Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Instytut Techniki Lotniczej

 

Zakres badań/obszary badawcze

Doświad­czal­ne i nume­rycz­ne bada­nia wła­ści­wo­ści aero­dy­na­micz­nych samo­lo­tów, pojaz­dów i maszyn prze­pły­wo­wych w  nastę­pu­ją­cych obsza­rach:

 • okre­śla­nie cha­rak­te­ry­styk aero­dy­na­micz­nych stat­ków powietrz­nych i ich ele­men­tów w warun­kach oblo­dze­nia;
 • ana­li­za wła­ści­wo­ści dyna­micz­nych stat­ków powietrz­nych w cza­sie oblo­dze­nia;
 • jako­ścio­we bada­nia eks­pe­ry­men­tal­ne w zakre­sie prze­pły­wów nie­ści­śli­wych i ści­śli­wych;
 • nume­rycz­ne bada­nia prze­pły­wu ści­śli­we­go gazu lep­kie­go i prze­wo­dzą­ce­go cie­pło;
 • kom­pu­te­ro­we symu­la­cje opły­wu zło­żo­nych obiek­tów meto­da­mi nume­rycz­nej dyna­mi­ki pły­nów z wyko­rzy­sta­niem pakie­tu obli­cze­nio­we­go CFD Ansys Flu­ent;
 • mode­lo­wa­nie bry­ło­we na potrze­by obli­czeń CFD;
 • obli­cze­nia z wyko­rzy­sta­niem sia­tek rucho­mych i dyna­micz­nych

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • „Nowa kon­cep­cja małe­go 2-sil­ni­ko­we­go samo­lo­tu dys­po­zy­cyj­no-tury­stycz­ne­go EM-11 ORKA” – (doświad­czal­ne i nume­rycz­ne bada­nia aero­dy­na­mi­ki samo­lo­tu) – pro­jekt celo­wy.
 • „Teo­re­tycz­ne i doświad­czal­ne bada­nia aero­dy­na­mi­ki i dyna­mi­ki samo­lo­tów o nie­kon­wen­cjo­nal­nych ukła­dach aero­dy­na­micz­nych” (bada­nia doświad­czal­ne i nume­rycz­ne cha­rak­te­ry­styk aero­dy­na­micz­nych) – grant  badaw­czy MNiSW
 • Nume­rycz­ne bada­nia aero­dy­na­mi­ki samo­lo­tów i pro­ce­sów zrzu­tu pod­wie­szeń w aspek­cie bez­pie­czeń­stwa lotów” (aero­dy­na­mi­ka zrzu­tu pod­wie­szeń) – grant  badaw­czy MNiSW
 • „Bada­nia wła­ści­wo­ści aero­dy­na­micz­nych mode­lu bom­by ćwi­czeb­nej LBĆw-10 (bada­nia doświad­czal­ne i nume­rycz­ne cha­rak­te­ry­styk aero­dy­na­micz­nych) – pra­ca badaw­cza umow­na.
 • „Auto­ma­tycz­ny zawór prze­ciw­wy­bu­cho­wy  nowej gene­ra­cji” (nume­rycz­ne obli­cze­nia  prze­pły­wu na wlo­cie do zawo­ru, doświad­czal­ne bada­nia prze­pły­wu przez zawór) – pro­jekt badaw­czo-roz­wo­jo­wy.
 • „Demon­stra­tor tech­no­lo­gii bez­za­ło­go­we­go stat­ku powietrz­ne­go kla­sy mini” (doświad­czal­ne  bada­nia cha­rak­te­ry­styk aero­dy­na­micz­nych) – grant badaw­czy MNiSW.
 • „Wyso­ko­wy­daj­ne wen­ty­la­to­ry lut­nio­we nowej gene­ra­cji dla gór­nic­twa pod­ziem­ne­go i odpy­la­czy suchych z mecha­nicz­nym sys­te­mem rege­ne­ra­cji fil­trów oraz odpy­lacz suchy z mecha­nicz­nym sys­te­mem rege­ne­ra­cji fil­trów” (doświad­czal­no-nume­rycz­ne mode­lo­wa­nie wir­ni­ków o pod­wyż­szo­nej spraw­no­ści) – pro­jekt w ramach pro­gra­mu „Demon­stra­tor +”
 • „Bada­nia pro­ce­su obla­dza­nia ukła­dów dolo­to­we­go lot­ni­cze­go sil­ni­ka tło­ko­we­go” (doświad­czal­ne bada­nia prze­pły­wów w oblo­dzo­nych ukła­dach dolo­to­wych) – grant badaw­czy MNiSW.
 • „Mode­lo­wa­nie pra­cy tur­bi­no­we­go sil­ni­ka lot­ni­cze­go w warun­kach oblo­dze­nia” (doświad­czal­na symu­la­cja pro­ce­su obla­dza­nia wlo­tów sil­ni­ka tur­bi­no­we­go ) – grant badaw­czy MNiSW.
 • „Nume­rycz­na ana­li­za aero­dy­na­mi­ki zło­żo­nych obiek­tów meto­dą  obję­to­ści skoń­czo­nych” (nume­rycz­ne bada­nia cha­rak­te­ry­styk aero­dy­na­micz­nych) – grant badaw­czy MNiSW.
 • „Ana­li­za podat­no­ści na zasy­sa­nie ciał obcych przez samo­lo­ty wie­lo­za­da­nio­we eks­plo­ato­wa­ne w Siłach Powietrz­nych RP. Wyko­rzy­sta­nie wyni­ków badań do pro­jek­to­wa­nia wlo­tów” (nume­rycz­ne bada­nia zja­wisk zacho­dzą­cych w oto­cze­niu wlo­tów do sil­ni­ków samo­lo­tów wie­lo­za­da­nio­wych) – grant badaw­czy MNiSW.
 • „Opra­co­wa­nie pro­jek­tu i budo­wa demon­stra­to­ra tech­no­lo­gii ultra­lek­kie­go samo­lo­tu jako ele­men­tu sie­cio­cen­trycz­ne­go sys­te­mu wspar­cia roz­po­zna­nia i dowo­dze­nia” (doświad­czal­ne  bada­nia cha­rak­te­ry­styk aero­dy­na­micz­nych) – pro­jekt badaw­czo-roz­wo­jo­wy.
 • „Auto­ma­tycz­ne bez­za­ło­go­we stat­ki powietrz­ne wypo­sa­żo­ne w środ­ki moni­to­ro­wa­nia i nad­zo­ro­wa­nia wspo­ma­ga­ją­ce dzia­ła­nia Poli­cji i Stra­ży Pożar­nej” (doświad­czal­ne  bada­nia cha­rak­te­ry­styk aero­dy­na­micz­nych) – pro­jekt badaw­czo-roz­wo­jo­wy.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Insty­tut Tech­nicz­ny Wojsk Lot­ni­czych,
 • Insty­tut Lot­nic­twa,
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska,
 • Zakła­dy lot­ni­cze Margański&Mysłowski,
 • Avio Pol­ska,
 • WIG WAT;
 • Sig­ma SA

