Artykuł współautorstwa dr hab. inż. Anny Kłos opublikowany w „Scientific Reports”

Czy i w jakim stop­niu zmie­ni­ły się meto­dy bada­nia zmian pola gra­wi­ta­cyj­ne­go Zie­mi? Na to pyta­nie odpo­wia­da­ją auto­rzy naj­now­sze­go arty­ku­łu, któ­ry uka­zał się na łamach nauko­we­go perio­dy­ku „Scien­ti­fic Reports”. Współ­au­tor­ką publi­ka­cji jest dr hab. inż. Anna Kłos z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Arty­kuł pt. „Recon­struc­ting GRA­CE-type time-varia­ble gra­vi­ty from the Swarm satel­li­tes” („Rekon­struk­cja za pomo­cą danych z sate­li­tów Swarm zmien­ne­go w cza­sie pola gra­wi­ta­cyj­ne­go Zie­mi uzy­ska­ne­go z misji typu GRACE”) uka­zał się 13 stycz­nia 2021 roku. Jego auto­ra­mi są zna­ni naukow­cy z dzie­dzi­ny geo­de­zji: H. Maja P. Rich­ter, Jür­gen Kusche i Chri­sti­na Lück (Uni­wer­sy­tet w Bonn, Niem­cy), Micha­el G. Side­ris i Ele­na Ran­ge­lo­va (Uni­wer­sy­tet w Cal­ga­ry, Kana­da). W gru­pie tej jest też dr hab. inż. Anna Kłos z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT. 

Publi­ka­cja odno­si się do pro­ble­ma­ty­ki bada­nia zmian pola gra­wi­ta­cyj­ne­go Zie­mi. „Infor­ma­cji na temat mie­sięcz­nych zmian pola gra­wi­ta­cyj­ne­go naszej pla­ne­ty przez ponad 15 lat dostar­cza­ła sate­li­tar­na misja gra­wi­me­trycz­na GRACE (ang. Gra­vi­ty Reco­ve­ry and Cli­ma­te Expe­ri­ment). Obser­wa­cje te mia­ły bez­pre­ce­den­so­we dotąd pokry­cie prze­strzen­ne całe­go glo­bu oraz nie­spo­ty­ka­ną pre­cy­zję. Dane te były z powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wa­ne do badań nauko­wych i ana­liz m. in. zmian pokryw lodo­wych, cyklu hydro­lo­gicz­ne­go Zie­mi (włą­cza­jąc w to powo­dzie oraz susze), zmian mas oce­anicz­nych, ruchów post­gla­cjal­nych wystę­pu­ją­cych na sku­tek odprę­że­nia Zie­mi po ostat­nim zlo­do­wa­ce­niu oraz mecha­ni­zmów trzę­sień Zie­mi. Misja gra­wi­me­trycz­na GRACE zakoń­czy­ła się w czerw­cu 2017 roku. Jej następ­czy­nią jest misja GRACE Fol­low-On (GRACE-FO), któ­ra roz­po­czę­ła się w maju 2018 r. Obser­wa­cje były dostar­cza­ne dopie­ro od czerw­ca 2018 r. Powsta­ła więc 11 mie­sięcz­na prze­rwa w obser­wa­cji pola gra­wi­ta­cyj­ne­go. W oce­nie naukow­ców prze­rwa w obser­wa­cjach pomię­dzy obie­ma misja­mi powin­na być uzu­peł­nio­na, aby zapew­nić cią­głość uzy­ska­nych wyni­ków. Do tego celu wyko­rzy­stu­je się eks­tra­po­la­cję obser­wa­cji GRACE, ich rekon­struk­cję w opar­ciu o mode­le hydros­fe­ry lądo­wej, czy inne obser­wa­cje geo­de­zyj­ne, jak np. GPS (ang. Glo­bal Posi­tio­ning Sys­tem), SLR (ang. Satel­li­te Laser Ran­ging), czy obser­wa­cje wyko­na­ne przez sate­li­tar­ną misję Swarm Euro­pej­skiej Agen­cji Kosmicz­nej (ESA ang. Euro­pe­an Spa­ce Agen­cy), któ­re pozwa­la­ją na wyzna­cze­nie zmian pola gra­wi­ta­cyj­ne­go w cza­sie z roz­dziel­czo­ścią prze­strzen­ną mniej­szą od roz­dziel­czo­ści obser­wa­cji misji GRACE” – tłu­ma­czy dr hab. inż. Anna Kłos.

Auto­rzy arty­ku­łu pre­zen­tu­ją zupeł­nie nowe podej­ście do rekon­struk­cji zmian pola gra­wi­ta­cyj­ne­go w cza­sie wyko­rzy­stu­jąc mie­sięcz­ne dane z misji Swarm. „Kom­bi­na­cja danych z misji Swarm ze skła­do­wy­mi głów­ny­mi pola gra­wi­ta­cyj­ne­go wyzna­czo­ny­mi z misji GRACE pozwa­la na polep­sze­nie roz­dziel­czo­ści prze­strzen­nej map zmian pola gra­wi­ta­cyj­ne­go w cza­sie dostar­cza­nych z samej misji Swarm. Ponad­to, zasto­so­wa­nie tej meto­dy pozwa­la na uzu­peł­nie­nie prze­rwy pomię­dzy misja­mi GRACE i GRACE-FO wyko­rzy­stu­jąc fizycz­ną infor­ma­cję o zmia­nach pola, a nie jak w przy­pad­ku eks­tra­po­la­cji danych – jedy­nie model mate­ma­tycz­ny” – mówi badacz­ka z WAT. Jak twier­dzi zapre­zen­to­wa­ne podej­ście pozwa­la rów­nież na uzy­ska­nie glo­bal­ne­go pokry­cia obser­wa­cja­mi, w prze­ci­wień­stwie do obser­wa­cji GPS wyko­ny­wa­nych jedy­nie punk­to­wo na tzw. geo­de­zyj­nych sta­cjach per­ma­nent­nych.

Publi­ka­cja powsta­ła w wyni­ku współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej pomię­dzy naukow­ca­mi z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz Uni­wer­sy­te­tu w Bonn w ramach reali­za­cji pro­jek­tu Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej „Grant badaw­czy w WAT” nt. „Wyko­rzy­sta­nia nowo­cze­snych tech­nik sate­li­tar­nych do oce­ny zmian śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go w kon­tek­ście bada­nia euro­pej­skich obsza­rów sub­sy­du­ją­cych”, pro­wa­dzo­ne­go pod kie­row­nic­twem prof. dr. hab. inż. Janu­sza Bogu­sza z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. WAT

Konkurs o przyznanie grantu na prace przedwdrożeniowe

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na wspól­nie z Uni­wer­sy­te­tem SWPS, w ramach kon­kur­su Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go „Inku­ba­tor Inno­wa­cyj­no­ści 4.0”, pozy­ska­ła dofi­nan­so­wa­nie na komer­cja­li­za­cję tech­no­lo­gii, któ­re powsta­ły w obu uczel­niach.

