Konkurs MON Kosmos i Autonomia

Kon­kurs na naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską, magi­ster­ską i roz­pra­wę dok­tor­ską z zakre­su tech­no­lo­gii, tech­nik i inży­nie­rii kosmicz­nej i sate­li­tar­nej oraz sys­te­mów auto­no­micz­nych, posia­da­ją­cą poten­cjał zasto­so­wa­nia w obsza­rze obron­no­ści lub bez­pie­czeń­stwa pań­stwa

Zgła­sza­ne do Kon­kur­su pra­ce muszą doty­czyć tech­no­lo­gii, tech­nik i inży­nie­rii kosmicz­nej i sate­li­tar­nej lub sys­te­mów auto­no­micz­nych oraz posia­dać poten­cjał zasto­so­wa­nia w obsza­rze obron­no­ści lub bez­pie­czeń­stwa pań­stwa. Zgło­sze­nia pra­cy do Kon­kur­su może doko­nać wyłącz­nie autor pra­cy.

Kategorie konkursu

Kon­kurs prze­pro­wa­dzo­ny jest w czte­rech kate­go­riach:

 1. kon­kurs na naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską i magi­ster­ską z zakre­su tech­no­lo­gii, tech­nik i inży­nie­rii kosmicz­nej i sate­li­tar­nej posia­da­ją­cej poten­cjał zasto­so­wa­nia w obsza­rze obron­no­ści lub bez­pie­czeń­stwa pań­stwa,
 2. kon­kurs na naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską i magi­ster­ską z zakre­su tech­no­lo­gii, tech­nik i inży­nie­rii sys­te­mów auto­no­micz­nych posia­da­ją­cej poten­cjał zasto­so­wa­nia w obsza­rze obron­no­ści lub bez­pie­czeń­stwa pań­stwa,
 3. kon­kurs na naj­lep­szą roz­pra­wę dok­tor­ską z zakre­su tech­no­lo­gii, tech­nik i inży­nie­rii kosmicz­nej i sate­li­tar­nej posia­da­ją­cej poten­cjał zasto­so­wa­nia w obsza­rze obron­no­ści lub bez­pie­czeń­stwa pań­stwa,
 4. kon­kurs na naj­lep­szą roz­pra­wę dok­tor­ską z zakre­su tech­no­lo­gii, tech­nik i inży­nie­rii sys­te­mów auto­no­micz­nych posia­da­ją­cej poten­cjał zasto­so­wa­nia w obsza­rze obron­no­ści lub bez­pie­czeń­stwa pań­stwa
Kto może być uczestnikiem konkursu
 • Uczest­ni­ka­mi Kon­kur­su w kate­go­rii I i II mogą być oso­by, któ­re obro­ni­ły pra­cę inży­nier­ską lub magi­ster­ską na uczel­ni, mają­cej sie­dzi­bę na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, nie wcze­śniej niż dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r.
 • Uczest­ni­ka­mi Kon­kur­su w kate­go­rii III i IV mogą być oso­by, któ­re obro­ni­ły, nie wcze­śniej niż dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r. roz­pra­wę dok­tor­ską, na pod­sta­wie któ­rej pod­miot dok­to­ry­zu­ją­cy, mają­cy sie­dzi­bę na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, nadał sto­pień nauko­wy dok­to­ra
Nagrody

Suma nagród w Kon­kur­sie wyno­si 86 000 zł.

 • Nagro­da­mi w kate­go­rii I i II są: I miej­sce – 8000 zł, II miej­sce – 5000 zł, III miej­sce – 3000 zł
 • Nagro­da­mi w kate­go­rii III i IV są: I miej­sce  – 12 000 zł, II miej­sce – 9000 zł, III miej­sce – 6000 zł
Co powinno zawierać zgłoszenie do konkursu

Zgło­sze­nie do kon­kur­su powin­no zawie­rać:

 • Wypeł­nio­ny i pod­pi­sa­ny for­mu­larz zgło­sze­nio­wy oraz oświad­cze­nie auto­ra pra­cy doty­czą­ce pozwo­le­nia, w przy­pad­ku przy­zna­nia nagro­dy, na publi­ka­cję i roz­po­wszech­nia­nie pra­cy oraz pre­zen­ta­cji przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej, komór­ki orga­ni­za­cyj­ne MON oraz jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne resor­tu obro­ny naro­do­wej i pod­le­głe lub nad­zo­ro­wa­ne przez nie­go pod­mio­ty
 • Wypeł­nio­ny for­mu­larz zgło­sze­nio­wy w for­ma­cie doc/docx
 • Jeden egzem­plarz pra­cy w wer­sji elek­tro­nicz­nej w for­ma­cie pdf
 • Kopię pra­cy w wer­sji elek­tro­nicz­nej w for­ma­cie pdf, z usu­nię­ty­mi (wyre­tu­szo­wa­ny­mi w spo­sób unie­moż­li­wia­ją­cy ich odczy­ta­nie) dany­mi auto­ra pra­cy oraz uczel­ni
 • Pre­zen­ta­cję na temat pra­cy, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem poten­cja­łu jej zasto­so­wa­nia w obsza­rze obron­no­ści lub bez­pie­czeń­stwa pań­stwa – w for­ma­cie pdf
 • Kopię pre­zen­ta­cji na temat pra­cy, o któ­rej mowa ww. pkt, z usu­nię­ty­mi dany­mi auto­ra oraz uczel­ni – w for­ma­cie pdf
 • Zaświad­cze­nie z uczel­ni lub pod­mio­tu nada­ją­ce­go sto­pień nauko­wy, potwier­dza­ją­ce zło­że­nie i obro­nę prze­sła­nej pra­cy (zaświad­cze­nie powin­no zawie­rać infor­ma­cje o tema­cie pra­cy oraz nazwę jed­nost­ki wyda­ją­cej zaświad­cze­nie)
Termin i forma zgłoszenia do konkursu

Zgło­sze­nie do Kon­kur­su nale­ży kie­ro­wać w ter­mi­nie do 2 paź­dzier­ni­ka 2020 r.

