Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Katedra Budownictwa

 

Zakres badań/obszary badawcze

Bada­nia zacho­wa­nia ele­men­tów kon­struk­cyj­nych budyn­ków i budow­li pod­da­nych dzia­ła­niu ude­rze­nia i wybu­chu (oddzia­ły­wa­nia zewnętrz­ne­go i wewnętrz­ne­go), w tym:

 • bada­nie zja­wisk zwią­za­nych z efek­tem wstrzą­su schro­nów (ana­li­za zja­wisk dyna­micz­nych w obiek­tach pod­da­nych dzia­ła­niu fali ude­rze­nio­wej),
 • ana­li­za inte­rak­cji dyna­micz­nej kon­struk­cji budow­la­nych z grun­tem sta­no­wią­cych pod­sta­wę racjo­nal­ne­go kształ­to­wa­nia kon­struk­cji obiek­tów budow­nic­twa spe­cjal­ne­go (w tym obiek­tów schro­no­wych), pro­jek­to­wa­nia ich ele­men­tów (w tym: gro­dzi, drzwi schro­no­wych ochron­nych i her­me­tycz­nych, zawo­rów prze­ciw­wy­bu­cho­wych) oraz insta­la­cji wewnętrz­nych.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Opra­co­wa­nie pro­to­ty­pu auto­ma­tycz­ne­go zawo­ru prze­ciw­wy­bu­cho­we­go nowej gene­ra­cji.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • HSW Sta­lo­wa Wola
 • Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT
 • Insty­tut Tech­ni­ki Lot­ni­czej WML WAT

 

Osoba kontaktowa
 • Kie­row­nik Kate­dry

Zakres badań/obszary badawcze

Mode­lo­wa­nie zacho­wa­nia mate­ria­łów i kon­struk­cji budow­la­nych, w tym:

 • mode­lo­wa­nie kon­sty­tu­tyw­ne mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych w zakre­sie nie­li­nio­wo­ści fizycz­nej,
 • zasto­so­wa­nie meto­dy nume­rycz­nej symu­la­cji pro­ce­sów dyna­micz­ne­go odkształ­ca­nia kom­po­zy­cji mate­ria­ło­wych i struk­tu­ral­nych,
 • ana­li­zy wytę­że­nia ele­men­tów i kon­struk­cji żel­be­to­wych, zasto­so­wa­nie meto­dy nume­rycz­nej ana­li­zy zacho­wa­nia się kon­struk­cji budyn­ków i budow­li obcią­żo­nych wybu­cho­wo.
Osoba kontaktowa
 • Kie­row­nik Kate­dry

Zakres badań/obszary badawcze

Bada­nia ele­men­tów żel­be­to­wych wzmoc­nio­nych lami­na­ta­mi obcią­żo­nych wybu­cho­wo oraz ana­li­za i wdro­że­nie tech­no­lo­gii wzmac­nia­nia budyn­ków na wypa­dek ata­ku ter­ro­ry­stycz­ne­go.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Nowa tech­no­lo­gia wzmac­nia­nia budyn­ków na wypa­dek ata­ku ter­ro­ry­stycz­ne­go

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Mosto­stal War­sza­wa

 

Osoba kontaktowa
 • Kie­row­nik Kate­dry
 • Prof. dr hab. inż. Adam Sto­lar­ski

Zakres badań/obszary badawcze

Bada­nia mikro­kli­ma­tu wewnętrz­ne­go pomiesz­czeń oraz dia­gno­sty­ka prze­gród budyn­ku pod kątem jako­ści ciepl­nej wyko­na­nia.

 • pomiar wil­got­no­ści, tem­pe­ra­tu­ry, pręd­ko­ści prze­pły­wu powie­trza w celu okre­śle­nia war­to­ści nor­mo­wych para­me­trów kom­for­tu wewnętrz­ne­go PMV i PPD,
 • dia­gno­sty­ka ter­mo­wi­zyj­na umiej­sco­wie­nia i inten­syw­no­ści most­ków ciepl­nych w ścia­nach budyn­ków,
 • wie­lo­punk­to­wy jed­no­cze­sny pomiar tem­pe­ra­tu­ry i wil­got­no­ści w celu badań dyna­mi­ki zmian para­me­trów ter­micz­nych budyn­ku w cza­sie, dia­gno­sty­ka wen­ty­la­cji w budyn­ku poprzez pomiar stru­mie­nia powie­trza w kana­łach wen­ty­la­cji.

