Instytut Optoelektroniki

Labo­ra­to­rium Badaw­cze IOE WAT posia­da akre­dy­ta­cję Pol­skie­go Cen­trum Akre­dy­ta­cji od 1998 roku (cer­ty­fi­kat akre­dy­ta­cji AB 109), zaś akre­dy­ta­cję OiB (Obron­ność i Bez­pie­czeń­stwo) Woj­sko­we­go Cen­trum Nor­ma­li­za­cji, Jako­ści i Kody­fi­ka­cji od roku 2016 (cer­ty­fi­kat akre­dy­ta­cji nr 51/MON/2016). LB IOE WAT jest człon­kiem rze­czy­wi­stym nr 458 Klu­bu Pol­skich Labo­ra­to­riów Badaw­czych POLLAB.

Budo­wa­nie sys­te­mu jako­ści w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT roz­po­czę­li­śmy w 1995 r. od prze­szko­le­nia per­so­ne­lu i przy­go­to­wa­nia labo­ra­to­rium od stro­ny tech­nicz­nej (pomiesz­cze­nia, apa­ra­tu­ra) oraz opra­co­wa­nia pro­ce­dur badaw­czych. Pro­ces utrzy­my­wa­nia kom­pe­ten­cji tech­nicz­nych Labo­ra­to­rium jest sta­le kon­ty­nu­owa­ny. 

Sys­tem zarzą­dza­nia Labo­ra­to­rium opi­sa­li­śmy w doku­men­ta­cji, któ­rej naj­waż­niej­sze ele­men­ty to księ­ga jako­ści, ogól­ne pro­ce­du­ry sys­te­mo­we oraz pro­ce­du­ry badaw­cze. Ze swo­ich dzia­łań Labo­ra­to­rium spo­rzą­dza zapi­sy, któ­re potwier­dza­ją kom­pe­ten­cje tech­nicz­ne per­so­ne­lu LB. Uczest­ni­cząc w sys­te­mach akre­dy­ta­cji PCA i OiB, Labo­ra­to­rium pod­le­ga sys­te­ma­tycz­nym oce­nom utrzy­ma­nia tych kom­pe­ten­cji poprzez pod­da­wa­nie się zewnętrz­nym audy­tom dwu­krot­nie w cią­gu każ­de­go roku.

Bada­my urzą­dze­nia lase­ro­we, ter­mo­wi­zyj­ne oraz mate­ria­ły optycz­ne. Wszyst­kie bada­nia wyko­nu­je­my zgod­nie z wyma­ga­nia­mi nor­my PN-EN ISO/IEC 17025.

Jako jedy­ne w Pol­sce labo­ra­to­rium badaw­cze posia­da­my akre­dy­ta­cję na wyzna­cza­nie kla­sy bez­pie­czeń­stwa urzą­dzeń lase­ro­wych, poczy­na­jąc od wskaź­ni­ków lase­ro­wych o nie­wiel­kiej mocy po potęż­ne urzą­dze­nia prze­my­sło­we. Oprócz tego wyko­nu­je­my bada­nia ener­gii impul­so­we­go pro­mie­nio­wa­nia lase­ro­we­go, wyzna­cza­my roz­kła­dy natę­że­nia w prze­kro­ju poprzecz­nym wiąz­ki lase­ro­wej. Na wła­sne potrze­by pro­wa­dzi­my wzor­co­wa­nia mier­ni­ków mocy i ener­gii pro­mie­nio­wa­nia lase­ro­we­go, zaś klien­tom zewnętrz­nym ofe­ru­je­my wyzna­cza­nie współ­czyn­ni­ków korek­cyj­nych ich mier­ni­ków mocy i ener­gii.

Jako jedy­ne w Pol­sce labo­ra­to­rium badaw­cze posia­da­my rów­nież akre­dy­ta­cję na bada­nie cha­rak­te­ry­styk kamer ter­mo­wi­zyj­nych, kamer TV, kamer LLTV (pra­cu­ją­cych z bar­dzo niski­mi pozio­ma­mi sygna­łów) oraz róż­ne­go rodza­ju przy­rzą­dów nok­to­wi­zyj­nych, gogli, dal­mie­rzy itp.

Bada­nia wyko­ny­wa­ne przez naszych wyszko­lo­nych ope­ra­to­rów o spe­cjal­no­ści opto­elek­tro­ni­ka, fizy­ka tech­nicz­na, opty­ka i che­mia pro­wa­dzo­ne są wyłącz­nie zgod­nie z opra­co­wa­ny­mi pro­ce­du­ra­mi badaw­czy­mi.

Naszym klien­tom zapew­nia­my cał­ko­wi­tą pouf­ność, a spra­woz­da­nia, któ­re od nas otrzy­mu­ją opa­trzo­ne są sym­bo­lem akre­dy­ta­cji PCA, mię­dzy­na­ro­do­wym zna­kiem ILAC-MRA oraz sym­bo­lem akre­dy­ta­cji OiB.

Osoba kontaktowa

mgr inż. Andrzej Anto­nik

stro­na inter­ne­to­wa – www​.alb​.wat​.edu​.pl
e-mail – alb@​wat.​edu.​pl

Zakres badań/obszary badawcze

W Labo­ra­to­rium Detek­cji Sygna­łów Optycz­nych pro­wa­dzo­ne są pra­ce badaw­cze i roz­wo­jo­we doty­czą­ce m.in.:

 • pomia­rów cha­rak­te­ry­styk detek­to­rów pro­mie­nio­wa­nia optycz­ne­go i opty­ma­li­za­cji ukła­dów prze­twa­rza­nia sygna­łów optycz­nych,
 • badań w zakre­sie zasto­so­wa­nia naj­now­szych detek­to­rów pro­mie­nio­wa­nia optycz­ne­go (detek­to­rów barie­ro­wych, detek­to­rów z super­sie­ci dru­gie­go rodza­ju, czy też detek­to­rów prze­stra­jal­nych),
 • lase­ro­wej spek­tro­sko­pii absorp­cyj­nej i ana­li­zy wid­mo­wej sub­stan­cji gazo­wych,
 • ultra­czu­łych czuj­ni­ków gazów m.in. w ochro­nie śro­do­wi­ska, do wykry­wa­nia mate­ria­łów wybu­cho­wych oraz czuj­ni­ków do wykry­wa­nia mar­ke­rów cho­rób w odde­chu czło­wie­ka,
 • adju­sta­cji czuj­ni­ków gazów oraz badań ukła­dów kon­dy­cjo­no­wa­nia i wzbo­ga­ca­nia pró­bek gazo­wych,
 • lase­ro­wych sys­te­mów łącz­no­ści w otwar­tej prze­strze­ni (FSO – Free Spa­ce Optics),
 • pomia­rów cha­rak­te­ry­styk lase­rów do zasto­so­wań w spek­tro­sko­pii lase­ro­wej i sys­te­mach FSO,
 • dedy­ko­wa­nych ukła­dów ste­ro­wa­nia do kwan­to­wych lase­rów kaska­do­wych.

