Spotkanie grupy NATO SET ET-109

wpis w: Aktualności | 0

O iden­ty­fi­ka­cji mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych za pomo­cą tech­nik spek­tro­sko­pii Rama­na roz­wi­ja­nych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dys­ku­to­wa­li przed­sta­wi­cie­le gru­py NATO SET ET-109 “Sur­fa­ce-enhan­ced Raman Scat­te­ring For Defen­se Appli­ca­tions” („Wzmoc­nio­na powierzch­nio­wo spek­tro­sko­pia Rama­na do zasto­so­wań woj­sko­wych”). W spo­tka­niu, któ­re odby­ło się w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT w dniach 11 i 12 lip­ca wzię­li udział człon­ko­wie gru­py repre­zen­tu­ją­cy insty­tu­cje z USA, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Szwe­cji, Włoch, Nie­miec, Kana­dy i Pol­ski – obok Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skład gru­py wcho­dzi rów­nież Insty­tut Wyso­kich Ciśnień Pol­skiej Aka­de­mii Nauk.

Zespół badaw­czy (Explo­ra­to­ry Team) SET-ET-109 zaj­mu­ją­cy się tech­ni­ką SERS (z ang. Sur­fa­ce-enhan­ced Raman Scat­te­ring) powstał z ini­cja­ty­wy przed­sta­wi­cie­li Edge­wo­od Bio­lo­gi­cal Che­mi­cal Cen­ter (USA). Spek­tro­sko­pia Rama­na znaj­du­je powszech­ne zasto­so­wa­nie w iden­ty­fi­ka­cji mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych. Posia­da ona wie­le zalet, w tym moż­li­wość iden­ty­fi­ka­cji bada­nych sub­stan­cji w cza­sie rze­czy­wi­stym, moż­li­wość bada­nia pró­bek śro­do­wi­sko­wych oraz w więk­szo­ści przy­pad­ków brak potrze­by przy­go­to­wa­nia pró­bek do badań. Pew­nym ogra­ni­cze­niem tej tech­ni­ki jest jed­nak jej czu­łość, co spra­wia, że umoż­li­wia ona pomiar jedy­nie widocz­nych ilo­ści dane­go mate­ria­łu. Zasto­so­wa­nie tech­ni­ki SERS pozwa­la jed­nak omi­nąć to ogra­ni­cze­nie i zapew­nia zdol­ność szyb­kie­go oraz nie­za­wod­ne­go wykry­wa­nia śla­do­wych ilo­ści (nie­wi­docz­nych gołym okiem) mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych. Zdol­ność ta jest waż­na w wie­lu obsza­rach zasto­so­wań woj­sko­wych i cywil­nych. Zale­ty wzmoc­nio­nej powierzch­nio­wo spek­tro­sko­pii Rama­na spra­wia­ją, że może ona zna­leźć zasto­so­wa­nie mię­dzy inny­mi w wykry­wa­niu zagro­żeń zwią­za­nych z dzia­ła­nia­mi mili­tar­ny­mi obej­mu­ją­cy­mi spraw­dze­nie sku­tecz­no­ści odka­ża­nia, wykry­wa­nie par nisko­lot­nych sub­stan­cji oraz wykry­wa­nie śla­do­wych ilo­ści mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych w śro­do­wi­sku.

Tema­ty­ka SERS roz­wi­ja­na jest w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT przez Zespół Nano­tech­no­lo­gii z Zakła­du Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych. Bada­nia te pro­wa­dzo­ne są w ramach pro­jek­tów kra­jo­wych (grant Badaw­czy Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej) oraz mię­dzy­na­ro­do­wych (Euro­pej­ska Agen­cja Obro­ny) mię­dzy inny­mi we współ­pra­cy z Insty­tu­tem Wyso­kich Ciśnień PAN.  

ppłk Bar­tło­miej Jan­kie­wicz
fot. Seba­stian Jurek

Języki obce w systemie bezpieczeństwa NATO – zapowiedź konferencji

wpis w: Aktualności | 0

Stu­dium Języ­ków Obcych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy współ­pra­cy z Wydzia­łem Cyber­ne­ty­ki oraz Wydzia­łem Logi­sty­ki orga­ni­zu­je 24 – 25 paź­dzier­ni­ka 2019 r. I Mię­dzy­na­ro­do­wą Kon­fe­ren­cję Nauko­wą „Język – Bez­pie­czeń­stwo – Tech­no­lo­gia”. Patro­nat hono­ro­wy nad wyda­rze­niem spra­wu­je rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Kon­fe­ren­cja „Język – Bez­pie­czeń­stwo – Tech­no­lo­gia”  jest nową ini­cja­ty­wą, w ramach któ­rej zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne wyni­ki badań w takich obsza­rach tema­tycz­nych jak: bez­pie­czeń­stwo, e-lear­ning i nowe tech­no­lo­gie, efek­tyw­ność naucza­nia wyzna­czo­ne­go nor­mą STANAG 6001 oraz inter­na­cjo­na­li­za­cja pro­ce­sów edu­ka­cyj­nych.

Pod­czas kon­fe­ren­cji zosta­nie poru­szo­na nastę­pu­ją­ca pro­ble­ma­ty­ka:

  • Zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa we współ­cze­snym świe­cie.
  • Wyzwa­nia w pro­ce­sie naucza­nia języ­ków obcych grup dys­po­zy­cyj­nych.
  • Nowe tech­no­lo­gie w naucza­niu języ­ków obcych w kon­tek­ście obron­no­ści.
  • Nowe tech­no­lo­gie a sku­tecz­ność dzia­łań na rzecz bez­pie­czeń­stwa.
  • Rola nauki języ­ków obcych w inter­na­cjo­na­li­za­cji pro­ce­sów edu­ka­cyj­nych.

Zacho­dzą­ce w zglo­ba­li­zo­wa­nym świe­cie pro­ce­sy i wyni­ka­ją­ce stąd wyzwa­nia dla bez­pie­czeń­stwa mię­dzy­na­ro­do­we­go wymu­sza­ją na kra­jach demo­kra­tycz­nych i stwo­rzo­nych przez nie struk­tu­rach mię­dzy­na­ro­do­wych, takich jak Sojusz Pół­noc­no­atlan­tyc­ki i Unia Euro­pej­ska ści­ślej­szą współ­pra­cę w każ­dej sfe­rze ich aktyw­no­ści, przede wszyst­kim zaś zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go i zewnętrz­ne­go dla każ­de­go pod­mio­tu tych struk­tur. Nie­zwy­kle istot­nym ele­men­tem tego typu dzia­łań jest zagwa­ran­to­wa­nie efek­tyw­nej komu­ni­ka­cji i poro­zu­mie­wa­nia się na każ­dym szcze­blu sojusz­ni­czej współ­pra­cy. Do kwe­stii spraw­no­ści języ­ko­wej i zna­jo­mo­ści języ­ków obcych przy­kła­da się dziś w Soju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kim szcze­gól­ną uwa­gę.

