Studencki zespół „Wszystko Analizujemy Team” z Wydziału Elektroniki WAT w czołówce Hackathonu „Ustawka 2020”

Zespół „Wszyst­ko Ana­li­zu­je­my Team” z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT, w skła­dzie: sierż. pchor. mgr inż. Paweł Gocal, inż. Prze­my­sław Sar­nac­ki oraz sierż. pchor. mgr inż. Rafał Szcze­pa­nik zaję­li trze­cie miej­sce w Hac­ka­tho­nie „Ustaw­ka 2020”, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez IBM Pol­ska przy współ­pra­cy Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki, Infor­ma­ty­ki i Mecha­ni­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go.

Celem Hac­ka­tho­nu „Ustaw­ka 2020” była pro­gno­za trzech pod­sta­wo­wych para­me­trów dobo­wych prze­bie­gu pan­de­mii COVID-19, tj. licz­by nowych zacho­ro­wań, zgo­nów i wyzdro­wień w ana­li­zo­wa­nym cza­sie.

W zawo­dach bra­ło udział 15 zespo­łów, któ­re przed­sta­wi­ły co naj­mniej jed­ną pro­gno­zę uwzględ­nio­ną w koń­co­wym ran­kin­gu. O osta­tecz­nym wyni­ku zde­cy­do­wa­ła suma punk­tów przy­zna­nych za pro­gno­zy dzien­ne w okre­sie 15 – 26 czerw­ca 2020 r.

W dniu 2 lip­ca komi­sja kon­kur­so­wa doko­na­ła oce­ny wszyst­kich zespo­łów i wyty­po­wa­ła lau­re­atów Hac­ka­tho­nu. Pierw­sze miej­sce zajął zespół „Me Gusta Squ­ad” z Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej, zdo­by­wa­jąc 743 punk­ty. Na miej­scu dru­gim upla­so­wał się zespół „MMM” z Poli­tech­ni­ki Rze­szow­skiej z sumą 663 punk­tów. Zespół z WAT – na miej­scu trze­cim – zdo­był 637 punk­tów. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!

ppłk Jan M. Kel­ner
na pod­sta­wie: www​.ustaw​ka​2020​.pl

300/500/1000 – krwiodawcy WAT nie odpuszczają!

W cią­gu czte­rech mie­się­cy trwa­nia pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa, 1001 hono­ro­wych krwio­daw­ców z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odda­ło w sumie aż 454 750 ml krwi i jej skład­ni­ków. To odpo­wiedź naszej uczel­ni na apel ban­ków krwi o uzu­peł­nia­nie rezerw na potrze­by szpi­ta­li w związ­ku z epi­de­mią COVID-19.

Cykl sta­cjo­nar­nych i mobil­nych akcji krwio­daw­stwa orga­ni­zo­wa­ny jest w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w ramach akcji 1000 WAT – doła­do­wa­nie życia. Akcja ta ruszy­ła już w mar­cu br. Od tej pory, przez kolej­ne mie­sią­ce, krwio­daw­cy z nasze­go Klu­bu HDK – pod­cho­rą­żo­wie, żoł­nie­rze zawo­do­wi i pra­cow­ni­cy cywil­ni – odda­wa­li krew w akcjach sta­cjo­nar­nych zor­ga­ni­zo­wa­nych na tere­nie naszej uczel­ni (w spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­nych krwio­bu­sach, któ­re przy­jeż­dża­ły z Woj­sko­we­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w War­sza­wie) oraz w akcjach wyjaz­do­wych do Regio­nal­ne­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa na ul. Saskiej w War­sza­wie. Odda­wa­no krew lub jej skład­ni­ki (oso­cze i płyt­ki krwi). Stu­den­ci i kadra WAT udo­wod­ni­ła tym samym, że są goto­wi nieść pomoc w tym trud­nym cza­sie pan­de­mii.

Krwi nie moż­na wypro­du­ko­wać ani sku­po­wać jej za pie­nią­dze (przy­naj­mniej w Pol­sce), dla­te­go sys­tem opie­ki zdro­wot­nej w tym wzglę­dzie opie­ra się wyłącz­nie na daw­cach, któ­rzy odda­ją ją bez­in­te­re­sow­nie i dobro­wol­nie – pod­kre­śla kpt. mgr inż. Paw­ła Żało­ba, wice­pre­zes Klu­bu Hono­ro­wych Daw­ców Krwi przy WAT. W cią­gu ostat­nie­go pół­ro­cza 1124 krwio­daw­ców spo­śród pod­cho­rą­żych, kadry i pra­cow­ni­ków cywil­nych odda­ło łącz­nie 510 100 ml krwi lub jej skład­ni­ków. W czerw­cu krew odda­ło 334 osób – zebra­no łącz­nie 152 700 ml. A zatem na WAT pro­gi 300/500/1000 zosta­ły osią­gnię­te – reasu­mu­je kpt. Żało­ba.

