Polski laser na swobodnych elektronach powstaje przy współudziale naukowców z WAT

wpis w: Aktualności | 0

PolFEL – pol­ski laser na swo­bod­nych elek­tro­nach powsta­ją­cy w Naro­do­wym Cen­trum Badań Jądro­wych w Świer­ku, two­rzo­ny jest przez kon­sor­cjum, w skład któ­re­go wcho­dzą zespo­ły nauko­wo-badaw­cze Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Pro­jekt otrzy­mał 163 mln zł  dofi­nan­so­wa­nia w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inte­li­gent­ny Roz­wój (POIR). Kon­sor­cjum, któ­re­go lide­rem jest Naro­do­we Cen­trum Badań Jądro­wych, two­rzą ponad­to: Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, Poli­tech­ni­ka Łódz­ka, Poli­tech­ni­ka Wro­cław­ska, Uni­wer­sy­tet Zie­lo­no­gór­ski, Uni­wer­sy­tet Bia­ło­stoc­ki i Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski. Pra­ce nad powsta­niem lase­ra PolFEL roz­po­czę­ły się na począt­ku tego roku. Zgod­nie z pla­nem urzą­dze­nie ma powstać do koń­ca 2022 r.

Rewolucyjne znaczenie dla nauki i nowoczesnej technologii

W ramach pro­jek­tu PolFEL zosta­nie zbu­do­wa­na w Pol­sce nowa infra­struk­tu­ra badaw­cza w posta­ci naj­no­wo­cze­śniej­sze­go obec­nie źró­dła spój­ne­go pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go o bar­dzo dużej inten­syw­no­ści, jakim jest laser na swo­bod­nych elek­tro­nach (ang. free elec­tron laser – FEL). „Pro­mie­nio­wa­nie w lase­rach typu FEL powsta­je w wyni­ku oddzia­ły­wa­nia wiąz­ki rela­ty­wi­stycz­nych elek­tro­nów z ukła­dem sil­nych pól magne­tycz­nych. Wytwa­rza­ne pro­mie­nio­wa­nie cha­rak­te­ry­zu­je się uni­kal­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi, któ­re powo­du­ją, że lase­ry FEL są nie­zwy­kle przy­dat­ne w bada­niach nauko­wych i pra­cach roz­wo­jo­wych” – tłu­ma­czy prof. dr hab. inż. Hen­ryk Fie­do­ro­wicz, koor­dy­nu­ją­cy pra­ce pro­wa­dzo­ne w WAT. Lase­ry tego typu pozwa­la­ją  pro­wa­dzić bada­nia nowy­mi meto­da­mi, któ­re nie są moż­li­we do wyko­na­nia za pomo­cą innych urzą­dzeń badaw­czych. Laser powsta­ją­cy w Świer­ku wyróż­niać będą uni­kal­ne para­me­try wytwa­rza­ne­go pro­mie­nio­wa­nia. „Laser PolFEL będzie wytwa­rzał ultra­krót­kie, o cza­sie trwa­nia oko­ło 100 fem­to­se­kund, impul­sy pro­mie­nio­wa­nia wiel­kiej mocy w zakre­sie wid­mo­wym nad­fio­le­tu próż­nio­we­go VUV oraz w zakre­sie pod­czer­wie­ni i THz” – doda­je prof. Fie­do­ro­wicz. Laser o takich para­me­trach będzie jedy­nym w swo­im rodza­ju urzą­dze­niem badaw­czym w ska­li świa­to­wej. Znaj­dzie on zasto­so­wa­nie w bada­niach w róż­nych obsza­rach nauki i nowo­cze­snej tech­no­lo­gii. Pozwo­li rów­nież na zwięk­sze­nie umię­dzy­na­ro­do­wie­nia badań nauko­wych i prac roz­wo­jo­wych pro­wa­dzo­nych w naszym kra­ju.

Nad czym pracują naukowcy WAT w projekcie PolFEL?

Do zadań zespo­łów badaw­czych Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT nale­ży zapro­jek­to­wa­nie i zbu­do­wa­nie dwóch linii wią­zek pro­mie­nio­wa­nia (ang. beam­li­nes) oraz sta­cji pomia­ro­wych, na któ­rych pro­wa­dzo­ne będą pla­no­wa­ne bada­nia z zasto­so­wa­niem wytwa­rza­nych impul­sów pro­mie­nio­wa­nia.  Zespół kie­ro­wa­ny przez prof. Hen­ry­ka Fie­do­ro­wi­cza odpo­wie­dzial­ny jest za zbu­do­wa­nie linii oraz sta­cji pomia­ro­wej dla pro­mie­nio­wa­nia VUV, nato­miast zespół kie­ro­wa­ny przez płk. dr. hab. inż. Nor­ber­ta Pał­kę wyko­na linię oraz sta­cję pomia­ro­wą dla pro­mie­nio­wa­nia THz. Pra­ce oby­dwu zespo­łów będą pro­wa­dzo­ne we współ­pra­cy z part­ne­ra­mi z zagra­ni­cy w opar­ciu o wie­lo­let­nie doświad­cze­nie naukow­ców WAT w tych obsza­rach.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. źró­dło: www​.xfel​.eu

Nowe trendy w zastosowaniach ciekłych kryształów

wpis w: Aktualności | 0

Cie­kło­kry­sta­licz­ne wyświe­tla­cze w tele­wi­zo­rach i kom­pu­te­rach to już codzien­ność. Nowe zasto­so­wa­nia cie­kłych krysz­ta­łów cią­gle poszu­ki­wa­ne są przez naukow­ców. Pro­ble­ma­ty­ką tą zaj­mu­je się od wie­lu lat zespół badaw­czy Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT, któ­rym kie­ru­je płk dr hab. inż. Prze­my­sław Kula. W Labo­ra­to­rium Cie­kłych Krysz­ta­łów opra­co­wa­no mie­sza­ni­ny cie­kło­kry­sta­licz­ne do urzą­dzeń pro­du­ko­wa­nych m.in. przez takie fir­my jak: Sam­sung, LG, Zede­lef czy Nikon. Naukow­cy z Insty­tu­tu Che­mii mają na kon­cie kil­ka­dzie­siąt paten­tów, obej­mu­ją­cych nie tyl­ko Pol­skę, ale rów­nież tery­to­rium Sta­nów Zjed­no­czo­nych i Unii Euro­pej­skiej. W obsza­rze nauko­wych zain­te­re­so­wań zespo­łu znaj­du­ją się m.in. chi­ral­ne fazy smek­tycz­ne zbu­do­wa­ne z mole­kuł o róż­no­rod­nych kształ­tach. Mogą one być w przy­szło­ści wyko­rzy­sty­wa­ne w urzą­dze­niach optycz­nych i foto­nicz­nych, któ­rych dzia­ła­nie opie­ra się na szyb­kiej modu­la­cji fali elek­tro­ma­gne­tycz­nej. Bada­nia pod­sta­wo­we doty­czą­ce tej tema­ty­ki były i są reali­zo­wa­ne w Insty­tu­cie Che­mii w ramach dwóch pro­jek­tów Naro­do­we­go Cen­trum Nauki, kie­ro­wa­nych przez dr. inż. Micha­ła Czer­wiń­skie­go.

