Wydział Nowych Technologii i Chemii

Ogól­nym celem Pro­jek­tu jest pod­nie­sie­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści gospo­dar­ki pol­skiej poprzez dostar­cze­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań opar­tych na wyni­kach badań z zakre­su nauk tech­nicz­nych i che­micz­nych pro­wa­dzo­nych przez Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii (WTC) WAT. Reali­za­cja Pro­jek­tu umoż­li­wi zin­ten­sy­fi­ko­wa­nie pro­wa­dzo­nych badań wycho­dzą­cych naprze­ciw potrze­bom gospo­dar­ki oraz zwięk­szy podaż naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych przy rów­no­cze­snej moder­ni­za­cji infra­struk­tu­ry nauko­wej pod­no­sząc tym samym jej kon­ku­ren­cyj­ność na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Bez­po­śred­nim celem Pro­jek­tu jest dostar­cze­nie gospo­dar­ce nowych, wyso­ko zaawan­so­wa­nych mate­ria­łów i tech­no­lo­gii bazu­ją­cych na pra­cach badaw­czo – roz­wo­jo­wych w obsza­rze foto­ni­ki wraz z zaple­czem eks­perc­kim w posta­ci WAT oraz wykre­owa­nie popy­tu na inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie i mate­ria­ły foto­nicz­ne.

Pro­jekt ma cha­rak­ter roz­wo­jo­wy ukie­run­ko­wa­ny na bez­po­śred­nie zasto­so­wa­nie w prak­ty­ce rezul­ta­tów badań w wyso­ko zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie gałę­ziach gospo­dar­ki. Pro­jekt zakła­da zapew­nie­nie ochro­ny praw­nej dla wyni­ków prac B+R oraz ich komer­cja­li­za­cję i upo­wszech­nie­nie. Reali­za­cja celu bez­po­śred­nie­go Pro­jek­tu będzie moż­li­wa poprzez uzy­ska­nie okre­ślo­nych pro­duk­tów:

 • wspar­cie finan­so­we jed­nost­ki nauko­wej,
 • zaan­ga­żo­wa­nie pra­cow­ni­ków nauko­wych, dok­to­ran­tów oraz stu­den­tów,
 • utwo­rze­nie nowych miejsc pra­cy (B+R),
 • zakup apa­ra­tu­ry nauko­wo – badaw­czej.

oraz rezul­ta­tów:

 • nowe wdro­że­nia tech­no­lo­gii,
 • wyna­laz­ki zgło­szo­ne do ochro­ny paten­to­wej,
 • sko­mer­cja­li­zo­wa­ne wyni­ki badań B+R wyko­na­ne w jed­no­st­ce nauko­wej,
 • nowe, trwa­łe miej­sca pra­cy i eta­ty badaw­cze,
 • współ­pra­ca, tak­że sfor­ma­li­zo­wa­na, jed­nost­ki nauko­wej z przed­się­bior­ca­mi,
 • nowe publi­ka­cje doty­czą­ce wyni­ków badań,
 • nabyw­cy wyni­ków pro­jek­tów roz­wo­jo­wych,
 • naukow­cy zaan­ga­żo­wa­ni w reali­za­cje Pro­jek­tu.

Reali­za­cja przed­się­wzię­cia w zapla­no­wa­nym wymia­rze prze­ło­ży się na zwięk­sza­nie wyko­rzy­sty­wa­nia nowych roz­wią­zań nie­zbęd­nych dla roz­wo­ju gospo­dar­ki i popra­wy pozy­cji kon­ku­ren­cyj­nej przed­się­bior­ców oraz roz­wo­ju spo­łe­czeń­stwa.

Pro­jekt został zre­ali­zo­wa­ny bez­po­śred­nio przez Zespół Kate­dry Zaawan­so­wa­nych Mate­ria­łów i Tech­no­lo­gii Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT. Głów­nym jego celem było stwo­rze­nie moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia zaawan­so­wa­nych badań pod­sta­wo­wych, prac badaw­czo – roz­wo­jo­wych i celo­wych w wyso­ce inno­wa­cyj­nych obsza­rach inży­nie­rii mate­ria­ło­wej i inży­nie­rii pro­duk­cji w opar­ciu o nowo­cze­sne tech­ni­ki badaw­cze zlo­ka­li­zo­wa­ne w speł­nia­ją­cym świa­to­we stan­dar­dy labo­ra­to­rium tech­no­lo­gicz­no-badaw­czym – Labo­ra­to­rium Pro­jek­to­wa­nia Mate­ria­łów i Szyb­kie­go Wytwa­rza­nia Wyro­bów (LAPROMAW) Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie.