W maju (łącz­nie w prze­li­cze­niu na krew peł­ną) zebra­no ponad 125 litrów (276 dona­cji krwi lub jej skład­ni­ków w tym 261 dona­cji krwi peł­nej, 10 pły­tek krwi oraz 5 oso­cza). W akcję majo­wą włą­czy­ło się aż 276 stu­den­tów i pra­cow­ni­ków Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Mie­siąc wcze­śniej 182 hono­ro­wych krwio­daw­ców z WAT odda­ło aż 82 800 ml. Z kolei w mar­cu zebra­no 94 050 ml krwi od 209 osób. War­to pod­kre­ślić, że w akcję rato­wa­nia tych, któ­rzy cho­ru­ją na COVID-19 włą­czy­li się tak­że ci pod­cho­rą­żo­wie WAT, któ­rym uda­ło się poko­nać koro­na­wi­ru­sa. Oni odda­li oso­cze.

Kpt. Żało­ba przy­po­mi­na, że waka­cje to okres, w któ­rym nie­do­bo­ry krwi są naj­więk­sze, co z jed­nej stro­ny wyni­ka z więk­szej licz­by wypad­ków, z dru­giej nato­miast z fak­tu, że wie­lu krwio­daw­ców prze­by­wa na urlo­pach i w tym cza­sie nie odda­je krwi. Sta­cje krwio­daw­stwa nie mają pre­fe­ren­cji doty­czą­cej grup krwi – przyj­mą każ­dą – zazna­cza kpt. Żało­ba. Kolej­ne akcje odda­wa­nia krwi na WAT pla­no­wa­ne są na 7 i 8 lip­ca.

Anna Ambro­ziak

Współpraca WAT z Uniwersytetem Turyńskim

 

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na pod­pi­sa­ła umo­wę z Uni­wer­sy­te­tem Turyń­skim z Włoch. W ramach umo­wy, jesz­cze w bie­żą­cym seme­strze, nasi stu­den­ci mają oka­zję uczest­ni­czyć w prze­pro­wa­dza­nych zdal­nie wykła­dach i zaję­ciach w for­mie e‑learningu. Uczest­ni­cy mają do wybo­ru czte­ry modu­ły, za któ­re – zgod­nie z poro­zu­mie­niem – otrzy­mu­ją po zali­cze­niu obo­wiąz­ko­wych egza­mi­nów po 6 punk­tów ECTS. Tema­ty­ka modu­łów zapro­po­no­wa­nych przez turyń­ską uczel­nię jest dość sze­ro­ka: woj­sko­wa socjo­lo­gia i przy­wódz­two, mode­lo­wa­nie mate­ma­tycz­ne, pra­wo mię­dzy­na­ro­do­we, histo­ria inte­gra­cji euro­pej­skiej. To wiel­ka oka­zja na zdo­by­cie dodat­ko­wych kom­pe­ten­cji i wie­dzy, któ­ra może owo­co­wać w przy­szło­ści.

Kwa­ran­tan­na, brak zajęć i pew­na edu­ka­cyj­na sta­gna­cja spra­wi­ły, że pod koniec kwiet­nia posta­no­wi­li­śmy wziąć udział w seme­strze reali­zo­wa­nym on-line przez jed­ną z naj­lep­szych wło­skich uczel­ni – mówi st. kpr. pchor. Eryk Mar­chlew­ski z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii. Na począ­tek wybra­li­śmy jeden przed­miot: Mili­ta­ry Socio­lo­gy and Leader­ship. Zaczy­na­ło się nie­win­nie, bo od kil­ku wykła­dów i pli­ków pdf, ale tygo­dnie mija­ły i nie­dłu­go trze­ba przy­go­to­wy­wać się do egza­mi­nu (rów­nież on-line). Wszyst­kich zachę­ca­my do bra­nia udzia­łu w tego typu przed­się­wzię­ciach. Wie­dza jest przy­stęp­na i prak­tycz­na, a do tego moż­na pod­szli­fo­wać angiel­ski angiel­ski – do udzia­łu zachę­ci­ła nas nasza lek­tor­ka ze Stu­dium Języ­ków Obcych mgr Aga­ta Jagieł­ło-Ton­de­ra. Mamy rów­nież o co wal­czyć, bo staw­ką są punk­ty ECTS – doda­je kpr. pchor. Fran­ci­szek Kozłow­ski.

