Wydział Mechaniczny

Instytut Budowy Maszyn

 

Zakres badań/obszary badawcze

Bada­nia wir­tu­al­nych pro­to­ty­pów maszyn i robo­tów w zakre­sie:

 • ergo­no­mii sys­te­mów ste­ro­wa­nia,
 • efek­tyw­no­ści sys­te­mów tele­ope­ra­cji (oce­na obsza­rów widocz­no­ści kamer, wpływ opóź­nień, wpływ kon­fi­gu­ra­cji kamer),
 • oce­ny efek­tyw­no­ści ste­ro­wa­nia osprzę­ta­mi,
 • oce­ny efek­tyw­no­ści reali­za­cji zadań w róż­nych sce­na­riu­szach dzia­łań.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Labo­ra­to­rium uru­cho­mio­ne w 2015 r.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

Fir­my zaj­mu­ją­ce się pro­jek­to­wa­niem i wytwa­rza­niem:

 • róż­ne­go mobil­nych plat­form bez­za­ło­go­wych,
 • tele­ope­ra­cyj­nych sys­te­mów wspo­ma­ga­nia ope­ra­to­ra,
 • ukła­dów zdal­ne­go ste­ro­wa­nia.

Insty­tu­cje woj­sko­we odpo­wie­dzial­ne za wdra­ża­nie, na wypo­sa­że­nie sił zbroj­nych, nowych gene­ra­cji sprzę­tu.

Dotych­cza­so­wa współ­pra­ca w tym zakre­sie jest reali­zo­wa­na z: PIAP, „OBRUM” Sp. z o.o., WB Elec­tro­nics Elec­tro­nics.

 

Osoba kontaktowa
 • ppłk dr inż. Tomasz Muszyń­ski

Zakres badań/obszary badawcze

Bada­nia ele­men­tów hydrau­li­ki siło­wej w zakre­sie:

 • cha­rak­te­ry­styk sta­tycz­nych,
 • cha­rak­te­ry­styk dyna­micz­nych,

Bada­nia elek­tro­nicz­nych mecha­ni­zmów ste­ro­wa­nia jed­no­stek hydrau­li­ki siło­wej w zakre­sie:

 • pre­cy­zji ste­ro­wa­nia,
 • sta­bil­no­ści para­me­trów wyj­ścio­wych,
 • wpły­wu cha­rak­te­ry­styk sygna­łów wymu­sza­ją­cych na para­me­try sygna­łów wyj­ścio­wych,

Bada­nia sys­te­mów elek­tro­nicz­ne­go ste­row­nia pod­ze­spo­ła­mi hydrau­li­ki siło­wej w zakre­sie:

 • efek­tyw­no­ści funk­cjo­no­wa­nia pro­ce­dur ste­ru­ją­cych,
 • popraw­no­ści wewnętrz­ne­go sys­te­mu komu­ni­ka­cji,
 • odpor­no­ści na zakłó­ce­nia.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Labo­ra­to­rium uru­cho­mio­ne w 2015 r.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

Fir­my zaj­mu­ją­ce się pro­jek­to­wa­niem i wytwa­rza­niem:

 • ele­men­tów hydrau­li­ki siło­wej,
 • ukła­dów hydrau­licz­nych,
 • sys­te­mów ste­ro­wa­nia ukła­da­mi hydrau­licz­ny­mi ,
 • maszyn budow­la­nych,
 • maszyn dro­go­wych,
 • maszyn rol­ni­czych,
 • prze­my­sło­wych ukła­dów hydrau­li­ki siło­wej.

Dotych­cza­so­wa współ­pra­ca w tym zakre­sie jest reali­zo­wa­na z: Hydro­me­ga Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o. o., RDL Hydrau­lics Sp. z o.o.

 

Osoba kontaktowa
 • ppłk dr inż. Tomasz Muszyń­ski

Zakres badań/obszary badawcze

Bada­nia kom­po­nen­tów ukła­dów hydrau­li­ki w zakre­sie:

 • wiel­kość strat w insta­la­cjach hydrau­licz­nych,
 • wyzna­cza­nia cha­rak­te­ry­styk współ­czyn­ni­ków strat,
 • iden­ty­fi­ka­cji war­to­ści para­me­trów robo­czych insta­la­cji gene­ru­ją­cych kry­tycz­ny cha­rak­ter prze­pły­wu,
 • reak­cji dyna­micz­nej cie­czy.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Labo­ra­to­rium uru­cho­mio­ne w 2015 r.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

Fir­my zaj­mu­ją­ce się kształ­to­wa­niem ukła­dów hydrau­licz­nych.

Dotych­cza­so­wa współ­pra­ca w tym zakre­sie jest reali­zo­wa­na z: Hydro­me­ga Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o. o.,

 

Osoba kontaktowa
 • ppłk dr inż. Tomasz Muszyń­ski

Zakres badań/obszary badawcze

Bada­nia maszyn for­ty­fi­ka­cyj­no-dro­go­wych w zakre­sie:

 • war­to­ści roz­wi­ja­nej siły ucią­gu na róż­nych typach pod­ło­ży,
 • war­to­ści sił oddzia­ły­wa­nia ele­men­tów ukła­du bież­ne­go na pod­ło­że,
 • wyzna­cza­nia momen­tu sta­bi­li­zu­ją­ce­go,
 • sta­tecz­no­ści pod­czas pra­cy na pochy­ło­ściach w peł­nym spek­trum kąto­we­go usta­wie­nia maszy­ny wzglę­dem kra­wę­dzi zbo­cza,
 • wyzna­cza­nia obcią­żeń osi maszyn mobil­nych wywo­ła­nych prze­no­szo­nym urob­kiem,
 • pozio­mu gene­ro­wa­ne­go hała­su,
 • wid­ma obcią­że­nia ciepl­ne­go kom­po­nen­tów ukła­du napę­do­we­go,
 • kom­for­tu pra­cy ope­ra­to­ra zwią­za­ne­go z wymu­sze­nia­mi dyna­micz­ny­mi,
 • zuży­cia pali­wa w róż­nych cyklach robo­czych,
 • wydaj­no­ści eks­plo­ata­cyj­nej,
 • podat­no­ści eks­plo­ata­cyj­nej.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Labo­ra­to­rium uru­cho­mio­ne w 2015 r.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

Fir­my zaj­mu­ją­ce się pro­jek­to­wa­niem i wytwa­rza­niem:

 • maszyn budow­la­nych,
 • maszyn dro­go­wych,
 • maszyn rol­ni­czych.

Fir­my lub insty­tu­cje eks­perc­kie zaj­mu­ją­ce się oce­ną lub wery­fi­ka­cją para­me­trów robo­czych maszyn.

Dotych­cza­so­wa współ­pra­ca w tym zakre­sie jest reali­zo­wa­na z: Hydro­me­ga Sp. z o.o.

 

Osoba kontaktowa

ppłk dr inż. Tomasz Muszyń­ski

Zakres badań/obszary badawcze

Bada­nia ogniw foto­wol­ta­icz­nych w zakre­sie:

 • wyzna­cza­nie cha­rak­te­ry­sty­ki prą­do­wo-napię­cio­wej oraz wyni­ka­ją­cych z niej para­me­trów elek­trycz­nych modu­łów foto­wol­ta­icz­nych.;
 • pomia­rów para­me­trów pane­li w funk­cji tem­pe­ra­tu­ry oto­cze­nia;

Bada­nia tur­bin wia­tro­wych w zakre­sie:

 • wpły­wu warun­ków atmos­fe­rycz­nych na empi­rycz­ną krzy­wą mocy tur­bi­ny wia­tro­wej;
 • wyzna­cza­nia wykre­sów mocy mak­sy­mal­nej;
 • wyzna­cza­nia para­me­trów mecha­nicz­nych prąd­ni­cy i tur­bi­ny.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Labo­ra­to­rium uru­cho­mio­ne w 2015 r.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

Fir­my zaj­mu­ją­ce się pro­jek­to­wa­niem i wytwa­rza­niem sys­te­mów ener­gii odna­wial­nej.

 

Osoba kontaktowa
 • ppłk dr inż. Tomasz Muszyń­ski

Zakres badań/obszary badawcze

Labo­ra­to­rium badań zmę­cze­nio­wych mate­ria­łów i ele­men­tów kon­struk­cyj­nych pro­wa­dzi pra­ce o cha­rak­te­rze nauko­wo-badaw­czym i usłu­go­wym w sze­ro­kim zakre­sie tema­tycz­nym obej­mu­ją­cym:

 • sta­tycz­ne pró­by wytrzy­ma­ło­ścio­we mate­ria­łów meta­licz­nych i kom­po­zy­to­wych w zakre­sie roz­cią­ga­nia, ści­ska­nia i zgi­na­nia,
 • nisko i wyso­ko­cy­klo­we bada­nia zmę­cze­nio­we ste­ro­wa­ne odkształ­ce­niem lub siłą,
 • bada­nia zmę­cze­nio­we ele­men­tów kon­struk­cyj­nych pod­da­nych obcią­że­niom zło­żo­nym,
 • bada­nia dyna­micz­ne z obcią­że­niem wstęp­nym,
 • bada­nia wytrzy­ma­ło­ści doraź­nej połą­czeń spa­wa­nych, zgrze­wa­nych i kle­jo­nych mate­ria­łów kom­po­zy­to­wych i meta­licz­nych,
 • pomia­ry skła­do­wych odkształ­ceń meto­da­mi cyfro­wej kore­la­cji obra­zu (DIC) i elek­tro­nicz­nej inter­fe­ro­me­trii plam­ko­wej (ESPI),
 • pomia­ry emi­sji pro­mie­nio­wa­nia pod­czer­wo­ne­go w trak­cie badań sta­tycz­nych i zmę­cze­nio­wych.

Wypo­sa­że­nie labo­ra­to­rium sta­no­wią:

 • dyna­micz­na maszy­na ser­wo­hy­drau­licz­na MTS model Land­mark 370.50 o mak­sy­mal­nym obcią­że­niu 500 kN,
 • dyna­micz­na maszy­na ser­wo­hy­drau­licz­na Instron model 8802 o mak­sy­mal­nym obcią­że­niu osio­wym 250 kN ze sto­łem robo­czym (2000x800) i dodat­ko­wym siłow­ni­kiem obro­to­wym o mak­sy­mal­nym momen­cie skrę­ca­ją­cym 1100 Nm,
 • dyna­micz­na maszy­na ser­wo­hy­drau­licz­na Instron model 8802 o mak­sy­mal­nym obcią­że­niu osio­wym 250 kN,
 • elek­tro­me­cha­nicz­na maszy­na wytrzy­ma­ło­ścio­wa MTS model Cri­te­rion C42 o mak­sy­mal­nym obcią­że­niu 5 kN,
 • sys­tem cyfro­wej kore­la­cji obra­zu (Digi­tal Ima­ge Cor­re­la­tion – DIC) Dan­tec Sys­tem Q-400,
 • sys­tem elek­tro­nicz­nej inter­fe­ro­me­trii plam­ko­wej (Elec­tro­nic Spec­kle Pat­tern Inter­fe­ro­me­try – ESPI) Dan­tec Sys­tem Q-300,
 • kame­ra ter­mo­wi­zyj­na Flir SC7500.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBS2/A5/35/2013 „Nowe zaawan­so­wa­ne mate­ria­ły war­stwo­we Al.-Ti o pod­wyż­szo­nej odpor­no­ści bali­stycz­nej na kon­struk­cje lot­ni­cze i kosmicz­ne” 2013 – 2016
 • NN501 009733 „Oce­na wpły­wu powierzch­nio­wej tar­cio­wo-mecha­nicz­nej obrób­ki umac­nia­ją­cej sta­li okrę­to­wej na jej wła­ści­wo­ści eks­plo­ata­cyj­ne w śro­do­wi­sku koro­zyj­nym“, 2007 – 2010
 • NN501 056740 „Wpływ wstęp­ne­go obcią­że­nia kom­bi­no­wa­ne­go na kształ­to­wa­nie wła­sno­ści mecha­nicz­nych wybra­nych sto­pów alu­mi­nium” 2011 – 2014

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Insty­tut Fizy­ko-Mecha­nicz­ny im. N.W. Kar­pen­ki Aka­de­mii Nauk Ukra­iny we Lwo­wie , Naro­do­wy Uni­wer­sy­tet Tech­nicz­ny im. I. Puluj’a w Tar­no­po­lu, Ukra­ina
 • Uni­wer­sy­tet w Mari­bo­rze, Sło­we­nia
 • Insty­tut Meta­lo­fi­zy­ki im. G.W. Kur­dju­mo­wa NAN Ukra­iny
 • Poli­tech­ni­ka Bia­ło­stoc­ka
 • Naro­do­wy Uni­wer­sy­tet Bio­re­sur­sów i Wyko­rzy­sta­nia Natu­ry Ukra­iny
 • Insty­tu­tu Pro­blem Wytrzy­ma­ło­ści im.G. V. Pisa­ren­ko, Naro­do­wej Aka­de­mii Nauk Ukra­iny
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Janusz Torzew­ski

Zakres badań/obszary badawcze

Insty­tut Budo­wy Maszyn Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dys­po­nu­je Labo­ra­to­rium Mikro­sko­pii Elek­tro­no­wej, w któ­rym dzia­łal­ność nauko­wo-badaw­cza sku­pio­na jest przede wszyst­kim na opi­sie rela­cji mię­dzy struk­tu­rą mate­ria­łu a jego wła­ści­wo­ścia­mi. W Labo­ra­to­rium bada­nia tej rela­cji pro­wa­dzo­ne są w opar­ciu o cha­rak­te­ry­za­cję mor­fo­lo­gii sze­ro­kiej gamy mate­ria­łów w mikro i nano­ska­li. Tra­dy­cyj­nym celem pro­wa­dzo­nych prac badaw­czych jest zro­zu­mie­nie mikro­struk­tu­ral­nych uwa­run­ko­wań wła­ści­wo­ści mate­ria­łów i ich opty­ma­li­za­cja głów­nie w warun­kach dzia­ła­nia tem­pe­ra­tu­ry, obcią­żeń i śro­do­wi­ska. W ramach Labo­ra­to­rium bada­ne są przede wszyst­kim mate­ria­ły lite takie, jak: meta­le, mate­ria­ły na bazie faz mię­dzy­me­ta­licz­nych, mate­ria­ły pół­prze­wod­ni­ko­we i cera­micz­ne, mate­ria­ły amor­ficz­ne i nano­kry­sta­licz­ne oraz cien­kie war­stwy powierzch­nio­we. Znacz­ną część badań poświę­ca się tak­że mate­ria­łom bime­ta­licz­nym uzy­ski­wa­nym nie­kon­wen­cjo­nal­ny­mi meto­da­mi łącze­nia tj. wybu­cho­we łącze­nie mate­ria­łów oraz FSW (fric­tion stir welding) i bada­niom nad fizy­ką pęka­nia mate­ria­łów – bada­nia frak­to­gra­ficz­ne. Zagad­nie­nia te mają zna­cze­nie prak­tycz­ne przy pla­no­wa­niu pro­ce­sów obrób­ki i ste­ro­wa­niu wła­ści­wo­ścia­mi mecha­nicz­ny­mi mate­ria­łów. Znacz­na część dzia­łal­no­ści badaw­czej skon­cen­tro­wa­na jest na roz­wi­ja­niu i wdra­ża­niu mikro­sko­po­wych metod badań mate­ria­łów. W rezul­ta­cie Labo­ra­to­rium dys­po­nu­je nowo­cze­snym warsz­ta­tem nauko­wym w zakre­sie tech­nik mikro­sko­pii elek­tro­no­wej, umoż­li­wia­ją­cym ana­li­zę struk­tu­ry i wła­ści­wo­ści mate­ria­łów na pozio­mie mikro i nano­sko­po­wym. Aktu­al­nie wypo­sa­żo­ne jest w czte­ry mikro­sko­py – ska­nin­go­wy mikro­skop elek­tro­no­wy (SEM) JSM-6610 fir­my JEOL o roz­dziel­czo­ści 3 nm (30kV), trans­mi­syj­ny mikro­skop elek­tro­no­wy (TEM) JEM- 1230 fir­my JEOL o roz­dziel­czo­ści 0.3 nm (120kV), ska­nu­ją­cy lase­ro­wy mikro­skop kon­fo­kal­ny OLYMPUS LEXT OLS4100 i mikro­skop świetl­ny. Mikro­skop ska­nin­go­wy wypo­sa­żo­ny jest dodat­ko­wo w detek­tor BSE (detek­tor elek­tro­nów wstecz­nie roz­pro­szo­nych) oraz EDS (rent­ge­now­ski spek­tro­metr ener­go­dy­sper­syj­ny) umoż­li­wia­ją­cy wyko­na­nie jako­ścio­wej oraz ilo­ścio­wej ana­li­zy skła­du che­micz­ne­go mate­ria­łu. Ska­nu­ją­cy lase­ro­wy mikro­skop kon­fo­kal­ny pozwa­la mię­dzy inny­mi na wyko­na­nie badań zwią­za­nych z obra­zo­wa­niem powierzch­ni mate­ria­łu – pro­fi­le 3D oraz obli­cza­nie chro­po­wa­to­ści powierzch­ni. Labo­ra­to­rium jest wypo­sa­żo­ne w urzą­dze­nia pozwa­la­ją­ce na prze­pro­wa­dze­nie kom­plet­nej pre­pa­ra­ty­ki pró­bek do badań TEM i SEM.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Labo­ra­to­rium powsta­łe w 2010r.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 • Poli­tech­ni­ka Czę­sto­chow­ska
 • Poli­tech­ni­ka Opol­ska
 • Cen­trum Badań Kosmicz­nych
 • Uni­wer­sy­tet Tech­no­lo­gicz­no-Przy­rod­ni­czy w Byd­gosz­czy
 • Insty­tut Meta­li Nie­że­la­znych w Gli­wi­cach
 • Insty­tut Meta­lur­gii i Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej PAN w Kra­ko­wie
 • EXPLOMET.S.C.
 • URSUS S.A.
 • Uni­wer­sy­tet Tech­nicz­ny w Tar­no­po­lu, Ukra­ina
 • Insty­tut Pato­na w Kijo­wie, Ukra­ina

 

Osoba kontaktowa
 • dr inż. Mar­cin Wachow­ski, tel. 261 839 237, tel. kom. 600 504 112, marcin.​wachowski@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze

Labo­ra­to­rium tech­nik wytwa­rza­nia przy­ro­sto­we­go ofe­ru­je współ­pra­cę w zakre­sie opra­co­wy­wa­nia i wdra­ża­nia tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia ele­men­tów kon­struk­cyj­nych z wyko­rzy­sta­niem tech­ni­ki przy­ro­sto­wych: Rapid­pro­to­ty­ping, Rapid­to­oling, Rapid­ma­nu­fac­tu­ring, czy­li popu­lar­nie okre­śla­ne­go dru­ku 3D.

