Wydział Logistyki

Zakres badań/obszary badawcze

Dydak­ty­ka
Obszar zain­te­re­so­wa­nia – kształ­ce­nie logi­stycz­ne stu­den­tów obej­mu­ją­ce pro­ble­ma­ty­kę zarzą­dza­nia pro­ce­sa­mi zaopa­trze­nia, pro­duk­cji i i dys­try­bu­cji z uwzględ­nie­niem trans­por­tu i gospo­dar­ki maga­zy­no­wej.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
  • PC GUARD Graf­fi­ti
  • SOFTWARE SOLUTIONS

 

Osoba kontaktowa
  • mgr inż. Anna Boruc­ka
  • por mgr inż. Mał­go­rza­ta Grze­lak

 

Uwagi

Stan aktu­al­ny

Zakres badań/obszary badawcze

Dydak­ty­ka – kształ­ce­nie pod­cho­rą­żych i dosko­na­le­nie ofi­ce­rów w obsza­rze sys­te­mu zabez­pie­cze­nia logi­stycz­ne­go jed­no­stek woj­sko­wych w pod­sys­te­mach: kie­ro­wa­nia, mate­ria­ło­wym, tech­nicz­nym, trans­por­tu i ruchu wojsk i infra­struk­tu­ry woj­sko­wej w cza­sie poko­ju i woj­ny oraz misji Pol­skich Kon­tyn­gen­tów Woj­sko­wych poza gra­ni­ca­mi kra­ju.

 

Osoba kontaktowa
  • dr inż. Jaro­sław Siecz­ka

Zakres badań/obszary badawcze

Pro­ce­sy maga­zy­no­we- iden­ty­fi­ka­cja i bada­nie prze­pły­wów towa­rów, tech­ni­ki skła­do­wa­nia i kom­ple­ta­cji zapa­sów wraz z nowo­cze­snym opro­gra­mo­wa­niem i tech­ni­ka­mi maga­zy­no­wa­nia, iden­ty­fi­ka­cji i bada­nia jako­ści kodów kre­sko­wych, radio­wej iden­ty­fi­ka­cji danych, moni­to­ro­wa­nia prze­sy­łek od nadaw­cy do odbior­cy to nie tyl­ko sfe­ra dydak­ty­ki, ale rów­nież pod­sta­wa do podej­mo­wa­nia przez stu­den­tów i słu­cha­czy cie­ka­wych i ambit­nych tema­tów badaw­czych z obsza­ru zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii maga­zy­no­wych sto­so­wa­nych w gospo­dar­ce i SZ RP.

 

Uwagi

Stan doce­lo­wy

2017 – 2018

Utwo­rze­nie Cen­trum Logi­sty­ki Sto­so­wa­nej poprzez wybu­do­wa­nie obiek­tu maga­zy­no­we­go (w tym kil­ku labo­ra­to­riów) po uję­ciu w „Pla­nie inwe­sty­cji budow­la­nych WAT na 2016 – 2018”

Zakres badań/obszary badawcze

Obszar badań – zarzą­dza­nie jako­ścią i nor­ma­li­za­cja wyro­bów obron­nych oraz opra­co­wy­wa­nie doku­men­tów w opar­ciu o biblio­te­kę Pol­skich Norm i Norm Obron­nych.

Zakres badań/obszary badawcze

Zakres badań– roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów tak­tycz­no-ope­ra­cyj­nych do wypra­co­wa­nia decy­zji dowód­cy i zabez­pie­cze­nia jej przez orga­ny logi­stycz­ne z uwzględ­nie­niem pro­gra­mów symu­la­cyj­no-wizu­ali­za­cyj­nych.