Pro­jekt był finan­so­wa­ny z dwóch źró­deł: dota­cji Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inno­wa­cyj­na Gospo­dar­ka w wyso­ko­ści 18.116.099 zł oraz dota­cji pocho­dzą­cej ze środ­ków kra­jo­wych w wyso­ko­ści 3.196.958 zł – łącz­na kwo­ta 21 313 057 zł, a jego reali­za­cja prze­bie­ga­ła w okre­sie od kwiet­nia 2009 do maja 2011. W ramach reali­za­cji pro­jek­tu zosta­ło zaku­pio­nych 13 zesta­wów apa­ra­tu­ry w tym zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie sys­te­my wytwa­rza­nia ele­men­tów kon­struk­cyj­nych i funk­cjo­nal­nych lase­ro­wą meto­dą przy­ro­sto­wą.

Uru­cho­mie­nie labo­ra­to­rium LAPROMAW przy­bli­ża urze­czy­wist­nie­nie idei współ­bież­ne­go pro­jek­to­wa­nia mate­ria­łów i wyro­bów. Kom­plek­so­we wypo­sa­że­nie labo­ra­to­rium umoż­li­wia pro­wa­dze­nie prac w zakre­sie kom­ple­men­tar­nych a zara­zem alter­na­tyw­nych tech­no­lo­gii wobec dro­gich i cza­so­chłon­nych „kla­sycz­nych” metod wytwa­rza­nia pół­fa­bry­ka­tów i goto­wych wyro­bów meta­lo­wych, takich jak np. odle­wa­nie, prze­rób­ka pla­stycz­na, obrób­ka skra­wa­niem, kla­sycz­na meta­lur­gia prosz­ków, co zna­czą­co wzmac­nia kon­ku­ren­cyj­ność kra­jo­wej gospo­dar­ki.

Wśród mate­ria­łów, jakie są pro­jek­to­wa­ne i wytwa­rza­ne już na eta­pie wdra­ża­nia pro­jek­tu LAPROMAW znaj­du­ją się two­rzy­wa o kon­tro­lo­wa­nej struk­tu­rze hete­ro­ge­nicz­nej, mate­ria­ły gra­dien­to­we i zaawan­so­wa­ne kom­po­zy­ty wyko­rzy­sty­wa­ne do wytwa­rza­nia wyro­bów prze­zna­czo­nych do pra­cy w pod­wyż­szo­nej tem­pe­ra­tu­rze i w śro­do­wi­sku sil­nie koro­zyj­nym oraz nara­żo­nych na sil­ne zuży­cie ścier­ne, ero­zyj­ne lub kawi­ta­cyj­ne.

Szcze­gól­nym kie­run­kiem wdra­ża­nych apli­ka­cji są mate­ria­ły wie­lo­funk­cyj­ne o poten­cjal­nych zasto­so­wa­niach do wytwa­rza­nia ele­men­tów kata­li­zu­ją­cych w pro­ce­sie spa­la­nia oraz w pro­ce­sie dekom­po­zy­cji węglo­wo­do­rów i innych sub­stan­cji che­micz­nych, wytwa­rza­nia ele­men­tów implan­tów medycz­nych, czy ele­men­tów osłon bali­stycz­nych. Uru­cho­mie­nie labo­ra­to­rium LAPROMAW stwo­rzy­ło moż­li­wo­ści reali­za­cji inno­wa­cyj­nej tema­ty­ki w pro­jek­tach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych, w tym w ramach euro­pej­skich Pro­gra­mów Ramo­wych. Jest to pierw­sze w Pol­sce tego typu przed­się­wzię­cie z obsza­ru „high-tech”, umoż­li­wia­ją­ce współ­bież­ne pro­jek­to­wa­nie mate­ria­łu i szyb­kie wytwa­rza­nie wyro­bów meta­lo­wych lub meta­lo­wo-cera­micz­nych.