Czym są związki ciekłokrystaliczne?

Stan cie­kło­kry­sta­licz­ny, nazy­wa­ny rów­nież fazą pośred­nią, łączy w sobie cechy zarów­no ciał sta­łych, jak i cie­czy. „Cie­kłe krysz­ta­ły cha­rak­te­ry­zu­ją się dale­ko­za­się­go­wym upo­rząd­ko­wa­niem two­rzą­cych je czą­ste­czek oraz ani­zo­tro­pią wła­ści­wo­ści fizycz­nych, podob­nie jak ma to miej­sce w krysz­ta­łach, a jed­no­cze­śnie tak jak cie­cze posia­da­ją zdol­ność do pły­nię­cia. Płyn­ność cie­kłych krysz­ta­łów daje moż­li­wość prze­orien­to­wa­nia ich czą­ste­czek w danym kie­run­ku pod wpły­wem pola elek­trycz­ne­go, tak aby wyka­zy­wa­ły ocze­ki­wa­ne wła­ści­wo­ści” – wyja­śnia dr inż. Czer­wiń­ski. Moż­li­wość zmia­ny orien­ta­cji czą­ste­czek wyko­rzy­stu­je się mię­dzy inny­mi w wyświe­tla­czach tele­wi­zo­rów czy tele­fo­nów komór­ko­wych. Są one przy­kła­dem naj­pow­szech­niej­sze­go zasto­so­wa­nia cie­kłych krysz­ta­łów. „Nowe tren­dy w wyko­rzy­sta­niu cie­kłych krysz­ta­łów idą w kie­run­ku zasto­so­wa­nia ich w modu­la­to­rach poza zakre­sem widzial­nym pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go. Poszu­ku­je się prze­twor­ni­ków, któ­re mogą modu­lo­wać wiąz­kę fali z zakre­su UV lub w pod­czer­wie­ni. Bada­nia­mi nad mie­sza­ni­na­mi cie­kło­kry­sta­licz­ny­mi do tych zasto­so­wań kie­ro­wał płk dr hab. inż. Prze­my­sław Kula w ramach pro­jek­tu NCN pt. Nowe mate­ria­ły cie­kło­kry­sta­licz­ne o niskiej absorp­cji w zakre­sie pro­mie­nio­wa­nia pod­czer­wo­ne­go (NIR oraz MWIR) oraz obec­nie kie­ru­je dr inż. Jakub Her­man w ramach pro­jek­tu NCBR pt. Opra­co­wa­nie uni­kal­ne­go prze­stra­jal­ne­go medium optycz­ne­go dla bez­piecz­nej łącz­no­ści świa­tło­wo­do­wej” – doda­je dr inż. Czer­wiń­ski. Stan cie­kło­kry­sta­licz­ny może być rów­nież wyko­rzy­sty­wa­ny np. jako doda­tek do farb, emul­sji czy foli poli­me­ro­wych, któ­ry powo­du­je zmia­nę kolo­ru pod wpły­wem tem­pe­ra­tu­ry.

Smektyczne związki ciekłokrystaliczne

Celem kie­ro­wa­ne­go przez dr. inż. Micha­ła Czer­wiń­skie­go pro­jek­tu w ramach kon­kur­su „Pre­lu­dium” Naro­do­we­go Cen­trum Nauki było otrzy­ma­nie związ­ków cie­kło­kry­sta­licz­nych o jak naj­dłuż­szym sko­ku heli­sy przez mie­sza­nie związ­ków o prze­ciw­nej skręt­no­ści heli­sy, ale o takiej samej budo­wie cen­trum chi­ral­ne­go i róż­nej dłu­go­ści łań­cu­cha achi­ral­ne­go. „Smek­tycz­ne mate­ria­ły cie­kło­kry­sta­licz­ne zbu­do­wa­ne są z czą­ste­czek chi­ral­nych. Takie czą­stecz­ki obra­ca­ją się w prze­strze­ni two­rząc struk­tu­rę heli­ko­idal­ną i w zależ­no­ści od dłu­go­ści, na któ­rej czą­stecz­ki wyko­nu­ją pełen obrót, heli­sa posia­da dłuż­szy lub krót­szy skok. Aby taki mate­riał cie­kło­kry­sta­licz­ny mógł być sto­so­wa­ny w prze­twor­ni­ku trze­ba naj­pierw upo­rząd­ko­wać jego czą­stecz­ki w jed­nym kie­run­ku w komór­ce elek­tro­op­tycz­nej, czy­li nale­ży znisz­czyć struk­tu­rę heli­ko­idal­ną. Im dłuż­szy skok heli­sy, tym łatwiej jest to zro­bić” – mówi dr inż. Czer­wiń­ski. Dzię­ki pro­wa­dzo­nym bada­niom moż­li­we było pozna­nie natu­ry zja­wi­ska zmia­ny skręt­no­ści heli­sy oraz wyja­śnie­nie doświad­czal­nie i wstęp­nie teo­re­tycz­nie jej przy­czyn. Tytuł reali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu to: „Orto­ko­nicz­ne anty­fer­ro­elek­trycz­ne mate­ria­ły cie­kło­kry­sta­licz­ne o dłu­gim sko­ku heli­sy”.

Nowe materiały z lepszymi właściwościami

W ramach przy­zna­ne­go przez NCN pro­jek­tu w kon­kur­sie „Sona­ta”, w Insty­tu­cie Che­mii WAT powsta­ją mate­ria­ły kom­po­zy­to­we skła­da­ją­ce się z opi­sa­nych wyżej cie­kło­kry­sta­licz­nych mate­ria­łów smek­tycz­nych z utwo­rzo­ną w nich sie­cią poli­me­ro­wą i dodat­kiem związ­ków o kształ­cie wygię­tym. „Mate­ria­ły te cha­rak­te­ry­zu­ją się bar­dzo krót­ki­mi i syme­trycz­ny­mi cza­sa­mi prze­łą­cza­nia, a tak­że bar­dzo dużym kątem pochy­le­nia czą­ste­czek w war­stwach smek­tycz­nych, dłu­gim sko­kiem heli­sy oraz bar­dzo dobrą jako­ścią upo­rząd­ko­wa­nia w komór­ce elek­tro­op­tycz­nej” – mówi kie­row­nik pro­jek­tu. Bada­nia powin­ny pozwo­lić na opra­co­wa­nie nowych mate­ria­łów z ulep­szo­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi (szcze­gól­nie z syme­trycz­ny­mi cza­sa­mi prze­łą­cza­nia i dużym kon­tra­stem) dopa­so­wa­ny­mi do nowo­cze­snych, tech­no­lo­gicz­nych potrzeb. Tytuł pro­jek­tu to: „Anty­fer­ro­elek­trycz­ne mate­ria­ły cie­kło­kry­sta­licz­ne do modu­la­to­rów optycz­nych z sub­mi­li­se­kun­do­wy­mi syme­trycz­ny­mi cza­sa­mi prze­łą­cza­nia”.