 

Osoba kontaktowa
 • dr inż. Michał FRANT

Zakres badań/obszary badawcze

Jed­nym z kie­run­ków badań reali­zo­wa­nych w Labo­ra­to­rium Awio­ni­ki są bada­nia nad sys­te­ma­mi ste­ro­wa­nia plat­form bez­za­ło­go­wych. Obszar tej tema­ty­ki obej­mu­je zarów­no bada­nia ukie­run­ko­wa­ne na ana­li­zę funk­cjo­nal­na i struk­tu­ral­ną auto­pi­lo­ta, jako ele­men­tu zarzą­dza­ją­ce­go reali­za­cją zaim­ple­men­to­wa­ne­go do pamię­ci ste­row­ni­ka pro­gra­mu funk­cjo­nal­ne­go, jak i sze­ro­kie­go spek­trum czuj­ni­ków (lase­ro­wych, ultra­dź­wię­ko­wych, radio­wych, itp.) dostar­cza­ją­cych infor­ma­cję o prze­strze­ni ota­cza­ją­cej plat­for­mę bez­za­ło­go­wą. Reali­zo­wa­ne bada­nia oprócz aspek­tu sprzę­to­we­go odno­szą się tak­że do obsza­ru zwią­za­ne­go z opro­gra­mo­wa­niem bada­nych układów/urządzeń poprzez ana­li­zę zasto­so­wa­nia okre­ślo­nych praw ste­ro­wa­nia.

Dru­gim z kie­run­ków badań reali­zo­wa­nych w Labo­ra­to­rium Awio­ni­ki jest roz­wój tech­no­lo­gii zwią­za­nej z symu­la­to­ra­mi. Tema­ty­ka badaw­cza w tym obsza­rze odno­si się zarów­no do roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych, sto­so­wa­nych w nowo­cze­snych symu­la­to­rach, jak i aspek­tów doty­czą­cych wery­fi­ka­cji kwa­li­fi­ka­cji kan­dy­da­tów na poten­cjal­nych ope­ra­to­rów bez­pi­lo­to­wych stat­ków powietrz­nych.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • „Minia­tu­ro­wy, pokła­do­wy sys­tem akwi­zy­cji danych z prze­twor­ni­ka­mi inte­li­gent­ny­mi na potrze­by iden­ty­fi­ka­cji wła­sno­ści dyna­micz­nych i syn­te­zy ukła­dów ste­ro­wa­nia bez­pi­lo­to­wych stat­ków powietrz­nych” – grant badaw­czy MNiSW.
 • „Odwzo­ro­wa­nie pra­cy urzą­dzeń wypo­sa­że­nia pokła­do­we­go samo­lo­tu w pro­ce­du­ral­nym symu­la­to­rze lotu wraz z przy­go­to­wa­niem sta­no­wi­ska badaw­cze­go” – grant badaw­czy WAT.
 • „Eks­pe­ry­men­tal­na meto­da opty­ma­li­za­cji sys­te­mu awio­nicz­ne­go bez­pi­lo­to­we­go stat­ku powietrz­ne­go z wyko­rzy­sta­niem plat­for­my badaw­czej” – grant badaw­czy MNiSW.
 • „Sys­tem ste­ro­wa­nia  pro­fi­lem lotu plat­for­my lata­ją­cej” – grant badaw­czy WAT.
 • „Zasto­so­wa­nie kamer VoIP i ska­ne­rów lase­ro­wych prze­strze­ni w sys­te­mie wizyj­nym bez­pi­lo­to­we­go stat­ku powietrz­ne­go” – grant badaw­czy WAT.
 • „Odwzo­ro­wa­nie pra­cy urzą­dzeń wypo­sa­że­nia pokła­do­we­go stat­ku powietrz­ne­go w pro­ce­du­ral­nym symu­la­to­rze lotu wraz z przy­go­to­wa­niem sta­no­wi­ska badaw­cze­go” – grant badaw­czy WAT

