» » Uwaga kandydaci na studia wojskowe!!!

Uwaga kandydaci na studia wojskowe!!!

wpis w: Dla kandydatów | 0

Od ponie­dział­ku, 8 lip­ca w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT przy ul. Kar­te­zju­sza 1 roz­pocz­nie się postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne na stu­dia woj­sko­we. Obej­mu­je ono m.in. spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną. Łącz­ny czas trwa­nia to ok. 3 godzi­ny.

Reje­stra­cja uczest­ni­ków spraw­dzia­nu roz­pocz­nie się w dniach:

  • 8 – 10 lip­ca o godz. 9.00, 11.00, 13.00 i 15.00,
  • 11 lip­ca o godz. 9.00, 11.00 i 13.00.

W czwar­tek 11 lip­ca o godzi­nie 14.00 w Klu­bie WAT przy ul. Kali­skie­go 25 a, w auli Stu­dium Języ­ków Obcych zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny test z języ­ka angiel­skie­go dla tych, któ­rzy nie zda­wa­li tego języ­ka na matu­rze oraz wszyst­kich sta­ra­ją­cych się o prze­nie­sie­nie ze stu­diów cywil­nych na stu­dia woj­sko­we.

Każ­dy z kan­dy­da­tów otrzy­mał infor­ma­cję o dniu i godzi­nie roz­po­czę­cia spraw­dzia­nu i testu. Ci, któ­rzy z róż­nych uza­sad­nio­nych powo­dów przy­bę­dą na spraw­dzian w innym ter­mi­nie niż wska­za­ny, będą zare­je­stro­wa­ni po zakoń­cze­niu reje­stra­cji osób, któ­re przy­by­ły o wyzna­czo­nej godzi­nie. Roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na odbę­dzie się po zakoń­cze­niu testów spraw­no­ścio­wych.

Szcze­gó­ły doty­czą­ce spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej.

W Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go na sta­no­wi­sku Sek­cji ds. Rekru­ta­cji będzie moż­na zasię­gnąć infor­ma­cji doty­czą­cych rekru­ta­cji, ewen­tu­al­nie zmie­nić poda­ne wcze­śniej kie­run­ki stu­diów woj­sko­wych oraz ode­brać prze­sła­ne do WAT doku­men­ty potwier­dza­ją­ce upraw­nie­nia do przy­zna­nia dodat­ko­wych punk­tów pod­czas roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej, któ­re nale­ży przed­sta­wić komi­sji.