 • w zamknię­tej koper­cie na adres: Depar­ta­ment Nauki i Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go MON, Al. Nie­pod­le­gło­ści 218, 00–911 War­sza­wa.
 • lub za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: sekretariatdnisw@​mon.​gov.​pl.
Regulamin i ocena prac

Lau­re­atów kon­kur­su wyło­ni Kapi­tu­ła Kon­kur­su, któ­rej skład został zatwier­dzo­ny przez Sekre­tarz Sta­nu w MON wła­ści­wy ds. inno­wa­cji. W Kapi­tu­le zasia­da­ją:

 • Prze­wod­ni­czą­cy Kapi­tu­ły – Peł­no­moc­nik Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej do spraw prze­strze­ni kosmicz­nej – ppłk Mar­cin Gór­ka;
 • Szef Inspek­to­ra­tu Imple­men­ta­cji Inno­wa­cyj­nych Tech­no­lo­gii Obron­nych- dyr. dr Paweł Olej­nik;
 • Szef Zarzą­du Ana­liz Wywia­dow­czych i Roz­po­znaw­czych – P2 SG WP – gen. bryg. Nor­bert Iwa­now­ski;
 • Szef Zarzą­du Kie­ro­wa­nia i Dowo­dze­nia – P6 SG WP – płk Piotr Cho­do­wiec.

Szcze­gó­ły doty­czą­ce Kon­kur­su, w tym szcze­gó­ło­we wyma­ga­nia i kry­te­ria oce­ny prac, zawie­ra Regu­la­min.

Źró­dło: mon​.gov​.pl

Nominacje na funkcje prorektorów ds. rozwoju i studenckich

Rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak wrę­czył dziś akty powo­ła­nia na funk­cje pro­rek­to­rów ds. roz­wo­ju i stu­denc­kich Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w kaden­cji 2020–2024.

Funk­cję pro­rek­to­ra ds. roz­wo­ju spra­wo­wać będzie płk dr hab. inż. Jacek Świ­der­ski, prof. WAT. Nato­miast nowym pro­rek­to­rem ds. stu­denc­kich zosta­ła dr hab. Moni­ka Szył­kow­ska, prof. WAT. Rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak wrę­cza­jąc akty nomi­na­cyj­ne pogra­tu­lo­wał pro­rek­to­rom oraz życzył im wie­lu suk­ce­sów zawo­do­wych i owoc­nej współ­pra­cy. Nowo powo­ła­ni pro­rek­to­rzy zapew­ni­li, że doło­żą wszel­kich sta­rań, by rze­tel­nie wywią­zać się z zadań zwią­za­nych ze spra­wo­wa­ny­mi przez nich sta­no­wi­ska­mi.

Wcze­śniej akty powo­ła­nia na funk­cje pro­rek­to­rów w kaden­cji 2020–2024 z rąk rek­to­ra-komen­dan­ta WAT płk. prof. dr. hab. inż. Prze­my­sła­wa Wachu­la­ka otrzy­ma­li: dr hab. inż. Kazi­mierz Wor­wa, prof. WAT – pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia i prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski – pro­rek­tor ds. nauko­wych. Decy­zją Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka, na sta­no­wi­sko pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej został wyzna­czo­ny płk Grze­gorz Kali­ciak, dowód­ca 14 Zachod­nio­po­mor­skiej Bry­ga­dy Obro­ny Tery­to­rial­nej.

Wydzia­ła­mi aka­de­mic­ki­mi Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w kaden­cji 2020–2024 kie­ro­wać będą:

 • płk dr hab. Szy­mon Mit­kow, prof. WAT – dzie­kan Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia,
 • dr hab. inż. Zbi­gniew Tara­pa­ta, prof. WAT – dzie­kan Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki,
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet – dzie­kan Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki,
 • płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzier­ski – dzie­kan Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Mała­chow­ski – dzie­kan Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej,
 • dr hab. inż. Sta­ni­sław Kachel, prof. WAT – dzie­kan Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa,
 • prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski – dzie­kan Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii,
 • płk dr hab. inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski, prof. WAT – dyrek­tor Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki.

Bio­gra­my nowych władz Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dostęp­ne są na stro­nie Uczel­ni.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

Mjr dr inż. Piotr Kędzierski laureatem programu LIDER

To już XI edy­cja kon­kur­su Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w ramach pro­gra­mu LIDER i kolej­ny lau­re­at z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Mjr dr inż. Piotr Kędzier­ski z Insty­tu­tu Mecha­ni­ki i Inży­nie­rii Obli­cze­nio­wej Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej WAT otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie 1 497 875,00 zł na reali­za­cję pro­jek­tu o akro­ni­mie Tube­Ro­Sa (Tubes for Road Safe­ty), w ramach któ­re­go powsta­nie podusz­ka zde­rze­nio­wa nowej gene­ra­cji.

Peł­na nazwa zwy­cię­skie­go pro­jek­tu brzmi: „Tube­Ro­Sa – opra­co­wa­nie inno­wa­cyj­ne­go urzą­dze­nia bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­we­go bazu­ją­ce­go na wer­ty­kal­nych absor­be­rach ener­gii z wyko­rzy­sta­niem zaawan­so­wa­nych metod symu­la­cji w śro­do­wi­sku wir­tu­al­nym”. W ramach pro­jek­tu powsta­nie podusz­ka zde­rze­nio­wa nowej gene­ra­cji bazu­ją­ca na nie­za­leż­nych pio­no­wych ele­men­tach ener­go­chłon­nych.