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Insty­tut Tech­nicz­ny Wojsk Lot­ni­czych,
 • Tech-Sim Sp. z o.o.
 • Lot­ni­cze Pogo­to­wie Ratun­ko­we

 

Osoba kontaktowa
 • ppłk dr inż. Mariusz WAŻNY

Zakres badań/obszary badawcze

W Labo­ra­to­rium Badań Napę­dów Lot­ni­czych oraz Labo­ra­to­rium Wytrzy­ma­ło­ści Kon­struk­cji Lot­ni­czych od wie­lu lat pro­wa­dzo­ne są pra­ce na rzecz roz­wo­ju prze­my­słu lot­ni­cze­go z zakre­su.:

 • pro­jek­to­wa­nia bry­ły aero­dy­na­micz­nej stat­ku powietrz­ne­go;
 • kształ­to­wa­nia struk­tu­ry stat­ku powietrz­ne­go;
 • wytwa­rza­nia ele­men­tów kon­struk­cyj­nych stat­ków powietrz­nych;
 • pro­wa­dze­nia prób na zie­mi i w locie opra­co­wy­wa­nych stat­ków powietrz­nych;
 • wytrzy­ma­ło­ścio­wych badań doświad­czal­nych kon­struk­cji lot­ni­czych;
 • badań sztyw­no­ścio­wych stat­ków powietrz­nych;
 • badań zmę­cze­nio­wych struk­tur wytrzy­ma­ło­ścio­wych pła­tow­ców;
 • nume­rycz­nych badań prze­pły­wo­wych, wytrzy­ma­ło­ścio­wych i zawie­szeń magne­tycz­nych;
 • tune­lo­wych badań prze­pły­wo­wych;
 • wibro­aku­sty­ki kon­struk­cji lot­ni­czych;
 • pomia­rów pre­cy­zyj­nych z wyko­rzy­sta­niem maszyn współ­rzęd­no­ścio­wych oraz prze­strzen­nych ska­ne­rów optycz­nych;
 • zaawan­so­wa­nych sys­te­mów ste­ro­wa­nia sil­ni­ków lot­ni­czych i opty­ma­li­za­cji ich kon­struk­cji;
 • zaawan­so­wa­nych sys­te­mów ste­ro­wa­nia stat­ka­mi powietrz­ny­mi (w tym bez­za­ło­go­wy­mi stat­ka­mi powietrz­ny­mi);
 • zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii łożysk i pro­wad­nic magne­tycz­nych oraz gene­ra­to­rów i napędów;pomiarów ciepl­nych.

Dale­ko­sięż­nym celem reali­zo­wa­nych pro­jek­tów infra­struk­tu­ral­nych jest stwo­rze­nie zaple­cza nauko­wo-badaw­cze­go dla dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­ce­go się pol­skie­go prze­my­słu z zakre­su Gene­ral Avia­tion. Uru­cho­mio­na infra­struk­tu­ra nauko­wo-badaw­cza  wyko­rzy­sty­wa­na jest w pro­ce­sie pro­jek­to­wa­nia nowych stat­ków powietrz­nych odzna­cza­ją­cych się wyso­ki­mi para­me­tra­mi jako­ścio­wy­mi i osią­go­wy­mi. Labo­ra­to­ria mają moż­li­wość pro­wa­dze­nia uni­kal­nych w ska­li kra­ju i Unii Euro­pej­skiej, nume­rycz­nych oraz doświad­czal­nych badań stat­ków powietrz­nych i lot­ni­czych sil­ni­ków tur­bi­no­wych.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • „Moder­ni­za­cja i budo­wa nowej infra­struk­tu­ry nauko­wo badaw­czej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej na potrze­by wspól­nych nume­rycz­no- doświad­czal­nych badań lot­ni­czych sil­ni­ków tur­bi­no­wych”; – Dzia­ła­nie 2.2 – POIG.02.02.00 – 14-022/09;
 • „Nowo­cze­sny śro­dek trans­por­tu oso­bi­ste­go FLARIS LAR 1” – Dzia­ła­nie 1.3.1 – POIG.01.03.01 – 14-077/12;
 • „Opra­co­wa­nie zało­żeń i stwo­rze­nie pro­to­ty­pu hybry­do­we­go samo­lo­tu TSA nowej generacj”i; POIG.01.04.00 – 14-260/11 – 00 – Dzia­ła­nie 1.4;
 • „Opra­co­wa­nie i budo­wa samo­lo­tu akro­ba­cyj­ne­go nowej gene­ra­cji – pro­jekt w ramach pro­gra­mu INNOTECH;
 • „AT 5 – stwo­rze­nie świa­to­we­go stan­dar­du bez­pie­czeń­stwa w szkol­nic­twie lot­ni­czym”; POIG.01.04.00 – 14-086/12– Dzia­ła­nie 1.4;
 • „Wspar­cie Kla­stra kon­struk­cji i tech­no­lo­gii lot­ni­czych Gene­ral Avia­tion” – RPMA.01.06.00 – 14-012/12 Regio­nal­ny Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go;
 • „Zwięk­sze­nie uży­tecz­no­ści lek­kie­go samo­lo­tu o inno­wa­cyj­nym ukła­dzie aero­dy­na­micz­nym typo­wym dla samo­lo­tów kla­sy STOL” – pro­jekt w ramach Pro­gra­mu Badań Sto­so­wa­nych;
 • „Opra­co­wa­nie pro­jek­tu i budo­wa demon­stra­to­ra tech­no­lo­gii ultra­lek­kie­go samo­lo­tu jako ele­men­tu sie­cio­cen­trycz­ne­go sys­te­mu wspar­cia roz­po­zna­nia i dowo­dze­nia” – pro­jekt badaw­czo-roz­wo­jo­wy.
 • „Odrzu­to­we cele powietrz­ne z pro­gra­mo­wa­ną tra­są lotu” – pro­jekt badaw­czo-roz­wo­jo­wy.
 • „Wyko­rzy­sta­nie nowych tech­no­lo­gii inży­nie­rii powierzch­ni i łożysk magne­tycz­nych w budo­wie minia­tu­ro­we­go tur­bi­no­we­go sil­ni­ka odrzu­to­we­go” – pro­jekt w ramach Pro­gra­mu Badań Sto­so­wa­nych;
 • „Bada­nia cha­rak­te­ry­styk aero­dy­na­micz­nych mode­lu samo­lo­tu F-16 w opły­wie oko­ło i nad­dźwię­ko­wym, wizu­ali­za­cja opły­wu oraz mode­lo­we bada­nia zrzu­tu pod­wie­szeń„  – grant wła­sny MNiSW
 • „Auto­no­micz­ne Bez­za­ło­go­we Stat­ki Powietrz­ne wypo­sa­żo­ne w środ­ki moni­to­ro­wa­nia i nad­zo­ro­wa­nia wspo­ma­ga­ją­ce dzia­ła­nia Poli­cji i Stra­ży Pożar­nej” – pro­jekt badaw­czo-roz­wo­jo­wy
 • „Opra­co­wa­nie zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii napraw pła­tow­ców i sil­ni­ków stat­ków powietrz­nych eks­plo­ato­wa­nych w Siłach Zbroj­nych RP”-  pro­jekt badaw­czo-roz­wo­jo­wy.
 • „Opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii rege­ne­ra­cji pod­ze­spo­łów i czę­ści lot­ni­czych sil­ni­ków tur­bi­no­wych z nad­sto­pów niklu i sto­pów tyta­nu, nowo­cze­sny­mi tech­ni­ka­mi spa­wa­nia i napa­wa­nia”- grant wła­sny MNiSW

