» » Wyniki rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego.

Wyniki rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego.

wpis w: Dla kandydatów | 0

Dobie­gły koń­ca pra­ce wydzia­ło­wych komi­sji rekru­ta­cyj­nych na stu­dia II stop­nia, roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go. Wyni­ki rekru­ta­cji moż­na spraw­dzić, logu­jąc się na swo­je kon­to w IRK. Decy­zje w for­mie papie­ro­wej zosta­ną wysła­ne pocz­tą, listem pole­co­nym.

Po doko­na­niu ana­li­zy zgło­szo­nych kan­dy­da­tów, nie zosta­ły uru­cho­mio­ne nastę­pu­ją­ce kie­run­ki stu­diów:

 • stu­dia sta­cjo­nar­ne: inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa
 • stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne: geo­de­zja i kar­to­gra­fia, inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa, lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka, mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, mecha­tro­ni­ka

Kan­dy­da­ci, któ­rzy byli zare­je­stro­wa­ni jedy­nie na kierunek/specjalność któ­ra nie zosta­ła uru­cho­mio­na ze wzglę­du na zbyt małą licz­bę osób, a wnie­śli opła­tę rekru­ta­cyj­ną, pro­sze­ni są o kon­takt z Sek­cją ds. Rekru­ta­cji (rekrutacja@​wat.​edu.​pl), w celu poda­nia nume­ru kon­ta ban­ko­we­go, na któ­re zosta­nie opła­ta zwró­co­na.

Zosta­ła uru­cho­mio­na rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca na nastę­pu­ją­ce kie­run­ki oraz spe­cjal­no­ści:

 stu­diów sta­cjo­nar­nych:

 • budow­nic­two, spe­cjal­ność: budow­nic­two ogól­ne,
 • che­mia, spe­cjal­no­ści: mate­ria­ły nie­bez­piecz­ne i ratow­nic­two che­micz­ne,
 • elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja (WEL), spe­cjal­no­ści: sys­te­my tele­in­for­ma­tycz­ne, inży­nie­ria sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa,
 • ener­ge­ty­ka, spe­cjal­ność: elek­tro­ener­ge­ty­ka,
 • geo­de­zja i kar­to­gra­fia, spe­cjal­no­ści: pomia­ry geo­de­zyj­ne i sys­te­my infor­ma­cji tere­no­wej; foto­gra­me­tria, tele­de­tek­cja i sys­te­my infor­ma­cji geo­gra­ficz­nej,
 • inży­nie­ria mate­ria­ło­wa, spe­cjal­ność: nowe mate­ria­ły i tech­no­lo­gie,
 • kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo, spe­cjal­ność bez­pie­czeń­stwo cyber­ne­tycz­ne, sys­te­my kryp­to­gra­ficz­ne,
 • logi­sty­ka (pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki), spe­cjal­ność: logi­sty­ka i eko­lo­gia pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych,
 • lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka, spe­cjal­ność: awio­ni­ka, samo­lo­ty i śmi­głow­ce,
 • mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, spe­cjal­no­ści: tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w inży­nie­rii mecha­nicz­nej, maszy­ny inży­nie­ryj­no-budow­la­ne i dro­go­we,
 • mecha­tro­ni­ka, spe­cjal­no­ści: tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w mecha­tro­ni­ce, robo­ty­ka i auto­ma­ty­ka prze­my­sło­wa;
 • opto­elek­tro­ni­ka (IOE), spe­cjal­ność: inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa, inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na,

stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych:

 • elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja, spe­cjal­ność: sys­te­my tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne,
 • logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny), spe­cjal­ność: logi­sty­ka w przed­się­bior­stwie

Kan­dy­da­ci, któ­rzy ukoń­czy­li stu­dia I stop­nia (są po obro­nie pra­cy dyplo­mo­wej) chcą­cy przy­stą­pić do rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej powin­ni:

 • zare­je­stro­wa­ni w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów absol­wen­ci WAT – zgło­sić się z doku­men­ta­mi do dzie­ka­na­tu wydzia­łu, na któ­ry kan­dy­du­ją;
 • nie­za­re­je­stro­wa­ni w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów oraz absol­wen­ci innych uczel­ni – zgło­sić się do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji, z kom­ple­tem doku­men­tów, tj. dyplo­mem (ewen­tu­al­nie zaświad­cze­niem o ukoń­cze­niu stu­diów z poda­nym wyni­kiem ukoń­cze­nia), suple­men­tem do dyplo­mu (ewen­tu­al­nie indek­sem lub kar­tą prze­bie­gu stu­diów), foto­gra­fią w wer­sji cyfro­wej oraz potwier­dze­niem wnie­sie­nia opła­ty rekru­ta­cyj­nej, jeże­li nie była wnie­sio­na na kon­to, któ­re­go numer został wyge­ne­ro­wa­ny w IRK.

Wyni­ki rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej będą widocz­ne na kon­cie kan­dy­da­ta w IRK. Decy­zje w for­mie papie­ro­wej zosta­ną wrę­czo­ne przez pra­cow­ni­ków dzie­ka­na­tów na spo­tka­niu inau­gu­ru­ją­cym stu­dia II stop­nia.

Rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca będzie trwa­ła do 21 lute­go 2019 r. – na poszcze­gól­ne spe­cjal­no­ści może być zakoń­czo­na wcze­śniej, po wypeł­nie­niu limi­tu miejsc

Z A P R A S Z A M Y !