» » Terminarz stawiennictwa kandydatów przyjętych do WAT na studia drugiego stopnia – luty 2019

Terminarz stawiennictwa kandydatów przyjętych do WAT na studia drugiego stopnia – luty 2019

wpis w: Dla kandydatów | 0
Kie­ru­nek stu­diów Sta­cjo­nar­ne stu­dia cywil­ne dru­gie­go stop­nia Nie­sta­cjo­nar­ne stu­dia cywil­ne dru­gie­go stop­nia
infor­ma­ty­ka 01.03.2019 r. godz. 8.00
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Sek­cja ds. Rekru­ta­cji;
wydział-sala 314 bud. 100
szcze­gó­ły: www​.wcy​.wat​.edu​.pl
kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo 01.03.2019 r. godz. 8.00
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Sek­cja ds. Rekru­ta­cji;
wydział-sala 314 bud. 100
szcze­gó­ły: www​.wcy​.wat​.edu​.pl
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we
zarzą­dza­nie
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja
(WEL)
01.03.2019 r. godz. 8.30 – 10.15
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 25a
Sala 119/K Klu­bu WAT, (1 pię­tro)
szcze­gó­ły: www​.wel​.wat​.edu​.pl
01.03.2019r. godz. 8.30 – 10.15
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 25a
Sala 119/K Klu­bu WAT, (1 pię­tro)
szcze­gó­ły: www​.wel​.wat​.edu​.pl
ener­ge­ty­ka 01.03.2019 r. godz. 8.30 – 10.15
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 25a
Sala 119/K Klu­bu WAT, (1 pię­tro)
szcze­gó­ły: www​.wel​.wat​.edu​.pl
opto­elek­tro­ni­ka
(IOE)
1.03.2019 r. godz. 9.00
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
bud. 136 s.125
szcze­gó­ły: www​.ioe​.wat​.edu​.pl
che­mia 04.03.2019 r. godz. 8.00
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Biu­ro Prze­pu­stek WAT
szcze­gó­ły: www​.wtc​.wat​.edu​.pl
inży­nie­ria mate­ria­ło­wa 04.03.2019 r. godz. 8.00
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Biu­ro Prze­pu­stek WAT
szcze­gó­ły: www​.wtc​.wat​.edu​.pl
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn 01.03.2019 r. do godz. 7.50
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Sek­cja ds. Rekru­ta­cji
szcze­gó­ły: www​.wme​.wat​.edu​.pl
kie­ru­nek nie­uru­cho­mio­ny
logi­sty­ka – pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki 01.03.2019 r. do godz. 7.50
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Sek­cja ds. Rekru­ta­cji
szcze­gó­ły: www​.wme​.wat​.edu​.pl
02.03.2019 r. do godz. 8.10
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Sek­cja ds. Rekru­ta­cji
szcze­gó­ły: www​.wme​.wat​.edu​.pl
budow­nic­two 01.03.2019 r. godz. 13.45 – 15.30
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 25a
Sala kino­wa Klu­bu WAT
szcze­gó­ły: www​.wig​.wat​.edu​.pl
01.03.2019 r. godz. 13.45 – 15.30
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 25a
Sala kino­wa Klu­bu WAT
szcze­gó­ły: www​.wig​.wat​.edu​.pl
geo­de­zja i kar­to­gra­fia 01.03.2019 r. godz. 13.45 – 15.30
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 25a
Sala kino­wa Klu­bu WAT
szcze­gó­ły: www​.wig​.wat​.edu​.pl
kie­ru­nek nie­uru­cho­mio­ny
mecha­tro­ni­ka 04.03.2019 r. godz. 8.15
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Sek­cja Rekru­ta­cji; wydział-sala 46 bl.63
szcze­gó­ły: www​.wml​.wat​.edu​.pl
kie­ru­nek nie­uru­cho­mio­ny
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka 04.03.2019 r. godz. 8.15
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Sek­cja Rekru­ta­cji; wydział – sala 46 bl.63
szcze­gó­ły: www​.wml​.wat​.edu​.pl
kie­ru­nek nie­uru­cho­mio­ny
inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa kie­ru­nek nie­uru­cho­mio­ny kie­ru­nek nie­uru­cho­mio­ny
logi­sty­ka – pro­fil prak­tycz­ny 01.03.2019 r. godz. 10.00
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Aula budy­nek 135
szcze­gó­ły: www​.wlo​.wat​.edu​.pl
02.03.2019 r. godz. 10.00
WAT, ul. gen. W. Urba­no­wi­cza 2
Aula budy­nek 135
szcze­gó­ły: www​.wlo​.wat​.edu​.pl