WYJAZDY ZAGRANICZNE

DOKUMENTY

Oso­by pla­nu­ją­ce wyjazd służ­bo­wy za gra­ni­cę zobo­wią­za­ne są do wypeł­nie­nia w for­mie elek­tro­nicz­nej niżej wymie­nio­nych doku­men­tów wyjaz­do­wych:

 1. Wnio­sek – skie­ro­wa­nie za gra­ni­cę (pra­cow­ni­cy, stu­den­ci, dok­to­ran­ci, żoł­nie­rze zawo­do­wi, pod­cho­rą­żo­wie),
 2. Pole­ce­nie wyjaz­du służ­bo­we­go za gra­ni­cę (nie doty­czy stu­den­tów cywil­nych i dok­to­ran­tów) – wypeł­nia: pra­cow­nik, żoł­nierz zawo­do­wy, kan­dy­dat na żoł­nie­rza zawo­do­we­go,
 3. Wnio­sek o doko­na­nie przed­pła­ty (w przy­pad­ku koniecz­no­ści wnie­sie­nia opła­ty kon­fe­ren­cyj­nej lub innych przed­płat) z załą­czo­ny­mi do wnio­sku infor­ma­cja­mi tj. kopią pisma od orga­ni­za­to­rów zawie­ra­ją­cą dane o rachun­ku ban­ko­wym wraz z dany­mi doty­czą­cy­mi bene­fi­cjen­ta. Wnio­sek nale­ży zło­żyć w Kwe­stu­rze Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Doku­men­ty wyjaz­do­we nale­ży dostar­czyć do DWM nie póź­niej niż 14 dni przed pla­no­wa­ną podró­żą.

Wzo­ry wszyst­kich doku­men­tów moż­na zna­leźć w zakład­ce Doku­men­ty do pobra­nia.

Na czas skie­ro­wa­nia za gra­ni­cę wyjeż­dża­ją­cy zobo­wią­za­ny jest do wyku­pie­nia ubez­pie­cze­nia (KL, NNW).

ZAKUP BILETÓW

W wyni­ku prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia w try­bie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go w opar­ciu o posta­no­wie­nia art. 39 usta­wy z dnia 29 stycz­nia 2004 r. – pra­wo zamó­wień publicz­nych –  na obsłu­gę wyjaz­dów zagra­nicz­nych pra­cow­ni­ków, dok­to­ran­tów, stu­den­tów woj­sko­wych i cywil­nych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w zakre­sie rezer­wa­cji, sprze­da­ży i dosta­wy bile­tów lot­ni­czych (linie regu­lar­ne i tanie) i kole­jo­wych zawar­to umo­wę z fir­mą WHYNOTTRAVEL.

Bile­ty, w uzgod­nie­niu z wyjeż­dża­ją­cy­mi, rezer­wu­je i wyku­pu­je Dział Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej DWM:

 

e‑mail: bilety@​wat.​edu.​pl

Bar­ba­ra Szy­ma­niak tel.: 261 839 336, fax: 261 839 242

Pau­li­na Koma­rec tel.: 261 837 084, fax: 261 839 242

budy­nek nr 135 „LIPSK”, pok. 3.03, 3 pię­tro

 

Oso­ba wyjeż­dża­ją­ca zobo­wią­za­na jest dostar­czyć do DWM nie­zbęd­ne infor­ma­cje w celu doko­na­nia rezer­wa­cji oraz zaku­pu bile­tów: imię i nazwi­sko, numer tele­fo­nu komór­ko­we­go, ter­min oraz orien­ta­cyj­ne godzi­ny wyjazdu/wylotu i powro­tu, mia­sto i pań­stwo doce­lo­we.

WIZY

Dział Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej poma­ga w pro­ce­du­rze ubie­ga­nia się o wizę  do USA. W tym celu nale­ży dostar­czyć do DWM:

 • wydru­ko­wa­ne ze stro­ny amba­sa­dy potwier­dze­nie zło­że­nia wnio­sku DS – 160  (żoł­nierz – NATO‑2, cywil – NATO‑6),
 • foto­gra­fię w for­mie papie­ro­wej,
 • pasz­port waż­ny co naj­mniej 6 mie­się­cy,
 • numer tele­fo­nu.

Nie pośred­ni­czy­my w ubie­ga­niu się o wizy tury­stycz­ne! Doty­czy to tyl­ko wiz na wyjaz­dy w celach służ­bo­wych.

For­mu­la­rze wizo­we moż­na pobrać bez­po­śred­nio w amba­sa­dzie lub na stro­nie inter­ne­to­wej danej amba­sa­dy. Tam też dostęp­ne są infor­ma­cje doty­czą­ce licz­by i for­ma­tu wyma­ga­nych foto­gra­fii oraz opłat. 