Podusz­ki  zde­rze­nio­we to pochła­nia­ją­ce ener­gię punk­to­we urzą­dze­nia bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­we­go. Mon­to­wa­ne są przed nie­podat­ny­mi prze­szko­da­mi w celu ogra­ni­cze­nia inten­syw­no­ści zde­rze­nia. Naj­czę­ściej sto­su­je się je na roz­ga­łę­zie­niach dróg, przed wjaz­da­mi do tune­li, pod­po­ra­mi wia­duk­tów, słu­pa­mi zna­ków bra­mo­wych, punk­ta­mi pobo­ru opłat oraz czo­ło­wy­mi odcin­ka­mi barier dro­go­wych. Pro­dukt opra­co­wy­wa­ny przez pra­cow­ni­ków Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest inno­wa­cyj­ny w sto­sun­ku do wyko­rzy­sty­wa­nych aktu­al­nie podu­szek zde­rze­nio­wych. „Głów­ną jego zale­tą jest niska masa i pro­sta kon­struk­cja wyni­ka­ją­ca mię­dzy inny­mi z bra­ku ramy, wspor­ni­ka tyl­ne­go, ele­men­tów pro­wa­dzą­cych oraz sta­bi­li­zu­ją­cych. Auto­no­micz­ność modu­łów podusz­ki spra­wia, że w przy­pad­ku uszko­dze­nia poje­dyn­cze­go modu­łu ist­nie­je moż­li­wość jego szyb­kiej wymia­ny bez inge­ren­cji w pozo­sta­łą część sys­te­mu” – wyja­śnia lau­re­at kon­kur­su mjr dr inż. Piotr Kędzier­ski.

Pro­jekt Tube­Ro­Sa ma zostać zre­ali­zo­wa­ny w cią­gu 36 mie­się­cy. Jego wdra­ża­nie będzie prze­bie­gać dwu­eta­po­wo. W pierw­szym eta­pie zosta­nie opra­co­wa­na kon­struk­cja podusz­ki zde­rze­nio­wej z wyko­rzy­sta­niem symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych. Dru­gi etap to bada­nie pro­to­ty­pów podusz­ki na torze testo­wym z uży­ciem pojaz­dów nor­mo­wych.

Pro­gram Lider skie­ro­wa­ny jest do mło­dych naukow­ców. Jego celem jest posze­rze­nie kom­pe­ten­cji mło­dych uczo­nych w samo­dziel­nym pla­no­wa­niu prac badaw­czych oraz zarzą­dza­niu wła­snym zespo­łem badaw­czym, pod­czas reali­za­cji pro­jek­tów, któ­re mogą być wdro­żo­ne w gospo­dar­ce. W tej edy­cji kon­kur­su do finan­so­wa­nia zakwa­li­fi­ko­wa­no w sumie 60 pro­jek­tów, któ­rych łącz­na kwo­ta wyno­si 84 761 494,30 zł.

Mjr dr inż. Piotr Kędzier­ski jest już kolej­nym lau­re­atem pro­gra­mu Lider z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Dotych­czas bada­nia w ramach tego pro­gra­mu realizowali/realizują: płk dr hab. inż. Jacek Świ­der­ski (lau­re­at edy­cji w 2010 r.), ppłk dr inż. Piotr Nyga (2012), płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak (2013), dr inż. Grze­gorz Biesz­czad (2013), dr inż. Arka­diusz Rubiec (2013), dr inż. Prze­my­sław Zagra­jek (2014), mjr dr inż. Marek Polań­ski (2015) i dr Mar­ta Domań­ska-Michal­ska (2018).

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. i gra­fi­ka: Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej WAT

Infor­ma­cje o XI edy­cji Pro­gra­mu Lider

Lista pro­jek­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do finan­so­wa­nia w ramach Pro­gra­mu LIDER XI

Oferta dydaktyczna WAT na Salonie Maturzystów Perspektywy 2020

Atrak­cyj­ne i przy­szło­ścio­we kie­run­ki stu­diów woj­sko­wych i cywil­nych, cie­ka­we spe­cja­li­za­cje do wybo­ru pod­czas stu­diów, wyma­ga­nia rekru­ta­cyj­ne, nowo­cze­sna baza labo­ra­to­ryj­no-dydak­tycz­na, moż­li­wo­ści dodat­ko­we­go roz­wo­ju, a nawet życie codzien­ne i obo­wiąz­ki stu­den­tów woj­sko­wych – to wszyst­ko pre­zen­tu­je Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na na Salo­nie Matu­rzy­stów Per­spek­tywy 2020.

We wrze­śniu ucznio­wie klas matu­ral­nych wybie­ra­ją przed­mio­ty, któ­re będą zda­wać pod­czas majo­wych egza­mi­nów. Salon Matu­rzy­stów umoż­li­wia im zapo­zna­nie się z ofer­ta­mi edu­ka­cyj­ny­mi szkół wyż­szych, wyma­ga­nia­mi sta­wia­ny­mi kan­dy­da­tom pod­czas rekru­ta­cji, czy spo­so­ba­mi na zebra­nie jak naj­wyż­szej punk­ta­cji we wzo­rach rekru­ta­cyj­nych poszcze­gól­nych uczel­ni. To tak­że moż­li­wość uzy­ska­nia wie­lu nie­zbęd­nych infor­ma­cji, któ­re uła­twią mło­dym ludziom doko­na­nie wybo­ru zgod­ne­go z ich pre­dys­po­zy­cja­mi oraz pomo­gą unik­nąć naj­czę­ściej popeł­nia­nych na egza­mi­nie doj­rza­ło­ści błę­dów.

Ze wzglę­du na trwa­ją­cą pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa wyda­rze­nie zosta­ło zor­ga­ni­zo­wa­ne w for­mu­le wir­tu­al­nej. W tego­rocz­nej edy­cji Salo­nu Matu­rzy­stów, któ­ra odby­wa się w dniach 17–30 wrze­śnia, ucznio­wie naj­star­szych klas lice­ów i tech­ni­ków mogą odwie­dzić wir­tu­al­ne sto­iska 24 uczel­ni w tym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Poszcze­gól­ne infor­ma­cje udzie­la­ne są w kon­kret­nym prze­dzia­le cza­so­wym. I tak w godz. 10:00–13:00 ucznio­wie mogą zapo­znać się z wymo­ga­mi matu­ry 2021, nato­miast w godzi­nach 16.00–19.00 odby­wa­ją się webi­na­ria eks­per­tów i youtu­be­rów edu­ka­cyj­nych.