Labo­ra­to­rium wypo­sa­żo­ne jest w naj­now­szą apa­ra­tu­rę badaw­czo-pomia­ro­wą, nie­zbęd­ną do pro­wa­dze­nia wyżej wymie­nio­nych badań. Do waż­niej­szych moż­na zali­czyć sta­no­wi­ska badaw­cze iLABS (inte­gra­ted Labo­ra­to­ry of the Applied laser absorp­tion Spec­tro­sco­py) oraz iLODS (inte­gra­ted Labo­ra­to­ry of the Opti­cal Detec­tion Sys­tems), nowo­cze­sną pra­cow­nię wypo­sa­żo­ną w opto­elek­tro­nicz­ne sta­no­wi­ska dydak­tycz­ne, salę mul­ti­me­dial­ną i sta­no­wi­ska kom­pu­te­ro­we ze spe­cja­li­stycz­nym opro­gra­mo­wa­niem, jak np. LabVIEW 2015, Muti­sim-Ulti­bo­ard 2015, Blu­eSol, Zemax, HITRAN, Altium Desi­gner, Matlab+Simulink, Vir­tu­al LAB. Wypo­sa­że­nie to jest sto­so­wa­ne w bada­niach nauko­wych, pod­czas prak­tyk, sta­ży, kur­sów oraz w pro­ce­sie dydak­tycz­nym z zakre­su pod­staw opto­elek­tro­ni­ki, metro­lo­gii opto­elek­tro­nicz­nej, detek­cji sygna­łów optycz­nych oraz foto­wol­ta­iki.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Opto­elek­tro­nicz­ny mier­nik gazów śla­do­wych w atmos­fe­rze wyko­rzy­stu­ją­cy absorp­cyj­ną spek­tro­sko­pię wewnątrz-rezo­na­to­ro­wą
 • Prze­no­śny opto­elek­tro­nicz­ny czuj­nik NOx do moni­to­rin­gu atmos­fe­ry
 • Sta­no­wi­sko do badań czu­ło­ści wid­mo­wej detek­to­rów pro­mie­nio­wa­nia o dłu­go­ści fali 13,5 nm na potrze­by nano­li­to­gra­fii
 • Opra­co­wa­nie opto­elek­tro­nicz­ne­go sen­so­ra prze­zna­czo­ne­go do wykry­wa­nia obec­no­ści mate­ria­łów wybu­cho­wych
 • Moni­to­ring, iden­ty­fi­ka­cja i prze­ciw­dzia­ła­nia zagro­że­niom bez­pie­czeń­stwa oby­wa­te­li – czuj­ni­ki wykry­wa­ją­ce obiek­ty, zja­wi­ska i stan śro­do­wi­ska
 • Wie­lo­spek­tral­ny opto­elek­tro­nicz­ny czuj­nik gazu dzia­ła­ją­cy w opar­ciu o meto­dę spek­tro­sko­pii strat we wnę­ce optycz­nej
 • Bez­prze­wo­do­wy sys­tem łącz­no­ści optycz­nej w zakre­sie 8 – 18 µm
 • Opra­co­wa­nie opto­elek­tro­nicz­ne­go czuj­ni­ka par mate­ria­łów wybu­cho­wych
 • Zin­te­gro­wa­ny sys­tem lokal­nej ochro­ny anty­ter­ro­ry­stycz­nej
 • Ana­li­za moż­li­wo­ści wykry­wa­nia nie­bez­piecz­nych mate­ria­łów za pomo­cą metod spek­tro­sko­po­wych wyko­rzy­stu­ją­cych prze­stra­ja­ne lase­ry kaska­do­we
 • Ana­li­za dobo­ru ukła­du zasi­la­nia, ste­ro­wa­nia i chło­dze­nia do lase­rów kaska­do­wych
 • Pre­kon­cen­tra­to­ry i detek­to­ry do wyso­ko­czu­łych sen­so­rów wybra­nych mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych
 • Opto­elek­tro­nicz­ny sen­sor lot­nych mar­ke­rów cho­ro­bo­wych
 • Opto­elek­tro­nicz­ny sys­tem sen­so­rów mar­ke­rów cho­ro­bo­wych
 • Emi­te­ry i detek­to­ry pod­czer­wie­ni nowej gene­ra­cji do zasto­so­wań w urzą­dze­niach do detek­cji śla­do­wych ilo­ści zanie­czysz­czeń gazo­wych

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski
 • Insty­tut Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej, War­sza­wa
 • Poli­tech­ni­ka Ślą­ska
 • Uni­wer­sy­tet Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu
 • Insty­tut Trans­por­tu Samo­cho­do­we­go, War­sza­wa
 • Rice Uni­ver­si­ty, Houston TX, USA
 • Umeå Uni­ver­si­ty, Szwe­cja
 • VIGO Sys­tem S.A., War­sza­wa
 • Ray­tech, Kra­ków
 • Anty­kor Con­trols, War­sza­wa
 • Ate­st­Gaz, Gli­wi­ce
 • Spec­tro Lab, Łomian­ki
 • Pre­op­tic Co., War­sza­wa
 • Alpes Lasers, Szwaj­ca­ria
 • Eks­pla, Litwa

 

Osoba kontaktowa
 • ppłk dr hab. inż. Jacek Woj­tas

Zakres badań/obszary badawcze

W Labo­ra­to­rium pro­wa­dzo­ne są pra­ce zwią­za­ne z apli­ka­cja­mi lase­rów w obsza­rze zdal­nej detek­cji meto­da­mi lida­ro­wy­mi, obej­mu­ją­ce:

 • zdal­ną detek­cję i kla­sy­fi­ka­cję aero­zo­li (che­micz­nych i bio­lo­gicz­nych),
 • zdal­ną detek­cję pręd­ko­ści wia­tru,
 • pre­cy­zyj­ne pomia­ry odle­gło­ści,
 • pre­cy­zyj­ne pomia­ry pręd­ko­ści pojaz­dów,
 • ska­ning lase­ro­wy 3D,
 • lase­ro­we roz­po­zna­nie tere­nu z powie­trza,

a tak­że zagad­nie­nia zwią­za­ne z for­mo­wa­niem wią­zek lase­ro­wych oraz kon­struk­cją sys­te­mów bazu­ją­cych na pasyw­nych meto­dach detek­cji optycz­nej.

