Wydział Cybernetyki

Zakres badań/obszary badawcze

Infra­struk­tu­ra infor­ma­tycz­na nie­zbęd­na dla reali­za­cji zajęć dydak­tycz­nych i wspo­ma­ga­nie reali­za­cji sta­tu­to­wych zadań Wydzia­łu

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Infor­ma­tycz­ny sys­tem e-Dzie­ka­nat wspo­ma­ga­ją­cy za pośred­nic­twem sie­ci WWW pro­ce­sy reali­zo­wa­ne w ramach wydzia­łu uczel­ni.

 

Osoba kontaktowa

dr Grze­gorz Betliń­ski

Zakres badań/obszary badawcze
 1. Pro­to­kół IPv6, inte­gra­cja IPv4, IPv6
 2. Dia­gno­sty­ka sys­te­mo­wa, Sys­te­my wie­lo­pro­ce­so­ro­we
 3. Bez­pie­czeń­stwo, współ­pra­ca sys­te­mów prze­twa­rza­ją­cych dane o róż­nych klau­zu­lach
 4. Bez­pie­czeń­stwo tele­in­for­ma­tycz­ne

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 1. Pro­jekt roz­wo­jo­wy nr O R00 0024 06 pt. „Meto­da gwa­ran­to­wa­nia jako­ści usług w tak­tycz­nym sys­te­mie łącz­no­ści wyko­rzy­stu­ją­cym tech­ni­kę sie­cio­wą IPv6 i inte­gra­cji sys­te­mów bazu­ją­cych na IPv4”, 2008 – 2010
 2. Pra­ca badaw­cza nr O N514 051135 pt ” Zwięk­sza­nie wia­ro­god­no­ści i bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych oraz mikro­pro­ce­so­ro­wych przez zasto­so­wa­nie metod dia­gno­sty­ki sys­te­mo­wej”, 2008 – 2011
 3. Pro­jekt roz­wo­jo­wy nr O R000 140 11 pt. ” Bez­piecz­na sta­cja do zasto­so­wań spe­cjal­nych”, 2010 – 2012
 4. Pro­jekt nie­jaw­ny 2015 – 2018

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 1. Woj­sko­wy Insty­tut Łącz­no­ści (lider), Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, TRANSBIT Sp. z o.o.
 2. Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go
 3. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na (lider),  FILBICO Sp. z o.o. , Nauko­wa i Aka­de­mic­ka Sieć Kom­pu­te­ro­wa, Woj­sko­wy Insty­tut Łącz­no­ści,
 4. Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej

 

Osoba kontaktowa
 1. dr inż. Janusz Fur­tak (koor­dy­na­tor ze stro­ny WAT)
 2. dr hab. inż. Zbi­gniew Zie­liń­ski – kie­row­nik pro­jek­tu
 3. dr hab. inż. Zbi­gniew Zie­liń­ski – kie­row­nik pro­jek­tu
 4. dr inż. Janusz Fur­tak (koor­dy­na­tor ze stro­ny WAT)

 

Zakres badań/obszary badawcze
 1. Kryp­to­lo­gia, Kryp­to­ana­li­za szy­frów blo­ko­wych
 2. Kryp­to­lo­gia, Kryp­to­gra­fia
 3. Kryp­to­lo­gia, Kryp­to­gra­fia, Pro­to­ko­ły kryp­to­gra­ficz­ne, Krzy­we elip­tycz­ne
 4. Kryp­to­lo­gia, Kryp­to­gra­fia, Cia­ła skoń­czo­ne, Krzy­we elip­tycz­ne
 5. Łącz­ność radio­wa, Kryp­to­gra­fia
 6. Sie­cio­cen­tryzm, Kryp­to­gra­fia, Krzy­we elip­tycz­ne
 7. Kryp­to­gra­fia, Ana­li­za obra­zu, Bio­me­tria
 8. Kryp­to­gra­fia, Cyfro­we zna­ki wod­ne