Po kon­fe­ren­cji zosta­nie opu­bli­ko­wa­na punk­to­wa­na mono­gra­fia nauko­wa WAT.

Zapra­sza­my do uczest­nic­twa w kon­fe­ren­cji. Reje­stra­cja trwa do 15 wrze­śnia 2019 r.

Wię­cej o kon­fe­ren­cji                                                                                 

Kon­takt: konferencja.​sjo@​wat.​edu.​pl

 

 

Rozpoczęły się testy sprawnościowe dla kandydatów na studia wojskowe

wpis w: Aktualności | 0

Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we roz­po­czę­li dziś kolej­ny etap wal­ki o indeks pod­cho­rą­że­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Przez czte­ry dni, do czwart­ku 11 lip­ca przy­szli stu­den­ci będą zda­wać spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej wery­fi­ku­ją­cy siłę, szyb­kość oraz wytrzy­ma­łość. Do spraw­dzia­nu zakwa­li­fi­ko­wa­ło się 2359 osób, limit przy­jęć na woj­sko­we kie­run­ki stu­diów w roku aka­de­mic­kim 2019/2020 wyno­si 889 miejsc.

Kan­dy­da­tów na stu­den­tów-pod­cho­rą­żych powi­tał dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia, któ­ry życzył wszyst­kim jak naj­lep­szych wyni­ków i przy­ję­cia na wybra­ny kie­ru­nek stu­diów. Kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go ppłk mgr Adam Wołos przy­po­mniał uczest­ni­kom zasa­dy oraz regu­la­min każ­dej kon­ku­ren­cji.

Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we muszą przejść nie tyl­ko testy spraw­no­ścio­we. Tego same­go dnia odby­wa­ją rów­nież roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną, któ­ra ma za zada­nie m.in. oce­nę pre­dys­po­zy­cji kan­dy­da­ta do zawo­du żoł­nie­rza oraz oce­nę traf­no­ści wybo­ru okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów. Na wynik z roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej będą mia­ły tak­że wpływ doświad­cze­nie i kom­pe­ten­cje kan­dy­da­tów, moty­wa­cje do pod­ję­cia pra­cy w cha­rak­te­rze żoł­nie­rza zawo­do­we­go, czy też zain­te­re­so­wa­nia tech­nicz­ne i przy­na­leż­ność do orga­ni­za­cji o cha­rak­te­rze pro­obron­nym.

Pró­by spraw­no­ścio­we są zgod­ne z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi prze­pi­sa­mi, kan­dy­da­ci star­tu­ją w trzech kon­ku­ren­cjach: pod­cią­ga­nie na drąż­ku (męż­czyź­ni) i zwis na drąż­ku na ugię­tych ramio­nach na czas (kobie­ty), bieg na 50 m oraz bieg na 1000 m (męż­czyź­ni) i 800 m (kobie­ty). Wyni­ki z każ­dej kon­ku­ren­cji prze­li­cza­ne są na punk­ty ran­kin­go­we. Łącz­nie, na tym eta­pie rekru­ta­cji, moż­na uzy­skać mak­sy­mal­nie 20 punk­tów ran­kin­go­wych: 15 ze spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej oraz 5 pod­czas roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej. Warun­kiem zali­cze­nia (i wpi­sa­nia na listę ran­kin­go­wą) jest zdo­by­cie dwóch punk­tów – po jed­nym ze spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej. Ostat­nie­go dnia prze­pro­wa­dzo­ny zosta­nie test z języ­ka angiel­skie­go. Przy­stą­pią do nie­go kan­dy­da­ci, któ­rzy nie zda­wa­li na matu­rze języ­ka angiel­skie­go oraz stu­den­ci cywil­ni WAT, któ­rzy zło­ży­li wnio­sek o prze­nie­sie­nie na dru­gi rok stu­diów woj­sko­wych.

Spraw­dzian kon­dy­cji to tyl­ko przed­smak tego co cze­ka chęt­nych po roz­po­czę­ciu stu­diów mun­du­ro­wych. Ci, któ­rzy pozy­tyw­nie przej­dą pro­ces rekru­ta­cji już za mie­siąc roz­pocz­ną pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we, pod­czas któ­re­go nauczą się posłu­gi­wać bro­nią, pozna­ją pod­sta­wo­we dzia­ła­nia na polu wal­ki, a tak­że orien­ta­cję w tere­nie i czy­ta­nie mapy. Zwień­cze­niem szko­le­nia będzie uro­czy­sta przy­się­ga woj­sko­wa.

Kan­dy­da­ci, któ­rzy przy­stą­pi­li do testów spraw­no­ścio­wych, do 12 lip­ca 2019 r. muszą jesz­cze uzu­peł­nić swój pro­fil w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów (IRK) wyni­ka­mi egza­mi­nów matu­ral­nych. Są one pod­sta­wą wyli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych. Wyni­ki postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go zosta­ną ogło­szo­ne 16 lip­ca 2019 r. i będą dostęp­ne w sys­te­mie IRK. Do kan­dy­da­tów przy­ję­tych na stu­dia w WAT zosta­nie wysła­na pocz­tą elek­tro­nicz­ną infor­ma­cja o zakwa­li­fi­ko­wa­niu. Kan­dy­da­ci nie­przy­ję­ci otrzy­ma­ją pisem­ną decy­zję o nie­przy­ję­ciu na stu­dia w Aka­de­mii. Oso­by przy­ję­te na stu­dia woj­sko­we zobo­wią­za­ni są do dostar­cze­nia wyma­ga­nych doku­men­tów do 25 lip­ca. Nie­do­star­cze­nie doku­men­tów w ter­mi­nie trak­to­wa­ne będzie jako rezy­gna­cja kan­dy­da­ta z pod­ję­cia stu­diów w WAT i skut­ku­je skre­śle­niem z listy przy­ję­tych.

Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski, Sła­wo­mir Szcze­pań­ski

Szkolenie spadochronowe dla podchorążych WAT

wpis w: Aktualności | 0

W ponie­dzia­łek 8 lip­ca pod­cho­rą­żo­wie z Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych  S3 WAT roz­pocz­ną prak­tycz­ny kurs spa­do­chro­no­wy AFF (Acce­le­ra­ted Fre­eFall) pod kryp­to­ni­mem „LOT II”. Będzie to dru­ga edy­cja kur­su spa­do­chro­no­we­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję „Teraz Woj­sko Pol­skie” i Zwią­zek Pol­skich Spa­do­chro­nia­rzy I Oddział War­sza­wa oraz finan­so­wa­ne­go w tym roku przez spół­kę TRMEW Obrót S.A. 

