» » Ostatnie dni rejestracji

Ostatnie dni rejestracji

wpis w: Dla kandydatów | 0

Zosta­ły tyl­ko 3 dni na zare­je­stro­wa­nie się na stu­dia pierw­sze­go stop­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Reje­stra­cja w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów zamy­ka­na jest 12 lip­ca (pią­tek) o godzi­nie 24.00

To jest rów­nież, czy­li 12 lip­ca godz. 24.00, osta­tecz­ny ter­min na prze­sła­nie wyni­ków matu­ral­nych przez oso­by zare­je­stro­wa­ne zarów­no na stu­dia woj­sko­we, jak i na stu­dia cywil­ne I stop­nia.

Od 13 lip­ca, do cza­su ogło­sze­nia wyni­ków rekru­ta­cji, dostęp do IRK będzie zamknię­ty. Ogło­sze­nie wyni­ków pla­nu­je­my na 16 lip­ca (mogą to być godzi­ny popo­łu­dnio­we) i wte­dy każ­dy zare­je­stro­wa­ny będzie mógł spraw­dzić swój sta­tus na kon­cie w IRK. Przed wej­ściem do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji, będą wywie­szo­ne listy z wyni­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji na stu­dia. Kan­dy­da­ci przy­ję­ci otrzy­ma­ją rów­nież powia­do­mie­nie pocz­tą elek­tro­nicz­ną, zaś do kan­dy­da­tów, któ­rzy nie zosta­ną przy­ję­ci, zosta­nie wysła­na, na poda­ny w IRK adres do kore­spon­den­cji, pisem­na decy­zja o nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­niu.

Kan­dy­da­ci przy­ję­ci na stu­dia – zarów­no woj­sko­we, jak i cywil­ne – mają obo­wią­zek dostar­czyć do 25 lip­ca, do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji WAT, kopię świa­dec­twa doj­rza­ło­ści wraz z ory­gi­na­łem lub odpi­sem wyda­nym przez OKE – kopia zosta­nie potwier­dzo­na za zgod­ność z ory­gi­na­łem, a ory­gi­nał zosta­nie zwró­co­ny. Nie­do­peł­nie­nie tego obo­wiąz­ku będzie trak­to­wa­ne jako rezy­gna­cja ze stu­diów w WAT i będzie skut­ko­wa­ło skre­śle­niem z listy przy­ję­tych.

Zapra­sza­my do reje­stra­cji.