 

Osoba kontaktowa
 • Kie­row­nik Kate­dry

 

Laboratorium Geodezji

 

Zakres badań/obszary badawcze

Zespół zakła­du tele­de­tek­cji i foto­gra­me­trii pro­wa­dzi pra­ce badaw­czo – roz­wo­jo­we doty­czą­ce sze­ro­ko poję­tej foto­gra­me­trii oraz tele­de­tek­cji. Obec­ny zakres prac zespo­łu foto­gra­me­trii zwią­za­ny jest z opra­co­wa­niem meto­dy­ki reali­za­cji opra­co­wań foto­gra­me­trycz­nych z niskie­go puła­pu. Na potrze­by prac badaw­czych w 2013 roku zaku­pio­no bez­za­ło­go­we stat­ki lata­ją­ce Trim­ble UX-5 i Fly­eye wraz z zesta­wem kamer pra­cu­ją­cych w zakre­sie widzial­nym oraz bli­skiej pod­czer­wie­ni oraz pod­czer­wie­ni ter­mal­nej. Pro­wa­dzo­ne bada­nia w zakre­sie nalo­tów nisko­pu­ła­po­wych doty­czy­ły :

zapro­jek­to­wa­nia i wyko­na­nia zna­ków sygna­li­za­cyj­nych polo­wej osno­wy foto­gra­me­trycz­nej;

 • opra­co­wa­nia meto­dy­ki wyko­ny­wa­nia misji foto­lot­ni­czej na puła­pie od 75 do 650 m;
 • opra­co­wa­nia meto­dy­ki oce­ny i popra­wy jako­ści radio­me­trycz­nej obra­zów z niskie­go puła­pu;
 • opra­co­wa­nia meto­dy­ki aero­trian­gu­la­cji obra­zów pozy­ska­nych z niskie­go puła­pu dla dużych blo­ków foto­gra­me­trycz­nych;
 • opra­co­wa­nia meto­dy­ki gene­ro­wa­nia „chwi­lo­wych” nume­rycz­nych mode­li tere­nu na potrze­by moni­to­rin­gu sta­nu wałów prze­ciw­po­wo­dzio­wych oraz moni­to­rin­gu tere­nów zale­wo­wych w zakre­sie bli­skiej pod­czer­wie­ni;

Ponad­to w ramach prac badaw­czych reali­zo­wa­ne są rów­nież opra­co­wa­nia z zakre­su foto­gra­me­trii sate­li­tar­nej oraz lot­ni­czej uwzględ­nia­ją­ce gene­ro­wa­nie Nume­rycz­nych Mode­li Tere­nu oraz orto­fo­to­map a tak­że pra­ce doty­czą­ce fil­tra­cji, kla­sy­fi­ka­cji oraz ana­liz topo­gra­ficz­nych zobra­zo­wań lot­ni­czych i sate­li­tar­nych.

Pozo­sta­łe pra­ce badaw­cze zwią­za­ne są z naziem­nym ska­nin­giem lase­ro­wym oraz foto­gra­me­trią bli­skie­go zasię­gu. W labo­ra­to­rium foto­gra­me­trii zlo­ka­li­zo­wa­ne jest sta­no­wi­sko ska­nin­gu lase­ro­we­go w skład, któ­re­go wcho­dzą dwa ska­ne­ry lase­ro­we:

 • Impul­so­wy ska­ner lase­ro­wy Leica Scan­Sta­tion 2
 • Fazo­wy ska­ner lase­ro­wy Faro Focus 3D

Za ich pomo­cą pozy­ski­wa­ne są zbio­ry danych okre­śla­ne mia­nem chmur punk­tów. Na ich pod­sta­wie pro­wa­dzi się bada­nia doty­czą­ce:

 • opra­co­wa­nia meto­dy­ki mode­lo­wa­nia 3D obiek­tów archi­tek­to­nicz­nych i inży­nie­ryj­nych, mode­li miast itp.;
 • prze­twa­rza­nia danych z Naziem­ne­go Ska­nin­gu Lase­ro­we­go: reje­stra­cji danych, wyko­ny­wa­nia pomia­rów, prze­kroi, mode­lo­wa­nia rzeź­by tere­nu, opra­co­wy­wa­nia trój­wy­mia­ro­wych mode­li obiek­tów (archi­tek­to­nicz­nych – budow­le zabyt­ko­we, kościo­ły, rzeź­by etc. oraz inży­nie­ryj­nych takich jak: dro­gi, mosty, tune­le, wia­duk­ty, itp.);
 • prze­pro­wa­dza­nia badań doty­czą­cych Naziem­ne­go Ska­nin­gu Lase­ro­we­go – testy zwią­za­ne z bada­niem inten­syw­no­ści odbi­cia wiąz­ki z NSL;
 • opra­co­wa­nia meto­dy­ki wyko­rzy­sta­nia NSL do bada­nia prze­miesz­czeń i odkształ­ceń budow­li inży­nie­ryj­nych;

W labo­ra­to­rium zlo­ka­li­zo­wa­ne jest rów­nież sta­no­wi­sko Foto­gra­me­trii bli­skie­go zasię­gu, któ­re wypo­sa­żo­ne jest w dwie wyso­ko­roz­dziel­cze kame­ry cyfro­we:

 • Kame­ra cyfro­wa Nikon D800
 • Kame­ra cyfro­wa Kodak DCS Pro 14n

Za ich pomo­cą pozy­ski­wa­ne są wyso­ko­roz­dziel­cze obra­zy cyfro­we obiek­tów naziem­nych np. ele­wa­cji budyn­ków.

Obec­nie kame­ry te wyko­rzy­sty­wa­ne są do pozy­ska­nia danych obra­zo­wych na potrze­by opra­co­wa­nia meto­dy­ki reali­za­cji opra­co­wań foto­gra­me­trycz­nych z wyko­rzy­sta­niem tech­ni­ki wideo.

Ponad­to pra­co­wa­nia wypo­sa­żo­na jest w

 • 20 sta­cji foto­gra­me­trycz­nych DELL OPTIPLEX 9020 wraz z opro­gra­mo­wa­niem foto­gra­me­trycz­nym. Sta­cje wyko­rzy­sty­wa­ne są głów­nie na zaję­ciach dydak­tycz­nych.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBS3/B9/39/2015 pt. „Opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii pre­cy­zyj­ne­go pomia­ru sta­nu pier­wot­ne­go gra­nic kata­stral­nych z wyko­rzy­sta­niem archi­wal­nych zdjęć lot­ni­czych oraz metod foto­gra­me­trii cyfro­wej”
 • PBS1/B9/8/2012, Inno­wa­cyj­ny sys­tem tele­de­tek­cyj­ne­go moni­to­rin­gu zanie­czysz­czeń rzek, wód stref przy­brzeż­nych i na obsza­rach powo­dzio­wych, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, 2012 – 2015.
 • Grant Nr N520 008 /31/153Opracowanie meto­dy­ki wyko­na­nia orto­fo­to z wyko­rzy­sta­niem naziem­nej kame­ry cyfro­wej z obiek­ty­wem „rybie oko”; reali­zo­wa­ny w latach 2006 – 2008.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Geo­tro­nics Pol­ska Sp. z o.o.
 • VFR Poland Sp. z o.o.
 • Fly­tro­nic Sp. z o.o.
 • Geo­sys­tems Pol­ska Sp. z o.o.
 • Leica Geo­sys­tems

 

Osoba kontaktowa
 • Damian Wierz­bic­ki, damian.​wierzbicki@​wat.​edu.​pl, tel. 261 – 83-92 – 91 lub 506 – 928-945

Zakres badań/obszary badawcze

Apa­ra­tu­ra i zakres badań:

Pra­cow­nia wypo­sa­żo­na jest w:

 • sta­no­wi­sko pozy­ski­wa­nia i prze­twa­rza­nia wid­mo­wych cha­rak­te­ry­styk odbi­cio­wych zbu­do­wa­ne­go w opar­ciu o spec­tro­ra­dio­me­try ASD Field­Spec OS oraz ASD Fieldspec4 Wide-Res. Pozwa­la ono na pomiar wid­mo­wych cha­rak­te­ry­styk spek­tral­nych w zakre­sie od 350 do 2500 nm. Wyni­ki pomia­rów są zapi­sy­wa­ne na kom­pu­te­ro­wych nośni­kach danych.
 • Sys­tem Cyfro­wej Reje­stra­cji Obra­zów Hiper­spek­tral­nych (SCROH) bazu­ją­cy na mono­chro­ma­tycz­nej kame­rze video oraz zesta­wie dwóch fil­trów prze­stra­jal­nych opto­elek­tro­nicz­nie. Sys­tem ten pozwa­la na reje­stra­cję pro­mie­nio­wa­nie elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go w zakre­sie 400 – 1100nm w pasmach o sze­ro­ko­ści 10nm. Pozy­ska­ne zobra­zo­wa­nia pozwa­la­ją na szcze­gó­ło­wą ana­li­zę wła­ści­wo­ści spek­tral­nych obiek­tów znaj­du­ją­cych się na obra­zo­wa­nej sce­nie. Odpo­wied­nio prze­two­rzo­ne zobra­zo­wa­nia pozwa­la­ją na gene­ro­wa­nie krzy­wych cha­rak­te­ry­stycz­nych bada­nych obiek­tów meto­dą zdal­ną.
 • Sta­no­wi­sko do pozy­ski­wa­nia spek­tral­nych cha­rak­te­ry­styk odbi­cio­wych wody pozwa­la na pozy­ski­wa­nie powta­rzal­nych wyni­ków poprzez zasto­so­wa­nie odpo­wied­nio zapro­jek­to­wa­nej i skon­stru­owa­nej ramy. Na ramie tej mon­to­wa­ne jest oświe­tle­nie (ASD Illu­mi­na­tor Lamps) oraz sen­so­ry obra­zu­ją­ce (SWIR Xeva oraz hiper­spek­tral­ne Headwall) oraz nie­obra­zu­ją­ce (ASD Field­Spec. Jest to sta­no­wi­sko prze­zna­czo­ne głow­nie do badań nauko­wych pro­wa­dzo­nych w Zakła­dzie Tele­de­tek­cji i Foto­gra­me­trii oraz dydak­tycz­nych, w ramach prac nauko­wych i dyplo­mo­wych.
 • Bez­za­ło­go­we plat­for­my lata­ją­ce – trzy plat­for­my wir­ni­ko­we róż­ne­go udźwi­gu

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • 2008 – 2009 – N526 0019 33, MNiSW, „Opra­co­wa­nie meto­dy oce­ny para­me­trów lotu na pod­sta­wie geo­me­trycz­nych pomia­rów obra­zów pozy­ska­nych ze ska­ne­ra typu whi­sk­bro­om” , kie­row­nik pra­cy: dr inż. Piotr Wal­czy­kow­ski
 • 2008 – 2010 – N526 0055 34, MNiSW, „Sys­tem pozy­ski­wa­nia hiper­spek­tral­nej infor­ma­cji obra­zo­wej w zakre­sie bli­skiej pod­czer­wie­ni dla celów roz­po­zna­nia woj­sko­we­go”, kie­row­nik pra­cy: dr inż. Janusz Jasiń­ski
 • 2012 – 2015 – PBS1/B9/8/2012, NCBiR „IRAMSWATER – Inno­wa­cyj­ny sys­tem tele­de­tek­cyj­ne­go moni­to­rin­gu zanie­czysz­czeń rzek, wód stref przy­brzeż­nych i na obsza­rach powo­dzio­wych”, kie­row­nik pra­cy: dr inż. Piotr Wal­czy­kow­ski
 • 2013 – 2015 – DNiSW/U/2/BN/2.6/2013/625, Bada­nie moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia optycz­nych sen­so­rów obra­zu­ją­cych znaj­du­ją­cych się na wypo­sa­że­niu SZ RP do reali­za­cji misji roz­po­znaw­czych, w tym zabez­pie­cza­ją­cych pro­ces tar­ge­tin­gu, kryp­to­nim TARGET, kie­row­nik pra­cy: dr inż. Piotr Wal­czy­kow­ski

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Labo­ra­to­rium Badaw­cze ZENIT
 • Esri Pol­ska Sp. z o.o.

