Benefis Profesora Jana Figurskiego

wpis w: Aktualności | 0

Prof. dr hab. inż. Jan Fugur­ski, były kie­row­nik Kate­dry Logi­sty­ki i pierw­szy dyrek­tor Insty­tu­tu Logi­sty­ki Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej obcho­dził jubi­le­usz 80 uro­dzin. Z tej oka­zji 15 maja odbył się bene­fis Pro­fe­so­ra połą­czo­ny z semi­na­rium nauko­wym zaty­tu­ło­wa­nym Ad futu­ram rei memo­riam, pod­czas któ­re­go przed­sta­wio­no doro­bek nauko­wy i osią­gnię­cia zawo­do­we Jubi­la­ta. Uro­czy­stość mia­ła miej­sce w Wydzia­le Logi­sty­ki, w któ­rym obec­nie prof. Figur­ski pra­cu­je.

Na uro­czy­sto­ści obec­ni byli współ­pra­cow­ni­cy prof. Figur­skie­go, Jego wycho­wan­ko­wie, przed­sta­wi­cie­le insty­tu­cji woj­sko­wych i nauko­wych, naj­bliż­sza rodzi­na i przy­ja­cie­le. Patro­nat hono­ro­wy nad wyda­rze­niem objął JM Rek­tor-Komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

„Pamię­tam, kie­dy Pan Pro­fe­sor został kie­row­ni­kiem Kate­dry Logi­sty­ki na Wydzia­le Mecha­nicz­nym. Pamię­tam, kie­dy two­rzy­li­śmy jako pra­cow­ni­cy kate­dry pod okiem Pana Pro­fe­so­ra kie­ru­nek logi­sty­ka, któ­ry dzi­siaj zarów­no na Wydzia­le Mecha­nicz­nym, jak i na Wydzia­le Logi­sty­ki cie­szy się bar­dzo dużym powo­dze­niem. Póź­niej­sze lata to były lata cięż­kiej pra­cy, ale to wszyst­ko dopro­wa­dzi­ło do tego, że z Kate­dry zro­dził się Insty­tut Logi­sty­ki, któ­re­go Pan Pro­fe­sor został pierw­szym dyrek­to­rem” – wspo­mi­nał płk dr hab. Szy­mon Mit­kow, dzie­kan Wydzia­łu Logi­sty­ki. Z wiel­kim uzna­niem płk Mit­kow opo­wia­dał o doko­na­niach nauko­wych i aktyw­no­ści zawo­do­wej prof. Figur­skie­go. „Jestem pod ogrom­nym wra­że­niem, że Pan Pro­fe­sor potra­fi cią­gle inspi­ro­wać kolej­ne poko­le­nia stu­den­tów. (…) Tą uro­czy­sto­ścią chce­my pod­kre­ślić zna­cze­nie Pana Pro­fe­so­ra dla Wydzia­łu Logi­sty­ki, Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go i insty­tu­tów woj­sko­wych, w któ­rych Pan Pro­fe­sor pra­co­wał” – dodał dzie­kan Wydzia­łu Logi­sty­ki.

Prof. Figur­ski od począt­ku swo­jej karie­ry nauko­wej zwią­za­ny był z tema­ty­ką woj­sko­we­go sprzę­tu obron­ne­go. „Jed­nym z efek­tów pra­cy Pro­fe­so­ra była moder­ni­za­cja sys­te­mu rakie­to­we­go BM-21, któ­ry funk­cjo­nu­je obec­nie pod kryp­to­ni­mem LANGUSTA i jest jed­nym z wyznacz­ni­ków zdol­no­ści bojo­wej Sił Zbroj­nych RP. Bez tego sys­te­mu cięż­ko było­by mówić o suk­ce­sie na współ­cze­snym polu wal­ki” – mówił obec­ny dyrek­tor Insty­tu­tu Logi­sty­ki dr hab. inż. Mie­czy­sław Paw­li­siak pod­czas wykła­du poświę­co­ne­go dzia­łal­no­ści zawo­do­wej, dydak­tycz­nej i nauko­wej Jubi­la­ta. Syl­wet­kę i oso­bo­wość prof. Figur­skie­go przy­bli­żył dr hab. inż. Marian Brze­ziń­ski. „Cecha wyni­ka­ją­ca z tego, że prof. Figur­ski jest jed­no­cze­śnie ofi­ce­rem i inży­nie­rem to zami­ło­wa­nie do porząd­ku, któ­re­go wyma­ga nie tyl­ko od sie­bie, ale tak­że od innych. Jest czło­wie­kiem o nie­wąt­pli­wej otwar­to­ści na nowe poglą­dy i goto­wo­ści do bez­stron­nej dys­ku­sji z odmien­ny­mi sta­no­wi­ska­mi” – pod­kre­ślał dr hab. inż. Marian Brze­ziń­ski.

