI.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

 

Pro­gram kon­fe­ren­cji

PREZENTACJA 1
Sylwia Sławińska
Metody analityczne analizy sygnałów biomedycznych wykorzystujące sensory biomedyczne i inercjalne

Pre­zen­ta­cja zawie­ra opi­sy doświad­czeń pro­jek­tów NERVE oraz Cli­ni­cal Trials Assi­stant w zakre­sie iden­ty­fi­ka­cji wybra­nych symp­to­mów cho­ro­bo­wych – drże­nia spo­czyn­ko­we­go par­kin­so­now­skie­go, drże­nia samo­ist­ne­go, naprę­żeń mię­śni, drga­wek oraz innych symp­to­mów ukła­du mię­śnio­we­go wystę­pu­ją­cych w scho­rze­niach neu­ro­lo­gicz­nych. Zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne autor­skie meto­dy ana­li­tycz­ne oraz demon­stra­cje wytwo­rzo­nych sys­te­mów tele­me­dycz­nych będą­cych pro­to­ty­pa­mi zaawan­so­wa­nych narzę­dzi wspo­ma­ga­nia dia­gno­sty­ki i moni­to­rin­gu pacjen­tów. Opi­sy­wa­ne zagad­nie­nia pozwo­lą na bie­żą­co demon­stro­wać dzia­ła­nie wybra­nych algo­ryt­mów oraz poka­zać uczest­ni­kom kon­fe­ren­cji sygna­ły bio­me­dycz­ne moż­li­we do mobil­nej reje­stra­cji i uży­cia: EMG elek­tro­mio­gra­fia, PPG foto­ple­ty­zmo­gra­fia, IMU iner­cjal­ne oraz GSR odpo­wiedź gal­wa­nicz­na skó­ry. 

PREZENTACJA 2
inż. Karolina Marciniak
Zastosowanie różnych metod faktoryzacji do ataku na algorytm RSA

Pre­zen­ta­cja zawie­ra opis algo­ryt­mu szy­fro­wa­nia RSA oraz atak wyko­rzy­stu­ją­cy fak­to­ry­za­cję modu­łu klu­cza publicz­ne­go. Zosta­ną przed­sta­wio­ne czte­ry wybra­ne algo­ryt­my fak­to­ry­za­cji: algo­rytm naiw­ny, Fer­ma­ta, Rho – Pol­lar­da oraz algo­rytm Quadra­tic Sie­ve. Na pod­sta­wie przed­sta­wio­nych algo­ryt­mów w prak­tycz­ny spo­sób omó­wio­na zosta­nie ide­olo­gia szy­fro­wa­nia i odnaj­dy­wa­nia skła­do­wych ele­men­tów wyko­rzy­sty­wa­nych w pro­ce­sie deszy­fra­cji.  

PREZENTACJA 3
sierż. pchor. Aleksandra Szczegielniak
Dekryptaż plików ZIP

Zosta­ną opi­sa­ne meto­dy szy­fro­wa­nia pli­ku ZIP przy pomo­cy hasła. W doku­men­ta­cji spre­cy­zo­wa­ne są trzy meto­dy: Tra­dy­cyj­ne Szy­fro­wa­nie PKWARE, Szy­fro­wa­nie AE‑X (Win­Zip) – AES CTR, Sil­ne Szy­fro­wa­nie PKWARE. Autor­ka wyja­śni jakie dane nale­ży odczy­tać z pli­ku ZIP (Nagłów­ki szy­fro­wa­nia). Omó­wi rów­nież algo­ryt­my do wery­fi­ka­cji hasła oraz zapre­zen­tu­je przy­kład dzia­ła­nia apli­ka­cji dla wzor­ców haseł, któ­re defi­niu­ją małą prze­strzeń haseł, tak aby pro­gram szyb­ko zwró­cił wynik.