W kur­sie spa­do­chro­no­wym wezmą udział pod­cho­rą­żo­wie WAT, któ­rzy prze­szli selek­cję do sek­cji S3 WAT. Kan­dy­da­ci musie­li zdać testy spraw­no­ścio­we, któ­re obej­mo­wa­ły m.in. poko­na­nie dystan­su 3000 m w cza­sie mini­mum 12 minut 10 s,  bieg 10 × 10 m w cza­sie mini­mum 29,2 sekund, pod­cią­ga­nie na drąż­ku nachwy­tem mini­mum 16 razy, bieg OSF  (Ośro­dek Spraw­no­ści Fizycz­nej) w cza­sie mini­mum 1 minu­ta 35 sekund. Powyż­sze mini­ma zwią­za­ne są z wyma­ga­nia­mi sto­so­wa­ny­mi w woj­skach powietrz­no – desan­to­wych. Oso­by, któ­re pozy­tyw­nie prze­szły testy spraw­no­ścio­we zakwa­li­fi­ko­wa­ły się do dru­gie­go eta­pu selek­cji jakim są testy psy­cho­lo­gicz­ne dla kan­dy­da­tów do wojsk spe­cjal­nych. Final­nie selek­cję prze­szło 26 pod­cho­rą­żych, któ­rzy sta­li się człon­ka­mi Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT.

Szko­le­nie nowych adep­tów spa­do­chro­niar­stwa zaczę­ło się kil­ka mie­się­cy temu od 10 godzin­nych zajęć teo­re­tycz­nych obej­mu­ją­cych takie zagad­nie­nia jak skok spa­do­chro­no­wy, pra­wo lot­ni­cze, bez­pie­czeń­stwo sko­ków, wie­dza o spa­do­chro­nie i okre­śla­nie miej­sca zrzu­tu.  Następ­nie reali­zo­wa­no przy­go­to­wa­nia naziem­ne  obej­mu­ją­ce naukę ukła­da­nia spa­do­chro­nu, tech­ni­ki wyj­ścia z samo­lo­tu, symu­la­cje awa­ryj­ne­go wypię­cia cza­szy głów­nej i otwar­cia spa­do­chro­nu zapa­so­we­go  w uprzę­ży spa­do­chro­nu, czy też tech­ni­kę lądo­wa­nia. Teraz przy­szedł czas na praw­dzi­we sko­ki spa­do­chro­no­we, któ­re zosta­ną poprze­dzo­ne  pod­czas dwu­dnio­we­go szko­le­nia w tune­lu aero­dy­na­micz­nym. Każ­dy z pod­cho­rą­żych  spę­dzi w nim 40 minut.  Przy­szli skocz­ko­wie  pierw­szy raz w życiu zde­rzą się ze stru­ga­mi powie­trza w symu­lo­wa­nym spad­ku swo­bod­nym. Tutaj będą uczyć się, jak utrzy­mać sta­bil­ną syl­wet­kę pod­czas swo­bod­ne­go spa­da­nia oraz jak poru­szać się w trój­wy­mia­ro­wej prze­strze­ni. Pod­cho­rą­żo­wie w tune­lu będą rów­nież ćwi­czyć symu­lo­wa­ne otwie­ra­nie spa­do­chro­nu, kon­tro­lo­wa­nie wyso­ko­ści oraz pro­ce­du­ry zwią­za­ne z sytu­acja­mi awa­ryj­ny­mi przy dużej pręd­ko­ści spa­da­nia.

Po szko­le­niu w tune­lu roz­pocz­nie się ośmio­dnio­wy okres sko­ków spa­do­chro­no­wych na lot­ni­sku Aero­klu­bu War­szaw­skie­go w Chr­cyn­nie. Kur­san­ci będą ska­ka­li z wyso­ko­ści 4000 m z samo­lo­tu Ces­sna 208B. Cały kurs reali­zo­wa­ny jest w sys­te­mie AFF (Acce­le­ra­ted Fre­eFall). Jest to przy­spie­szo­na nauka swo­bod­ne­go spa­da­nia  mają­ca na celu przy­go­to­wa­nie ucznia-skocz­ka do wyko­ny­wa­nia samo­dziel­nych sko­ków z opóź­nio­nym otwar­ciem spa­do­chro­nu z wyso­ko­ści 4000 m. W cza­sie sko­ków pod­cho­rą­żo­wie S3 WAT będą musie­li wyka­zać się nie­zwy­kłym opa­no­wa­niem i odwa­gą, bowiem sto­jąc pierw­szy raz w drzwiach samo­lo­tu będą musie­li oddać swój pierw­szy w życiu skok. Prak­tycz­na część kur­su AFF obej­mu­je 5 pozio­mów, któ­re pod­cho­rą­żo­wie muszą zali­czyć. Po wylą­do­wa­niu nastą­pi dokład­ne omó­wie­nie sko­ku, a uczeń otrzy­ma infor­ma­cje o swo­ich postę­pach oraz błę­dach. W trak­cie pierw­szych sko­ków pod­cho­rą­żo­wie będą ska­kać z dwo­ma instruk­to­ra­mi, a w każ­dym kolej­nym z jed­nym. Aby zakoń­czyć kurs AFF, stu­dent musi opa­no­wać umie­jęt­ność popraw­ne­go wyj­ścia z samo­lo­tu, kon­tro­li wyso­ko­ści i cza­su, utrzy­my­wa­nia sta­bil­nej syl­wet­ki, obro­tów, prze­miesz­cza­nia się do przo­du i tyłu, powra­ca­nia do sta­bil­nej pozy­cji po wytrą­ce­niu jej z rów­no­wa­gi, samo­dziel­ne­go otwie­ra­nia spa­do­chro­nu, pra­cy na spa­do­chro­nie oraz lądo­wa­nia w okre­ślo­nym miej­scu. Każ­dy kurs koń­czy się egza­mi­nem, po któ­rym sko­czek-uczeń będzie mógł wyko­ny­wać samo­dziel­ne sko­ki pod opie­ką instruk­to­ra. War­to dodać, że nie­zwy­kle waż­ną rolę odgry­wa instruk­tor, któ­ry pro­wa­dzi ucznia od począt­ku kur­su, aż do jego zakoń­cze­nia.