Uni­wer­sy­tet Turyń­ski jest jed­nym z naj­star­szych uni­wer­sy­te­tów na świe­cie. Został zało­żo­ny w 1404 roku. Jego absol­wen­ta­mi są zna­ni naukow­cy, zdo­byw­cy nagro­dy Nobla tacy jak Rena­to Dul­bec­co, Salva­dor Lucia, Rita Levi-Mon­tal­ci­ni, zna­ni teo­re­ty­cy z dzie­dzi­ny mate­ma­ty­ki i fizy­ki jak Giu­sep­pe Peano oraz Gian Car­lo Wick, czy wresz­cie zna­ny filo­zof i pisarz Umber­to Eco.

Mariusz Gon­tar­czyk
Fot. Eryk Mar­chlew­ski, Eryk Mar­chlew­ski

Nowoczesne metody pola walki z WAT w „Tygodniu polskiej nauki w WP”

W „Tygo­dniu pol­skiej nauki w WP” dr Rafał Typiak z Insty­tu­tu Robo­tów i Kon­struk­cji Maszyn, Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pre­zen­tu­je inno­wa­cyj­ne meto­dy pola wal­ki. Pro­jekt nasze­go naukow­ca to istot­ny krok w budo­wa­nie nowo­cze­snej armii zaopa­trzo­nej w sys­tem, dzię­ki któ­re­mu robo­ty będą „pra­co­wać” dla żoł­nie­rzy. Pra­ce badaw­cze pro­wa­dzo­ne są w ramach pro­jek­tu SCAR Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju, pro­gra­mu badań nauko­wych na rzecz obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa „Przy­szło­ścio­we tech­no­lo­gie dla obron­no­ści – Kon­kurs Mło­dych Naukow­ców”.

Bada­nia, któ­re reali­zu­je mło­dy nauko­wiec z WAT kon­cen­tru­ją się na opra­co­wa­niu sys­te­mu łącz­no­ści, zbie­ra­niu infor­ma­cji, obra­zo­wa­niu i zarzą­dza­niu w struk­tu­rach woj­sko­wych. Inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie ma koor­dy­no­wać dzia­ła­nia na mia­rę nowo­cze­sne­go pola wal­ki. W nie­da­le­kiej przy­szło­ści, żoł­nierz będzie miał do dys­po­zy­cji pod­od­dział dro­nów, któ­re pomo­gą mu oce­nić stan zagro­że­nia, wyko­na­ją roz­po­zna­nie i prze­ka­żą żoł­nie­rzo­wi wraż­li­we infor­ma­cje bez nara­ża­nia go na bez­po­śred­nie nie­bez­pie­czeń­stwo.

Cykl „Tydzień pol­skiej nauki w WP” pre­zen­tu­je pro­jek­ty mło­dych i kre­atyw­nych naukow­ców, któ­rzy two­rzą naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia w róż­nych dzie­dzi­nach nauki.

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z pro­jek­tem dr. Rafa­ła Typia­ka.

Mate­riał dostęp­ny jest na por­ta­lu Wir­tu­al­na Pol­ska.

fot. źró­dło: Wir­tu­al­na Pol­ska

Nabór do organizacji studenckiej „Woda Ląd Powietrze”

W śro­dę 1 lip­ca 2020 r. w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go odbę­dzie się nabór do orga­ni­za­cji stu­denc­kiej „Woda Ląd Powie­trze”.

Zgło­sze­nia nale­ży wysy­łać na adres e‑mail wlpwat.​zarzad@​gmail.​com. Nie­zbęd­ne infor­ma­cje zosta­ną udzie­lo­ne kan­dy­da­tom za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej.

W ramach kwa­li­fi­ka­cji odbę­dą się testy spraw­no­ścio­we, któ­re obej­mu­ją:

 • bieg na spor­to­wo na 3000 m,
 • pod­cią­ga­nie siło­we na drąż­ku wyso­kim,
 • ugi­na­nie ramion na porę­czach (dla kobiet pomp­ki),
 • skło­ny tuło­wia w cza­sie 120 s,
 • bieg waha­dło­wy 10x10 m.

Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych!