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 1. Pro­jekt badaw­czy (grant) Nr O N516005733, Meto­da wyzna­cze­nia wyma­ga­nej licz­by tek­stów jaw­nych i szy­fro­gra­mów do prze­pro­wa­dze­nia sku­tecz­nej kryp­to­ana­li­zy róż­ni­co­wej wybra­nych szy­frów blo­ko­wych, 2007 – 2008
 2. pro­jekt zama­wia­ny Moni­to­ring, iden­ty­fi­ka­cja i prze­ciw­dzia­ła­nie zagro­że­niom bez­pie­czeń­stwa oby­wa­te­li,  pod­te­mat 3.1. Naro­do­wy algo­rytm kryp­to­gra­ficz­ny, 2007 – 2009
 3. Pro­jekt roz­wo­jo­wy nr O R00 0031 06 Imple­men­ta­cja sys­te­mu kryp­to­gra­ficz­ne­go w opar­ciu o inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie pół­prze­wod­ni­ko­we. 2008 – 2010
 4. Pro­jekt roz­wo­jo­wy Nr O R00 0043 07, Demon­stra­tor tech­no­lo­gii gene­ra­to­ra kopro­ce­so­ra kryp­to­gra­ficz­ne­go ope­ru­ją­ce­go na ele­men­tach z cia­ła GF(2n),  2009 – 2011
 5. pro­jekt roz­wo­jo­wy Nr O R00 0058 08, Sys­tem ochro­ny kryp­to­gra­ficz­nej łącz­no­ści radio­wej ZT,  2009 -2011
 6. Pro­jekt roz­wo­jo­wy Nr O R00 0069 07, Kryp­to­gra­fia wyko­rzy­stu­ją­ca krzy­we elip­tycz­ne w zasto­so­wa­niach do ter­mi­na­li tele­fo­nicz­nych i radio­sta­cji IP prze­zna­czo­nych do pra­cy w sie­cio­cen­trycz­nych sys­te­mach koali­cyj­nych i naro­do­wych, 2009 – 2011
 7. Pro­jekt roz­wo­jo­wy Nr O R00 0111 12, Opra­co­wa­nie demon­stra­to­ra tech­no­lo­gii na potrze­by wyko­na­nia pro­to­ty­pu sys­te­mu moni­to­ro­wa­nia lot­nisk, 2010 – 2012
 8. Stra­te­gicz­ne­go Pro­gra­mu Badań Nauko­wych i Prac Roz­wo­jo­wych (SYNAT),  „Inter­dy­scy­pli­nar­ny sys­tem inte­rak­tyw­nej infor­ma­cji nauko­wej i nauko­wo tech­nicz­nej” w ramach kon­sor­cjum uczel­ni,   10.08.2010 – 10.08.2013. Zada­nie nauko­we: Utwo­rze­nie uni­wer­sal­nej, otwar­tej, repo­zy­to­ryj­nej plat­for­my hostin­go­wej i komu­ni­ka­cyj­nej dla sie­cio­wych zaso­bów wie­dzy dla nauki, edu­ka­cji i otwar­te­go spo­łe­czeń­stwa wie­dzy. Reali­za­cja Eta­pu B19 pt. Opra­co­wa­nie mecha­ni­zmów ochro­ny zaso­bów infor­ma­cyj­nych z uwzględ­nie­niem praw autor­skich, zasad ochro­ny danych oso­bo­wych oraz przy­ję­tych mode­li udo­stęp­nia­nia danych i usług.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 1. Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go
 2. Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, Poli­tech­ni­ka Bia­ło­stoc­ka
 3. fir­ma WASKO S.A., Gli­wi­ce; Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go; Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju
 4. fir­ma WASKO S.A., Gli­wi­ce; Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go; Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju
 5. Fir­ma KENBIT, War­sza­wa; Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go; Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju
 6. fir­ma TRANSBIT Sp z o.o., War­sza­wa; Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go; Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju
 7. fir­ma ENTE Sp. z o.o.; Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go; Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju
 8. Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju; Pol­sko – Japoń­ska Wyż­szą Szko­łą Tech­nik Kom­pu­te­ro­wych, War­sza­wa; Poli­tech­ni­ka Gdań­ska; Poli­tech­ni­ka Wro­cław­ska; Insty­tut Łącz­no­ści – Pań­stwo­wy Insty­tut Badaw­czy, War­sza­wa; Uni­wer­sy­tet Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go, War­sza­wa; Insty­tut Che­mii Bio­or­ga­nicz­nej PAN, Poznań­skie Cen­trum Super­kom­pu­te­ro­wo-Sie­cio­wy; Insty­tut Pod­staw Infor­ma­ty­ki PAN, War­sza­wa; Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. St.Staszica, Kra­ków; Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Wydzia­łem Mate­ma­ty­ki, Infor­ma­ty­ki i Mecha­ni­ki; Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska – Wydział Elek­tro­ni­ki i Tech­nik Infor­ma­cyj­nych; Nauko­wa i Aka­de­mic­ka Sieć Nauko­wą, War­sza­wa; Biblio­te­ka Naro­do­wa, War­sza­wa; Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Wydział Zarzą­dza­nia i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej; Wyż­sza Szko­ła Han­dlu i Pra­wa im. R. Łazar­skie­go