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Poli­tech­ni­ka W-ka,
 • Insty­tut Lot­nic­twa,
 • Insty­tut Tech­nicz­ny Wojsk Lot­ni­czych,
 • Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza,
 • Woj­sko­we Zakła­dy Lot­ni­cze nr 2,
 • Woj­sko­we Zakła­dy Lot­ni­cze nr 4,
 • Air­bus Defen­se and Spa­ce,
 • AT-P AVIATION Sp. z o.o.,
 • AERO AT,
 • AM TECHNOLOGIES POLSKA,
 • MSP Mar­cin Szen­der, – Metal-Master Syl­wia Ładziń­ska,
 • Fla­ris Sp. z o.o., – COMPUTER-PROGRESS LITWINIUK,
 • PPHU „ROYAL-STAR”,
 • Del­ta Rafał Mik­ke,
 • Zakła­dy Lot­ni­cze „3xtrim”,
 • Aero-Servi­ce Jacek Sko­piń­ski,
 • NB Com­po­si­tes Nor­bert Boro­wiec,
 • SZEL-TECH Sze­li­ga Grze­gorz,
 • Zakła­dy Lot­ni­cze Mar­gań­ski & Mysłow­ski SA,
 • Air­Krol SC.

 

Osoba kontaktowa
 • prof. dr hab. inż. Alek­san­der Olej­nik

Zakres badań/obszary badawcze

W Labo­ra­to­rium Badań Napę­dów Lot­ni­czych oraz Labo­ra­to­rium Wytrzy­ma­ło­ści Kon­struk­cji Lot­ni­czych od wie­lu lat pro­wa­dzo­ne są pra­ce na rzecz roz­wo­ju prze­my­słu lot­ni­cze­go z zakre­su.:

 • pro­jek­to­wa­nia bry­ły aero­dy­na­micz­nej stat­ku powietrz­ne­go;
 • kształ­to­wa­nia struk­tu­ry stat­ku powietrz­ne­go;
 • wytwa­rza­nia ele­men­tów kon­struk­cyj­nych stat­ków powietrz­nych;
 • pro­wa­dze­nia prób na zie­mi i w locie opra­co­wy­wa­nych stat­ków powietrz­nych;
 • wytrzy­ma­ło­ścio­wych badań doświad­czal­nych kon­struk­cji lot­ni­czych;
 • badań sztyw­no­ścio­wych stat­ków powietrz­nych;
 • badań zmę­cze­nio­wych struk­tur wytrzy­ma­ło­ścio­wych pła­tow­ców;
 • nume­rycz­nych badań prze­pły­wo­wych, wytrzy­ma­ło­ścio­wych i zawie­szeń magne­tycz­nych;
 • tune­lo­wych badań prze­pły­wo­wych;
 • wibro­aku­sty­ki kon­struk­cji lot­ni­czych;
 • pomia­rów pre­cy­zyj­nych z wyko­rzy­sta­niem maszyn współ­rzęd­no­ścio­wych oraz prze­strzen­nych ska­ne­rów optycz­nych;
 • zaawan­so­wa­nych sys­te­mów ste­ro­wa­nia sil­ni­ków lot­ni­czych i opty­ma­li­za­cji ich kon­struk­cji;
 • zaawan­so­wa­nych sys­te­mów ste­ro­wa­nia stat­ka­mi powietrz­ny­mi (w tym bez­za­ło­go­wy­mi stat­ka­mi powietrz­ny­mi);
 • zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii łożysk i pro­wad­nic magne­tycz­nych oraz gene­ra­to­rów i napędów;pomiarów ciepl­nych.