Od badań podstawowych do konkretnych zastosowań

W pra­cy naukow­ca nie zawsze od razu widać efek­ty, czę­sto nowo syn­te­zo­wa­ne związ­ki znaj­du­ją zasto­so­wa­nie dopie­ro po paru latach. Dr inż. Michał Czer­wiń­ski może jed­nak pochwa­lić się real­ną apli­ka­cją pro­wa­dzo­nych przez sie­bie badań. Wraz z człon­ka­mi swo­je­go zespo­łu brał udział w pro­jek­cie finan­so­wa­nym przez austra­lij­ską fir­mę Zede­lef, pole­ga­ją­cym na zmo­dy­fi­ko­wa­niu meto­dy prze­ka­zy­wa­nia sygna­łu w urzą­dze­niu do bada­nia dna oce­anicz­ne­go – hydro­fo­nu. Do tej pory sygnał elek­trycz­ny musiał być kie­ro­wa­ny z dna oce­anicz­ne­go na powierzch­nię prze­wo­da­mi elek­trycz­ny­mi. Powo­do­wa­ło to wie­le pro­ble­mów zwią­za­nych z jego wraż­li­wo­ścią na „trans­port”. Dr Czer­wiń­ski w ramach pro­jek­tu stwo­rzył mie­sza­ni­nę cie­kło­kry­sta­licz­ną do prze­twor­ni­ka, zamie­nia­ją­ce­go sygnał elek­trycz­ny na sygnał optycz­ny. Dzię­ki temu infor­ma­cja z hydro­fo­nu może być dalej prze­ka­zy­wa­na mniej wraż­li­wym świa­tło­wo­dem.

Ewa Jan­kie­wicz, Moni­ka Przy­był
fot. Mag­da­le­na Wiśniew­ska-Kra­siń­ska

 

 

Attaché wojskowi w WAT

wpis w: Aktualności | 0

Dwu­dzie­stu pię­ciu akre­dy­to­wa­nych w War­sza­wie atta­ché obro­ny odwie­dzi­ło Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną. 12 lute­go w auli im. Wła­dy­sła­wa Ander­sa w Wydzia­le Logi­sty­ki spo­tka­li się ofi­ce­ro­wie z 25 państw. „Bar­dzo miło nam gościć tak licz­ną gru­pę ofi­ce­rów z nie­mal każ­de­go zakąt­ka świa­ta. Cie­szę się, że pozna­cie Pań­stwo nie­co bli­żej naszą Aka­de­mię” – mówił pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król wita­jąc przy­by­łych gości. Pro­rek­tor przed­sta­wił histo­rię, struk­tu­rę orga­ni­za­cyj­ną oraz poten­cjał nauko­wy WAT, a tak­że ofer­tę dydak­tycz­ną uczel­ni. Pod­kre­ślił, iż Aka­de­mia jest jedy­nym tak sze­ro­ko zaan­ga­żo­wa­nym w pra­ce dla woj­ska ośrod­kiem nauko­wo-badaw­czym i dydak­tycz­nym w Pol­sce. Jako jed­na z naj­lep­szych uczel­ni tech­nicz­nych w kra­ju przy­go­to­wu­je dosko­na­le wykształ­co­nych pod wzglę­dem tech­nicz­nym ofi­ce­rów dla Sił Zbroj­nych RP oraz cywil­ne kadry tech­nicz­ne dla sys­te­mu obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa.

W dal­szej czę­ści wizy­ty atta­ché woj­sko­wi zapo­zna­li się z naj­now­szy­mi opra­co­wa­nia­mi naukow­ców z WAT. W Labo­ra­to­rium Zobra­zo­wa­nia Wiel­ko­for­ma­to­we­go oraz Symu­la­cji Roz­sze­rzo­nej Rze­czy­wi­sto­ści Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki zapre­zen­to­wa­no symu­la­to­ry wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści. Ofi­ce­ro­wie mogli oso­bi­ście testo­wać naj­now­sze urzą­dze­nia. W Zakła­dzie Awio­ni­ki i Uzbro­je­nia Lot­ni­cze­go Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa goście zapo­zna­li się z symu­la­to­ra­mi samo­lo­tów, dzię­ki któ­rym stu­den­ci mogą pozna­wać nie tyl­ko ich budo­wę, ale rów­nież zasa­dy dzia­ła­nia. Uwa­gę gości zwró­cił model plat­for­my imi­tu­ją­cej ruch stat­ku powietrz­ne­go, któ­ry został samo­dziel­nie opra­co­wa­ny i zbu­do­wa­ny przez pod­cho­rą­że­go z Aka­de­mii. Nato­miast w Zakła­dzie Kon­struk­cji Spe­cjal­nych Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa przed­sta­wio­no pod­sta­wo­we infor­ma­cje o ten­den­cjach roz­wo­jo­wych bro­ni i amu­ni­cji.

Na zakoń­cze­nie wizy­ty dzię­ku­jąc za miłe przy­ję­cie, goście wrę­czy­li płk. dr. inż. Artu­ro­wi Kró­lo­wi pamiąt­ko­wy ryn­graf. „Pod­czas dzi­siej­szej wizy­ty zapo­zna­li­śmy się z nie­wiel­ką tyl­ko czę­ścią ogrom­nej bazy nauko­wo-dydak­tycz­nej Aka­de­mii, a jeste­śmy pod ogrom­nym wra­że­niem jej poten­cja­łu. Posia­da­cie bar­dzo dużą wie­dzę tech­nicz­ną i tech­no­lo­gie, któ­re pozwa­la­ją kształ­cić waszych żoł­nie­rzy na wyso­kim pozio­mie” – pod­su­mo­wał wizy­tę w WAT atta­ché z Esto­nii.

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek

Nowości wydawnicze

wpis w: Aktualności | 0

Przed­sta­wia­my Pań­stwu naj­now­sze publi­ka­cje Redak­cji Wydaw­nictw WAT. Peł­na ofer­ta wydaw­ni­cza dostęp­na jest na stro­nie Redak­cji w zakład­ce Ofer­ta wydaw­ni­cza.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na znaj­du­je się w wyka­zie wydaw­nictw publi­ku­ją­cych recen­zo­wa­ne mono­gra­fie nauko­we  poziom I – 80 punk­tów. (Komu­ni­kat Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 18 stycz­nia 2019 r. w spra­wie wyka­zu wydaw­nictw publi­ku­ją­cych recen­zo­wa­ne mono­gra­fie nauko­we)

Wykaz wydaw­nictw.

mgr Rena­ta Bor­kow­ska
kie­row­nik Redak­cji Wydaw­nictw WAT

 

 

Autor: Z. Bog­da­no­wicz, B. Nasi­łow­ska

Tytuł: Pod­sta­wy kon­struk­cji maszyn. Pit­ting i mikro­pit­ting kół zęba­tych

ISBN: 978 – 83-7938 – 208-8

Opis: W niniej­szym pod­ręcz­ni­ku aka­de­mic­kim auto­rzy zapre­zen­to­wa­li m.in. wyni­ki swo­ich badań z zakre­su wytrzy­ma­ło­ści sty­ko­wej kół zęba­tych wyko­na­nych ze sta­li węglo­wej wyż­szej jako­ści (C55) pod­da­nych róż­nym zabie­gom powierzch­nio­we­go ulep­sza­nia. Wysi­łek badaw­czy ukie­run­ko­wa­no na obser­wa­cje pit­tin­gu, któ­ry ma istot­ny wpływ na trwa­łość sty­ko­wą kół zęba­tych, wska­zu­jąc jed­no­cze­śnie na mecha­nizm jego powsta­wa­nia. Przed­sta­wio­no moż­li­wość opi­su roz­wo­ju pęk­nięć zmę­cze­nio­wych z wyko­rzy­sta­niem zależ­no­ści z linio­wej i nie­li­nio­wej mecha­ni­ki pęka­nia oraz przy­kład uszko­dze­nia rze­czy­wi­ste­go koła zęba­te­go po eks­plo­ata­cji w pojeź­dzie samo­cho­do­wym, a tak­że zale­ca­ne mate­ria­ły i meto­dy powierzch­nio­we­go ulep­sza­nia kół zęba­tych.