PREZENTACJA 4
st. szer. pchor. Kamila Prabucka
szer. pchor. Paula Wrzeszykowska
Kodowanie przeszłości w przyszłości

Pre­zen­ta­cja będzie doty­czy­ła zagad­nień przed­mio­tu „Wstęp do kryp­to­lo­gii”. Przed­sta­wio­ne zosta­ną dwa cie­ka­we spo­so­by szy­fro­wa­nia: szyfr Cera­za oraz Vige­ne­re. Autor­ki omó­wią ele­men­ty gene­zy tych szy­frów, ich prze­zna­cze­nie oraz imple­men­ta­cję z wyko­rzy­sta­niem pro­gra­mu Cryp­To­ol i pro­gra­mo­wa­nia w dome­nie sage­math. Pre­zen­ta­cja ma na celu w pro­sty i prze­stęp­ny spo­sób wyja­śnić zagad­nie­nia pod­staw kryp­to­lo­gii. Będzie zro­zu­mia­ła dla osób spo­za śro­do­wi­ska infor­ma­tycz­ne­go i mate­ma­tycz­ne­go.

PREZENTACJA 5
Zespół CodeHussar
Doświadczenia i projekty wykonane na konkursach typu Hackaton
PREZENTACJA 6
Anna Stromska
Kryptografia postkwantowa jako odpowiedź na rozwój technologii

W ramach pre­zen­ta­cji omó­wio­ne zosta­nie poję­cie kryp­to­gra­fii post­kwan­to­wej oraz jej zna­cze­nie w świe­tle roz­wo­ju tech­no­lo­gii kom­pu­te­rów kwan­to­wych. Przed­sta­wio­ne zosta­ną pod­sta­wo­we algo­ryt­my, a tak­że pro­ble­my mate­ma­tycz­ne, na któ­rych opie­ra się ich bez­pie­czeń­stwo.

Podchorąży Kinga Reda mistrzynią Warszawskiej Triady Biegowej

Stu­dent­ka Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej sierż. pchor. Kin­ga Reda zwy­cię­ży­ła w War­szaw­skiej Tria­dzie Bie­go­wej. Repre­zen­tant­ka WAT zdo­by­ła pierw­sze miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji kobiet w for­mu­le 5 km – 5 km – 10 km.

War­szaw­ska Tria­da Bie­go­wa to cykl bie­gów orga­ni­zo­wa­nych pod hasłem „Zabie­gaj o Pamięć”. Aby zostać skla­sy­fi­ko­wa­nym w ramach roz­gry­wa­nej rywa­li­za­cji spor­to­wej nale­ża­ło ukoń­czyć trzy bie­gi, któ­re odby­wa­ły się od maja do listo­pa­da 2019 r.:

  • Bieg Kon­sty­tu­cji 3 Maja – 5 km
  • Bieg Powsta­nia War­szaw­skie­go – 5 km / 10 km
  • Bieg Nie­pod­le­gło­ści – 10 km.

Gra­tu­lu­je­my naszej repre­zen­tant­ce i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!

fot. Woj­ciech Kar­wow­ski

Biegacze WAT uczcili Święto Niepodległości

Pod­cho­rą­żo­wie, żoł­nie­rze zawo­do­wi i pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w war­szaw­skim Bie­gu Nie­pod­le­gło­ści, któ­ry roz­po­czął się w ponie­dzia­łek 11 listo­pa­da o godzi­nie 11:11. Dodat­ko­wo 150 pod­cho­rą­żych WAT zaan­ga­żo­wa­ło się w obsłu­gę tego wyda­rze­nia. Już od wcze­snych godzin poran­nych poma­ga­li w orga­ni­za­cji bie­gu.

Bieg Nie­pod­le­gło­ści jest wyjąt­ko­wym ele­men­tem obcho­dów Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Tuż przed samym star­tem ponad 22 tysią­ce  bie­ga­czy wraz z kibi­ca­mi odśpie­wa­ło Hymn Pol­ski. Uczest­ni­cy bie­gli w kil­ku gru­pach. Na poko­na­nie 10-kilo­me­tro­wej tra­sy mie­li 2 godzi­ny. Dla uczcze­nia odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści, zawod­ni­cy bie­gli w  bia­łych i czer­wo­nych koszul­kach. W ten spo­sób utwo­rzy­li żywą bia­ło-czer­wo­ną fla­gę na tra­sie bie­gu.