Dale­ko­sięż­nym celem reali­zo­wa­nych pro­jek­tów infra­struk­tu­ral­nych jest stwo­rze­nie zaple­cza nauko­wo-badaw­cze­go dla dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­ce­go się pol­skie­go prze­my­słu z zakre­su Gene­ral Avia­tion. Uru­cho­mio­na infra­struk­tu­ra nauko­wo-badaw­cza  wyko­rzy­sty­wa­na jest w pro­ce­sie pro­jek­to­wa­nia nowych stat­ków powietrz­nych odzna­cza­ją­cych się wyso­ki­mi para­me­tra­mi jako­ścio­wy­mi i osią­go­wy­mi. Labo­ra­to­ria mają moż­li­wość pro­wa­dze­nia uni­kal­nych w ska­li kra­ju i Unii Euro­pej­skiej, nume­rycz­nych oraz doświad­czal­nych badań stat­ków powietrz­nych i lot­ni­czych sil­ni­ków tur­bi­no­wych.

 
Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • „Moder­ni­za­cja i budo­wa nowej infra­struk­tu­ry nauko­wo badaw­czej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej na potrze­by wspól­nych nume­rycz­no- doświad­czal­nych badań lot­ni­czych sil­ni­ków tur­bi­no­wych”; – Dzia­ła­nie 2.2 – POIG.02.02.00 – 14-022/09;
 • „Nowo­cze­sny śro­dek trans­por­tu oso­bi­ste­go FLARIS LAR 1” – Dzia­ła­nie 1.3.1 – POIG.01.03.01 – 14-077/12;
 • „Opra­co­wa­nie zało­żeń i stwo­rze­nie pro­to­ty­pu hybry­do­we­go samo­lo­tu TSA nowej generacj”i; POIG.01.04.00 – 14-260/11 – 00 – Dzia­ła­nie 1.4;
 • „Opra­co­wa­nie i budo­wa samo­lo­tu akro­ba­cyj­ne­go nowej gene­ra­cji – pro­jekt w ramach pro­gra­mu INNOTECH;
 • „AT 5 – stwo­rze­nie świa­to­we­go stan­dar­du bez­pie­czeń­stwa w szkol­nic­twie lot­ni­czym”; POIG.01.04.00 – 14-086/12– Dzia­ła­nie 1.4;
 • „Wspar­cie Kla­stra kon­struk­cji i tech­no­lo­gii lot­ni­czych Gene­ral Avia­tion” – RPMA.01.06.00 – 14-012/12 Regio­nal­ny Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go;
 • „Zwięk­sze­nie uży­tecz­no­ści lek­kie­go samo­lo­tu o inno­wa­cyj­nym ukła­dzie aero­dy­na­micz­nym typo­wym dla samo­lo­tów kla­sy STOL” – pro­jekt w ramach Pro­gra­mu Badań Sto­so­wa­nych;
 • „Opra­co­wa­nie pro­jek­tu i budo­wa demon­stra­to­ra tech­no­lo­gii ultra­lek­kie­go samo­lo­tu jako ele­men­tu sie­cio­cen­trycz­ne­go sys­te­mu wspar­cia roz­po­zna­nia i dowo­dze­nia” – pro­jekt badaw­czo-roz­wo­jo­wy.
 • „Odrzu­to­we cele powietrz­ne z pro­gra­mo­wa­ną tra­są lotu” – pro­jekt badaw­czo-roz­wo­jo­wy.
 • „Wyko­rzy­sta­nie nowych tech­no­lo­gii inży­nie­rii powierzch­ni i łożysk magne­tycz­nych w budo­wie minia­tu­ro­we­go tur­bi­no­we­go sil­ni­ka odrzu­to­we­go” – pro­jekt w ramach Pro­gra­mu Badań Sto­so­wa­nych;
 • „Bada­nia cha­rak­te­ry­styk aero­dy­na­micz­nych mode­lu samo­lo­tu F-16 w opły­wie oko­ło i nad­dźwię­ko­wym, wizu­ali­za­cja opły­wu oraz mode­lo­we bada­nia zrzu­tu pod­wie­szeń„  – grant wła­sny MNiSW
 • „Auto­no­micz­ne Bez­za­ło­go­we Stat­ki Powietrz­ne wypo­sa­żo­ne w środ­ki moni­to­ro­wa­nia i nad­zo­ro­wa­nia wspo­ma­ga­ją­ce dzia­ła­nia Poli­cji i Stra­ży Pożar­nej” – pro­jekt badaw­czo-roz­wo­jo­wy
 • „Opra­co­wa­nie zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii napraw pła­tow­ców i sil­ni­ków stat­ków powietrz­nych eks­plo­ato­wa­nych w Siłach Zbroj­nych RP”-  pro­jekt badaw­czo-roz­wo­jo­wy.
 • „Opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii rege­ne­ra­cji pod­ze­spo­łów i czę­ści lot­ni­czych sil­ni­ków tur­bi­no­wych z nad­sto­pów niklu i sto­pów tyta­nu, nowo­cze­sny­mi tech­ni­ka­mi spa­wa­nia i napa­wa­nia”- grant wła­sny MNiSW
 