Na każ­dej z uczel­ni wyło­nio­ne zosta­ną tech­no­lo­gie o naj­wyż­szym poten­cja­le komer­cja­li­za­cyj­nym, któ­rych stan zaawan­so­wa­nia pozwo­li na przy­go­to­wa­nie ich do peł­nej komer­cja­li­za­cji przy zacho­wa­niu zało­żo­nych reżi­mów cza­so­wych i pozio­mu ich dofi­nan­so­wa­nia. Kon­kurs zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny w opar­ciu o przy­go­to­wa­ne kry­te­ria, któ­re pozwo­lą doko­nać wstęp­nej selek­cji zgło­szo­nych do kon­kur­su tech­no­lo­gii. Jed­nym z kry­te­riów for­mal­nych będzie wpi­sy­wa­nie zgło­szo­nej ini­cja­ty­wy w Kra­jo­we Inte­li­gent­ne Spe­cja­li­za­cje. Tech­no­lo­gie zakwa­li­fi­ko­wa­ne w pierw­szym eta­pie selek­cji zosta­ną pod­da­ne szcze­gó­ło­wej wery­fi­ka­cji przede wszyst­kim pod wzglę­dem ana­li­zy ich poten­cja­łu wdro­że­nio­we­go.

Osta­tecz­ne­go wybo­ru roz­wią­zań badaw­czych i tech­no­lo­gii doko­na 8‑osobowa Rada Inwe­sty­cyj­na, na pod­sta­wie „Regu­la­min kon­kur­su o przy­zna­nie gran­tu na pra­ce przed­wdro­że­nio­we”, w skład któ­rej wej­dą przed­sta­wi­cie­le uczel­ni (po jed­nej oso­bie z WAT i Uni­wer­sy­te­tu SWPS) oraz 6 przed­sta­wi­cie­li śro­do­wisk gospo­dar­czych i fun­du­szy inwe­sty­cyj­nych. Każ­dy z kon­sor­cjan­tów zapro­sił do udzia­łu w Radzie trzech eks­per­tów, któ­rych wie­dza mery­to­rycz­na i doświad­cze­nie biz­ne­so­we pozwo­li doko­nać naj­lep­sze­go wybo­ru tech­no­lo­gii do szyb­kie­go wdro­że­nia. Człon­ko­wie Rady, po zapre­zen­to­wa­niu przez Twór­ców zgło­szo­nych do kon­kur­su tech­no­lo­gii, oce­nią ich poten­cjał wdro­że­nio­wy w opar­ciu o kar­tę oce­ny for­mal­nej i mery­to­rycz­nej. Dla potrzeb spraw­ne­go prze­bie­gu posie­dze­nia Rady Inwe­sty­cyj­nej CTT WAT i CTW USWPS przy­go­tu­je doku­men­ta­cję reko­men­do­wa­nych roz­wią­zań badaw­czych i tech­no­lo­gii wyło­nio­nych we wstęp­nej fazie kon­kur­su. Pre­zen­ta­cje tech­no­lo­gii i posie­dze­nia Rady odbę­dą się w try­bie zdal­nym.

Dzię­ki wspar­ciu pozy­ska­ne­mu z pro­gra­mu Inku­ba­tor Inno­wa­cyj­no­ści 4.0 moż­li­we będzie zwięk­sze­nie roz­po­zna­wal­no­ści ofer­ty komer­cyj­nej i komer­cja­li­za­cyj­nej obu uczel­ni oraz utrwa­le­nie i roz­wój mecha­ni­zmów wspar­cia trans­fe­ru wie­dzy do oto­cze­nia spo­łecz­no-gospo­dar­cze­go. 

W ramach reali­za­cji pro­jek­tu w WAT dofi­nan­so­wa­nych zosta­nie 5 tech­no­lo­gii. Dofi­nan­so­wa­nie w wyso­ko­ści do 100.000 zł net­to (dla każ­dej z tech­no­lo­gii) prze­zna­czo­ne jest na pod­nie­sie­nie pozio­mu TRL lub adap­ta­cję tech­no­lo­gii do wymo­gów przed­się­bior­cy zain­te­re­so­wa­ne­go jej wdro­że­niem.

Ter­min nabo­ru tech­no­lo­gii do kon­kur­su 13 stycz­nia – 15 lute­go 2021 r.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce kon­kur­su zamiesz­czo­no są na stro­nie ctt​.wat​.edu​.pl. W przy­pad­ku pytań zapra­sza­my do kon­tak­tu z pra­cow­ni­ka­mi Cen­trum Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii WAT.

Podchorążowie po świątecznych urlopach zostali zbadani w kierunku COVID-19

W ramach dzia­łań pro­fi­lak­tycz­nych, zwią­za­nych z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­rzy wró­ci­li na uczel­nię po świą­tecz­nej prze­rwie, prze­szli testy na obec­ność SARS-CoV‑2. W akcję pobie­ra­nia wyma­zów od naszych stu­den­tów zaan­ga­żo­wa­li się: Woj­ska Obro­ny Tery­to­rial­nej, Woj­sko­wy Ośro­dek Medy­cy­ny Pre­wen­cyj­nej w Modli­nie oraz Inspek­to­rat Rodza­jów Wojsk DG RSZ.

„Jeste­śmy bar­dzo wdzięcz­ni za pomoc żoł­nie­rzom Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej, Woj­sko­we­mu Ośrod­ko­wi Medy­cy­ny Pre­wen­cyj­nej w Modli­nie oraz Inspek­to­ra­to­wi Rodza­jów Wojsk Dowódz­twa Gene­ral­ne­go RSZ. Ta współ­pra­ca jest dla nas bar­dzo waż­na i za nią dzię­ku­je­my. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na rów­nież wspie­ra inne ośrod­ki w cza­sie epi­de­mii. W ostat­nim cza­sie pod­cho­rą­żo­wie WAT opra­co­wa­li narzę­dzia infor­ma­tycz­ne wyko­rzy­sty­wa­ne przez Dowódz­two WOT w prze­ciw­dzia­ła­niu roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa SARS-CoV‑2. Dziś tery­to­rial­si pomo­gli nam, za co bar­dzo dzię­ku­je­my” – powie­dział rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak. „Wszyst­kim żoł­nie­rzom przy­świe­ca wspól­ny cel – to służ­ba Pol­sce i jej oby­wa­te­lom, któ­ra dziś wyra­ża się w wal­ce z nie­wi­dzial­nym wro­giem. To dosko­na­ły spraw­dzian – dzia­ła­nie w real­nej, nie­za­pla­no­wa­nej sytu­acji, któ­ra doty­czy całe­go kra­ju. I ten spraw­dzian zda­ją zarów­no pod­cho­rą­żo­wie WAT, jak i żoł­nie­rze WOT, któ­rzy od począt­ku są na pierw­szej linii wal­ki z  koro­na­wi­ru­sem. Wspól­ny­mi siła­mi moż­na osią­gnąć napraw­dę wie­le” – pod­kre­śla płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak.  