Semi­na­rium było oka­zją do popu­la­ry­za­cji osią­gnięć nauko­wych prof. Figur­skie­go, wymia­ny doświad­czeń doty­czą­cych logi­sty­ki woj­sko­wej i cywil­nej oraz inte­gra­cji nauko­we­go śro­do­wi­ska logi­stycz­ne­go współ­pra­cu­ją­ce­go z Jubi­la­tem.

Po oko­licz­no­ścio­wych wykła­dach, gra­tu­la­cje i życze­nia prof. Figur­skie­mu zło­ży­li m.in. rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, były rek­tor uczel­ni prof. dr hab. inż. Zyg­munt Mier­czyk, pro­rek­tor ds. roz­wo­ju dr hab. inż. Lucjan Śnie­żek, dzie­kan Wydzia­łu Logi­sty­ki płk dr hab. Szy­mon Mit­kow, dzie­kan Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go prof. dr hab. inż. Jerzy Mała­chow­ski, współ­pra­cow­ni­cy i przy­ja­cie­le.

Prof. Jan Figur­ski podzię­ko­wał wszyst­kim oso­bom odpo­wie­dzial­nym za orga­ni­za­cję spo­tka­nia oraz gościom za przy­by­cie i wyra­ził nadzie­ję na dal­szą owoc­ną współ­pra­cę z Aka­de­mią.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Wydział Logi­sty­ki

Wspólnie uczcijmy 75. rocznicę Bitwy o Monte Cassino

wpis w: Aktualności | 0

Wspól­nie z żoł­nie­rza­mi Woj­ska Pol­skie­go uczcij­my 75. rocz­ni­cę Bitwy o Mon­te Cas­si­no. 17 maja o godz. 17.00 na tere­nie 11 jed­no­stek woj­sko­wych dzie­dzi­czą­cych tra­dy­cje 2. Kor­pu­su Pol­skie­go roz­pocz­ną się uro­czy­ste cap­strzy­ki. W miej­scach pamię­ci zosta­ną zło­żo­ne kwia­ty, zaśpie­wa­na zosta­nie pieśń woj­sko­wa „Czer­wo­ne maki na Mon­te Cas­si­no”.

 Miej­sca uro­czy­sto­ści – jed­nost­ki woj­sko­we dzie­dzi­czą­ce tra­dy­cje 2. Kor­pu­su Pol­skie­go:

 • Cen­trum Ope­ra­cji Lądo­wych – Dowódz­two Kom­po­nen­tu Lądo­we­go – Kra­ków
 • 18. Bia­ło­stoc­ki Pułk Roz­po­znaw­czy – Bia­ły­stok
 • 5. Lubu­ski Pułk Arty­le­rii – Sule­chów
 • 12. Bata­lion Dowo­dze­nia Uła­nów Podol­skich – Szcze­cin
 • 22. Kar­pac­ki Bata­lion Pie­cho­ty Gór­skiej – Kłodz­ko
 • 5. Kre­so­wy Bata­lion Sape­rów – Kro­sno  Odrzań­skie
 • 15. Bata­lion Uła­nów Poznań­skich z 17. Wiel­ko­pol­skiej Bry­ga­dy Zme­cha­ni­zo­wa­nej – Wędrzyn
 • 7. Dywi­zjon Uła­nów Lubel­skich z 25. BKPow. – Toma­szów Mazo­wiec­ki
 • 7. Dywi­zjon Arty­le­rii (Dywi­zjon Arty­le­rii Samo­bież­nej) 17. WBZmech. – Wędrzyn
 • 9. Bry­ga­da Kawa­le­rii Pan­cer­nej – Bra­nie­wo
 • 45. Woj­sko­wy Oddział Gospo­dar­czy – Wędrzyn

Programiści z WAT zwycięzcami Best Hacking League

wpis w: Aktualności | 0

Zespół Code Hus­sar z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, w skła­dzie: Patryk Ostrow­ski, Seba­stian Szcze­pań­ski oraz Piotr Filo­chow­ski zajął pierw­sze miej­sce w hac­ka­tho­nie Best Hac­king League zor­ga­ni­zo­wa­nym 12 maja przez Poli­tech­ni­kę War­szaw­ską w Cen­trum Zarzą­dza­nia Inno­wa­cja­mi i Trans­fe­rem Tech­no­lo­gii. Opie­ku­nem nauko­wym zwy­cię­skiej dru­ży­ny jest ppłk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski.