 

Osoba kontaktowa
 1. prof. dr hab. inż. Jerzy Gawi­nec­ki – kie­row­nik  pro­jek­tu; dr inż. Michał Misz­tal – głów­ny wyko­naw­ca
 2. dr hab. inż. Andrzej Naj­ge­bau­er, prof.  WAT – kie­row­nik  pro­jek­tu
 3. prof. dr hab. Jerzy Gawi­nec­ki – kie­row­nik  pro­jek­tu
 4. prof. dr hab. Jerzy Gawi­nec­ki – kie­row­nik   pro­jek­tu
 5. prof. dr hab. Jerzy Gawi­nec­ki – kie­row­nik  pro­jek­tu
 6. dr inż. Piotr Bora – kie­row­nik  pro­jek­tu
 7. dr inż. Michał Misz­tal – kie­row­nik pro­jek­tu
 8. Jerzy Gawi­nec­ki – kie­row­nik eta­pu pra­cy

Zakres badań/obszary badawcze

W bada­niach wyko­rzy­stu­je się dwie uni­kal­ne własności mikro­kon­tro­le­rów: zdolność symu­lo­wa­nia ich pra­cy jedy­nie w opar­ciu o dołączany kod wyko­ny­wal­ny, bez konieczności ujaw­nia­nia kodu źródłowego (co jest tożsame z fak­tycz­nym zapro­gra­mo­wa­niem ukła­du) oraz możliwość współ­pra­cy wir­tu­al­nie wytwo­rzo­nych urządzeń ze światem rze­czy­wi­stym dzięki mapo­wa­niu rze­czy­wi­stych por­tów komu­ni­ka­cyj­nych sys­te­mu kom­pu­te­ro­we­go.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Prze­bu­do­wa budyn­ku nr 65 na cele Cen­trum Stu­diów Zaawan­so­wa­nych Inży­nie­rii Sys­te­mów WAT w War­sza­wie’

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

NCBiR / OPI

 

Osoba kontaktowa

Kie­row­nik pro­jek­tu – dr inż. Tomasz Gór­ski, oso­ba kon­tak­to­wa ppłk dr inż. Krzysz­tof Muraw­ski

Zakres badań/obszary badawcze

Zaawan­so­wa­ne tech­ni­ki gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej i bio­me­trii

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Prze­bu­do­wa budyn­ku nr 65 na cele Cen­trum Stu­diów Zaawan­so­wa­nych Inży­nie­rii Sys­te­mów WAT w War­sza­wie’

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

NCBiR / OPI

 

Osoba kontaktowa

Kie­row­nik pro­jek­tu – dr inż. Tomasz Gór­ski, oso­ba kon­tak­to­wa ppłk dr inż. Krzysz­tof Muraw­ski

Zakres badań/obszary badawcze

Wyko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii tele­in­for­ma­tycz­nych przy­czy­ni się do pro­mo­wa­nia otwar­te­go, zde­cen­tra­li­zo­wa­ne­go i dyna­micz­ne­go Inter­ne­tu, wzro­stu tech­nicz­nych stan­dar­dów umożliwiających jego ciągły roz­wój i przyczyniających się do innowacyjności, zgodności inte­gra­cyj­nej sys­te­mów, większego udzia­łu i dostępu do sie­ci oraz zapo­bie­ga­niu wyklu­cze­niu cyfro­we­mu.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Prze­bu­do­wa budyn­ku nr 65 na cele Cen­trum Stu­diów Zaawan­so­wa­nych Inży­nie­rii Sys­te­mów WAT w War­sza­wie’

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

NCBiR / OPI

 

Osoba kontaktowa

Kie­row­nik pro­jek­tu – dr inż. Tomasz Gór­ski, oso­ba kon­tak­to­wa ppłk dr inż. Krzysz­tof Muraw­ski

Zakres badań/obszary badawcze

Tech­ni­ki mul­ti­me­dial­ne

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Prze­bu­do­wa budyn­ku nr 65 na cele Cen­trum Stu­diów Zaawan­so­wa­nych Inży­nie­rii Sys­te­mów WAT w War­sza­wie’

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

NCBiR / OPI

 

Osoba kontaktowa

Kie­row­nik pro­jek­tu – dr inż. Tomasz Gór­ski, oso­ba kon­tak­to­wa ppłk dr inż. Krzysz­tof Muraw­ski

