Strona główna » Dla kandydatów » Wyniki rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego

Wyniki rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego

Dobie­gły koń­ca pra­ce komi­sji rekru­ta­cyj­nych na stu­dia II stop­nia, roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (marzec). Wyni­ki rekru­ta­cji moż­na spraw­dzić, logu­jąc się na swo­je kon­to w IRK. Decy­zje dla osób nie­przy­ję­tych w for­mie papie­ro­wej zosta­ną wysła­ne pocz­tą.

Po doko­na­niu ana­li­zy zgło­szo­nych kan­dy­da­tów, nie zosta­ły uru­cho­mio­ne nastę­pu­ją­ce kie­run­ki stu­diów:

 • stu­dia sta­cjo­nar­ne: inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa
 • stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne: geo­de­zja i kar­to­gra­fia, lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka, mecha­tro­ni­ka

Zosta­ła uru­cho­mio­na rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca na nastę­pu­ją­ce kie­run­ki stu­diów sta­cjo­nar­nych:

 • budow­nic­two
 • che­mia,
 • elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja,
 • opto­elek­tro­ni­ka,
 • ener­ge­ty­ka,
 • geo­de­zja i kar­to­gra­fia
 • inży­nie­ria mate­ria­ło­wa,
 • logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny),
 • logi­sty­ka (pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki),
 • lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka,
 • mecha­ni­ka i budo­wa maszyn,
 • mecha­tro­ni­ka;

oraz stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych:

 • elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja,
 • logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny),
 • mecha­ni­ka i budo­wa maszyn,

Kan­dy­da­ci, któ­rzy ukoń­czy­li stu­dia I stop­nia (są po obro­nie pra­cy dyplo­mo­wej) chcą­cy przy­stą­pić do rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej powin­ni:

 • zare­je­stro­wa­ni w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów absol­wen­ci WAT – zgło­sić się z doku­men­ta­mi do dzie­ka­na­tu;
 • nie­za­re­je­stro­wa­ni w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów absol­wen­ci WAT oraz absol­wen­ci innych uczel­ni ( w tym zare­je­stro­wa­ni w IRK) – zgło­sić się do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji, z kom­ple­tem doku­men­tów, tj. dyplo­mem (ewen­tu­al­nie zaświad­cze­niem o ukoń­cze­niu stu­diów z poda­nym wyni­kiem ukoń­cze­nia), suple­men­tem do dyplo­mu (ewen­tu­al­nie indek­sem lub kar­tą prze­bie­gu stu­diów), potwier­dze­niem wnie­sie­nia opła­ty rekru­ta­cyj­nej, jeże­li nie była wnie­sio­na na kon­to, któ­re­go numer został wyge­ne­ro­wa­ny w IRK.

Wyni­ki rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej będą widocz­ne na kon­cie kan­dy­da­ta w IRK – po zakoń­cze­niu prac komi­sji 24 lute­go.

Rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca będzie trwa­ła do 20 lute­go 2020 r. – na poszcze­gól­ne kie­run­ki może być zakoń­czo­na wcze­śniej, po wypeł­nie­niu limi­tu miejsc

Z A P R A S Z A M Y !