Wypo­sa­że­nie labo­ra­to­rium pozwa­la na wytwa­rza­nie ele­men­tów w dwóch tech­ni­kach:

 • lase­ro­we­go sta­pia­nia prosz­ków meta­li i ich sto­pów- tech­ni­ka SLM (Selec­ti­ve Laser Mel­ting),
 • lase­ro­we­go spie­ka­nia prosz­ków polia­mi­do­wych i polia­mi­do­wych z domiesz­ką alu­mi­nium – tech­ni­ka SLS (Selec­ti­ve Laser Sin­te­ring)

Wymie­nio­ne tech­ni­ki nale­żą do gru­py naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych i nowo­cze­snych tech­nik dru­ku prze­strzen­ne­go pozwa­la­ją­cych na wytwo­rze­nie pro­duk­tu w posta­ci goto­we­go wyro­bu, zgod­ne­go zarów­no pod wzglę­dem geo­me­trycz­nym jak i wła­sno­ści mecha­nicz­nych z zało­że­nia­mi kon­struk­cyj­ny­mi i pro­duk­ta­mi wytwa­rza­ny­mi z zasto­so­wa­niem tra­dy­cyj­nych tech­no­lo­gii.

Obec­nie reali­zo­wa­ne pra­ce roz­wi­ja­ne są w kie­run­ku zwięk­sza­nia trwa­ło­ści zmę­cze­nio­wej oraz dokład­no­ści i powta­rzal­no­ści w zakre­sie geo­me­trii ele­men­tów kon­struk­cyj­nych wytwa­rza­nych tech­ni­ką SLM.

Wypo­sa­że­nie labo­ra­to­rium sta­no­wią:

 • maszy­na do lase­ro­we­go sta­pia­nia prosz­ków meta­li SLM 125HL fir­my SLM Solu­tions, posia­da­ją­ca komo­rę dru­ku­ją­cą umoż­li­wia­ją­cą uzy­ska­nie deta­li o wym. 125x125x135mm,dokładność wymia­ro­wa dru­ku w zakre­sie 0,02¸0,08mm,min. gru­bość ścian­ki ele­men­tu dru­ko­wa­ne­go 0,15mm
 • maszy­na do lase­ro­we­go spie­ka­nia prosz­ków two­rzyw sztucz­nych For­mi­ga 100P fir­my EOS umoż­li­wia­ją­cą uzy­ska­nie deta­li o wym. 220x250x330mm, dokład­ność wymia­ro­wa dru­ku w zakre­sie 0,1mm.
 • urzą­dze­nie do ska­no­wa­nia obiek­tów prze­strzen­nych Atos Core300 umoż­li­wia­ją­ce digi­ta­li­za­cję i pomia­ry geo­me­trycz­ne rze­czy­wi­stych pro­duk­tów. Kore­la­cja ska­ne­ra i maszyn SLM lub SLS pozwa­la na reali­za­cję zagad­nień z zakre­su Inży­nie­rii Odwrot­nej.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Labo­ra­to­rium utwo­rzo­ne w 2015

 

Osoba kontaktowa
 • dr inż. Krzysz­tof Grze­lak

Zakres badań/obszary badawcze

Labo­ra­to­rium wyso­ko­ener­ge­tycz­nych tech­nik łącze­nia mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych prze­zna­czo­ne jest do sze­ro­kie­go aspek­tu dzia­łal­no­ści nauko­wo badaw­czej i usłu­go­wej w zakre­sie spa­wal­ni­czych tech­no­lo­gii łącze­nia mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snych źró­deł cie­pła w posta­ci wiąz­ki laser i łuku pla­zmy oraz tra­dy­cyj­nych metod spa­wal­ni­czych MMA, MIG i TIG.

Dodat­ko­we wypo­sa­że­nie labo­ra­to­rium sta­no­wi robot prze­my­sło­wy, co umoż­li­wia roz­sze­rze­nie ofer­ty o zakres opra­co­wy­wa­nia tech­no­lo­gii zauto­ma­ty­zo­wa­nych pro­ce­sów spa­wal­ni­czych.

Zesta­wie­nie urzą­dzeń będą­cych na wypo­sa­że­niu labo­ra­to­rium pozwa­la na reali­za­cję nastę­pu­ją­cych tech­no­lo­gii spa­wal­ni­czych:

 • zro­bo­ty­zo­wa­ne­go spa­wa­nia lase­ro­we­go
 • zro­bo­ty­zo­wa­ne­go lub ręcz­ne­go spa­wa­nia łukiem pla­zmo­wym
 • spa­wa­nia hybry­do­we­go sta­no­wią­ce­go połą­cze­nie tech­ni­ki spa­wa­nia lase­ro­we­go i MIG lub łukiem pla­zmo­wym i MIG
 • spa­wa­nia kla­sycz­ne­go tech­ni­ką MMA, MIG, TIG
 • zro­bo­ty­zo­wa­ne­go napa­wa­nia lase­ro­we­go
 • zro­bo­ty­zo­wa­ne­go lub ręcz­ne­go napa­wa­nia łukiem pla­zmo­wym
 • ciepl­nej obrób­ki powierzch­nio­wej (har­to­wa­nie, szkli­wie­nie, sto­po­wa­nie, itp.) przy uży­ciu lase­ra lub łuku pla­zmo­we­go

Wypo­sa­że­nie labo­ra­to­rium sta­no­wią:

 • źró­dło elek­trycz­ne łuku pla­zmo­we­go i elek­trycz­ne­go Eutro­nic GAP 2501 umoż­li­wia­ją­ce uzy­ska­nie max. prą­du spa­wa­nia 250A z inter­fej­sem komu­ni­ka­cyj­nym pozwa­la­ją­cym na peł­ną auto­ma­ty­za­cję pro­ce­sów spa­wal­ni­czych.
 • tech­no­lo­gicz­ny laser prze­my­sło­wy PAG o mocy 5,5kW z moż­li­wo­ścią ste­ro­wa­nia wiel­ko­ścią plam­ki w ogni­sku wiąz­ki
 • robot prze­my­sło­wy Fanuc M710iC wraz z pozy­cjo­ne­rem 2 osio­wym zwięk­sza­ją­cym moż­li­wo­ści reali­za­cji pro­ce­su
 • dedy­ko­wa­ne gło­wi­ce pro­ce­so­we do róż­nych pro­ce­sów spa­wal­ni­czych z wyko­rzy­sta­niem wiąz­ki lase­ra,
 • dwu komo­ro­wy podaj­nik prosz­ku spa­wal­ni­cze­go umoż­li­wia­ją­cy pre­cy­zyj­ne odmie­rza­nie ilo­ści poda­wa­ne­go mate­ria­łu oraz mie­sza­nie róż­no­rod­nych mate­ria­łów w pro­ce­sach mody­fi­ka­cji war­stwy powierzch­nio­wej.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Labo­ra­to­rium w trak­cie two­rze­nia (uru­cho­mie­nia 04.2016)

 

Osoba kontaktowa
 • dr inż. Krzysz­tof Grze­lak

Zakres badań/obszary badawcze

Moż­li­wo­ści tech­nicz­ne labo­ra­to­rium: obrób­ki ubyt­ko­wej i obrób­ki elek­tro­ero­zyj­nej sta­no­wią roz­sze­rze­nie i two­rzą kom­plek­so­wą ofer­tę w zakre­sie usłu­go­wym i badaw­czym labo­ra­to­riów m.in: Tech­nik wytwa­rza­nia przy­ro­sto­we­go, Wyso­ko­ener­ge­tycz­nych tech­nik łącze­nia mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych, Badań zmę­cze­nio­wych mate­ria­łów i ele­men­tów kon­struk­cyj­nych oraz innych labo­ra­to­riów Insty­tu­tu Budo­wy Maszyn WAT.

Wypo­sa­że­nie labo­ra­to­riów sta­no­wią maszy­ny i urzą­dze­nia umoż­li­wia­ją­ce obrób­kę sze­ro­kiej gamy mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych w tym tzw. mate­ria­łów trud­no­obra­bial­nych na potrze­by reali­zo­wa­nych prac badaw­czych lub usłu­go­wych.

Zaple­cze tech­nicz­ne labo­ra­to­riów umoż­li­wia m.in. przy­go­to­wa­nie pró­bek zgod­nych z nor­ma­ty­wa­mi i wymo­ga­mi tech­nicz­ny­mi dla okre­ślo­nych rodza­jów badań, testów i eks­pe­ry­men­tów, co gwa­ran­tu­je zapew­nie­nie wyma­ga­nej powta­rzal­no­ści i wia­ry­god­no­ści uzy­ski­wa­nych wyni­ków badań oraz wyso­kiej jako­ści wytwa­rza­nych pro­duk­tów.

Ofer­ta usłu­go­wa labo­ra­to­riów: obrób­ki ubyt­ko­wej i elek­tro­ero­zyj­nej może sta­no­wić ryn­ko­wą alter­na­ty­wę dla klien­tów potrze­bu­ją­cych usług pro­to­ty­po­wych, jed­nost­ko­wych lub mało seryj­nych.

Wypo­sa­że­nie labo­ra­to­rium sta­no­wią:

 • obra­biar­ka CNC do 5-cio osio­wej obrób­ki ubyt­ko­wej w posta­ci pio­no­we­go cen­trum fre­zer­skie­go VF-4 fir­my HAAS o wiel­ko­ści stre­fy obrób­ki 1270x550x635mm (x,y,z) oraz max. pręd­ko­ści obro­to­wej wrze­cio­na do 15000obr/min umoż­li­wia­ją­cej szyb­ko­ścio­wą obrób­kę powierzch­ni HSM (High Spe­ed Machi­ning). Obrób­ka HSM zapew­nia wyso­ką wydaj­ność pro­ce­su oraz dużą dokład­ność i małą chro­po­wa­tość powierzch­ni dając moż­li­wość eli­mi­na­cji dodat­ko­wych eta­pów obrób­ki wykań­cza­ją­cej w pro­ce­sie wytwa­rza­nia pro­duk­tu.
 • elek­tro­drą­żar­ka dru­to­wa AL-400SA fir­my Accu­tex posia­da prze­strzeń obrób­ki o wym. 400x300x220 (x,y,z) oraz w kie­run­ku osi u i v 100mm. Moż­li­wość 4-ro osio­wej obrób­ki kształ­to­wej pozwa­la na wyko­ny­wa­nie deta­li o bar­dzo zło­żo­nej geo­me­trii, a zasto­so­wa­ne ste­ro­wa­nie CNC zna­czą­co uprasz­cza i przy­spie­sza przy­go­to­wa­nie pro­ce­su wytwa­rza­nia. Napę­dy głów­ne maszy­ny posia­da­ją sil­ni­ki tubo­we, któ­re gwa­ran­tu­ją uzy­ska­nie wyso­kiej dokład­no­ści i powta­rzal­no­ści obrób­ki na pozio­mie 0,001mm. Moż­li­wość cie­cia dru­tem o śred­ni­cy od 0,1 do 0,3mm zapew­nia obra­bial­ność sze­ro­kiej gamy mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych w tym rów­nież mate­ria­łów trud­no­obra­bial­nych i nie­obra­bial­nych z zasto­so­wa­niem obrób­ki skra­wa­niem.
 • elek­tro­drą­żar­ka wgłęb­na umoż­li­wia­ją­ca drą­że­nie mate­ria­łu odtwa­rza­jąc kształt zasto­so­wa­nej elek­tro­dy pozwa­la­ją­ca na uzy­ska­nie zło­żo­nych powierzch­ni geo­me­trycz­nych obra­bia­ne­go deta­lu.
 • elek­tro­drą­żar­ka wgłęb­na do wier­ce­nia otwo­rów o śred­ni­cach od 0,2 do 6,3 mm w mate­ria­łach o dużych twar­do­ściach (powy­żej 80HRC) zapew­nia­ją­ca uzy­ska­nie otwo­rów wal­co­wych o nie­wiel­kich śred­ni­cach z zapew­nie­niem wyso­kiej jako­ści powierzch­ni nie moż­li­wej do uzy­ska­nia tra­dy­cyj­ny­mi tech­ni­ka­mi wier­ce­nia poprzez skra­wa­nia.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Labo­ra­to­rium utwo­rzo­ne w 2015

 

Osoba kontaktowa
 • dr inż. Krzysz­tof Grze­lak

Zakres badań/obszary badawcze

Moż­li­wo­ści tech­nicz­ne labo­ra­to­rium: obrób­ki ubyt­ko­wej i obrób­ki elek­tro­ero­zyj­nej sta­no­wią roz­sze­rze­nie i two­rzą kom­plek­so­wą ofer­tę w zakre­sie usłu­go­wym i badaw­czym labo­ra­to­riów m.in: Tech­nik wytwa­rza­nia przy­ro­sto­we­go, Wyso­ko­ener­ge­tycz­nych tech­nik łącze­nia mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych, Badań zmę­cze­nio­wych mate­ria­łów i ele­men­tów kon­struk­cyj­nych oraz innych labo­ra­to­riów Insty­tu­tu Budo­wy Maszyn WAT.

Wypo­sa­że­nie labo­ra­to­riów sta­no­wią maszy­ny i urzą­dze­nia umoż­li­wia­ją­ce obrób­kę sze­ro­kiej gamy mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych w tym tzw. mate­ria­łów trud­no­obra­bial­nych na potrze­by reali­zo­wa­nych prac badaw­czych lub usłu­go­wych.

Zaple­cze tech­nicz­ne labo­ra­to­riów umoż­li­wia m.in. przy­go­to­wa­nie pró­bek zgod­nych z nor­ma­ty­wa­mi i wymo­ga­mi tech­nicz­ny­mi dla okre­ślo­nych rodza­jów badań, testów i eks­pe­ry­men­tów, co gwa­ran­tu­je zapew­nie­nie wyma­ga­nej powta­rzal­no­ści i wia­ry­god­no­ści uzy­ski­wa­nych wyni­ków badań oraz wyso­kiej jako­ści wytwa­rza­nych pro­duk­tów.

Ofer­ta usłu­go­wa labo­ra­to­riów: obrób­ki ubyt­ko­wej i elek­tro­ero­zyj­nej może sta­no­wić ryn­ko­wą alter­na­ty­wę dla klien­tów potrze­bu­ją­cych usług pro­to­ty­po­wych, jed­nost­ko­wych lub mało seryj­nych.

Wypo­sa­że­nie labo­ra­to­rium sta­no­wią:

 • obra­biar­ka CNC do 5-cio osio­wej obrób­ki ubyt­ko­wej w posta­ci pio­no­we­go cen­trum fre­zer­skie­go VF-4 fir­my HAAS o wiel­ko­ści stre­fy obrób­ki 1270x550x635mm (x,y,z) oraz max. pręd­ko­ści obro­to­wej wrze­cio­na do 15000obr/min umoż­li­wia­ją­cej szyb­ko­ścio­wą obrób­kę powierzch­ni HSM (High Spe­ed Machi­ning). Obrób­ka HSM zapew­nia wyso­ką wydaj­ność pro­ce­su oraz dużą dokład­ność i małą chro­po­wa­tość powierzch­ni dając moż­li­wość eli­mi­na­cji dodat­ko­wych eta­pów obrób­ki wykań­cza­ją­cej w pro­ce­sie wytwa­rza­nia pro­duk­tu.
 • elek­tro­drą­żar­ka dru­to­wa AL-400SA fir­my Accu­tex posia­da prze­strzeń obrób­ki o wym. 400x300x220 (x,y,z) oraz w kie­run­ku osi u i v 100mm. Moż­li­wość 4-ro osio­wej obrób­ki kształ­to­wej pozwa­la na wyko­ny­wa­nie deta­li o bar­dzo zło­żo­nej geo­me­trii, a zasto­so­wa­ne ste­ro­wa­nie CNC zna­czą­co uprasz­cza i przy­spie­sza przy­go­to­wa­nie pro­ce­su wytwa­rza­nia. Napę­dy głów­ne maszy­ny posia­da­ją sil­ni­ki tubo­we, któ­re gwa­ran­tu­ją uzy­ska­nie wyso­kiej dokład­no­ści i powta­rzal­no­ści obrób­ki na pozio­mie 0,001mm. Moż­li­wość cie­cia dru­tem o śred­ni­cy od 0,1 do 0,3mm zapew­nia obra­bial­ność sze­ro­kiej gamy mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych w tym rów­nież mate­ria­łów trud­no­obra­bial­nych i nie­obra­bial­nych z zasto­so­wa­niem obrób­ki skra­wa­niem.
 • elek­tro­drą­żar­ka wgłęb­na umoż­li­wia­ją­ca drą­że­nie mate­ria­łu odtwa­rza­jąc kształt zasto­so­wa­nej elek­tro­dy pozwa­la­ją­ca na uzy­ska­nie zło­żo­nych powierzch­ni geo­me­trycz­nych obra­bia­ne­go deta­lu.
 • elek­tro­drą­żar­ka wgłęb­na do wier­ce­nia otwo­rów o śred­ni­cach od 0,2 do 6,3 mm w mate­ria­łach o dużych twar­do­ściach (powy­żej 80HRC) zapew­nia­ją­ca uzy­ska­nie otwo­rów wal­co­wych o nie­wiel­kich śred­ni­cach z zapew­nie­niem wyso­kiej jako­ści powierzch­ni nie moż­li­wej do uzy­ska­nia tra­dy­cyj­ny­mi tech­ni­ka­mi wier­ce­nia poprzez skra­wa­nia.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Labo­ra­to­rium utwo­rzo­ne w 2015

 

Osoba kontaktowa
 • dr inż. Krzysz­tof Grze­lak

Zakres badań/obszary badawcze

Labo­ra­to­rium zgrze­wa­nia tar­cio­we­go tech­ni­ką Fric­tion Stir Welding (FSW) ofe­ru­je współ­pra­cę w zakre­sie opra­co­wy­wa­nia i wdra­ża­nia tech­no­lo­gii łącze­nia blach ze sto­pów alu­mi­nium i innych meta­li lek­kich, w tym sto­pów nale­żą­cych do gru­py trud­no­spa­jal­nych meto­da­mi tra­dy­cyj­ny­mi. Wypo­sa­że­nie Labo­ra­to­rium umoż­li­wia ponad­to opra­co­wa­nie nowych tech­no­lo­gii w zakre­sie mody­fi­ka­cji war­stwy wierzch­niej ele­men­tów kon­struk­cyj­nych nazy­wa­nej popu­lar­nie Fric­tion Stir Pro­ces­sing (FSP). Poprzez umie­jęt­ną mody­fi­ka­cję warstw wierzch­nich mate­ria­łów meta­licz­nych, moż­na uzy­skać więk­szą odpor­ność na ście­ra­nie, na pęka­nie zmę­cze­nio­we, koro­zyj­ne i kawi­ta­cyj­ne.

Tech­no­lo­gie FSW i FSP nale­żą do gru­py naj­no­wo­cze­śniej­szych i naj­bar­dziej per­spek­ty­wicz­nych metod łącze­nia meta­li i pod­wyż­sza­nia wła­ści­wo­ści eks­plo­ata­cyj­nych ele­men­tów kon­struk­cyj­nych w szcze­gól­no­ści w prze­my­śle lot­ni­czym i zbro­je­nio­wym.