Pod­ręcz­nik może słu­żyć stu­den­tom i mło­dym pra­cow­ni­kom nauko­wym do posze­rze­nia wie­dzy z zakre­su trwa­ło­ści sty­ko­wej kół zęba­tych, pit­tin­gu i mikro­pit­tin­gu w aspek­tach pro­jek­to­wa­nia, wytwa­rza­nia i eks­plo­ata­cji prze­kład­ni zęba­tych.

Autor: S. Bar­to­sie­wicz, M. Ozię­bło, J. Zacha­ra

Tytuł: Cen­tra logi­stycz­ne w Pol­sce. Prze­mia­ny i roz­wój

ISBN: 978 – 83-7938 – 200-2

Opis: Celem głów­nym mono­gra­fii jest uka­za­nie, w jakim sta­dium roz­wo­ju znaj­du­ją się powsta­ją­ce cen­tra logi­stycz­ne, co jest przy­czy­ną takie­go sta­nu i co zro­bić, aby było lepiej.

Głów­ny pro­blem badaw­czy kon­cen­tru­je się wokół zagad­nień doty­czą­cych eko­no­micz­no-orga­ni­za­cyj­ne­go funk­cjo­no­wa­nia cen­trów logi­stycz­nych w Pol­sce, gdzie na pierw­szy plan wysu­wa­ją się gru­py pro­ble­mów doty­czą­cych dzia­łań napraw­czych wspie­ra­ją­cych ich prze­mia­nę i roz­wój. Przed­mio­tem ana­liz i ocen są cen­tra logi­stycz­ne jako pod­mio­ty wpły­wa­ją­ce na roz­wój gospo­dar­ki.

Inten­cją auto­rów było utrzy­ma­nie bli­skie­go związ­ku z prak­ty­ką gospo­dar­czą w przed­sta­wia­niu pro­ble­mu. Stąd też czę­ste odwo­ły­wa­nie się do obec­nie wyko­rzy­sty­wa­nych roz­wią­zań przyj­mo­wa­nych w cen­trach logi­stycz­nych oraz wyni­ków róż­nych nauko­wych badań empi­rycz­nych, odno­szą­cych się do tych pod­mio­tów, szcze­gól­nie w Pol­sce.

Niniej­sza pozy­cja adre­so­wa­na jest zarów­no do prak­ty­ków, jak i teo­re­ty­ków. Mogą nią być zain­te­re­so­wa­ni stu­den­ci kie­run­ków eko­no­micz­nych, jak rów­nież oso­by, któ­re na co dzień mają do czy­nie­nia z cen­tra­mi logi­stycz­ny­mi.

 

Autor: M. Brze­ziń­ski

Tytuł: Mode­lo­wa­nie sys­te­mów i pro­ce­sów logi­stycz­nych w aspek­cie tech­no­lo­gii podwój­ne­go zasto­so­wa­nia

ISBN: 978 – 83-7938 – 219-4

Opis: W opra­co­wa­niu przed­sta­wio­no meto­dy pomia­ru i oce­ny efek­tyw­no­ści sys­te­mów szko­le­nio­wych za pomo­cą róż­nych mode­li ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem mode­lu Kirk­pa­tric­ka. Model ten autor sto­so­wał w bada­niach sys­te­mu szko­le­nia per­so­ne­lu lot­ni­cze­go i przed­sta­wia moż­li­wość jego zasto­so­wa­nia w szko­le­niu per­so­ne­lu bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych. Mono­gra­fia zawie­ra narzę­dzia i meto­dy­kę pomia­ru efek­tów szko­le­nio­wych na poszcze­gól­nych pozio­mach mode­lu Kirk­pa­tric­ka i meto­dy pro­wa­dze­nia badań porów­naw­czych.

Autor: M. Brze­ziń­ski

Tytuł: Oce­na sys­te­mów eks­plo­ata­cji tech­ni­ki wojsk lądo­wych

ISBN: 978 – 83-7938 – 220-0

Opis: Mono­gra­fia jest poświę­co­na pro­ble­ma­ty­ce jed­no­cze­sne­go bada­nia sys­te­mów i pro­ce­sów logi­sty­ki woj­sko­wej i logi­sty­ki w gospo­dar­ce naro­do­wej oraz zagad­nie­niom oce­ny moż­li­wo­ści wza­jem­ne­go zasto­so­wa­nia tech­no­lo­gii reali­za­cji pro­ce­sów logi­stycz­nych. Zawie­ra opra­co­wa­nie teo­re­tycz­ne pod­staw mode­lo­wa­nia koope­ra­cji woj­sko­wo-cywil­nej w aspek­cie reali­za­cji pro­ce­sów logi­stycz­nych podwój­ne­go zasto­so­wa­nia w SZ RP w cza­sie poko­ju, zagro­że­nia mili­tar­ne­go i woj­ny oraz oce­nę mode­li sys­te­mów i pro­ce­sów logi­sty­ki woj­sko­wej i logi­sty­ki cywil­nej w aspek­cie tech­no­lo­gii podwój­ne­go zasto­so­wa­nia. W opra­co­wa­niu przed­sta­wio­no pod­sta­wy mode­lo­wa­nia sys­te­mów i pro­ce­sów logi­stycz­nych, meto­dy ilo­ścio­we w mode­lo­wa­niu sys­te­mów i pro­ce­sów logi­stycz­nych oraz mode­le oce­no­we sys­te­mów i pro­ce­sów logi­stycz­nych w aspek­cie moż­li­wo­ści wza­jem­ne­go wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii logi­stycz­nych sto­so­wa­nych w gospo­dar­ce naro­do­wej i w siłach zbroj­nych. Zapre­zen­to­wa­ne mode­le sys­te­mów logi­stycz­nych w przed­się­bior­stwach i w siłach zbroj­nych zbu­do­wa­no przede wszyst­kim w opar­ciu o ana­li­zy wie­lo­kry­te­rial­ne, ana­li­zy sie­cio­we oraz teo­rię pro­ce­sów sto­cha­stycz­nych. Opra­co­wa­ne mode­le zosta­ły zwe­ry­fi­ko­wa­ne na wie­lu przy­kła­dach z obsza­ru logi­sty­ki w przed­się­bior­stwach i logi­sty­ki woj­sko­wej.