W ramach Salo­nu Matu­rzy­stów Per­spek­ty­wy 2020, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na przed­sta­wia swo­ją ofer­tę dydak­tycz­ną w sys­te­mie on-line na:

 • Mało­pol­skim Salo­nie Matu­rzy­stów – 17 wrze­śnia,
 • Mazo­wiec­kim Salo­nie Matu­rzy­stów – 21 wrze­śnia,
 • Pomor­skim i Kujaw­sko-Pomor­skim Salo­nie Matu­rzy­stów – 25 wrze­śnia,
 • Pod­la­skim i War­miń­sko-Mazur­skim Salo­nie Matu­rzy­stów – 28 wrze­śnia,
 • Łódz­kim i Świę­to­krzy­skim Salo­nie Matu­rzy­stów – 29 wrze­śnia.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na to jedy­na w Pol­sce uczel­nia kształ­cą­ca na jed­no­li­tych stu­diach magi­ster­skich na 11 kie­run­kach – dla kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych. Ponad­to dla osób cywil­nych pro­wa­dzi stu­dia sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne I stop­nia (inżynierskie/licencjackie), II stop­nia (magi­ster­skie) na ponad 20 kie­run­kach stu­diów, ofe­ru­je też kształ­ce­nie w Szko­le Dok­tor­skiej, stu­dia pody­plo­mo­we oraz inne for­my kształ­ce­nia. Przy Aka­de­mii od ubie­głe­go roku szkol­ne­go swo­ją dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną pro­wa­dzi Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne.

W zakre­sie stu­diów poli­tech­nicz­nych WAT ofe­ru­je kla­sycz­ne kie­run­ki, takie jak: budow­nic­two, che­mia, elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja, ener­ge­ty­ka, infor­ma­ty­ka, mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, czy mecha­tro­ni­ka. Jed­no­cze­śnie odpo­wia­da na współ­cze­sne wyzwa­nia i zapo­trze­bo­wa­nie ryn­ku pra­cy ofe­ru­jąc takie kie­run­ki stu­diów jak: inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na, kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo, bio­cy­ber­ne­ty­ka i inży­nie­ria bio­me­dycz­na, geo­de­zja i kata­ster, infra­struk­tu­ra komu­ni­ka­cyj­na i trans­port mul­ti­mo­dal­ny, inży­nie­ria geo­prze­strzen­na oraz inży­nie­ria sys­te­mów bez­za­ło­go­wych. Uczel­nia ofe­ru­je tak­że inne kie­run­ki kształ­cą­ce kadrę dla potrzeb sze­ro­ko rozu­mia­ne­go bez­pie­czeń­stwa Pań­stwa, np. bez­pie­czeń­stwo naro­do­we, logi­sty­kę oraz zarzą­dza­nie.

Aka­de­mia pro­wa­dzi bada­nia nauko­we oraz pra­ce wdro­że­nio­we i moder­ni­za­cyj­ne w zakre­sie nauk tech­nicz­nych oraz woj­sko­wych. Współ­pra­cu­je z wie­lo­ma kra­jo­wy­mi i zagra­nicz­ny­mi uczel­nia­mi, insty­tu­cja­mi i ośrod­ka­mi nauko­wo-badaw­czy­mi oraz z przed­się­bior­stwa­mi i przed­sta­wi­cie­la­mi biz­ne­su. Wymier­nym efek­tem tej współ­pra­cy jest wymia­na stu­den­tów i pra­cow­ni­ków nauko­wych uczest­ni­czą­cych w reali­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych pro­gra­mów oraz prac i przed­się­wzięć nauko­wych. Wyło­nie­ni w dro­dze kon­kur­su stu­den­ci woj­sko­wi WAT, stu­diu­ją w West Point oraz Anna­po­lis.

Absol­wen­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to pra­cow­ni­cy wyso­ko oce­nia­ni przez pra­co­daw­ców w kra­ju i za gra­ni­cą. Absol­wen­ci stu­diów cywil­nych znaj­du­ją zatrud­nie­nie w wie­lu dzia­łach gospo­dar­ki i gałę­ziach prze­my­słu, zarów­no w fir­mach pań­stwo­wych, jak i pry­wat­nych. Z kolei absol­wen­ci stu­diów woj­sko­wych sta­no­wią znacz­ną część sta­nu oso­bo­we­go kor­pu­su ofi­cer­skie­go Woj­ska Pol­skie­go. WAT sta­no­wi zaple­cze eks­perc­kie i badaw­cze Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej oraz innych resor­tów w zakre­sie tzw. high tech­no­lo­gy, w tym tech­ni­ki woj­sko­wej i tech­no­lo­gii bez­pie­czeń­stwa.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ofer­tą dydak­tycz­ną Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod­czas Salo­nu Matu­rzy­stów Per­spek­ty­wy 2020. Pro­gram dostęp­ny jest na stro­nie tar­gów www​.salon​ma​tu​rzy​stow​.pl oraz na stro­nie WAT rekru​ta​cja​.wat​.edu​.pl.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

Zaproszenie na 24. Festiwal Nauki

W ramach 24. Festi­wa­lu Nauki, naukow­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej opo­wie­dzą o for­ty­fi­ka­cjach Kamień­ca Podol­skie­go, zasto­so­wa­niach tech­nik 3 D w tech­ni­ce i cie­kłych krysz­ta­łach. Zapra­sza­my na wykła­dy naszych pra­cow­ni­ków już 22 i 24 wrze­śnia br.