Wypo­sa­że­nie labo­ra­to­rium sta­no­wią:

Urzą­dze­nie do tar­cio­we­go łącze­nia meta­li Legio 4UT fir­my ESAB. Urzą­dze­nie umoż­li­wia łącze­nie blach ze sto­pu alu­mi­nium o gru­bo­ści do 18 mm. Moż­li­we jest wyko­na­nie połą­czeń o dłu­go­ści do 1m w tym połą­czeń krzy­wo­li­nio­wych. Układ hydrau­licz­ny zapew­nia siłę doci­sku do 60 kN przy posu­wie 2000 mm/min i obro­tach w zakre­sie 100‑3000 obr/min. Dokład­ność pozy­cji narzę­dzia robo­cze­go wyno­si ±0,05 mm.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Labo­ra­to­rium utwo­rzo­ne w 2015

 

Osoba kontaktowa
 • dr inż. Janusz Mie­rzyń­ski

 

Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu

 

Zakres badań/obszary badawcze

Iden­ty­fi­ka­cja struk­tu­ry pojaz­du z wyko­rzy­sta­niem metod inży­nie­rii odwrot­nej – ska­no­wa­nie 3D, foto­gra­me­tria,

Bada­nia odkształ­ceń ele­men­tów mecha­nicz­nych z wyko­rzy­sta­niem metod ska­no­wa­nia 3D,

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBR 15 222/ WAT/2009, MNiSW, O R00 0050 08 „Opra­co­wa­nie metod wery­fi­ka­cji uszko­dzeń bojo­wych koło­we­go trans­por­te­ra opan­ce­rzo­ne­go Roso­mak oraz pro­po­zy­cji zmian zwięk­sza­ją­cych jego odpor­ność prze­ciw­mi­no­wą”, 30.09.2009 do 29.09.2013
 • PBG 12 – 120/WAT/2007.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Mecha­nicz­ne S.A. Sie­mia­no­wi­ce Ślą­skie – Obec­nie ROSOMAK S.A.
 • Zakła­dy Mecha­nicz­ne Bumar Łabę­dy S.A.

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. Inż. Jerzy Walen­ty­no­wicz, tel. 261839546, jerzy.​walentynowicz@​wat.​edu.​pl
 • Dr inż. Miro­sław Kar­czew­ski, tel. 261837754, miroslaw.​karczewski@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze

Bada­nia hamow­nia­ne /stanowiskowe sil­ni­ków spa­li­no­wych małej mocy – do 100 kW w zakre­sie: moc uży­tecz­na, moment obro­to­wy, skład i zady­mie­nie spa­lin, zuży­cie pali­wa,

Dia­gno­sty­ka samo­cho­dów, pojaz­dów z wyko­rzy­sta­niem dia­gno­sko­pów TEXA, KTS, Magne­ti Marel­li.

Dia­gno­sty­ka ukła­dów zasi­la­nia typu Com­mon Rail z wyko­rzy­sta­niem sto­łów pro­bier­czych

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Okre­śle­nie wpły­wu jed­no­li­te­go pali­wa F34/35 z bio­kom­po­nen­ta­mi na pra­cę wyso­ko­ci­śnie­nio­we­go ukła­du zasi­la­nia typu „Com­mon Rail”, Okres reali­za­cji 05.04.2007 do 05.04.2009,

Eks­per­ty­zy uszko­dzeń KTO Roso­mak na zle­ce­nie

 • Warsz­ta­ty Tech­nicz­ne Rze­szów,
 • JW. Żura­wi­ca,
 • 52 BREM Czar­ne

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Miro­sław Kar­czew­ski, tel. 261837754, miroslaw.​karczewski@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze

Bada­nia i dia­gno­sty­ka ukła­dów hybry­do­wych małej mocy –lek­kie pojaz­dy bez­za­ło­go­we

Bilan­so­wa­nie ener­gii ukła­dów hybry­do­wych małej i śred­niej mocy – do 30 kW

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBG 12 220 WAT/2009, MNiSW, O N502 0859 37, Opra­co­wa­nie hybry­do­we­go zespo­łu napę­do­we­go małej plat­for­my bez­za­ło­go­wej, 25.09.2009 – 31.12.2012

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Leszek Szczech, tel. 261837754, leszek.​szczech@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze

Opra­co­wa­nie pro­jek­tu i wyko­na­nie nowe­go dwu­stop­nio­we­go fil­tru powie­trza dla sil­ni­ka UTD-20,

Wery­fi­ka­cja zmia­ny daw­ki pali­wa i zasto­so­wa­nia nowe­go fil­tru powie­trza na para­me­try efek­tyw­ne sil­ni­ka UTD-20,

Prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia w tech­no­lo­gii pro­duk­cji ele­men­tów moder­ni­zo­wa­ne­go sil­ni­ka spa­li­no­we­go nowo­cze­snych obró­bek powierzch­nio­wych. Na pod­sta­wie wyko­na­nych w tym zakre­sie badań wyko­na­no pro­to­ty­py ele­men­tów sil­ni­ka, któ­rych war­stwy i powło­ki wierzch­nie wyko­na­no z wyko­rzy­sta­niem zapro­po­no­wa­nych tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBG 100/WAT/2008 „Ana­li­za moż­li­wo­ści popra­wy para­me­trów efek­tyw­nych i trwa­ło­ści zespo­łu napę­do­we­go bojo­we­go wozu pie­cho­ty BWP-1 (pro­jekt badaw­czy grant nr MNiSW N504 – O/0010/32), okres reali­za­cji 13.04.2007 – 31.12.2009

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. inż. Tade­usz Dziu­bak, prof. WAT, tel. 261837121, tadeusz.​dziubak@​wat.​edu.​pl
 • Dr inż. Grze­gorz Tra­wiń­ski, tel. 261837046, grzegorz.​trawinski@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze

Opra­co­wa­nie pro­jek­tu i wyko­na­nie nowe­go dwu­stop­nio­we­go fil­tru powie­trza dla sil­ni­ka UTD-20,

Wery­fi­ka­cja zmia­ny daw­ki pali­wa i zasto­so­wa­nia nowe­go fil­tru powie­trza na para­me­try efek­tyw­ne sil­ni­ka UTD-20,

Prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia w tech­no­lo­gii pro­duk­cji ele­men­tów moder­ni­zo­wa­ne­go sil­ni­ka spa­li­no­we­go nowo­cze­snych obró­bek powierzch­nio­wych. Na pod­sta­wie wyko­na­nych w tym zakre­sie badań wyko­na­no pro­to­ty­py ele­men­tów sil­ni­ka, któ­rych war­stwy i powło­ki wierzch­nie wyko­na­no z wyko­rzy­sta­niem zapro­po­no­wa­nych tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBG 100/WAT/2008 „Ana­li­za moż­li­wo­ści popra­wy para­me­trów efek­tyw­nych i trwa­ło­ści zespo­łu napę­do­we­go bojo­we­go wozu pie­cho­ty BWP-1 (pro­jekt badaw­czy grant nr MNiSW N504 – O/0010/32), okres reali­za­cji 13.04.2007 – 31.12.2009

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. inż. Tade­usz Dziu­bak, prof. WAT, tel. 261837121, tadeusz.​dziubak@​wat.​edu.​pl
 • Dr inż. Grze­gorz Tra­wiń­ski, tel. 261837046, grzegorz.​trawinski@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze

Bada­nia prze­kład­ni głów­nych pod obcią­że­niem połą­czo­ne z pomia­ra­mi sygna­łów drga­nio­wych reje­stro­wa­nych pod kątem moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia ich do dia­gno­sty­ki prze­kład­ni

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. Inż. Jerzy Walen­ty­no­wicz, tel. 261839546, jerzy.​walentynowicz@​wat.​edu.​pl
 • Dr inż. Grze­gorz Tra­wiń­ski, tel. 261837046, grzegorz.​trawinski@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze

Bada­nia pod­sta­wo­we i kwa­li­fi­ka­cyj­ne pojaz­dów i obiek­tów spe­cjal­nych w obni­żo­nej tem­pe­ra­tu­rze oto­cze­nia w zakre­sie od 0 do -45 st. C

 

Pro­jek­ty reali­zo­wa­ne w latach 2007 – 2014

 • Opra­co­wa­nie metod ogra­ni­cze­nia emi­sji tok­sycz­nych skład­ni­ków spa­lin pod­czas pra­cy sil­ni­ka w niskiej tem­pe­ra­tu­rze.
 • Bada­nia odpor­no­ści na obni­żo­ną tem­pe­ra­tu­rę i osa­dy atmos­fe­rycz­ne (szron i rosę) jed­no­stek JBR-15 i RSW-15 urzą­dze­nia TRS-15.
 • Bada­nia kli­ma­tycz­ne kon­te­ne­ra AKS.
 • Bada­nia kli­ma­tycz­ne Sta­cji Zasi­la­nia SZ-20.
 • Bada­nia odpor­no­ści urzą­dze­nia NUR-22 3D na obni­żo­ną tem­pe­ra­tu­rę oto­cze­nia
 • Bada­nia odpor­no­ści na obni­żo­ną tem­pe­ra­tu­rę i osa­dy atmos­fe­rycz­ne (szron i rosę) Polo­wej Sta­cji Zasi­la­nia PSZ 2x40
 • Bada­nia odpor­no­ści na obni­żo­ną tem­pe­ra­tu­rę i osa­dy atmos­fe­rycz­ne (szron i rosę) Polo­wej Sta­cji Zasi­la­nia PSZ 2x40
 • Bada­nia śro­do­wi­sko­we pojaz­du TIWD
 • Bada­nia obiek­tów modu­łu ope­ra­cyj­ne­go KAKTUS w niskiej tem­pe­ra­tu­rze oto­cze­nia.
 • Opra­co­wa­nie metod ogra­ni­cze­nia emi­sji tok­sycz­nych skład­ni­ków spa­lin pod­czas pra­cy sil­ni­ka w niskiej tem­pe­ra­tu­rze
 • Bada­nia odpor­no­ści na obni­żo­ną tem­pe­ra­tu­rę i osa­dy atmos­fe­rycz­ne (szron i rosę) urzą­dze­nia GUNICA
 • Bada­nia okre­so­we odpor­no­ści na obni­żo­ną tem­pe­ra­tu­rę i osa­dy atmos­fe­rycz­ne (szron i rosę) urzą­dze­nia RZRA LIWIEC
 • Bada­nia odpor­no­ści na obni­żo­ną tem­pe­ra­tu­rę oto­cze­nia i osa­dy atmos­fe­rycz­ne nad­wo­zia SDKR-10M
 • Bada­nia odpor­no­ści na obni­żo­ną tem­pe­ra­tu­rę i kon­den­sa­cyj­ne osa­dy atmos­fe­rycz­ne obiek­tu SCV/BCV
 • Bada­nia odpor­no­ści na obni­żo­ną tem­pe­ra­tu­rę i kon­den­sa­cyj­ne osa­dy atmos­fe­rycz­ne jed­no­stek JBR-15 i RSW-15 urzą­dze­nia TRS-15
 • Bada­nia odpor­no­ści na obni­żo­ną tem­pe­ra­tu­rę i kon­den­sa­cyj­ne osa­dy atmos­fe­rycz­ne jed­no­stek JBR-15 i RSW-15 urzą­dze­nia TRS-15
 • Bada­nia kli­ma­tycz­ne na obni­żo­ną tem­pe­ra­tu­rę oto­cze­nia –30 st. C kon­te­ne­ra WRUE.
 • Bada­nia kli­ma­tycz­ne na obni­żo­ną tem­pe­ra­tu­rę oto­cze­nia –30 st. C kon­te­ne­ra AWRU
 • Bada­nia kli­ma­tycz­ne urzą­dze­nia LUZES V/N w komo­rze niskiej tem­pe­ra­tu­ry.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • MNiSW
 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Tele­ko­mu­ni­ka­cji w War­sza­wie
 • Zakła­dy Elek­tro­nicz­ne WAREL S.A. w War­sza­wa
 • Woj­sko­wy Insty­tut Tech­nicz­ny Uzbro­je­nia w Zie­lon­ce
 • SILTEC Spół­ka z o.o. w War­sza­wie
 • Woj­sko­we Zakła­dy Łącz­no­ści nr 1 S.A w Zegrzu Płd
 • MEiN
 • Prze­my­sło­wy Inst­sty­tut Tele­ko­mu­ni­ka­cji S.A. w War­sza­wie
 • Agre­ga­ty PEX-POOL PLUS
 • Woj­sko­we Cen­tral­ne Biu­ro Kon­struk­cyj­no-Tech­no­lo­gicz­ne w War­sza­wie

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Kazi­mierz Koliń­ski, tel. 261839765, kazimierz.​kolinski@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze
 • Bada­nia mikro­struk­tu­ry i skła­du che­micz­ne­go w mikro­ob­sza­rach. Ana­li­za ste­reo­me­trii war­stwy wierzch­niej.
 • Pomia­ry mikro­twar­do­ści i twar­do­ści mate­ria­łów.
 • Bada­nia w obsza­rze wła­ści­wo­ści łożysk tocz­nych i śli­zgo­wych. Bada­nia zmę­cze­nio­we meta­li w ruchu obro­to­wym.
 • Reali­za­cja pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych (cię­cie, spa­wa­nie, napa­wa­nie lase­ro­we).
 • Tech­no­lo­gie abla­cy­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej.
 • Tech­ni­ki oczysz­cza­nia lase­ro­we­go powierzch­ni.
 • Tech­ni­ki spa­ja­nia (kle­je­nie, spa­wa­nie gazo­we, łuko­we, pla­zmo­we i lase­ro­we, napa­wa­nie pla­zmo­we, mikro­har­to­wa­nie mikro­cię­cie i mikro­spa­wa­nie lase­ro­we.
 • Reali­za­cja symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych dla wybra­nych węzłów kon­struk­cyj­nych maszyn.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBS3/B5/37/2015 Inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia lase­ro­we­go napa­wa­nia, har­to­wa­nia i abla­cyj­ne­go struk­tu­ry­zo­wa­nia w pro­ce­sach wytwa­rza­nia ele­men­tów funk­cjo­nal­nych pod­ze­spo­łów paro­wych tur­bin ener­ge­tycz­nych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wie­lo­funk­cyj­ny, mobil­ny demon­stra­tor tech­no­lo­gii do abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej oraz ana­li­zy topo­gra­fii powierzch­ni i mikro­struk­tu­ry ele­men­tów maszyn
 • N508 054 32/3758 Bada­nia moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej w pro­ce­sach kształ­to­wa­nia wła­ści­wo­ści użyt­ko­wych ele­men­tów sil­ni­ków spa­li­no­wych nara­żo­nych na szo­ki ciepl­ne i zuży­cie tri­bo­lo­gicz­ne
 • Pro­jekt Celo­wy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wyko­na­nie badań prze­my­sło­wych (sto­so­wa­nych) i prac roz­wo­jo­wych pro­to­ty­pu pro­eko­lo­gicz­ne­go, lot­ni­cze­go sil­ni­ka tło­ko­we­go nowej gene­ra­cji o mocy N=200kW
 • Pro­jekt Celo­wy 6 ZR8 2009 C/07194 Opra­co­wa­nie i wdro­że­nie tech­no­lo­gii auto­ma­tycz­ne­go spa­wa­nia pla­zmo­we­go i lase­ro­we­go kadłu­bów wylo­tu spa­lin sil­ni­ków lot­ni­czych wyko­na­nych ze sto­pów utwar­dzo­nych wydzie­le­nio­wo”
 • POIG.01.04.00 – 24-101/13 Inno­wa­cyj­ne lase­ro­we meto­dy dia­gno­sty­ki oraz tech­no­lo­gie napra­wy łopa­tek tur­bin paro­wych