Zawod­ni­cy  wystar­to­wa­li z Ron­da Rado­sła­wa, następ­nie al. Jana Paw­ła II, wia­duk­tem nad Ale­ja­mi Jero­zo­lim­ski­mi, ul. Cha­łu­biń­skie­go dobie­gli do Alei Nie­pod­le­gło­ści, gdzie zawró­ci­li na wyso­ko­ści ul. Rako­wic­kiej i dru­gą stro­ną uli­cy wró­ci­li do Ron­da Rado­sła­wa. Na tej samej tra­sie bie­ga­cze rywa­li­zo­wa­li przed rokiem.

Licz­ny udział repre­zen­tan­tów WAT w Bie­gu Nie­pod­le­gło­ści nie­wąt­pli­wie wska­zu­je na duże zain­te­re­so­wa­nie spo­łecz­no­ści Aka­de­mii przed­się­wzię­cia­mi nawią­zu­ją­cy­mi do uczcze­nia waż­nych wyda­rzeń w histo­rii Pol­ski. To tak­że przy­kład tego, że rocz­ni­ce histo­rycz­ne moż­na w spo­sób god­ny i cie­ka­wy obcho­dzić nie tyl­ko poprzez uczest­nic­two w uro­czy­sto­ściach patrio­tycz­nych, ale tak­że przez upra­wia­nie oraz pro­pa­go­wa­nie aktyw­no­ści fizycz­nej.

szer. pchor. Prze­my­sław Kidoń

56. Varsoviada z medalami dla studentów WAT

Repre­zen­tan­ci WAT zdo­by­li łącz­nie 4 meda­le na 56. Var­so­via­dzie, któ­ra odby­ła się w dniach 9 – 11 listo­pa­da w Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w War­sza­wie. Igrzy­ska stu­den­tów pierw­sze­go roku roze­gra­no w nastę­pu­ją­cych dys­cy­pli­nach spor­to­wych: pił­ka koszy­ko­wa, pił­ka siat­ko­wa, fut­sal, bie­gi prze­ła­jo­we, pły­wa­nie, ergo­metr wio­ślar­ski, tenis sto­ło­wy oraz trój­bój Rek­tor­ski.

W ponie­dzia­łek 11 listo­pa­da, w dniu Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści,  roze­gra­no finał zawo­dów połą­czo­ny z uro­czy­stym zło­że­niem kwia­tów przez przed­sta­wi­cie­li uczel­ni war­szaw­skich pod pomni­kiem Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go. W imie­niu rek­to­ra-komen­dan­ta WAT kwia­ty zło­ży­li: pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król oraz kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go ppłk mgr Adam Wołos.

Bar­dzo dobre przy­go­to­wa­nie repre­zen­tan­tów WAT zaowo­co­wa­ło meda­la­mi w kla­sy­fi­ka­cjach indy­wi­du­al­nych. Micha­li­na Gie­rat zaję­ła 2 miej­sce w teni­sie sto­ło­wym, nato­miast na 3 miej­scu rywa­li­za­cję w pły­wa­niu sty­lem grzbie­to­wym zakoń­czy­ła Anna Borys. Nie oby­ło się rów­nież bez meda­li w grach zespo­ło­wych. Spor­tow­cy z WAT wywal­czy­li 2 miej­sce w pił­ce siat­ko­wej męż­czyzn oraz 3 miej­sce w fut­sa­lu. Gra­tu­lu­je­my!

Wyni­ki zawo­dów

ppłk Marek Kociu­ba

Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Iłowie

Pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na cze­le z rek­to­rem-komen­dan­tem WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­uszem Szczur­kiem wzię­li udział w obcho­dach 101. rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę w Iło­wie. Uro­czy­sto­ści odby­ły się 10 listo­pa­da przy Kolum­nie Nie­pod­le­gło­ści przed kościo­łem pw. Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża.

