Informacje o plikach cookie

Sza­now­ny użyt­kow­ni­ku!

Kie­dy wcho­dzisz na nasz ser­wis inter­ne­to­wy, na dys­ku Two­je­go kom­pu­te­ra mogą być zapi­sy­wa­ne pli­ki cookies – tzw. cia­stecz­ka – czy­li nie­wiel­kie pli­ki tek­sto­we wysy­ła­ne przez nasz ser­wis bądź przez ser­wi­sy, do któ­rych się odwo­łu­je­my.

Sto­su­je­my dwa zasad­ni­cze rodza­je pli­ków cookies: sesyj­ne (ang. ses­sion cookies) oraz sta­łe (ang. per­si­stent cookies). Cookies sesyj­ne są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, prze­cho­wy­wa­ny­mi w Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym do cza­su opusz­cze­nia nasze­go ser­wi­su inter­ne­to­we­go lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). Sta­łe pli­ki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cookies lub do cza­su ich ręcz­ne­go usu­nię­cia.

Pli­ki cookies uży­wa­ne są w naszym ser­wi­sie inter­ne­to­wym mię­dzy inny­mi po to, aby jak naj­le­piej dosto­so­wać jego tre­ści i funk­cje do Two­ich potrzeb i ocze­ki­wań, w celach sta­ty­stycz­nych oraz do utrzy­ma­nia sesji po zalo­go­wa­niu.

Oprócz pli­ków cookies wysy­ła­nych z nasze­go ser­wi­su inter­ne­to­we­go mogą być one wysy­ła­ne tak­że z ser­wi­sów, do któ­rych się odwo­łu­je­my, np. spo­łecz­no­ścio­wych czy ana­li­zu­ją­cych sta­ty­sty­ki odwie­dzin (np. Google Ana­ly­tics).

Nasz ser­wis inter­ne­to­wy nie zbie­ra w spo­sób auto­ma­tycz­ny żad­nych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem tych zawar­tych w pli­kach cookies.

Możesz zmie­nić usta­wie­nia doty­czą­ce pli­ków cookies w uży­wa­nej przez sie­bie prze­glą­dar­ce. Jeśli nie wyłą­czysz moż­li­wo­ści zapi­sy­wa­nia pli­ków cookies pocho­dzą­cych z nasze­go ser­wi­su inter­ne­to­we­go, ozna­cza to Two­ją zgo­dę na ich zapi­sy­wa­nie i prze­cho­wy­wa­nie w Two­im kom­pu­te­rze.

Jeże­li zde­cy­du­jesz się na odrzu­ce­nie wszyst­kich pli­ków cookies, nie spo­wo­du­je to bra­ku moż­li­wo­ści prze­glą­da­nia stron nasze­go ser­wi­su inter­ne­to­we­go, jed­nak­że może to nega­tyw­nie wpły­nąć na funk­cjo­nal­ność nie­któ­rych udo­stęp­nia­nych przez nas tre­ści lub usług.

Czy cookies są nie­bez­piecz­ne?

Nie, ponie­waż pli­ki cookies nie są pro­gra­ma­mi kom­pu­te­ro­wy­mi i nie mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne jako kody. Nie roz­po­wszech­nia­ją wiru­sów i każ­dy użyt­kow­nik ma moż­li­wość zarzą­dza­nia nimi na urzą­dze­niu koń­co­wym. Ponad­to, w pli­kach cookies nie są prze­cho­wy­wa­ne dane oso­bo­we, a ich zawar­tość nie pozwa­la na iden­ty­fi­ka­cję użyt­kow­ni­ka.

Jak wyłą­czyć cookies?

Pli­ki cookies są wyko­rzy­sty­wa­ne przez nas wyłącz­nie za zgo­dą użyt­kow­ni­ka. W każ­dym momen­cie możesz wyłą­czyć lub zmo­dy­fi­ko­wać moż­li­wość zapi­sy­wa­nia pli­ków cookies na swo­im urzą­dze­niu koń­co­wym, poprzez odpo­wied­nie usta­wie­nia w opro­gra­mo­wa­niu do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej). Stan­dar­do­wo opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych domyśl­nie dopusz­cza zapi­sy­wa­nie pli­ków cookies na urzą­dze­niu koń­co­wym, a tym samym umoż­li­wia nam prze­twa­rza­nie danych zgro­ma­dzo­nych w tych pli­kach.

W celu uzy­ska­nia szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat zarzą­dza­nia usta­wie­nia­mi pli­ków cookies, zale­ca­my postę­po­wa­nie zgod­nie z instruk­cja­mi prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, z któ­rej korzy­stasz, w szcze­gól­no­ści:

Inter­net Explo­rer
Chro­me
Fire­fox
Ope­ra
Safa­ri

W przy­pad­ku urzą­dzeń mobil­nych:

Andro­id
Safa­ri (iOS)
Win­dows Pho­ne
Black­ber­ry