akademia_cyfrowa

„Cyfro­wa Aka­de­mia” to nowo­cze­sna, otwar­ta dla wszyst­kich, plat­for­ma edu­ka­cyj­na, zbu­do­wa­na w opar­ciu o naj­lep­sze wzor­ce i doświad­cze­nia (edX, Khan Aca­de­my, Cour­se­ra, Uda­ci­ty). Jeśli lubisz nowo­cze­sne meto­dy oraz narzę­dzia, któ­re powo­du­ją, że ucze­nie sta­je się cie­ka­we i efek­tyw­ne – zaj­rzyj na nią koniecz­nie!

Part­ne­rzy pro­jek­tu: Szko­ła Głów­na Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go w War­sza­wie, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go oraz Nebu­laX Sp. z o. o.