Apli­ka­cje wizo­we wraz z należ­ną doku­men­ta­cją nale­ży skła­dać do DWM nie póź­niej niż 30 dni przed pla­no­wa­nym ter­mi­nem wyjaz­du (Zarzą­dze­nie Rek­to­ra nr 2/RKR/2018 z dnia 16 stycz­nia 2018 r).

ROZLICZENIE PODRÓŻY

Oso­by kie­ro­wa­ne za gra­ni­cę, po powro­cie z podró­ży, w ter­mi­nie 14 dni od daty zakoń­cze­nia podró­ży, zobo­wią­za­ne są do:

 • zło­że­nia do DWM pisem­ne­go Spra­woz­da­nia z wyjaz­du za gra­ni­cę,
 • roz­li­cze­nia kosz­tów zagra­nicz­nej podró­ży służ­bo­wej w Kwe­stu­rze Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej,
 • prze­ka­za­nia do Biblio­te­ki Głów­nej mate­ria­łów infor­ma­cyj­nych pozy­ska­nych w rezul­ta­cie  wyjaz­du za gra­ni­cę, mają­cych istot­ne zna­cze­nie nauko­wo-dydak­tycz­ne.

Pod­sta­wę roz­li­cze­nia kosz­tów wyjaz­du sta­no­wią rachun­ki, fak­tu­ry, bile­ty, potwier­dze­nie uczest­nic­twa w impre­zach nauko­wych. Jeże­li nie było moż­li­we uzy­ska­nie ww. doku­men­tów, wyjeż­dża­ją­cy skła­da pisem­ne oświad­cze­nie o doko­na­nym wydat­ku i przy­czy­nach bra­ku jego udo­ku­men­to­wa­nia. Oświad­cze­nie musi być zatwier­dzo­ne przez kie­row­ni­ka jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej.

 

Świad­cze­nia przy­słu­gu­ją­ce wyjeż­dża­ją­cym (www​.infor​.pl)

Pod­sta­wa praw­na:

 

PODRÓŻE SŁUŻBOWE POZA GRANICAMI KRAJU

DIETA

Die­ta przy­słu­gu­je w wyso­ko­ści obo­wią­zu­ją­cej dla doce­lo­we­go pań­stwa podró­ży. Staw­ki znaj­du­ją się w tabe­li nr 2. W przy­pad­ku podró­ży zagra­nicz­nej odby­wa­nej do dwóch lub wię­cej państw pra­co­daw­ca może usta­lić wię­cej niż jed­no pań­stwo doce­lo­we.

Obli­cza­nie należ­no­ści z tytu­łu diet:

 • każ­da peł­na doba podró­ży – die­ta w peł­nej wyso­ko­ści;
 • nie­peł­na doba podró­ży trwa­ją­ca do 8 godzin – 1/3 die­ty;
 • nie­peł­na doba podró­ży trwa­ją­ca ponad 8 do 12 godzin – 1/2 die­ty;
 • nie­peł­na doba podró­ży trwa­ją­ca ponad 12 godzin – die­ta w peł­nej wyso­ko­ści.

Pra­cow­ni­ko­wi, któ­re­mu zapew­nio­no w cza­sie podró­ży zagra­nicz­nej bez­płat­ne, cało­dzien­ne wyży­wie­nie, przy­słu­gu­je 25% die­ty.

Die­ta przy­słu­gu­je w wyso­ko­ści obo­wią­zu­ją­cej dla doce­lo­we­go pań­stwa podró­ży. Staw­ki znaj­du­ją się w tabe­li nr 2. W przy­pad­ku podró­ży zagra­nicz­nej odby­wa­nej do dwóch lub wię­cej państw pra­co­daw­ca może usta­lić wię­cej niż jed­no pań­stwo doce­lo­we.

Kwo­tę die­ty zmniej­sza się o koszt zapew­nio­ne­go bez­płat­ne­go wyży­wie­nia, przyj­mu­jąc, że każ­dy posi­łek sta­no­wi odpo­wied­nio:

 1. śnia­da­nie – 15% die­ty;
 2. obiad – 30% die­ty;
 3. kola­cja – 30% die­ty.

W przy­pad­ku korzy­sta­nia przez pra­cow­ni­ka z usłu­gi hote­lar­skiej, w ramach któ­rej zapew­nio­no wyży­wie­nie, zmniej­sze­nie die­ty sto­su­je się odpo­wied­nio.