Autor: R. Typiak

Tytuł: Wpływ kon­fi­gu­ra­cji ukła­du akwi­zy­cji obra­zu na ste­ro­wa­nie bez­za­ło­go­wą maszy­ną robo­czą

ISBN: 978 – 83-7938 – 191-3

Opis: Wyni­ki prze­pro­wa­dzo­nych badań doświad­czal­nych, na opra­co­wa­nych ste­ro­wa­nych obiek­tach: osprzę­cie robo­czym oraz plat­for­mie bazo­wej, wyka­za­ły wpływ kon­fi­gu­ra­cji ukła­du akwi­zy­cji obra­zu na efek­tyw­ność ste­ro­wa­nia. Na pod­sta­wie otrzy­ma­nych wyni­ków wysu­nię­to wnio­sek, że ofe­ro­wa­ne w nie­któ­rych maszy­nach roz­wią­za­nia ukła­du akwi­zy­cji obra­zu mogą ogra­ni­czać zdol­ność reali­za­cji czę­ści zadań, pod­czas gdy inne roz­wią­za­nia zapew­nia­ją odczu­wal­nie więk­szą efek­tyw­ność ste­ro­wa­nia i zwięk­szo­ne bez­pie­czeń­stwo pra­cy. Jed­nak­że, w każ­dym z roz­pa­try­wa­nych przy­pad­ków obser­wo­wa­ny był zna­czą­cy wzrost cza­su reali­za­cji zadań wzglę­dem ste­ro­wa­nia zało­go­we­go. Zapro­po­no­wa­na meto­da badaw­cza i przed­sta­wio­ny wskaź­nik oce­ny efek­tyw­no­ści pra­cy mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne do opra­co­wy­wa­nia kon­fi­gu­ra­cji ukła­dów akwi­zy­cji obra­zów dedy­ko­wa­nych dla maszyn wyko­nu­ją­cych spe­cy­ficz­ne zada­nia, bądź do efek­tyw­niej­sze­go wyko­rzy­sta­nia kom­po­nen­tów już ist­nie­ją­cych sys­te­mów wizyj­nych.

Lekcja przywództwa w belgijskiej Royal Military Academy

wpis w: Aktualności | 0

Pod­cho­rą­żo­wie WAT – sierż. pchor. Bar­tło­miej Pod­ko­ściel­ny i st. kpr. pchor. Paweł Pie­trasz­ko – uczest­ni­czy­li w pię­cio­dnio­wej kon­fe­ren­cji „Senior Cadets’ Semi­nar on Leader­ship” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez bel­gij­ską aka­de­mię Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my z Bruk­se­li. Wzię­ło w niej udział pra­wie 80 kade­tów z 18 kra­jów człon­kow­skich i part­ner­skich NATO, m.in. z Hisz­pa­nii, Fran­cji, Gre­cji, Sło­wa­cji, Włoch oraz Szwe­cji. Celem przed­się­wzię­cia było przy­bli­że­nie stu­den­tom woj­sko­wym pro­ble­ma­ty­ki przy­wódz­twa i dowo­dze­nia, koniecz­nej do zro­zu­mie­nia przy obję­ciu pierw­szych sta­no­wisk służ­bo­wych jako dowód­cy plu­to­nu.

Pod­czas każ­de­go dnia trwa­nia kon­fe­ren­cji odby­wa­ły się wykła­dy doty­czą­ce wyzwań przed jaki­mi musi sta­nąć współ­cze­sny dowód­ca. Wśród poru­sza­nych tema­tów były takie zagad­nie­nia jak:  róż­no­rod­ność wizji przy­wódz­twa w każ­dym z kra­jów, śro­do­wi­sko dzia­ła­nia przy­wód­ców, dowo­dze­nie w sytu­acjach kry­zy­so­wych, radze­nie sobie z kon­flik­ta­mi wyni­ka­ją­cy­mi z róż­ni­cy poko­leń wśród pod­wład­nych i prze­ło­żo­nych oraz zna­cze­nie por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych w siłach zbroj­nych. Modu­ły pro­wa­dzi­ła kadra z bar­dzo dużą wie­dzą opar­tą o doświad­cze­nia dowód­cze zdo­by­te pod­czas misji zagra­nicz­nych, mię­dzy inny­mi w Mali i Afga­ni­sta­nie. Nie­zwy­kle cen­nych rad udzie­la­li gene­ra­ło­wie Marc Thys oraz Fre­de­rik Van­si­na, dowód­cy bel­gij­skich Wojsk Lądo­wych oraz Sił Powietrz­nych, któ­rzy wygło­si­li swój pogląd na przy­wódz­two w poszcze­gól­nych rodza­jach sił zbroj­nych.  

Semi­na­rium było rów­nież oka­zją do kształ­to­wa­nia kom­pe­ten­cji inter­per­so­nal­nych w mię­dzy­na­ro­do­wym śro­do­wi­sku. Po każ­dym modu­le tema­tycz­nym, uczest­ni­ków dzie­lo­no na nie­wiel­kie mię­dzy­na­ro­do­we zespo­ły, w ramach któ­rych opra­co­wy­wa­no odpo­wie­dzi na zada­ne pyta­nia i pro­ble­my doty­czą­ce zagad­nień poru­sza­nych na wykła­dach. Każ­da z grup przed­sta­wia­ła swo­ją wizję, co zawsze powo­do­wa­ło oży­wio­ne dys­ku­sje oraz wymia­nę poglą­dów. Skład grup zmie­niał się codzien­nie, dzię­ki cze­mu uczest­ni­cy mogli wza­jem­nie nawią­zać kon­takt. Gospo­da­rzom zale­ża­ło na pozna­niu opi­nii wszyst­kich kade­tów oraz nawią­za­niu zna­jo­mo­ści mię­dzy przed­sta­wi­cie­la­mi poszcze­gól­nych państw.

Pod­czas poby­tu w murach Aka­de­mii, uczest­ni­cy semi­na­rium mogli zapo­znać się z histo­rią, funk­cjo­no­wa­niem oraz ofer­tą edu­ka­cyj­ną RMA. Ponad­to, dzię­ki roz­bu­do­wa­nej infra­struk­tu­rze uczel­ni, moż­li­we było spę­dze­nie wol­ne­go cza­su w atmos­fe­rze mię­dzy­na­ro­do­wej rywa­li­za­cji spor­to­wej.

Udział pod­cho­rą­żych WAT w semi­na­rium był jed­nym z ele­men­tów współ­pra­cy pomię­dzy uczel­nia­mi. W ubie­głym roku stu­den­ci woj­sko­wi z RMA uczest­ni­czy­li w krót­kich tygo­dnio­wych modu­łach orga­ni­zo­wa­nych w WAT.