Uro­czy­sto­ści były oka­zją do wrę­cze­nia Meda­li Nie­pod­le­gło­ści oso­bom zasłu­żo­nym w krze­wie­niu postaw patrio­tycz­nych. Po obcho­dach przy Kolum­nie Nie­pod­le­gło­ści zgro­ma­dze­ni goście prze­szli do auli Szko­ły Pod­sta­wo­wej, gdzie odbył się kon­cert pie­śni patrio­tycz­nych. Zarów­no uro­czy­sto­ści przy Kolum­nie Nie­pod­le­gło­ści, jaki kon­cert były oka­zją do wie­lu wzru­szeń i reflek­sji nad pol­ską prze­szło­ścią. 

Kolum­na Nie­pod­le­gło­ści zosta­ła wybu­do­wa­na na miej­scu pomni­ka z 1932 roku, wznie­sio­ne­go w Iło­wie z oka­zji 14. rocz­ni­cy Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści. Pomnik zbu­rzo­ny został pod­czas II Woj­ny Świa­to­wej. Na Kolum­nie znaj­du­je się pła­sko­rzeź­ba z podo­bi­zną Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go, taka sama jaka znaj­do­wa­ła się na pomni­ku z 1932 roku.

Anna Ambro­ziak
fot. ppor. Adam Pietrzak/WAT; mws​.org​.pl

Nasz patriotyzm to solidna służba

W pią­tek 8 listo­pa­da w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się uro­czy­sty apel z oka­zji Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści, w któ­rym uczest­ni­czy­ła kadra, ofi­ce­ro­wie oraz dzie­ka­ni. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się mel­dun­kiem o goto­wo­ści pod­od­dzia­łów, któ­ry rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek przy­jął od pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych płk. dr. inż. Artur Kró­la. Po prze­glą­dzie pod­od­dzia­łów nastą­pi­ło pod­nie­sie­nie fla­gi i ode­gra­nie hym­nu pań­stwo­we­go.

Z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się świę­ta, odczy­ta­no list mini­stra obro­ny naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka skie­ro­wa­ny do żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków woj­ska. Następ­nie wrę­czo­no akty mia­no­wań:

  • na sto­pień woj­sko­wy kapi­ta­na – 13 żoł­nie­rzom,
  • na sto­pień woj­sko­wy porucz­ni­ka – 19 żoł­nie­rzom,
  • na sto­pień woj­sko­wy młod­sze­go cho­rą­że­go – 1 żoł­nie­rzo­wi,
  • na sto­pień woj­sko­wy star­sze­go sier­żan­ta – 1 żoł­nie­rzo­wi.

Rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek skła­da­jąc życze­nia z oka­zji Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści zgro­ma­dzo­nym na pla­cu ape­lo­wym WAT żoł­nie­rzom, nawią­zał do histo­rii Pol­ski i jej odro­dze­nia po ponad stu­let­nim okre­sie nie­wo­li. „Cele­bru­je­my Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści, pamię­ta­jąc o tym, że 101 lat temu dopie­ro odra­dza­ła się, po 123 latach nie­wo­li, nie­pod­le­gła Pol­ska, któ­ra jesz­cze nie mia­ła gra­nic. Były one ryso­wa­ne krwią pol­skie­go żoł­nie­rza. Dziś jeste­śmy w tej kom­for­to­wej sytu­acji, że nie ma koniecz­no­ści odda­wa­nia życia czy krwi za wol­ną i nie­pod­le­głą Pol­skę, bo ją mamy. Ale, jak napi­sał w liście mini­ster Błasz­czak, ta wol­ność nie jest dana raz na zawsze. Dziś nasz patrio­tyzm to przede wszyst­kim solid­na służ­ba dla ojczy­zny. A tak­że nie­ustan­ne ćwi­cze­nie umie­jęt­no­ści i przy­go­to­wy­wa­nie się do obro­ny w przy­pad­ku zagro­że­nia. Oce­niam, że ta służ­ba jest peł­nio­na bar­dzo dobrze, bowiem mamy osią­gnię­cia nauko­we, edu­ka­cyj­ne i spor­to­we, odno­si­my suk­ce­sy na wie­lu polach. Te wszyst­kie osią­gnię­cia two­rzą wize­ru­nek Aka­de­mii, bowiem jeste­śmy postrze­ga­ni jako jed­na wiel­ka wspól­no­ta aka­de­mic­ka. Dla­te­go tak waż­na jest współ­pra­ca i dba­nie o dobre imię naszej Alma Mater. Wasza codzien­na, bar­dzo dobra służ­ba jest dostrze­ga­na, o czym świad­czy duża gru­pa żoł­nie­rzy awan­so­wa­nych dziś na wyż­sze stop­nie woj­sko­we. Chciał­bym ser­decz­nie Wam pogra­tu­lo­wać i mam nadzie­ję, że będą one moty­wa­cją do jesz­cze lep­szej pra­cy na rzecz Aka­de­mii, sił zbroj­nych i naszej ojczy­zny. W dniu tak waż­ne­go dla nas wszyst­kich świę­ta, życzę Pań­stwu powo­dze­nia i satys­fak­cji z reali­za­cji posta­wio­nych zadań oraz żoł­nier­skie­go szczę­ścia” – powie­dział gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Uro­czy­stość, któ­rej dowód­cą był płk Kon­rad Boro­wiec­ki, zakoń­czy­ła Pieśń Repre­zen­ta­cyj­na Woj­ska Pol­skie­go.