Labo­ra­to­rium usy­tu­owa­ne jest na ostat­niej kon­dy­gna­cji budyn­ku głów­ne­go Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki. Dodat­ko­wo, dys­po­nu­je ono dedy­ko­wa­nym tara­sem pomia­ro­wym zapew­nia­ją­cym dookol­ny dostęp do otwar­tej prze­strze­ni atmos­fe­rycz­nej. W skład labo­ra­to­rium wcho­dzi apa­ra­tu­ra zarów­no pozy­ski­wa­na od pod­mio­tów zewnętrz­nych (np. lidar rama­now­ski, lidar dop­ple­row­ski, lidar absorp­cji róż­ni­co­wej), jak rów­nież wytwo­rzo­na w IOE WAT (lida­ry flu­ore­scen­cyj­ne, roz­pro­sze­nio­we, depo­la­ry­za­cyj­ne).

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Zdal­ne wykry­wa­nie i iden­ty­fi­ka­cja ska­żeń bio­lo­gicz­nych z wyko­rzy­sta­niem zaawan­so­wa­nych metod opto­elek­tro­nicz­nych
 • Opra­co­wa­nie i wyko­na­nie wie­lo­ka­na­ło­we­go lida­ru flu­ore­scen­cyj­no-depo­la­ry­za­cyj­ne­go do zdal­nej detek­cji związ­ków bio­lo­gicz­nych z uwzględ­nie­niem dosto­so­wa­nia kon­struk­cji do badań poli­go­no­wych
 • Opra­co­wa­nie lase­ro­we­go sys­te­mu roz­po­zna­nia ele­men­tów tere­nu i ich wła­sno­ści fizy­ko-che­micz­nych w for­ma­cie 3D wraz z tech­no­lo­gią ana­li­zy i iden­ty­fi­ka­cji danych do zasto­so­wań na plat­for­mach bez­za­ło­go­wych
 • Sys­tem ostrze­ga­nia przed opro­mie­nio­wa­niem lase­ro­wym dla poje­dyn­cze­go żoł­nie­rza z ele­men­ta­mi iden­ty­fi­ka­cji swój-obcy
 • Minia­tu­ro­wy moduł dal­mie­rza lase­ro­we­go o zasię­gu do 3 km
 • Sys­tem obro­ny aktyw­nej do ochro­ny obiek­tów mobil­nych przed poci­ska­mi z gło­wi­ca­mi kumu­la­cyj­ny­mi
 • Środ­ki ochro­ny wzro­ku i sprzę­tu przed pro­mie­nio­wa­niem lase­ro­wym i sze­ro­kim zakre­sie wid­ma
 • Opra­co­wa­nie i wyko­na­nie dal­mie­rza „bez­piecz­ne­go dla oka” z zasto­so­wa­niem mikro­la­se­ro­we­go nadaj­ni­ka 1.5μm
 • Zdal­ne wykry­wa­nie i iden­ty­fi­ka­cja wybra­nych prze­my­sło­wych zanie­czysz­czeń atmos­fe­ry
 • Ręcz­ny foto­ra­dar lase­ro­wy
 • Opra­co­wa­nie gło­wi­cy ska­nu­ją­cej z ukła­da­mi nadaw­czo-odbior­czy­mi nowej gene­ra­cji do wie­lo­spek­tral­ne­go lase­ro­we­go pro­fi­lo­me­tru reflek­tan­cyj­ne­go umoż­li­wia­ją­ce­go okre­śla­nie rzeź­by i cha­rak­te­ry­styk fizy­ko­che­micz­nych pokry­cia tere­nu do zasto­so­wa­nia na plat­for­mie powietrz­nej
 • Sys­tem ska­ne­ra lase­ro­we­go na śmi­głow­ce
 • Sys­tem prze­ciw­po­ża­ro­wy i tłu­mie­nia wybu­chu STOPFIRE
 • Ener­gia skie­ro­wa­na
 • Lase­ro­we symu­la­to­ry strze­lań

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Edge­wo­od Che­mi­cal Bio­lo­gi­cal Cen­tre, USA
 • Leosphe­re, Fran­cja
 • Dugway Pro­ving Gro­und, USA
 • Euro­pe­an Defen­ce Agen­cy, Bel­gia
 • Ray­me­trics, Gre­cja
 • Tele­sys­tem-Mesko, Pol­ska
 • Zurad, Pol­ska
 • Del­ta Opti­cal, Pol­ska
 • Polish Holo­gra­phic Sys­tems, Pol­ska
 • Mask­pol, Pol­ska
 • Insty­tut Opty­ki Sto­so­wa­nej, Pol­ska
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, Pol­ska
 • Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN, Pol­ska
 • Ken­bit, Pol­ska

 

Osoba kontaktowa
 • ppłk dr inż. Jacek Woj­ta­now­ski

Zakres badań/obszary badawcze

Wypo­sa­że­nie Labo­ra­to­rium pozwa­la na pro­wa­dze­nie badań w obsza­rze lase­rów cia­ła sta­łe­go, w szcze­gól­no­ści ukła­dów lase­ro­wych zbu­do­wa­nych w opar­ciu o świa­tło­wo­dy aktyw­ne, domiesz­ko­wa­ne jona­mi pier­wiast­ków ziem rzad­kich. Bada­nia pro­wa­dzo­ne w Labo­ra­to­rium obej­mu­ją:

 • lase­ry i wzmac­nia­cze świa­tło­wo­do­we gene­ru­ją­ce pro­mie­nio­wa­nie w paśmie wid­mo­wym bli­skiej i śred­niej pod­czer­wie­ni,
 • świa­tło­wo­do­we źró­dła super­con­ti­nu­um zakre­su wid­mo­we­go bli­skiej i śred­niej pod­czer­wie­ni,
 • budo­wa ukła­dów lase­ro­wych w tech­ni­ce cał­ko­wi­cie świa­tło­wo­do­wej,
 • kon­struk­cja ukła­dów zasi­la­nia, chło­dze­nia oraz ukła­dów ste­ro­wa­nia dedy­ko­wa­nych do urzą­dzeń lase­ro­wych,
 • wdra­ża­nie opra­co­wa­nych roz­wią­zań do prak­ty­ki (m.in. zasto­so­wa­nia woj­sko­we, medy­cy­na).

Na wypo­sa­że­niu Labo­ra­to­rium znaj­du­je się sprzęt pomia­ro­wy nie­zbęd­ny do pro­wa­dze­nia cha­rak­te­ry­za­cji wią­zek optycz­nych gene­ro­wa­nych przez róż­ne ukła­dy lase­ro­we (pomia­ry ener­ge­tycz­ne, cza­so­we, wid­mo­we, prze­strzen­ne).