Dr inż. Marcin Kowalski z WAT o przeciwdziałaniu kradzieży tożsamości w „Tygodniu polskiej nauki w WP”

W ramach cyklu „Tydzień pol­skiej nauki w WP” dr inż. Mar­cin Kowal­ski z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przed­sta­wia opra­co­wa­ne przez Zespół Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie, któ­re pozwa­la wykryć oszu­stwa zwią­za­ne z kra­dzie­żą cudzej toż­sa­mo­ści. Pra­ce badaw­cze pro­wa­dzo­ne są w ramach pro­jek­tów TRESSPASS oraz D4FLY, finan­so­wa­nych z pro­gra­mu Hory­zont 2020.

W wyni­ku badań nauko­wych opra­co­wa­no sys­tem do wykry­wa­nia prób kra­dzie­ży toż­sa­mo­ści oraz sys­tem wery­fi­ka­cji toż­sa­mo­ści przy uży­ciu nowa­tor­skich roz­wią­zań bio­me­trycz­nych, wyko­rzy­stu­ją­cych ludz­kie cechy fizycz­ne. Roz­wią­za­nie wykry­wa pró­by kra­dzie­ży toż­sa­mo­ści, takie jak np. uży­cie masek sili­ko­no­wych, któ­re są trud­ne do wychwy­ce­nia przy sto­so­wa­niu tra­dy­cyj­nych sys­te­mów roz­po­zna­wa­nia twa­rzy. Sys­tem opra­co­wy­wa­ny w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to bar­dzo waż­ny krok w kie­run­ku zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa na przej­ściach gra­nicz­nych i lot­ni­skach.

„Tydzień pol­skiej nauki w WP” pozwa­la bli­żej poznać mło­dych i kre­atyw­nych naukow­ców, któ­rzy two­rzą naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia.

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z pro­jek­tem nasze­go naukow­ca dr. inż. Mar­ci­na Kowal­skie­go.

Mate­riał dostęp­ny jest na por­ta­lu Wir­tu­al­na Pol­ska.

fot. źró­dło: Wir­tu­al­na Pol­ska

Kolejne zwycięstwo żagli WAT

Repre­zen­ta­cja żeglar­ska Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wygra­ła Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza roze­gra­ne w minio­ną sobo­tę na Jezio­rze Zegrzyń­skim. WAT trium­fo­wał zarów­no dru­ży­no­wo, jak i indy­wi­du­al­nie. W roz­gryw­kach wzię­ło udział łącz­nie 11 załóg w tym trzy repre­zen­tu­ją­ce naszą uczel­nię.

Zwy­cię­stwo nie było łatwe, cho­ciaż­by ze wzglę­du na panu­ją­ce warun­ki pogo­do­we. „Wyścig roze­grał się w bar­dzo sła­bych warun­kach wia­tro­wych. Co chwi­lę sia­dał wiatr i łód­ki sta­wa­ły w miej­scu. Wyścig jed­nak trwał nie­prze­rwa­nie. Sytu­acja wyma­ga­ła peł­ne­go sku­pie­nia i nie­zwy­kłej cier­pli­wo­ści. Żeby wypeł­nić żagle kil­ku­krot­nie musie­li­śmy prze­chy­lać naszą łód­kę na bok pod kątem kil­ku­dzie­się­ciu stop­ni. Mimo wszyst­ko uda­ło się. Wygra­li­śmy!” – komen­tu­je ster­nik zwy­cię­skiej zało­gi szer. pchor. Rafał Bła­żej­czyk.

Ze wzglę­du na pogar­sza­ją­cą się sytu­ację pogo­do­wą w por­cie, roze­gra­ny został tyl­ko jeden wyścig. Po kil­ku pró­bach kolej­nych star­tów sędzia głów­ny zde­cy­do­wał o powro­cie dru­żyn na brzeg. Burza, któ­ra nade­szła chwi­lę póź­niej unie­moż­li­wi­ła dal­szą rywa­li­za­cję. Roz­gryw­ki zosta­ły ofi­cjal­nie zakoń­czo­ne. „Choć pozo­stał nie­do­syt rywa­li­za­cji, bo uda­ło się roze­grać tyl­ko jeden wyścig, to nale­ży się cie­szyć z ogrom­ne­go suk­ce­su” – doda­je szer. pchor. Rafał Bła­żej­czyk.

