Strona główna » Dla kandydatów » Została uruchomiona rejestracja kandydatów na studia II stopnia

Została uruchomiona rejestracja kandydatów na studia II stopnia

Zosta­ła uru­cho­mio­na reje­stra­cja kan­dy­da­tów na stu­dia II stop­nia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik ). Reje­stra­cja będzie trwa­ła do 11 wrze­śnia 2020 r.

Reje­stra­cja jest pro­wa­dzo­na na nastę­pu­ją­ce kie­run­ki:

  • bez­pie­czeń­stwo naro­do­we – 80 miejsc na stu­dia sta­cjo­nar­ne i 40 na stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne,
  • obron­ność pań­stwa – 80 miejsc na stu­dia sta­cjo­nar­ne i 40 na stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne„
  • zarzą­dza­nie – 60 miejsc na stu­dia sta­cjo­nar­ne i 40 na stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne.

Uru­cho­mie­nie kie­run­ku na wska­za­nej for­mie stu­diów, będzie uza­leż­nio­ne od licz­by zare­je­stro­wa­nych kan­dy­da­tów – decy­zję, po zakoń­cze­niu reje­stra­cji kan­dy­da­tów, podej­mie komi­sja rekru­ta­cyj­na dla kie­run­ku.

    Do 11 wrze­śnia nale­ży zało­żyć kon­to w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów, dostar­czyć do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­ne doku­men­ty – pre­fe­ro­wa­na for­ma elek­tro­nicz­na (skan na adres rekrutacja@​wat.​edu.​pl) lub listow­nie – tj.:

  • kse­ro­ko­pię dyplo­mu ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych – ory­gi­nał do wglą­du po zakwa­li­fi­ko­wa­niu na stu­dia (w wyjąt­ko­wych przy­pad­kach, na eta­pie reje­stra­cji, może być zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu stu­diów z poda­niem wyni­ku ukoń­cze­nia),
  • doku­ment potwier­dza­ją­cy posia­da­ne kom­pe­ten­cje: suple­ment lub indeks, albo kar­ta prze­bie­gu stu­diów, (może być kse­ro­ko­pia lub skan)

oraz  wnieść opła­tę rekru­ta­cyj­ną w wyso­ko­ści 85 zł na kon­to, któ­re­go nr został wyge­ne­ro­wa­ny i poda­ny  pod­czas reje­stra­cji inter­ne­to­wej.

Zapra­sza­my.