Bar­tło­miej Pod­ko­ściel­ny, Paweł Pie­trasz­ko
fot. Bar­tło­miej Pod­ko­ściel­ny, Jorick Van Kwi­ken­bor­ne

 

Cyberarmia

wpis w: Aktualności | 0

Pol­ska armia wzbo­ga­ci się o  cyber­żoł­nie­rzy. Plan budo­wy i roz­wo­ju wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni szef MON-u Mariusz Błasz­czak przed­sta­wił pod­czas kon­fe­ren­cji Cyber​.mil​.pl – Inte­gra­cja i roz­wój sys­te­mu cyber­bez­pie­czeń­stwa resor­tu obro­ny naro­do­wej. „Czas na wdro­że­nie cyber­pla­nu” – zapo­wie­dział mini­ster w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Pod­czas kon­fe­ren­cji mini­ster Mariusz Błasz­czak pod­pi­sał decy­zję o powo­ła­niu peł­no­moc­ni­ka do spraw utwo­rze­nia wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni. Został nim płk Karol Molen­da, absol­went Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, ofi­cer z doświad­cze­niem m.in. w Służ­bie Kontr­wy­wia­du Woj­sko­we­go. Jego zada­niem będzie stwo­rze­nie struk­tur, któ­re zabez­pie­czą Pol­skę oraz NATO w cyber­prze­strze­ni. „To dzie­dzi­na bar­dzo mi bli­ska, bo jestem z nią zwią­za­ny przez całe zawo­do­we życie” – mówił płk Molen­da tuż po ode­bra­niu nomi­na­cji. Jed­no­cze­śnie zapo­wie­dział, że jed­nym z jego celów jest teraz utwo­rze­nie Inspek­to­ra­tu Sił Obro­ny Cyber­prze­strze­ni. „Musi­my jak naj­szyb­ciej okre­ślić kom­pe­ten­cje oraz zada­nia Inspek­to­ra­tu” – mówił płk Karol Molen­da.

Nowy rodzaj wojsk

Pra­ce nad stwo­rze­niem cyber­wojsk trwa­ły w resor­cie obro­ny już od pew­ne­go cza­su. „W ubie­głym roku powo­ła­łem zespół, któ­re­go zada­niem było opra­co­wa­nie kon­cep­cji doty­czą­cej cyber­bez­pie­czeń­stwa. Czas na wdro­że­nie cyber­pla­nu” – powie­dział szef MON-u na kon­fe­ren­cji w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. „Zaczy­nam od stwo­rze­nia struk­tu­ry, któ­ra będzie połą­cze­niem Naro­do­we­go Cen­trum Kryp­to­lo­gii oraz Inspek­to­ra­tu Infor­ma­ty­ki MON” – mówił Mariusz Błasz­czak.
Struk­tu­ra sił obro­ny cyber­prze­strze­ni (a doce­lo­wo wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni) ma się opie­rać na Cen­trum Ope­ra­cji Cyber­ne­tycz­nych – ist­nie­ją­cej już w Woj­sku Pol­skim jed­no­st­ce. Mini­ster Błasz­czak zapo­wie­dział, że trzy­krot­nie zwięk­szy się tam licz­ba eta­tów. Zmia­ny cze­ka­ją rów­nież Naro­do­we Cen­trum Kryp­to­lo­gii oraz Inspek­to­rat Infor­ma­ty­ki. Obie insty­tu­cje zosta­ną połą­czo­ne w Naro­do­we Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni, na któ­re­go cze­le sta­nie wła­śnie płk Molen­da.

Cyber­kom­po­nent powsta­nie rów­nież w woj­skach obro­ny tery­to­rial­nej. Pomysł na włą­cze­nie WOT-u w struk­tu­ry cybe­rar­mii opar­to na roz­wią­za­niach ame­ry­kań­skich. Według gen. dyw. Wie­sła­wa Kuku­ły, dowód­cy WOT-u, 40% sił odpo­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo w armii Sta­nów Zjed­no­czo­nych to oso­by słu­żą­ce w Gwar­dii Naro­do­wej. „WOT two­rzy bez wąt­pie­nia potęż­ne zaso­by, na któ­rych moż­na budo­wać ten poten­cjał. 35% naszych żoł­nie­rzy ma wyż­sze wykształ­ce­nie, a 40% wykształ­ce­nie tech­nicz­ne, 15% stu­diu­je, 10% uczy się” – wyli­czał gen. Kuku­ła. Poin­for­mo­wał rów­nież, że w tym roku zosta­nie powo­ła­ny pierw­szy w woj­skach obro­ny tery­to­rial­nej zespół do cyber­wal­ki. A do 2020 roku zosta­nie stwo­rzo­ny cały kom­po­nent liczą­cy 100 spe­cja­li­stów.

MON czeka na ekspertów

Mini­ster Mariusz Błasz­czak zapo­wie­dział inten­syw­ną rekru­ta­cję spe­cja­li­stów do cyber­wojsk. „Klu­czo­wą insty­tu­cją jest tu Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na” – mówił Błasz­czak. Zmia­ny doty­czą­ce nabo­ru na stu­dia roz­po­czę­ły się i nadal trwa­ją. „Zwięk­szy­li­śmy i wciąż zwięk­sza­my limit przy­jęć na stu­dia woj­sko­we. Jesz­cze nie­daw­no na stu­dia na kie­ru­nek kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo przyj­mo­wa­no 15 osób. Dziś ten limit wyno­si 107” – wyja­śniał Tomasz Zdzi­kot, wice­szef MON-u. „Zwięk­sza­my nabór rów­nież na stu­dia na kie­run­ku infor­ma­ty­ka, tele­ko­mu­ni­ka­cja oraz sys­te­my infor­ma­tycz­ne” – dodał. Wice­mi­ni­ster pod­kre­ślał, że Pol­ska od wie­lu lat kształ­ci świet­nych spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie infor­ma­ty­ki. „Nam oczy­wi­ście naj­bar­dziej zale­ży na tych, któ­rzy zde­cy­du­ją się wło­żyć mun­dur ofi­cer­ski lub pod­ofi­cer­ski i zwią­żą się na lata z armią” – mówił Zdzi­kot.

W związ­ku z nowym rodza­jem wojsk WAT uru­cho­mi rów­nież pody­plo­mo­we stu­dia MBA na kie­run­ku cyber­bez­pie­czeń­stwo. Przy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej powsta­nie tak­że liceum infor­ma­tycz­ne. „Jeśli wasze dzie­ci inte­re­su­ją się infor­ma­ty­ką, liceum przy WAT to będzie świet­ne miej­sce, by mogły roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści” – mówił mini­ster obro­ny. Liceum roz­pocz­nie dzia­łal­ność 1 wrze­śnia 2019 roku. Nowo­ścią będzie rów­nież Szko­ła Pod­ofi­cer­ska Infor­ma­ty­ki i Łącz­no­ści w Zegrzu. „Praw­da jest taka, że nie zale­ży nam na majo­rach, puł­kow­ni­kach czy kapi­ta­nach, zale­ży nam na eks­per­tach” – mówił Zdzi­kot.

Niezbędna cyberarmia

Wice­mi­ni­ster Tomasz Zdzi­kot przy­po­mniał, że w 2016 roku NATO uzna­ło cyber­prze­strzeń za jeden z obsza­rów dzia­łań mili­tar­nych. „Zapo­wie­dzia­no, że musi­my się bro­nić w cybe­prze­strze­ni rów­nie sku­tecz­nie jak na lądzie, w powie­trzu czy wodzie” – mówił wice­mi­ni­ster. Powo­łał się rów­nież na sza­cun­ki ame­ry­kań­skie­go rzą­du. Według nich w 2015 roku stwier­dzo­no 77 tys. incy­den­tów godzą­cych w bez­pie­czeń­stwo sie­ci i sys­te­mów infor­ma­tycz­nych wspie­ra­ją­cych rząd USA. „W Pol­sce może­my z kolei dys­ku­to­wać o rapor­tach Agen­cji Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go. Według nich w 2017 roku zgło­szo­no 28 tys. incy­den­tów zagra­ża­ją­cych cyber­prze­strze­ni, 6 tys. z nich się potwier­dzi­ło. Musi­my więc powie­dzieć sobie otwar­cie: dziś zdol­ność zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa sie­ci naro­do­wych i sys­te­mów jest jed­nym z klu­czo­wych czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na bez­pie­czeń­stwo naro­do­we” – mówił Zdzi­kot.