Mistrzo­wie War­sza­wy i Mazow­sza – peł­ne skła­dy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej:

1. miej­sce: szer. pchor. Rafał Bła­żej­czyk – ster­nik, sierż. pchor. Prze­mek Kale­ta, Karo­li­na Skow­roń­ska.
2. miej­sce: sierż. pchor. Igor Der­wich – ster­nik, sierż. pchor. Michał Dasz­kie­wicz, Sła­wo­mir Patroś;
4. miej­sce: Karol Erd – ster­nik, sierż. pchor. Szy­mon Borej­za, Jacek Saj­nóg.

por. Adam Łożyń­ski
fot. AZS War­sza­wa

Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza – Rela­cja AZS

Wyni­ki AMWIM w żeglar­stwie 2019/20 – Nie­po­ręt, 20 czerw­ca 2020 r.

U‑Multirank 2020

U‑Multirank publi­ku­je kolej­ny glo­bal­ny ran­king uni­wer­sy­te­tów. Pod­kre­śla on zróż­ni­co­wa­nie wyni­ków osią­ga­nych przez uni­wer­sy­te­ty w ramach naj­więk­sze­go tego typu zesta­wie­nia. W tym roku zapre­zen­to­wa­ne dane doty­czą 1759 szkół wyż­szych z 92 kra­jów, w tym 37 uczel­ni pol­skich oraz 6 o pro­fi­lu poli­tech­nicz­nym, w tym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Ran­king zawie­ra infor­ma­cje doty­czą­ce 31 wskaź­ni­ków zgru­po­wa­nych według 5 obsza­rów: jakość kształ­ce­nia (Teaching &Learning), bada­nia nauko­we (Rese­arch), trans­fer wie­dzy (Know­led­ge Trans­fer), umię­dzy­na­ro­do­wie­nie (Inter­na­tio­nal Orien­ta­tion) oraz zaan­ga­żo­wa­nie na szcze­blu regio­nal­nym (Regio­nal enga­ge­ment).  U‑Multirank jest naj­więk­szym glo­bal­nym ran­kin­giem uni­wer­sy­te­tów i naj­roz­le­glej­szym sys­te­mem infor­ma­cji o uczel­niach na całym świe­cie. Pozwa­la two­rzyć ran­kin­gi według kry­te­riów, któ­re zain­te­re­so­wa­ni sami uzna­ją za naj­waż­niej­sze. U- Mul­ti­rank to narzę­dzie, dzię­ki któ­re­mu róż­ne gru­py m.in. kan­dy­da­ci na stu­dia, śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie, poten­cjal­ni part­ne­rzy biz­ne­so­wi i spo­łecz­ni mogą spraw­dzić, jak w inte­re­su­ją­cej ich dzie­dzi­nie radzi sobie dana uczel­nia. W edy­cji 2020 WAT otrzy­mał naj­wyż­sze noty – oce­ny 1 (very good) lub 2 (good) – łącz­nie w 9 kate­go­riach doty­czą­cych m.in.: jako­ści kształ­ce­nia, licz­by absol­wen­tów, przy­zna­nia stop­ni nauko­wych, badań i trans­fe­ru wie­dzy, przy­zna­nych paten­tów, publi­ka­cji nauko­wych, takich jak: arty­ku­ły nauko­we, publi­ka­cje prze­glą­do­we, książ­ki nauko­we, mate­ria­ły kon­fe­ren­cyj­ne.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zosta­ła rów­nież doce­nio­na m.in. za zaan­ga­żo­wa­nie w roz­wój regio­nu oraz koope­ra­cję z part­ne­ra­mi stra­te­gicz­ny­mi w sfe­rze badań oraz wymia­ny wie­dzy oraz współ­pra­cę z pry­wat­ny­mi fir­ma­mi i przed­się­bior­stwa­mi.

Ponad­to WAT został wyróż­nio­ny pośród pol­skich uczel­ni uczest­ni­czą­cych w ran­kin­gu w nastę­pu­ją­cych obsza­rach kształ­ce­nia:

 • 2 miej­sce w obsza­rze inży­nie­rii che­micz­nej;
 • 3 miej­sce w obsza­rze nauk che­micz­nych;
 • 4 miej­sce w obsza­rze inży­nie­rii elek­trycz­nej (wg nomen­kla­tu­ry MULTIRANK);
 • 4 miej­sce w obsza­rze inży­nie­rii mecha­nicz­nej.