Hubert Kaź­mier­ski
fot. Seba­stian Jurek

Ciekłe kryształy i uwięzione fotony – odkrycie polskich naukowców pomoże w budowie optycznych sieci neuronowych i komputerów fotonicznych

8 listo­pa­da 2019 r. w maga­zy­nie „Scien­ce” uka­za­ła się publi­ka­cja pt. ”Engi­ne­ering spin-orbit syn­the­tic Hamil­to­nians in liqu­id cry­stal opti­cal cavi­ties”, któ­rej współ­au­to­ra­mi są naukow­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Dr hab. inż. Wik­tor Pie­cek, prof. WAT, dr Rafał Mazur, dr Prze­my­sław Mora­wiak oraz płk dr hab. inż. Prze­my­sław Kula,  prof. WAT z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT współ­pra­co­wa­li z zespo­łem Wydzia­łu Fizy­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, stu­den­ta­mi Inży­nie­rii Nano­struk­tur UW, naukow­ca­mi z Insty­tu­tu Fizy­ki PAN oraz Uni­wer­sy­te­tu w Southamp­ton i Insty­tu­tu Skol­ko­vo. Pro­wa­dzi­li bada­nia nad stwo­rze­niem dwu­wy­mia­ro­we­go ukła­du cien­kiej wnę­ki optycz­nej wypeł­nio­nej cie­kłym krysz­ta­łem, w któ­rej uwię­zio­no foto­ny. Takie foto­ny posia­da­ją zadzi­wia­ją­ce wła­ści­wo­ści i zacho­wu­ją się jak cząst­ki obda­rzo­ne masą. Stwier­dzo­no, że w trak­cie mody­fi­ka­cji wła­sno­ści wnę­ki zewnętrz­nym napię­ciem zacho­wy­wa­ły się one jak kwa­zi­cząst­ki obda­rzo­ne momen­tem magne­tycz­nym, czy­li „spi­nem” będą­ce pod wpły­wem sztucz­ne­go pola magne­tycz­ne­go.