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej PW.
 • Insty­tut Mecha­ni­ki Pre­cy­zyj­nej.
 • Wydział Mecha­tro­ni­ki i Budo­wy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mecha­nicz­ny Tech­no­lo­gicz­ny PŚl.
 • Zakład Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych IOE WAT.
 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Maszyn Rol­ni­czych w Pozna­niu.
 • Poli­tech­ni­ka Rze­szow­ska Wydział Budo­wy Maszyn i Lot­nic­twa
 • Fabry­ka Łożysk Tocz­nych S.A. Kra­śnik.
 • ZRE Kato­wi­ce S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Woj­sko­we Zakła­dy Lot­ni­cze nr 1 oddział w Dębli­nie
 • AMP Para­dow­scy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rze­szów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Woj­ciech Napa­dłek, tel. 261837357, wojciech.​napadlek@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze
 • Bada­nia mikro­struk­tu­ry i skła­du che­micz­ne­go w mikro­ob­sza­rach. Ana­li­za ste­reo­me­trii war­stwy wierzch­niej.
 • Pomia­ry mikro­twar­do­ści i twar­do­ści mate­ria­łów.
 • Bada­nia w obsza­rze wła­ści­wo­ści łożysk tocz­nych i śli­zgo­wych. Bada­nia zmę­cze­nio­we meta­li w ruchu obro­to­wym.
 • Reali­za­cja pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych (cię­cie, spa­wa­nie, napa­wa­nie lase­ro­we).
 • Tech­no­lo­gie abla­cy­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej.
 • Tech­ni­ki oczysz­cza­nia lase­ro­we­go powierzch­ni.
 • Tech­ni­ki spa­ja­nia (kle­je­nie, spa­wa­nie gazo­we, łuko­we, pla­zmo­we i lase­ro­we, napa­wa­nie pla­zmo­we, mikro­har­to­wa­nie mikro­cię­cie i mikro­spa­wa­nie lase­ro­we.
 • Reali­za­cja symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych dla wybra­nych węzłów kon­struk­cyj­nych maszyn.
Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBS3/B5/37/2015 Inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia lase­ro­we­go napa­wa­nia, har­to­wa­nia i abla­cyj­ne­go struk­tu­ry­zo­wa­nia w pro­ce­sach wytwa­rza­nia ele­men­tów funk­cjo­nal­nych pod­ze­spo­łów paro­wych tur­bin ener­ge­tycz­nych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wie­lo­funk­cyj­ny, mobil­ny demon­stra­tor tech­no­lo­gii do abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej oraz ana­li­zy topo­gra­fii powierzch­ni i mikro­struk­tu­ry ele­men­tów maszyn
 • N508 054 32/3758 Bada­nia moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej w pro­ce­sach kształ­to­wa­nia wła­ści­wo­ści użyt­ko­wych ele­men­tów sil­ni­ków spa­li­no­wych nara­żo­nych na szo­ki ciepl­ne i zuży­cie tri­bo­lo­gicz­ne
 • Pro­jekt Celo­wy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wyko­na­nie badań prze­my­sło­wych (sto­so­wa­nych) i prac roz­wo­jo­wych pro­to­ty­pu pro­eko­lo­gicz­ne­go, lot­ni­cze­go sil­ni­ka tło­ko­we­go nowej gene­ra­cji o mocy N=200kW
 • Pro­jekt Celo­wy 6 ZR8 2009 C/07194 Opra­co­wa­nie i wdro­że­nie tech­no­lo­gii auto­ma­tycz­ne­go spa­wa­nia pla­zmo­we­go i lase­ro­we­go kadłu­bów wylo­tu spa­lin sil­ni­ków lot­ni­czych wyko­na­nych ze sto­pów utwar­dzo­nych wydzie­le­nio­wo”
 • POIG.01.04.00 – 24-101/13 Inno­wa­cyj­ne lase­ro­we meto­dy dia­gno­sty­ki oraz tech­no­lo­gie napra­wy łopa­tek tur­bin paro­wych
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej PW.
 • Insty­tut Mecha­ni­ki Pre­cy­zyj­nej.
 • Wydział Mecha­tro­ni­ki i Budo­wy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mecha­nicz­ny Tech­no­lo­gicz­ny PŚl.
 • Zakład Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych IOE WAT.
 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Maszyn Rol­ni­czych w Pozna­niu.
 • Poli­tech­ni­ka Rze­szow­ska Wydział Budo­wy Maszyn i Lot­nic­twa
 • Fabry­ka Łożysk Tocz­nych S.A. Kra­śnik.
 • ZRE Kato­wi­ce S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Woj­sko­we Zakła­dy Lot­ni­cze nr 1 oddział w Dębli­nie
 • AMP Para­dow­scy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rze­szów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Woj­ciech Napa­dłek, tel. 261837357, wojciech.​napadlek@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze
 • Bada­nia mikro­struk­tu­ry i skła­du che­micz­ne­go w mikro­ob­sza­rach. Ana­li­za ste­reo­me­trii war­stwy wierzch­niej.
 • Pomia­ry mikro­twar­do­ści i twar­do­ści mate­ria­łów.
 • Bada­nia w obsza­rze wła­ści­wo­ści łożysk tocz­nych i śli­zgo­wych. Bada­nia zmę­cze­nio­we meta­li w ruchu obro­to­wym.
 • Reali­za­cja pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych (cię­cie, spa­wa­nie, napa­wa­nie lase­ro­we).
 • Tech­no­lo­gie abla­cy­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej.
 • Tech­ni­ki oczysz­cza­nia lase­ro­we­go powierzch­ni.
 • Tech­ni­ki spa­ja­nia (kle­je­nie, spa­wa­nie gazo­we, łuko­we, pla­zmo­we i lase­ro­we, napa­wa­nie pla­zmo­we, mikro­har­to­wa­nie mikro­cię­cie i mikro­spa­wa­nie lase­ro­we.
 • Reali­za­cja symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych dla wybra­nych węzłów kon­struk­cyj­nych maszyn.
Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBS3/B5/37/2015 Inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia lase­ro­we­go napa­wa­nia, har­to­wa­nia i abla­cyj­ne­go struk­tu­ry­zo­wa­nia w pro­ce­sach wytwa­rza­nia ele­men­tów funk­cjo­nal­nych pod­ze­spo­łów paro­wych tur­bin ener­ge­tycz­nych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wie­lo­funk­cyj­ny, mobil­ny demon­stra­tor tech­no­lo­gii do abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej oraz ana­li­zy topo­gra­fii powierzch­ni i mikro­struk­tu­ry ele­men­tów maszyn
 • N508 054 32/3758 Bada­nia moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej w pro­ce­sach kształ­to­wa­nia wła­ści­wo­ści użyt­ko­wych ele­men­tów sil­ni­ków spa­li­no­wych nara­żo­nych na szo­ki ciepl­ne i zuży­cie tri­bo­lo­gicz­ne
 • Pro­jekt Celo­wy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wyko­na­nie badań prze­my­sło­wych (sto­so­wa­nych) i prac roz­wo­jo­wych pro­to­ty­pu pro­eko­lo­gicz­ne­go, lot­ni­cze­go sil­ni­ka tło­ko­we­go nowej gene­ra­cji o mocy N=200kW
 • Pro­jekt Celo­wy 6 ZR8 2009 C/07194 Opra­co­wa­nie i wdro­że­nie tech­no­lo­gii auto­ma­tycz­ne­go spa­wa­nia pla­zmo­we­go i lase­ro­we­go kadłu­bów wylo­tu spa­lin sil­ni­ków lot­ni­czych wyko­na­nych ze sto­pów utwar­dzo­nych wydzie­le­nio­wo”
 • POIG.01.04.00 – 24-101/13 Inno­wa­cyj­ne lase­ro­we meto­dy dia­gno­sty­ki oraz tech­no­lo­gie napra­wy łopa­tek tur­bin paro­wych
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej PW.
 • Insty­tut Mecha­ni­ki Pre­cy­zyj­nej.
 • Wydział Mecha­tro­ni­ki i Budo­wy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mecha­nicz­ny Tech­no­lo­gicz­ny PŚl.
 • Zakład Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych IOE WAT.
 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Maszyn Rol­ni­czych w Pozna­niu.
 • Poli­tech­ni­ka Rze­szow­ska Wydział Budo­wy Maszyn i Lot­nic­twa
 • Fabry­ka Łożysk Tocz­nych S.A. Kra­śnik.
 • ZRE Kato­wi­ce S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Woj­sko­we Zakła­dy Lot­ni­cze nr 1 oddział w Dębli­nie
 • AMP Para­dow­scy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rze­szów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Woj­ciech Napa­dłek, tel. 261837357, wojciech.​napadlek@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze
 • Bada­nia mikro­struk­tu­ry i skła­du che­micz­ne­go w mikro­ob­sza­rach. Ana­li­za ste­reo­me­trii war­stwy wierzch­niej.
 • Pomia­ry mikro­twar­do­ści i twar­do­ści mate­ria­łów.
 • Bada­nia w obsza­rze wła­ści­wo­ści łożysk tocz­nych i śli­zgo­wych. Bada­nia zmę­cze­nio­we meta­li w ruchu obro­to­wym.
 • Reali­za­cja pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych (cię­cie, spa­wa­nie, napa­wa­nie lase­ro­we).
 • Tech­no­lo­gie abla­cy­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej.
 • Tech­ni­ki oczysz­cza­nia lase­ro­we­go powierzch­ni.
 • Tech­ni­ki spa­ja­nia (kle­je­nie, spa­wa­nie gazo­we, łuko­we, pla­zmo­we i lase­ro­we, napa­wa­nie pla­zmo­we, mikro­har­to­wa­nie mikro­cię­cie i mikro­spa­wa­nie lase­ro­we.
 • Reali­za­cja symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych dla wybra­nych węzłów kon­struk­cyj­nych maszyn.
Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBS3/B5/37/2015 Inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia lase­ro­we­go napa­wa­nia, har­to­wa­nia i abla­cyj­ne­go struk­tu­ry­zo­wa­nia w pro­ce­sach wytwa­rza­nia ele­men­tów funk­cjo­nal­nych pod­ze­spo­łów paro­wych tur­bin ener­ge­tycz­nych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wie­lo­funk­cyj­ny, mobil­ny demon­stra­tor tech­no­lo­gii do abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej oraz ana­li­zy topo­gra­fii powierzch­ni i mikro­struk­tu­ry ele­men­tów maszyn
 • N508 054 32/3758 Bada­nia moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej w pro­ce­sach kształ­to­wa­nia wła­ści­wo­ści użyt­ko­wych ele­men­tów sil­ni­ków spa­li­no­wych nara­żo­nych na szo­ki ciepl­ne i zuży­cie tri­bo­lo­gicz­ne
 • Pro­jekt Celo­wy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wyko­na­nie badań prze­my­sło­wych (sto­so­wa­nych) i prac roz­wo­jo­wych pro­to­ty­pu pro­eko­lo­gicz­ne­go, lot­ni­cze­go sil­ni­ka tło­ko­we­go nowej gene­ra­cji o mocy N=200kW
 • Pro­jekt Celo­wy 6 ZR8 2009 C/07194 Opra­co­wa­nie i wdro­że­nie tech­no­lo­gii auto­ma­tycz­ne­go spa­wa­nia pla­zmo­we­go i lase­ro­we­go kadłu­bów wylo­tu spa­lin sil­ni­ków lot­ni­czych wyko­na­nych ze sto­pów utwar­dzo­nych wydzie­le­nio­wo”
 • POIG.01.04.00 – 24-101/13 Inno­wa­cyj­ne lase­ro­we meto­dy dia­gno­sty­ki oraz tech­no­lo­gie napra­wy łopa­tek tur­bin paro­wych
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej PW.
 • Insty­tut Mecha­ni­ki Pre­cy­zyj­nej.
 • Wydział Mecha­tro­ni­ki i Budo­wy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mecha­nicz­ny Tech­no­lo­gicz­ny PŚl.
 • Zakład Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych IOE WAT.
 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Maszyn Rol­ni­czych w Pozna­niu.
 • Poli­tech­ni­ka Rze­szow­ska Wydział Budo­wy Maszyn i Lot­nic­twa
 • Fabry­ka Łożysk Tocz­nych S.A. Kra­śnik.
 • ZRE Kato­wi­ce S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Woj­sko­we Zakła­dy Lot­ni­cze nr 1 oddział w Dębli­nie
 • AMP Para­dow­scy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rze­szów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Woj­ciech Napa­dłek, tel. 261837357, wojciech.​napadlek@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze
 • Bada­nia mikro­struk­tu­ry i skła­du che­micz­ne­go w mikro­ob­sza­rach. Ana­li­za ste­reo­me­trii war­stwy wierzch­niej.
 • Pomia­ry mikro­twar­do­ści i twar­do­ści mate­ria­łów.
 • Bada­nia w obsza­rze wła­ści­wo­ści łożysk tocz­nych i śli­zgo­wych. Bada­nia zmę­cze­nio­we meta­li w ruchu obro­to­wym.
 • Reali­za­cja pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych (cię­cie, spa­wa­nie, napa­wa­nie lase­ro­we).
 • Tech­no­lo­gie abla­cy­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej.
 • Tech­ni­ki oczysz­cza­nia lase­ro­we­go powierzch­ni.
 • Tech­ni­ki spa­ja­nia (kle­je­nie, spa­wa­nie gazo­we, łuko­we, pla­zmo­we i lase­ro­we, napa­wa­nie pla­zmo­we, mikro­har­to­wa­nie mikro­cię­cie i mikro­spa­wa­nie lase­ro­we.
 • Reali­za­cja symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych dla wybra­nych węzłów kon­struk­cyj­nych maszyn.
Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBS3/B5/37/2015 Inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia lase­ro­we­go napa­wa­nia, har­to­wa­nia i abla­cyj­ne­go struk­tu­ry­zo­wa­nia w pro­ce­sach wytwa­rza­nia ele­men­tów funk­cjo­nal­nych pod­ze­spo­łów paro­wych tur­bin ener­ge­tycz­nych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wie­lo­funk­cyj­ny, mobil­ny demon­stra­tor tech­no­lo­gii do abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej oraz ana­li­zy topo­gra­fii powierzch­ni i mikro­struk­tu­ry ele­men­tów maszyn
 • N508 054 32/3758 Bada­nia moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej w pro­ce­sach kształ­to­wa­nia wła­ści­wo­ści użyt­ko­wych ele­men­tów sil­ni­ków spa­li­no­wych nara­żo­nych na szo­ki ciepl­ne i zuży­cie tri­bo­lo­gicz­ne
 • Pro­jekt Celo­wy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wyko­na­nie badań prze­my­sło­wych (sto­so­wa­nych) i prac roz­wo­jo­wych pro­to­ty­pu pro­eko­lo­gicz­ne­go, lot­ni­cze­go sil­ni­ka tło­ko­we­go nowej gene­ra­cji o mocy N=200kW
 • Pro­jekt Celo­wy 6 ZR8 2009 C/07194 Opra­co­wa­nie i wdro­że­nie tech­no­lo­gii auto­ma­tycz­ne­go spa­wa­nia pla­zmo­we­go i lase­ro­we­go kadłu­bów wylo­tu spa­lin sil­ni­ków lot­ni­czych wyko­na­nych ze sto­pów utwar­dzo­nych wydzie­le­nio­wo”
 • POIG.01.04.00 – 24-101/13 Inno­wa­cyj­ne lase­ro­we meto­dy dia­gno­sty­ki oraz tech­no­lo­gie napra­wy łopa­tek tur­bin paro­wych
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej PW.
 • Insty­tut Mecha­ni­ki Pre­cy­zyj­nej.
 • Wydział Mecha­tro­ni­ki i Budo­wy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mecha­nicz­ny Tech­no­lo­gicz­ny PŚl.
 • Zakład Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych IOE WAT.
 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Maszyn Rol­ni­czych w Pozna­niu.
 • Poli­tech­ni­ka Rze­szow­ska Wydział Budo­wy Maszyn i Lot­nic­twa
 • Fabry­ka Łożysk Tocz­nych S.A. Kra­śnik.
 • ZRE Kato­wi­ce S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Woj­sko­we Zakła­dy Lot­ni­cze nr 1 oddział w Dębli­nie
 • AMP Para­dow­scy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rze­szów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Woj­ciech Napa­dłek, tel. 261837357, wojciech.​napadlek@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze
 • Bada­nia mikro­struk­tu­ry i skła­du che­micz­ne­go w mikro­ob­sza­rach. Ana­li­za ste­reo­me­trii war­stwy wierzch­niej.
 • Pomia­ry mikro­twar­do­ści i twar­do­ści mate­ria­łów.
 • Bada­nia w obsza­rze wła­ści­wo­ści łożysk tocz­nych i śli­zgo­wych. Bada­nia zmę­cze­nio­we meta­li w ruchu obro­to­wym.
 • Reali­za­cja pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych (cię­cie, spa­wa­nie, napa­wa­nie lase­ro­we).
 • Tech­no­lo­gie abla­cy­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej.
 • Tech­ni­ki oczysz­cza­nia lase­ro­we­go powierzch­ni.
 • Tech­ni­ki spa­ja­nia (kle­je­nie, spa­wa­nie gazo­we, łuko­we, pla­zmo­we i lase­ro­we, napa­wa­nie pla­zmo­we, mikro­har­to­wa­nie mikro­cię­cie i mikro­spa­wa­nie lase­ro­we.
 • Reali­za­cja symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych dla wybra­nych węzłów kon­struk­cyj­nych maszyn.
Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBS3/B5/37/2015 Inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia lase­ro­we­go napa­wa­nia, har­to­wa­nia i abla­cyj­ne­go struk­tu­ry­zo­wa­nia w pro­ce­sach wytwa­rza­nia ele­men­tów funk­cjo­nal­nych pod­ze­spo­łów paro­wych tur­bin ener­ge­tycz­nych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wie­lo­funk­cyj­ny, mobil­ny demon­stra­tor tech­no­lo­gii do abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej oraz ana­li­zy topo­gra­fii powierzch­ni i mikro­struk­tu­ry ele­men­tów maszyn
 • N508 054 32/3758 Bada­nia moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej w pro­ce­sach kształ­to­wa­nia wła­ści­wo­ści użyt­ko­wych ele­men­tów sil­ni­ków spa­li­no­wych nara­żo­nych na szo­ki ciepl­ne i zuży­cie tri­bo­lo­gicz­ne
 • Pro­jekt Celo­wy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wyko­na­nie badań prze­my­sło­wych (sto­so­wa­nych) i prac roz­wo­jo­wych pro­to­ty­pu pro­eko­lo­gicz­ne­go, lot­ni­cze­go sil­ni­ka tło­ko­we­go nowej gene­ra­cji o mocy N=200kW
 • Pro­jekt Celo­wy 6 ZR8 2009 C/07194 Opra­co­wa­nie i wdro­że­nie tech­no­lo­gii auto­ma­tycz­ne­go spa­wa­nia pla­zmo­we­go i lase­ro­we­go kadłu­bów wylo­tu spa­lin sil­ni­ków lot­ni­czych wyko­na­nych ze sto­pów utwar­dzo­nych wydzie­le­nio­wo”
 • POIG.01.04.00 – 24-101/13 Inno­wa­cyj­ne lase­ro­we meto­dy dia­gno­sty­ki oraz tech­no­lo­gie napra­wy łopa­tek tur­bin paro­wych
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej PW.
 • Insty­tut Mecha­ni­ki Pre­cy­zyj­nej.
 • Wydział Mecha­tro­ni­ki i Budo­wy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mecha­nicz­ny Tech­no­lo­gicz­ny PŚl.
 • Zakład Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych IOE WAT.
 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Maszyn Rol­ni­czych w Pozna­niu.
 • Poli­tech­ni­ka Rze­szow­ska Wydział Budo­wy Maszyn i Lot­nic­twa
 • Fabry­ka Łożysk Tocz­nych S.A. Kra­śnik.
 • ZRE Kato­wi­ce S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Woj­sko­we Zakła­dy Lot­ni­cze nr 1 oddział w Dębli­nie
 • AMP Para­dow­scy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rze­szów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Woj­ciech Napa­dłek, tel. 261837357, wojciech.​napadlek@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze
 • Bada­nia mikro­struk­tu­ry i skła­du che­micz­ne­go w mikro­ob­sza­rach. Ana­li­za ste­reo­me­trii war­stwy wierzch­niej.
 • Pomia­ry mikro­twar­do­ści i twar­do­ści mate­ria­łów.
 • Bada­nia w obsza­rze wła­ści­wo­ści łożysk tocz­nych i śli­zgo­wych. Bada­nia zmę­cze­nio­we meta­li w ruchu obro­to­wym.
 • Reali­za­cja pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych (cię­cie, spa­wa­nie, napa­wa­nie lase­ro­we).
 • Tech­no­lo­gie abla­cy­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej.
 • Tech­ni­ki oczysz­cza­nia lase­ro­we­go powierzch­ni.
 • Tech­ni­ki spa­ja­nia (kle­je­nie, spa­wa­nie gazo­we, łuko­we, pla­zmo­we i lase­ro­we, napa­wa­nie pla­zmo­we, mikro­har­to­wa­nie mikro­cię­cie i mikro­spa­wa­nie lase­ro­we.
 • Reali­za­cja symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych dla wybra­nych węzłów kon­struk­cyj­nych maszyn.
Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBS3/B5/37/2015 Inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia lase­ro­we­go napa­wa­nia, har­to­wa­nia i abla­cyj­ne­go struk­tu­ry­zo­wa­nia w pro­ce­sach wytwa­rza­nia ele­men­tów funk­cjo­nal­nych pod­ze­spo­łów paro­wych tur­bin ener­ge­tycz­nych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wie­lo­funk­cyj­ny, mobil­ny demon­stra­tor tech­no­lo­gii do abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej oraz ana­li­zy topo­gra­fii powierzch­ni i mikro­struk­tu­ry ele­men­tów maszyn
 • N508 054 32/3758 Bada­nia moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej w pro­ce­sach kształ­to­wa­nia wła­ści­wo­ści użyt­ko­wych ele­men­tów sil­ni­ków spa­li­no­wych nara­żo­nych na szo­ki ciepl­ne i zuży­cie tri­bo­lo­gicz­ne
 • Pro­jekt Celo­wy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wyko­na­nie badań prze­my­sło­wych (sto­so­wa­nych) i prac roz­wo­jo­wych pro­to­ty­pu pro­eko­lo­gicz­ne­go, lot­ni­cze­go sil­ni­ka tło­ko­we­go nowej gene­ra­cji o mocy N=200kW
 • Pro­jekt Celo­wy 6 ZR8 2009 C/07194 Opra­co­wa­nie i wdro­że­nie tech­no­lo­gii auto­ma­tycz­ne­go spa­wa­nia pla­zmo­we­go i lase­ro­we­go kadłu­bów wylo­tu spa­lin sil­ni­ków lot­ni­czych wyko­na­nych ze sto­pów utwar­dzo­nych wydzie­le­nio­wo”
 • POIG.01.04.00 – 24-101/13 Inno­wa­cyj­ne lase­ro­we meto­dy dia­gno­sty­ki oraz tech­no­lo­gie napra­wy łopa­tek tur­bin paro­wych
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej PW.
 • Insty­tut Mecha­ni­ki Pre­cy­zyj­nej.
 • Wydział Mecha­tro­ni­ki i Budo­wy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mecha­nicz­ny Tech­no­lo­gicz­ny PŚl.
 • Zakład Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych IOE WAT.
 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Maszyn Rol­ni­czych w Pozna­niu.
 • Poli­tech­ni­ka Rze­szow­ska Wydział Budo­wy Maszyn i Lot­nic­twa
 • Fabry­ka Łożysk Tocz­nych S.A. Kra­śnik.
 • ZRE Kato­wi­ce S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Woj­sko­we Zakła­dy Lot­ni­cze nr 1 oddział w Dębli­nie
 • AMP Para­dow­scy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rze­szów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Woj­ciech Napa­dłek, tel. 261837357, wojciech.​napadlek@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze
 • Bada­nia mikro­struk­tu­ry i skła­du che­micz­ne­go w mikro­ob­sza­rach. Ana­li­za ste­reo­me­trii war­stwy wierzch­niej.
 • Pomia­ry mikro­twar­do­ści i twar­do­ści mate­ria­łów.
 • Bada­nia w obsza­rze wła­ści­wo­ści łożysk tocz­nych i śli­zgo­wych. Bada­nia zmę­cze­nio­we meta­li w ruchu obro­to­wym.
 • Reali­za­cja pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych (cię­cie, spa­wa­nie, napa­wa­nie lase­ro­we).
 • Tech­no­lo­gie abla­cy­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej.
 • Tech­ni­ki oczysz­cza­nia lase­ro­we­go powierzch­ni.
 • Tech­ni­ki spa­ja­nia (kle­je­nie, spa­wa­nie gazo­we, łuko­we, pla­zmo­we i lase­ro­we, napa­wa­nie pla­zmo­we, mikro­har­to­wa­nie mikro­cię­cie i mikro­spa­wa­nie lase­ro­we.
 • Reali­za­cja symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych dla wybra­nych węzłów kon­struk­cyj­nych maszyn.
Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBS3/B5/37/2015 Inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia lase­ro­we­go napa­wa­nia, har­to­wa­nia i abla­cyj­ne­go struk­tu­ry­zo­wa­nia w pro­ce­sach wytwa­rza­nia ele­men­tów funk­cjo­nal­nych pod­ze­spo­łów paro­wych tur­bin ener­ge­tycz­nych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wie­lo­funk­cyj­ny, mobil­ny demon­stra­tor tech­no­lo­gii do abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej oraz ana­li­zy topo­gra­fii powierzch­ni i mikro­struk­tu­ry ele­men­tów maszyn
 • N508 054 32/3758 Bada­nia moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej w pro­ce­sach kształ­to­wa­nia wła­ści­wo­ści użyt­ko­wych ele­men­tów sil­ni­ków spa­li­no­wych nara­żo­nych na szo­ki ciepl­ne i zuży­cie tri­bo­lo­gicz­ne
 • Pro­jekt Celo­wy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wyko­na­nie badań prze­my­sło­wych (sto­so­wa­nych) i prac roz­wo­jo­wych pro­to­ty­pu pro­eko­lo­gicz­ne­go, lot­ni­cze­go sil­ni­ka tło­ko­we­go nowej gene­ra­cji o mocy N=200kW
 • Pro­jekt Celo­wy 6 ZR8 2009 C/07194 Opra­co­wa­nie i wdro­że­nie tech­no­lo­gii auto­ma­tycz­ne­go spa­wa­nia pla­zmo­we­go i lase­ro­we­go kadłu­bów wylo­tu spa­lin sil­ni­ków lot­ni­czych wyko­na­nych ze sto­pów utwar­dzo­nych wydzie­le­nio­wo”
 • POIG.01.04.00 – 24-101/13 Inno­wa­cyj­ne lase­ro­we meto­dy dia­gno­sty­ki oraz tech­no­lo­gie napra­wy łopa­tek tur­bin paro­wych
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej PW.
 • Insty­tut Mecha­ni­ki Pre­cy­zyj­nej.
 • Wydział Mecha­tro­ni­ki i Budo­wy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mecha­nicz­ny Tech­no­lo­gicz­ny PŚl.
 • Zakład Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych IOE WAT.
 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Maszyn Rol­ni­czych w Pozna­niu.
 • Poli­tech­ni­ka Rze­szow­ska Wydział Budo­wy Maszyn i Lot­nic­twa
 • Fabry­ka Łożysk Tocz­nych S.A. Kra­śnik.
 • ZRE Kato­wi­ce S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Woj­sko­we Zakła­dy Lot­ni­cze nr 1 oddział w Dębli­nie
 • AMP Para­dow­scy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rze­szów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Woj­ciech Napa­dłek, tel. 261837357, wojciech.​napadlek@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze
 • Bada­nia mikro­struk­tu­ry i skła­du che­micz­ne­go w mikro­ob­sza­rach. Ana­li­za ste­reo­me­trii war­stwy wierzch­niej.
 • Pomia­ry mikro­twar­do­ści i twar­do­ści mate­ria­łów.
 • Bada­nia w obsza­rze wła­ści­wo­ści łożysk tocz­nych i śli­zgo­wych. Bada­nia zmę­cze­nio­we meta­li w ruchu obro­to­wym.
 • Reali­za­cja pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych (cię­cie, spa­wa­nie, napa­wa­nie lase­ro­we).
 • Tech­no­lo­gie abla­cy­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej.
 • Tech­ni­ki oczysz­cza­nia lase­ro­we­go powierzch­ni.
 • Tech­ni­ki spa­ja­nia (kle­je­nie, spa­wa­nie gazo­we, łuko­we, pla­zmo­we i lase­ro­we, napa­wa­nie pla­zmo­we, mikro­har­to­wa­nie mikro­cię­cie i mikro­spa­wa­nie lase­ro­we.
 • Reali­za­cja symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych dla wybra­nych węzłów kon­struk­cyj­nych maszyn.
Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBS3/B5/37/2015 Inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia lase­ro­we­go napa­wa­nia, har­to­wa­nia i abla­cyj­ne­go struk­tu­ry­zo­wa­nia w pro­ce­sach wytwa­rza­nia ele­men­tów funk­cjo­nal­nych pod­ze­spo­łów paro­wych tur­bin ener­ge­tycz­nych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wie­lo­funk­cyj­ny, mobil­ny demon­stra­tor tech­no­lo­gii do abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej oraz ana­li­zy topo­gra­fii powierzch­ni i mikro­struk­tu­ry ele­men­tów maszyn
 • N508 054 32/3758 Bada­nia moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia abla­cyj­nej mikro­obrób­ki lase­ro­wej w pro­ce­sach kształ­to­wa­nia wła­ści­wo­ści użyt­ko­wych ele­men­tów sil­ni­ków spa­li­no­wych nara­żo­nych na szo­ki ciepl­ne i zuży­cie tri­bo­lo­gicz­ne
 • Pro­jekt Celo­wy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wyko­na­nie badań prze­my­sło­wych (sto­so­wa­nych) i prac roz­wo­jo­wych pro­to­ty­pu pro­eko­lo­gicz­ne­go, lot­ni­cze­go sil­ni­ka tło­ko­we­go nowej gene­ra­cji o mocy N=200kW
 • Pro­jekt Celo­wy 6 ZR8 2009 C/07194 Opra­co­wa­nie i wdro­że­nie tech­no­lo­gii auto­ma­tycz­ne­go spa­wa­nia pla­zmo­we­go i lase­ro­we­go kadłu­bów wylo­tu spa­lin sil­ni­ków lot­ni­czych wyko­na­nych ze sto­pów utwar­dzo­nych wydzie­le­nio­wo”
 • POIG.01.04.00 – 24-101/13 Inno­wa­cyj­ne lase­ro­we meto­dy dia­gno­sty­ki oraz tech­no­lo­gie napra­wy łopa­tek tur­bin paro­wych
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej PW.
 • Insty­tut Mecha­ni­ki Pre­cy­zyj­nej.
 • Wydział Mecha­tro­ni­ki i Budo­wy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mecha­nicz­ny Tech­no­lo­gicz­ny PŚl.
 • Zakład Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych IOE WAT.
 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Maszyn Rol­ni­czych w Pozna­niu.
 • Poli­tech­ni­ka Rze­szow­ska Wydział Budo­wy Maszyn i Lot­nic­twa
 • Fabry­ka Łożysk Tocz­nych S.A. Kra­śnik.
 • ZRE Kato­wi­ce S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Woj­sko­we Zakła­dy Lot­ni­cze nr 1 oddział w Dębli­nie
 • AMP Para­dow­scy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rze­szów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Woj­ciech Napa­dłek, tel. 261837357, wojciech.​napadlek@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze
 • Iden­ty­fi­ka­cja struk­tu­ry obiek­tu z wyko­rzy­sta­niem ska­ne­ra 3D, np. defor­ma­cji pojaz­du powy­pad­ko­we­go.
 • Bada­nia obcią­żeń dzia­ła­ją­cych na kie­row­cę (pasa­że­ra) samo­cho­du lub rowe­rzy­stę w cza­sie zde­rze­nia: siła, przy­spie­sze­nie, prze­miesz­cze­nie. Zakres pręd­ko­ści do 20 km/h (sta­no­wi­sko sanio­we). Zde­rze­nia przed­nie, tyl­ne, bocz­ne i sko­śne. Obiek­tem badań może być mane­kin lub czło­wiek.
 • Pomia­ry nie­nisz­czą­ce i nisz­czą­ce warstw lakie­ru.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBR/15 – 187/2007/WAT „Sys­tem beto­no­wych barier ochron­nych i roz­pra­sza­ją­cych ener­gię zde­rze­nia samo­cho­du do dróg dużym natę­że­niu ruchu i wyso­kim zagro­że­niu wypad­ko­wym”
 • PBG/12 – 547/2010/WAT „Bada­nia obcią­żeń dyna­micz­nych koło­we­go trans­por­te­ra opan­ce­rzo­ne­go w aspek­cie popra­wy bez­pie­czeń­stwa zało­gi w warun­kach reali­za­cji misji sta­bi­li­za­cyj­nych i poko­jo­wych”
 • PBG/12 – 603/2011/WAT „Bada­nia eks­pe­ry­men­tal­ne i mode­lo­we wpły­wu czyn­ni­ków zależ­nych od osób jadą­cych (doro­śli i dzie­ci), na sku­tecz­ność dzia­ła­nia urzą­dzeń ochro­ny na tyl­nych fote­lach samo­cho­dów oso­bo­wych, pod­czas wypad­ku dro­go­we­go”
 • PBR/15 – 568/ 2011/ WAT „Bada­nia zacho­wa­nia się trans­por­te­ra woj­sko­we­go po eks­plo­zyj­nym uszko­dze­niu ogu­mie­nia, w celu oce­ny jego moż­li­wo­ści rucho­wych oraz w aspek­cie zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa zało­gi.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