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Bada­nie gene­ra­cji super­con­ti­nu­um w świa­tło­wo­dach krze­mion­ko­wych, flu­or­ko­wych i chal­co­ge­ni­do­wych pom­po­wa­nych impul­sa­mi optycz­ny­mi o cza­sie trwa­nia z zakre­su fem­to­se­kund, piko­se­kund oraz nano­se­kund
 • Świa­tło­wo­do­wy nadaj­nik lase­ro­wy wyko­na­ny w tech­no­lo­gii all-fiber, gene­ru­ją­cy pro­mie­nio­wa­nie w paśmie wid­mo­wym „bez­piecz­nym dla wzro­ku”
 • Świa­tło­wo­do­wy gene­ra­tor super­con­ti­nu­um zakre­su wid­mo­we­go śred­niej pod­czer­wie­ni dedy­ko­wa­ny do sys­te­mu ośle­pia­nia rakiet wypo­sa­żo­nych w gło­wi­ce samo­na­pro­wa­dza­ją­ce się na pod­czer­wień
 • Lase­ry chi­rur­gicz­ne wyso­kiej mocy pra­cu­ją­ce na dłu­go­ści fali 1470 nm i 1940 nm do zasto­so­wań w mało­in­wa­zyj­nej chi­rur­gii endo­sko­po­wej i robo­tycz­nej
 • Lase­ro­we impul­so­we ukła­dy świa­tło­wo­do­we gene­ru­ją­ce pro­mie­nio­wa­nie w zakre­sie wid­mo­wym śred­niej pod­czer­wie­ni (1550 nm, 2000 nm) z prze­zna­cze­niem do zasto­so­wań w tech­ni­ce woj­sko­wej, medy­cy­nie i ochro­nie śro­do­wi­ska
 • Bada­nia nisko­strat­ne­go spo­so­bu łącze­nia włó­kien optycz­nych i wyko­ny­wa­nia wybra­nych kom­po­nen­tów świa­tło­wo­do­wych

Opra­co­wa­nie, opty­ma­li­za­cja i bada­nie wła­ści­wo­ści ukła­du lase­ro­we­go: dio­do­wy gene­ra­tor zada­ją­cy – włók­no­wy wzmac­niacz mocy gene­ru­ją­ce­go impul­sy pro­mie­nio­wa­nia (dłu­gość fali 1060 nm) o zmien­nym cza­sie trwa­nia

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • The French-Ger­man Rese­arch Insti­tu­te of Saint-Louis, Fran­cja
 • Defen­ce Rese­arch & Deve­lop­ment Cana­da (DRDC), Kana­da
 • Naval Rese­arch Labo­ra­to­ry, USA
 • Insti­tu­te of Pho­to­nics and Elec­tro­nics of the CAS, Cze­chy
 • Le Ver­re Flu­ore, Fran­cja
 • Metrum Cry­oflex Sp. z o.o., Sp.k.
 • Poli­tech­ni­ka Bia­ło­stoc­ka
 • Insty­tut Che­mii Fizycz­nej PAN
 • Cen­tral­ny Insty­tut Ochro­ny Pra­cy

 

Oso­ba kon­tak­to­wa

 • płk dr hab. inż. Jacek Świ­der­ski

Zakres badań/obszary badawcze

Bada­nia w Labo­ra­to­rium Nano­tech­no­lo­gii pro­wa­dzo­ne są w dwóch głów­nych kie­run­kach:

 • wyko­rzy­sta­nie metod pla­zmo­wych do osa­dza­nia cien­kich warstw róż­nych mate­ria­łów prze­zna­czo­nych do zasto­so­wa­nia w medy­cy­nie, ogni­wach pali­wo­wych i popra­wie wła­ści­wo­ści tri­bo­lo­gicz­nych,
 • syn­te­za che­micz­na oraz cha­rak­te­ry­za­cja nano­struk­tur, w tym nano­struk­tur pla­zmo­no­wych, do zasto­so­wań we wzmoc­nio­nych powierzch­nio­wo spek­tro­sko­piach, foto­ka­ta­li­zie i foto­wol­ta­ice.

W ramach pierw­sze­go kie­run­ku w Labo­ra­to­rium pro­wa­dzo­ne są bada­nia nad wytwa­rza­niem meto­da­mi pla­zmo­wy­mi struk­tur cien­ko­war­stwo­wych oraz ich zasto­so­wa­nia­mi. Labo­ra­to­rium dys­po­nu­je spe­cja­li­stycz­ną apa­ra­tu­rą słu­żą­cą do hybry­do­we­go osa­dza­nia cien­kich warstw (od nm do kil­ku µm) meto­da­mi pla­zmo­wy­mi, w tym meto­dą impul­so­wej abla­cji lase­ro­wej PLD, meto­dą roz­py­la­nia magne­tro­no­we­go MS oraz przy zasto­so­wa­niu gene­ra­to­ra pla­zmy RF. W Labo­ra­to­rium wytwa­rza­ne są mię­dzy inny­mi war­stwy:

 • hydrok­sy­apa­ty­tu domiesz­ko­wa­ne­go biosz­kła­mi, osa­dza­ne na pod­ło­żach z tyta­nu oraz na pod­ło­żach poli­me­ro­wych, prze­zna­czo­ne do zasto­so­wań w medy­cy­nie,
 • meta­li o wła­ści­wo­ściach kata­li­tycz­nych (Pt, Pd, Ru), jako pokry­cia elek­trod ogniw pali­wo­wych,
 • węglo­we i z azot­ku boru, któ­re w zależ­no­ści od struk­tu­ry kry­sta­lo­gra­ficz­nej, mogą peł­nić funk­cję sta­łe­go sma­ru lub powło­ki zabez­pie­cza­ją­cej powierzch­nię pod­ze­spo­łów mecha­nicz­nych przed zuży­ciem w wyni­ku tar­cia.

Reali­zo­wa­ne są pra­ce badaw­cze zwią­za­ne z wytwa­rza­niem i mody­fi­ka­cją meto­da­mi che­micz­ny­mi nano­struk­tur, w tym nano­struk­tur pla­zmo­no­wych, oraz ich zasto­so­wa­nie we wzmoc­nio­nych powierzch­nio­wo spek­tro­sko­piach, foto­ka­ta­li­zie i foto­wol­ta­ice. W Labo­ra­to­rium wytwa­rza­ne, mody­fi­ko­wa­ne i cha­rak­te­ry­zo­wa­ne są m.in.:

 • nano­cząst­ki meta­licz­ne (głów­nie Au i Ag) o róż­nej wiel­ko­ści i kształ­cie,
 • cząst­ki SiO2 oraz TiO2 o róż­nej wiel­ko­ści,
 • nano­struk­tu­ry hybry­do­we typu core-shell na bazie meta­li szla­chet­nych oraz SiO2 i TiO2,
 • cien­kie war­stwy meta­licz­ne.