Zacho­wa­nie świa­tła w bada­nym ukła­dzie naj­ła­twiej zro­zu­mieć poprzez ana­lo­gię do zacho­wa­nia elek­tro­nów w mate­rii skon­den­so­wa­nej. Ści­śle mówiąc elek­tro­ny w krysz­ta­le two­rzą bar­dzo skom­pli­ko­wa­ny, oddzia­łu­ją­cy ze sobą i sie­cią kry­sta­licz­ną układ, któ­re­go opis jest moż­li­wy dzię­ki wpro­wa­dze­niu poję­cia kwa­zi­czą­stek. Ich ładu­nek, spin, masa i inne wła­ści­wo­ści zale­żą od syme­trii krysz­ta­łu oraz od wymia­ru prze­strzen­ne­go, dzię­ki cze­mu fizy­cy mogą kre­ować kwa­zi-wszech­świa­ty peł­ne egzo­tycz­nych kwa­zi­czą­stek. Bez­ma­so­wy elek­tron w dwu­wy­mia­ro­wym gra­fe­nie jest jed­nym z takich przy­kła­dów. Rów­na­nia ruchu foto­nów uwię­zio­nych we wnę­ce przy­po­mi­na­ją rów­na­nia ruchu elek­tro­nów ze spi­nem – obser­wu­je się takie same sprzę­że­nia ruchu (pędu) i spi­nu elek­tro­nu jak pędu i pola­ry­za­cji foto­nu. Uda­ło się zbu­do­wać układ foto­nicz­ny, któ­ry dosko­na­le imi­tu­je wła­ści­wo­ści elek­tro­nicz­ne i pro­wa­dzi do wie­lu zaska­ku­ją­cych efek­tów fizycz­nych.

Odkry­cie nowych zja­wisk towa­rzy­szą­cych uwię­zie­niu świa­tła w ani­zo­tro­po­wych optycz­nie wnę­kach może umoż­li­wić reali­za­cję nowych urzą­dzeń opto­elek­tro­nicz­nych, np. optycz­nych sie­ci neu­ro­no­wych i wyko­ny­wa­nie obli­czeń neu­ro­mor­ficz­nych. Szcze­gól­nie obie­cu­ją­ca jest per­spek­ty­wa wytwo­rze­nia w nich uni­kal­ne­go kwan­to­we­go sta­nu mate­rii – tzw. kon­den­sa­tu Bose­go-Ein­ste­ina. Taki kon­den­sat będzie moż­na zasto­so­wać do obli­czeń i symu­la­cji kwan­to­wych, czy­li roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów któ­re są zbyt trud­ne dla współ­cze­snych kom­pu­te­rów. Rodzi to nadzie­ję, że zba­da­ne zja­wi­ska będą pod­sta­wą nowych roz­wią­zań tech­nicz­nych i źró­dłem dal­szych odkryć nauko­wych.

War­to pod­kre­ślić waż­ną rolę współ­pra­cy nauko­wej jaka nawią­za­ła się pomię­dzy insty­tu­cja­mi nauko­wy­mi o róż­nych spe­cjal­no­ściach. Odkry­cia doko­na­li stu­den­ci Inży­nie­rii Nano­struk­tur na Wydzia­le Fizy­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go: Kata­rzy­na Rech­ciń­ska, Mate­usz Król, Rafał Mirek i Karo­li­na Łem­pic­ka, pra­cu­ją­cy w nowym Labo­ra­to­rium Pola­ry­to­no­wym, pod kie­run­kiem dr hab. Bar­ba­ry Pięt­ki i dr. hab. Jac­ka Szczyt­ko. Wnę­ka optycz­na wypeł­nio­na cie­kłym krysz­ta­łem zosta­ła wyko­na­na na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przez dr. Rafa­ła Mazu­ra i dr. Prze­my­sła­wa Mora­wia­ka, pra­cu­ją­cych w zespo­le dr. hab. inż. Wik­to­ra Piec­ka, prof. WAT. Mate­riał cie­kło­kry­sta­licz­ny o wyso­kiej ani­zo­tro­pii optycz­nej został opra­co­wa­ny i zsyn­te­ty­zo­wa­ny w gru­pie che­mi­ków, kie­ro­wa­nej przez dr. hab. inż. Prze­my­sła­wa Kulę, prof. WAT. Opis teo­re­tycz­ny obser­wo­wa­nych zja­wisk moż­li­wy był dzię­ki współ­pra­cy z prof. Witol­dem Bar­dy­szew­skim Wydzia­łu Fizy­ki UW i dr. hab. Micha­łem Matu­szew­skim z Insty­tu­tu Fizy­ki PAN. Pol­skie­mu zespo­ło­wi poma­gał prof. Pavlos Lago­uda­kis pra­cu­ją­cy na Uni­wer­sy­te­cie w Southamp­ton i w Insty­tu­cie Skol­ko­vo.