Jak poda­je MON, Pol­ska od listo­pa­da 2018 roku włą­cza się w natow­skie dzia­ła­nia w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa. „Jeste­śmy człon­ka­mi natow­skie­go zespo­łu szyb­kie­go reago­wa­nia na incy­den­ty kom­pu­te­ro­we, któ­ry ma udzie­lać real­nej pomo­cy w przy­pad­ku zagro­żeń” – mówił Tomasz Zdzi­kot. Wice­mi­ni­ster przy­po­mniał rów­nież, że w 2018 roku weszła w życie usta­wa o kra­jo­wym sys­te­mie cyber­bez­pie­czeń­stwa. „Sta­no­wi ona, że MON jest odpo­wie­dzial­ny za bez­pie­czeń­stwo cyber­prze­strze­ni w wymia­rze mili­tar­nym oraz za roz­bu­do­wę zdol­no­ści sił zbroj­nych w peł­nym spek­trum dzia­łań w cyber­prze­strze­ni” – wyja­śniał Zdzi­kot. 

Ewa Kor­sak, Mag­da­le­na Miernicka/Polska Zbroj­na
fot. CO MON, WAT

Konferencja MON na temat cyberbezpieczeństwa – transmisja on-line

wpis w: Aktualności | 0

Już dziś o godz. 13.00 w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod­czas kon­fe­ren­cji pt. „Cyber​.mil​.pl – Inte­gra­cja i roz­wój sys­te­mu cyber­bez­pie­czeń­stwa resor­tu obro­ny naro­do­wej” Mariusz Błasz­czak, mini­ster obro­ny naro­do­wej przed­sta­wi kon­cep­cję budo­wy wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni oraz pakiet dzia­łań zwią­za­nych z roz­wo­jem zdol­no­ści resor­tu obro­ny naro­do­wej w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia trans­mi­sji. Od godz. 13.00 na kana­le YouTu­be Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej będzie moż­na obej­rzeć m. in. deba­tę eks­per­tów na temat sys­te­mu cyber­bez­pie­czeń­stwa resor­tu obro­ny naro­do­wej oraz na temat cyber­prze­strze­ni jako V dome­nie ope­ra­cyj­nej.

Pod­czas kon­fe­ren­cji przed­sta­wio­ny zosta­nie tak­że peł­no­moc­nik do spraw utwo­rze­nia wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni.

W ubie­głym roku, na pole­ce­nie mini­stra Mariu­sza Błasz­cza­ka, pra­co­wał powo­ła­ny w Mini­ster­stwie zespół, któ­re­go zada­niem była ana­li­za dzia­łań reali­zo­wa­nych przez róż­ne insty­tu­cje resor­tu obro­ny naro­do­wej zwią­za­nych z infor­ma­ty­ką, tele­in­for­ma­ty­ką i cyber­bez­pie­czeń­stwem. Celem pra­cy zespo­łu było wypra­co­wa­nie reko­men­da­cji doty­czą­cej wzmoc­nie­nia poten­cja­łu i uspraw­nie­nia pro­ce­sów w tych obsza­rach. Rów­no­le­gle pro­wa­dzo­no pogłę­bio­ne audy­ty bez­pie­czeń­stwa tele­in­for­ma­tycz­ne­go i testy.

Cumulus dla Sky Magic S3 WAT

wpis w: Aktualności | 0

Skocz­ko­wie z Zespo­łu Akro­ba­cyj­ne­go Sky Magic S3 WAT zdo­by­li 3 miej­sce w kate­go­rii EXTREME czwar­tej edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Ple­bi­scy­tu Lot­ni­cze­go Cumu­lu­sy. Pre­sti­żo­we nagro­dy i wyróż­nie­nia naj­lep­szym spor­tow­com lot­ni­czym w sied­miu kate­go­riach zosta­ły wrę­czo­ne pod­czas uro­czy­stej gali w hote­lu Cour­ty­ard by Mar­riott Gdy­nia Water­front.

Miej­sce na podium Sky Magic S3 WAT zapew­nił występ pod­czas Gdy­nia Aero­bal­tic 2018, gdzie zespół wyko­nał skok spa­do­chro­no­wy z fla­gą Pol­ski o rekor­do­wej powierzch­ni 230 metrów kwa­dra­to­wych. Skocz­ko­wie z WAT usta­no­wi­li wów­czas nowy rekord Pol­ski w locie z naj­więk­szą fla­gą naro­do­wą. „Pol­scy spor­tow­cy lot­ni­czy ze swo­ich słow­ni­ków już daw­no wykre­śli­li sło­wo strach. Wzno­szą się na poziom nie­osią­gal­ny dla innych, bo po pro­stu  kocha­ją to, co robią. Ich umie­jęt­no­ści doce­ni­ły set­ki tysię­cy osób, któ­re rano poja­wia­ły się na lot­ni­sku Gdy­nia-Kosa­ko­wo, a wie­czo­rem odwie­dza­ły Bul­war Nad­mor­ski i pla­żę Gdy­nia Śród­mie­ście, aby podzi­wiać poka­zy w noc­nej sce­ne­rii” – wspo­mi­nał wyda­rze­nia z ostat­niej edy­cji Aero­bal­tic wice­pre­zy­dent Gdy­ni ds. roz­wo­ju Marek Łucyk.

Wie­lu Pola­ków to uzna­wa­ni na całym świe­cie, nie­kwe­stio­no­wa­ni mistrzo­wie w róż­nych dys­cy­pli­nach spor­tów lot­ni­czych. Ich talent i nie­zwy­kłe umie­jęt­no­ści lot­ni­cze są nagra­dza­ne w wie­lu mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach. Przy­zna­ne tego­rocz­ne Cumu­lu­sy to podzię­ko­wa­nie za god­ne repre­zen­to­wa­nie Pol­ski i tro­fea zdo­by­te w sezo­nie 2018.

Moni­ka Przy­był

Wię­cej o 4 edy­cji ple­bi­scy­tu Cumul­sy oraz rela­cja na YouTu­be.

 

Podziękowania za zwycięstwo w Mistrzostwach NATO

wpis w: Aktualności | 0

Repre­zen­tan­ci Woj­ska Pol­skie­go, wśród nich dwóch żoł­nie­rzy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­li pierw­sze miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej pod­czas zeszło­rocz­nych 29. Mistrzostw NATO w sza­chach. Mistrzo­stwa roze­gra­no w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki w Lub­bock (Texas).

Pol­scy sza­chi­ści zdo­by­wa­jąc 20,5 pkt. wyprze­dzi­li dru­ży­ny z 9 państw sojusz­ni­czych, w tym bro­nią­cych tytu­łu mistrzow­skie­go Niem­ców. Głów­ne tro­feum dru­ży­no­we – prze­chod­nia sta­tu­et­ka Kró­la Kanu­ta po raz dru­gi gości w naszym kra­ju. Sza­chi­ści poprzez zdo­by­cie Dru­ży­no­we­go Mistrzo­stwa NATO god­nie uczci­li w ten spo­sób 100-lecie odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści.