POIG.01.03.01 – 00-14

Wyko­na­nie pro­jek­tu podzie­lo­no na 5 zadań:

 1. szcze­gó­ło­we bada­nie aktu­al­ne­go sta­nu wie­dzy (II kwar­tał 2009 r.),
 2. opra­co­wa­nie zesta­wu stan­dar­dów dla budo­wy mode­lu repo­zy­to­rium wytycz­nych i ście­żek kli­nicz­nych (III kwar­tał 2009 r.),
 3. opra­co­wa­nie meto­dy prze­nie­sie­nia zale­ceń stan­da­ry­za­cyj­nych do pro­jek­to­wa­ne­go mode­lu eks­pe­ry­men­tal­ne­go repo­zy­to­rium (IV kwar­tał 2009 r.),
 4. wyko­na­nie labo­ra­to­ryj­ne­go mode­lu repo­zy­to­rium wraz z bada­niem wybra­nych miar jako­ści (I kwar­tał 2010 r.),
 5. prze­pro­wa­dze­nie badań koń­co­wych z wyko­rzy­sta­niem labo­ra­to­ryj­ne­go mode­lu repo­zy­to­rium wytycz­nych i ście­żek kli­nicz­nych (II kwar­tał 2010 r.).

W poszcze­gól­nych zada­niach uczest­ni­czy­li naukow­cy z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT, zewnętrz­ni eks­per­ci nauko­wi i prze­my­sło­wi.

POIG.02.03.03 – 00-01

Cele pro­jek­tu

Głów­nym celem pro­jek­tu jest wzmoc­nie­nie poten­cja­łu badaw­cze­go insty­tu­cji nauko­wych dzia­ła­ją­cych w sek­to­rze medycz­nym w zakre­sie inno­wa­cyj­nych metod dia­gno­sty­ki i lecze­nia cho­rób cywi­li­za­cyj­nych.

Cel ten zosta­nie osią­gnię­ty poprzez powo­ła­nie zespo­łu nauko­we­go w struk­tu­rach Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT, któ­re­go zada­niem będzie opra­co­wa­nie – na potrze­by insty­tu­cji nauko­wych sek­to­ra medycz­ne­go – zaawan­so­wa­nej apli­ka­cji infor­ma­tycz­nej opar­tej na tech­no­lo­gii ICT wraz z roz­bu­do­wa­ną, cyfro­wą bazą wie­dzy.

Apli­ka­cja zosta­nie udo­stęp­nio­na pra­cow­ni­kom nauko­wym sfe­ry medycz­nej, po prze­pro­wa­dze­niu spe­cja­li­stycz­ne­go szko­le­nia w zakre­sie obsłu­gi sys­te­mu.

Apli­ka­cja ta będzie umoż­li­wiać pro­wa­dze­nie nowo­cze­snych badań nauko­wych w dzie­dzi­nie dia­gno­sty­ki i lecze­nia cho­rób cywi­li­za­cyj­nych z zasto­so­wa­niem tech­no­lo­gii spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go oraz zapew­ni pol­skim insty­tu­cjom nauko­wym sek­to­ra medycz­ne­go łącz­ność z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi nauko­wy­mi sie­cia­mi infor­ma­tycz­ny­mi.

Z prze­pro­wa­dzo­nej ana­li­zy potrzeb wyni­ka, iż coraz więk­szym pro­ble­mem dla roz­wo­ju Pol­ski sta­je się wzrost zacho­ro­wal­no­ści na cho­ro­by cywi­li­za­cyj­ne, stąd pro­jekt kon­cen­tru­je się na tych wła­śnie jed­nost­kach cho­ro­bo­wych. Udo­stęp­nie­nie takiej infra­struk­tu­ry infor­ma­tycz­nej insty­tu­tom nauko­wym sek­to­ra medycz­ne­go przy­czy­ni się do wzro­stu ich poten­cja­łu badaw­cze­go w tej dzie­dzi­nie, uspraw­nie­nia mode­lu lecze­nia w Pol­sce cho­rób cywi­li­za­cyj­nych, co w kon­se­kwen­cji prze­ło­ży się na popra­wę wykry­wal­no­ści tego rodza­ju cho­rób, lep­szą dia­gno­sty­kę oraz bar­dziej traf­ne decy­zje na eta­pie wybo­ru okre­ślo­nej tera­pii lecze­nia.