INFORMACJE O DZIALE

Wizja

Dział Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej został powo­ła­ny z myślą o roz­wi­ja­niu i umac­nia­niu pozy­cji i roz­po­zna­wal­no­ści Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w mię­dzy­na­ro­do­wym śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim insty­tu­cji woj­sko­wych poprzez ini­cjo­wa­nie i reali­za­cję wspól­nych mię­dzy­na­ro­do­wych ini­cja­tyw nauko­wych i badaw­czych.

Misja

Dział Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej dzia­ła na rzecz kre­owa­nia pozy­tyw­ne­go wize­run­ku Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w śro­do­wi­sku mię­dzy­na­ro­do­wym w tym sojusz­ni­czym poprzez ini­cjo­wa­nie i współ­udział w orga­ni­za­cji wyda­rzeń o cha­rak­te­rze aka­de­mic­kim i nauko­wo-badaw­czym na szcze­blu cen­tral­nym z udzia­łem pod­mio­tów zagra­nicz­nych, orga­ni­za­cji wizyt zagra­nicz­nych dele­ga­cji woj­sko­wych szcze­bla cen­tral­ne­go oraz ini­cjo­wa­nie i nawią­zy­wa­nie współ­pra­cy z zagra­nicz­ny­mi uczel­nia­mi woj­sko­wy­mi.

Zadania
  • Ini­cjo­wa­nie i roz­wi­ja­nie wymian pod­cho­rą­żych i zawo­do­wej kadry woj­sko­wej mię­dzy WAT, a woj­sko­wy­mi insty­tu­cja­mi aka­de­mic­kim, dydak­tycz­ny­mi i nauko­wo-badaw­czy­mi w ramach pro­gra­mu Era­smus+ i innych ini­cja­tyw dwu­stron­nych;
  • Koor­dy­no­wa­nie poby­tu zagra­nicz­nych dele­ga­cji woj­sko­wych w WAT na szcze­blu cen­tral­nym;
  • Obsłu­ga wyjaz­dów zagra­nicz­nych woj­sko­we­go per­so­ne­lu WAT w celach służ­bo­wych;
  • Kre­owa­nie i roz­wi­ja­nie wize­run­ku WAT w woj­sko­wym, mię­dzy­na­ro­do­wym śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim, dydak­tycz­nym i badaw­czo-roz­wo­jo­wym, w tym ini­cjo­wa­nie i współ­udział w przed­się­wzię­ciach takich jak: kon­fe­ren­cje, semi­na­ria, szko­le­nia, warsz­ta­ty itp.;
  • Koor­dy­no­wa­nie przed­się­wzięć współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej pod­sta­wo­wych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych WAT;
  • Koor­dy­no­wa­nie i roz­wi­ja­nie rela­cji z atta­ché woj­sko­wy­mi kra­jów sojusz­ni­czych, z któ­ry­mi są reali­zo­wa­ne lub pla­no­wa­ne wspól­ne przed­się­wzię­cia aka­de­mic­kie, dydak­tycz­ne lub nauko­wo-badaw­cze.
Struktura

Kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej

płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk

bud. 135 pok. 3.17
tel. 261 839 376
e‑mail mariusz.​gontarczyk@​wat.​edu.​pl

 

Głów­ny Spe­cja­li­sta – współ­pra­ca mię­dzy­na­ro­do­wa (kie­ru­nek zachod­ni)

mgr inż. Jerzy Mar­kow­ski

bud. 135 pok. 3.18
tel. 261 839 551 
e‑mail jerzy.​markowski@​wat.​edu.​pl

 

Głów­ny Spe­cja­li­sta – współ­pra­ca mię­dzy­na­ro­do­wa (kie­ru­nek wschod­ni)

mgr inż. Piotr Cięż­ki

bud. 135 pok. 3.18
e‑mail piotr.​ciezki@​wat.​edu.​pl

 

Koor­dy­na­cja współ­pra­cy z zagra­nicz­ny­mi uczel­nia­mi woj­sko­wy­mi

mgr inż. Andrzej Mak­sy­miuk

bud. 135 pok. 3.04
tel. 261 839 079 
e‑mail andrzej.​maksymiuk@​wat.​edu.​pl

 

Koor­dy­na­cja współ­pra­cy z zagra­nicz­ny­mi uczel­nia­mi woj­sko­wy­mi

ppor. mgr Paweł Jaś­kie­wicz

bud. 135 pok. 3.04
tel. 261 839 079 
e‑mail pawel.​jaskiewicz@​wat.​edu.​pl

 

Spe­cja­li­sta – reali­za­cja wyjaz­dów zagra­nicz­nych

mgr Bar­ba­ra Szy­ma­niak

bud. 135 pok. 3.03
tel. 261 839 336
e‑mail barbara.​szymaniak@​wat.​edu.​pl , bilety@​wat.​edu.​pl

 

Star­szy Refe­rent – spra­wy admi­ni­stra­cyj­ne

mgr Pau­li­na Koma­rec

bud. 135 pok. 3.03
tel. 261 837 084
e‑mail paulina.​komarec@​wat.​edu.​pl , bilety@​wat.​edu.​pl