Zakres badań/obszary badawcze

Robo­ty­ka

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Prze­bu­do­wa budyn­ku nr 65 na cele Cen­trum Stu­diów Zaawan­so­wa­nych Inży­nie­rii Sys­te­mów WAT w War­sza­wie’

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

NCBiR / OPI

 

Osoba kontaktowa

Kie­row­nik pro­jek­tu – dr inż. Tomasz Gór­ski, oso­ba kon­tak­to­wa ppłk dr inż. Krzysz­tof Muraw­ski

Zakres badań/obszary badawcze

Tele­me­tria

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Prze­bu­do­wa budyn­ku nr 65 na cele Cen­trum Stu­diów Zaawan­so­wa­nych Inży­nie­rii Sys­te­mów WAT w War­sza­wie’

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

NCBiR / OPI

 

Osoba kontaktowa

Kie­row­nik pro­jek­tu – dr inż. Tomasz Gór­ski, oso­ba kon­tak­to­wa ppłk dr inż. Krzysz­tof Muraw­ski

Zakres badań/obszary badawcze
 1. Sys­te­my dla Pań­stwo­wej Stra­ży Pożarnej/Systemy szkolenia/Symulacja wirtualna/Symulacja zagro­żeń
 2. Sys­te­my dla Sił Zbrojnych/Systemy szkolenia/Symulacja wir­tu­al­na
 3. Sys­te­my szkolenia/Symulacja wir­tu­al­na

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 1. Pro­jekt nr O ROB 0001 01/ID 1/3 (PBR 15 – 033) pt. Opra­co­wa­nie nowo­cze­snych sta­no­wisk szko­le­nio­wych zwięk­sza­ją­cych sku­tecz­ność dzia­łań ratow­ni­ków KSR
 2. Pro­jekt PBU /01 – 115/2012/WAT, Symu­la­tor Sys­te­mu Kie­ro­wa­nia Ogniem wie­ży Hit­fist-30P do Symu­la­to­ra SK-1 Plu­ton KTO Roso­mak, 2012 – 2013
 3. Pro­jekt UOD-DEM-1 – 501/001,  Nowo­cze­sny demon­stra­tor symu­la­to­ra dla ope­ra­to­rów pojaz­dów szy­no­wych  zwięk­sza­ją­cy efek­tyw­ność i bez­pie­czeń­stwo ich dzia­ła­nia, 2013 – 2016

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 1. Cen­trum  Nauko­wo – Badaw­cze Ochro­ny Prze­ciw­po­ża­ro­wej im. Józe­fa Tulisz­kow­skie­go Pań­stwo­wy Insty­tut Badaw­czy z sie­dzi­bą w Józe­fo­wie, Aka­de­mia Obro­ny Naro­do­wej, PRODUS S.A., SPECOPS
 2. Pro­jekt wyko­na­ny na zle­ce­nie Ośrod­ka Badaw­czo – Roz­wo­jo­we­go Urzą­dzeń Mecha­nicz­nych „OBRUM” sp. z o. o. w Gli­wi­cach (Bumar LĄD)
 3. QUMAK S.A., Insty­tut Kolej­nic­twa, IKKU Sp. z o.o.

 

Osoba kontaktowa
 1. Dr inż. Roman Wan­toch-Rekow­ski – kie­row­nik pro­jek­tu
 2. Dr inż. Roman Wan­toch-Rekow­ski – kie­row­nik pro­jek­tu
 3. Dr inż. Jerzy Sta­nik – kie­row­nik pro­jek­tu