Bada­nia wspól­nie wspar­ły: Naro­do­we Cen­trum Nauki (gran­ty OPUS), Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go (Dia­men­to­we gran­ty), Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej (grant badaw­czy).

Bada­nia pro­wa­dzo­ne w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej były reali­zo­wa­ne w ramach gran­tu Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej pt. „Pod­sta­wy inno­wa­cyj­nych mate­ria­łów i tech­no­lo­gii podwój­ne­go zasto­so­wa­nia”, któ­re­go kie­row­ni­kiem jest prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaro­sze­wicz. (I kon­kurs 2018). Wpar­cie finan­so­we pro­jek­tu przez Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej umoż­li­wi­ło opra­co­wa­nie i wyko­na­nie nowych mate­ria­łów cie­kło­kry­sta­licz­nych i zaawan­so­wa­nych struk­tur foto­nicz­nych, w któ­rych zaob­ser­wo­wa­no nowe zja­wi­ska zwią­za­ne z uwię­zie­niem świa­tła we wnę­kach prze­stra­jal­nych z cie­kły­mi krysz­ta­ła­mi.

Pra­ca uka­za­ła się w maga­zy­nie „Scien­ce” 8 listo­pa­da 2019 r.

Engi­ne­ering spin-orbit syn­the­tic Hamil­to­nians in liqu­id cry­stal opti­cal cavi­ties

Auto­rzy: Kata­rzy­na Rech­ciń­ska, Mate­usz Król, Rafał Mazur, Prze­my­sław Mora­wiak, Rafał Mirek, Karo­li­na Łem­pic­ka, Witold Bar­dy­szew­ski, Michał Matu­szew­ski, Prze­my­sław Kula, Wik­tor Pie­cek, Pavlos G. Lago­uda­kis, Bar­ba­ra Pięt­ka i Jacek Szczyt­ko.

Wię­cej infor­ma­cji:

„Od Biskupstwa Polowego do Ordynariatu Polowego” – otwarcie wystawy w Parafii Wojskowo-Cywilnej na Boernerowie

W Para­fii Woj­sko­wo-Cywil­nej pw. Mat­ki Bożej Ostro­bram­skiej na war­szaw­skim Boer­ne­ro­wie, do któ­rej nale­ży Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, zosta­ła otwar­ta wysta­wa „Od Biskup­stwa Polo­we­go do Ordy­na­ria­tu Polo­we­go”. W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czy­li rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, pro­rek­tor ds. nauko­wych prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski, kadra naszej uczel­ni i pod­cho­rą­żo­wie. Pomy­sło­daw­cą i orga­ni­za­to­rem wysta­wy z oka­zji 100-lecia Biskup­stwa Polo­we­go jest Cen­tral­na Biblio­te­ka Woj­sko­wa im. Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go. Wysta­wę otwo­rzy­li biskup polo­wy WP gen. bryg. dr Józef Guz­dek i  dyrek­tor Biblio­te­ki dr Jan Tar­czyń­ski.

Biskup Józef Guz­dek wspo­mniał w swo­im wystą­pie­niu postać pierw­sze­go w Pol­sce bisku­pa polo­we­go Woj­ska Pol­skie­go, bp. Sta­ni­sła­wa Gal­la, sufra­ga­na archi­die­ce­zji war­szaw­skiej, któ­ry stwo­rzył struk­tu­ry die­ce­zjal­ne dusz­pa­ster­stwa woj­sko­we­go. Bp Gall towa­rzy­szył żoł­nie­rzom w wal­kach o odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści. „Czło­wiek któ­ry nie zna histo­rii, nie wie, kim jest. Dla­te­go waż­nym jest by poznać histo­rię swo­jej Ojczy­zny.  My, jako woj­sko­wi, musi­my znać histo­rię  swo­jej uczel­ni, histo­rię Szta­bu Gene­ral­ne­go, Woj­ska Pol­skie­go, ale tak­że tych, któ­rzy zawsze towa­rzy­szy­li żoł­nie­rzo­wi w doli i nie­do­li” – mówił bp Guz­dek. Podzię­ko­wał tym, któ­rzy przy­czy­ni­li się do powsta­nia wysta­wy. Wyra­zy wdzięcz­no­ści skie­ro­wał tak­że do dele­ga­cji WAT.