Pra­cow­ni­ko­wi, któ­ry otrzy­mu­je w cza­sie podró­ży zagra­nicz­nej należ­ność pie­nięż­ną na wyży­wie­nie, die­ta nie przy­słu­gu­je. Jeże­li należ­ność pie­nięż­na jest niż­sza od die­ty, pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je wyrów­na­nie do wyso­ko­ści należ­nej die­ty.

Za każ­dy dzień (dobę) poby­tu w szpi­ta­lu lub innym zakła­dzie lecz­ni­czym w cza­sie podró­ży zagra­nicz­nej pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je 25% die­ty.

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

Udo­ku­men­to­wa­na cena bile­tu środ­ka trans­por­tu, wraz ze zwią­za­ny­mi opła­ta­mi dodat­ko­wy­mi, z uwzględ­nie­niem posia­da­nej przez pra­cow­ni­ka ulgi na dany śro­dek trans­por­tu, bez wzglę­du na to, z jakie­go tytu­łu ulga ta przy­słu­gu­je.

Na wnio­sek pra­cow­ni­ka pra­co­daw­ca może wyra­zić zgo­dę na prze­jazd w podró­ży samo­cho­dem oso­bo­wym, moto­cy­klem lub moto­ro­we­rem nie­bę­dą­cym wła­sno­ścią pra­co­daw­cy. W takim przy­pad­ku pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je zwrot kosz­tów prze­jaz­du w wyso­ko­ści:

ilość prze­je­cha­nych kilo­me­trów × staw­ka za 1 km prze­bie­gu (staw­ka nie może być wyż­sza niż okre­ślo­na w prze­pi­sach wyda­nych na pod­sta­wie art. 34a ust. 2 usta­wy z dnia 6 wrze­śnia 2001 r. o trans­por­cie dro­go­wym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.)

ZWROT KOSZTÓW NOCLEGÓW

Za noc­leg pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je zwrot kosz­tów w wyso­ko­ści stwier­dzo­nej rachun­kiem, w gra­ni­cach usta­lo­ne­go na ten cel limi­tu okre­ślo­ne­go w poszcze­gól­nych pań­stwach (tabe­la nr 2).

W razie nie­przed­ło­że­nia rachun­ku za noc­leg, pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je ryczałt w wyso­ko­ści 25% limi­tu za noc­leg. Ryczałt ten nie przy­słu­gu­je za czas prze­jaz­du.

W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach pra­co­daw­ca może wyra­zić zgo­dę na zwrot kosz­tów za noc­leg, stwier­dzo­nych rachun­kiem, w wyso­ko­ści prze­kra­cza­ją­cej limit.

Zwrot kosz­tów noc­le­gu nie przy­słu­gu­je, gdy pra­co­daw­ca lub stro­na zagra­nicz­na zapew­nia pra­cow­ni­ko­wi bez­płat­ny noc­leg.

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDÓW ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSCOWEJ

Ryczałt w wyso­ko­ści jed­nej die­ty przy­słu­gu­je na pokry­cie kosz­tów dojaz­du z dwor­ca i do dwor­ca kole­jo­we­go, auto­bu­so­we­go, por­tu lot­ni­cze­go lub mor­skie­go w miej­sco­wo­ści doce­lo­wej za gra­ni­cą oraz w każ­dej innej miej­sco­wo­ści, w któ­rej pra­cow­nik korzy­stał z noc­le­gu (die­ta dojaz­do­wa).

W przy­pad­ku gdy pra­cow­nik pono­si kosz­ty dojaz­du wyłącz­nie w jed­ną stro­nę, przy­słu­gu­je ryczałt w wyso­ko­ści 50% die­ty.

Ryczałt w wyso­ko­ści 10% die­ty za każ­dą roz­po­czę­ta dobę poby­tu w podró­ży przy­słu­gu­je pra­cow­ni­ko­wi na pokry­cie kosz­tów dojaz­dów środ­ka­mi komu­ni­ka­cji miej­sco­wej (die­ta komu­ni­ka­cyj­na).

Ryczał­ty nie przy­słu­gu­ją, jeże­li:

 1. odby­wa podróż zagra­nicz­ną służ­bo­wym lub pry­wat­nym pojaz­dem samo­cho­do­wym, moto­cy­klem lub moto­ro­we­rem;
 2. ma zapew­nio­ne bez­płat­ne dojaz­dy;
 3. nie pono­si kosz­tów, na pokry­cie któ­rych są prze­zna­czo­ne te ryczał­ty.
ZWROT KOSZTÓW PRZEWOZU SAMOLOTEM BAGAŻU

Pra­co­daw­ca może wyra­zić zgo­dę na zwrot kosz­tów prze­wo­zu samo­lo­tem baga­żu oso­bi­ste­go o wadze do 30 kg, liczo­nej łącz­nie z wagą baga­żu opła­co­ne­go w cenie bile­tu, jeże­li podróż zagra­nicz­na trwa ponad 30 dni lub jeże­li pań­stwem doce­lo­wym jest pań­stwo poza­eu­ro­pej­skie.

