Osią­gnię­cia nauko­we pra­cow­ni­ków Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej od lat cie­szą się uzna­niem w Pol­sce i na świe­cie. Efek­ty prac badaw­czych pro­wa­dzo­nych w naszej uczel­ni wery­fi­ko­wa­ne są w warun­kach mię­dzy­na­ro­do­wej kon­ku­ren­cji, zdo­by­wa­jąc meda­le oraz pre­sti­żo­we wyróż­nie­nia na wysta­wach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych. Wyso­ki poziom nauko­wy potwier­dza­ją nagro­dy Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, wyróż­nie­nia Pol­skiej Aka­de­mii Nauk oraz licz­ne paten­ty i pra­wa ochron­ne.

Pro­rek­tor ds. nauko­wych wpie­ra pro­mo­cję wyna­laz­ków z WAT poprzez dofi­nan­so­wa­nie udzia­łu twór­ców i ich wyna­laz­ków w tar­gach i wysta­wach mię­dzy­na­ro­do­wych, do któ­rych zali­cza­ją się:

  1. Gieł­da Wyna­laz­ków nagro­dzo­nych meda­la­mi na Mię­dzy­na­ro­do­wych Wysta­wach Inno­wa­cji w roku ubie­głym, War­sza­wa
  2. Mię­dzy­na­ro­do­wy Salon Wyna­laz­ków i Inno­wa­cyj­nych Tech­no­lo­gii, Moskwa
  3. Euro­pej­skie Tar­gi Kre­atyw­no­ści i Wyna­laz­czo­ści Euro­Invent, Jas­sy- Rumu­nia
  4. Mię­dzy­na­ro­do­wa Wysta­wa Wyna­laz­czo­ści, Nowo­cze­snej Tech­ni­ki i Wyro­bów, Gene­wa
  5. Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Wyna­laz­czo­ści CONCOURS-LEPINE, Paryż
  6. Mię­dzy­na­ro­do­wa Wysta­wa Wyna­laz­ków ITEX, Kuala Lum­pur
  7. Mię­dzy­na­ro­do­wa War­szaw­ska Wysta­wa Inno­wa­cji IWIS, War­sza­wa
  8. Mię­dzy­na­ro­do­wa Wysta­wa „Pomy­sły-Wyna­laz­ki-Nowe Pro­duk­ty IENA”, Norym­ber­ga
  9. Salon Inno­wa­cji Brus­sels Inno­va, Bruk­se­la
  10. Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Wyna­laz­czo­ści SIIF, Seul.