W związ­ku w sytu­acją epi­de­micz­ną Festi­wal Nauki w tym roku odby­wa się w zmie­nio­nej for­mu­le. Wykła­dy zosta­ną udo­stęp­nio­ne na face­bo­oku WAT oraz na stro­nie Dzia­łu Nauki w zakład­ce „Podziel się wie­dzą”.

Wykła­dy pra­cow­ni­ków Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej:

Wykład pre­zen­tu­je histo­rię powsta­wa­nia oraz stan zacho­wa­nia budow­li for­ty­fi­ka­cyj­nych jed­nej z naj­waż­niej­szych twierdz Rze­czy­po­spo­li­tej Oboj­ga Naro­dów – Kamień­ca Podol­skie­go.

Zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie aktu­al­ny stan wie­dzy na temat tech­nik 3D oraz ich wyko­rzy­sta­nia w tech­ni­ce.

Omó­wio­ne będą pod­sta­wo­we wła­ści­wo­ści cie­kłych krysz­ta­łów oraz przed­sta­wio­ne zosta­ną współ­cze­sne zasto­so­wa­nia tych mate­ria­łów.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej Festi­wa­lu Nauki.

Ser­decz­nie zapra­sza­my!

Naukowcy WAT opracują system FACE-COV™ do wykrywania i monitorowania symptomów zakażenia koronawirusem

 

Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wspól­nie z fir­mą Mil­ton Essex S.A. opra­cu­je sys­tem wykry­wa­ją­cy koro­na­wi­ru­sa. Dodat­ko­wą zale­tą, wyróż­nia­ją­cą sys­tem spo­śród ist­nie­ją­cych na ryn­ku tego typu roz­wią­zań, będzie dzia­ła­nie pre­wen­cyj­ne i kon­tro­la epi­de­micz­na. Zosta­nie wyko­rzy­sta­na meto­da ter­mo­wi­zyj­na, sztucz­na inte­li­gen­cja i iden­ty­fi­ka­cja bio­me­trycz­na. Kon­sor­cjum nauko­wo-prze­my­sło­we, w skład któ­re­go weszła nasza Uczel­nia, otrzy­ma­ło wła­śnie finan­so­wa­nie na reali­za­cję tego pro­jek­tu.

Pro­jekt badaw­czo-roz­wo­jo­wy pt. „FACE-COV™ – sys­te­mo­we roz­wią­za­nie do auto­ma­tycz­ne­go moni­to­ro­wa­nia miejsc publicz­nych meto­dą ter­mo­wi­zyj­ną i detek­cji mar­ke­rów zaka­że­nia SARS-COV2 z uży­ciem sztucz­nej inte­li­gen­cji wraz z opcją iden­ty­fi­ka­cji bio­me­trycz­nej (tago­wa­nie cyfro­we) speł­nia­ją­ce stan­dar­dy wyro­bu medycz­ne­go” został zakwa­li­fi­ko­wa­ny do finan­so­wa­nia w ramach pierw­szej run­dy kon­kur­su 5/1.1.1/2020 Dzia­ła­nie 1.1 „Pro­jek­ty B+R przed­się­biorstw”, Pod­dzia­ła­nie 1.1.1 „Bada­nia prze­my­sło­we i pra­ce roz­wo­jo­we reali­zo­wa­ne przez przed­się­bior­stwa” – Szyb­ka Ścież­ka Koro­na­wi­ru­sy. Finan­so­wa­nie w tym kon­kur­sie otrzy­ma­ło jesz­cze 7 innych pro­jek­tów.

Sys­tem FACE-COV™ będzie umoż­li­wiał nie tyl­ko zdal­ny, pre­cy­zyj­ny pomiar tem­pe­ra­tu­ro­wych symp­to­mów zaka­że­nia na pod­sta­wie obra­zu ter­mo­wi­zyj­ne­go wybra­ne­go frag­men­tu twa­rzy w róż­nych warun­kach oto­cze­nia. Dzię­ki zasto­so­wa­niu algo­ryt­mów sztucz­nej inte­li­gen­cji, któ­re dają bazę do wytwo­rze­nia siat­ki roz­po­znaw­czej punk­tów topo­gra­ficz­nych twa­rzy, pozwa­li na wyeks­por­to­wa­nie tych danych w cza­sie rze­czy­wi­stym do zewnętrz­ne­go sys­te­mu bio­me­trycz­ne­go wyko­rzy­sty­wa­ne­go przez wyspe­cja­li­zo­wa­ne służ­by do pre­wen­cji epi­de­micz­nej.

„Jest to istot­na prze­wa­ga FACE-COV™ w sto­sun­ku do ist­nie­ją­cych roz­wią­zań, ponie­waż dzię­ki tej opcji zysku­je on klu­czo­wą funk­cjo­nal­ność w celu kon­tro­li epi­de­micz­nej. Jed­no­cze­śnie otwar­ta archi­tek­tu­ra i dostęp do wszyst­kich danych, cze­go nie moż­na ocze­ki­wać od zagra­nicz­nych roz­wią­zań zamknię­tych, umoż­li­wia jego inte­gra­cję z każ­dym sys­te­mem infor­ma­tycz­nym obsłu­gu­ją­cym m.in. węzły komu­ni­ka­cyj­ne (np. lot­ni­ska, dwor­ce), przej­ścia gra­nicz­ne, bram­ki kon­tro­l­ne w budyn­kach, tak­że w halach pro­duk­cyj­nych czy przy zej­ściach do kopal­ni, bez jed­no­cze­sne­go obcią­ża­nia same­go modu­łu koniecz­no­ścią ana­li­zy danych bio­me­trycz­nych. Peł­na dowol­ność kon­fi­gu­ra­cji powo­du­je uni­wer­sal­ność zasto­so­wań w róż­nych miej­scach i punk­tach kon­tro­li epi­de­micz­nej” – wyja­śnia dr inż. Krzysz­tof Fir­man­ty z Zakła­du Tech­ni­ki Pod­czer­wie­ni i Ter­mo­wi­zji Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT, gdzie pro­jekt będzie reali­zo­wa­ny.

