Wydział Elektroniki

Zakres badań/obszary badawcze

Labo­ra­to­rium Kom­pa­ty­bil­no­ści Elek­tro­ma­gne­tycz­nej wyko­nu­je bada­nia obję­te zakre­sem akre­dy­ta­cji w nastę­pu­ją­cych obsza­rach:

 • emi­syj­no­ści urzą­dzeń,
 • odpor­no­ści urzą­dzeń,
 • tech­ni­ki ante­no­wej,
 • inne.

Labo­ra­to­rium posia­da na wypo­sa­że­niu uni­kal­ną apa­ra­tu­rę pomia­ro­wą oraz wła­snej kon­struk­cji sta­no­wi­sko badaw­cze słu­żą­ce do reali­za­cji pomia­rów cha­rak­te­ry­styk i para­me­trów anten. Pomiar cha­rak­te­ry­styk ampli­tu­do­wo-fazo­wych anten jeste­śmy w sta­nie reali­zo­wać z mak­sy­mal­ną roz­dziel­czo­ścią kąto­wą wyno­szą­cą 0.00368 stop­nia, co daje w efek­cie bli­sko 10 tyś. punk­tów pomia­ro­wych przy pomia­rze cha­rak­te­ry­sty­ki w peł­nym zakre­sie kątów. Bada­nia reali­zo­wa­ne są w opar­ciu o nor­mę ANSI/IEEE Std 149 1979 na bazie spe­cjal­nie opra­co­wa­nej Pro­ce­du­ry Badaw­czej uwzględ­nia­ją­cej spe­cy­fi­kę nasze­go sta­no­wi­ska.

Labo­ra­to­rium wyko­nu­je­my rów­nież pomia­ry impe­dan­cji wej­ścio­wej oraz WFS anten. Bada­nia takie może­my prze­pro­wa­dzić w paśmie od 45MHz do 20GHz.

Labo­ra­to­rium pro­wa­dzi bada­nia urzą­dzeń infor­ma­tycz­nych na zgod­ność z nor­mą EN 55022 w zakre­sie:

 • pomia­ru pozio­mu zabu­rzeń prze­wo­dzo­nych na zaci­skach zasi­la­nia w zakre­sie czę­sto­tli­wo­ści od 150kHz do 30MHz
 • pomia­ru pozio­mu zabu­rzeń pro­mie­nio­wa­nych w zakre­sie czę­sto­tli­wo­ści od 30MHz do 6GHz.

Oprócz urzą­dzeń prze­zna­czo­nych na rynek cywil­ny LAB-KEM wyko­nu­je bada­nia urzą­dzeń lub zesta­wów urzą­dzeń elek­trycz­nych, elek­tro­me­cha­nicz­nych i elek­tro­nicz­nych prze­zna­czo­nych do użyt­ko­wa­nia w Siłach Zbroj­nych:

 • pomiar pozio­mu zabu­rzeń pro­mie­nio­wa­nych emi­to­wa­nych przez urzą­dze­nia woj­sko­we w zakre­sie od 10kHz do 18GHz według nor­my NO-06-A500, pkt 3.1.2 (pro­ce­du­ra PRE 02).
 • pomiar zabu­rzeń prze­wo­dzo­nych na zaci­skach zasi­la­nia wg nor­my A200 i A500.

Labo­ra­to­rium wyko­nu­je tak­że bada­nia odpor­no­ści urzą­dzeń lub zesta­wów urzą­dzeń elek­trycz­nych, elek­tro­me­cha­nicz­nych i elek­tro­nicz­nych prze­zna­czo­nych do użyt­ko­wa­nia w Siłach Zbroj­nych – na oddzia­ły­wa­nie pól elek­tro­ma­gne­tycz­nych o natę­że­niu mini­mum 50V/m w paśmie od 80MHz do 2.5GHz wg nor­my NO-06-A500.

Labo­ra­to­rium wyko­nu­je tak­że bada­nia odpor­no­ści urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych – na oddzia­ły­wa­nie pól elek­tro­ma­gne­tycz­nych o natę­że­niu mini­mum 10V/m w paśmie od 80MHz do 2.5GHz wg nor­my PN-EN 61000 – 4-3.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • PBZ – MNiSW-DBO-01/1/2007 „Moni­to­ring, iden­ty­fi­ka­cja i prze­ciw­dzia­ła­nie zagro­że­niom bez­pie­czeń­stwa oby­wa­te­li” Zada­nie 3.3 – Tech­ni­ki zabez­pie­cze­nia przed ulo­tem infor­ma­cji
 • PBZ-MNiSW-DBO-04/I­/2007 „Zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gie rada­ro­we w zasto­so­wa­niach woj­sko­wych oraz cywil­nych” Zada­nie badaw­cze nr 3 – Ana­li­za rada­ro­wej ante­ny aktyw­nej w paśmie X
 • Pro­jekt Nr O ROB 0024 02 „Sys­tem plat­for­my pomia­ro­wej dla potrzeb bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji stwo­rzo­ny z wyko­rzy­sta­niem inter­fe­ro­me­trycz­nej meto­dy pomia­ru drgań” Nr umo­wy z NCBiR: 0024/R/ID2/2012/02
 • Pro­jekt Badaw­czy Roz­wo­jo­wy: Nr DOBR-BIO4/016/13071/2013 „Pro­jekt budo­wy zabez­pie­czeń infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej w cza­sie prze­twa­rza­nia, maga­zy­no­wa­nia i prze­sy­łu danych odpor­nych na dzia­ła­nie wyso­ko­ener­ge­tycz­ne­go pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go”