W ramach Stu­diów Pody­plo­mo­wych BRDiRS

 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska Wydział Samo­cho­dów i Maszyn Robo­czych
 • Sto­wa­rzy­sze­nie Rze­czo­znaw­ców Tech­ni­ki Samo­cho­do­wej i Ruchu Dro­go­we­go w War­sza­wie
 • Insty­tut Trans­por­tu Samo­cho­do­we­go w War­sza­wie

Pro­jek­ty badaw­cze

 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Moto­ry­za­cji w War­sza­wie
 • Poli­tech­ni­ka Kra­kow­ska
 • CYBID

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. inż. Jerzy Jac­kow­ski, tel. 261839276, jerzy.​jackowski@​wat.​edu.​pl
 • Dr inż. Andrzej Żuchow­ski, tel. 261837454, andrzej.​zuchowski@​wat.​edu.​pl
 • mgr inż. Mariusz Radzi­mier­ski, tel. 261837222, mariusz.​radzimierski@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze

W pra­cow­ni badań ogu­mie­nia znaj­du­je się m.in. sta­no­wi­sko do badań ogu­mie­nia samo­cho­dów oso­bo­wych, cię­ża­ro­wych i spe­cjal­nych. Zasto­so­wa­ny autor­ski układ pomia­ro­wy oraz meto­dy­ka pomia­ru umoż­li­wią wyzna­cze­nie nw. wła­ści­wo­ści ogu­mie­nia:

 • cha­rak­te­ry­sty­ka sprę­ży­sto­ści kie­run­ko­wej (pro­mie­nio­wa, bocz­na i obwo­do­wa),
 • cha­rak­te­ry­sty­ka odpor­no­ści na zno­sze­nie bocz­ne w warun­kach „czy­ste­go zno­sze­nia bocz­ne­go”,
 • odpor­ność na zno­sze­nie bocz­ne koła toczo­ne­go, z uwzględ­nie­niem momen­tu hamu­ją­ce­go i pochy­le­nia koła,
 • roz­kład sił obcią­ża­ją­cych wystę­py bież­ni­ka opo­ny.

Wyni­ki badań mogą sta­no­wić pod­sta­wę do opra­co­wa­nia para­me­trów mode­lu współ­pra­cy koła z pod­ło­żem oraz do osza­co­wa­nia przy­czep­no­ści ogu­mie­nia do pod­ło­ża.

W bada­niach wyko­rzy­sty­wa­na jest wie­lo­czuj­ni­ko­wa gło­wi­ca do pomia­ru sił obcią­ża­ją­cych wystę­py bież­ni­ka, nagro­dzo­na srebr­nym meda­lem „Brus­sels Inno­va 2009” (dla zespo­łu auto­rów: L.Prochowski, J.Jackowski, M.Wieczorek)

W pra­cow­ni badań ukła­dów jezd­nych znaj­du­ją się: Sta­no­wi­sko dwu­bęb­no­we i przy­cze­pa dyna­mo­me­trycz­na

 • Sta­no­wi­sko dwu­bęb­no­we wypo­sa­żo­ne jest w sta­lo­we bęb­ny bież­ne o śred­ni­cy 2 m. Roz­staw bęb­nów umoż­li­wia bada­nia samo­cho­dów oso­bo­wych i cię­ża­ro­wych. Sta­no­wi­sko jest wypo­sa­żo­ne w układ nawie­wu powie­trza na koła, z inten­syw­no­ścią odpo­wia­da­ją­cą pręd­ko­ści jaz­dy do 160 km/h. Bada­niom i ana­li­zie może pod­le­gać stan obcią­że­nia ele­men­tów ukła­du kie­row­ni­cze­go, hamul­co­we­go i jezd­ne­go.
 • Przy­cze­pa dyna­mo­me­trycz­na umoż­li­wia pro­wa­dze­nie badań obcią­żeń dyna­micz­nych opon w sze­ro­kim zakre­sie zmian ich roz­mia­rów i zróż­ni­co­wa­nych warun­kach eks­plo­ata­cji, w tym: przy róż­nej war­to­ści kąta zno­sze­nia koła, momen­tu hamo­wa­nia koła – do peł­ne­go jego zablo­ko­wa­nia, pręd­ko­ści tocze­nia koła do 200 km/h. Bada­nia mogą być reali­zo­wa­ne w labo­ra­to­rium na sta­no­wi­sku dwu­bęb­no­wym lub na dro­dze.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBG/12 – 197/2007/WAT „Ana­li­za i kształ­to­wa­nie obcią­żeń dyna­micz­nych wie­lo­osio­we­go koło­we­go trans­por­te­ra opan­ce­rzo­ne­go w aspek­cie dosto­so­wa­nia wer­sji bazo­wej do zabu­do­wy wer­sji spe­cjal­nych i moder­ni­za­cji”
 • PBG/12 – 071/2007/WAT „Ana­li­za wpły­wu ogu­mie­nia nowych kon­struk­cji na bez­pie­czeń­stwo samo­cho­du w ruchu krzy­wo­li­nio­wym”
 • PBN/03 – 133/2007/WAT „Pomiar drgań koła wymu­szo­nych prze­jaz­dem przez poje­dyn­cze nie­rów­no­ści na sta­no­wi­sku dwu­bęb­no­wym”
 • PBN/03 – 321/2008/WAT „Bada­nie ele­men­tów ukła­du napę­do­we­go sku­te­ra”
 • PBN/03 – 125/2009/WAT „Bada­nia eks­pe­ry­men­tal­ne ogu­mie­nia duże­go roz­mia­ru”
 • PBN/03 – 110/2009/WAT „Bada­nia eks­pe­ry­men­tal­ne wybra­nych para­me­trów samo­cho­du Star 1142”
 • PBN/03 – 320/2012/WAT „Bada­nia cha­rak­te­ry­styk dyna­micz­nych kół duże­go roz­mia­ru”
 • PBN/03 – 052/2012/WAT „Bada­nia kół ogu­mio­nych sto­so­wa­nych w mode­lo­wa­nych pojaz­dach”
 • PBR/15 – 568/ 2011/ WAT ” Bada­nia zacho­wa­nia się trans­por­te­ra woj­sko­we­go po eks­plo­zyj­nym uszko­dze­niu ogu­mie­nia, w celu oce­ny jego moż­li­wo­ści rucho­wych oraz w aspek­cie zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa zało­gi.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

Pro­jek­ty badaw­cze

 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Moto­ry­za­cji w War­sza­wie
 • Poli­tech­ni­ka Kra­kow­ska
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 • Poli­tech­ni­ka Gdań­ska
 • PIMot
 • WIT­PiS
 • Roso­mak S.A.
 • ETC-PZL Aero­spa­ce Indu­stries Sp. z o. o.

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. inż. Jerzy Jac­kow­ski, tel. 261839276, jerzy.​jackowski@​wat.​edu.​pl
 • dr inż. Mar­cin Wie­czo­rek, tel. 261839877, marcin.​wieczorek@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze

W pra­cow­ni badań ogu­mie­nia znaj­du­je się m.in. sta­no­wi­sko do badań ogu­mie­nia samo­cho­dów oso­bo­wych, cię­ża­ro­wych i spe­cjal­nych. Zasto­so­wa­ny autor­ski układ pomia­ro­wy oraz meto­dy­ka pomia­ru umoż­li­wią wyzna­cze­nie nw. wła­ści­wo­ści ogu­mie­nia:

 • cha­rak­te­ry­sty­ka sprę­ży­sto­ści kie­run­ko­wej (pro­mie­nio­wa, bocz­na i obwo­do­wa),
 • cha­rak­te­ry­sty­ka odpor­no­ści na zno­sze­nie bocz­ne w warun­kach „czy­ste­go zno­sze­nia bocz­ne­go”,
 • odpor­ność na zno­sze­nie bocz­ne koła toczo­ne­go, z uwzględ­nie­niem momen­tu hamu­ją­ce­go i pochy­le­nia koła,
 • roz­kład sił obcią­ża­ją­cych wystę­py bież­ni­ka opo­ny.

Wyni­ki badań mogą sta­no­wić pod­sta­wę do opra­co­wa­nia para­me­trów mode­lu współ­pra­cy koła z pod­ło­żem oraz do osza­co­wa­nia przy­czep­no­ści ogu­mie­nia do pod­ło­ża.

