Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Bez­po­śred­nim celem pro­jek­tu jest moder­ni­za­cja i budo­wa nowej zin­te­gro­wa­nej infra­struk­tu­ry badaw­czej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, oraz powsta­nie dwóch współ­pra­cu­ją­cych ze sobą labo­ra­to­riów: Labo­ra­to­rium Badań Napę­dów Lot­ni­czych (LBNL) w WAT oraz Labo­ra­to­rium Aero­dy­na­mi­ki Tur­bin Lot­ni­czych i Spa­la­nia (LATiS) w Poli­tech­ni­ce War­szaw­skiej.

Zasad­ni­cze cele stra­te­gicz­ne obu labo­ra­to­riów są nastę­pu­ją­ce:

  • ogra­ni­cze­nie emi­sji szko­dli­wych czyn­ni­ków (spa­li­ny, hałas) zgod­nie z zale­ce­nia­mi Komi­sji Euro­pej­skiej (ACARE Vision 2020)
  • obni­że­nie zuży­cia pali­wa, a przez to popra­wa kon­ku­ren­cyj­no­ści pol­skie­go prze­my­słu sil­ni­ków lot­ni­czych
  • trans­fer naj­no­wo­cze­śniej­szych świa­to­wych tech­no­lo­gii co przy­czy­ni się do reali­za­cji poli­ty­ki Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju

Zapra­sza­my do zapóź­nia się ze stro­ną www​.sil​ni​ki​tur​bi​no​we​.pl gdzie moż­na zna­leźć wię­cej szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji o pro­jek­cie.