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Poli­tech­ni­ka W-ka,
 • Insty­tut Lot­nic­twa,
 • Insty­tut Tech­nicz­ny Wojsk Lot­ni­czych,
 • Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza,
 • Woj­sko­we Zakła­dy Lot­ni­cze nr 2,
 • Woj­sko­we Zakła­dy Lot­ni­cze nr 4,
 • Air­bus Defen­se and Spa­ce,
 • AT-P AVIATION Sp. z o.o.,
 • AERO AT,
 • AM TECHNOLOGIES POLSKA,
 • MSP Mar­cin Szen­der, – Metal-Master Syl­wia Ładziń­ska,
 • Fla­ris Sp. z o.o., – COMPUTER-PROGRESS LITWINIUK,
 • PPHU „ROYAL-STAR”,
 • Del­ta Rafał Mik­ke,
 • Zakła­dy Lot­ni­cze „3xtrim”,
 • Aero-Servi­ce Jacek Sko­piń­ski,
 • NB Com­po­si­tes Nor­bert Boro­wiec,
 • SZEL-TECH Sze­li­ga Grze­gorz,
 • Zakła­dy Lot­ni­cze Mar­gań­ski & Mysłow­ski SA,
 • Air­Krol SC.
 
Osoba kontaktowa
 • prof. dr hab. inż. Alek­san­der Olej­nik

Zakres badań/obszary badawcze

Bada­nia wła­ści­wo­ści ter­mo­fi­zycz­nych  mate­ria­łów :

 • dyfu­zyj­no­ści ciepl­nej,
 • cie­pła wła­ści­we­go,
 • roz­sze­rzal­no­ści ciepl­nej,
 • pomia­ry ter­mo­gra­wi­me­trycz­ne,
 • dyna­micz­na ana­li­za mecha­nicz­na DMA,

w sze­ro­kim zakre­sie tem­pe­ra­tu­ry od -150ᵒC do 2000ᵒC w zależ­no­ści od mie­rzo­nej wła­ści­wo­ści. Pomia­ry z wyso­ką roz­dziel­czo­ścią ter­micz­ną i  uży­ciem mate­ria­łów refe­ren­cyj­nych, w opar­ciu o spe­cja­li­stycz­ną apa­ra­tu­rę fir­my NETZSCH Niem­cy (dyfu­zo­metr LFA 427 i 467, DSC 404, DIL 402, DMA 242, STA 2500)

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • ”Moder­ni­za­cja i budo­wa nowej infra­struk­tu­ry nauko­wo badaw­czej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej na potrze­by wspól­nych nume­rycz­no-doświad­czal­nych badań lot­ni­czych sil­ni­ków tur­bi­no­wych” – Dzia­ła­nie 2.2 – POIG.02.02.00 – 14-022/09;
 • „Nowo­cze­sny śro­dek trans­por­tu oso­bi­ste­go FLARIS LAR1” Dzia­ła­nie 1.3.1 – POIG.01.03.01 – 14-077/12;

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Poli­tech­ni­ka W-ka,
 • Insty­tu­tu Lot­nic­twa,

 

Osoba kontaktowa
 • prof. dr hab. inż. Piotr Konior­czyk

Zakres badań/obszary badawcze

W Pra­cow­ni Zawie­szeń Magne­tycz­nych pro­wa­dzo­ne są bada­nia nad wyko­rzy­sta­niem zawie­szeń magne­tycz­nych w tech­ni­ce lot­ni­czej. W pra­cow­ni kon­stru­uje się aktyw­ne zawie­sze­nia magne­tycz­ne, pasyw­ne zawie­sze­nia magne­tycz­ne, nie­kon­wen­cjo­nal­ne napę­dy elek­trycz­ne (sil­ni­ki bez­ło­ży­sko­we i sil­ni­ki linio­we). Pro­jek­to­wa­ne łoży­ska magne­tycz­ne wyko­rzy­sty­wa­ne są w ukła­dach łoży­sko­wa­nia tur­bin sil­ni­ków odrzu­to­wych. Jed­nym z głów­nych obsza­rów pro­wa­dzo­nych badań nad aktyw­ny­mi ukła­da­mi łoży­sko­wa­nia jest opra­co­wa­nie zaawan­so­wa­nych adap­ta­cyj­nych ukła­dów ste­ro­wa­nia.

Oprócz prac nad wyko­rzy­sta­niem aktyw­nych sys­te­mów łoży­sko­wa­nia pro­wa­dzo­ne są pra­ce nad wyko­rzy­sta­niem pasyw­nych zawie­szeń magne­tycz­nych w ukła­dach łoży­sko­wa­nia tur­bin. Pod­sta­wo­wą zale­tą ukła­dów pasyw­nych jest brak zasi­la­nia łożysk w trak­cie pra­cy. W pra­cow­ni opra­co­wa­no pasyw­ne łoży­ska magne­tycz­ne z magne­sa­mi trwa­ły­mi i pasyw­ne łoży­ska elek­tro­dy­na­micz­ne. W łoży­skach tego typu wyko­rzy­sta­ne zosta­ły tabli­ce Hal­ba­cha. Na potrze­by pro­jek­to­wa­nia pasyw­nych ukła­dów łoży­sko­wa­nia opra­co­wa­ny został model magne­su jako pętla z prą­dem mole­ku­lar­nym. Model ten pozwa­la opi­sać zja­wi­ska zacho­dzą­ce w tabli­cach magne­sów, roz­kła­dy pola magne­tycz­ne­go i oddzia­ły­wa­nia mię­dzy magne­sa­mi.