Zakres badań/obszary badawcze
 1. Mode­lo­wa­nie zagrożeń/Systemy zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go
 2. Mode­lo­wa­nie zagro­żeń terrorystycznych/Systemy zarzą­dza­nia kryzysowego/Systemy wcze­sne­go ostrze­ga­nia
 3. Mode­lo­wa­nie i algo­ryt­mi­za­cja dzia­łań bojowych/Systemy wspo­ma­ga­nia dowodzenia/Systemy Sił Zbroj­nych
 4. Mode­lo­wa­nie i algo­ryt­mi­za­cja dzia­łań bojowych/ Sys­te­my Sił Zbrojnych/Systemy szkolenia/Symulacja dzia­łań bojowych/Symulacja konstruktywna/Symulatory wal­ki
 5. Mode­lo­wa­nie zagro­żeń terrorystycznych/Monitoring bez­pie­czeń­stwa obywateli/Systemy zarzą­dza­nia kryzysowego/Prognozowanie zagrożeń/Symulacja zagro­żeń
 6. Ana­li­za efek­tyw­no­ści pro­ce­sów w organizacji/ Mode­lo­wa­nie i algo­ryt­mi­za­cja dzia­łań bojowych/Systemy wspo­ma­ga­nia dowodzenia/Systemy dla Sił Zbrojnych/Symulacja dzia­łań bojowych/Symulacja konstruktywna/Zagrożenia w cyber­prze­strze­ni
 7. Sys­te­my dla foto­ni­ki i tele­ko­mu­ni­ka­cji
 8. Mode­lo­wa­nie i algo­ryt­mi­za­cja dzia­łań bojowych/ Sys­te­my dla Sił Zbrojnych/Systemy szkolenia/Symulacja dzia­łań bojowych/Symulacja konstruktywna/Symulatory wal­ki
 9. Mode­lo­wa­nie i algo­ryt­mi­za­cja dzia­łań bojowych/Systemy wspo­ma­ga­nia dowodzenia/Systemy dla Sił Zbrojnych/Integracja sys­te­mów
 10. Mode­lo­wa­nie zagrożeń/Monitoring bez­pie­czeń­stwa obywateli/Systemy zarzą­dza­nia kryzysowego/ Pro­gno­zo­wa­nie zagrożeń/Symulacja zagro­żeń
 11. Ana­li­za efek­tyw­no­ści pro­ce­sów w organizacji/Modelowanie ście­żek klinicznych/Systemy wspo­ma­ga­nia decy­zji medycz­nych
 12. Meto­dy dia­gno­sty­ki chorób/Modelowanie chorób/Monitoring bez­pie­czeń­stwa obywateli/Systemy wspo­ma­ga­nia decy­zji medycz­nych
 13. Mode­lo­wa­nie i algo­ryt­mi­za­cja dzia­łań bojowych/ Sys­te­my wspo­ma­ga­nia dowodzenia/ Sys­te­my dla Sił Zbrojnych/Prognozowanie zagrożeń/Symulacja dzia­łań bojowych/Symulacja konstruktywna/Symulacja zagrożeń/Symulatory wal­ki
 14. Ana­li­za efek­tyw­no­ści pro­ce­sów w organizacji/Metody dia­gno­sty­ki chorób/Modelowanie procesów/Modelowanie chorób/Monitoring bez­pie­czeń­stwa obywateli/Systemy dla służb epidemiologicznych/Informatyczne sys­te­my szkolenia/Symulacja konstruktywna/Symulacja procesów/Symulacja zagro­żeń
 15. Ana­li­za efek­tyw­no­ści pro­ce­sów w organizacji/Modelowanie procesów/Symulacja pro­ce­sów na potrze­by infor­ma­ty­za­cji pro­ce­su kar­ne­go
 16. Sys­te­my dla Pań­stwo­wej Stra­ży Pożarnej/Systemy szkolenia/Symulacja wirtualna/Symulacja zagro­żeń
 17. Sys­te­my dla Sił Zbrojnych/Systemy szkolenia/Symulacja wir­tu­al­na
 18. Mode­lo­wa­nie procesów/Modelowanie zagrożeń/Prognozowanie zagrożeń/Symulacja zagro­żeń
 19. Ana­li­za efek­tyw­no­ści pro­ce­sów w organizacji/Modelowanie procesów/ Mode­lo­wa­nie i algo­ryt­mi­za­cja dzia­łań bojowych/Systemy wcze­sne­go ostrzegania/Symulacja dzia­łań wojskowych/Symulacja kon­struk­tyw­na
 20. Ana­li­za efek­tyw­no­ści pro­ce­sów w organizacji/ Mode­lo­wa­nie procesów/Systemy dla służb epidemiologicznych/Systemy szkolenia/Symulacja konstruktywna/Symulacja pro­ce­sów
 21. Ana­li­za efek­tyw­no­ści pro­ce­sów w organizacji/ Mode­lo­wa­nie i algo­ryt­mi­za­cja dzia­łań bojowych/Systemy wspo­ma­ga­nia dowodzenia/Systemy dla Sił Zbrojnych/Symulacja dzia­łań bojowych/Symulacja konstruktywna/Zagrożenia w cyber­prze­strze­ni
 22. Mode­lo­wa­nie zagrożeń/Systemy wspo­ma­ga­nia dowodzenia/Systemy dla Stra­ży Granicznej/Systemy szkolenia/Symulacja konstruktywna/Symulacja wirtualna/Symulacja zagro­żeń