Pro­to­typ sys­te­mu Edu­Match opra­co­wa­ny przez nasz zespół zdo­był wyso­kie noty i uzna­nie sędziów, a po pre­eli­mi­na­cjach w ści­słym fina­le dru­ży­na Code Hus­sar zaję­ła pierw­sze miej­sce w kate­go­rii softwa­re. Na fina­ło­wej gali, jury kon­kur­su pod­kre­śli­ło zarów­no inno­wa­cyj­ne, kre­atyw­ne podej­ście do pro­jek­tu, jak i  wiel­ki poten­cjał do wyko­rzy­sta­nia w śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim. Nagro­da­mi za zwy­cię­stwo były licz­ne upo­min­ki oraz moni­to­ry kom­pu­te­ro­we.

Pro­jekt Edu­Match ma za zada­nie koja­rze­nie i sku­pia­nie śro­do­wisk inży­nie­rów i pasjo­na­tów róż­nych tech­no­lo­gii stu­diu­ją­cych na dowol­nych uczel­niach. Apli­ka­cja uła­twia i uspraw­nia mecha­ni­zmy odszu­ki­wa­nia osób na pod­sta­wie zde­fi­nio­wa­nych kry­te­riów poszu­ki­wań i dobo­ru tech­no­lo­gii. Jest to dosko­na­ły spo­sób do znaj­do­wa­nia chęt­nych do uczest­nic­twa w inno­wa­cyj­nych pro­jek­tach reali­zo­wa­nych przez koła nauko­we, start-upy i to głow­nie dla tych pod­mio­tów adre­so­wa­na jest apli­ka­cja. Czę­stym pro­blem z jakim bory­ka­ją się takie orga­ni­za­cje, jest dotar­cie do odpo­wied­niej gru­py odbior­ców, w tym do  śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie­go, gdzie nie bra­ku­je pasjo­na­tów tech­no­lo­gii i ludzi bar­dzo kre­atyw­nie myślą­cych. Roz­wią­za­nie zespo­łu WAT pozwa­la na inte­rak­cję mię­dzy stu­den­ta­mi, start-upo­wca­mi, a oso­ba­mi zarzą­dza­ją­cy­mi pro­jek­ta­mi. Przy­kła­do­wy uczest­nik pro­jek­tu (stu­dent) zakła­da­jąc kon­to na por­ta­lu Edu­Match uzu­peł­nia pro­stą ankie­tę na temat swo­ich umie­jęt­no­ści, ambi­cji, dostęp­no­ści oraz histo­rii prak­tyk. Podob­ne czyn­no­ści wyko­nu­je przed­sta­wi­ciel koła nauko­we­go, start-upu,  dzię­ki cze­mu sys­tem zarzą­dza dosto­so­wa­ny­mi cie­ka­wy­mi pro­jek­ta­mi i inny­mi wyda­rze­nia­mi. Sper­so­na­li­zo­wa­ny pro­fil użyt­kow­ni­ka, umoż­li­wia prze­glą­da­nie naj­traf­niej­szych ofert dla dane­go użyt­kow­ni­ka. Ponad­to algo­ryt­my prze­twa­rza­ją­ce dane mają za zada­nie wyświe­tlić w jak naj­lep­szej kolej­no­ści  moż­li­we dopa­so­wa­nia ze wzglę­du na ukry­te pre­fe­ren­cje oraz aktyw­no­ści pro­gra­mi­sty (np. aktyw­ność poza pro­gra­mo­wą, czy ilość poświę­ca­ne­go cza­su na pro­jek­ty).  Po obu­stron­nym wyka­za­niu zain­te­re­so­wa­nia apli­ka­cja pozwa­la na kon­takt pomię­dzy poten­cjal­nym zle­ce­nio­daw­cą, a stu­den­tem. Może ona posłu­żyć tak­że do wza­jem­nej pomo­cy w nauce oraz do szu­ka­nia pro­jek­tów dla zespo­łów stu­denc­kich bez komer­cyj­ne­go doświad­cze­nia. 

