PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA

7 – 12 LISTOPADA 2018

W Ate­nach odbę­dą się uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z 10-leciem ini­cja­ty­wy wymia­ny stu­den­tów woj­sko­wych mię­dzy uczel­nia­mi Unii Euro­pej­skiej. W ramach obcho­dów repre­zen­ta­cja pod­cho­rą­żych WAT weź­mie udział w Mara­to­nie Ateń­skim odby­wa­ją­cym się na kla­sycz­nej tra­sie Mara­ton-Ate­ny.
Koor­dy­na­cja udzia­łu w impre­zie – Dział Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej WAT – mariusz.​gontarczyk@​wat.​edu.​pl

7 – 11 MAJA 2019

Mul­ti­na­tio­nal Mili­ta­ry Sport and Sho­oting Games 2019

Mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy spor­to­we odbę­dą się w WAT po raz dru­gi. Uczest­ni­ka­mi będą kan­dy­da­ci na żoł­nie­rzy zawo­do­wych – pod­cho­rą­żo­wie – euro­pej­skich uczel­ni woj­sko­wych.
Wię­cej infor­ma­cji w Dzia­le Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej WAT – pawel.​jaskiewicz@​wat.​edu.​pl

3 – 7 CZERWCA 2019

Advan­ced Tech­no­lo­gies in Bor­ders Surve­il­lan­ce 2019 – Com­mon Modu­le

Moduł tech­nicz­ny nie tyl­ko dla stu­den­tów stu­diów inży­nier­skich doty­czą­cy naj­now­szych tech­no­lo­gii wyko­rzy­sty­wa­nych w moni­to­ro­wa­niu gra­nic. Moduł pro­wa­dzo­ny w języ­ku angiel­skim odbę­dzie się w WAT po raz dru­gi przy współ­udzia­le Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki, Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki, Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki. Do wzię­cia udzia­łu zapra­sza­my rów­nież stu­den­tów cywil­nych. Za uczest­nic­two przy­zna­wa­ne są 2 punk­ty ECTS oraz świa­dec­two ukoń­cze­nia w języ­ku angiel­skim.
Wię­cej infor­ma­cji w Dzia­le Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej WAT – pawel.​jaskiewicz@​wat.​edu.​pl