W skła­dzie zwy­cię­skiej repre­zen­ta­cji WP zna­leź­li się żoł­nie­rze z WAT: ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski i sierż. pchor. Mar­cin Pie­tru­szew­ski, któ­rzy otrzy­ma­li pisem­ne gra­tu­la­cje od Pre­ze­sa Rady Mini­strów Mate­usza Mora­wiec­kie­go oraz Sekre­ta­rza Sta­nu Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej Mar­ka Łapiń­skie­go z oka­zji dru­ży­no­we­go zwy­cię­stwa. „Sek­cja Sza­cho­wa WAT zdo­by­wa­jąc licz­ne nagro­dy co chwi­la przy­no­si chlu­bę naszej Aka­de­mii. Wygra­na na mistrzo­stwach NATO to ogrom­ny suk­ces, któ­re­go ser­decz­nie Wam gra­tu­lu­ję” – mówił Pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król wrę­cza­jąc sza­chi­stom gra­tu­la­cje oraz upo­min­ki.

Sza­chi­ści WAT skła­da­ją szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­row­ni­ko­wi Klu­bu WAT Krzysz­to­fo­wi Cichań­skie­mu za wspie­ra­nie roz­wo­ju kró­lew­skiej gry w Aka­de­mii.

Wszyst­kich pasjo­na­tów kró­lew­skiej gry w Aka­de­mii ser­decz­nie zapra­sza­my na zaję­cia sek­cji, któ­re odby­wa­ją się we wtor­ki o godzi­nie 17.30 w Klu­bie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Tego­rocz­na edy­cja NATOCHESS będzie mia­ła miej­sce w Ber­li­nie.

Rela­cja z mistrzostw

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek

Dwa nowe projekty badawcze z Horyzontu 2020

wpis w: Aktualności | 0

Kolej­ne pro­jek­ty unij­ne­go pro­gra­mu Hory­zont 2020 zosta­ły przy­zna­ne dwóm kon­sor­cjom, w skład któ­rych wcho­dzi Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. Są to pro­jek­ty, któ­re mają wspo­móc dzia­ła­nia orga­nów ści­ga­nia w zapo­bie­ga­niu i zwal­cza­niu ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych, jak rów­nież w wery­fi­ka­cji doku­men­tów i wykry­wa­niu prób kra­dzie­ży toż­sa­mo­ści. Oby­dwa pro­jek­ty będą reali­zo­wa­ne przy współ­udzia­le naukow­ców z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT pod kie­row­nic­twem dr. inż. Mar­ci­na Kowal­skie­go. Kon­sor­cjan­ci z kra­jów człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej, repre­zen­tu­ją­cy prze­mysł, insty­tu­ty nauko­we oraz uczel­nie tech­nicz­ne, roz­pocz­ną bada­nia w dru­giej poło­wie 2019 r. 

Wykrywanie obiektów ukrytych pod ubraniem

Pro­jekt CREST  (Figh­ting Cri­me and Ter­ro­Rism with an IoT-ena­bled Auto­no­mo­us Plat­form based on an Eco­sys­tem of Advan­ced Intel­li­gEn­ce, Ope­ra­tions, and Inve­Sti­ga­tion Tech­no­lo­gies)

ma na celu wypo­sa­że­nie orga­nów ści­ga­nia w zaawan­so­wa­ną plat­for­mę prze­ciw­dzia­ła­nia aktom ter­ro­ry­stycz­nym poprzez wyko­rzy­sta­nie wie­lu eko­sys­te­mów m.in. Inter­ne­tu Rze­czy, sys­te­mów  auto­no­micz­nych, sys­te­mów detek­cji zagro­żeń, jak rów­nież w roz­pro­szo­ną plat­for­mę zarzą­dza­nia sytu­acja­mi kry­zy­so­wy­mi. Zespół badaw­czy WAT odpo­wie­dzial­ny będzie m.in. za opra­co­wa­nie sys­te­mu wykry­wa­nia obiek­tów ukry­tych pod ubra­niem czło­wie­ka. Pro­jekt otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie na 7 mln EUR, z cze­go budżet WAT to 228 750,00 EUR. Lide­rem kon­sor­cjum, skła­da­ją­ce­go się z  23 part­ne­rów z 13 kra­jów Unii Euro­pej­skiej, jest Servi­ciul de Pro­tec­tie si Paza z Rumu­nii.

Zapobieganie próbom kradzieży tożsamości

D4FLY (Detec­ting Docu­ment frauD and iDen­ti­ty on the fly) to trzy­let­ni pro­jekt badaw­czy, któ­re­go celem jest zwięk­sze­nie moż­li­wo­ści orga­nów ści­ga­nia w wery­fi­ka­cji doku­men­tów i wykry­wa­niu prób kra­dzie­ży toż­sa­mo­ści. Wyni­ki pro­jek­tu będą zasto­so­wa­ne do odpra­wy gra­nicz­nej. Bada­nia w zakre­sie wykry­wa­nia fał­szo­wa­nia doku­men­tów, nowo­cze­snych metod bio­me­trycz­nej wery­fi­ka­cji toż­sa­mo­ści poru­sza­ją­cych się osób oraz wykry­wa­nia prób kra­dzie­ży toż­sa­mo­ści będzie pro­wa­dzić 19 part­ne­rów z 10 kra­jów Unii Euro­pej­skiej. Zespół WAT jest odpo­wie­dzial­ny mię­dzy inny­mi za opra­co­wa­nie meto­dy wykry­wa­nia prób kra­dzie­ży toż­sa­mo­ści za pomo­cą obra­zo­wa­nia wie­lo­spek­tral­ne­go oraz za stwo­rze­nie mię­dzy­mo­dal­ne­go sys­te­mu roz­po­zna­wa­nia twa­rzy, bazu­ją­ce­go na obra­zo­wa­niu w zakre­sie dłu­go­fa­lo­wej pod­czer­wie­ni oraz w zakre­sie świa­tła widzial­ne­go. Budżet pro­jek­tu wyno­si 7 mln EUR, z cze­go kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia zadań WAT to 314 687,50 EUR. Kon­sor­cjum kie­ro­wa­ne jest przez fir­mę Veri­dos Gmbh z Nie­miec, lide­ra pro­jek­tu.

Bada­nia nad nowa­tor­ski­mi roz­wią­za­nia­mi bio­me­trycz­ny­mi do iden­ty­fi­ka­cji i wery­fi­ka­cji toż­sa­mo­ści, pro­wa­dzo­ne w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT, wyko­rzy­sty­wa­ne są rów­nież w innym pro­jek­cie Hory­zont 2020. W ramach pro­jek­tu PROTECT, naukow­cy z Aka­de­mii opra­co­wu­ją meto­dę roz­po­zna­wa­nia twa­rzy w zakre­sie dale­kiej pod­czer­wie­ni. Roz­wią­za­nie będzie sto­so­wa­ne do odpra­wy gra­nicz­nej osób.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

1 2 3 4 68