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 1. Pro­jekt zama­wia­ny PBZ-MIN/011/013/2004 (28 – 416) Mode­le zagro­żeń aglo­me­ra­cji miej­skiej wraz z sys­te­mem zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go na przy­kła­dzie m.st. War­sza­wy, 2006 – 2009
 2. Pro­jekt SEC5-PR-113700 High­way to Secu­ri­ty: Inte­ro­pe­ra­bi­li­ty for Situ­ation Awa­re­ness and Cri­sis Mana­ge­ment (HiTS-ISAC), “Requ­ire­ments and Design of Auto­ma­tic Alarms”, 2006 – 2008
 3. Pro­jekt badaw­czo-roz­wo­jo­wy, Zauto­ma­ty­zo­wa­ne narzę­dzia wspo­ma­ga­nia decy­zji – sys­tem eks­perc­ki pk. GURU, Cel: opra­co­wa­nie i dostar­cze­nie SZ RP eks­per­to­wych narzę­dzi wspo­ma­ga­nia decy­zji w zakre­sie dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia dla zauto­ma­ty­zo­wa­nych sys­te­mów dowo­dze­nia SZ RP, 2004 – 2008
 4. Pra­ca wdro­że­nio­wa sys­te­mu symu­la­cyj­ne­go wspo­ma­ga­nia szko­le­nia ope­ra­cyj­ne­go – ZŁOCIEŃ, w Cen­trum Symu­la­cji i Kom­pu­te­ro­wych Gier Wojen­nych AON, 2005 – 2008
 5. PBZ-MNiSW-DBO-01/I/2007(28 – 201), Moni­to­ring, iden­ty­fi­ka­cja i prze­ciw­dzia­ła­nie zagro­że­niom bez­pie­czeń­stwa oby­wa­te­li
 6. PBZ-MNiSW-DBO-02/I­/2007, Zaawan­so­wa­ne meto­dy i tech­ni­ki two­rze­nia świa­do­mo­ści sytu­acyj­nej w dzia­ła­niach sie­cio­cen­trycz­nych, 2007 – 2010
 7. Pro­jekt MNiSW nr N N517 228235, Prze­stra­jal­ny i rekon­fi­gu­ro­wal­ny, mikro­op­to­elek­tro­nicz­ny sys­tem prze­łą­cza­nia sygna­łu dla foto­ni­ki i tele­ko­mu­ni­ka­cji, 2008 – 2011
 8. Pro­jekt roz­wo­jo­wy MNiSW nr O R00 0055 06 (15 – 496) Symu­la­cja dzia­łań bojo­wych w hete­ro­ge­nicz­nym śro­do­wi­sku wie­lo­roz­dziel­czej i roz­pro­szo­nej symu­la­cji, 2008 – 2010
 9. Pro­jekt roz­wo­jo­wy MNiSW nr O R00 0050 06 (15 – 010) Inte­gra­cja sys­te­mów dowo­dze­nia, 2008 – 2010
 10. Pro­jekt Sys­tem Agre­ga­cji Rapor­tów – Narzę­dzie Ana­li­tycz­ne (SARNA), 20019
 11. Pro­jekt 01.03.01 – 00-145/08 Mode­lo­wa­nie repo­zy­to­rium i ana­li­za efek­tyw­no­ści infor­ma­cyj­nej wytycz­nych i ście­żek kli­nicz­nych w służ­bie zdro­wia, 2009 – 2010
 12. Pro­jekt 02.03.03 – 00-145/08 (32 – 059) Budo­wa nowo­cze­snej apli­ka­cji ICT do wspar­cia badań nauko­wych w dzie­dzi­nie inno­wa­cyj­nych metod dia­gno­sty­ki i lecze­nia cho­rób cywi­li­za­cyj­nych, 2009 – 2012
 13. Pro­jekt nr A-0937-RT-GC (09 – 510), Asym­me­tric Thre­at Envi­ron­ment Ana­ly­sis (thro­ugh Asym­me­tric Enga­ge­ment Model­ling, Model­ling of Impacts on Hearts & Minds, and Thre­at Sce­na­rio Gene­ra­tion from envi­ron­men­tal fac­tors) (ATHENA), 2010 – 2012
 14. Pro­jekt MNiSW nr O R00 0009 09 (15 – 507), Mode­lo­wa­nie i symu­la­cja pro­ce­sów oraz okre­śle­nie kom­pu­te­ro­wo wspo­ma­ga­nych pro­ce­dur w zakre­sie zarzą­dza­nia ryzy­kiem bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści i żywie­nia, 2009 – 2011
 15. Pro­jekt nr O ROB 0021 01/ID 21/2 (PBR 15 – 047), Nowo­cze­sne tech­no­lo­gie dla/w pro­ce­sie kar­nym i ich wyko­rzy­sta­nie – aspek­ty tech­nicz­ne, kry­mi­na­li­stycz­ne, kry­mi­no­lo­gicz­ne i praw­ne, 2011 – 2014
 16. Pro­jekt nr O ROB 0001 01/ID 1/3 (PBR 15 – 033) pt. Opra­co­wa­nie nowo­cze­snych sta­no­wisk szko­le­nio­wych zwięk­sza­ją­cych sku­tecz­ność dzia­łań ratow­ni­ków KSR
 17. Pro­jekt PBU /01 – 115/2012/WAT pt. Symu­la­tor Sys­te­mu Kie­ro­wa­nia Ogniem wie­ży Hit­fist-30P do Symu­la­to­ra SK-1 Plu­ton KTO Roso­mak, 2012 – 2013
 18. Pro­jekt badaw­czo -roz­wo­jo­wy 15 – 283/2012/WAT Zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gie infor­ma­tycz­ne wspie­ra­ją­ce pro­ce­sy ana­li­zy danych (gł. finan­so­wych) w obsza­rze prze­stęp­czo­ści finan­so­wej, 2012 – 2015
 19. Pro­jekt DOBR/0069/R/ID1/2012/03, Sys­tem infor­ma­tycz­ne­go wspar­cia roz­wo­ju zdol­no­ści oraz iden­ty­fi­ka­cji potrzeb ope­ra­cyj­nych Sił Zbroj­nych RP, 2012 – 2015
 20. Pro­jekt PBS1/A7/0/2012, Sys­tem wspo­ma­ga­nia ćwi­czeń symu­la­cyj­nych oraz dosko­na­le­nia pro­ce­dur w dzia­ła­niach orga­nów nad­zo­ru sani­tar­ne­go w przy­pad­kach zatruć i cho­rób zakaź­nych prze­no­szo­nych dro­gą pokar­mo­wą, 2012 – 2014
 21. Pro­jekt nr 12/EDA/2012, “Sha­red Situ­atio­nal Awa­re­ness in EU led CNO”, 2012 – 2014
 22. Pro­jekt DOBR/0023/R/ID3/2013/03, Wir­tu­al­ny sys­tem dosko­na­le­nia tak­ty­ki ochro­ny Gra­ni­cy Pań­stwo­wej oraz kon­tro­li ruchu gra­nicz­ne­go, 2013 – 2016