Celem akcji, któ­ra trwa­ła od 8 do 11 stycz­nia 2021 r., było zba­da­nie sta­nu zdro­wia pod­cho­rą­żych i kadry dowód­czej Bata­lio­nów Szkol­nych WAT pod kątem obec­no­ści koro­na­wi­ru­sa. Było to dzia­ła­nie pro­fi­lak­tycz­ne, któ­re ma zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko zaka­że­nia. Wyma­zy pobie­ra­li spe­cjal­nie prze­szko­le­ni żoł­nie­rze Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej. Nad­zór sani­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­ny nad bada­nia­mi spra­wo­wał Woj­sko­wy Ośro­dek Medy­cy­ny Pre­wen­cyj­nej w Modli­nie. Prze­ba­da­no w sumie 2687 pod­cho­rą­żych i 23 żoł­nie­rzy kadry dowód­czej. Pozy­tyw­ny wynik uzy­ska­ło 11 pod­cho­rą­żych. Zosta­li oni prze­wie­zie­ni do miej­sca izo­la­cji. Trans­port stu­den­tów zapew­nił Inspek­to­rat Rodza­jów Wojsk Dowódz­twa Gene­ral­ne­go RSZ.

Zespo­łom wyma­zo­wym WOT za wysi­łek wło­żo­ny w prze­pro­wa­dze­nie testów, w imie­niu komen­dy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, podzię­ko­wa­li płk mgr inż. Piotr Bawoł – kie­row­nik Zespo­łu Ogól­no­woj­sko­we­go oraz ppłk Dariusz Kania – kie­row­nik Dzia­łu Ogól­ne­go. Żoł­nie­rzom wrę­czo­no upo­min­ki.

Pro­ce­du­rze pobie­ra­nia pró­bek na obec­ność COVID-19 zosta­li pod­da­ni rów­nież stu­den­ci innych uczel­ni woj­sko­wych roz­po­czy­na­ją­cy naukę po świą­tecz­nej prze­rwie.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. DWOT

Badaczka WAT laureatką Programu im. Mieczysława Bekkera

Dr Mar­ta Michal­ska-Domań­ska z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­ła sty­pen­dyst­ką Pro­gra­mu im. Mie­czy­sła­wa Bek­ke­ra. Swój pro­jekt nauko­wy reali­zo­wać będzie na Uni­wer­sy­te­cie Com­plu­ten­se w Madry­cie.

Dr Mar­ta Michal­ska-Domań­ska zosta­ła lau­re­at­ką 3 edy­cji Pro­gra­mu orga­ni­zo­wa­ne­go przez Naro­do­wą Agen­cję Wymia­ny Aka­de­mic­kiej (NAWA). Sty­pen­dium otrzy­ma­ło łącz­nie 135 naukow­ców pra­cu­ją­cych na pol­skich uczel­niach i w innych pol­skich jed­nost­kach nauko­wych. W ramach pro­gra­mu wyja­dą na sty­pen­dia do zagra­nicz­nych ośrod­ków nauko­wych w 26 kra­jach. Dr Michal­ska-Domań­ska podej­mie pra­cę na Uni­wer­sy­te­cie Com­plu­ten­se w Madry­cie, uczel­ni wyso­ko noto­wa­nej w ran­kin­gach świa­to­wych. Tym samym dołą­czy do roz­po­zna­wal­nej na świe­cie gru­py badaw­czej, spe­cja­li­zu­ją­cej się w pla­zmo­wym utle­nia­niu elek­tro­li­tycz­nym (ang. PEO). „W ramach sty­pen­dium prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ną bada­nia, któ­re mają na celu wytwo­rze­nie i cha­rak­te­ry­za­cję war­stwy tlen­ku na powierzch­ni fazy inter­ma­te­li­czej FeAl z zasto­so­wa­niem pla­zmo­we­go utle­nia­nia elek­tro­li­tycz­ne­go” – wyja­śnia sty­pen­dyst­ka. Bada­nia nauko­we na madryc­kiej uczel­ni będzie pro­wa­dzić przez 4 mie­sią­ce.

„Otrzy­ma­nie pre­sti­żo­we­go sty­pen­dium im. Bek­ke­ra jest dla mnie wiel­kim zaszczy­tem. Dołą­czy­łam do gro­na pol­skich naukow­ców, któ­rzy otrzy­ma­li moż­li­wość reali­za­cji swo­ich pomy­słów badaw­czych we współ­pra­cy z wybit­ny­mi spe­cja­li­sta­mi z wio­dą­cych zagra­nicz­nych ośrod­ków nauko­wych. Jest to dla mnie duże wyróż­nie­nie i ogrom­na radość” – mówi dr  Michal­ska-Domań­ska. Doda­je, że sty­pen­dium przy­czy­ni się do wzmoc­nie­nia umię­dzy­na­ro­do­wie­nia WAT. „Moim celem jest nawią­za­nie trwa­łej współ­pra­cy pomię­dzy naszą uczel­nią i Com­plu­ten­se Uni­ver­si­ty of Madrid, co będzie wstę­pem do apli­ko­wa­nia o wspól­ne pro­jek­ty badaw­cze i roz­wo­jo­we w przy­szło­ści. Nawią­za­na współ­pra­ca uła­twi tak­że wymia­nę aka­de­mic­ką oraz pro­wa­dze­nie dal­szych wspól­nych badań mię­dzy naukow­ca­mi obu jed­no­stek nauko­wych” – komen­tu­je.