Zapra­sza­my, wszyst­kich chęt­nych do kibi­co­wa­nia pod­cho­rą­żym pod­czas kur­su. Szko­le­nie w tune­lu aero­dy­na­micz­nym 8 i 9 lip­ca będzie odby­wać się w pod­war­szaw­skich Morach w „Fly­spot – Indo­or Sky­di­ving” w godz. 8.00 – 23.00 pierw­sze­go dnia oraz w godz. 8.00 – 18.00 dru­gie­go dnia. Na sko­ki spa­do­chro­no­we zapra­sza­my od 10 do 19 lip­ca na pod­war­szaw­skie lot­ni­sko Aero­klu­bu War­szaw­skie­go w Chr­cyn­nie w godzi­nach 9.00 – 20.00.

sierż. pchor. Jakub Fon­fa­ra
fot. Fun­da­cja „Teraz Woj­sko Pol­skie”

Nowości wydawnicze

wpis w: Aktualności | 0

Przed­sta­wia­my Pań­stwu naj­now­sze publi­ka­cje Redak­cji Wydaw­nictw WAT.

Zapra­sza­my stu­den­tów, pra­cow­ni­ków nauko­wych oraz spe­cja­li­stów z róż­nych dzie­dzin prze­my­słu do zapo­zna­nia się z peł­ną ofer­tą wydaw­ni­czą w zakład­ce Ofer­ta Wydaw­ni­cza.

mgr Rena­ta Bor­kow­ska
kie­row­nik Redak­cji Wydaw­nictw WAT

 

 

Autor: A.A. Osta­nek

Tytuł: W służ­bie Ojczyź­nie. Woj­sko Pol­skie w sys­te­mie bez­pie­czeń­stwa woje­wództw połu­dnio­wo-wschod­nich II Rze­czy­po­spo­li­tej (1921 – 1939)

ISBN: 978 – 83-7938 – 222-4

Celem mono­gra­fii jest uka­za­nie dzia­łań, jakie Woj­sko Pol­skie reali­zo­wa­ło w latach 1921 – 1939 na rzecz bez­pie­czeń­stwa w regio­nie trzech połu­dnio­wo-wschod­nich woje­wództw II Rze­czy­po­spo­li­tej – lwow­skie­go, sta­ni­sła­wow­skie­go i tar­no­pol­skie­go.

W pra­cy doko­na­no cha­rak­te­ry­sty­ki poszcze­gól­nych woje­wództw w róż­nych kon­tek­stach (struk­tu­ra naro­do­wo­ścio­wa, wyzna­nio­wa, spo­łecz­na oraz zna­cze­nie gospo­dar­cze i mili­tar­ne regio­nu), a następ­nie – w uję­ciu pro­ble­mo­wo-chro­no­lo­gicz­nym – zilu­stro­wa­no kie­run­ki reali­zo­wa­nych przez woj­sko dzia­łań w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go. Ana­li­zie pod­da­no wpływ armii na poli­ty­kę wewnętrz­ną ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem kwe­stii naro­do­wo­ścio­wych. Wska­za­no tak­że licz­ne przy­kła­dy zadań Woj­ska Pol­skie­go wyko­ny­wa­nych w opar­ciu o ówcze­śnie obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy. Ponad­to przy­bli­żo­no całość aktyw­no­ści armii wpi­su­ją­cej się w reali­za­cję hasła „Naród pod bro­nią”. Uka­za­no rów­nież kie­run­ki i zakres współ­pra­cy z miesz­kań­ca­mi regio­nu.

Dzia­ła­nia Woj­ska Pol­skie­go rzu­tu­ją­ce na bez­pie­czeń­stwo woje­wództw połu­dnio­wo-wschod­nich II Rze­czy­po­spo­li­tej ewo­lu­owa­ły w mia­rę upły­wu lat. Wpraw­dzie część zadań wyko­ny­wa­no w opar­ciu o prze­pi­sy obo­wią­zu­ją­ce w cią­gu całe­go okre­su mię­dzy­wo­jen­ne­go, to jed­nak zmia­ny sytu­acji geo­po­li­tycz­nej czy też wewnętrz­nej Pol­ski nie pozo­sta­wa­ły bez wpły­wu na ich inten­syw­ność i ukie­run­ko­wa­nie. Nowe uwa­run­ko­wa­nia wyma­ga­ły nie­mal zawsze ade­kwat­nej reak­cji. Spe­cy­fi­ką regio­nu było to, że całość dzia­łań reali­zo­wa­no na tere­nie nie­zwy­kle zróż­ni­co­wa­nym naro­do­wo­ścio­wo, przy czę­ścio­wym bra­ku akcep­ta­cji dla ist­nie­nia Rze­czy­po­spo­li­tej przez pewien odse­tek oby­wa­te­li naro­do­wo­ści ukra­iń­skiej. Pozo­sta­ją­cy w tle życia codzien­ne­go kon­flikt pol­sko-ukra­iń­ski wpły­wał w spo­sób bez­po­śred­ni na stan bez­pie­czeń­stwa, siłą rze­czy deter­mi­nu­jąc tak­że dodat­ko­we kie­run­ki dzia­ła­nia armii.

Autor: pra­ca zbio­ro­wa

Tytuł: Wydział Logi­sty­ki w latach 2014 – 2019

ISBN: 978 – 83-7938 – 247-3

45-lecie Insty­tu­tu Logi­sty­ki
20-lecie Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści
5-lecie Wydzia­łu logi­sty­ki

W publi­ka­cji przed­sta­wio­no histo­rię Wydzia­łu Logi­sty­ki, struk­tu­rę orga­ni­za­cyj­ną, dzia­łal­ność dydak­tycz­no-nauko­wą oraz infra­struk­tu­rę. Opi­sa­no naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia wydzia­ło­we oraz dzia­łal­ność: Insty­tu­tu Logi­sty­ki, Insty­tu­tu Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa i Obron­no­ści, a tak­że Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści.

Autor: W. Gon­ciar­ski (red. nauk.)

Tytuł: Pod­sta­wy zarzą­dza­nia dla inży­nie­rów

ISBN: 978 – 83-7938 – 218-7

Pod­ręcz­nik zarzą­dza­nia adre­so­wa­ny jest do stu­den­tów poli­tech­ni­ki. Auto­rzy zwró­ci­li szcze­gól­ną uwa­gę na aspek­ty tech­nicz­no-tech­no­lo­gicz­ne, z któ­ry­mi naj­czę­ściej będą mieć do czy­nie­nia przy­szli inży­nie­ro­wie. Pod­ręcz­nik ukie­run­ko­wa­ny jest na kwe­stie, któ­re są przed­mio­tem zain­te­re­so­wa­nia kadry kie­row­ni­czej orga­ni­za­cji.