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Uni­wer­sy­tet w Bia­łym­sto­ku
 • Prze­my­sło­wy Insty­tut Tele­ko­mu­ni­ka­cji,
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska,
 • Poli­tech­ni­ka Gdań­ska,
 • Poli­tech­ni­ka Wro­cław­ska,
 • Sil­tec Sp. z o.o.
 • Agen­cja Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Leszek Nowo­siel­ski

Zakres badań/obszary badawcze

W pra­cow­ni reali­zo­wa­ne są mię­dzy inny­mi zaję­cia labo­ra­to­ryj­ne z przed­mio­tu „Inte­li­gent­ne insta­la­cje elek­trycz­ne” dla kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Tele­ko­mu­ni­ka­cja oraz z przed­mio­tu „Ener­go­elek­tro­ni­ka” dla stu­den­tów kie­run­ku Ener­ge­ty­ka. Pra­cow­nia zawie­ra 15 sta­no­wisk o cha­rak­te­rze typo­wo prak­tycz­nym (sprzę­to­we) i sta­no­wi­ska wypo­sa­żo­ne w kom­pu­te­ry wyko­rzy­sty­wa­ne do ste­ro­wa­nia pro­ce­sem pomia­ro­wym lub do typo­wych symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych.

W ramach ener­go­elek­tro­ni­ki stu­den­ci zapo­zna­ją się z budo­wą i zasa­dą dzia­ła­nia ukła­dów i przy­rzą­dów ener­go­elek­tro­nicz­nych. Pozna­ją zasa­dy współ­pra­cy prze­kształt­ni­ków ener­go­elek­tro­nicz­nych ze źró­dła­mi zasi­la­ją­cy­mi oraz odbior­ni­ka­mi ener­gii elek­trycz­nej. Ana­li­zu­ją róż­ne meto­dy ste­ro­wa­nia prze­kształt­ni­ków ener­go­elek­tro­nicz­nych. Pozna­ją róż­ne spo­so­by mode­lo­wa­nia i badań symu­la­cyj­nych pod­sta­wo­wych topo­lo­gii prze­kształt­ni­ków ener­go­elek­tro­nicz­nych. Labo­ra­to­rium jest wypo­sa­żo­ne w ukła­dy do badań wszel­kie­go rodza­ju prze­twor­ni­ków ener­gii. Cha­rak­te­ry­stycz­ne prze­bie­gi cza­so­we wiel­ko­ści elek­trycz­nych reje­stro­wa­ne są za pomo­cą oscy­lo­sko­pów.
W ramach przed­mio­tu „Inte­li­gent­ne insta­la­cje elek­trycz­ne” stu­den­ci zapo­zna­ją się z róż­ny­mi roz­wią­za­nia­mi auto­ma­ty­ki budyn­ko­wej (Buil­ding Mana­ge­ment Sys­tem). Zada­niem BMS jest zarzą­dza­nie wszyst­ki­mi funk­cja­mi tech­nicz­ny­mi budyn­ku. Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną pro­po­no­wa­ne­go sys­te­mu zarzą­dza­nia budyn­kiem jest peł­na zdol­ność do kon­fi­gu­ra­cji, moni­to­rin­gu, wizu­ali­za­cji i nad­zo­ru w opar­ciu o urzą­dze­nia róż­nych pro­du­cen­tów i dostaw­ców oraz zdal­ny dostęp do wszyst­kich pod­sys­te­mów. W labo­ra­to­rium ist­nie­je moż­li­wość zapo­zna­nia się z funk­cjo­nal­no­ścią nastę­pu­ją­cych sys­te­mów auto­ma­ty­ki tj.: KNX, xCom­fort, LCN, Domi­to. Sta­no­wi­ska róż­nych sys­te­mów auto­ma­ty­ki budyn­ko­wej będą­ce na wypo­sa­że­niu labo­ra­to­rium pozwo­lą na pozna­nie pod­sta­wo­wych funk­cji oraz testo­wa­nie zaawan­so­wa­nych roz­wią­zań tech­nicz­nych. Roz­wią­za­nia te pozwo­lą na mini­ma­li­za­cję kosz­tów eks­plo­ata­cji budyn­ku, przy jed­no­cze­snym zwięk­sze­niu jego funk­cjo­nal­no­ści i bez­pie­czeń­stwa oraz zapew­nie­niu opty­mal­ne­go kom­for­tu jego użyt­kow­ni­kom.