W ramach Pro­gra­mu im. Mie­czy­sła­wa Bek­ke­ra Naro­do­wa Agen­cja Wymia­ny Aka­de­mic­kiej wspie­ra naukow­ców ze wszyst­kich dzie­dzin nauki. Wśród tego­rocz­nych sty­pen­dy­stów naj­więk­sza gru­pa repre­zen­tu­je nauki przy­rod­ni­cze (44 oso­by). Pozo­sta­łe dzie­dzi­ny to kolej­no: nauki spo­łecz­ne (30 osób), nauki inży­nie­ryj­ne i tech­nicz­ne (28 osób), nauki huma­ni­stycz­ne (16 osób), nauki medycz­ne i o zdro­wiu (13 osób), nauki rol­ni­cze (4 oso­by). Naj­więk­sza gru­pa naukow­ców wyje­dzie na sty­pen­dia do ośrod­ków w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Nie­miec. Naukow­cy poja­dą też m.in. do ośrod­ków w Austra­lii, Austrii, Bel­gii, Cze­chach, Danii, Fin­lan­dii, Fran­cji, Gre­cji, Hisz­pa­nii, Holan­dii, Irlan­dii, Japo­nii, Kana­dzie, Korei Połu­dnio­wej, Mek­sy­ku, Nowej Zelan­dii, Por­tu­ga­lii, Sin­ga­pu­rze, Sło­we­nii, Szwaj­ca­rii, Szwe­cji, na Węgrzech oraz we Wło­szech. W sumie, w ramach roz­strzy­gnię­tych dotych­czas trzech edy­cji Pro­gra­mu im. Bek­ke­ra, sty­pen­dy­sta­mi NAWA zosta­ło ponad 400 naukow­ców. 

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Mag­da­le­na Wiśniew­ska
-Kra­siń­ska

Lista sty­pen­dy­stów NAWA w trze­ciej edy­cji Pro­gra­mu im. Bek­ke­ra

Bąbelkowe wykresy studentów WAT najciekawsze w konkursie Liczbowy zawrót głowy

Czy za pomo­cą wykre­su bąbel­ko­we­go (bub­ble chart) moż­na porów­nać sta­tyst­ki zaka­żeń i zgo­nów spo­wo­do­wa­nych pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, albo zwi­zu­ali­zo­wać dane naj­po­pu­lar­niej­szych języ­ków pro­gra­mo­wa­nia? Jak naj­bar­dziej. Udo­wod­ni­li to stu­den­ci-pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – Mak­sy­mi­lian Trze­ciak i Mate­usz Mater­lak, lau­re­aci  kon­kur­su Licz­bo­wy zawrót gło­wy.

Kon­kurs na naj­cie­kaw­szy wykres bub­ble chart bądź geo­gra­phic bub­ble chart w opro­gra­mo­wa­niu MATLAB adre­so­wa­ny był do stu­den­tów i dok­to­ran­tów. Zada­niem było zobra­zo­wa­nie w cie­ka­wy spo­sób za pomo­cą wykre­su bąbel­ko­we­go danych doty­czą­cych kon­kret­ne­go zja­wi­ska fizycz­ne­go, eko­no­micz­ne­go lub spo­łecz­ne­go. Kon­kurs został zor­ga­ni­zo­wa­ny przez fir­mę Opro­gra­mo­wa­nie Nauko­wo-Tech­nicz­ne. Pod­czas jego roz­strzy­gnię­cia 21 grud­nia 2020 r. wyło­nio­no trzech lau­re­atów. Wśród nich dwóch z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Dru­gie miej­sce zajął sierż. pchor. Mak­sy­mi­lian Trze­ciak, stu­dent V roku kie­run­ku lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa WAT. Stu­dent skon­cen­tro­wał się na pro­ble­ma­ty­ce aktu­al­nej sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej. Opra­co­wa­ny przez nie­go wykres przed­sta­wia cał­ko­wi­tą licz­bę zaka­żeń i zgo­nów spo­wo­do­wa­nych zaka­że­niem SARS-CoV‑2 wybra­nych państw euro­pej­skich ze wska­za­niem ich popu­la­cji i PKB na oso­bę. Jak pod­kre­śla autor, taka licz­ba róż­nych danych dosko­na­le pre­zen­tu­je się na wykre­sie bąbel­ko­wym.

„Wiel­kość bąbli odwzo­ro­wu­je popu­la­cję dane­go pań­stwa, a kolor – war­tość PKB na oso­bę. Wykres ma na celu porów­na­nie sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej państw oraz jed­no­cze­śnie wska­zu­je, czy war­tość PKB na oso­bę prze­kła­da się na rezul­ta­ty wal­ki z pan­de­mią” – pod­kre­śla autor pro­jek­tu. Udział w tego typu kon­kur­sach jest dla nie­go bar­dzo waż­ny, ponie­waż pozwa­la mu roz­wi­jać zain­te­re­so­wa­nia zwią­za­ne z pro­gra­mo­wa­niem oraz spraw­dzać naby­te już umie­jęt­no­ści. „Myślę, że sam pomysł na wykres mógł­by zostać wyko­rzy­sta­ny w celu ana­li­zo­wa­nia danych epi­de­mio­lo­gicz­nych”– doda­je pchor. Trze­ciak. To nie pierw­szy jego pro­jekt, któ­ry powstał w śro­do­wi­sku MATLAB. Poprze­dzi­ła go pra­ca inży­nier­ska napi­sa­na w for­mie pro­gra­mu do obli­czeń tur­bi­no­wych sil­ni­ków odrzu­to­wych, pod kie­run­kiem prof. Ryszar­da Cha­chur­skie­go.

Zdo­byw­cą trze­cie­go miej­sca w kon­kur­sie jest kpr. pchor. Mate­usz Mater­lak, stu­dent 4 roku kie­run­ku elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja na Wydzia­le Elek­tro­ni­ki WAT. Uży­wa­jąc wyma­ga­ne­go w regu­la­mi­nie kon­kur­su wykre­su bub­ble chart, stu­dent zwi­zu­ali­zo­wał dane na temat 10 naj­po­pu­lar­niej­szych języ­ków pro­gra­mo­wa­nia w 2020 roku. „W mojej pra­cy kon­kur­so­wej każ­dy poje­dyn­czy bąbe­lek odpo­wia­da za inny język pro­gra­mo­wa­nia. Bąbel­ki cha­rak­te­ry­zu­ją się tym, że każ­dy ma inny kolor i inny roz­miar, oś x odpo­wia­da za licz­bę miejsc pra­cy, oś y zaś za śred­nią rocz­ną pen­sję w $. W celu wska­za­nia popu­lar­no­ści języ­ków zasto­so­wa­łem róż­ną wiel­kość bąbel­ków, im więk­szy, tym popu­lar­niej­szy język” – mówi kpr. pchor. Mate­usz Mater­lak.

Wykres bub­ble chart, podob­nie jak punk­to­wy, osa­dzo­ny jest w kar­te­zjań­skim ukła­dzie współ­rzęd­nych. Wywo­łu­je się go pole­ce­niem ‘bub­ble­chart’, poda­jąc mini­mum 3 argu­men­ty: poło­że­nie x i y oraz war­tość w tym poło­że­niu, czy­li wiel­kość „bąbel­ka”. Moż­na wyko­rzy­stać róż­ne kolo­ry do roz­róż­nia­nia odręb­nych kate­go­rii.