W bada­niach wyko­rzy­sty­wa­na jest wie­lo­czuj­ni­ko­wa gło­wi­ca do pomia­ru sił obcią­ża­ją­cych wystę­py bież­ni­ka, nagro­dzo­na srebr­nym meda­lem „Brus­sels Inno­va 2009” (dla zespo­łu auto­rów: L.Prochowski, J.Jackowski, M.Wieczorek)

W pra­cow­ni badań ukła­dów jezd­nych znaj­du­ją się: Sta­no­wi­sko dwu­bęb­no­we i przy­cze­pa dyna­mo­me­trycz­na

 • Sta­no­wi­sko dwu­bęb­no­we wypo­sa­żo­ne jest w sta­lo­we bęb­ny bież­ne o śred­ni­cy 2 m. Roz­staw bęb­nów umoż­li­wia bada­nia samo­cho­dów oso­bo­wych i cię­ża­ro­wych. Sta­no­wi­sko jest wypo­sa­żo­ne w układ nawie­wu powie­trza na koła, z inten­syw­no­ścią odpo­wia­da­ją­cą pręd­ko­ści jaz­dy do 160 km/h. Bada­niom i ana­li­zie może pod­le­gać stan obcią­że­nia ele­men­tów ukła­du kie­row­ni­cze­go, hamul­co­we­go i jezd­ne­go.
 • Przy­cze­pa dyna­mo­me­trycz­na umoż­li­wia pro­wa­dze­nie badań obcią­żeń dyna­micz­nych opon w sze­ro­kim zakre­sie zmian ich roz­mia­rów i zróż­ni­co­wa­nych warun­kach eks­plo­ata­cji, w tym: przy róż­nej war­to­ści kąta zno­sze­nia koła, momen­tu hamo­wa­nia koła – do peł­ne­go jego zablo­ko­wa­nia, pręd­ko­ści tocze­nia koła do 200 km/h. Bada­nia mogą być reali­zo­wa­ne w labo­ra­to­rium na sta­no­wi­sku dwu­bęb­no­wym lub na dro­dze.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBG/12 – 197/2007/WAT „Ana­li­za i kształ­to­wa­nie obcią­żeń dyna­micz­nych wie­lo­osio­we­go koło­we­go trans­por­te­ra opan­ce­rzo­ne­go w aspek­cie dosto­so­wa­nia wer­sji bazo­wej do zabu­do­wy wer­sji spe­cjal­nych i moder­ni­za­cji”
 • PBG/12 – 071/2007/WAT „Ana­li­za wpły­wu ogu­mie­nia nowych kon­struk­cji na bez­pie­czeń­stwo samo­cho­du w ruchu krzy­wo­li­nio­wym”
 • PBN/03 – 133/2007/WAT „Pomiar drgań koła wymu­szo­nych prze­jaz­dem przez poje­dyn­cze nie­rów­no­ści na sta­no­wi­sku dwu­bęb­no­wym”
 • PBN/03 – 321/2008/WAT „Bada­nie ele­men­tów ukła­du napę­do­we­go sku­te­ra”
 • PBN/03 – 125/2009/WAT „Bada­nia eks­pe­ry­men­tal­ne ogu­mie­nia duże­go roz­mia­ru”
 • PBN/03 – 110/2009/WAT „Bada­nia eks­pe­ry­men­tal­ne wybra­nych para­me­trów samo­cho­du Star 1142”
 • PBN/03 – 320/2012/WAT „Bada­nia cha­rak­te­ry­styk dyna­micz­nych kół duże­go roz­mia­ru”
 • PBN/03 – 052/2012/WAT „Bada­nia kół ogu­mio­nych sto­so­wa­nych w mode­lo­wa­nych pojaz­dach”
 • PBR/15 – 568/ 2011/ WAT ” Bada­nia zacho­wa­nia się trans­por­te­ra woj­sko­we­go po eks­plo­zyj­nym uszko­dze­niu ogu­mie­nia, w celu oce­ny jego moż­li­wo­ści rucho­wych oraz w aspek­cie zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa zało­gi.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

Pro­jek­ty badaw­cze

 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Moto­ry­za­cji w War­sza­wie
 • Poli­tech­ni­ka Kra­kow­ska
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 • Poli­tech­ni­ka Gdań­ska
 • PIMot
 • WIT­PiS
 • Roso­mak S.A.
 • ETC-PZL Aero­spa­ce Indu­stries Sp. z o. o.

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. inż. Jerzy Jac­kow­ski, tel. 261839276, jerzy.​jackowski@​wat.​edu.​pl
 • dr inż. Mar­cin Wie­czo­rek, tel. 261839877, marcin.​wieczorek@​wat.​edu.​pl

 

Zakres badań/obszary badawcze

Bada­nia dro­go­we i mode­lo­we oddzia­ły­wa­nia obcią­żeń dyna­micz­nych (w tym uda­ro­wych) na pojaz­dy woj­sko­we i ich zało­gę. Bada­nia eks­pe­ry­men­tal­ne i mode­lo­we wła­ści­wo­ści trak­cyj­nych wozów bojo­wych.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBZ /28 – 201/WAT /2007 „Moni­to­ring, iden­ty­fi­ka­cja i prze­ciw­dzia­ła­nie zagro­że­niom bez­pie­czeń­stwa oby­wa­te­li”
 • PBG/12 – 197/WAT/07 – MNiSW – „Ana­li­za i kształ­to­wa­nie obcią­żeń dyna­micz­nych wie­lo­osio­we­go koło­we­go trans­por­te­ra opan­ce­rzo­ne­go w aspek­cie dosto­so­wa­nia wer­sji bazo­wej do zabu­do­wy wer­sji spe­cjal­nych”,
 • PBR/15 – 455/2008/WAT – MNiSW – „Czołg lek­ki na bazie wie­lo­za­da­nio­wej plat­for­my bojo­wej”,
 • PBR/15 – 222/2009/WAT, MNiSW, „Opra­co­wa­nie metod wery­fi­ka­cji uszko­dzeń bojo­wych koło­we­go trans­por­te­ra opan­ce­rzo­ne­go Roso­mak oraz pro­po­zy­cji zmian zwięk­sza­ją­cych jego odpor­ność prze­ciw­mi­no­wą,
 • PBG/12 – 547/2010/WAT, MNiSW, „Bada­nia obcią­żeń dyna­micz­nych koło­we­go trans­por­te­ra opan­ce­rzo­ne­go w aspek­cie popra­wy bez­pie­czeń­stwa zało­gi w warun­kach reali­za­cji misji sta­bi­li­za­cyj­nych i poko­jo­wych”,
 • PBR /15 – 107/2013/WAT „Wóz wspar­cia bez­po­śred­nie­go”
 • PBR /15 – 018/2014/WAT „Nowy bojo­wy pły­wa­ją­cy wóz pie­cho­ty”

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Roso­mak Sie­mia­no­wi­ce Śl., OBRUM Gli­wi­ce, HSW Sta­lo­wa Wola,
 • BUMAR Łabę­dy,

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. inż. Piotr Rybak, tel. 261 839048, piotr.​rybak@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze

Bada­nia cie­kłych pro­duk­tów naf­to­wych i innych pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych: Bada­nia tem­pe­ra­tu­ry męt­nie­nia i tem­pe­ra­tu­ry zablo­ko­wa­nia zim­ne­go fil­tru

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBU nr 00 – 174/2007/WAT Bada­nia kli­ma­tycz­ne kon­te­ne­ra AKS,
 • 408 – 10/WAT/08 Bada­nia odpor­no­ści na obni­żo­ną tem­pe­ra­tu­rę i osa­dy atmos­fe­rycz­ne (szron i rosę) Polo­wej Sta­cji Zasi­la­nia PSZ 2x40,
 • 408 – 14/WAT/10 Bada­nia okre­so­we odpor­no­ści na obni­żo­ną tem­pe­ra­tu­rę i osa­dy atmos­fe­rycz­ne (szron i rosę) urzą­dze­nia RZRA LIWIEC,
 • 408 – 15/WAT/10 Bada­nia odpor­no­ści na obni­żo­ną tem­pe­ra­tu­rę oto­cze­nia i osa­dy atmos­fe­rycz­ne nad­wo­zia SDKR-10M,
 • 408 – 16/WAT/11 Bada­nia odpor­no­ści na obni­żo­ną tem­pe­ra­tu­rę i kon­den­sa­cyj­ne osa­dy atmos­fe­rycz­ne obiek­tu SCV/BCV,
 • 408 – 21/WAT/12 Bada­nia obiek­tów modu­łu ope­ra­cyj­ne­go KAKTUS w niskiej tem­pe­ra­tu­rze oto­cze­nia.
 • PBR/15 – 037/WAT/2012 Mobil­ne labo­ra­to­rium do pobo­ru pró­bek i iden­ty­fi­ka­cji zagro­żeń bio­lo­gicz­nych. Bada­nia funk­cjo­no­wa­nia w niskiej tem­pe­ra­tu­rze.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Pol­skie Cen­trum Akre­dy­ta­cji,
 • Zakła­dy Elek­tro­nicz­ne WAREL S.A. w War­sza­wie,
 • SILTEC Spół­ka z o.o. w War­sza­wie,
 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Tele­ko­mu­ni­ka­cji S.A. w War­sza­wie,
 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Tele­ko­mu­ni­ka­cji S.A. w War­sza­wie,
 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Tele­ko­mu­ni­ka­cji S.A. w War­sza­wie,
 • Woj­sko­wy Insty­tut Łącz­no­ści w Zegrzu,

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. inż. Piotr Rybak, tel. 261 839048, piotr.​rybak@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze
 • Bada­nia urzą­dzeń do trans­por­tu i dys­try­bu­cji pro­duk­tów naf­to­wych (p.n.).
 • Kom­plek­so­we bada­nia wła­ści­wo­ści paliw, ole­jów, sma­rów, cie­czy chło­dzą­cych, pły­nów hamul­co­wych: wła­ści­wo­ści nisko­tem­pe­ra­tu­ro­we p.n.; skład che­micz­ny, fazo­wy i frak­cyj­ny; pro­ce­sy sta­rze­nia p.n.; wła­ści­wo­ści reolo­gicz­ne p.n.
 • Bada­nia nowo­cze­snych i eko­lo­gicz­nych środ­ków sma­ru­ją­cych, w tym cie­czy jono­wych i elek­tro­re­olo­gicz­nych.
 • Bada­nia z zakre­su tri­bo­lo­gii i tri­bo­tech­ni­ki: wła­ści­wo­ści mate­ria­łów i zja­wisk na gra­ni­cy gaz-ciecz-cia­ło sta­łe, w tym cie­pło sorp­cji, napię­cia powierzch­nio­we, kąt zwil­ża­nia; wła­ści­wo­ści smar­no­ścio­we ole­jów i sma­rów; bada­nia współ­czyn­ni­ka tar­cia oraz odpor­no­ści na zuży­cie mate­ria­łów; pro­ce­sy koro­zyj­ne mate­ria­łów łoży­sko­wych; wła­ści­wo­ści tri­bo­lo­gicz­ne łoży­sko­wych mate­ria­łów poli­me­ro­wych.
 • Bada­nia w obsza­rze wła­ści­wo­ści poro­wa­tych łożysk śli­zgo­wych (PŁS): poro­wa­tość, prze­wiew­ność, prze­pusz­czal­ność, nośność i trwa­łość PŁS.
 • Bada­nia wła­ści­wo­ści nano/mikromechanicznych oraz nano/mikrotribologicznych mate­ria­łów, w tym cien­kich powłok sma­ru­ją­cych i prze­ciw­zu­ży­cio­wych: mikro i nano­twar­dość mate­ria­łów, w tym cien­kich powłok, przy­czep­no­ści cien­kich powłok, bada­nia tar­cia i zuży­cia w ska­li mikro i nano.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBG 245/WAT/2007 Nowo­cze­sne mate­ria­ły na osno­wie fazy Fe-Al do zasto­so­wań w samo­sma­row­nych łoży­skach śli­zgo­wych.
 • PBG 234/WAT/2007 Oce­na prze­bie­gu współ­pra­cy ele­men­tów two­rzą­cych sko­ja­rze­nie cier­ne z wyko­rzy­sta­niem zja­wisk tri­bo­elek­trycz­nych.
 • PBR/15 – 249/2007/WAT-OR 00002904 Opra­co­wa­nie, bada­nia i przy­go­to­wa­nie do wdro­że­nia w tech­ni­ce woj­sko­wej poro­wa­tych łożysk śli­zgo­wych nowej gene­ra­cji o zwięk­szo­nej nośno­ści i trwa­ło­ści, impre­gno­wa­nych eko­lo­gicz­ny­mi sma­ra­mi zawie­ra­ją­cy­mi dobra­ne sur­fak­tan­ty, w tym cie­cze jono­we.
 • PBG 441/WAT/2008 Bada­nie pro­ce­sów sta­rze­nia i okre­śle­nie gra­nicz­nych war­to­ści para­me­trów ole­jów smar­nych w pro­ce­sie dobo­ru do poro­wa­tych łożysk śli­zgo­wych.
 • PBG 12/109/2009/WAT – Kom­plek­so­wa oce­na przy­dat­no­ści cie­czy jono­wych w tech­ni­ce sma­row­ni­czej.
 • PBS 819/WAT/2010 Roz­wój kon­struk­cji oraz dosko­na­le­nie metod eks­plo­ata­cji per­spek­ty­wicz­nych pojaz­dów mecha­nicz­nych, pod­te­mat 3:Doskonalenie metod dobo­ru środ­ków sma­ro­wych do łożysk śli­zgo­wych oraz tech­no­lo­gii kon­sty­tu­owa­nia sma­ro­wa­nych powierzch­ni.
 • GD 658/2011 Bada­nie wła­ści­wo­ści mecha­nicz­nych i tri­bo­lo­gicz­nych cien­kich powłok z azot­ku boru.
 • RMN 722/2012 Bada­nia i ana­li­za wpły­wu para­me­trów i warun­ków wytwa­rza­nia cien­kich powłok z azot­ku boru na ich wła­ści­wo­ści mecha­nicz­ne i tri­bo­lo­gicz­ne w aspek­cie zasto­so­wa­nia do pokry­wa­nia ele­men­tów węzłów cier­nych maszyn i urzą­dzeń.
 • RMN 721/2012 Bada­nie i oce­na wła­ści­wo­ści elek­tro­re­olo­gicz­nych ole­jów sma­ro­wych.
 • PBN/03 – 206WAT/2012: Bada­nia cha­rak­te­ry­styk tri­bo­lo­gicz­nych łożysk poli­me­ro­wych
 • PBU Bada­nia cha­rak­te­ry­styk try­bo­lo­gicz­nych tule­jek łoży­sko­wych mate­ria­łów poli­me­ro­wych (2012r.)
 • PBU Bada­nia cha­rak­te­ry­styk try­bo­lo­gicz­nych tule­jek łoży­sko­wych mate­ria­łów poli­me­ro­wych (2013r.)
 • PBU Wyko­na­nie pomia­rów cha­rak­te­ry­sty­ki ciepl­nej łoży­ska śli­zgo­we­go (2014r.)
 • PBU Wyko­na­nie pomia­rów cha­rak­te­ry­sty­ki ciepl­nej łoży­ska śli­zgo­we­go (2014r.)

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inży­nie­rii Pro­duk­cji PW
 • Insty­tut Mecha­ni­ki Pre­cy­zyj­nej
 • Wydział Mecha­tro­ni­ki i Budo­wy Maszyn PŚk.
 • Zakład Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych IOE WAT
 • Fabry­ka Dru­tu i Wyro­bów z Dru­tu w Gli­wi­cach
 • Utah Sta­te Depart­ment of Health
 • ABB Sp. z.o.o Kor­po­ra­cyj­ne Cen­trum Badaw­cze

 