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Zbi­gniew Watral
 • Dr inż. Marek Supro­niuk

Zakres badań/obszary badawcze

W pra­cow­ni reali­zo­wa­ne są mię­dzy inny­mi zaję­cia labo­ra­to­ryj­ne z przed­mio­tu „Alter­na­tyw­ne źró­dła zasi­la­nia” dla kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Tele­ko­mu­ni­ka­cja. W ramach tego przed­mio­tu stu­den­ci pozna­ją od stro­ny prak­tycz­nej moż­li­wo­ści zasi­la­nia ukła­dów elek­tro­nicz­nych ze źró­deł odna­wial­nych poprzez zasto­so­wa­nia prze­twor­ni­ków ener­gii odna­wial­nej na ener­gię elek­trycz­ną. Pra­cow­nia wypo­sa­żo­na jest: w spe­cja­li­stycz­ny zestaw dydak­tycz­ny Sole­olis fir­my Schne­ider umoż­li­wia­ją­cy bada­nie pane­li foto­wol­ta­icz­nych, elek­trow­ni wia­tro­wej i współ­pra­cy tych źró­deł z aku­mu­la­to­ra­mi che­micz­ny­mi oraz meta­no­lo­we ognio­wo pali­wo­we fir­my Udo­mi.

W czę­ści doty­czą­cej jako­ści ener­gii elek­trycz­nej stu­den­ci zapo­zna­ją się z wyma­ga­nia­mi doty­czą­cy­mi para­me­trów jako­ści ener­gii elek­trycz­nej aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi w Pol­sce. Prze­pro­wa­dza­ne w ramach labo­ra­to­riów bada­nia obra­zu­ją wystę­po­wa­nie zakłó­ceń w sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nych. Prze­pro­wa­dzo­ne bada­nia pozwa­la­ją okre­ślić zakłó­ce­nia gene­ro­wa­ne przez odpo­wied­nie obcią­że­nia. Bada­niu pod­da­wa­ne są mię­dzy inny­mi róż­ne­go rodza­ju źró­dła świa­tła czy też prze­mien­nik czę­sto­tli­wo­ści zasi­la­ją­cy sil­nik asyn­chro­nicz­ny. Dodat­ko­wo oma­wia­ne są zagad­nie­nia zwią­za­ne z kom­pen­sa­cją mocy bier­nej. Pra­cow­nia wypo­sa­żo­na jest w sta­no­wi­ska w dwa sta­no­wi­ska dydak­tycz­ne fir­my Schne­ider tj: „Har­mo­tris” do bada­nia zakłó­ceń sie­ci ener­ge­tycz­nej oraz „Reac­ti­ve ener­gy cor­rec­tion”, któ­ra sta­no­wi układ auto­ma­ty­ki z bate­ria­mi kon­den­sa­to­rów do kom­pen­sa­cji mocy bier­niej.

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Zbi­gniew Watral
 • Dr inż. Marek Supro­niuk

Zakres badań/obszary badawcze

W pra­cow­ni tej reali­zo­wa­ne są mię­dzy inny­mi zaję­cia labo­ra­to­ryj­ne z przed­mio­tu „Maszy­ny elek­trycz­ne” dla stu­den­tów kie­run­ku Ener­ge­ty­ka oraz z przed­mio­tu „Zasi­la­nie urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych” dla kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Tele­ko­mu­ni­ka­cja. Pra­cow­nia ta ma cha­rak­ter typo­wo prak­tycz­ny. Tutaj stu­den­ci sty­ka­ją się z rze­czy­wi­sty­mi ukła­da­mi pomia­ro­wy­mi doko­nu­jąc badań przy wyko­rzy­sta­niu przy­rzą­dów pomia­ro­wych zarów­no ana­lo­go­wych jak i cyfro­wych.

Tre­ścią zajęć w ramach przed­mio­tu „Maszy­ny elek­trycz­ne” jest mię­dzy inny­mi bada­nie trans­for­ma­to­ra jed­no­fa­zo­we­go oraz maszyn prą­du zmien­ne­go i maszyn prą­du sta­łe­go. W ramach bada­nia maszyn prą­du zmien­ne­go stu­den­ci pozna­ją prąd­ni­cę syn­chro­nicz­ną oraz sil­nik induk­cyj­ny pier­ście­nio­wy. Bada­nie maszyn prą­du sta­łe­go reali­zo­wa­ne jest na przy­kła­dzie prąd­ni­cy obco i samo­wzbud­nej oraz sil­ni­ka przy zasi­la­niu z sie­ci prą­du sta­łe­go i z ukła­dów prze­kształt­ni­ko­wych. Stu­den­ci bada­ją pod­sta­wo­we cha­rak­te­ry­sty­ki eks­plo­ata­cyj­ne maszyn w róż­nych ukła­dach pra­cy.
W ramach przed­mio­tu „Zasi­la­nie urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych” stu­den­ci bada­ją ukła­dy zasi­la­nia prą­du sta­łe­go oraz prze­mien­ne­go, w tym rów­nież ukła­dy zasi­la­nia rezer­wo­we­go.

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Zbi­gniew Watral
 • Dr inż. Marek Supro­niuk