Naj­cie­kaw­sze wykre­sy zosta­ły wyróż­nio­ne nagro­da­mi rze­czo­wy­mi. Zwy­cięz­com ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

Wię­cej infor­ma­cji o kon­kur­sie Licz­bo­wy zawrót gło­wy na stro­nie Opro­gra­mo­wa­nie Nauko­wo-Tech­nicz­ne

 

Certyfikacja Wewnętrznego Systemu Kontroli przez Centrum Certyfikacji Jakości

Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej (CCJ WAT) jest upo­waż­nio­ne do pro­wa­dze­nia cer­ty­fi­ka­cji zgod­no­ści i kon­tro­li funk­cjo­no­wa­nia Wewnętrz­ne­go Sys­te­mu Kon­tro­li (WSK). W ramach swo­jej dzia­łal­no­ści  CCJ wyda­ło już ponad 480 cer­ty­fi­ka­tów na zgod­ność z Wewnętrz­nym Sys­te­mem Kon­tro­li.

Kon­tro­la obro­tu towa­ra­mi o zna­cze­niu stra­te­gicz­nym sta­no­wi istot­ny ele­ment poli­ty­ki bez­pie­czeń­stwa w wymia­rze kra­jo­wym i glo­bal­nym. Doty­czy wspól­nych dzia­łań podej­mo­wa­nych przez przed­się­bior­ców i admi­ni­stra­cję rzą­do­wą, zwią­za­nych z obro­tem z zagra­ni­cą towa­ra­mi, tech­no­lo­gia­mi i usłu­ga­mi o zna­cze­niu stra­te­gicz­nym dla bez­pie­czeń­stwa pań­stwa, a tak­że dla utrzy­ma­nia mię­dzy­na­ro­do­we­go poko­ju i bez­pie­czeń­stwa. Sta­je się głów­nym fila­rem poli­ty­ki zagra­nicz­nej i bez­pie­czeń­stwa NATO i Unii Euro­pej­skiej.

Zasa­dy obro­tu z zagra­ni­cą towa­ra­mi o zna­cze­niu stra­te­gicz­nym regu­lu­je Usta­wa z dnia 29 listo­pa­da 2000 r. o obro­cie z zagra­ni­cą towa­ra­mi, tech­no­lo­gia­mi i usłu­ga­mi o zna­cze­niu stra­te­gicz­nym dla bez­pie­czeń­stwa pań­stwa, a tak­że dla utrzy­ma­nia mię­dzy­na­ro­do­we­go poko­ju i bez­pie­czeń­stwa z późn. zm. Towa­ry o zna­cze­niu stra­te­gicz­nym podzie­lo­no na: uzbro­je­nie i pro­duk­ty podwój­ne­go zasto­so­wa­nia (dual-use items) zgod­nie z kla­sy­fi­ka­cją okre­ślo­ną w Roz­po­rzą­dze­niu Rady Wspól­no­ty Euro­pej­skiej nr 428/2009  z dnia 5 maja 2009 r. Obrót może obej­mo­wać: wywóz, przy­wóz, trans­fer wewnątrz­u­nij­ny lub tran­zyt, ale tak­że mniej oczy­wi­ste for­my jak: usłu­gę pośred­nic­twa i pomo­cy tech­nicz­nej.

Utrzy­my­wa­nie i dosko­na­le­nie sys­te­mu WSK w orga­ni­za­cji ma na celu przede wszyst­kim zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa praw­ne­go trans­ak­cji, a w przy­pad­ku obro­tu uzbro­je­niem praw­nie wyma­ga­na jest cer­ty­fi­ka­cja zgod­no­ści tego sys­te­mu. Cer­ty­fi­ka­cję mogą prze­pro­wa­dzać tyl­ko upo­waż­nio­ne jed­nost­ki posia­da­ją­ce akre­dy­ta­cję w ramach gene­ral­ne­go sys­te­mu akre­dy­ta­cji. Na pod­sta­wie Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Gospo­dar­ki z 6 maja 2013 r. (Poz. 525) Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej (CCJ WAT) zosta­ło upo­waż­nio­ne do pro­wa­dze­nia cer­ty­fi­ka­cji zgod­no­ści i kon­tro­li funk­cjo­no­wa­nia wewnętrz­ne­go sys­te­mu kon­tro­li.

Zasa­dy cer­ty­fi­ka­cji sys­te­mu WSK sto­so­wa­ne przez Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści są zamiesz­czo­ne na stro­nie inter­ne­to­wej: www​.ccj​.wat​.edu​.pl. Zapra­sza­my do kon­tak­tu poprzez stro­nę lub bez­po­śred­nio z koor­dy­na­to­rem WSK. W celu zdo­by­cia wie­dzy w zakre­sie sys­te­mu WSK i innych sys­te­mów zarzą­dza­nia zapra­sza­my do udzia­łu w naszych szko­le­niach.

Tekst i fot. Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści WAT

Komunikat MON: Wojskowi studenci stworzą nowe drony

Ogło­szo­ny dziś kon­kurs ma na celu przede wszyst­kim opra­co­wa­nie i reali­za­cję pro­jek­tów bez­za­ło­go­wych sys­te­mów, a tak­że wspie­ra­nie, i roz­wój poten­cja­łu badaw­cze­go. Jed­nym z pozo­sta­łych celów jest zwięk­sze­nie zain­te­re­so­wa­nia stu­den­tów i dok­to­ran­tów uczel­ni woj­sko­wych w poszu­ki­wa­niu inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań na rzecz bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści pań­stwa. Pro­jek­ty BSP/BSM będą oce­nia­ne pod kątem moż­li­wo­ści śle­dze­nia i roz­po­zna­nia celu, moż­li­wo­ści bojo­wych, moż­li­wo­ści moni­to­rin­gu tere­nu oraz moż­li­wo­ści okre­ślo­nych pomia­rów, np. pozio­mu zanie­czysz­cze­nia.

Roz­strzy­gnię­cie  kon­kur­su, któ­ry skła­da się z II eta­pów nastą­pi 8 czerw­ca 2021 roku (I etap do 31.01.2021 r., II etap 14.02.2021 r.).

