ERASMUS WOJSKOWY

O ini­cja­ty­wie „Era­smu­sa Woj­sko­we­go”

Euro­pej­ska ini­cja­ty­wa na rzecz wymia­ny mło­dych ofi­ce­rów inspi­ro­wa­na przez pro­gram Era­smus, czę­sto okre­śla­na w mediach jako „woj­sko­wy Era­smus”, jest ini­cja­ty­wą pod­ję­tą przez pań­stwa człon­kow­skie Unii Euro­pej­skiej, mają­cą na celu roz­wój wymia­ny przy­szłych ofi­ce­rów – pod­cho­rą­żych, a tak­że nauczy­cie­li i instruk­to­rów bio­rą­cych udział w aka­de­mic­kim eta­pie edu­ka­cji i szko­le­nia w ramach sił zbroj­nych państw człon­kow­skich. Z uwa­gi na to, że ini­cja­ty­wa jest wdra­ża­na przez pań­stwa człon­kow­skie na zasa­dzie wyłącz­nie dobro­wol­nej, ich auto­no­mia w odnie­sie­niu do szko­le­nia woj­sko­we­go nie jest zagro­żo­na.

Reali­za­cja ini­cja­ty­wy jest napę­dza­na przez klu­czo­wą ideę, że wymia­na mło­dych oficerów/podchorążych pod­czas ich wstęp­ne­go eta­pu edu­ka­cji i szko­le­nia sta­no­wi pod­sta­wę do poja­wie­nia się w dłuż­szej per­spek­ty­wie zwięk­szo­nej inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści i wspól­nej kul­tu­ry, któ­re są potrzeb­ne do wzmac­nia­nia bez­pie­czeń­stwa i obro­ny w Euro­pie. Gru­pa wdro­że­nio­wa ini­cja­ty­wy (Imple­men­ta­tion Gro­up) zosta­ła utwo­rzo­na w lutym 2009r. jako zorien­to­wa­na na zada­nie kon­fi­gu­ra­cja Exe­cu­ti­ve Aca­de­mic Board dzia­ła­ją­cej w ramach Euro­pej­skiej Aka­de­mii Bez­pie­czeń­stwa i Obro­ny (Euro­pe­an Secu­ri­ty and Defen­ce Col­le­ge).

Opie­ra­jąc się na wkła­dzie i wspar­ciu ze stro­ny państw człon­kow­skich, ich instytucji/uczelni i sekre­ta­ria­tu Euro­pe­an Secu­ri­ty and Defen­ce Col­le­ge, gru­pa wdro­że­nio­wa bar­dzo szyb­ko poczy­ni­ła znacz­ne postę­py w róż­nych aspek­tach ini­cja­ty­wy mie­dzy inny­mi znacz­nie zwięk­sza­jąc licz­bę krót­ko­ter­mi­no­wych szkoleń/modułów dostęp­nych dla stu­den­tów a w związ­ku z tym ska­lę wymia­ny w ramach uczel­ni woj­sko­wych Unii Euro­pej­skiej.

Wycho­dząc naprze­ciw Ini­cja­ty­wie przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej czyn­nie uczest­ni­czą od począt­ku 2017 roku we wszyst­kich spo­tka­niach Gru­py Imple­men­ta­cyj­nej. W pierw­szym roku zaan­ga­żo­wa­nia kil­ku­na­stu pod­cho­rą­żych WAT uczest­ni­czy­ło w róż­nych wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez uczel­nie woj­sko­we państw Unii Euro­pej­skiej o cha­rak­te­rze spor­to­wym, edu­ka­cyj­nym, a tak­że kul­tu­ral­no-poznaw­czym.

W odpo­wie­dzi na potrze­by uczel­ni part­ner­skich Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na już w poło­wie 2018 roku zor­ga­ni­zo­wa­ła dwa przed­się­wzię­cia – jed­no o cha­rak­te­rze spor­to­wym (Mili­ta­ry Mul­ti­na­tio­nal Sports and Sho­oting Games),  a dru­gie w ramach tzw. Com­mon Modu­les – tygo­dnio­wy spe­cja­li­stycz­ny kurs (Advan­ced Tech­no­lo­gies in Bor­ders Surve­il­len­ce). 

Wię­cej o ini­cja­ty­wie i naj­bliż­szych wydarzeniach/szkoleniach na stro­nie www​.emi​lyo​.eu

Umo­co­wa­nie Gru­py Imple­men­ta­cyj­nej do spraw wymia­ny stu­den­tów woj­sko­wych tzw. Era­smu­sa Woj­sko­we­go w struk­tu­rze sys­te­mu Wspól­nej Poli­ty­ki Bez­pie­czeń­stwa i Obro­ny Unii Euro­pej­skiej. Żró­dło: prof. Harald Gell – Prze­wod­ni­czą­cy Gru­py Imple­men­ta­cyj­nej