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Aga­ta Orych, agata.​orych@​wat.​edu.​pl, tel. 261 – 83-92 – 69

Zakres badań/obszary badawcze

Apa­ra­tu­ra i zakres badań:

Pra­cow­nia obej­mu­je dwa sta­no­wi­ska badaw­cze.

 • sta­no­wi­sko badaw­cze do odbio­ru i prze­twa­rza­nia zdjęć sate­li­tar­nych, w któ­re­go skład wcho­dzi sta­cja odbio­ru i kon­wer­sji cyfro­wych danych sate­li­tar­nych ze sta­cjo­nar­nym sys­te­mem ante­no­wym prze­zna­czo­nym do bez­po­śred­nie­go odbio­ru danych z sate­li­ty MSG-3. Opro­gra­mo­wa­nie sta­cji robo­czej sta­no­wi­ska badaw­cze­go zapew­nia odbiór, reje­stra­cję i pod­sta­wo­we prze­twa­rza­nie danych sate­li­tar­nych z sate­li­ty MSG-3 oraz retrans­mi­to­wa­nych przez MSG-3 danych z sate­li­tów Meteosat7, GOES11, GOES13, MTSAT1R, MTSAT2 i GTS. Zobra­zo­wa­nia sate­li­tar­ne odbie­ra­ne w dwu­na­stu zakre­sach spek­tral­nych i prze­twa­rza­ne do posta­ci obra­zów róż­ni­co­wych oraz kom­po­zy­cji barw­nych umoż­li­wia­ją m.in. ana­li­zę struk­tur zachmu­rze­nia, nie­sta­bil­no­ści atmos­fe­rycz­nych, tem­pe­ra­tu­ry gór­nych warstw reje­stro­wa­nych obiek­tów (zachmu­rze­nia, wód, lądu), zawar­to­ści wody w środ­ko­wej i gór­nej czę­ści tro­pos­fe­ry. Dane sate­li­tar­ne gro­ma­dzo­ne są w archi­wum utwo­rzo­nym na macier­zach dys­ko­wych, co umoż­li­wia pro­wa­dze­nie ana­liz dyna­mi­ki atmos­fe­ry w dłuż­szych okre­sach obser­wa­cyj­nych.
 • sta­cjo­nar­ny auto­ma­tycz­ny sys­tem pomia­rów mete­oro­lo­gicz­nych Met­Net, mobil­na sta­cja pomia­rów mete­oro­lo­gicz­nych AGAT20, sta­no­wi­sko do ana­lo­go­wych pomia­rów mete­oro­lo­gicz­nych oraz sta­no­wi­sko do wyko­ny­wa­nia pomia­rów gra­dien­to­wych. W kil­ku miej­scach i na róż­nych wyso­ko­ściach wyko­ny­wa­ne są pomia­ry tem­pe­ra­tu­ry i wil­got­no­ści względ­nej powie­trza, ciśnie­nia atmos­fe­rycz­ne­go, pręd­ko­ści i kie­run­ku wia­tru oraz wyso­ko­ści opa­dów atmos­fe­rycz­nych. Reje­stro­wa­ne dane pomia­ro­we wyko­rzy­sty­wa­ne są do pro­wa­dze­nia syn­op­tycz­nych ana­liz sta­nu atmos­fe­ry oraz w ramach uczel­nia­ne­go biu­ra pogo­dy do zabez­pie­cze­nia mete­oro­lo­gicz­ne­go reali­zo­wa­ne­go przez stu­den­tów spe­cjal­no­ści mete­oro­lo­gia.

Spe­cja­li­stycz­na apa­ra­tu­ra badaw­cza:

Pra­cow­nia wypo­sa­żo­na jest w:

 • naziem­ną sta­cję do bez­po­śred­nie­go odbio­ru danych sate­li­tar­nych HRIT z sate­li­ty MSG-3, zestaw przy­rzą­dów do wyko­ny­wa­nia bez­po­śred­nich pomia­rów ele­men­tów mete­oro­lo­gicz­nych reali­zo­wa­nych w spe­cja­li­stycz­nym ogród­ku pomia­ro­wym oraz auto­ma­tycz­ny sys­tem pomia­rów mete­oro­lo­gicz­nych Met­Net. Do reali­za­cji zajęć poli­go­no­wych wyko­rzy­sty­wa­ny jest mobil­ny sys­tem pomia­ro­wy AGAT-20 wraz ze spe­cja­li­stycz­nym opro­gra­mo­wa­niem Met­Net.
 • cyfro­wy odbior­nik danych sate­li­tar­nych 2met! DSR II fir­my VCS Engi­ne­ering, do pozy­ski­wa­nia zobra­zo­wań z mete­oro­lo­gicz­nych sate­li­tów geo­sta­cjo­nar­nych (głów­nie z sate­li­tów Mete­osat Dru­giej Gene­ra­cji – MSG);
 • opro­gra­mo­wa­nie 2met!® fir­my VCS Engi­ne­ering, zapew­nia­ją­ce peł­ną kon­tro­lę odbio­ru zobra­zo­wań sate­li­tar­nych w for­ma­cie trans­mi­to­wa­nym przez sate­li­tę, archi­wi­zo­wa­nie ich w tej posta­ci oraz wyświe­tle­nie;
 • sta­cjo­nar­ny sys­tem pomia­ro­wy Met­Net z opro­gra­mo­wa­niem do pomia­ru pod­sta­wo­wych para­me­trów mete­oro­lo­gicz­nych (ciśnie­nie atmos­fe­rycz­ne, pręd­kość i kie­ru­nek wia­tru, tem­pe­ra­tu­ra powie­trza, wil­got­ność powie­trza);
 • mobil­ny sys­tem pomia­ro­wy AGAT-20 ze spe­cja­li­stycz­nym opro­gra­mo­wa­niem Met­Net, wyko­rzy­sty­wa­ny do pomia­ru pod­sta­wo­wych para­me­trów mete­oro­lo­gicz­nych (ciśnie­nie atmos­fe­rycz­ne, pręd­kość i kie­ru­nek wia­tru, tem­pe­ra­tu­ra powie­trza, wil­got­ność powie­trza);
 • 10 sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych: lap­to­py fir­my Dell z zesta­wem opro­gra­mo­wa­nia 2met!® fir­my VCS Engi­ne­ering: pro­ce­sor i5-2410M, pamięć 4 GB, HDD 500 GB, sys­tem ope­ra­cyj­ny Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal; moż­li­wość korzy­sta­nia z Inter­ne­tu;
 • zestaw przy­rzą­dów do wyko­ny­wa­nia bez­po­śred­nich pomia­rów para­me­trów mete­oro­lo­gicz­nych: ter­mo­me­try mini­mal­ne i mak­sy­mal­ne, ter­mo­me­try mete­oro­lo­gicz­ne zwy­kłe, psy­chro­metr Assman­na z wen­ty­la­to­rem mecha­nicz­nym i sprę­ży­no­wym, baro­me­try, desz­czo­mie­rze, higro­me­try wło­so­we, higro­gra­fy dobo­we;

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • 2008 – 2010 – N526 0055 34, MNiSW, „Sys­tem pozy­ski­wa­nia hiper­spek­tral­nej infor­ma­cji obra­zo­wej w zakre­sie bli­skiej pod­czer­wie­ni dla celów roz­po­zna­nia woj­sko­we­go”, kie­row­nik pra­cy: dr inż. Janusz Jasiń­ski
 • 2007 – 2010 [168/2007] – Nr O N306 0033 33, MNiSW, „Wyko­rzy­sta­nie danych nie­hy­dro­sta­tycz­nych mode­li mezo­ska­lo­wych w pro­ce­sie mete­oro­lo­gicz­ne­go zabez­pie­cze­nia dzia­łań lot­nic­twa woj­sko­we­go”, kie­row­nik pra­cy: prof. dr hab. inż. Ire­ne­usz Win­nic­ki

 

Osoba kontaktowa
 • mgr inż. Karo­li­na Kraw­czyk, tel. 261 83 98 27, karolina.​krawczyk@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze

Cen­trum Geo­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej funk­cjo­nu­je w struk­tu­rze WAT jako nie­za­leż­ny, inter­dy­scy­pli­nar­ny zespół od 2012 roku. Pro­wa­dzo­ne pra­ce badaw­cze doty­czą sze­ro­ko poję­tej geo­de­zji sate­li­tar­nej oraz dzie­dzin pokrew­nych takich jak geo­de­zja inży­nie­ryj­na, geo­fi­zy­ka, geo­dy­na­mi­ka czy mete­oro­lo­gia.