W przy­szło­ści, po zebra­niu koniecz­nych danych doty­czą­cych kan­dy­da­tów, zosta­ną udo­sko­na­lo­ne algo­ryt­my decy­zyj­ne wspo­ma­ga­ją­ce dopa­so­wy­wa­nie, a doce­lo­wo zosta­ną wpro­wa­dzo­ne narzę­dzia sztucz­nej inte­li­gen­cji. Pro­jekt Edu­Match posia­da bar­dzo duży poten­cjał roz­wo­jo­wy, a zespół nie ogra­ni­cza pro­jek­tu tyl­ko do insty­tu­cji nauko­wych. Po dokład­niej­szym zba­da­niu ryn­ku doce­lo­we­go i udo­sko­na­le­niu pro­duk­tu, moż­li­wa będzie jego adap­ta­cja do współ­pra­cy ze start-up’ami oraz fre­elan­ce­ra­mi, co może zna­czą­co pod­bu­do­wać poten­cjał wdro­że­nio­wy sys­te­mu. Pro­jekt został skon­sul­to­wa­ny i zna­lazł apro­ba­tę wśród men­to­rów, rekru­te­rów firm part­ner­skich, jak i pra­cow­ni­ków Cen­trum Zarzą­dza­nia Inno­wa­cja­mi i Trans­fe­rem Tech­no­lo­gii Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. 

Patryk Ostrow­ski

Juwenalia MegaWAT

wpis w: Aktualności | 0

Zor­ga­ni­zo­wa­ne przez samo­rząd stu­denc­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej Juwe­na­lia Mega­WAT roz­po­czę­ły cykl war­szaw­skich kon­cer­tów w ramach naj­więk­sze­go stu­denc­kie­go świę­ta muzy­ki. W minio­ny week­end 10 i 11 maja na wiel­kiej sce­nie bemow­skie­go Auto­dro­mu wystą­pi­ły naj­więk­sze gwiaz­dy pol­skiej muzy­ki m.in. Kamil Bed­na­rek, IRA, czy Bra­cia Figo Fagot. Mogli­śmy usły­szeć rów­nież Zen­ka Mar­ty­niu­ka. Ofi­cjal­ne­go otwar­cia Mega­WAT 2019 doko­na­ła dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, pro­rek­tor ds. stu­denc­kich. W wyda­rze­niu wzię­li rów­nież udział przed­sta­wi­cie­le kadry oraz pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Juwe­na­lia 2019 odby­wa­ją się na tere­nie całe­go kra­ju od 9 maja do 1 czerw­ca. Kon­cer­ty orga­ni­zo­wa­ne są przez naj­więk­sze uczel­nie w Pol­sce. Wśród nich znaj­du­ją się mię­dzy inny­mi Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska oraz Uni­wer­sy­tet Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Jed­nak naj­bar­dziej wycze­ki­wa­ną impre­zą jest ta orga­ni­zo­wa­na przez Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną. W tym roku współ­or­ga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia była Pol­sko-Japoń­ska Aka­de­mia Tech­nik Kom­pu­te­ro­wych. Mega­WAT z roku na rok przy­cią­ga coraz więk­szą ilość osób bawią­cych się w cha­rak­te­ry­stycz­nym, luź­nym oraz coraz bar­dziej popu­lar­nym kli­ma­cie muzycz­nym. Tym razem o nie­sa­mo­wi­tą atmos­fe­rę pod­czas dwu­dnio­we­go kon­cer­tu zadba­ły rów­nież takie zespo­ły jak: Miły Pan, TOP GIRLS, Akcent Pol­ska, Żab­son, Far­ben Leh­re, czy Bia­łas.

Sprawdź w foto­re­la­cji jak bawi­li się stu­den­ci na Mega­WAT.

Moni­ka Przy­był
fot. Dawid Mro­zek

Mistrzowski sezon badmintonistów

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Bad­min­to­ni­ści z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­li czo­ło­we miej­sca w tur­nie­ju fina­ło­wym XXI Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie. W roz­gryw­kach, któ­re odby­ły się 12 maja na tere­nie obiek­tów spor­to­wych WAT wystą­pi­li naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ni zawod­ni­cy w poprzed­nich rzu­tach ligi aka­de­mic­kiej.

W grze poje­dyn­czej  kobiet naj­lep­sza oka­za­ła się zawod­nicz­ka WAT Jolan­ta Chod­kow­ska, a zaraz za nią sierż. pchor. Joan­na Biskup, rów­nież z naszej uczel­ni. W deblu męż­czyzn wygrał duet plut. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski i Maciej Sta­ni­sław­czyk. Trze­cie miej­sce na podium zaję­li płk dr hab. inż. Jacek Jani­szew­ski z dr. inż. Zdzi­sła­wem Idziasz­kiem. Brą­zo­we meda­le zdo­by­li: w grze poje­dyn­czej męż­czyzn – szer. pchor. Maciej Kró­lak i w grze podwój­nej kobiet – plut. pchor. Alek­san­dra Sztab­kow­ska z Mag­da­le­ną Kamień.