Jest to już kolej­ny pro­jekt reali­zo­wa­ny przez kon­sor­cjum nauko­wo-prze­my­sło­we Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i Mil­ton Essex S.A. WAT i fir­ma wspól­nie już reali­zu­ją pro­jekt pt. „FOTONICA (Ful­ly-auto­ma­ted Opto­elec­tro­nic Sys­tem for Noni­nva­si­ve Ima­ging in Cli­ni­cal Appli­ca­tions) – Sztucz­na Inte­li­gen­cja wspo­ma­ga­ją­ca zaawan­so­wa­ne roz­wią­za­nia foto­nicz­ne w auto­ma­tycz­nych dia­gno­stycz­nych sys­te­mach medycz­nych” umo­wa nr MAZOWSZE/0167/19–00 z dnia 03.12.2019 r., któ­re­go kie­row­ni­kiem ze stro­ny WAT jest dr inż. Mariusz Kastek.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
gra­fi­ka: WAT

 

Perun – uzbrojony pojazd do zadań bojowych powstał we współpracy z WAT

Posia­da zdal­nie ste­ro­wa­ny moduł uzbro­je­nia wraz z kara­bi­nem maszy­no­wym oraz sys­te­my odstra­sza­nia i śle­dze­nia. Tak wypo­sa­żo­ny jest Perun – auto­no­micz­ny pojazd koło­wy do zadań roz­po­znaw­czych i bojo­wych. Pro­to­typ pojaz­du, któ­re­go współ­twór­ca­mi są naukow­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, prze­szedł już pozy­tyw­ne testy tere­no­we na poli­go­nie woj­sko­wym w Giżyc­ku.

Pojazd powstał w ramach pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go przez Zakła­dy Mecha­nicz­ne Tar­nów (lider), bia­ło­stoc­ką spół­kę STEKOP S.A. oraz Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną. Ze stro­ny WAT w pro­jek­cie uczest­ni­czą naukow­cy z Zespo­łu Radio­elek­tro­ni­ki i Zespo­łu Mecha­tro­ni­ki Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa. Opra­co­wa­ny przez kon­sor­cjum uzbro­jo­ny bez­za­ło­go­wiec prze­zna­czo­ny jest do pro­wa­dze­nia roz­po­zna­nia w bez­po­śred­niej stycz­no­ści wojsk, w tym pene­tra­cję miejsc nie­bez­piecz­nych i nie­do­stęp­nych dla czło­wie­ka, a tak­że do reali­zo­wa­nia zadań wspar­cia ognio­we­go pie­cho­ty i sił spe­cjal­nych. „Ma wyko­ny­wać misje trud­ne, żmud­ne, nie­bez­piecz­ne i w każ­dych warun­kach atmos­fe­rycz­nych. Zna­ko­mi­cie może wspie­rać ochro­nę wojsk i obiek­tów waż­nych ze wzglę­du na bez­pie­czeń­stwo i obron­ność pań­stwa” – pod­kre­śla kpt mgr inż. Kamil Wacła­wik, kie­ru­ją­cy pra­ca­mi reali­zo­wa­ny­mi w Kate­drze Mecha­tro­ni­ki Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT.

Perun został wypo­sa­żo­ny w stan­dar­do­wo zdal­nie ste­ro­wa­ny moduł uzbro­je­nia wraz z kara­bi­nem maszy­no­wym kali­bru 7,62 mm, ale opcjo­nal­nie może to być nawet 12,7 mm. Plat­for­ma, na życze­nie użyt­kow­ni­ka, może posia­dać pakie­ty wypo­sa­że­nia spe­cja­li­stycz­ne­go, m.in. sys­te­my auto­ma­tycz­ne­go wykry­wa­nia ska­żeń che­micz­nych, pro­mie­nio­twór­czych i bio­lo­gicz­nych, aku­stycz­ny sys­tem wykry­wa­nia i loka­li­za­cji bro­ni strze­lec­kiej, reflek­to­ry dio­do­we (szpe­ra­cze) oraz środ­ki oddzia­ły­wa­nia nie­śmier­cio­no­śne­go (takie jak gra­na­ty dym­ne, czy syre­ny dźwię­ko­we).  Oprzy­rzą­do­wa­nie sen­so­rycz­ne plat­for­my dobra­no w taki spo­sób, aby zapew­nić moż­li­wość pro­wa­dze­nia obser­wa­cji dookól­nej i reali­za­cji ste­ro­wa­nia w warun­kach dzien­nych i noc­nych, jak rów­nież w warun­kach wystę­po­wa­nia znacz­ne­go zady­mie­nia i zapy­le­nia. Sys­tem nawi­ga­cji sate­li­tar­nej, zdal­nie ste­ro­wa­na gło­wi­ca obser­wa­cyj­na i ska­ner 3D, pozwa­la­ją na auto­no­micz­ne dzia­ła­nie pojaz­du na dużych odle­gło­ściach oraz samo­czyn­ne poko­ny­wa­nie prze­szkód tere­no­wych.

„WAT w pro­jek­cie odpo­wie­dzial­ny jest za ana­li­zę nie­zbęd­nych wyma­ga­nych para­me­trów tak­tycz­no-tech­nicz­nych pojaz­du, ana­li­zę kwe­stii bez­pie­czeń­stwa użyt­ko­wa­nia pojaz­dów auto­no­micz­nych z uzbro­je­niem oraz opra­co­wa­nie zało­żeń tak­tycz­no-tech­nicz­nych. Stwo­rzy­li­śmy rów­nież kon­cep­cję i wyko­na­li­śmy sta­no­wi­sko dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia pojaz­dem. Nasi naukow­cy uczest­ni­czą w kon­sul­ta­cjach tech­nicz­nych na każ­dym eta­pie reali­za­cji pro­jek­tu, zarów­no w Zakła­dach Mecha­nicz­nych Tar­nów, jak i w sie­dzi­bie fir­my STEKOP” – mówi kpt mgr inż. Kamil Wacła­wik.