Labo­ra­to­rium Nano­tech­no­lo­gii posia­da rów­nież boga­tą bazę apa­ra­tu­ro­wą umoż­li­wia­ją­cą cha­rak­te­ry­za­cję wła­ści­wo­ści fizy­ko-che­micz­nych wytwa­rza­nych warstw i nano­struk­tur oraz ich zasto­so­wa­nia (m.in. spek­tro­metr foto­elek­tro­nów rent­ge­now­skich (XPS), mikro­skop rama­now­ski inVia Reflex (Reni­shaw) zin­te­gro­wa­ny na pozio­mie sprzę­to­wym i pro­gra­mo­wym z mikro­sko­pem sił ato­mo­wych (NT-MDT), pra­cow­nia ana­li­zy czą­stek, w któ­rej wyko­rzy­stu­je się meto­dy DLS, SLS, AUC, TRPS i PTA, do okre­śla­nia wiel­ko­ści, roz­kła­du wiel­ko­ści, poten­cja­łu zeta, stę­że­nia oraz gęsto­ści czą­stek o roz­mia­rach od ułam­ka nm do kil­ku­dzie­się­ciu µm, spek­tro­fo­to­metr UV-Vis (ze sfe­rą cał­ku­ją­cą) oraz spek­tro­flu­ory­metr, zestaw prze­no­śnych spek­tro­me­trów rama­now­skich.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • BIONANOCOMPOSIT – Hydro­xy­apa­ti­te Nano­com­po­si­te Cera­mics – New Implant Mate­rial for Bone Sub­sti­tu­tes
 • New car­bon-hydro­xy­apa­ti­te nano­com­po­si­tes on metal­lic bases applied in medi­ci­ne
 • RAMBO – Rapid Air-par­tic­le Moni­to­ring aga­inst BiO­lo­gi­cal thre­ats
 • Pro­gram “Pol­skie Sztucz­ne Ser­ce”
 • Zespo­ły mem­bra­ne-elek­tro­dy (MEAs) implan­to­wa­ne mate­ria­łem kata­li­tycz­nym w obsza­rze przy­po­wierzch­nio­wym meto­dą PLD na potrze­by ogniw pali­wo­wych
 • Wpływ budo­wy pla­zmo­no­wych mono­struk­tur core-shell na bazie tlen­ku tyta­nu i meta­li szla­chet­nych na ich wła­ści­wo­ści optycz­ne i foto­elek­trycz­ne

Nano­struk­tu­ry pla­zmo­no­we do wzmac­nia­nia sygna­tur spek­tral­nych mate­ria­łów bio­lo­gicz­nych

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT
 • Insty­tut Meta­lur­gii i Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej Pol­skiej Aka­de­mii Nauk w Kra­ko­wie
 • Wydział Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej
 • Wydział Mecha­tro­ni­ki Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej
 • Insty­tut Fizy­ki Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu
 • Insty­tut Che­mii Prze­my­sło­wej, War­sza­wa
 • Insty­tut Pod­sta­wo­wych Pro­ble­mów Tech­ni­ki, War­sza­wa
 • Insty­tut Fizy­ki PAN, War­sza­wa
 • Insty­tut Wyso­kich Ciśnień PAN, War­sza­wa
 • Laser Cen­ter Leoben (LZL), Graz, Austria
 • Tokyo Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy, Tokyo, Japo­nia
 • Hok­ka­ido Uni­ver­si­ty, Sap­po­ro, Japo­nia
 • Uni­ver­si­té Clau­de Ber­nard Lyon 1, Lyon, Fran­cja
 • KU Leu­ven, Leu­ven, Bel­gia
 • Natio­nal Insti­tu­te for Lasers, Pla­sma and Radia­tion Phy­sics, Bucha­rest, Rumu­nia
 • Insty­tut Fizy­ki AN Repu­bli­ki Czech, Pra­ga, Cze­chy
 • ENEA, Wło­chy
 • Micro­flu­dic Chip­Shop, Jena, Niem­cy
 • CREO, Wło­chy

 

Osoba kontaktowa
 • mjr dr inż. Bar­tło­miej Jan­kie­wicz
Strona internetowa

www​.nano​.wat​.edu​.pl

Zakres badań/obszary badawcze

Tema­ty­ka badaw­cza Labo­ra­to­rium kon­cen­tru­je się na wytwa­rza­niu, bada­niu wła­sno­ści i wyko­rzy­sta­niu mięk­kie­go pro­mie­nio­wa­nia rent­ge­now­skie­go (SXR) oraz skraj­ne­go nad­fio­le­tu (EUV) emi­to­wa­ne­go z wyso­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wej pla­zmy lase­ro­wej. W Labo­ra­to­rium opra­co­wa­no sze­reg ory­gi­nal­nych roz­wią­zań lase­ro­wo-pla­zmo­wych źró­deł pro­mie­nio­wa­nia EUV i SXR o dużej inten­syw­no­ści, wytwa­rza­ją­cych impul­sy pro­mie­nio­wa­nia z czę­sto­ścią 10 Hz. Źró­dła bazu­ją na lase­rach nano­se­kun­do­wych Nd:YAG z zasto­so­wa­niem impul­so­wych tarcz gazo­wych będą­cych ory­gi­nal­nym roz­wią­za­niem pra­cow­ni­ków nauko­wych Labo­ra­to­rium. Pro­wa­dzo­ne są róż­ne­go typu pra­ce badaw­cze i roz­wo­jo­we zwią­za­ne z zasto­so­wa­niem źró­deł pro­mie­nio­wa­nia EUV/SXR. Naj­waż­niej­sze z nich to:

 • Metro­lo­gia opty­ki EUV
 • Mikro­obrób­ka i mody­fi­ka­cja powierzch­ni poli­me­rów
 • Mikro­sko­pia EUV i SXR
 • Bada­nia pla­zmy foto­jo­ni­za­cyj­nej
 • Radio­bio­lo­gia
 • Lase­ry rent­ge­now­skie
 • Wytwa­rza­nie wyso­kich har­mo­nicz­nych lase­ra IR