Zawar­to w nim inte­re­su­ją­ce opra­co­wa­nia – autor­skie uję­cia nastę­pu­ją­cej tema­ty­ki: isto­ta i ewo­lu­cja zarzą­dza­nia; mene­dżer i jego rola we współ­cze­snej orga­ni­za­cji; tech­no­lo­gicz­ne deter­mi­nan­ty nowo­cze­sne­go zarzą­dza­nia; pla­no­wa­nie – od pomy­słu do zysku; orga­ni­zo­wa­nie i kształ­to­wa­nie ukła­dów struk­tu­ral­nych; zarzą­dza­nie pro­jek­ta­mi i inno­wa­cja­mi; zarzą­dza­nie zaso­ba­mi ludz­ki­mi; psy­cho­spo­łecz­ne uwa­run­ko­wa­nia zarzą­dza­nia; komu­ni­ko­wa­nie się i umie­jęt­no­ści inter­per­so­nal­ne, mar­ke­tin­go­we aspek­ty zarzą­dza­nia; tra­dy­cyj­ne i nowo­cze­sne mode­le biz­ne­so­we; praw­na ochro­na wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej we współ­cze­snym zarzą­dza­niu.

Autor: W. Har­ma­ta

Tytuł: Ochro­na przed ska­że­nia­mi. Część IV

ISBN: 978 – 83-7938 – 225-5

W publi­ka­cji przed­sta­wio­no wybra­ne zagad­nie­nia meto­do­lo­gicz­ne, orga­ni­za­cyj­ne i tech­nicz­ne likwi­da­cji ska­żeń.

Z wie­lu zadań obro­ny przed bro­nią maso­we­go raże­nia w tym opra­co­wa­niu Autor wyod­ręb­nił wąskie, ale jak­że waż­ne spe­cja­li­stycz­ne zagad­nie­nie – likwi­da­cję ska­żeń, któ­rym z racji posia­da­nej spe­cja­li­za­cji woj­sko­wej zaj­mo­wał się w pra­cy nauko­wo-badaw­czej przez oko­ło trzy­dzie­ści lat.

Opra­co­wa­nie jest pró­bą nauko­we­go spoj­rze­nia na pro­blem likwi­da­cji ska­żeń z uwzględ­nie­niem ska­żeń tok­sycz­ny­mi środ­ka­mi prze­my­sło­wy­mi. Wpraw­dzie sub­stan­cje prze­my­sło­we nie są zali­cza­ne do bro­ni maso­we­go raże­nia, jed­nak duże szko­dy, jakie mogą wywo­łać swo­im dzia­ła­niem, nie powin­ny być pomi­ja­ne.

Autor: M. Pisz­czek

Tytuł: Narzę­dzia tech­no­lo­gii wir­tu­al­nych a pozna­wa­nie rze­czy­wi­sto­ści

ISBN: 978 – 83-7938 – 233-0

Wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość wkra­cza do nasze­go codzien­ne­go życia wiel­ki­mi kro­ka­mi, sta­jąc się jed­no­cze­śnie potęż­nym narzę­dziem, któ­re może być uży­wa­ne m.in. do pozna­wa­nia róż­nych aspek­tów ota­cza­ją­cej na rze­czy­wi­sto­ści. Coraz licz­niej­sze i powszech­niej­sze roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne pozwa­la­ją korzy­stać z apli­ka­cji wir­tu­al­nych zarów­no na urzą­dze­niach mobil­nych, jak i prze­no­sić się użyt­kow­ni­kom do świa­ta cyfro­we­go za pomo­cą roz­wią­zań immer­syj­nych. Dzię­ki tej książ­ce spoj­rzysz na tech­no­lo­gie wir­tu­al­ne z per­spek­ty­wy: per­cep­cji wir­tu­al­no­ści, inte­rak­cji z wir­tu­al­no­ścią oraz wir­tu­ali­za­cji rze­czy­wi­sto­ści. Znaj­dziesz tu wska­zów­ki doty­czą­ce korzy­sta­nia z narzę­dzi tech­no­lo­gii wir­tu­al­nych, a przede wszyst­kim przy­kła­dy ich uży­cia w róż­nych cza­sa­mi nie­stan­dar­do­wych apli­ka­cjach.

Projekt studentów Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej doceniony w międzynarodowym konkursie innowacji

Pro­jekt stu­den­tów trze­cie­go roku Inży­nie­rii Kosmicz­nej i Sate­li­tar­nej Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT zdo­był 3 miej­sce w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie inno­wa­cji iCAN, któ­re­go finał odbył się w dniach 22 – 24 czerw­ca w Ber­li­nie. Nagro­dzo­ny pro­jekt stu­den­tów WAT zaty­tu­ło­wa­ny Water Exper­ti­se Low-cost_La­bo­ra­to­ry prze­zna­czo­ny jest do wykry­wa­nia zanie­czysz­czeń bio­lo­gicz­nych w wodzie.

Celem kon­kur­su iCAN jest wspar­cie inno­wa­cyj­no­ści mło­dych naukow­ców z całe­go świa­ta oraz inspi­ro­wa­nie ich w dal­szej karie­rze nauko­wej. W tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su rywa­li­zo­wa­ło ponad stu uczest­ni­ków, mię­dzy inny­mi z Japo­nii, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Fran­cji, czy Egip­tu. Zespół z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skła­dzie: Patry­cja Bał­dy­ga, Kamil Bor­kow­ski i Miko­łaj Opa­liń­ski, kie­ro­wa­ny przez dok­to­ran­ta mgr. inż. Paw­ła Grze­sia, był jedy­nym repre­zen­tan­tem Pol­ski. Człon­ko­wie nagro­dzo­ne­go zespo­łu dzia­ła­ją aktyw­nie w Kole Nauko­wym Opto­elek­tro­ni­ków. Dodat­ko­wo zespół otrzy­mał wspar­cie mery­to­rycz­ne od prof. dr hab. n. med. Elż­bie­ty Traf­ny z Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT. Zdo­by­cie trze­cie­go miej­sca jest nie­wąt­pli­wie dużym suk­ce­sem stu­den­tów kie­run­ku Inży­nie­ria Kosmicz­na i Sate­li­tar­na na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej (kie­ru­nek ten powstał zale­d­wie 4 lata temu).

Water Exper­ti­se Low-cost_La­bo­ra­to­ry (WELL) słu­ży do wykry­wa­nia zanie­czysz­czeń bio­lo­gicz­nych w wodzie. Za pomo­cą skon­stru­owa­ne­go urzą­dze­nia moż­li­we jest okre­śle­nie, czy bada­na prób­ka wody zawie­ra nie­bez­piecz­ne dla zdro­wia, a cza­sem nawet życia bak­te­rie, np. e-coli lub cho­le­ry. W doświad­cze­niu wyko­rzy­stu­je się reak­cje z zakre­su bio­lo­gii mole­ku­lar­nej, czy­li zja­wi­sko łań­cu­cho­wej reak­cji poli­me­ra­zy DNA (PCR) oraz elek­tro­fo­re­zy. Dzię­ki pierw­sze­mu z nich moż­li­we jest zwięk­sze­nie czu­ło­ści wykry­wa­nia, a dru­gie pozwa­la na łatwą do inter­pre­ta­cji pre­zen­ta­cję wyni­ku eks­pe­ry­men­tu. Celem stu­den­tów było skon­stru­owa­nie urzą­dze­nia z jak naj­tań­szych oraz łatwo dostęp­nych mate­ria­łów. Waż­nym ele­men­tem była rów­nież pro­sta kon­struk­cja, któ­ra z łatwo­ścią mogła­by być odtwo­rzo­na.