Jed­nym z prio­ry­te­tów Mariu­sza Błasz­cza­ka, mini­stra obro­ny naro­do­wej jest więk­sze wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu pol­skich naukow­ców na rzecz Woj­ska Pol­skie­go i pol­skie­go prze­my­słu obron­ne­go. W Mini­ster­stwie Obro­ny Naro­do­wej trwa­ją pra­ce nad doku­men­tem okre­śla­ją­cym cele i kie­run­ki badań nauko­wych na potrze­by obron­no­ści pań­stwa w per­spek­ty­wie 15-let­niej. Doku­ment prze­wi­dy­wać ma wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu nie tyl­ko resor­tu obro­ny naro­do­wej, ale rów­nież pol­skich naukow­ców, kra­jo­wych pod­mio­tów nauko­wo-badaw­czych, klu­czo­wych dla opra­co­wa­nia tech­no­lo­gii na potrze­by Woj­ska Pol­skie­go.

W 2020 roku szef MON powo­łał Depar­ta­ment Inno­wa­cji, któ­re­go jed­nym z zadań jest ini­cjo­wa­nie i two­rze­nie mecha­ni­zmów wspar­cia poli­ty­ki inno­wa­cyj­no­ści w śro­do­wi­sku nauko­wo-badaw­czym resor­tu, w tym orga­ni­za­cja kon­kur­sów mają­cych na celu wspar­cie dzia­łal­no­ści nauko­wo-badaw­czej.

Źró­dło: MON

Regu­la­min i aktu­al­ne infor­ma­cje doty­czą­ce kon­kur­su dostęp­ne są na stro­nie Biu­ra Karier WAT.

Najlepsi żołnierze sportowcy mobilizują do ćwiczeń

4 stycz­nia rusza­ją Woj­sko­we Ferie onli­ne – Ćwicz z nami! Naj­lep­si żoł­nie­rze spor­tow­cy razem z rodzi­na­mi i przy­ja­ciół­mi zachę­ca­ją do wspól­nych ćwi­czeń. W cza­sie ferii, któ­re według zale­ceń epi­de­mio­lo­gów war­to spę­dzić w domu, pomo­gą  dbać o for­mę fizycz­ną i wzmac­niać w ten spo­sób ogól­ną kon­dy­cję, wytrzy­ma­łość i odpor­ność. Od ponie­dział­ku do piąt­ku przez całe ferie będzie moż­na poznać taj­ni­ki tre­nin­gów i róż­ne dys­cy­pli­ny spor­to­we: lek­ko­atle­ty­kę, zapa­sy, strze­lec­two, wio­ślar­stwo, bia­th­lon, MMA. Kapral Mar­cin Lewan­dow­ski będzie ćwi­czył razem ze swo­imi cór­ka­mi, któ­re mają 5 i 7 lat, Tomasz Majew­ski pla­nu­je zaję­cia z synem. Zoba­czy­my tak­że trój­kę zapa­śni­ków: st. chor. sztab. rez. Józef Tracz będzie ćwi­czył z bra­tan­kiem st. szer. Micha­łem Tra­czem oraz st. szer. Dawi­dem Klim­kiem.  Razem tre­no­wać będzie tak­że mał­żeń­stwo bia­th­lo­ni­stów ppor. Kry­sty­na Guzik i szer. rez. Grze­gorz Guzik. Pozo­sta­li żoł­nie­rze zawod­ni­cy zapro­si­li do wspól­nych zajęć swo­ich spor­to­wych przy­ja­ciół np. szer. Rado­sław Kawęc­ki – Oty­lię Jędrzej­czak, szer. Mate­usz Ber­na­tek – Andrze­ja Supro­na. Cie­ka­wie zapo­wia­da się też spo­tka­nie kpr. rez. Damia­na Jani­kow­skie­go i st. szer. Agniesz­ki Wiesz­czek-Kor­dus.  Strza­łem w dzie­siąt­kę może oka­zać się wspól­ny tre­ning  kpr. Karo­li­ny Kowal­czyk  i Rena­ty Mau­er-Różań­skiej. „Bez lania wody” – obie­cu­ją pły­wacz­ki szer. Ali­cja Tchórz i wio­ślarz Paweł Rań­da. 

Szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram „Woj­sko­wych Ferii onli­ne”: 

W ponie­dzia­łek (4.01.) zaję­cia popro­wa­dzą szer. Mate­usz Ber­na­tek, srebr­ny meda­li­sta Mistrzostw Świa­ta 2017 w zapa­sach w sty­lu kla­sycz­nym i Andrzej Supron pre­zes Pol­skie­go Związ­ku Zapa­śni­cze­go, srebr­ny meda­li­sta IO Moskwa 1980. 

We wto­rek (5.01.) zaję­cia popro­wa­dzą st. szer. Mari­ka Popo­wicz uczest­nicz­ka IO Lon­dyn 2012 i Rio de Jane­iro 2016, dwu­krot­na brą­zo­wa meda­list­ka Mistrzostw Euro­py 2010, 2012 w bie­gu szta­fe­to­wym 4x100m i st. sierż. rez. Seba­stian Chma­ra dwu­krot­ny Halo­wy Mistrz Świa­ta Walen­cja 1998 i Moeba­shi 1999.  

W śro­dę (6.01.) zaję­cia popro­wa­dzą szer. Ali­cja Tchórz Mistrzy­ni Euro­py 2019 na krót­kim base­nie, uczest­nicz­ka IO Lon­dyn 2012 i Rio de Jane­iro  2016 oraz Paweł Rań­da, srebr­ny meda­li­sta IO Pekin 2008 w wio­ślar­stwie (czwór­ka bez ster­ni­ka wagi lek­kiej). 

W czwar­tek (7.01.) zaję­cia popro­wa­dzą kpr. Karo­li­na Kowal­czyk dru­ży­no­wa Mistrzy­ni Świa­ta 2014 w strze­lec­twie na 300 m i Rena­ta Mau­er-Różań­ska, Mistrzy­ni Olim­pij­ska Atlan­ta 1996 i Syd­ney 2000 w strze­lec­twie oraz brą­zo­wa meda­list­ka IO Atlan­ta 1996. 

W pią­tek (8.01.) zaję­cia popro­wa­dzi Tomasz Majew­ski dwu­krot­ny zło­ty meda­li­sta IO Pekin 2008 i Lon­dyn 2012 w pchnię­ciu kulą. 

W ponie­dzia­łek (11.01.) zaję­cia popro­wa­dzą ppor. Kry­sty­na Guzik trzy­krot­na meda­list­ka Mistrzostw Świa­ta w bia­th­lo­nie, uczest­nicz­ka IO 2006, 2010, 2014, 2018 i szer. rez. Grze­gorz Guzik brą­zo­wy meda­li­sta Mistrzostw Euro­py w super-mik­ście.  