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Mody­fi­ka­cja powierzch­ni poli­me­rów pro­mie­nio­wa­niem lase­ro­wo-pla­zmo­wych źró­deł EUV do zasto­so­wań w tech­no­lo­giach bio­me­dycz­nych (EUREKA)
 • Oddzia­ły­wa­nie sil­nych impul­sów skraj­ne­go nad­fio­le­tu, wytwa­rza­nych w lase­ro­wo-pla­zmo­wym źró­dle pro­mie­nio­wa­nia z poli­me­ra­mi i die­lek­try­ka­mi nie­orga­nicz­ny­mi (NCN)
 • Opra­co­wa­nie i bada­nia tarcz gazo­wych do zasto­so­wań w eks­pe­ry­men­tach oddzia­ły­wa­nia ultra­krót­kich impul­sów lase­ro­wych wiel­kiej mocy z mate­rią (ELI – Extre­me Light Infra­struc­tu­re)
 • Lase­ro­wo-pla­zmo­we źró­dła pro­mie­nio­wa­nia rent­ge­now­skie­go i skraj­ne­go nad­fio­le­tu (EUV) do zasto­so­wań w bada­niach mate­ria­ło­wych, nano­tech­no­lo­gii i bio­me­dy­cy­nie (COST)
 • Wytwa­rza­nie spój­ne­go pro­mie­nio­wa­nia w zakre­sie skraj­ne­go nad­fio­le­tu (EUV) w wyni­ku oddzia­ły­wa­nia ultra­krót­kich impul­sów lase­ro­wych wiel­kiej mocy z tar­czą gazo­wą (Laser­lab Euro­pe II)
 • Fem­to­se­kun­do­wy laser tera­wa­to­wy bazu­ją­cy na wzmac­nia­niu para­me­trycz­nym (NCBR)
 • Foto­jo­ni­za­cja ośrod­ków gazo­wych impul­sa­mi pro­mie­nio­wa­nia pla­zmy lase­ro­wej, (NCN)
 • Mikro­sko­pia w zakre­sie skraj­ne­go nad­fio­le­tu (EUV) i mięk­kie­go pro­mie­nio­wa­nia rent­ge­now­skie­go (SXR) (FNP)
 • Opra­co­wa­nie ukła­du zawo­rów do wytwa­rza­nia tarcz zawie­ra­ją­cych kla­ste­ry gazo­we (Uni­wer­sy­tet Illi­no­is, USA)
 • Mikro­skop EUV z nano­me­tro­wą roz­dziel­czo­ścią prze­strzen­ną do zasto­so­wań we współ­cze­snej nauce i tech­no­lo­gii (NCBR – Lider)
 • Wytwa­rza­nie lase­rem pro­mie­nio­wa­nia rent­ge­now­skie­go i skraj­ne­go nad­fio­le­tu (EUV) do zasto­so­wań w inży­nie­rii mate­ria­ło­wej i bio­me­dy­cy­nie (Laser­lab Euro­pe III)
 • Labo­ra­to­rium nano­tech­no­lo­gii lase­ro­wych CEZAMAT (POIG)
 • Labo­ra­to­rium OPTOLAB – HIXEL (POIG)
 • Wyko­na­nie ukła­dów do wytwa­rza­nia dwu­stru­mie­nio­wej tar­czy gazo­wej (Insty­tut Mikro­elek­tro­ni­ki, Rosja)
 • Mody­fi­ka­cja powierzch­ni poli­me­rów pro­mie­nio­wa­niem EUV do zasto­so­wań w inży­nie­rii bio­me­dycz­nej (EXTATIC)
 • Zasto­so­wa­nie lase­ro­wo-pla­zmo­we­go źró­dła mięk­kie­go pro­mie­nio­wa­nia rent­ge­now­skie­go w radio­bio­lo­gii (EXTATIC)
 • Zasto­so­wa­nie lase­ro­wo-pla­zmo­we­go źró­dła mięk­kie­go pro­mie­nio­wa­nia rent­ge­now­skie­go w mikro­sko­pii kon­tak­to­wej (EXTATIC)
 • Nano­obra­zo­wa­nie w zakre­sie EUV i SXR z zasto­so­wa­niem źró­deł lase­ro­wo-pla­zmo­wych i opty­ki fre­sne­low­skiej (EXTATIC)

Lase­ro­wo-pla­zmo­we źró­dła pro­mie­nio­wa­nia rent­ge­now­skie­go i skraj­ne­go nad­fio­le­tu do zasto­so­wań w nano­tech­no­lo­gii, bio­me­dy­cy­nie i fizy­ce pla­zmy (Laser­lab Euro­pe IV)

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Uni­wer­sy­tet w Bia­łym­sto­ku
 • Insty­tut Fizy­ki Pla­zmy i Lase­ro­wej Mikro­syn­te­zy, War­sza­wa
 • Insty­tut Fizy­ki Jądro­wej PAN, Kra­ków
 • Insty­tut Fizy­ki PAN, War­sza­wa
 • Naro­do­we Cen­trum Badań Jądro­wych, Świerk
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 • Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski
 • DUBLIN CITY UNIVERSITY, Irlan­dia
 • CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE, Cze­chy
 • RWTH AACHEN UNIVERSITY, Niem­cy
 • UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, Irlan­dia
 • UNIVERSITY OF PADUA, Wło­chy
 • KING’S COLLEGE LONDON, Wiel­ka Bry­ta­nia
 • UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, Wiel­ka Bary­ta­nia
 • Insti­tu­te of Phy­sics, Pra­gue, Cze­chy
 • Insti­tu­te of Nuc­le­ar Phy­sics, Pra­ga, Cze­chy
 • Uni­ver­si­ty of Sze­ged, Węgry

 

Osoba kontaktowa
 • dr hab. inż. Hen­ryk Fie­do­ro­wicz

Zakres badań/obszary badawcze
 • Sys­te­my lase­ro­we bro­ni skie­ro­wa­nej ener­gii
 • Pom­po­wa­ne dio­da­mi lase­ry impul­so­we dużych ener­gii w zakre­sie bli­skiej pod­czer­wie­ni
 • Gene­ra­to­ry para­me­trycz­ne i lase­ry prze­stra­jal­ne w zakre­sie bli­skiej i śred­niej pod­czer­wie­ni
 • Pro­jek­to­wa­nie i cha­rak­te­ry­za­cja ukła­dów optycz­nych lase­rów bar­dzo dużej mocy do zasto­so­wań woj­sko­wych

Dys­po­nu­je­my wie­dzą, opro­gra­mo­wa­niem, wypo­sa­że­niem labo­ra­to­ryj­nym, sprzę­tem pomia­ro­wym nie­zbęd­nym do opra­co­wa­nia sze­ro­kiej gamy róż­nych typów lase­rów pom­po­wa­nych dio­da­mi oraz cha­rak­te­ry­za­cji ich para­me­trów.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Opra­co­wa­nie lase­ro­wych sys­te­mów i tech­no­lo­gii bro­ni skie­ro­wa­nej ener­gii
 • Pom­po­wa­ny dio­do­wo, modu­ło­wy zestaw lase­ro­wy do zasto­so­wań spe­cjal­nych
 • Nowe lase­ry cia­ła sta­łe­go z samo­adap­tu­ją­cy­mi rezo­na­to­ra­mi wyko­rzy­stu­ją­ce efekt czte­ro­fa­lo­we­go mie­sza­nia w ośrod­ku czyn­nym
 • Impul­so­we lase­ry na ośrod­kach quasi-III-pozio­mo­wych pom­po­wa­nych poprzecz­nie 2D sto­sa­mi diod lase­ro­wych dużej mocy
 • Laser hybry­do­wy Er:YAG gene­ru­ją­cy w zakre­sie „bez­piecz­nym dla wzro­ku
 • Wyso­ko ener­ge­tycz­na broń lase­ro­wa prze­ciw­ko zagro­że­niom z powie­trza
 • Modu­ło­wa gło­wi­ca lase­ra impul­so­we­go z kom­pen­sa­cją efek­tów ciepl­nych do zasto­so­wań w zna­ko­war­kach lase­ro­wych
 • Pom­po­wa­ny kohe­rent­nie, prze­stra­jal­ny laser Cr:ZnSe gene­ru­ją­cy w obsza­rze śred­niej pod­czer­wie­ni
 • Prze­stra­jal­ny laser impul­so­wy gene­ru­ją­cy pro­mie­nio­wa­nie w obsza­rze 2 – 2.15m wyko­na­ny
  w tech­no­lo­gii hybry­do­wej
 • Pom­po­wa­ne dio­da­mi impul­so­we lase­ry na ośrod­kach domiesz­ko­wa­nych tulem
 • Lase­ry cia­ła sta­łe­go dla potrzeb tech­ni­ki woj­sko­wej
 • Opra­co­wa­nie i wyko­na­nie modu­łu impul­so­we­go lase­ra neo­dy­mo­we­go z kon­wer­sją czę­sto­tli­wo­ści pom­po­wa­ne­go dio­da­mi pół­prze­wod­ni­ko­wy­mi