Osoba kontaktowa
 • Kpt gr.inz Krzysz­tof Goc­man, tel. 261839693, krzysztof.​gocman@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze
 • Bada­nia urzą­dzeń do trans­por­tu i dys­try­bu­cji pro­duk­tów naf­to­wych (p.n.).
 • Kom­plek­so­we bada­nia wła­ści­wo­ści paliw, ole­jów, sma­rów, cie­czy chło­dzą­cych, pły­nów hamul­co­wych: wła­ści­wo­ści nisko­tem­pe­ra­tu­ro­we p.n.; skład che­micz­ny, fazo­wy i frak­cyj­ny; pro­ce­sy sta­rze­nia p.n.; wła­ści­wo­ści reolo­gicz­ne p.n.
 • Bada­nia nowo­cze­snych i eko­lo­gicz­nych środ­ków sma­ru­ją­cych, w tym cie­czy jono­wych i elek­tro­re­olo­gicz­nych.
 • Bada­nia z zakre­su tri­bo­lo­gii i tri­bo­tech­ni­ki: wła­ści­wo­ści mate­ria­łów i zja­wisk na gra­ni­cy gaz-ciecz-cia­ło sta­łe, w tym cie­pło sorp­cji, napię­cia powierzch­nio­we, kąt zwil­ża­nia; wła­ści­wo­ści smar­no­ścio­we ole­jów i sma­rów; bada­nia współ­czyn­ni­ka tar­cia oraz odpor­no­ści na zuży­cie mate­ria­łów; pro­ce­sy koro­zyj­ne mate­ria­łów łoży­sko­wych; wła­ści­wo­ści tri­bo­lo­gicz­ne łoży­sko­wych mate­ria­łów poli­me­ro­wych.
 • Bada­nia w obsza­rze wła­ści­wo­ści poro­wa­tych łożysk śli­zgo­wych (PŁS): poro­wa­tość, prze­wiew­ność, prze­pusz­czal­ność, nośność i trwa­łość PŁS.
 • Bada­nia wła­ści­wo­ści nano/mikromechanicznych oraz nano/mikrotribologicznych mate­ria­łów, w tym cien­kich powłok sma­ru­ją­cych i prze­ciw­zu­ży­cio­wych: mikro i nano­twar­dość mate­ria­łów, w tym cien­kich powłok, przy­czep­no­ści cien­kich powłok, bada­nia tar­cia i zuży­cia w ska­li mikro i nano.
Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBG 245/WAT/2007 Nowo­cze­sne mate­ria­ły na osno­wie fazy Fe-Al do zasto­so­wań w samo­sma­row­nych łoży­skach śli­zgo­wych.
 • PBG 234/WAT/2007 Oce­na prze­bie­gu współ­pra­cy ele­men­tów two­rzą­cych sko­ja­rze­nie cier­ne z wyko­rzy­sta­niem zja­wisk tri­bo­elek­trycz­nych.
 • PBR/15 – 249/2007/WAT-OR 00002904 Opra­co­wa­nie, bada­nia i przy­go­to­wa­nie do wdro­że­nia w tech­ni­ce woj­sko­wej poro­wa­tych łożysk śli­zgo­wych nowej gene­ra­cji o zwięk­szo­nej nośno­ści i trwa­ło­ści, impre­gno­wa­nych eko­lo­gicz­ny­mi sma­ra­mi zawie­ra­ją­cy­mi dobra­ne sur­fak­tan­ty, w tym cie­cze jono­we.
 • PBG 441/WAT/2008 Bada­nie pro­ce­sów sta­rze­nia i okre­śle­nie gra­nicz­nych war­to­ści para­me­trów ole­jów smar­nych w pro­ce­sie dobo­ru do poro­wa­tych łożysk śli­zgo­wych.
 • PBG 12/109/2009/WAT – Kom­plek­so­wa oce­na przy­dat­no­ści cie­czy jono­wych w tech­ni­ce sma­row­ni­czej.
 • PBS 819/WAT/2010 Roz­wój kon­struk­cji oraz dosko­na­le­nie metod eks­plo­ata­cji per­spek­ty­wicz­nych pojaz­dów mecha­nicz­nych, pod­te­mat 3:Doskonalenie metod dobo­ru środ­ków sma­ro­wych do łożysk śli­zgo­wych oraz tech­no­lo­gii kon­sty­tu­owa­nia sma­ro­wa­nych powierzch­ni.
 • GD 658/2011 Bada­nie wła­ści­wo­ści mecha­nicz­nych i tri­bo­lo­gicz­nych cien­kich powłok z azot­ku boru.
 • RMN 722/2012 Bada­nia i ana­li­za wpły­wu para­me­trów i warun­ków wytwa­rza­nia cien­kich powłok z azot­ku boru na ich wła­ści­wo­ści mecha­nicz­ne i tri­bo­lo­gicz­ne w aspek­cie zasto­so­wa­nia do pokry­wa­nia ele­men­tów węzłów cier­nych maszyn i urzą­dzeń.
 • RMN 721/2012 Bada­nie i oce­na wła­ści­wo­ści elek­tro­re­olo­gicz­nych ole­jów sma­ro­wych.
 • PBN/03 – 206WAT/2012: Bada­nia cha­rak­te­ry­styk tri­bo­lo­gicz­nych łożysk poli­me­ro­wych
 • PBU Bada­nia cha­rak­te­ry­styk try­bo­lo­gicz­nych tule­jek łoży­sko­wych mate­ria­łów poli­me­ro­wych (2012r.)
 • PBU Bada­nia cha­rak­te­ry­styk try­bo­lo­gicz­nych tule­jek łoży­sko­wych mate­ria­łów poli­me­ro­wych (2013r.)
 • PBU Wyko­na­nie pomia­rów cha­rak­te­ry­sty­ki ciepl­nej łoży­ska śli­zgo­we­go (2014r.)
 • PBU Wyko­na­nie pomia­rów cha­rak­te­ry­sty­ki ciepl­nej łoży­ska śli­zgo­we­go (2014r.)
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inży­nie­rii Pro­duk­cji PW
 • Insty­tut Mecha­ni­ki Pre­cy­zyj­nej
 • Wydział Mecha­tro­ni­ki i Budo­wy Maszyn PŚk.
 • Zakład Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych IOE WAT
 • Fabry­ka Dru­tu i Wyro­bów z Dru­tu w Gli­wi­cach
 • Utah Sta­te Depart­ment of Health
 • ABB Sp. z.o.o Kor­po­ra­cyj­ne Cen­trum Badaw­cze
Osoba kontaktowa
 • Kpt gr.inz Krzysz­tof Goc­man, tel. 261839693, krzysztof.​gocman@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze
 • Bada­nia urzą­dzeń do trans­por­tu i dys­try­bu­cji pro­duk­tów naf­to­wych (p.n.).
 • Kom­plek­so­we bada­nia wła­ści­wo­ści paliw, ole­jów, sma­rów, cie­czy chło­dzą­cych, pły­nów hamul­co­wych: wła­ści­wo­ści nisko­tem­pe­ra­tu­ro­we p.n.; skład che­micz­ny, fazo­wy i frak­cyj­ny; pro­ce­sy sta­rze­nia p.n.; wła­ści­wo­ści reolo­gicz­ne p.n.
 • Bada­nia nowo­cze­snych i eko­lo­gicz­nych środ­ków sma­ru­ją­cych, w tym cie­czy jono­wych i elek­tro­re­olo­gicz­nych.
 • Bada­nia z zakre­su tri­bo­lo­gii i tri­bo­tech­ni­ki: wła­ści­wo­ści mate­ria­łów i zja­wisk na gra­ni­cy gaz-ciecz-cia­ło sta­łe, w tym cie­pło sorp­cji, napię­cia powierzch­nio­we, kąt zwil­ża­nia; wła­ści­wo­ści smar­no­ścio­we ole­jów i sma­rów; bada­nia współ­czyn­ni­ka tar­cia oraz odpor­no­ści na zuży­cie mate­ria­łów; pro­ce­sy koro­zyj­ne mate­ria­łów łoży­sko­wych; wła­ści­wo­ści tri­bo­lo­gicz­ne łoży­sko­wych mate­ria­łów poli­me­ro­wych.
 • Bada­nia w obsza­rze wła­ści­wo­ści poro­wa­tych łożysk śli­zgo­wych (PŁS): poro­wa­tość, prze­wiew­ność, prze­pusz­czal­ność, nośność i trwa­łość PŁS.
 • Bada­nia wła­ści­wo­ści nano/mikromechanicznych oraz nano/mikrotribologicznych mate­ria­łów, w tym cien­kich powłok sma­ru­ją­cych i prze­ciw­zu­ży­cio­wych: mikro i nano­twar­dość mate­ria­łów, w tym cien­kich powłok, przy­czep­no­ści cien­kich powłok, bada­nia tar­cia i zuży­cia w ska­li mikro i nano.
Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBG 245/WAT/2007 Nowo­cze­sne mate­ria­ły na osno­wie fazy Fe-Al do zasto­so­wań w samo­sma­row­nych łoży­skach śli­zgo­wych.
 • PBG 234/WAT/2007 Oce­na prze­bie­gu współ­pra­cy ele­men­tów two­rzą­cych sko­ja­rze­nie cier­ne z wyko­rzy­sta­niem zja­wisk tri­bo­elek­trycz­nych.
 • PBR/15 – 249/2007/WAT-OR 00002904 Opra­co­wa­nie, bada­nia i przy­go­to­wa­nie do wdro­że­nia w tech­ni­ce woj­sko­wej poro­wa­tych łożysk śli­zgo­wych nowej gene­ra­cji o zwięk­szo­nej nośno­ści i trwa­ło­ści, impre­gno­wa­nych eko­lo­gicz­ny­mi sma­ra­mi zawie­ra­ją­cy­mi dobra­ne sur­fak­tan­ty, w tym cie­cze jono­we.
 • PBG 441/WAT/2008 Bada­nie pro­ce­sów sta­rze­nia i okre­śle­nie gra­nicz­nych war­to­ści para­me­trów ole­jów smar­nych w pro­ce­sie dobo­ru do poro­wa­tych łożysk śli­zgo­wych.
 • PBG 12/109/2009/WAT – Kom­plek­so­wa oce­na przy­dat­no­ści cie­czy jono­wych w tech­ni­ce sma­row­ni­czej.
 • PBS 819/WAT/2010 Roz­wój kon­struk­cji oraz dosko­na­le­nie metod eks­plo­ata­cji per­spek­ty­wicz­nych pojaz­dów mecha­nicz­nych, pod­te­mat 3:Doskonalenie metod dobo­ru środ­ków sma­ro­wych do łożysk śli­zgo­wych oraz tech­no­lo­gii kon­sty­tu­owa­nia sma­ro­wa­nych powierzch­ni.
 • GD 658/2011 Bada­nie wła­ści­wo­ści mecha­nicz­nych i tri­bo­lo­gicz­nych cien­kich powłok z azot­ku boru.
 • RMN 722/2012 Bada­nia i ana­li­za wpły­wu para­me­trów i warun­ków wytwa­rza­nia cien­kich powłok z azot­ku boru na ich wła­ści­wo­ści mecha­nicz­ne i tri­bo­lo­gicz­ne w aspek­cie zasto­so­wa­nia do pokry­wa­nia ele­men­tów węzłów cier­nych maszyn i urzą­dzeń.
 • RMN 721/2012 Bada­nie i oce­na wła­ści­wo­ści elek­tro­re­olo­gicz­nych ole­jów sma­ro­wych.
 • PBN/03 – 206WAT/2012: Bada­nia cha­rak­te­ry­styk tri­bo­lo­gicz­nych łożysk poli­me­ro­wych
 • PBU Bada­nia cha­rak­te­ry­styk try­bo­lo­gicz­nych tule­jek łoży­sko­wych mate­ria­łów poli­me­ro­wych (2012r.)
 • PBU Bada­nia cha­rak­te­ry­styk try­bo­lo­gicz­nych tule­jek łoży­sko­wych mate­ria­łów poli­me­ro­wych (2013r.)
 • PBU Wyko­na­nie pomia­rów cha­rak­te­ry­sty­ki ciepl­nej łoży­ska śli­zgo­we­go (2014r.)
 • PBU Wyko­na­nie pomia­rów cha­rak­te­ry­sty­ki ciepl­nej łoży­ska śli­zgo­we­go (2014r.)
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inży­nie­rii Pro­duk­cji PW
 • Insty­tut Mecha­ni­ki Pre­cy­zyj­nej
 • Wydział Mecha­tro­ni­ki i Budo­wy Maszyn PŚk.
 • Zakład Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych IOE WAT
 • Fabry­ka Dru­tu i Wyro­bów z Dru­tu w Gli­wi­cach
 • Utah Sta­te Depart­ment of Health
 • ABB Sp. z.o.o Kor­po­ra­cyj­ne Cen­trum Badaw­cze
Osoba kontaktowa
 • Kpt gr.inz Krzysz­tof Goc­man, tel. 261839693, krzysztof.​gocman@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze
 • Bada­nia urzą­dzeń do trans­por­tu i dys­try­bu­cji pro­duk­tów naf­to­wych (p.n.).
 • Kom­plek­so­we bada­nia wła­ści­wo­ści paliw, ole­jów, sma­rów, cie­czy chło­dzą­cych, pły­nów hamul­co­wych: wła­ści­wo­ści nisko­tem­pe­ra­tu­ro­we p.n.; skład che­micz­ny, fazo­wy i frak­cyj­ny; pro­ce­sy sta­rze­nia p.n.; wła­ści­wo­ści reolo­gicz­ne p.n.
 • Bada­nia nowo­cze­snych i eko­lo­gicz­nych środ­ków sma­ru­ją­cych, w tym cie­czy jono­wych i elek­tro­re­olo­gicz­nych.
 • Bada­nia z zakre­su tri­bo­lo­gii i tri­bo­tech­ni­ki: wła­ści­wo­ści mate­ria­łów i zja­wisk na gra­ni­cy gaz-ciecz-cia­ło sta­łe, w tym cie­pło sorp­cji, napię­cia powierzch­nio­we, kąt zwil­ża­nia; wła­ści­wo­ści smar­no­ścio­we ole­jów i sma­rów; bada­nia współ­czyn­ni­ka tar­cia oraz odpor­no­ści na zuży­cie mate­ria­łów; pro­ce­sy koro­zyj­ne mate­ria­łów łoży­sko­wych; wła­ści­wo­ści tri­bo­lo­gicz­ne łoży­sko­wych mate­ria­łów poli­me­ro­wych.
 • Bada­nia w obsza­rze wła­ści­wo­ści poro­wa­tych łożysk śli­zgo­wych (PŁS): poro­wa­tość, prze­wiew­ność, prze­pusz­czal­ność, nośność i trwa­łość PŁS.
 • Bada­nia wła­ści­wo­ści nano/mikromechanicznych oraz nano/mikrotribologicznych mate­ria­łów, w tym cien­kich powłok sma­ru­ją­cych i prze­ciw­zu­ży­cio­wych: mikro i nano­twar­dość mate­ria­łów, w tym cien­kich powłok, przy­czep­no­ści cien­kich powłok, bada­nia tar­cia i zuży­cia w ska­li mikro i nano.
Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBG 245/WAT/2007 Nowo­cze­sne mate­ria­ły na osno­wie fazy Fe-Al do zasto­so­wań w samo­sma­row­nych łoży­skach śli­zgo­wych.
 • PBG 234/WAT/2007 Oce­na prze­bie­gu współ­pra­cy ele­men­tów two­rzą­cych sko­ja­rze­nie cier­ne z wyko­rzy­sta­niem zja­wisk tri­bo­elek­trycz­nych.
 • PBR/15 – 249/2007/WAT-OR 00002904 Opra­co­wa­nie, bada­nia i przy­go­to­wa­nie do wdro­że­nia w tech­ni­ce woj­sko­wej poro­wa­tych łożysk śli­zgo­wych nowej gene­ra­cji o zwięk­szo­nej nośno­ści i trwa­ło­ści, impre­gno­wa­nych eko­lo­gicz­ny­mi sma­ra­mi zawie­ra­ją­cy­mi dobra­ne sur­fak­tan­ty, w tym cie­cze jono­we.
 • PBG 441/WAT/2008 Bada­nie pro­ce­sów sta­rze­nia i okre­śle­nie gra­nicz­nych war­to­ści para­me­trów ole­jów smar­nych w pro­ce­sie dobo­ru do poro­wa­tych łożysk śli­zgo­wych.
 • PBG 12/109/2009/WAT – Kom­plek­so­wa oce­na przy­dat­no­ści cie­czy jono­wych w tech­ni­ce sma­row­ni­czej.
 • PBS 819/WAT/2010 Roz­wój kon­struk­cji oraz dosko­na­le­nie metod eks­plo­ata­cji per­spek­ty­wicz­nych pojaz­dów mecha­nicz­nych, pod­te­mat 3:Doskonalenie metod dobo­ru środ­ków sma­ro­wych do łożysk śli­zgo­wych oraz tech­no­lo­gii kon­sty­tu­owa­nia sma­ro­wa­nych powierzch­ni.
 • GD 658/2011 Bada­nie wła­ści­wo­ści mecha­nicz­nych i tri­bo­lo­gicz­nych cien­kich powłok z azot­ku boru.
 • RMN 722/2012 Bada­nia i ana­li­za wpły­wu para­me­trów i warun­ków wytwa­rza­nia cien­kich powłok z azot­ku boru na ich wła­ści­wo­ści mecha­nicz­ne i tri­bo­lo­gicz­ne w aspek­cie zasto­so­wa­nia do pokry­wa­nia ele­men­tów węzłów cier­nych maszyn i urzą­dzeń.
 • RMN 721/2012 Bada­nie i oce­na wła­ści­wo­ści elek­tro­re­olo­gicz­nych ole­jów sma­ro­wych.
 • PBN/03 – 206WAT/2012: Bada­nia cha­rak­te­ry­styk tri­bo­lo­gicz­nych łożysk poli­me­ro­wych
 • PBU Bada­nia cha­rak­te­ry­styk try­bo­lo­gicz­nych tule­jek łoży­sko­wych mate­ria­łów poli­me­ro­wych (2012r.)
 • PBU Bada­nia cha­rak­te­ry­styk try­bo­lo­gicz­nych tule­jek łoży­sko­wych mate­ria­łów poli­me­ro­wych (2013r.)
 • PBU Wyko­na­nie pomia­rów cha­rak­te­ry­sty­ki ciepl­nej łoży­ska śli­zgo­we­go (2014r.)
 • PBU Wyko­na­nie pomia­rów cha­rak­te­ry­sty­ki ciepl­nej łoży­ska śli­zgo­we­go (2014r.)
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inży­nie­rii Pro­duk­cji PW
 • Insty­tut Mecha­ni­ki Pre­cy­zyj­nej
 • Wydział Mecha­tro­ni­ki i Budo­wy Maszyn PŚk.
 • Zakład Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych IOE WAT
 • Fabry­ka Dru­tu i Wyro­bów z Dru­tu w Gli­wi­cach
 • Utah Sta­te Depart­ment of Health
 • ABB Sp. z.o.o Kor­po­ra­cyj­ne Cen­trum Badaw­cze
Osoba kontaktowa
 • Kpt gr.inz Krzysz­tof Goc­man, tel. 261839693, krzysztof.​gocman@​wat.​edu.​pl

 

Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

 

Zakres badań/obszary badawcze

Obsza­ry badaw­cze: opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii wydo­by­cia gazu z łup­ków, opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii wydo­by­cia cie­pła z głę­bo­kich pokła­dów gorą­cych suchych skał (HDR – hot dry rocks), opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii odme­ta­no­wa­nia węgla. Zakres pro­wa­dzo­nych badań: bada­nia ter­mo­dy­na­micz­ne dwu­tlen­ku węgla i jego wpły­wu na struk­tu­ry skał, bada­nia szcze­li­no­wa­nia róż­ny­mi pły­na­mi szcze­li­nu­ją­cy­mi, bada­nia wła­ści­wo­ści ciepl­nych mate­ria­łów, bada­nia struk­tur mate­ria­łów (tomo­gra­fia kom­pu­te­ro­wa, mikro­sko­pia).

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Pro­jekt reali­zo­wa­ny w ramach kon­kur­su NCBR „Deve­lop­ment of guide­li­nes for design of inno­va­ti­ve tech­no­lo­gy of sha­le gas reco­ve­ry with the use of liqu­id CO2 on the base of nume­ri­cal and expe­ri­men­tal rese­arch –DIOX4SHELL”.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • PGNiG,
 • Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza w Kra­ko­wie,
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska,
 • Poli­tech­ni­ka Ślą­ska

 

Osoba kontaktowa

dr inż. Danu­ta Mie­dziń­ska

Zakres badań/obszary badawcze

W ramach labo­ra­to­riów wcho­dzą  2 kla­stry obli­cze­nio­we i dwa labo­ra­to­ria nume­rycz­no – dydak­tycz­ne. W każ­dym labo­ra­to­rium są 24 sta­no­wi­ska, wypo­sa­żo­ne w sta­cje robo­cze wyso­kiej kla­sy oraz sprzęt audio­wi­zu­al­ny i nagła­śnia­ją­cy.

Każ­da z jed­no­stek wypo­sa­żo­na jest w nastę­pu­ją­cy zestaw pro­gra­mów: gru­pa pro­gra­mów MSC (Patran, Nastran, Dytran, Marc, Adams), LS-DYNA, Ls-Opt, Hyper­Mesh, MatLab, Femap, Solid Edge i inne.

W skład labo­ra­to­rium wcho­dzą dwa kla­stry obli­cze­nio­we o dużej mocy:

Kla­ster obli­cze­nio­wy „Dobra­wa” zawie­ra­ją­cy (8 węzłów): zbu­do­wa­nych na bazie pro­ce­so­rów Intel Xeon E5-2690v3, (łącz­nie 384 rdze­nie obli­cze­nio­we).

W ramach tego jest:

 • RAM: 1,4 TBy­tes,
 • HDD: 24 Tby­tes.

Kla­ster obli­cze­nio­wy „Miesz­ko” zawie­ra­ją­cy 7 węzłów obli­cze­nio­wych zbu­do­wa­nych na bazie pro­ce­so­rów AMD 64-bit (łącz­nie 136 rdze­ni).

W ramach tego jest:

 • RAM: 768 GBy­tes,
 • HDD: 7 TBy­tes. 