Po zakoń­czo­nych grach fina­ło­wych odby­ła się deko­ra­cja naj­lep­szych dru­żyn. W tego­rocz­nym sezo­nie 2018/2019 zawod­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oka­za­li się naj­lep­si w swo­ich kate­go­riach. Po raz pierw­szy panie i pano­wie jed­no­cze­śnie sta­nę­li na naj­wyż­szym podium. Ten wyjąt­ko­wy suk­ces był wyni­kiem bar­dzo dobrych gier zawod­ni­ków WAT w trzech rzu­tach ligi. W XXI Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy i Mazow­sza Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło 32 zawod­ni­ków.

Kolej­nym suk­ce­sem, któ­ry przy­czy­nił się do majo­wych rezul­ta­tów były fina­ły Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski. W tych mistrzo­stwach dru­ży­na WAT w kla­sy­fi­ka­cji uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych zdo­by­ła I miej­sce. Zawo­dy odby­ły się w dniach 26 – 28 kwiet­nia w   Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie. Zło­te meda­le zdo­by­li: sierż. pchor. Joan­na Biskup, kpr. pchor. Domi­ni­ka  Adam­ska, Jolan­ta Chod­kow­ska, Mag­da­le­na Kamień, Bogu­mi­ła Przy­by­ła, plut. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski, szer. pchor. Maciej Kró­lak, szer. pchor. Axel Mar­ci­niak, Adam Jusz­czyk i Maciej Sta­ni­sław­czyk.

tekst i zdj. Wal­de­mar Lachow­ski

Towarzyski mecz szachowy pomiędzy WAT i ASzWoj

wpis w: Aktualności | 0

W ramach Świę­ta Spor­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej został roze­gra­ny towa­rzy­ski mecz sza­cho­wy pomię­dzy naszą uczel­nią i Aka­de­mią Sztu­ki Wojen­nej. Celem meczu zor­ga­ni­zo­wa­ne­go 12 maja w Klu­bie WAT było upa­mięt­nie­nie przez sza­chi­stów 84. rocz­ni­cy śmier­ci Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go, uczcze­nie 100-lecia odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści, a tak­że inte­gra­cja pra­cow­ni­ków i stu­den­tów uczel­ni woj­sko­wych.  

Aka­de­mię Sztu­ki Wojen­nej repre­zen­to­wa­li: prof. dr hab. n. med. Teo­fan Domżał, ppłk Ryszard Cegłow­ski, Marek Gałąz­ka i Kata­rzy­na Jac­kie­wicz. Pierw­szą sza­chow­ni­cę gości objął prof. Domżał, były kie­row­nik Kli­ni­ki Neu­ro­lo­gicz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Medycz­nej w Cen­tral­nym Szpi­ta­lu Kli­nicz­nym przy uli­cy Sza­se­rów w War­sza­wie. Ze stro­ny Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w meczu uczest­ni­czy­li: ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski, sierż. pchor. Mar­cin Pie­tru­szew­ski, st. kpr. pchor. Mate­usz Fili­pow oraz kpr. pchor. Paweł Węgliń­ski.

Mecz zakoń­czył się wyni­kiem 5:3 dla gospo­da­rzy.

sierż. pchor. Mar­cin Pie­tru­szew­ski
fot.: Jacek Radwań­ski

Żeglarze WAT Akademickimi Mistrzami Warszawy i Mazowsza

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Żegla­rze z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wywal­czy­li tytuł Aka­de­mic­kich Mistrzów War­sza­wy i Mazow­sza. Rega­ty odby­ły się w sobo­tę 11 maja na Zale­wie Zegrzyń­skim pod War­sza­wą. WAT repre­zen­to­wa­ły łącz­nie trzy zało­gi. Nasze zespo­ły zaję­ły pierw­sze, trze­cie i czwar­te miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej, co z kolei zło­ży­ło się na 1 miej­sce WAT w punk­ta­cji dru­ży­no­wej sto­łecz­nych uczel­ni.

Naj­le­piej pora­dził sobie sierż. pchor. Igor Der­wich w zało­dze z szer. pchor. Jaku­bem Bart­cza­kiem i Sła­wo­mi­rem Patro­siem. Trze­ci był Karol Erd ze st. szer. pchor. Patry­kiem Pan­kiem i zastę­pu­ją­cym nie­obec­ną zawod­nicz­kę ppor. Ada­mem Łożyń­skim. Tuż za podium zna­la­zła się zało­ga prze­wod­ni­czą­ce­go Stu­denc­kie­go Koła Żeglar­skie­go szer. pchor. Rafa­ła Bła­żej­czy­ka, któ­re­mu towa­rzy­szy­li: st. kpr. pchor. Prze­my­sław Kale­ta i stu­dent­ka wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa Karo­li­na Skow­roń­ska. „Były to pierw­sze rega­ty w tym roku, w któ­rych wzię­li­śmy udział. Do tej pory tyl­ko tre­no­wa­li­śmy. Teraz wie­my, że przy­go­to­wa­nia nie poszły na mar­ne. Na Zegrzu omal nie zdo­mi­no­wa­li­śmy całych zawo­dów, bo do zaję­cia całe­go podium w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej zabra­kło naszym zało­gom kil­ku metrów. Przed nami kolej­ne szan­se i spraw­dzia­ny. Pierw­szym z nich będą Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski roz­gry­wa­ne na Mazu­rach na począt­ku czerw­ca” – mówi ster­nik pchor. Bła­żej­czyk.