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • French-Ger­man Rese­arch Insti­tu­te of Saint-Louis, Fran­cja
 • Czech Tech­ni­cal Uni­ver­si­ty, Pra­ga, Repu­bli­ka Cze­ska
 • LFK-Lenk­flug­kör­per­sys­te­me GmbH2016, Niem­cy
 • CENTRUM ROZWOJOWO WDROŻENIOWE TELESYSTEM-MESKO Sp. z o. o.
 • Sola­ris Laser S.A. , War­sza­wa
 • PIT – RADWAR S.A., War­sza­wa
 • PCO .SA., War­sza­wa
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, Wydział Mecha­tro­ni­ki
 • Insty­tut Tech­no­lo­gii Mate­ria­łów Elek­tro­nicz­nych

 

Osoba kontaktowa
 • dr hab. inż. Jan Jab­czyń­ski

Zakres badań/obszary badawcze

W Labo­ra­to­rium pro­wa­dzo­ne są licz­ne pra­ce z róż­nych dzie­dzin zwią­za­ne m.in. z:

 • spek­tro­sko­pią tera­her­co­wą: wyzna­cza­niem sygna­tur środ­ków nie­bez­piecz­nych przy zasto­so­wa­niu tech­nik odbi­cio­wych i trans­mi­syj­nych nie­zbęd­nych do zdal­nej iden­ty­fi­ka­cji sub­stan­cji nie­bez­piecz­nych umiesz­czo­nych pod odzie­żą lub za nie­prze­zro­czy­sty­mi, w paśmie widzial­nym, prze­gro­da­mi, bada­niem cha­rak­te­ry­styk mate­ria­łów kom­po­zy­to­wych, obra­zo­wa­niem tera­her­co­wym,
 • czuj­ni­ka­mi świa­tło­wo­do­wy­mi na potrze­by elek­tro­nicz­nej ochro­ny obiek­tów roz­le­głych – głów­nym celem tych badań jest budo­wa czuj­ni­ków do ochro­ny obiek­tów o obwo­dzie 1,5 – 20 km, z okre­śle­niem miej­sca loka­li­za­cji intru­za,
 • zin­te­gro­wa­ny­mi sys­te­ma­mi rada­ro­wo-kame­ro­wy­mi do ochro­ny lot­nisk i por­tów mor­skich,
 • prze­twa­rza­niem obra­zów z plat­form mobil­nych (widze­nie maszy­no­we) i roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści w mobil­nym sys­te­mie infor­ma­cyj­nym – z wyko­rzy­sta­niem róż­nych form infor­ma­cji obra­zo­wej w two­rze­niu roz­wią­zań z zakre­su tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nych zgod­nej z wyma­ga­nia­mi użyt­kow­ni­ków, aktyw­nym obra­zo­wa­niem oraz bio­me­trią obra­zo­wą.