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 1. Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, Szko­ła Głów­na Służ­by Pożar­ni­czej, Insty­tut Łącz­no­ści, NASK, Aka­de­mia Obro­ny Naro­do­wej, Insty­tut Mete­oro­lo­gii i Gospo­dar­ki Wod­nej, Woj­sko­wy Insty­tut Higie­ny i Epi­de­mio­lo­gii, Woj­sko­wy Insty­tut Che­mii i Radio­lo­gii, Insty­tut Ener­gii Ato­mo­wej, ITTI, ORGMASZ
 2. EADS Defen­ce and Secu­ri­ty Sys­tems SA, Telia­So­ne­ra, Swe­dish Defen­ce Rese­arch Agen­cy, EADS Secu­re Networks, Tie­to­Ena­tor ALISE, Deno­do Tech­no­lo­gies S.L., Hugin Expert A/S, Cyber­ne­ti­ca AS, UAB „ERP”, Saab AB
 3. Sys­tem powstał na zle­ce­nie DPZ MON
 4. Sys­tem funk­cjo­nu­je w Cen­trum Symu­la­cji i Kom­pu­te­ro­wych Gier Wojen­nych Aka­de­mii Obro­ny Naro­do­wej
 5. Uni­wer­sy­tet w Bia­łym­sto­ku (Wydział Pra­wa)
 6. Woj­sko­wy Insty­tut Łącz­no­ści, Prze­my­sło­wy Insty­tut Tele­ko­mu­ni­ka­cji S.A, Aka­de­mia Obro­ny Naro­do­wej, OBR CTM, ABG SPIN S.A.
 7. CBMiM PAN
 8. Prze­my­sło­wy Insty­tut Tele­ko­mu­ni­ka­cji S.A., Aka­de­mia Obro­ny Naro­do­wej, Ośro­dek Badaw­czo-Roz­wo­jo­wy Cen­trum Tech­ni­ki Mor­skiej S.A., Pen­ta­comp Sys­te­my infor­ma­tycz­ne S.A.
 9. Prze­my­sło­wy Insty­tut Tele­ko­mu­ni­ka­cji S.A., Aka­de­mia Obro­ny Naro­do­wej, Woj­sko­wy Insty­tut Łącz­no­ści, ABG S.A.
 10. -
 11. Sys­te­my Kom­pu­te­ro­we GŁÓWKA S.A. z Biel­ko-Bia­łej
 12. Woj­sko­wy Insty­tut Medycz­ny w War­sza­wie, Wyż­sza Szko­ła Infor­ma­ty­ki i Zarzą­dza­nia w Rze­szo­wie
 13. TNO (Holan­dia), EADS Defen­ce Secu­ri­ty, obec­nie Cas­si­dian (Fran­cja), FFI (Nor­we­gia), ITTI (Pol­ska), TUT (Esto­nia), VTT (Fin­lan­dia)
 14. WIHiE, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, SGGW, Insty­tut Che­mii i tech­ni­ki Jądro­wej
 15. Uni­wer­sy­tet w Bia­łym­sto­ku (Wydział Pra­wa), Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza w Kra­ko­wie, PPBW Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Bia­łym­sto­ku
 16. Cen­trum Nauko­wo – Badaw­cze Ochro­ny Prze­ciw­po­ża­ro­wej im. Józe­fa Tulisz­kow­skie­go Pań­stwo­wy Insty­tut Badaw­czy z sie­dzi­bą w Józe­fo­wie, Aka­de­mia Obro­ny Naro­do­wej, PRODUS S.A., SPECOPS
 17. Pro­jekt wyko­na­ny na zle­ce­nie Ośrod­ka Badaw­czo – Roz­wo­jo­we­go Urzą­dzeń Mecha­nicz­nych „OBRUM” sp. z o. o. w Gli­wi­cach (Bumar LĄD)
 18. Kan­ce­la­ria praw­na SD&Partners z sie­dzi­bą w War­sza­wie
 19. Asse­co Poland Sp. z o.o., Aka­de­mia Obro­ny Naro­do­wej
 20. Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, Wydział Mecha­tro­ni­ki, Tec­na Sp. z o.o., Woj­sko­wy Insty­tut Higie­ny i Epi­de­mio­lo­gii
 21. Asse­co, WIŁ, ITTI, Fil­bi­co
 22. MLabs Sp. z o.o., Aka­de­mia Obro­ny Naro­do­wej

