Strona główna » Dla kandydatów » Zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji

Zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji

Mając na uwa­dze infor­ma­cje o prze­su­nię­ciu egza­mi­nów matu­ral­nych, infor­mu­je­my że Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na wpro­wa­dzi­ła tak­że zmia­ny orga­ni­za­cyj­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji na stu­dia woj­sko­we oraz cywil­ne, tak by nasi kan­dy­da­ci – matu­rzy­ści nie zna­leź­li się w sytu­acji bez moż­li­wo­ści wybo­ru kie­run­ku stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Poda­ne w zasa­dach rekru­ta­cji na stu­dia woj­sko­we oraz stu­dia cywil­ne ter­mi­ny poszcze­gól­nych ele­men­tów rekru­ta­cji, zosta­ły dosto­so­wa­ne do aktu­al­nie wpro­wa­dza­nych prze­pi­sów.

Wszel­kie inne zmia­ny będą ogła­sza­ne na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www​.wat​.edu​.pl , a do zare­je­stro­wa­nych w IRK kan­dy­da­tów, wyśle­my powia­do­mie­nia pocz­tą elek­tro­nicz­ną.

Przed­sta­wia­my naj­now­sze usta­le­nia:

 1. Reje­stra­cję kan­dy­da­tów na jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie, tzw. stu­dia woj­sko­we, pro­wa­dzi­my do 30 czerw­ca;
 2. W ter­mi­nie 17–21 sierp­nia (jeden dzień) dla kan­dy­da­tów na stu­dia woj­sko­we prze­pro­wa­dzi­my spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną;
 3. Prze­su­nę­li­śmy do 29 sierp­nia ter­min skła­da­nia wnio­sku o powo­ła­nie do służ­by kan­dy­dac­kiej oraz innych doku­men­tów zwią­za­nych z rekru­ta­cją na jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go przez oso­by, któ­re zare­je­stro­wa­ły się w IRK do 30 czerw­ca;
 4. Prze­su­nę­li­śmy do 29 sierp­nia moż­li­wość dostar­cze­nia przez WKU orze­czeń lekar­skich i psy­cho­lo­gicz­nych dla kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych;
 5. Opła­ta rekru­ta­cyj­na może być wnie­sio­na bez­po­śred­nio przed roz­po­czę­ciem kwa­li­fi­ka­cji na stu­dia, tj. w sierp­niu – dotych­czas wnie­sio­ne opła­ty zacho­wu­ją waż­ność;
 6. Reje­stra­cję kan­dy­da­tów na stu­dia cywil­ne I stop­nia pro­wa­dzi­my do 21 sierp­nia;
 7. 24 sierp­nia UKR podej­mie decy­zję w spra­wie zakwa­li­fi­ko­wa­nia do przy­ję­cia na stu­dia na poszcze­gól­ne kie­run­ki oraz nie­przy­ję­cia na stu­dia zarów­no cywil­ne, jak i woj­sko­we – nastą­pi ogło­sze­nie wstęp­nych wyni­ków rekru­ta­cji (lista zakwa­li­fi­ko­wa­nych do przy­ję­cia na stu­dia oraz nie­przy­ję­tych);
 8. 25–29 sierp­nia – dostar­cza­nie doku­men­tów przez kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do przy­ję­cia na stu­dia;
 9. od 30 do 31 sierp­nia – wery­fi­ka­cja przez UKR list zakwa­li­fi­ko­wa­nych do przy­ję­cia na stu­dia i 1 wrze­śnia ogło­sze­nie osta­tecz­nych wyni­ków rekrutacji/przyjętych na stu­dia (wpi­sa­nych na listę stu­den­tów poszcze­gól­nych kie­run­ków);
 10. Powo­ła­nie do służ­by kan­dy­dac­kiej, tj. roz­po­czę­cie pod­sta­wo­we­go szko­le­nia woj­sko­we­go, pla­nu­je­my 10 i 11 wrze­śnia;
 11. Poda­ne wyżej ter­mi­ny mogą jesz­cze ulec zmia­nie, w zależ­no­ści od aktu­al­nej sytu­acji epi­de­micz­nej i zwią­za­nych z nią komu­ni­ka­tów orga­nów pań­stwo­wych.

Infor­ma­cje na temat rekru­ta­cji na jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na  żoł­nie­rza zawo­do­we­go oraz stu­dia cywil­ne I i II stop­nia udzie­la­ne są tele­fo­nicz­nie: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, 601 201 485 oraz za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej rekrutacja@​wat.​edu.​pl

Ser­decz­nie zapra­sza­my na stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.