Tego­rocz­na edy­cja kon­kur­su obfi­to­wa­ła w wie­le cie­ka­wych, nie­ty­po­wych, a nawet kon­tro­wer­syj­nych pro­jek­tów. Pośród nich były mię­dzy inny­mi tłu­macz języ­ka natu­ral­ne­go na migo­wy i odwrot­nie, czy minia­tu­ro­wy spek­tro­skop do bada­nia jako­ści żyw­no­ści. Kon­kurs stał się dosko­na­łą oka­zją do wymia­ny pomy­słów oraz do nawią­zy­wa­nia mię­dzy­na­ro­do­wych zna­jo­mo­ści pomię­dzy stu­den­ta­mi.

Patry­cja Bał­dy­ga

Rektorskie stypendia naukowe dla nauczycieli akademickich

wpis w: Aktualności | 0

Nauczy­cie­le aka­de­mic­cy WAT, któ­rzy w minio­nym roku kalen­da­rzo­wym uzy­ska­li naj­więk­szą licz­bę punk­tów za publi­ka­cje w cza­so­pi­smach nauko­wych uję­tych w czę­ści A wyka­zu cza­so­pism Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go zosta­li doce­nie­ni sty­pen­dia­mi Rek­to­ra WAT na dal­szy roz­wój nauko­wy. Wyróż­nie­ni nauczy­cie­le będą otrzy­my­wać 1000 zł mie­sięcz­nie przez okres 6 mie­się­cy.

W czwar­tek 27 czerw­ca gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-komen­dant WAT, w obec­no­ści pro­rek­to­ra ds. nauko­wych prof. dr. hab. inż. Krzysz­to­fa Czu­pryń­skie­go i pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­ny Tykar­skiej, wrę­czył dyplo­my 51 wyróż­nia­ją­cym się w dzia­łal­no­ści publi­ka­cyj­nej naukow­com. „Cie­szy mnie, że tylu naukow­ców zosta­ło dziś wyróż­nio­nych. To dzię­ki Wam uczel­nia rośnie w siłę. Wśród Was jest spo­re gro­no mło­dych naukow­ców, jest to bar­dzo waż­ne, bo dobrze roku­je na przy­szłość. Roz­wój Aka­de­mii ści­śle zwią­za­ny jest z Waszą pra­cą i wysił­kiem wło­żo­nym w roz­wój wła­sny, za co bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ję” – mówił gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek gra­tu­lu­jąc wszyst­kim sty­pen­dy­stom.

W tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su przy­zna­no w sumie 51 sty­pen­diów w czte­rech gru­pach nauczy­cie­li aka­de­mic­kich: pro­fe­so­rów (9), dok­to­rów habi­li­to­wa­nych (15), dok­to­rów (24) oraz magi­strów (3). Sty­pen­dia zosta­ły przy­zna­ne w nastę­pu­ją­cych dys­cy­pli­nach nauko­wych: nauki che­micz­ne; auto­ma­ty­ka, elek­tro­ni­ka, elek­tro­tech­ni­ka; inży­nie­ria mecha­nicz­na; inży­nie­ria mate­ria­ło­wa; infor­ma­ty­ka tech­nicz­na i tele­ko­mu­ni­ka­cja; nauki o bez­pie­czeń­stwie.

Była to już dru­ga edy­cja kon­kur­su pro­wa­dzo­ne­go przez Dział Nauki WAT. W ubie­gło­rocz­nej edy­cji sty­pen­dia otrzy­ma­ło 33 nauczy­cie­li aka­de­mic­kich. Celem przed­się­wzię­cia jest wspar­cie wyróż­nia­ją­cych się pra­cow­ni­ków WAT, któ­rych osią­gnię­cia nauko­we wpły­wa­ją na roz­wój i pre­stiż Aka­de­mii, ale rów­nież zachę­ce­nie wszyst­kich nauczy­cie­li aka­de­mic­kich do dal­szej pra­cy.

Zasa­dy przy­zna­wa­nia i wypła­ca­nia sty­pen­diów nauko­wych na roz­wój dla pra­cow­ni­ków WAT znaj­du­ją się w Załącz­ni­ku nr 3 do Zarzą­dze­nia Rek­to­ra WAT nr 3/RKR/2019 z dnia 20 mar­ca 2019 w spra­wie wła­sne­go fun­du­szu na sty­pen­dia za wyni­ki w nauce dla stu­den­tów oraz sty­pen­dia nauko­we dla pra­cow­ni­ków i dok­to­ran­tów.

Lista ran­kin­go­wa

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

Technika laserowa z WAT na międzynarodowych targach „LASER World of PHOTONICS 2019”

wpis w: Aktualności | 0

Na jed­nych z naj­więk­szych mię­dzy­na­ro­do­wych tar­gów doty­czą­cych tech­ni­ki lase­ro­wej „LASER World of PHOTONICS 2019” swo­je wyna­laz­ki i osią­gnię­cia w zakre­sie sys­te­mów lase­ro­wych pre­zen­tu­ją naukow­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Tar­gi odby­wa­ją się w ramach mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­gre­su „WORLD of PHOTONICS CONGRESS 2019” w dniach 23 – 27 czerw­ca w Mona­chium (Niem­cy).

Tar­gom towa­rzy­szy sie­dem kon­fe­ren­cji nauko­wych orga­ni­zo­wa­nych przez Euro­pe­an Phy­si­cal Socie­ty, IEEE Pho­to­nics Socie­ty, The Opti­cal Socie­ty i SPIE Digi­tal Tech­no­lo­gies, Bio­me­di­cal Optics i Opti­cal Metro­lo­gy. W kon­fe­ren­cjach: CLEO – Cofe­ren­ce on Lasers and Elec­tro-Optics Euro­pe & Euro­pe­an Quan­tum Elec­tro­nics Con­fe­ren­ce oraz ECBO-Euro­pe­an Con­fe­ren­ces on Bio­me­di­cal Optics wyni­ki swo­ich badań nauko­wych pre­zen­tu­ją naukow­cy z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT. Duże wra­że­nie robi ska­la Kon­gre­su, ponad 1100 osób z całe­go świa­ta, w tym licz­na gru­pa stu­den­tów i dok­to­ran­tów (ponad 30 %) dys­ku­tu­je na temat naj­now­szych osią­gnięć foto­ni­ki i moż­li­wo­ści ich apli­ka­cji.