Obsza­ry badaw­cze:

 • mecha­ni­ka kom­pu­te­ro­wa
 • mecha­ni­ka pły­nów w aspek­cie inte­rak­cji z kon­struk­cją
 • ter­mo­me­cha­ni­ka
 • tech­ni­ki symu­la­cyj­ne
 • zaawan­so­wa­ne meto­dy mode­lo­wa­nia nume­rycz­ne­go
 • bio­me­cha­ni­ka
 • mode­lo­wa­nie kon­sty­tu­tyw­ne
 • ener­ge­ty­ka wia­tro­wa – opty­ma­li­za­cja roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych
 • ana­li­za róż­nych sce­na­riu­szy (zde­rze­nia, oddzia­ły­wa­nie falą ciśnie­nia na kon­struk­cje, skut­ki dzia­łań ter­ro­ry­stycz­nych, pro­jek­to­wa­nie roz­wią­zań popra­wia­ją­cych bez­pie­czeń­stwo, itp.)
 • bez­pie­czeń­stwo ludzi i mie­nia (np. infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej, ruro­cią­gów do trans­por­tu mediów, ter­mi­na­li lot­ni­czych i budyn­ków w warun­kach obcią­żeń kry­tycz­nych, itp.)

Eks­per­ty­zy mogą doty­czyć np. :

 • ana­liz w zakre­sie linio­wej lub nie­li­nio­wej nume­rycz­nej ana­li­zy naprę­że­nia i odkształ­ce­nia dowol­nych kon­struk­cji lub ich ele­men­tów pod­da­nych sta­tycz­nym lub dyna­micz­nym obcią­że­niom mecha­nicz­nym, sta­cjo­nar­nym lub nie­sta­cjo­nar­nym obcią­że­niom ciepl­nym oraz zagad­nień zwią­za­nych z prze­wod­nic­twem cie­pła,
 • zaawan­so­wa­ne ana­li­zy sce­na­riu­szy zwią­za­nych z pro­ce­sem nisz­cze­nia obiek­tów o kon­struk­cji pod­da­nych oddzia­ły­wa­niom o cha­rak­te­rze sil­nie nie­sta­cjo­nar­nym,
 • pro­jek­to­wa­nie, bada­nia eks­pe­ry­men­tal­ne i mode­lo­wa­nie nume­rycz­ne osłon ener­go­chłon­nych obcią­żo­nych falą ude­rze­nio­wą,
 • pra­ce w zakre­sie mode­lo­wa­nia nume­rycz­ne­go, symu­la­cji zagad­nień perforacji/penetracji osłon i innych ele­men­tów kon­struk­cyj­nych,
 • pro­jek­to­wa­nie roz­wią­zań dla potrzeb bio­me­cha­ni­ki i inży­nie­rii bio­me­dycz­nej (pro­te­zy, ana­li­za połą­czeń sta­wów, mode­lo­wa­nie prze­pły­wów w naczy­niach krwio­no­śnych, sten­ty naczy­nio­we, ergo­no­mia i bez­pie­czeń­stwo osób pojeź­dzie, oso­by nie­peł­no­spraw­ne – bio­me­cha­ni­ka i pro­jek­to­wa­nie roz­wią­zań kon­struk­cyj­no mate­ria­ło­wych, itp.) .
 
Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Bez­pie­czeń­stwo infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej poprzez sys­tem ochro­ny pasyw­nej (2010 – 2013)
 • Fote­lik samo­cho­do­wy zwięk­sza­ją­cy bez­pie­czeń­stwo dziec­ka prze­wo­żo­ne­go w pojeź­dzie, w cza­sie zde­rze­nia bocz­ne­go (2012 – 2015)
 • Kom­plek­so­wy sys­tem wspar­cia mobil­no­ści osób nie­peł­no­spraw­nych w opar­ciu o Auto Mobi­li­ty Cen­trum (AMC-2) (2013 – 2015)
 • Opra­co­wa­nie i kom­plek­so­wa oce­na bio­de­gra­do­wal­ne­go i ela­stycz­ne­go sten­tu wewnątrz­na­czy­nio­we­go roz­prę­ża­ne­go na balo­nie opar­te­go na cien­kich przę­słach o wyso­kiej wytrzy­ma­ło­ści (2015 – 2018)
 • Small Wind Tur­bi­ne Opti­mi­zed for Low Spe­ed Con­di­tions (2013 – 2016)
 
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Poli­tech­ni­ka Poznań­ska,
 • Roma Sp. z o.o.
 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Moto­ry­za­cji
 • IDAP Tech­no­lo­gy
 • Insty­tut Trans­por­tu Samo­cho­do­we­go
 • Insty­tut Odlew­nic­twa
 • AMZ BIS Sp. z.o.o
 • Ame­ri­can Heart of Poland SA
 • Bal­ton Sp. z o.o.
 • Poli­tech­ni­ka Ślą­ska
 • Cen­trum Mate­ria­łów Poli­me­ro­wych i Węglo­wych PAN
 • Ślą­skie Cen­trum Cho­rób Ser­ca
 • Inno­va­tions for Heart and Ves­sels Sp. z o.o.
 • Poli­tech­ni­ka Łódz­ka
 • Uni­ver­si­ty of Agder (Nor­way)
Osoba kontaktowa
 • dr hab. inż., prof. WAT Jerzy Mała­chow­ski

Zakres badań/obszary badawcze

Labo­ra­to­rium wytrzy­ma­ło­ści mate­ria­łów i kon­struk­cji mie­ści się w budyn­ku 34A. Tu znaj­du­je się sala labo­ra­to­ryj­na, w któ­rej w ramach przed­mio­tu Wytrzy­ma­łość Mate­ria­łów przy­szli inży­nie­ro­wie zapo­zna­ją się z pod­sta­wo­wy­mi bada­nia­mi mate­ria­łów, m.in. z pró­ba­mi ści­ska­nia i roz­cią­ga­nia meta­li, wyzna­cza­niem naprę­żeń meto­dą elek­tro­re­zy­stan­cyj­ną, czy pod­sta­wa­mi ela­sto­op­ty­ki.

Pra­cow­nia zosta­ła wypo­sa­żo­ne w sprzęt naj­wyż­szej kla­sy, słu­żą­cy do badań wytrzy­ma­ło­ścio­wych.

Do naj­cen­niej­szych urzą­dzeń w Labo­ra­to­rium WMiK nale­żą:

 • uni­wer­sal­na maszy­na wytrzy­ma­ło­ścio­wa INSTRON 8802 300 kW
 • uni­wer­sal­na maszy­na wytrzy­ma­ło­ścio­wa SATEC 1200 kN
 • Fre­zar­ka CNC typ BFN 1050 – sys­tem ste­ro­wa­nia z dyna­micz­ną ana­li­zą wek­to­rów (High Spe­ed Machi­ning)
 • Tokar­ka CNC z ser­wo­na­pę­dem ste­ro­wa­nym cyfro­wo
 • Kame­ra ter­mo­wi­zyj­na Sc6000 o para­me­trach:
 • Ska­ner mikro­struk­tu­ry (mikrograf)o para­me­trach:
 • Mostek ten­so­me­trycz­ny ESAM TRAVELLER PLUS:
 • Ultra­szyb­kie Kame­ry V12 fir­my Vision Rese­arch:
 • Naręcz­ny lase­ro­wy ska­ner EXASCAN:
 • Młot uda­ro­wy wła­snej kon­struk­cji o ener­gii ude­rze­nia do 18 kNm.

Labo­ra­to­rium Wytrzy­ma­ło­ści Mate­ria­łów i Kon­struk­cji  posia­da nie­zbęd­ny sprzęt i wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę do pro­wa­dze­nia  nastę­pu­ją­cych badań:

 • wyzna­cza­nie wła­ści­wo­ści  wytrzy­ma­ło­ścio­wych mate­ria­łów i pane­li z kom­po­zy­tów ela­sto­me­ro­wych,  pane­li kom­po­zy­to­wych, osłon bali­stycz­nych, hamul­ców, ele­men­tów kon­struk­cyj­nych wago­nu, pane­li ener­go­chłon­nych,  mate­ria­łów ela­stycz­nych o wyso­kiej wytrzy­ma­ło­ści, infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej, ,
 • bada­nia poli­go­no­we pane­li i osłon ochron­nych, modu­łów mostów pon­to­no­wych,  pan­ce­rzy prę­to­wych, sys­te­mu obro­ny aktyw­nej i ochro­ny pasyw­nej ,  arma­to­hau­bi­cy,  inte­li­gent­ne­go anty­po­ci­sku
 • bada­nia wali­da­cyj­ne i wery­fi­ka­cyj­ne mode­li nume­rycz­nych, prze­kryć kom­po­zy­to­wych,  mięk­kich mate­ria­łów bali­stycz­nych i cera­mi­ki
 • bada­nia na nożo- i szpi­kulk­co­od­por­ność wkła­dów ochron­nych,
 • bada­nia bali­stycz­ne wkła­dów ochron­nych,
 • wyzna­cza­nie wła­ści­wo­ści wytrzy­ma­ło­ścio­wych ela­sto­me­rów magne­to­re­olo­gicz­nych,
 • bada­nia wali­da­cyj­ne drgań gło­wi­cy wibra­cyj­nej z podusz­ka­mi z ela­sto­me­ru magne­to­re­olo­gicz­ne­go
 • Bada­nia wytrzy­ma­ło­ścio­we ele­men­tów ste­ro­wa­nia hybry­do­wych loko­mo­tyw manew­ro­wych
 • bada­nia wytrzy­ma­ło­ścio­we mate­ria­łów fote­li­ka,
 • bada­nia wytrzy­ma­ło­ścio­we kon­struk­cji fote­li­ka
 • wyzna­cza­nie wła­ści­wo­ści  wytrzy­ma­ło­ścio­wych mięk­kich i twar­dych mate­ria­łów bali­stycz­nych,
 • bada­nia bali­stycz­ne wkła­dów ochron­nych,
 • Bada­nia wytrzy­ma­ło­ścio­we mate­ria­łów i ele­men­tów plat­for­my pły­wa­ją­cej
 • Bada­nia wytrzy­ma­ło­ścio­we mate­ria­łów kom­po­zy­to­wych  przę­seł mostów dla pie­szych
 • bada­nia na nożo- i szpi­kulk­co­od­por­ność wkła­dów ochron­nych,
 • bada­nia na igło­od­por­ność wkła­dów ochron­nych,
 • bada­nia na uda­ro­od­por­ność wkła­dów ochron­nych,
 • bada­nia wytrzy­ma­ło­ścio­we ele­men­tów połą­czeń nito­wych,
 • bada­nia wali­da­cyj­ne połą­czeń nito­wych
 • Bada­nia wytrzy­ma­ło­ścio­we tka­nin aukse­tycz­nych,
 • bada­nia defor­ma­cji naczyń krwio­no­śnych obcią­żo­nych ciśnie­niem,
 • bada­nia wytrzy­ma­ło­ścio­we poli­me­ru bio­de­gra­do­wal­ne­go na sten­ty wewnątrz­na­czy­nio­we
 
Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Kom­po­zy­ty ela­sto­me­ro­we do ochro­ny obiek­tów i ele­men­tów infra­struk­tu­ry przed skut­ka­mi dzia­ła­nia ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych
 • Pane­le kom­po­zy­to­we do ochro­ny pojaz­dów przed skut­ka­mi dzia­ła­nia pro­wi­zo­rycz­nych ładun­ków wybu­cho­wych
 • Inter­me­ta­licz­ne, hete­ro­ge­nicz­ne osło­ny bali­stycz­ne wozów bojo­wych, mode­lo­wa­ne nume­rycz­nie na eta­pie pro­jek­to­wa­nia
 • Opra­co­wa­nie hamul­ców do pojaz­dów opan­ce­rzo­nych z wyko­rzy­sta­niem kom­po­zy­tów o dużej ener­go­chłon­no­ści i sku­tecz­no­ści hamo­wa­nia
 • Inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia kole­jo­we­go trans­por­tu samo­cho­dów cię­ża­ro­wych typu TIR
 • Pod­wyż­sze­nie odpor­no­ści na wybuch miny lub impro­wi­zo­wa­ne­go ładun­ku wybu­cho­we­go dna pojaz­du ban­ko­wo­zu
 • Opra­co­wa­nie modu­łów i mate­ria­łów ela­stycz­nych o wyso­kiej wytrzy­ma­ło­ści i odpor­no­ści bali­stycz­nej w zasto­so­wa­niu na mosty prze­pra­wo­we
 • Sys­tem ochro­ny bier­nej pojaz­dów opan­ce­rzo­nych przed poci­ska­mi kumu­la­cyj­ny­mi
 • Sys­tem obro­ny aktyw­nej do ochro­ny obiek­tów mobil­nych przed poci­ska­mi z gło­wi­ca­mi kumu­la­cyj­ny­mi
 • Rodzi­na modu­ło­wych koło­wych pojaz­dów opan­ce­rzo­nych do roz­po­zna­nia i roz­mi­no­wa­nia dróg
 • Bez­pie­czeń­stwo infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej poprzez sys­tem ochro­ny pasyw­nej
 • Opra­co­wa­nie meto­do­lo­gii mode­lo­wa­nia, symu­la­cji i obli­czeń pro­jek­to­wych kom­po­zy­to­wych prze­kryć obiek­tów inży­nie­ryj­nych.
 • Dywi­zjo­no­wy moduł ognio­wy 155 mm arma­to­hau­bic samo­bież­nych
 • Sys­tem kon­tro­lo­wa­nia dys­sy­pa­cji ener­gii w dro­go­wych osło­nach ener­go­chłon­nych
 • Nowo­cze­sna, trud­no­pal­na i ergo­no­micz­na kami­zel­ka bali­stycz­na skry­te­go nosze­nia
 • Zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej sprzę­żo­nych ukła­dów mecha­nicz­nych przez zasto­so­wa­nie magne­to­re­olo­gicz­nych ela­sto­me­rów
 • Typo­sze­reg hybry­do­wych loko­mo­tyw manew­ro­wych z kon­fi­gu­ro­wa­nym modu­ło­wym sys­te­mem zasi­la­nia
 • Fote­lik samo­cho­do­wy zwięk­sza­ją­cy bez­pie­czeń­stwo dziec­ka prze­wo­żo­ne­go w pojeź­dzie, w cza­sie zde­rze­nia bocz­ne­go
 • Wypra­co­wa­nie nowo­cze­snej, trud­no­pal­nej kami­zel­ki z kom­po­zy­tów włók­ni­stych i poli­ety­le­no­wych z zasto­so­wa­niem peł­nych 3D płyt twar­dych z uwzględ­nie­niem ochro­ny przed nowo­cze­sny­mi poci­ska­mi pola wal­ki
 • Zasto­so­wa­nie nakła­dek ener­go­chłon­nych na pro­wad­ni­ce barier dro­go­wych na łukach dróg
 • Mobil­na ewa­ku­acyj­na plat­for­ma pły­wa­ją­ca z funk­cja­mi sta­no­wi­ska badaw­cze­go
 • Opra­co­wa­nie kom­po­zy­to­wych przę­seł mostów dla pie­szych do zasto­so­wa­nia nad dro­ga­mi GP
 • Zaawan­so­wa­na kami­zel­ka do ochro­ny indy­wi­du­al­nej
 • Sys­tem zmniej­sza­ją­cy obcią­że­nia dyna­micz­nie dzia­ła­ją­ce na cia­ło dziec­ka prze­wo­żo­ne­go w pojeź­dzie w cza­sie wypad­ku dro­go­we­go
 • Impro­ve­ment of loan trans­fer in mecha­ni­cal­ly faste­ned joints of com­po­si­te panels
 • Popra­wa bez­pie­czeń­stwa i ochro­na żoł­nie­rzy na misjach poprzez dzia­ła­nie w obsza­rach woj­sko­wo-medycz­nym i tech­nicz­nym
 • Inte­li­gent­ny anty­po­cisk do zwal­cza­nia poci­sków prze­ciw­pan­cer­nych
 • Wóz wspar­cia bez­po­śred­nie­go
 • Opra­co­wa­nie Koło­wej Plat­for­my Wyso­kiej Mobil­no­ści dla zasto­so­wań spe­cjal­nych
 • Nowy bojo­wy, pły­wa­ją­cy wóz pie­cho­ty
 • Nowo­cze­sne tech­no­lo­gie nano­kom­po­zy­to­wych, reflek­syj­nych warstw mate­ria­łów stra­żac­kich ubrań ochron­nych
 • Opra­co­wa­nie i kom­plek­so­wa oce­na bio­de­gra­do­wal­ne­go i ela­stycz­ne­go sten­tu wewnątrz­na­czy­nio­we­go roz­prę­ża­ne­go na balo­nie opar­te­go na cien­kich przę­słach o wyso­kiej wytrzy­ma­ło­ści
 
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Insty­tut Trans­po­ru Samo­cho­do­we­go,
 • Insty­tut Lot­nic­twa,
 • AMZ-Kut­no Sp. z o.o.
 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Moto­ry­za­cji,
 • AMZ-Kut­no sp.z.o.o,
 • Insty­tut Trans­por­tu Samo­cho­do­we­go,
 • Woj­sko­we Zakła­dy Inży­nie­ryj­ne SA,
 • Insty­tut Tech­no­lo­gii Bez­pie­czeń­stwa MORATEX
 • Poli­tech­ni­ka Poznań­ska; Wydział Budow­nic­twa i Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska,
 • Roma sp. z o.o.,
 • Huta Sta­lo­wa Wola SA
 • WB Elec­tro­nics SA
 • Insty­tut Badaw­czy Dróg i Mostów,
 • Inter­me­tal Sp. z o.o.
 • Cen­tral­ny Insty­tut Ochro­ny Pra­cy – Pań­stwo­wy
 • Insty­tut Badaw­czy, Insty­tut Inży­nie­rii Mate­ria­łów Poli­me­ro­wych i Barw­ni­ków,
 • Przed­się­bior­stwo Sprzę­tu Ochron­ne­go „MASKPOL” S. A.,
 • Woj­sko­wy Insty­tut Tech­nicz­ny Uzbro­je­nia
 • HYDROMEGA Sp. z o. o.,
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska; Wydział Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej
 • Vis­Sys­tems sp. z o.o.,
 • RAMATTI SA,
 • Wyż­sza Szko­ła Poli­cji w Szczyt­nie
 • Poli­tech­ni­ka Gdań­ska;
 • Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Śro­do­wi­ska,
 • Poli­tech­ni­ka Ślą­ska; Wydział Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej,
 • Woj­sko­wy Insty­tut Tech­ni­ki Pan­cer­nej i Samo­cho­do­wej
 • Ośro­dek Badaw­czo-Roz­wo­jo­wy Urzą­dzeń Mecha­nicz­nych „OBRUM” sp. z o.o.,
 • BUMAR Elek­tro­ni­ka SA Sp. z o. o. (Pol­ski Hol­ding Obron­ny),
 • SZCZĘŚNIAK Pojaz­dy Spe­cjal­ne Sp. z o.o.,
 • ROSOMAK S.A.,
 • Ame­ri­can Heart of Poland SA,
 • Bal­ton Sp. z o.o.,
 • Cen­trum Mate­ria­łów Poli­me­ro­wych i Węglo­wych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk,
 • INNOVATIONS FOR HEART AND VESSELS Sp. z o. o.,
 • Poli­tech­ni­ka Ślą­ska,  Ślą­skie Cen­trum Cho­rób Ser­ca,
 
Osoba kontaktowa
 • dr inż. Roman Gie­le­ta
 • dr inż. Paweł Bogusz