Kom­plek­so­wy prze­gląd wyni­ków uczel­ni moż­na zna­leźć na stro­nie www​.umul​ti​rank​.org/​s​t​u​d​y​-​a​t​/​m​i​l​i​t​a​r​y​-​u​n​i​v​e​r​s​i​t​y​-​o​f​-​t​e​c​h​n​o​l​o​g​y​-​i​n​-​w​a​r​s​a​w​-​r​a​n​k​i​ngs

Sek­cja ds. Wymia­ny Aka­de­mic­kiej
Dział Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia

WAT w kampanii STUDIA2020 Kierunkowskaz Kariery

Tyl­ko nie­któ­re uczel­nie w kra­ju, w tym Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zosta­ły wyty­po­wa­ne do udzia­łu w kam­pa­nii STUDIA 2020 Kie­run­kow­skaz Karie­ry. Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz Per­spek­ty­wy przy­go­to­wa­ły cykl wyda­rzeń on-line uła­twia­ją­cych pod­ję­cie decy­zji o wybo­rze kie­run­ku stu­diów i uczel­ni. Rela­cje dostęp­ne będą od 22 do 26 czerw­ca na stro­nie stu​dia​.gov​.pl.

W ramach wyda­rze­nia odby­wać się będą:

 • deba­ty na temat naj­bar­dziej popu­lar­nych i war­to­ścio­wych obsza­rów kształ­ce­nia;
 • sesje  o reko­men­do­wa­nym kie­run­ku, spe­cy­fi­ce stu­dio­wa­nia, per­spek­ty­wach pra­cy;
 • uczel­nia­ne tar­gi on-line z moż­li­wo­ścią zada­wa­nia pytań, tak­że na temat rekru­ta­cji.

Kie­run­ki tech­nicz­ne pre­zen­to­wa­ne będą we wto­rek 23 czerw­ca w godzi­nach 14:00 – 17:00. Szcze­gól­nie pole­ca­my spo­tka­nia z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną!

STUDIA2020 Kie­run­kow­skaz Karie­ry – pre­zen­ta­cje kie­run­ków w piguł­ce:

 • Mecha­ni­ka i Budo­wa Maszyn – Poli­tech­ni­ka Bia­ło­stoc­ka
 • Cyber­bez­pie­czeń­stwo – Poli­tech­ni­ka Wro­cław­ska
 • Bio­in­ży­nie­ria zwie­rząt – Uni­wer­sy­tet Rol­ni­czy w Kra­ko­wie
 • Gra­fi­ka – Aka­de­mia Finan­sów i Biz­ne­su Vistu­la
 • Tech­no­lo­gia che­micz­na – Poli­tech­ni­ka Łódz­ka
 • Inte­li­gent­ne Mia­sta – Poli­tech­ni­ka Czę­sto­chow­ska
 • Stu­dia dual­ne – Poli­tech­ni­ka Ślą­ska
 • Geo­de­zja i kata­ster – Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
 • Logi­sty­ka eko­no­micz­na (stu­dia woj­sko­we) – Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
 • Elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja – Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
 • Budow­nic­two – Poli­tech­ni­ka Łódz­ka
 • Nano­tech­no­lo­gia – Poli­tech­ni­ka Łódz­ka
 • Auto­ma­ty­ka i robo­ty­ka – Poli­tech­ni­ka Ślą­ska
 • Mecha­tro­ni­ka – Poli­tech­ni­ka Ślą­ska
 • Biz­nes elek­tro­nicz­ny – Uni­wer­sy­tet Zie­lo­no­gór­ski

Szcze­gó­ło­wy pro­gram oraz moż­li­wość reje­stra­cji znaj­du­ją się na stro­nie www​.stu​dia​.gov​.pl/​s​t​u​d​i​a​2​020

Studia2020 – infor­ma­cja pra­so­wa

Wirtualny Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej

W sobo­tę 20 czerw­ca w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się Dzień Otwar­ty. Wyjąt­ko­wo w tym roku mogli­śmy się spo­tkać tyl­ko za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych, ale fre­kwen­cja zain­te­re­so­wa­nych stu­dia­mi w WAT prze­ro­sła nasze ocze­ki­wa­nia. 

Zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji z „wir­tu­al­ne­go” Dnia Otwar­te­go!

Kan­dy­da­tom na stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przed­sta­wia­my ofer­tę kształ­ce­nia, bazę nauko­wo-dydak­tycz­ną, moż­li­wo­ści roz­wo­ju nauko­we­go oraz pre­zen­tu­je­my, gdzie stu­den­ci roz­wi­ja­ją swo­je pasje i zain­te­re­so­wa­nia.

Zobacz­cie jak wyglą­da­ją stu­dia w WAT i co ofe­ru­je­my naszym stu­den­tom.

#Zostań­Stu­den­tem­WAT #Zostań­Pod­cho­rą­żym­WAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 98