W ramach tar­gów Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT pre­zen­tu­je inno­wa­cyj­ny hełm stra­żac­ki wypo­sa­żo­ny w zin­te­gro­wa­ny sys­tem moni­to­ro­wa­nia funk­cji życio­wych i kame­rę ter­mo­wi­zyj­ną, opto­elek­tro­nicz­ne modu­ły dal­mie­rzy lase­ro­wych, lase­ro­wo-pla­zmo­we źró­dła pro­mie­nio­wa­nia EUV/SXR dla kohe­rent­nej tomo­gra­fii w zakre­sie rent­ge­now­skim, lase­ry „eye safe” do zasto­so­wań spe­cjal­nych, lase­ry super­con­ti­nu­um, efek­tor lase­ro­wy 10 kW, lase­ro­we łącze hybry­do­we, detek­tor śla­do­wych ilo­ści NO2, ana­li­za­tor mar­ke­rów cho­ro­bo­wych w wydy­cha­nym powie­trzu oraz wyni­ki badań reali­zo­wa­nych w Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej. W tar­gach bie­rze udział ponad 1300 wystaw­ców z ponad 40 kra­jów. Obec­ne są wszyst­kie liczą­ce się na świe­cie fir­my z zakre­su tech­ni­ki lase­ro­wej.

Cykl kon­fe­ren­cji zwią­za­nych z WORLD of PHOTONICS CONGRESS to jed­no z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych spo­tkań naukow­ców i inży­nie­rów opty­ki i foto­ni­ki na świe­cie. Tema­ta­mi prze­wod­ni­mi są fizy­ka sto­so­wa­na, inży­nie­ria optycz­na i zasto­so­wa­nia foto­ni­ki i tech­no­lo­gii lase­ro­wej. Pod­czas kon­fe­ren­cji pre­zen­to­wa­ne są naj­now­sze osią­gnię­cia w sze­ro­kim zakre­sie dzie­dzin lase­rów i foto­ni­ki, w tym roz­wój źró­deł lase­ro­wych, świa­tło­wo­dów, opty­ki nie­li­nio­wej, źró­deł tera­her­co­wych, tele­ko­mu­ni­ka­cji optycz­nej, nano­fo­to­ni­ki czy też bio­fo­to­ni­ki. Wszyst­ko to spra­wia, że WORLD of PHOTONICS CONGRESS stał się ide­al­nym miej­scem do uzy­ska­nia infor­ma­cji i omó­wie­nia naj­now­szych osią­gnięć w sze­ro­kim spek­trum tema­tów, od pod­sta­wo­wych inte­rak­cji świa­tło-mate­ria aż do roz­wo­ju tech­no­lo­gii, inży­nie­rii sys­te­mu i zasto­so­wań w prze­my­śle i naukach sto­so­wa­nych.

Wyda­rze­nie sku­pia naj­więk­sze świa­to­we auto­ry­te­ty w dzie­dzi­nie tech­ni­ki lase­ro­wej. War­to wymie­nić takie nazwi­ska jak prof. Robert Bau­er z Kali­for­nii USA, Michal Lip­son z Colum­bia Uni­ver­si­ty w USA, Anton Zeilin­ger z Austrian Aca­de­my of Scien­ces w  Austrii, Kar­sten Dan­zmann MPI for Gra­vi­ta­tio­nal Phy­sics z Han­no­ver w Niem­czech oraz lau­re­at nagro­dy Nobla w dzie­dzi­nie fizy­ki Gérard Mourou, z któ­rym nasza uczel­nia współ­pra­cu­je.

Na wspól­nym sto­isku Pol­skie osią­gnię­cia lase­ro­we obok WAT pre­zen­tu­ją rów­nież: VIGO Sys­tem SA, Flu­en­ce Sp. z o.o., PCO SA, Sola­ris Optics, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, Sieć Badaw­cza Łuka­sie­wicz ITE i ITME , Top Gun Lasers Sp. z o.o. Wła­sne sto­isko mają rów­nież fir­ma Infra­ret i Poli­tech­ni­ka Wro­cław­ska.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Krzysz­tof Chmie­lew­ski, WAT; twit​ter​.com/​h​a​s​h​t​a​g​/​c​l​e​o​e​u​r​ope

Honorowi krwiodawcy z WAT

wpis w: Aktualności | 0

Ponad 120 litrów krwi odda­li żoł­nie­rze i pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w trwa­ją­cej od mar­ca ogól­no­pol­skiej zbiór­ce krwi pod hasłem „Spo­KREW­nie­ni służ­bą”. Akcja, któ­rej orga­ni­za­to­rem jest Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej potrwa jesz­cze do 31 sierp­nia. Zebra­na krew tra­fia do potrze­bu­ją­cych i cho­rych w całej Pol­sce.

Celem akcji jest zachę­ce­nie żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków woj­ska do tego, aby zde­cy­do­wa­li się zostać hono­ro­wy­mi daw­ca­mi krwi. W jed­nost­kach woj­sko­wych w całym kra­ju, a tak­że w woj­sko­wych cen­trach krwio­daw­stwa odby­wa­ją się zbiór­ki, by pomóc potrze­bu­ją­cym. Od mar­ca do czerw­ca w WAT odby­ło się łącz­nie 7 zbió­rek. W ambu­lan­sie do pobo­ru krwi z Woj­sko­we­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa, któ­ry tra­dy­cyj­nie stał przy Wydzia­le Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji krew odda­ło łącz­nie 270 daw­ców! Zbiór­ki w WAT koor­dy­no­wał uczel­nia­ny Klub Hono­ro­wych Daw­ców Krwi.

Dru­ga edy­cja akcji hono­ro­we­go krwio­daw­stwa „Spo­KREW­nie­ni służ­bą” roz­po­czę­ła się 1 mar­ca 2019 r. W pierw­szej edy­cji uda­ło się pozy­skać pra­wie 7 tys. litrów krwi. Wów­czas krew odda­ło 5121 żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków woj­ska, 3552 funk­cjo­na­riu­szy i pra­cow­ni­ków poli­cji, 5664 stra­ża­ków, 483 straż­ni­ków gra­nicz­nych oraz 105 funk­cjo­na­riu­szy Służ­by Ochro­ny Pań­stwa. Ubie­gło­rocz­na edy­cja trwa­ła jed­nak tyl­ko mie­siąc, w tym roku zbiór­ka będzie dłuż­sza, ponie­waż potrwa do koń­ca waka­cji.