Trzo­nem dzia­łal­no­ści CGS jest Obser­wa­to­rium Sate­li­tar­ne, w któ­rym opra­co­wy­wa­ne są obser­wa­cje GNSS (Glo­bal Navi­ga­tion Satel­li­te Sys­tem) gro­ma­dzo­ne przez ponad 400 per­ma­nent­nych sta­cji roz­miesz­czo­nych w Pol­sce i kra­jach euro­pej­skich. Wyni­kiem obli­czeń są współ­rzęd­ne i pręd­ko­ści tych sta­cji (reali­za­cja sys­te­mu odnie­sie­nia dla obsza­ru całej Euro­py ETRS89), a tak­że para­me­try tro­pos­fe­rycz­ne mają­ce zasto­so­wa­nie w mete­oro­lo­gii i kli­ma­to­lo­gii. Od grud­nia 2009 roku pra­cow­ni­cy CGS są odpo­wie­dzial­ni za pro­wa­dze­nie jed­ne­go z Lokal­nych Cen­trów Ana­liz EPN (EUREF Per­ma­nent Network) prze­twa­rza­ją­ce­go w reżi­mie tygo­dnio­wym dane z ponad 100 sta­cji euro­pej­skich. Współ­pra­ca w ramach EUREF zosta­ła roz­sze­rzo­na w czerw­cu 2013 roku, kie­dy to zespół CGS prze­jął obo­wiąz­ki Cen­trum Łącze­nia Roz­wią­zań EPN (Ana­ly­sis Com­bi­na­tion Cen­tre). Obec­nie zespół nad­zo­ru­je i koor­dy­nu­je obli­cze­nia pro­wa­dzo­ne w ramach EPN, ana­li­zu­je roz­wią­za­nia poszcze­gól­nych Lokal­nych Cen­trów Ana­liz oraz łączy je w jed­no roz­wią­za­nie euro­pej­skie sta­no­wią­ce tym­cza­so­wą reali­za­cję ukła­du odnie­sie­nia w Euro­pie.

Od począt­ku funk­cjo­no­wa­nia zespół zaan­ga­żo­wa­ny jest w pra­cach mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­jek­tu EPOS (Euro­pe­an Pla­te Obse­rving Sys­tem), któ­ry ma zwięk­szyć inter­dy­scy­pli­nar­ność badań nauk o Zie­mi. Pro­jekt jest zatwier­dzo­ny przez ESFRI oraz uwzględ­nio­ny jest na Mapie Dro­go­wej ESFRI z grud­nia 2008 oraz Pol­skiej Mapie Dro­go­wej Infra­struk­tu­ry Badaw­czej z 2011 roku. W 2015 r. CGS dopro­wa­dził do pod­pi­sa­nia umo­wy kon­sor­cjum przez WAT w ramach w/w pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go na tere­nie Pol­ski (EPOS-PL) i jest odpo­wie­dzial­ny za inte­gra­cję infra­struk­tu­ry GNSS w Pol­sce. Poza inte­gra­cją już ist­nie­ją­cej infra­struk­tu­ry (geo­de­zyj­nej, sej­smicz­nej, labo­ra­to­ryj­nej, magne­tycz­nej, itp.) pla­no­wa­na jest tak­że budo­wa spe­cja­li­stycz­ne­go poli­go­nu pomia­ro­we­go zin­te­gro­wa­nych obser­wa­cji pro­ce­sów geo­dy­na­micz­nych (natu­ral­nych i antro­po­ge­nicz­nych) w Gór­no­ślą­skim Zagłę­biu Węglo­wym. W ramach badań geo­dy­na­micz­nych pro­wa­dzo­ne są tak­że ana­li­zy nad moż­li­wo­ścią wyko­rzy­sta­nia obser­wa­cji sate­li­tar­nych GNSS potwier­dza­ją­cych aktyw­ność neo­tek­to­nicz­ną na tere­nie Pol­ski (ogól­nie uzna­wa­nej za region sta­bil­ny tek­to­nicz­nie).