Człon­ko­wie Stu­denc­kie­go Koła Żeglar­skie­go WAT na co dzień tre­nu­ją w Ośrod­ku Szko­le­nio­wym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w Zegrzu pod okiem mgr. Zdzi­sła­wa Czaj­ko i ppor. Ada­ma Łożyń­skie­go. Od kil­ku lat osią­ga­ją coraz wyż­sze wyni­ki w zma­ga­niach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Tym samym Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na sta­je się dru­gim obok Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej cen­trum aka­de­mic­kie­go żeglar­stwa rega­to­we­go.

Doko­na­nia żegla­rzy WAT moż­na śle­dzić na face­bo­oku Stu­denc­kie­go Koła Żeglar­skie­goklu­bu AZS WAT.

ppor. mgr inż. Adam Łożyń­ski
fot. Stu­denc­kie Koło Żeglar­skie WAT

Żołnierze uczcili pamięć Cichociemnych

wpis w: Aktualności | 0

W sobo­tę 11 maja przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, 1 Bry­ga­dy Pan­cer­nej, Jed­nost­ki Woj­sko­wej GROM, Mazo­wiec­kiej Bry­ga­dy Obro­ny Tery­to­rial­nej i śro­do­wisk kom­ba­tanc­kich wzię­li udział w uro­czy­sto­ściach zwią­za­nych z obcho­da­mi 75. rocz­ni­cy zrzu­tu Cicho­ciem­nych na pla­ców­kę odbior­czą „Imbryk” pod Koła­ko­wem.

„Ci, któ­rzy wylą­do­wa­li w tym miej­scu 75 lat temu byli żoł­nie­rza­mi Woj­ska Pol­skie­go, byli świet­nie wyszko­le­ni. Zosta­li wysła­ni na zie­mie pol­skie po to, żeby wspie­ra­li Armię Kra­jo­wą, żeby wyko­ny­wa­li zada­nia o cha­rak­te­rze sabo­ta­żo­wym i wywia­dow­czym, żeby szko­li­li żoł­nie­rzy Armii Kra­jo­wej i wzmac­nia­li Pol­skie Pań­stwo Pod­ziem­ne” – powie­dział obec­ny na uro­czy­sto­ści Mariusz Błasz­czak, mini­ster obro­ny naro­do­wej.

W nocy z 9 na 10 kwiet­nia 1944 roku do oku­po­wa­nej Pol­ski na spa­do­chro­nach sko­czy­li: ppor. Ste­fan Bałuk „Star­ba”, kpt. Benon Łastow­ski „Łobuz”, mjr Tade­usz Run­ge „Osa”, „Witold” oraz kpr. Hen­ryk Waniek „Pły­wak”. Ope­ra­cja nosi­ła kryp­to­nim „Wel­ler 2”. Cicho­ciem­nych zrzu­co­no na pla­ców­kę „Imbryk” pod Koła­ko­wem na Mazow­szu. Żoł­nie­rze przed sko­kiem szko­li­li się w Szko­cji, m.in. w szko­le wywia­dow­czej. W Pol­sce w pod­ziem­nych struk­tu­rach AK włą­czy­li się w orga­ni­zo­wa­nie ruchu opo­ru.

Uro­czy­sto­ści w koła­kow­skim lesie zakoń­czył Apel Pamię­ci oraz cere­mo­nia skła­da­nia kwia­tów pod pomni­kiem Chwa­ły Orę­ża Pol­skie­go. Hołd Cicho­ciem­nym w imie­niu gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka, rek­to­ra-komen­dan­ta WAT i spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej odda­li żoł­nie­rze peł­nią­cy służ­bę w uczel­ni.

Obcho­dom towa­rzy­szy­ły zawo­dy spor­to­we. W wyma­ga­ją­cym kon­dy­cyj­nie bie­gu prze­ła­jo­wym z 12 prze­szko­da­mi na dystan­sie 10 km wzię­ło udział mie­dzy inny­mi 13 bie­ga­czy z WAT. Szef MON wrę­czył uczest­ni­kom bie­gu pamiąt­ko­we meda­le.