Dr Jan Tar­czyń­ski pod­kre­ślił z kolei doko­na­nia księ­ży żoł­nie­rzy, któ­rzy pod kie­run­kiem bisku­pów polo­wych stwo­rzy­li spraw­ną struk­tu­rę słu­żą­cą Bogu, Pol­sce i bliź­nim. Dodał, że trze­ba sta­le przy­po­mi­nać ponad­cza­so­wą ideę dzia­łań bisku­pów polo­wych i dusz­pa­ste­rzy. Przed­sta­wi­cie­le CBW zazna­czy­li ogrom prac zwią­za­nych z opra­co­wa­niem eks­po­zy­cji: począw­szy od zna­le­zie­nia i wery­fi­ka­cji źró­deł histo­rycz­nych po korek­tę tek­stów. 

Wysta­wa skła­da się z 56 plansz, na któ­rych zapre­zen­to­wa­no histo­rię dusz­pa­ster­stwa woj­sko­we­go od cza­sów I Rzecz­po­spo­li­tej po współ­cze­sność. Eks­po­zy­cja zawie­ra wie­le wyjąt­ko­wych, archi­wal­nych foto­gra­fii z zaso­bów Naro­do­we­go Archi­wum Cyfro­we­go, Cen­tral­nej Biblio­te­ki Woj­sko­wej, Ordy­na­ria­tu Polo­we­go, Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go oraz Muzeum Ordy­na­ria­tu Polo­we­go opo­wia­da­ją­cych o posłu­dze kape­la­nów woj­sko­wych.
Znacz­na część wysta­wy zosta­ła  poświę­co­na okre­so­wi II woj­ny świa­to­wej oraz służ­bie duchow­nych w poszcze­gól­nych for­ma­cjach woj­sko­wych, a tak­że obec­no­ści kape­la­nów wśród żoł­nie­rzy w nie­wo­li oraz mar­ty­ro­lo­gii ducho­wień­stwa pol­skie­go, m.in. na Wscho­dzie i w Powsta­niu War­szaw­skim. Licz­nie repre­zen­to­wa­ne są foto­gra­fie pamią­tek po bisku­pach polo­wych i dusz­pa­ster­zach, m. in. ich mun­du­ry i odzna­cze­nia. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je mister­nie orna­men­to­wa­ny pasto­rał abp. Sta­ni­sła­wa Gal­la, pierw­sze­go bisku­pa polo­we­go, uży­wa­ny póź­niej przez kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go, czy mitra i ręka­wicz­ki po abp. Józe­fie Gaw­li­nie. Foto­gra­fie współ­cze­sne doty­czą głów­nie służ­by kape­la­nów w cza­sie misji poko­jo­wych, orga­ni­zo­wa­nej przez nich pomo­cy huma­ni­tar­nej w ramach Cari­tas Ordy­na­ria­tu Polo­we­go, posłu­gi sakra­men­tal­nej, a tak­że życia reli­gij­ne­go żoł­nie­rzy w pol­skich kon­tyn­gen­tach woj­sko­wych. Opi­sy zdjęć oraz komen­ta­rze do plansz zre­da­go­wa­ne zosta­ły w języ­kach pol­skim i angiel­skim.

Eks­po­zy­cja pre­zen­to­wa­na jest na ogro­dze­niu kościo­ła para­fii Woj­sko­wo-Cywil­nej pw. Mat­ki Bożej Ostro­bram­skiej przy ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 49 w War­sza­wie.

oprac. Anna Ambro­ziak
fot. Ordy­na­riat Polo­wy WP

1 2 3 4 87