Pod­czas reali­za­cji prac badaw­czych, przy współ­udzia­le WAT zosta­ła wyko­na­na symu­la­cja pra­cy pro­to­ty­pu w warun­kach zbli­żo­nych do rze­czy­wi­stych, a tak­że prze­pro­wa­dzo­no wstęp­ne bada­nia po inte­gra­cji pojaz­du z modu­łem uzbro­je­nia. Ponad­to zespół z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest w trak­cie opra­co­wy­wa­nia kon­cep­cji i sce­na­riu­szy uży­cia pro­jek­to­wa­ne­go pojaz­du w róż­nych rodza­jach wojsk. W zbli­ża­ją­cym się eta­pie koń­co­wym pro­jek­tu, zespół WAT wraz z kon­sor­cjan­ta­mi prze­pro­wa­dzi demon­stra­cje pro­to­ty­pu w warun­kach ope­ra­cyj­nych oraz koń­co­we bada­nie wery­fi­ka­cyj­ne zgod­no­ści rezul­ta­tu pro­jek­tu z przy­ję­ty­mi zało­że­nia­mi tech­nicz­no-funk­cjo­nal­ny­mi. Po reali­za­cji badań koń­co­wych opra­co­wa­na zosta­nie koń­co­wa doku­men­ta­cja tech­nicz­na goto­we­go demon­stra­to­ra tech­no­lo­gii. Pod­czas testów tere­no­wych, któ­re odby­ły się nie­daw­no na poli­go­nie woj­sko­wym w Giżyc­ku, spraw­dzo­no już moż­li­wość ste­ro­wa­nia pojaz­dem przy wyko­rzy­sta­niu sta­cjo­nar­ne­go i mobil­ne­go sta­no­wi­ska ope­ra­to­ra. Testy wypa­dły pozy­tyw­nie.

Pro­jekt „Auto­no­micz­ny pojazd koło­wy z modu­łem uzbro­je­nia do zadań roz­po­znaw­czych i bojo­wych” (Umo­wa nr DOB-2P/02/03/2018 z dnia 05.10.2018) współ­fi­nan­so­wa­ny jest przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w ramach Pro­gra­mu Badań Nauko­wych na Rzecz Obron­no­ści i Bez­pie­czeń­stwa Pań­stwa pod nazwą „Przy­szło­ścio­we Tech­no­lo­gie dla Obron­no­ści – Kon­kurs Mło­dych Naukow­ców”. Cał­ko­wi­ta war­tość pro­jek­tu to 7 178 768 zł, w tym finan­so­wa­nie dla WAT wyno­si 502 500,00 zł. Pro­jekt roz­po­czął się  5 paź­dzier­ni­ka 2018 r. Ter­min zakoń­cze­nia jego reali­za­cji upły­wa 4 kwiet­nia 2021 r.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Zakła­dy Mecha­nicz­ne Tar­nów

 

 

Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek odebrał nominację profesorską

Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-komen­dant WAT w latach 2016–2020, ode­brał z rąk Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy nomi­na­cję pro­fe­sor­ską. Uro­czy­stość odby­ła się 16 wrze­śnia w Pała­cu Pre­zy­denc­kim. Ser­decz­ne gra­tu­la­cje gen. bryg. prof. Szczur­ko­wi skła­da­ją wła­dze Uczel­ni i cała spo­łecz­ność aka­de­mic­ka Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek jest absol­wen­tem Wyż­szej Szko­ły Ofi­cer­skiej Wojsk Pan­cer­nych i Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Pra­cę nauko­wą umie­jęt­nie łączył z zawo­do­wą służ­bą woj­sko­wą w jed­nost­kach linio­wych i w insty­tu­cjach cen­tral­nych resor­tu obro­ny naro­do­wej. Umie­jęt­no­ści dowód­cze zdo­by­wał dowo­dząc kolej­no: plu­to­nem, kom­pa­nią i bata­lio­nem, a doświad­cze­nie dydak­tycz­ne pra­cu­jąc jako nauczy­ciel aka­de­mic­ki w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W latach 2005–2008 Szef Logi­sty­ki Urzę­du MON. W latach 2008–2012 zastęp­ca rek­to­ra WAT a w kaden­cji 2012–2016 r. pro­rek­tor ds. woj­sko­wych tej­że uczel­ni. Sto­pień nauko­wy dok­to­ra uzy­skał na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie-Skło­dow­skiej a sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w dys­cy­pli­nie nauki o bez­pie­czeń­stwie w Aka­de­mii Obro­ny Naro­do­wej. W kaden­cji 2016–2020 peł­nił funk­cję rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Jest auto­rem lub redak­to­rem nauko­wym kil­ku­na­stu mono­gra­fii i ponad sie­dem­dzie­się­ciu innych publi­ka­cji, w któ­rych poru­sza zagad­nie­nia zwią­za­ne z kon­flik­ta­mi zbroj­ny­mi, zarzą­dza­niem w sytu­acjach kry­zy­so­wych oraz wyko­rzy­sta­niem sił zbroj­nych i tech­ni­ki woj­sko­wej w neu­tra­li­za­cji zagro­żeń mili­tar­nych i nie­mi­li­tar­nych.

Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej nadał mu tytuł pro­fe­so­ra posta­no­wie­niem z dnia 28 listo­pa­da 2019 roku. Uro­czy­stość wrę­cze­nia aktu nada­nia tytu­łu pro­fe­sor­skie­go odby­ła się 16 wrze­śnia 2020 roku.

