Akty normatywne

Decy­zja nr 19/MON Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 24 stycz­nia 2017 r. w spra­wie orga­ni­zo­wa­nia współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej w resor­cie obro­ny naro­do­wej

Zarzą­dze­nie Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 2/RKR/2018 z dnia 16 stycz­nia 2018 r.  w spra­wie pro­ce­dur postę­po­wa­nia w zakre­sie orga­ni­zo­wa­nia, finan­so­wa­nia oraz doku­men­to­wa­nia wyjaz­dów za gra­ni­cę pra­cow­ni­ków, dok­to­ran­tów i stu­den­tów WAT w celach nauko­wych, dydak­tycz­nych, szko­le­nio­wych oraz innych przed­się­wzięć edu­ka­cyj­no-pro­mo­cyj­nych