Innym obsza­rem wyko­rzy­sta­nia zawie­szeń pasyw­nych są linio­we pro­wad­ni­ce magne­tycz­ne. Opra­co­wa­ne w Pra­cow­ni Zawie­szeń Magne­tycz­nych pro­wad­ni­ce wyko­rzy­stu­ją zawie­sze­nia pasyw­ne z nad­prze­wod­ni­ka­mi i z elek­tro­dy­na­micz­ne. Wyko­rzy­stu­jąc pro­wad­ni­ce magne­tycz­ne i sil­ni­ki linio­we opra­co­wa­no magne­tycz­ny sys­tem star­tu i lądo­wa­nia bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych.

Kolej­nym obsza­rem badań pro­wa­dzo­nych w pra­cow­ni zawie­szeń magne­tycz­nych są bez­ło­ży­sko­we sil­ni­ki elek­trycz­ne. Takie sil­ni­ki mogą peł­nić jed­no­cze­śnie funk­cję pod­po­ry magne­tycz­nej, roz­rusz­ni­ka sil­ni­ka tur­bi­no­we­go, prąd­ni­cy oraz ele­men­tu pomia­ro­we­go sys­te­mu dia­gno­zu­ją­ce­go stan tur­bi­ny.

Oprócz wymie­nio­nych powy­żej tech­no­lo­gii, zespół Pra­cow­ni Zawie­szeń Magne­tycz­nych zaj­mu­je się opra­co­wa­nie ukła­dów wyko­naw­czych dla sys­te­mów ste­ro­wa­nia stat­ków powietrz­nych, pilo­ty auto­ma­tycz­ne, gło­wi­ce obser­wa­cyj­ne, ukła­dy ste­ro­wa­nia sil­ni­ków lot­ni­czych oraz zaawan­so­wa­ny­mi algo­ryt­ma­mi na potrze­by ste­ro­wa­nia i nawi­ga­cji grup robo­tów lata­ją­cych.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • „Opra­co­wa­nie i bada­nie lot­ni­cze­go ukła­du wyko­naw­cze­go z bez­ło­ży­sko­wym sil­ni­kiem elek­trycz­nym” – grant wła­sny MNiSW.
 • „Opra­co­wa­nie i bada­nie lot­ni­cze­go ukła­du wyko­naw­cze­go z linio­wym sil­ni­kiem elek­trycz­nym”- grant wła­sny MNiSW.
 • „Sys­tem ste­ro­wa­nia  pro­fi­lem lotu plat­for­my lata­ją­cej” – grant wła­sny WAT.
 • „Auto­no­micz­ne Bez­za­ło­go­we Stat­ki Powietrz­ne wypo­sa­żo­ne w środ­ki moni­to­ro­wa­nia i nad­zo­ro­wa­nia wspo­ma­ga­ją­ce dzia­ła­nia Poli­cji i Stra­ży Pożar­nej, MNiSW” – pro­jekt badaw­czo-roz­wo­jo­wy.
 • Moder­ni­za­cja i budo­wa nowej infra­struk­tu­ry nauko­wo badaw­czej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej na potrze­by wspól­nych nume­rycz­no-doświad­czal­nych badań lot­ni­czych sil­ni­ków tur­bi­no­wych” – pro­jekt infra­struk­tu­ral­ny reali­zo­wa­ny w ramach POIG, 2. Oś prio­ry­te­to­wa: Infra­struk­tu­ra sfe­ry B+R, Dzia­ła­nie 2.2.
 • „Wyko­rzy­sta­nie nowych tech­no­lo­gii inży­nie­rii powierzch­ni i łożysk magne­tycz­nych w budo­wie minia­tu­ro­we­go tur­bi­no­we­go sil­ni­ka odrzu­to­we­go” – pro­jekt w ramach Pro­gra­mu Badań Sto­so­wa­nych.
 • “Inte­gra­ted Gro­und and on-Board Sys­tem for Sup­port Air­craft Safe Take off and Lan­ding – GABRIEL” – pro­ject UE

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Insty­tut Lot­nic­twa,
 • Insty­tut Tech­nicz­ny Wojsk Lot­ni­czych,
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska,
 • Poli­tech­ni­ka Wro­cław­ska,
 • Poli­tech­ni­ka Poznań­ska,
 • Poli­tech­ni­ka Radom­ska,
 • Szko­ła Głow­na Stra­ży Pożar­nej,
 • Smart Tra­ding Com­pa­ny SP. Z o.o,.
 • Ster­Kom

 

Osoba kontaktowa
 • ppłk dr inż. Mariusz WAŻNY

 

Instytut Techniki Uzbrojenia

 

W Labo­ra­to­rium Amu­ni­cji Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia zgro­ma­dzo­no uni­ka­to­wy w ska­li euro­pej­skiej zbiór zagra­nicz­nych i kra­jo­wych środ­ków bojo­wych oraz spe­cja­li­stycz­ny sprzęt labo­ra­to­ryj­ny (wraz z oprzy­rzą­do­wa­niem) do ela­bo­ra­cji oraz badań amu­ni­cji i środ­ków bojo­wych. Sta­no­wi­ska badaw­cze umoż­li­wia­ją m.in.: wyzna­cza­nie cha­rak­te­ry­styk maso­wych i bez­wład­no­ścio­wych poci­sków strze­lec­kich i arty­le­ryj­skich, bada­nia pręd­ko­ści pale­nia się ście­żek piro­tech­nicz­nych oraz bada­nia spło­nek amu­ni­cji strze­lec­kiej.