 

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. źró­dło: pre​zy​dent​.pl

Pre­zy­dent wrę­czył nomi­na­cje pro­fe­sor­skie

Pamiętamy o pomordowanych w Palmirach

14 wrze­śnia br. dele­ga­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na cze­le z rek­to­rem-komen­dan­tem płk. prof. dr. hab. inż. Prze­my­sła­wem Wachu­la­kiem uczest­ni­czy­ła w uro­czy­sto­ściach upa­mięt­nia­ją­cych ofia­ry maso­wych nie­miec­kich egze­ku­cji w Pal­mi­rach. Pod­cho­rą­żo­wie WAT obję­li war­tę przy gro­bach pomor­do­wa­nych roda­ków.

W tym roku przy­pa­da 81. rocz­ni­ca maso­wych egze­ku­cji doko­na­nych na miesz­kań­cach War­sza­wy przez nie­miec­kie­go oku­pan­ta w Pal­mi­rach w Pusz­czy Kam­pi­no­skiej. Dele­ga­cja WAT na cze­le z rek­to­rem-komen­dan­tem płk. prof. dr. hab. inż. Prze­my­sła­wem Wachu­la­kiem uczest­ni­czy­ła we mszy świę­tej w inten­cji pomor­do­wa­nych, któ­rą na pal­mir­skim cmen­ta­rzu odpra­wił ks. kard. Kazi­mierz Nycz, Metro­po­li­ta War­szaw­ski. Pod­cho­rą­żo­wie z 6 kom­pa­nii 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go WAT zapa­li­li zni­cze na gro­bach ofiar tej tra­ge­dii i obję­li przy nich war­tę.

Pod­czas uro­czy­sto­ści odczy­ta­no list Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy. „Trze­cia Rze­sza zgo­to­wa­ła śmierć co dzie­sią­te­mu z naszych roda­ków i bez mała wszyst­kim współ­o­by­wa­te­lom pocho­dze­nia żydow­skie­go. Prak­tycz­nie w każ­dej pol­skiej rodzi­nie ktoś poległ w wal­ce o nie­pod­le­głość, został zamor­do­wa­ny lub zamę­czo­ny przez hitle­row­ców. Ter­ror, zbrod­nie, prze­śla­do­wa­nia, wycień­cza­ją­ca pra­ca były codzien­ny­mi prze­ży­cia­mi całe­go naro­du. Takie zaś miej­sca kaź­ni, jak Pal­mi­ry, przy­po­mi­na­ją nam rów­nież o tym, że chcia­no nas pozba­wić toż­sa­mo­ści, wła­snej kul­tu­ry i histo­rii, zamie­nić w bez­wol­ną masę, pozba­wio­ną wła­sne­go pań­stwa i przy­wódz­twa” – przy­po­mniał pre­zy­dent Andrzej Duda. Zazna­czył przy tym, że  ofia­ra nie­win­nie prze­la­nej krwi  sta­ła się zobo­wią­za­niem dla przy­szłych poko­leń Pola­ków do budo­wa­nia sil­nej i suwe­ren­nej Ojczy­zny.  „Razem z sojusz­ni­ka­mi kształ­tu­je­my euro­atlan­tyc­ką archi­tek­tu­rę bez­pie­czeń­stwa, któ­ra jest gwa­ran­cją poko­ju w naszym regio­nie. Musi­my też zapew­nić nasze­mu pań­stwu sta­bil­ność wewnętrz­ną, oprzeć je na zasa­dach soli­dar­no­ści i spra­wie­dli­wo­ści, tak by jego osto­ją byli wier­ni, aktyw­ni i miłu­ją­cy Ojczy­znę oby­wa­te­le. Ufam, że tak postę­pu­jąc, wypeł­ni­my prze­sła­nie pły­ną­ce z tego miej­sca” – zazna­czył pre­zy­dent. 

Po odczy­ta­niu Ape­lu Pamię­ci, Kom­pa­nia Repre­zen­ta­cyj­na Woj­ska Pol­skie­go odda­ła sal­wę hono­ro­wą. Dele­ga­cje zło­ży­ły wią­zan­ki kwia­tów i wień­ce na gro­bach pomor­do­wa­nych. Rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak zło­żył wią­zan­kę kwia­tów na gro­bie spo­czy­wa­ją­ce­go tam pod­cho­rą­że­go.

Orga­ni­za­to­ra­mi uro­czy­sto­ści byli m.in. Dyrek­cja Kam­pi­no­skie­go Par­ku Naro­do­we­go, Woje­wo­da Mazo­wiec­ki oraz Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej.

 

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. st. kpr. pchor. Alek­san­dra Bie­nia­ra

 

**************

Cmen­tarz-mau­zo­leum w Pal­mi­rach to szcze­gól­ne miej­sce pamię­ci naro­do­wej Pola­ków. To tu przed osiem­dzie­się­ciu jeden laty, Niem­cy roz­po­czę­li maso­we egze­ku­cje, w wyni­ku któ­rych zgi­nę­ło ponad 2 tysią­ce pol­skich oby­wa­te­li aresz­to­wa­nych przez hitle­row­ców w ramach Nad­zwy­czaj­nej Akcji Pacy­fi­ka­cyj­nej. Egze­ku­cje trwa­ły do 1943 roku. W Pal­mi­rach zosta­li zamor­do­wa­ni wybit­ni przed­sta­wi­cie­le życia poli­tycz­ne­go, spo­łecz­ne­go, kul­tu­ral­ne­go i zawo­do­we­go, w tym m.in.: dzia­łacz ludo­wy mar­sza­łek Sej­mu Maciej Rataj, wice­pre­zy­dent War­sza­wy Jan Pohor­ski, olim­pij­czyk Janusz Kuso­ciń­ski oraz pro­fe­so­ro­wie Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go – Ste­fan Kopeć i Kazi­mierz Zakrzew­ski. Obiekt jest zlo­ka­li­zo­wa­ny na połu­dnie od wsi Pal­mi­ry w gmi­nie Czo­snów w Kam­pi­no­skim Par­ku Naro­do­wym.

1 2 3 4 103