We wto­rek (12.01.) zaję­cia popro­wa­dzą zapa­śni­cy: st. chor. sztab. rez. Józef Tracz, trzy­krot­ny meda­li­sta olim­pij­ski: srebr­ny IO Bar­ce­lo­na 1992, brą­zo­wy IO Seul 1988 i Atlan­ta 1996 oraz st. szer. Michał Tracz, dwu­krot­ny meda­li­sta Woj­sko­wych Mistrzostw Świa­ta w zapa­sach w sty­lu kla­sycz­nym, a tak­że st. szer. Dawid Kli­mek, dwu­krot­ny Mistrz Euro­py Kade­tów w zapa­sach w sty­lu kla­sycz­nym. 

W śro­dę (13.01.) zaję­cia popro­wa­dzą kpr. rez. Damian Jani­kow­ski, brą­zo­wy meda­li­sta IO Lon­dyn 2012 w zapa­sach w sty­lu kla­sycz­nym, zawod­nik MMA oraz st. szer. Agniesz­ka Wiesz­czek-Kor­dus, brą­zo­wa meda­list­ka IO Pekin 2008 w zapa­sach. 

W czwar­tek (14.01.) zaję­cia popro­wa­dzi kpr. Mar­cin Lewan­dow­ski, brą­zo­wy meda­li­sta Mistrzostw Świa­ta 2019 w bie­gu na 1500 m, trzy­krot­ny meda­li­sta Mistrzostw Euro­py, uczest­nik IO. 

W pią­tek (15.01.) zaję­cia popro­wa­dzą szer. Rado­sław Kawęc­ki, trzy­krot­ny Mistrz Świa­ta 2012, 2014 i 2016 na krót­kim base­nie na dystan­sie 200 m sty­lem grzbie­to­wym i Oty­lia Jędrzej­czak Mistrzy­ni Olim­pij­ska Ate­ny 2004 na 200 m sty­lem motyl­ko­wym oraz dwu­krot­na srebr­na meda­list­ka IO. 

 

 

Wydział Pra­so­wy
Cen­trum Ope­ra­cyj­ne Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej

Prace absolwentów WAT wśród najlepszych w konkursie MON – Kosmos i Autonomia

Absol­wen­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­li lau­re­ata­mi kon­kur­su Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej na naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską, magi­ster­ską i roz­pra­wę dok­tor­ską z zakre­su tech­no­lo­gii, tech­nik i inży­nie­rii kosmicz­nej i sate­li­tar­nej oraz sys­te­mów auto­no­micz­nych. Nagro­dzo­ne pra­ce, zgod­nie z wymo­ga­mi kon­kur­su, posia­da­ją poten­cjał zasto­so­wa­nia w obsza­rze obron­no­ści lub bez­pie­czeń­stwa pań­stwa.

W kate­go­rii na naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską i magi­ster­ską z zakre­su tech­no­lo­gii, tech­nik i inży­nie­rii sys­te­mów auto­no­micz­nych pierw­szą nagro­dę ex aequo otrzy­ma­li:

  • ppor. mgr inż. Kin­ga Reda, absol­went­ka Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT, autor­ka pra­cy magi­ster­skiej pt. „Masko­wa­nie cyfro­we zobra­zo­wań sate­li­tar­nych” napi­sa­nej pod kie­run­kiem płk. prof. dr. hab. inż. Micha­ła Kędzier­skie­go;
  • ppor. mgr inż. Rafał Szcze­pa­nik, absol­went Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT, autor pra­cy magi­ster­skiej pt. „Inte­gra­cja odbior­ni­ka GPS i mapy cyfro­wej z dop­ple­row­skim sys­te­mem loka­li­za­cji emi­te­rów radio­wych”, któ­ra powsta­ła pod kie­run­kiem ppłk. dr. hab. inż. Jana Kel­ne­ra.

W kate­go­rii na naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską i magi­ster­ską z zakre­su tech­no­lo­gii, tech­nik i inży­nie­rii kosmicz­nej i sate­li­tar­nej  trze­cią nagro­dę otrzy­ma­ła:

  • inż. Mar­ty­na War­dziń­ska za pra­cę inży­nier­ską pt. „Pro­jekt kom­pak­to­we­go tele­sko­pu zwier­cia­dla­ne­go”, któ­rej pro­mo­to­rem był ppłk dr inż. Jacek Woj­ta­now­ski. Lau­re­at­ka ukoń­czy­ła stu­dia pierw­sze­go stop­nia na kie­run­ku inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT, gdzie kon­ty­nu­uje stu­dia magi­ster­skie.

Nagro­dzo­na pra­ca ppor. mgr inż. Kin­gi Redy przed­sta­wia nowa­tor­skie roz­wią­za­nie zabez­pie­cze­nia zobra­zo­wań sate­li­tar­nych przy wyko­rzy­sta­niu algo­ryt­mów sztucz­nej inte­li­gen­cji. „W ramach roz­po­zna­nia obra­zo­we­go pozy­ski­wa­nych jest coraz wię­cej obra­zów cyfro­wych, w tym zobra­zo­wań sate­li­tar­nych. Posia­da­jąc tak wiel­ką bazę danych obra­zo­wych, koniecz­ne jest jej zabez­pie­cze­nie przed nie­po­żą­da­nym dzia­ła­niem osób trze­cich w cyber­prze­strze­ni.  Ponad­to, uwzględ­nia­jąc rosną­cą licz­bę publi­ko­wa­nych zobra­zo­wań sate­li­tar­nych oraz zdjęć lot­ni­czych w otwar­tych źró­dłach infor­ma­cji, waż­ne jest stwo­rze­nie algo­ryt­mów pozwa­la­ją­cych na auto­ma­tycz­ne masko­wa­nie ele­men­tów oraz obiek­tów, któ­rych loka­li­za­cję chce­my ukryć” – wyja­śnia ppor. Reda. Jak twier­dzi, zasto­so­wa­nie algo­ryt­mów sztucz­nej inte­li­gen­cji pozwa­la nie tyl­ko na zama­sko­wa­nie obiek­tów na zobra­zo­wa­niach, ale też na zmy­le­nie roz­po­zna­nia obra­zo­we­go prze­ciw­ni­ka.  Ppor. Reda pod­kre­śla, iż solid­ne przy­go­to­wa­nie mery­to­rycz­ne, któ­re jest pod­sta­wą do pro­wa­dze­nia badań, dały jej stu­dia na Wydzia­le Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT. „Uczel­nia zapew­nia bar­dzo dobre warun­ki do nauki, infra­struk­tu­rę oraz sprzęt kom­pu­te­ro­wy, któ­ry jest nie­zbęd­ny do opra­co­wa­nia algo­ryt­mów głę­bo­kie­go ucze­nia, a tak­że – dzię­ki współ­pra­cy z Ośrod­kiem Roz­po­zna­nia Obra­zo­we­go w Bia­ło­brze­gach – pro­wa­dze­nie eks­pe­ry­men­tów badaw­czych zwią­za­nych z dal­szym roz­wo­jem algo­ryt­mów SI jest bar­dziej efek­tyw­ne” – zazna­cza ppor. Kin­ga Reda.