Wszyst­kim hono­ro­wym daw­com ser­decz­nie dzię­ku­je­my i zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w kolej­nych akcjach HDK orga­ni­zo­wa­nych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Moni­ka Przy­był
fot. WAT; CO MON

Trwa rekrutacja na studia cywilne w WAT

wpis w: Aktualności | 0

W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej trwa rekru­ta­cja na stu­dia cywil­ne. Kan­dy­da­ci mogą reje­stro­wać się w sys­te­mie IRK (Inter­ne­to­wa Reje­stra­cja Kan­dy­da­tów) – na stu­dia I stop­nia do 12 lip­ca 2019 r. oraz na stu­dia II stop­nia do 6 wrze­śnia 2019 r.

WAT ofe­ru­je stu­dia cywil­ne w try­bie sta­cjo­nar­nym i nie­sta­cjo­nar­nym, obej­mu­ją­ce w roku aka­de­mic­kim 2019/20 aż 19 kie­run­ków i oko­ło 60 spe­cjal­no­ści. Stu­dia pro­wa­dzo­ne są na ośmiu wydzia­łach aka­de­mic­kich: Cyber­ne­ty­ki, Elek­tro­ni­ki, Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, Logi­sty­ki, Mecha­nicz­nym, Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki. Jed­nym z cie­kaw­szych kie­run­ków jest inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na, któ­rą od 1 paź­dzier­ni­ka 2019 r. stu­dio­wać będzie 30 osób. Naj­wię­cej stu­den­tów będzie mogło nato­miast stu­dio­wać kie­run­ki infor­ma­tycz­ne: infor­ma­ty­kę, infor­ma­ty­kę w medy­cy­nie oraz kryp­to­lo­gię i cyber­bez­pie­czeń­stwo (200 osób na stu­diach sta­cjo­nar­nych i 60 osób na nie­sta­cjo­nar­nych) oraz elek­tro­ni­kę i tele­ko­mu­ni­ka­cję (130 osób na stu­diach sta­cjo­nar­nych oraz 60 osób na nie­sta­cjo­nar­nych). Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z peł­ną ofer­tą edu­ka­cyj­ną na stro­nie: Stu­dia Cywil­ne I i II Stop­nia – Dostęp­ne Kie­run­ki.

Pro­gra­my stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej opra­co­wa­no zgod­nie z Pol­ską Ramą Kwa­li­fi­ka­cji (PRK) dla Szkol­nic­twa Wyż­sze­go w zakre­sie: wie­dzy, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji. Wybra­ne kie­run­ki kształ­ce­nia posia­da­ją akre­dy­ta­cje wyda­ne przez Pol­ską Komi­sję Akre­dy­ta­cyj­ną (PKA) i Komi­sję Akre­dy­ta­cyj­ną Uczel­ni Tech­nicz­nych (KAUT). Posia­da­ne akre­dy­ta­cje świad­czą o wyso­kiej jako­ści kształ­ce­nia i potwier­dza­ją upraw­nie­nia do pro­wa­dze­nia stu­diów na okre­ślo­nym kie­run­ku, pozio­mie i pro­fi­lu kształ­ce­nia. Dzię­ki temu absol­wen­ci WAT mogą kon­ku­ro­wać zarów­no na pol­skim, jak i euro­pej­skim ryn­ku pra­cy. Akre­dy­ta­cja KAUT powią­za­na jest z euro­pej­skim cer­ty­fi­ka­tem jako­ści EUR-ACE® Label.

Czy możliwe jest przeniesienie na studia wojskowe?

Na miej­sca stu­diów woj­sko­wych, któ­re zwol­ni­ły się w cza­sie pierw­sze­go roku, może być prze­pro­wa­dzo­na rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca w ramach prze­nie­sie­nia na ten rodzaj stu­diów stu­den­tów cywil­nych WAT. Stu­dent prze­nie­sio­ny na stu­dia woj­sko­we zosta­je powo­ła­ny do służ­by kan­dy­dac­kiej, sta­je się żoł­nie­rzem w czyn­nej służ­bie woj­sko­wej, otrzy­mu­je tytuł pod­cho­rą­że­go i odby­wa pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we wraz z oso­ba­mi przy­ję­ty­mi na pierw­szy rok stu­diów woj­sko­wych. Póź­niej kon­ty­nu­uje naukę na dru­gim roku (od trze­cie­go seme­stru), ale warun­kiem jest uzu­peł­nie­nie róż­nic pro­gra­mo­wych wyni­ka­ją­cych z pro­gra­mu kształ­ce­nia na pierw­szym roku, w szcze­gól­no­ści z „modu­łu woj­sko­we­go”.

Życie studenckie

Zarów­no stu­den­ci cywil­ni, jak i woj­sko­wi roz­wi­ja­ją swo­je pasje w licz­nych orga­ni­za­cjach stu­denc­kich takich jak: teatr, chór, orkie­stra i wie­lu innych, jak rów­nież w kołach nauko­wych i ponad 20 sek­cjach spor­to­wych.

Stu­den­ci stu­diów cywil­nych mogą ubie­gać się o:

  • sty­pen­dia Rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów,
  • sty­pen­dia socjal­ne,
  • sty­pen­dia spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych,
  • jed­no­ra­zo­we zapo­mo­gi.

Jeste­śmy uczest­ni­ka­mi pro­gra­mu Era­smus+, w ramach któ­re­go przy­jeż­dża­ją do nas stu­den­ci z zagra­ni­cy, a nasi stu­den­ci wyjeż­dża­ją do zagra­nicz­nych uczel­ni. Posia­da­my wyso­ce wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę nauko­wo-dydak­tycz­ną, boga­te zaple­cze dydak­tycz­ne, nowo­cze­sną infra­struk­tu­rę socjal­no-byto­wą i atrak­cyj­ną loka­li­za­cję.

Wszyst­kie infor­ma­cje dla kan­dy­da­tów na cywil­ne sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne stu­dia pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia dostęp­ne są na stro­nie rekru­ta­cji. Biu­ro Sek­cji ds. Rekru­ta­cji czyn­ne jest od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 7:30 – 15:30. E-mail: rekrutacja@​wat.​edu.​pl, tel.: +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, adres: ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2, 00 – 908 War­sza­wa (budy­nek głów­ny WAT, wej­ście obok biu­ra prze­pu­stek).

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej

Od roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020 w zakre­sie sied­miu dys­cy­plin nauko­wych będzie pro­wa­dzo­na Szko­ła Dok­tor­ska. W ter­mi­nie od 1 lip­ca do 19 sierp­nia 2019 r. kan­dy­da­ci mogą skła­dać do komi­sji rekru­ta­cyj­nej wyma­ga­ne doku­men­ty. Zasa­dy rekru­ta­cji dostęp­ne są na stro­nie uczel­ni. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na pro­po­nu­je tak­że moż­li­wość pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych na stu­diach pody­plo­mo­wych.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

1 2 3 4 80