Aby upa­mięt­nić zrzut Cicho­ciem­nych, miesz­kań­cy gmi­ny Dąbrów­ka każ­de­go roku spo­ty­ka­ją się w koła­kow­skim lesie. Oprócz ofi­cjal­nych uro­czy­sto­ści z asy­stą hono­ro­wą Woj­ska Pol­skie­go, zor­ga­ni­zo­wa­no tak­że rekon­struk­cję zrzu­tu, w któ­rej wzię­li udział żoł­nie­rze jed­nost­ki woj­sko­wej GROM. W obcho­dach uczest­ni­czy­li ofi­ce­ro­wie i pod­cho­rą­żo­wie WAT. 

Cicho­ciem­ni, czy­li żoł­nie­rze pol­scy szko­le­ni w Wiel­kiej Bry­ta­nii do zadań spe­cjal­nych (dywer­sji, sabo­ta­żu, wywia­du, łącz­no­ści i pro­wa­dze­nia dzia­łań par­ty­zanc­kich), wysy­ła­ni byli do oku­po­wa­nej Pol­ski począt­ko­wo z Wiel­kiej Bry­ta­nii, a następ­nie, od koń­ca 1943 roku, z bazy we Wło­szech. Wszy­scy byli ochot­ni­ka­mi i sta­no­wi­li eli­tę Armii Kra­jo­we. Łącz­nie wysła­no do Pol­ski 316 Cicho­ciem­nych, w tym jed­ną kobie­tę. Razem z Cicho­ciem­ny­mi zrzu­co­no nad Pol­ską oko­ło 670 ton róż­ne­go sprzę­tu.

Redak­cja na pod­sta­wie tek­stu MON
fot. plut. pchor. Mariusz Kowal­czyk, WAT

Święto Sportu

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Świę­to Spor­tu jest wyda­rze­niem już na sta­łe wpi­sa­nym w WAT-owski kalen­darz. W pią­tek 10 maja w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go stu­den­ci, nauczy­cie­le aka­de­mic­cy, pra­cow­ni­cy oraz kadra ofi­cer­ska rywa­li­zo­wa­li w ponad 20 kon­ku­ren­cjach spor­to­wych, m.in. w koszy­ków­ce, siat­ków­ce, pił­ce noż­nej, spor­tach siło­wych, strze­la­niu, bie­gu na orien­ta­cję, pły­wa­niu, teni­sie ziem­nym i w wie­lu innych.

Pod­czas ofi­cjal­ne­go otwar­cia spor­to­we­go świę­ta, płk dr inż. Artur Król,  pro­rek­tor ds. woj­sko­wych życzył wszyst­kim zawod­ni­kom jak naj­lep­szych wyni­ków i dobrej zaba­wy w duchu uczci­wej rywa­li­za­cji, któ­ra – jak pod­kre­ślił – towa­rzy­szy żoł­nie­rzom tak­że na wie­lu innych polach. Po tra­dy­cyj­nej for­mu­le: „Świę­to Spor­tu 2019 uwa­żam za otwar­te”, wygło­szo­nej przez płk. Kró­la, usły­sze­li­śmy grom­kie Do boju!, któ­rym zagrze­wał uczest­ni­ków do zma­gań kie­row­nik SWF ppłk Adam Wołos.

Zawo­dy w róż­nych dys­cy­pli­nach oraz kon­ku­ren­cje, któ­re odby­wa­ły się rów­no­cze­śnie w wie­lu miej­scach robi­ły duże wra­że­nie na publicz­no­ści. Jed­ną z naj­bar­dziej emo­cjo­nu­ją­cych kon­ku­ren­cji był Koman­dor­ski Sprint, w któ­rym repre­zen­ta­cje kom­pa­nii w skła­dzie po 3 pod­cho­rą­żych bie­gły na sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym w opo­rzą­dze­niu woj­sko­wym (strój moro, buty spor­to­we, ple­cak, a w nim buty woj­sko­we i beret). Nie mniej­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szył się tak­że dwu­bój dzie­kań­ski, czy­li roz­gryw­ki mię­dzy­wy­dzia­ło­we pod­czas któ­rych 4-oso­bo­wa repre­zen­ta­cja z każ­de­go wydzia­łu w skła­dzie: dzie­kan, zastęp­ca dzie­ka­na, stu­dent oraz stu­dent­ka rywa­li­zo­wa­li w szta­fe­cie z obcią­że­niem w posta­ci ple­ca­ka, do któ­re­go przy­by­wa­ło ekwi­pun­ku przy każ­dej zmia­nie bie­gną­ce­go. Wal­ka była bar­dzo zacię­ta: zda­rza­ło się, że zawod­ni­cy bie­gną­cy z ple­ca­kiem gubi­li wypo­sa­że­nie, a  o wygra­nej decy­do­wa­ły ułam­ki sekund i poje­dyn­cze punk­ty. Na wynik koń­co­wy dwu­bo­ju mia­ły wpływ rów­nież wyni­ki, jakie uzy­ska­li dzie­ka­ni pod­czas kon­ku­ren­cji strze­lec­kiej na strzel­ni­cy pneu­ma­tycz­nej. I tak pierw­sze miej­sce zdo­był Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki, dru­gie Wydział Logi­sty­ki, a na trze­ciej pozy­cji upla­so­wał się Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji.