 

Osoba kontaktowa
 1. Dr hab. inż. Andrzej Naj­ge­bau­er – kie­row­nik pro­jek­tu
 2. Dr hab. inż. Andrzej Naj­ge­bau­er – kie­row­nik pro­jek­tu
 3. Dr hab. inż. Andrzej Naj­ge­bau­er – kie­row­nik pro­jek­tu
 4. Dr hab. inż. Andrzej Naj­ge­bau­er – kie­row­nik pro­jek­tu
 5. Dr hab. inż. Andrzej Naj­ge­bau­er – kie­row­nik pro­jek­tu

 6. Dr hab. Inż. Ryszard Ant­kie­wicz – kie­row­nik pro­jek­tu
 7. Prof. dr hab. inż. Andrzej Wal­czak
 8. Dr hab. inż. Andrzej Naj­ge­bau­er – kie­row­nik pro­jek­tu
 9. Dr. Hab. inż. Zbi­gniew Tara­pa­ta- kie­row­nik pro­jek­tu
 10. Dr inż. Dariusz Pierz­cha­ła- kie­row­nik pro­jek­tu
 11. Dr inż. Grze­gorz Bliź­niuk – kie­row­nik pro­jek­tu
 12. Prof. dr hab. inż. Andrzej Wal­czak
 13. Dr hab. Inż. Ryszard Ant­kie­wicz – kie­row­nik pro­jek­tu
 14. Dr hab. inż. Tade­usz Nowic­ki – koor­dy­na­tor
 15. Dr inż. Dariusz Pierz­cha­ła- kie­row­nik pro­jek­tu
 16. Dr inż. Roman Wan­toch-Rekow­ski – kie­row­nik pro­jek­tu
 17. Dr inż. Roman Wan­toch-Rekow­ski – kie­row­nik pro­jek­tu
 18. Dr inż. Maciej Kie­dro­wicz – kie­row­nik pro­jek­tu
 19. Dr hab. inż. Andrzej Naj­ge­bau­er – kie­row­nik pro­jek­tu
 20. Dr hab. inż. Tade­usz Nowic­ki – kie­row­nik pro­jek­tu
 21. Mjr dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski – kie­row­nik pro­jek­tu
 22. Mjr dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski – kie­row­nik pro­jek­tu