» » Rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od lutego 2019

Rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od lutego 2019

wpis w: Dla kandydatów | 0

Zosta­ła uru­cho­mio­na reje­stra­cja kan­dy­da­tów na stu­dia II stop­nia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty 2019). Reje­stra­cja będzie trwa­ła do 8 lute­go 2019 r.

Reje­stra­cja jest pro­wa­dzo­na na nastę­pu­ją­ce kie­run­ki i spe­cjal­no­ści. Uru­cho­mie­nie kie­run­ku i spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest zgło­sze­niem się wystar­cza­ją­cej licz­by chęt­nych – decy­zję, po zakoń­cze­niu reje­stra­cji kan­dy­da­tów, podej­mie wydzia­ło­wa komi­sja rekru­ta­cyj­na wydzia­łu, któ­ry pro­wa­dzi kie­ru­nek.

 

Wydział Kie­ru­nek stu­diów – limit miejsc Spe­cjal­ność
Wydział Cyber­ne­ty­ki bez­pie­czeń­stwo naro­do­we
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- ana­li­za i ewa­lu­acja zagro­żeń bez­pie­czeń­stwa pań­stwa
– bez­pie­czeń­stwo euro­atlan­tyc­kie
– bez­pie­czeń­stwo infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej pań­stwa
– zarzą­dza­nie sys­te­ma­mi reago­wa­nia kry­zy­so­we­go
infor­ma­ty­ka
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 80 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- bez­pie­czeń­stwo sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych
– infor­ma­tycz­ne sys­te­my zarzą­dza­nia
– inter­ne­to­we tech­no­lo­gie mul­ti­me­dial­ne
– mobil­ne sys­te­my kom­pu­te­ro­we
– sie­ci tele­in­for­ma­tycz­ne
– sys­te­my infor­ma­tycz­ne
kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 40 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- bez­pie­czeń­stwo cyber­ne­tycz­ne
– bez­pie­czeń­stwo infor­ma­cyj­ne
– sys­te­my kryp­to­gra­ficz­ne
zarzą­dza­nie
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- sys­te­my Busi­ness Intel­li­gen­ce w zarzą­dza­niu
– zarzą­dza­nie kapi­ta­łem inte­lek­tu­al­nym
Wydział Elek­tro­ni­ki elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 30 miejsc
- inży­nie­ria sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa
– sys­te­my cyfro­we
– sys­te­my infor­ma­cyj­no-pomia­ro­we
– sys­te­my tele­de­tek­cyj­ne
– sys­te­my tele­in­for­ma­tycz­ne
– sys­te­my tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne
– urzą­dze­nia i sys­te­my elek­tro­nicz­ne
ener­ge­ty­ka
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 50 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- elek­tro­ener­ge­ty­ka
– maszy­ny i urzą­dze­nia w ener­ge­ty­ce
Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki opto­elek­tro­ni­ka
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 40 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa
– inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na
– lase­ry
– woj­sko­we sys­te­my opto­elek­tro­nicz­ne
Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji budow­nic­two
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
- budow­nic­two komu­ni­ka­cyj­ne
– budow­nic­two ogól­ne
geo­de­zja i kar­to­gra­fia
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 30 miejsc
- foto­gra­me­tria, tele­de­tek­cja i sys­te­my infor­ma­cji geo­gra­ficz­nej
– pomia­ry geo­de­zyj­ne i sys­te­my infor­ma­cji tere­no­wej
Wydział Logi­sty­ki logi­sty­ka – pro­fil prak­tycz­ny
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 30 miejsc

- logi­sty­ka w przed­się­bior­stwie

obron­ność pań­stwa
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- logi­sty­ka obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa
– ochro­na infra­struk­tu­ry logi­stycz­nej
– współ­pra­ca cywil­no-woj­sko­wa
Wydział Mecha­nicz­ny logi­sty­ka
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 80 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 30 miejsc
- logi­sty­ka przed­się­biorstw
– logi­sty­ka w moto­ry­za­cji
– logi­sty­ka i eko­lo­gia pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych (tyl­ko sta­cjo­nar­ne)
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 50 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 40 miejsc
- maszy­ny inży­nie­ryj­no-budow­la­ne i dro­go­we
– mecha­tro­ni­ka i dia­gno­sty­ka samo­cho­do­wa
– tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w inży­nie­rii mecha­nicz­nej (tyl­ko sta­cjo­nar­ne)
Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 20 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 25 miejsc
- inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa tech­nicz­ne­go
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 50 miejsc
- stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 40 miejsc
- awio­ni­ka
– napę­dy lot­ni­cze
– samo­lo­ty i śmi­głow­ce
mecha­tro­ni­ka
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 50 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 50 miejsc
- robo­ty­ka i auto­ma­ty­ka prze­my­sło­wa
– tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w mecha­tro­ni­ce
Wydział Nowych Tech­no­lo­gii
i Che­mii
che­mia
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 35 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- mate­ria­ły nie­bez­piecz­ne i ratow­nic­two che­micz­ne
– mate­ria­ły wybu­cho­we i piro­tech­ni­ka
inży­nie­ria mate­ria­ło­wa
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 30 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- nowe mate­ria­ły i tech­no­lo­gie

 

Do 8 lute­go nale­ży zało­żyć kon­to w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów, dostar­czyć do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­ne doku­men­ty, tj.:

  • kse­ro­ko­pię dyplo­mu ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych – ory­gi­nał do wglą­du (w wyjąt­ko­wych przy­pad­kach, na eta­pie reje­stra­cji, może być zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu stu­diów z poda­niem wyni­ku ukoń­cze­nia),
  • doku­ment potwier­dza­ją­cy posia­da­ne kom­pe­ten­cje: suple­ment, indeks (może być kse­ro­ko­pia) lub kar­ta prze­bie­gu stu­diów,
  • kolo­ro­wą foto­gra­fię w for­mie elek­tro­nicz­nej (prze­sła­ną przez IRK),
  • kse­ro­ko­pię dowo­du oso­bi­ste­go – ory­gi­nał do wglą­du;

oraz wnieść opła­tę rekru­ta­cyj­ną w wyso­ko­ści 85 zł na kon­to, któ­re­go nr został wyge­ne­ro­wa­ny i poda­ny pod­czas reje­stra­cji inter­ne­to­wej.