Pod­czas Świę­ta Spor­tu miał miej­sce finał „Współ­za­wod­nic­twa Woj­sko­we­go WAT”. W rywa­li­za­cji pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej bra­na była pod uwa­gę nie tyl­ko ich spraw­ność fizycz­na pod­czas kon­ku­ren­cji spor­to­wych, ale rów­nież oce­ny seme­stral­ne z Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go, teo­rii i prak­ty­ki strze­lań oraz języ­ka angiel­skie­go. Zwy­cię­ży­ła 7 kom­pa­nia 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go. Dru­gie miej­sce zaję­ła 1 kom­pa­nia 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­ła się 6 kom­pa­nia 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go.

Jak co roku już pod­czas Świę­ta Spor­tu odbył się rów­nież finał Mię­dzy­na­ro­do­wych Zawo­dów Spor­to­wo-Strze­lec­kich, zor­ga­ni­zo­wa­nych dla stu­den­tów woj­sko­wych w ramach pro­gra­mu współ­pra­cy z uczel­nia­mi woj­sko­wy­mi z Euro­py. Zwy­cięz­ców uho­no­ro­wa­no meda­la­mi.

Płk dr inż. Artur Król, wrę­cza­jąc pucha­ry zwy­cięz­com poszcze­gól­nych kon­ku­ren­cji roz­gry­wa­nych w ramach Świę­ta Spor­tu gra­tu­lo­wał zawod­ni­kom i dru­ży­nom gry fair play oraz spor­to­we­go ducha.

Szcze­gó­ło­we wyni­ki dostęp­ne są na stro­nie Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Hubert Kaź­mier­ski, Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

Brązowa odznaka za sprawności górskie

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 6 – 8 maja odby­ły się dwu­eta­po­we kwa­li­fi­ka­cje na Woj­sko­wą Odzna­kę Gór­ską 21 Bry­ga­dy Strzel­ców Pod­ha­lań­skich III stop­nia. W wyni­ku kwa­li­fi­ka­cji czte­rech żoł­nie­rzy zawo­do­wych oraz dwu­na­stu pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­ło brą­zo­we odzna­ki.

Do udzia­łu w dwu­eta­po­wych kwa­li­fi­ka­cjach zgło­si­ło się ponad trzy­stu uczest­ni­ków. Repre­zen­ta­cja WAT skła­da­ła się z przed­sta­wi­cie­li kadry uczel­ni i pod­cho­rą­żych nale­żą­cych do Stu­denc­kie­go Koła Wspi­nacz­ko­we­go oraz uczel­nia­nej orga­ni­za­cji stu­denc­kiej „Woda Ląd Powie­trze”, dzia­ła­ją­cej przy Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go.

W pierw­szym eta­pie  reali­zo­wa­nym w 1. Bata­lio­nie Strzel­ców Pod­ha­lań­skich w Rze­szo­wie  uczest­ni­cy zda­wa­li kon­ku­ren­cje tech­nicz­ne m. in. ase­ku­ro­wa­nie, wspi­nacz­kę z gór­ną ase­ku­ra­cją, wyko­ny­wa­nie zjaz­du z auto­ase­ku­ra­cją oraz wycho­dze­nie po linie w spo­sób impro­wi­zo­wa­ny. Eta­pem dru­gim był marsz kon­dy­cyj­ny na odle­głość 30 km z dwo­ma podej­ścia­mi po mini­mum 400 m w pio­nie czer­wo­nym szla­kiem: Cisna – Małe Jasło – Jasło – Okrą­glik – m. Sme­rek – Sme­rek – Prze­łęcz Orło­wi­cza – Poło­ni­na Wetliń­ska – Brze­gi Gór­ne. Trud­ność pole­ga­ła na mar­szu z obcią­że­niem mini­mum 16 kg w cza­sie do 10 godzin.

ppłk Krzysz­tof Jaskól­ski
fot. ppor.  Łukasz Ilczuk

1 2 3 4 76