Pra­ca dyplo­mo­wa ppor. mgr. inż. Rafa­ła Szcze­pa­ni­ka poświę­co­na jest pro­ble­ma­ty­ce z zakre­su radio­ko­mu­ni­ka­cji, wal­ki elek­tro­nicz­nej, pro­gra­mo­wa­niu i inte­gra­cji mul­ti-sen­so­ro­wej. Jak zazna­cza autor, pro­jekt ma cha­rak­ter prak­tycz­no-doświad­czal­ny. Jego celem było opra­co­wa­nie apli­ka­cji inte­gru­ją­cej poszcze­gól­ne ele­men­ty sys­te­mu loka­li­za­cji źró­deł emi­sji radio­wych, w skład któ­re­go wcho­dzą: odbior­nik radia pro­gra­mo­wal­ne­go Natio­nal Instru­ments USRP B200mini, odbior­nik nawi­ga­cji sate­li­tar­nej GPS Phid­getGPS 1040 oraz mapa cyfro­wa. Bada­nia nauko­we odby­ły się dzię­ki wspar­ciu mery­to­rycz­ne­mu pro­mo­to­ra płk. dr. hab. Jana Kel­ne­ra oraz wyko­rzy­sta­niu spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu Insty­tu­tu Sys­te­mów Łącz­no­ści Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT. „W ramach pra­cy dyplo­mo­wej opra­co­wa­łem kon­cep­cję zin­te­gro­wa­ne­go sys­te­mu loka­li­za­cji emi­te­rów radio­wych bazu­ją­ce­go na meto­dzie dop­ple­row­skiej (SDF). Prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła ana­li­za dostęp­ne­go sprzę­tu oraz wybra­ne pod­ze­spo­ły sys­te­mu i śro­do­wi­sko pro­gra­mi­stycz­ne. Wyko­na­łem apli­ka­cję zapew­nia­ją­cą inte­gra­cję odbior­ni­ka radio­we­go, odbior­ni­ka GPS, mapy cyfro­wej oraz algo­ryt­mów meto­dy SDF. Prze­pro­wa­dzi­łem też testy sys­te­mu (bada­nia empi­rycz­ne) w warun­kach rze­czy­wi­stych. Uzy­ska­ne wyni­ki zosta­ły prze­ze mnie prze­ana­li­zo­wa­ne, a na ich pod­sta­wie wyzna­czo­ne kie­run­ki dal­szych prac nad sys­te­mem oraz poten­cjal­ne moż­li­wo­ści jego ulep­sze­nia. Minia­tu­ry­za­cja sys­te­mu umoż­li­wi umiesz­cze­nie go na bez­za­ło­go­wych plat­for­mach (dro­nach, BSP) co pozwo­li na jego apli­ka­cyj­ne zasto­so­wa­nie” – pod­kre­śla ppor. mgr inż. Rafał Szcze­pa­nik.

Zdo­byw­czy­ni III nagro­dy inż. Mar­ty­na War­dziń­ska w swo­jej pra­cy inży­nier­skiej doko­na­ła prze­glą­du apa­ra­tu­ry optycz­nej sto­so­wa­nej w kosmicz­nych misjach obser­wa­cyj­nych oraz zapro­jek­to­wa­ła w śro­do­wi­sku Optic Stu­dio tele­skop zwier­cia­dla­ny w kon­fi­gu­ra­cji Ritchey–Chrétien. „Zapro­jek­to­wa­ny prze­ze mnie instru­ment speł­niał zało­żo­ne kry­te­rium kom­pak­to­wo­ści i gdy­by został umiesz­czo­ny na sate­li­cie, mógł­by zna­leźć zasto­so­wa­nie w obsza­rze obron­no­ści lub bez­pie­czeń­stwa pań­stwa. Sate­li­ta z zapro­jek­to­wa­nym prze­ze mnie tele­sko­pem mógł­by zostać uży­ty jako woj­sko­wy sate­li­ta roz­po­zna­nia obra­zo­we­go lub słu­żyć do moni­to­ro­wa­nia zmian śro­do­wi­sko­wych” – wyja­śnia lau­re­at­ka. Jak doda­je, jej zain­te­re­so­wa­nie oma­wia­ną w pra­cy tema­ty­ką nie było­by moż­li­we, gdy­by nie pod­sta­wy mery­to­rycz­ne, któ­re zapew­ni­ły jej stu­dia w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT. „Jestem pew­na, że wie­dza prze­ka­za­na przez spe­cja­li­stów WAT będzie towa­rzy­szy­ła mi w dal­szym roz­wo­ju nauko­wym” – zapew­nia inż. War­dziń­ska.  

W kon­kur­sie Kosmos i Auto­no­mia mogli wziąć udział absol­wen­ci uczel­ni pol­skich, któ­rzy obro­ni­li pra­ce nie wcze­śniej niż 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r. Łącz­na pula nagród wynio­sła 86 000 zł.  Kapi­tu­ła Kon­kur­su bra­ła pod uwa­gę poten­cjał zasto­so­wa­nia pra­cy w obsza­rze obron­no­ści lub bez­pie­czeń­stwa pań­stwa, jej inno­wa­cyj­ność i war­tość mery­to­rycz­ną, a tak­że ory­gi­nal­ność uję­cia pro­ble­mu i wkład wła­sny. Oce­nia­jąc pra­ce dok­tor­skie Kapi­tu­ła uwzględ­ni­ła rów­nież to, czy pra­ca przy­czy­ni­ła się do roz­wo­ju nauki w bada­nej dzie­dzi­nie. 

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

Uchwa­ła Kapi­tu­ły Kon­kur­su

Nowy numer „Głosu Akademickiego”

Wszyst­kim Czy­tel­ni­kom „Gło­su Aka­de­mic­kie­go”, spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej oraz sym­pa­ty­kom WAT‑u życzy­my bez­piecz­nych i zdro­wych świąt oraz szczę­śli­we­go Nowe­go 2021 Roku! A tak­że wol­ne­go cza­su i miłe­go wypo­czyn­ku – rów­nież z lek­tu­rą nasze­go mie­sięcz­ni­ka!

Do sie­go roku!
 

Pozdra­wiam
Hubert Kaź­mier­ski
redak­tor naczel­ny „Gło­su Aka­de­mic­kie­go”
Dział Pro­mo­cji

Zapra­sza­my do lek­tu­ry nowe­go nume­ru nasze­go mie­sięcz­ni­ka, dostęp­ne­go rów­nież na stro­nie Dzia­łu Pro­mo­cji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

1 2 3 4 110