Labo­ra­to­rium Bali­sty­ki Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia dys­po­nu­je bazą nauko­wo-badaw­czą, umoż­li­wia­ją­cą pro­wa­dze­nie badań eks­pe­ry­men­tal­nych zja­wisk bali­sty­ki wewnętrz­nej, przej­ścio­wej, zewnętrz­nej i koń­co­wej, w tym kom­plek­so­wych badań doświad­czal­nych wła­ści­wo­ści ener­ge­tycz­no-bali­stycz­nych sta­łych mate­ria­łów mio­ta­ją­cych i sta­łych paliw rakie­to­wych, a tak­że badań doświad­czal­nych pro­cho­wych ukła­dów mio­ta­ją­cych kali­bru od 5,56 mm do 12,7 mm i rakie­to­wych ukła­dów napę­do­wych.

Głów­ny obszar dzia­łal­no­ści nauko­wo-badaw­czej Labo­ra­to­rium Bro­ni Pal­nej Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia, doty­czy badań spe­cja­li­stycz­nych bro­ni strze­lec­kiej, arty­le­ryj­skiej i środ­ków bojo­wych. Dzię­ki jego wypo­sa­że­niu m.in. w uni­ka­to­wą apa­ra­tu­rę i sta­no­wi­ska labo­ra­to­ryj­ne do bada­nia cha­rak­te­ry­styk dyna­micz­nych, jest zaan­ga­żo­wa­ne w reali­za­cję pro­jek­tów nad nową lub moder­ni­zo­wa­ną bro­nią pal­ną.

Labo­ra­to­rium Kom­pu­te­ro­wych Sys­te­mów Inży­nier­skich Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia, wypo­sa­żo­ne m.in. w wyso­ko­wy­daj­ne jed­nost­ki kom­pu­te­ro­we i nowo­cze­sne opro­gra­mo­wa­nie, a tak­że lase­ro­we ska­ne­ry i dru­kar­ki 3D, reali­zu­je pra­ce nauko­wo-badaw­cze z zakre­su zaawan­so­wa­nych metod pro­jek­to­wa­nia, wytwa­rza­nia i eks­plo­ata­cji zło­żo­nych obiek­tów tech­nicz­nych, w tym tech­ni­ki woj­sko­wej.

Głów­ne obsza­ry dzia­łal­no­ści nauko­wo-badaw­czej Labo­ra­to­rium Mode­lo­wa­nia Zja­wisk Bali­sty­ki Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia, doty­czą mode­lo­wa­nia i symu­la­cji nume­rycz­nych zja­wisk bali­sty­ki, dyna­mi­ki lotu, mecha­ni­ki i oddzia­ły­wa­nia wybu­chu na róż­ne­go typu mate­ria­ły i obiek­ty tech­nicz­ne, w śro­do­wi­skach takich jak: CFD FLUENT, PRODAS, Pas­cal, MatLab.

Labo­ra­to­rium Tech­no­lo­gii Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia dys­po­nu­je m.in. obra­biar­ka­mi CNC, apa­ra­tu­rą do przy­go­to­wa­nia zgła­dów meta­lo­gra­ficz­nych, mikro­sko­pem optycz­nym, sta­no­wi­ska­mi badaw­czy­mi do oce­ny wła­ści­wo­ści mate­ria­łów w zakre­sie od sta­tycz­nych do dyna­micz­nych szyb­ko­ści odkształ­ce­nia („dzie­lo­ny pręt Hop­kin­so­na”, „test Tay­lo­ra”, „test pier­ście­nio­wy”, „sta­tycz­na pró­ba rozciągania/ściskania”), a tak­że sta­no­wi­ska­mi badaw­czy­mi do oce­ny jako­ści wyko­na­nych czę­ści (nowo­cze­sne maszy­ny współ­rzęd­no­ścio­we i pomia­ro­we). Dzię­ki temu Labo­ra­to­rium ma moż­li­wość kom­plek­so­we­go podej­ścia do pro­ble­ma­ty­ki przy­go­to­wa­nia i pro­jek­to­wa­nia pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych wytwa­rza­nia czę­ści maszyn (a w szcze­gól­no­ści bro­ni, amu­ni­cji i osłon bali­stycz­nych), w tym z wyko­rzy­sta­niem meta­lur­gii prosz­ków do pro­duk­cji ele­men­tów bro­ni i amu­ni­cji.

Labo­ra­to­rium Uzbro­je­nia Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia posia­da m.in. boga­ty zbiór bro­ni strze­lec­kiej, arty­le­ryj­skiej i rakie­to­wej (w tym broń woj­sko­wą, myśliw­ską, spor­to­wą i eks­pe­ry­men­tal­ną) oraz wypo­sa­że­nia spe­cja­li­stycz­ne­go do bro­ni. To spra­wia, że Labo­ra­to­rium posia­da uni­ka­to­we kom­pe­ten­cje w obsza­rze prak­tycz­ne­go szko­le­nia w zakre­sie budo­wy, dzia­ła­nia i eks­plo­ata­cji bro­ni i jej wypo­sa­że­nia, a tak­że pro­wa­dze­nia prac nauko­wo-badaw­czych w dzie­dzi­nie roz­wo­ju uzbro­je­nia.