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Pro­jekt klu­czo­wy pn. Roz­bu­do­wa Obser­wa­to­rium Sate­li­tar­ne­go Cen­trum Geo­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej (Nr RPMA.01.01.00 – 14-004/15 – 00) reali­zo­wa­ny w ramach Dzia­ła­nia 1.1 Wzmoc­nie­nie sek­to­ra badaw­czo roz­wo­jo­we­go.
 • DOB/1/14, Con­duct a feasi­bi­li­ty stu­dy for the stra­te­gic pro­gram for secu­ri­ty and defen­se purposes„Satellite-based opto­elec­tro­nic Earth obse­rva­tion” and pro­ject pro­po­sal of that pro­gram.
 • 1595/B/T02/2011/40, Ana­ly­sis of coor­di­na­te dif­fe­ren­ces of sta­tions measu­red by SLR and GPS tech­ni­qu­es in the Glo­bal Geo­de­tic Obse­rving Sys­tem (GGOS) fra­me­work.
 • UMO-2013/09/N/ST10/03569, Relia­bi­li­ty and very­fi­ca­tion method deve­lop­ment of the GNSS stra­in rate cal­cu­la­tion in tec­to­ni­cal­ly sta­ble are­as.
 • 0960/R/T02/2010/10, Budo­wa modu­łów wspo­ma­ga­nia ser­wi­sów cza­su rze­czy­wi­ste­go sys­te­mu ASG-EUPOS.
 • UMO-2011/01/B/ST10/05384, Oce­na moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia krót­ko­cza­so­wych roz­wią­zań GPS do bada­nia rezy­du­al­nych zmian defor­ma­cyj­nych o cha­rak­te­rze dyna­micz­nym w czę­sto­tli­wo­ściach pły­wo­wych.
 • 2314/B/T02/2010/39, Oce­na moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia sie­ci ASG-EUPOS i EPN do stwo­rze­nia regio­nal­ne­go dwu­wy­mia­ro­we­go mode­lu defor­ma­cji powierzch­ni litos­fe­ry.
 • 1649/B/T00/2010/40, Zin­te­gro­wa­ny sys­tem moni­to­ro­wa­nia sta­nu sta­łych i tym­cza­so­wych prze­praw mosto­wych w aspek­cie ich degra­da­cji eks­plo­ata­cyj­nej i zda­rzeń destruk­cyj­nych.
 • 1596/B/T02/2011/40, Wyko­rzy­sta­nie nume­rycz­ne­go mode­lu tere­nu w roz­wią­za­niu nawi­ga­cyj­nym sys­te­mu GPS.
 • 1476/B/T02/2009/37, Osta­tecz­ne opra­co­wa­nie archi­wal­nych obser­wa­cji GPS sie­ci EPN z lat 1996 – 2007.
 • 1480/B/T02/2009/37, Ana­li­za zmian współ­rzęd­nych punk­tów sie­ci EPN w kon­tek­ście nowe­go opra­co­wa­nia danych archi­wal­nych
 • 2307/B/T02/2007/33, Nowe meto­dy ope­ra­cyj­ne­go wyzna­cza­nia tro­pos­fe­rycz­ne­go opóź­nie­nia sko­śne­go GPS w opar­ciu o dane ana­liz i pro­gnoz mezos­ska­lo­wych, nie­hy­dro­sta­tycz­nych mode­li atmos­fe­ry.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • EPN – EUREF Per­ma­nent Network
 • EPOS – Euro­pe­an Pla­te Obse­rving Sys­tem
 • COST ES1206 „Advan­ced Glo­bal Navi­ga­tion Satel­li­te Sys­tems tro­po­sphe­ric pro­ducts for moni­to­ring seve­re weather events and cli­ma­te (GNSS4SWEC)”
 • Uni­wer­sy­tet im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu
 • Pań­stwo­wy Insty­tut Geo­lo­gicz­ny
 • Leica Geo­sys­tems
 • Geo­tro­nics Pol­ska
 • TPI
 • INS Sp. Z. o.o
 • Sys­te­mics PAB

 

Osoba kontaktowa
 • mgr inż. Grze­gorz Nykiel, tel. 261 837 641, grzegorz.​nykiel@​wat.​edu.​pl