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA

W przy­pad­ku cho­ro­by powsta­łej pod­czas podró­ży zagra­nicz­nej pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je zwrot udo­ku­men­to­wa­nych nie­zbęd­nych kosz­tów lecze­nia za gra­ni­cą.

Zwrot kosz­tów nastę­pu­je ze środ­ków pra­co­daw­cy, z wyjąt­kiem świad­czeń gwa­ran­to­wa­nych udzie­lo­nych zgod­nie z prze­pi­sa­mi o koor­dy­na­cji sys­te­mów zabez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go w Unii Euro­pej­skiej, o któ­rych mowa w art. 5 pkt 32 usta­wy z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych.

Nie pod­le­ga­ją zwro­to­wi kosz­ty zaku­pu leków, któ­rych naby­cie za gra­ni­cą nie było koniecz­ne, kosz­ty zabie­gów chi­rur­gii pla­stycz­nej i kosme­tycz­nych oraz kosz­ty naby­cia pro­tez orto­pe­dycz­nych, den­ty­stycz­nych lub oku­la­rów.

W razie zgo­nu pra­cow­ni­ka za gra­ni­cą, pra­co­daw­ca pokry­wa kosz­ty trans­por­tu zwłok do kra­ju.

ZWROT INNYCH WYDATKÓW

Pra­cow­ni­ko­wi, któ­ry w cza­sie podró­ży poniósł inne nie­zbęd­ne wydat­ki zwią­za­ne z tą podró­żą, okre­ślo­ne lub uzna­ne przez pra­co­daw­cę, zwra­ca się je w udo­ku­men­to­wa­nej wyso­ko­ści.

AKTUALNĄ WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH OKREŚLA TABELA

 

WYJAZDY KRAJOWE

Dział Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej zaku­pu­je rów­nież bile­ty kole­jo­we i lot­ni­cze na tra­sach kra­jo­wych.

 1. Ewi­den­cja prze­bie­gu pojaz­du  
 2. Wnio­sek o skie­ro­wa­nie w podróż służ­bo­wą na tere­nie kra­ju

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgod­nie z art. 13 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych), infor­mu­ję, iż:

 1. Admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych jest Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go z sie­dzi­bą w War­sza­wie (kod: 00 – 908) przy ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2;
 2. Admi­ni­stra­tor danych powo­łał inspek­to­ra ochro­ny danych nad­zo­ru­ją­ce­go pra­wi­dło­wość prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, z któ­rym moż­na się skon­tak­to­wać za pośred­nic­twem adre­su e‑mail iod@​wat.​edu.​pl;
 3. Pani/Pana dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w celu reali­za­cji wyjaz­dów kra­jo­wych i zagra­nicz­nych;
 4. Poda­ne dane będą prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. c ww. Roz­po­rzą­dze­nia, tj. Decy­zji Nr 19/MON Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 24 stycz­nia 2017 w spra­wie orga­ni­zo­wa­nia współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej w resor­cie obro­ny naro­do­wej oraz Zarzą­dze­nia Rek­to­ra WAT nr 2/RKR/2018 z dnia 16 stycz­nia 2018 r. w spra­wie pro­ce­dur postę­po­wa­nia w zakre­sie orga­ni­zo­wa­nia, finan­so­wa­nia oraz doku­men­to­wa­nia wyjaz­dów za gra­ni­cę pra­cow­ni­ków, dok­to­ran­tów i stu­den­tów WAT w celach nauko­wych, dydak­tycz­nych, szko­le­nio­wych oraz innych przed­się­wzięć edu­ka­cyj­no-pro­mo­cyj­nych;
 5. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, jed­nak koniecz­ne do reali­za­cji celów do jakich zosta­ły zebra­ne;
 6. Dane oso­bo­we nie będą udo­stęp­nia­ne innym odbior­com, za wyjąt­kiem Why­Not­Tra­vel (o ile nie­zbęd­ny jest zakup bile­tów);
 7. Dane prze­cho­wy­wa­ne będą przez okres nie­zbęd­ny do reali­za­cji celów zawar­tych w pkt 3;
 8. Posia­da Pani/Pan pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz z zastrze­że­niem prze­pi­sów pra­wa: pra­wo ich spro­sto­wa­nia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu;
 9. Ma Pani/Pan pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych;
 10. Pani/Pana dane nie będą prze­twa­rza­ne w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny i nie będą pod­da­wa­ne pro­fi­lo­wa­niu.