» » Rekrutacja uzupełniająca na studia cywilne pierwszego i drugiego stopnia stopnia

Rekrutacja uzupełniająca na studia cywilne pierwszego i drugiego stopnia stopnia

Po prze­ana­li­zo­wa­niu zło­żo­nych świa­dectw doj­rza­ło­ści, Uczel­nia­na Komi­sja Rekru­ta­cyj­na pod­ję­ła decy­zje o skre­śle­niu osób, któ­re do 25 lip­ca nie potwier­dzi­ły chę­ci stu­dio­wa­nia w WAT poprzez przed­ło­że­nie ory­gi­na­łu lub odpi­su świa­dec­twa doj­rza­ło­ści. Swój aktu­al­ny sta­tus, każ­dy kan­dy­dat może spraw­dzić w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów. Do osób skre­ślo­nych, zosta­ły wysła­ne zawia­do­mie­nia pocz­tą elek­tro­nicz­ną na adres poda­ny pod­czas reje­stra­cji w IRK.

Rekru­ta­cja  uzu­peł­nia­ją­ca, do wypeł­nie­nia limi­tu miejsc, nie dłu­żej jed­nak jak do 19 wrze­śnia, będzie pro­wa­dzo­na:

 • na stu­dia cywil­ne sta­cjo­nar­ne na kie­run­ki: budow­nic­two, che­mia, elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja, ener­ge­ty­ka, geo­de­zja i kar­to­gra­fia, inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa, inży­nie­ria mate­ria­ło­wa, kie­run­ki infor­ma­tycz­ne, lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka, mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, mecha­tro­ni­ka, obron­ność pań­stwa, zarzą­dza­nie;
 • na stu­dia cywil­ne nie­sta­cjo­nar­ne na kie­run­ki: bez­pie­czeń­stwo naro­do­we, elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja, ener­ge­ty­ka, infor­ma­ty­ka, logi­sty­ka (pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki oraz pro­fil prak­tycz­ny), lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka, mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, mecha­tro­ni­ka, zarzą­dza­nie.

Kan­dy­da­ci, któ­rzy chcą uczest­ni­czyć w rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej, powin­ni mieć mini­mal­ną war­tość punk­tów ran­kin­go­wych na wybra­ny kie­ru­nek (szcze­gó­ły w tabe­li), zło­żyć w Sek­cji ds. Rekru­ta­cji odpo­wied­ni wnio­sek i przed­ło­żyć ory­gi­nał lub odpis świa­dec­twa. Chęt­ni na stu­dia I stop­nia, któ­rzy dotych­czas nie uczest­ni­czy­li w rekru­ta­cji, muszą wypeł­nić poda­nie-ankie­tę (dostęp­ne w Sek­cji ds. Rekru­ta­cji) oraz wnieść opła­tę rekru­ta­cyj­ną (nr kon­ta będzie poda­ny w Sek­cji ds. Rekru­ta­cji).

TABELA – po korek­tach
z mini­mal­ny­mi war­to­ścia­mi punk­tów ran­kin­go­wych na poszcze­gól­ne kie­run­ki
okre­ślo­nych rodza­jów stu­diów, z jaki­mi mogą być przy­ję­ci kan­dy­da­ci w rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej,  gdzie: CS – stu­dia cywil­ne sta­cjo­nar­ne, CN – stu­dia cywil­ne nie­sta­cjo­nar­ne

kie­ru­nek stu­diów 2019
CS CN
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we   15
budow­nic­two 30  
che­mia 39  
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja 34 15
ener­ge­ty­ka 30 15
geo­de­zja i kar­to­gra­fia 30  
infor­ma­ty­ka   30
inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa 30  
inży­nie­ria mate­ria­ło­wa 25  
kie­run­ki infor­ma­tycz­ne 50  
logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny)   18
logi­sty­ka (pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki)   15
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka 45 20
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn 30 15
mecha­tro­ni­ka 45 20
obron­ność pań­stwa 25  
zarzą­dza­nie 42  15

 

Dobie­gły koń­ca pra­ce wydzia­ło­wych komi­sji rekru­ta­cyj­nych na stu­dia II stop­nia, roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik). Wyni­ki rekru­ta­cji moż­na spraw­dzić, logu­jąc się na swo­je kon­to w IRK. Decy­zje dla osób nie­przy­ję­tych w for­mie papie­ro­wej zosta­ną wysła­ne pocz­tą.

Po doko­na­niu ana­li­zy zgło­szo­nych kan­dy­da­tów, nie został uru­cho­mio­ny kie­ru­nek na stu­diach nie­sta­cjo­nar­nych: zarzą­dza­nie.

Zosta­ła uru­cho­mio­na rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca na nastę­pu­ją­ce kie­run­ki oraz spe­cjal­no­ści

 1. stu­dia sta­cjo­nar­ne:
  • bez­pie­czeń­stwo naro­do­we,
  • obron­ność pań­stwa,
  • zarzą­dza­nie;
 1. stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne:
  • bez­pie­czeń­stwo naro­do­we,
  • obron­ność pań­stwa,

Kan­dy­da­ci, któ­rzy ukoń­czy­li stu­dia I stop­nia (są po obro­nie pra­cy dyplo­mo­wej) chcą­cy przy­stą­pić do rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej powin­ni:

 • zare­je­stro­wa­ni w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów absol­wen­ci WAT – zgło­sić się z doku­men­ta­mi do dzie­ka­na­tu wydzia­łu, na któ­ry kan­dy­du­ją;
 • nie­za­re­je­stro­wa­ni w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów oraz absol­wen­ci innych uczel­ni – zgło­sić się do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji, z kom­ple­tem doku­men­tów, tj. dyplo­mem (ewen­tu­al­nie zaświad­cze­niem o ukoń­cze­niu stu­diów z poda­nym wyni­kiem ukoń­cze­nia), suple­men­tem do dyplo­mu (ewen­tu­al­nie indek­sem lub kar­tą prze­bie­gu stu­diów), potwier­dze­niem wnie­sie­nia opła­ty rekru­ta­cyj­nej, jeże­li nie była wnie­sio­na na kon­to, któ­re­go numer został wyge­ne­ro­wa­ny w IRK.

Wyni­ki rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej będą widocz­ne na kon­cie kan­dy­da­ta w IRK.

Rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca będzie trwa­ła do 19 wrze­śnia 2019 r. – na poszcze­gól­ne spe­cjal­no­ści może być zakoń­czo­na wcze­śniej, po wypeł­nie­niu limi­tu miejsc

Z A P R A S Z A M Y !