W skład Labo­ra­to­rium wcho­dzi apa­ra­tu­ra pozy­ski­wa­na zarów­no od pod­mio­tów zewnętrz­nych: np. ska­ne­ry 3D, kame­ry matry­co­we i linij­ko­we z zakre­su UV,VIS,NIR,IR, fra­me­grab­be­ry, spek­tro­metr tera­her­co­wy (TDS), spek­tro­metr fourie­row­ski (FTIR), pasyw­na kame­ra tera­her­co­wa, urzą­dze­nia z tech­nik świa­tło­wo­do­wych- czuj­ni­ki, świa­tło­wo­do­wy ana­li­za­tor wid­ma, reflek­tro­me­try, spa­war­ki etc., jak rów­nież wytwo­rzo­na w IOE WAT: urzą­dze­nie foto­gra­fii lase­ro­wej, sta­no­wi­sko do testo­wa­nia Wir­tu­al­nej Rze­czy­wi­sto­ści.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Sys­tem moni­to­ro­wa­nia inte­gral­no­ści łącza świa­tło­wo­do­we­go w celu ochro­ny przed nie­au­to­ry­zo­wa­nym dostę­pem do infor­ma­cji nie­jaw­nych
 • Świa­tło­wo­do­wy dwu­in­ter­fe­ro­me­trycz­ny czuj­nik z loka­li­za­cją miej­sca zabu­rze­nia do fizycz­ne­go moni­to­ro­wa­nia obiek­tów linio­wych
 • Świa­tło­wo­do­wy czuj­nik z wewnętrz­ną inter­fe­ren­cją sprzę­żo­nych modów jako detek­tor loka­li­za­cji mecha­nicz­nych zabu­rzeń
 • Budo­wa i cha­rak­te­ry­za­cja inter­fe­ro­me­trycz­nych czuj­ni­ków zabu­rzeń mecha­nicz­nych z uży­ciem świa­tło­wo­dów mikro­struk­tu­ral­nych (foto­nicz­nych)
 • Pro­jek­to­wa­nie, wyko­na­nie i bada­nie pod­staw sen­so­ro­wych wła­sno­ści świa­tło­wo­dów mikro­struk­tu­ral­nych (foto­nicz­nych)
 • Tera­her­co­wy sys­tem wykry­wa­nia „nasob­nych” mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych
 • Zdal­na iden­ty­fi­ka­cja mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych w paśmie tera­her­co­wym
 • Tera­her­co­we plat­for­my obra­zu­ją­ce do zdal­nej detek­cji IED (Impro­wi­zo­wa­nych ładun­ków wybu­cho­wych)
 • Opra­co­wa­nie ener­go­osz­częd­ne­go zesta­wu bio­me­trycz­ne­go do mobil­nej kon­tro­li doku­men­tów i osób z uży­ciem sys­te­mów aku­stycz­nych i zobra­zo­wa­nia twa­rzy
 • Mobil­na kon­tro­la gra­nicz­na z wyko­rzy­sta­niem tech­nik bio­me­trycz­nych dosto­so­wa­na do wymo­gów i zale­ceń UE
 • Kom­po­zy­to­wy sys­tem pasyw­nej i aktyw­nej ochro­ny obiek­tów infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej
 • Zin­te­gro­wa­ny, wie­lo­czuj­ni­ko­wy sys­tem moni­to­rin­gu i ochro­ny por­tu mor­skie­go
 • Zin­te­gro­wa­ny mobil­ny sys­tem wspo­ma­ga­ją­cy dzia­ła­nia anty­ter­ro­ry­stycz­ne i ratow­ni­cze
 • A low cost and ful­ly pas­si­ve Tera­hertz inspec­tion sys­tem based on nano-tech­no­lo­gy for secu­ri­ty appli­ca­tion
 • Nowo­cze­sne tech­no­lo­gie dla/w pro­ce­sie kar­nym i ich wyko­rzy­sta­nie – aspek­ty tech­nicz­ne, kry­mi­na­li­stycz­ne, kry­mi­no­lo­gicz­ne i praw­ne
 • Opra­co­wa­nie metod i tech­no­lo­gii wspo­ma­ga­nia ochro­ny pery­me­trycz­nej tere­nów gra­nicz­nych i por­tów lot­ni­czych w opar­ciu o zaawan­so­wa­ną ana­li­zę sygna­łów aku­stycz­nych i obra­zów wizyj­nych
 • Uspraw­nie­nie pro­ce­su odpra­wy gra­nicz­nej osób przy wyko­rzy­sta­niu bio­me­trycz­nych urzą­dzeń do samo­kon­tro­li osób i kon­tro­li środ­ków trans­por­tu prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­cę zewnętrz­ną UE
 • Zin­te­gro­wa­ny sys­tem foto­gra­fii lase­ro­wej do moni­to­rin­gu otwar­tych prze­strze­ni i zapo­bie­ga­niu zagro­że­niom ter­ro­ry­stycz­nym
 • Inno­wa­cyj­ne lase­ro­we meto­dy dia­gno­sty­ki oraz tech­no­lo­gie napra­wy łopa­tek tur­bin paro­wych: Ana­li­za pro­ble­mu dia­gno­stycz­ne­go doty­czą­ce­go degra­da­cji łopa­tek tur­bin – opra­co­wa­nie meto­dy pomia­ro­wej i wyma­gań dla inno­wa­cyj­ne­go lase­ro­we­go sys­te­mu wizyj­ne­go
 • Wie­lo­pik­se­lo­wy detek­tor pro­mie­nio­wa­nia THz zre­ali­zo­wa­ny z wyko­rzy­sta­niem selek­tyw­nych tran­zy­sto­rów MOS i jego zasto­so­wa­nie w bio­lo­gii, medy­cy­nie i sys­te­mach bez­pie­czeń­stwa
 • Moni­to­ring, iden­ty­fi­ka­cja i prze­ciw­dzia­ła­nie zagro­że­niom bez­pie­czeń­stwa oby­wa­te­li
 • Opra­co­wa­nie modu­ło­we­go wie­lo­sen­so­ro­we­go sys­te­mu ochro­ny naziem­nej obiek­tów stra­te­gicz­nych

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Uni­wer­sy­tet Tech­no­lo­gicz­ny Chal­mers, Szwe­cja
 • Uni­ver­si­ty of Valen­cia, Hisz­pa­nia
 • Uni­wer­sy­tet im. M.W. Łomo­no­so­wa w Moskwie, Rosja
 • Fraun­ho­fer Aca­de­my, Niem­cy
 • Uni­wer­sy­tet Bor­de­aux, Fran­cja
 • Ortech, Pol­ska
 • Uni­wer­sy­tet Tech­nicz­ny w Delft, Holan­dia
 • Swe­dish Defen­ce Rese­arch Agen­cy- FOI, Szwe­cja
 • TNO, Bel­gia
 • LETI, Fran­cja
 • Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT
 • Wydział Fizy­ki PW
 • Wro­cław Tera­hertz Team, Pol­ska
 • Wydział Mecha­nicz­ny WAT
 • Insty­tut Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej
 • Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski
 • Uni­press, Pol­ska
 • Uni­ver­si­tey of Mont­pel­lier, Fran­cja
 • HARD­soft Micro­pro­ces­sor Sys­tems, Pol­ska
 • AVICON – Advan­ced Vision Con­trol, Pol­ska
 • CIOP-PIB Cen­tral­ny Insty­tut Ochro­ny Pra­cy – Pań­stwo­wy Insty­tut Badaw­czy, Pol­ska
 • Optel, Pol­ska,
 • JAS Tech­no­lo­gie, Pol­ska,
 • MLabs, Pol­ska
 • Woj­sko­wy Insty­tut Medycz­ny
 • Wydział Bio­lo­gii UW
 • Infra­met, Pol­ska
 • ABW- Agen­cja Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go
 • Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej
 • Naro­do­we Cen­trum Kryp­to­lo­gii

 

Osoba kontaktowa
 • prof. dr hab. inż. Mie­czy­sław Szu­sta­kow­ski

Zakres badań/obszary badawcze
 • Tech­no­lo­gie pokryć cien­ko­war­stwo­wych w zakre­sie UV-VIS-IR
 • Pro­jek­to­wa­nie i wytwa­rza­nie pokryć cien­ko­war­stwo­wych o wyso­kim upa­ko­wa­niu mate­ria­łu i wyso­kiej sta­bil­no­ści cza­so­wej
 • Pro­jek­to­wa­nie i wytwa­rza­nie pokryć cien­ko­war­stwo­wych o zada­nych cha­rak­te­ry­sty­kach wid­mo­wych, w tym fil­trów pasmo­wych, dol­no i gór­no­prze­pu­sto­wych, zwier­cia­deł lase­ro­wych, zwier­cia­deł meta­licz­nych, warstw anty­re­flek­syj­nych na róż­nych pod­ło­żach (szkło, kwarc, sza­fir, krzem, ger­man, krysz­ta­ły lase­ro­we itp.)
 • Wytwa­rza­nie prze­zro­czy­stych elek­trod z tlen­ku indo­wo-cyno­we­go ITO
 • Wytwa­rza­nie nie­cią­głych warstw sre­bra i zło­ta – pod­ło­ży pla­zmo­no­wych do powierzch­nio­wo wzmoc­nio­nej spek­tro­sko­pii Rama­na
 • Wytwa­rza­nie ele­men­tów optycz­nych z róż­nych mate­ria­łów, w tym sfe­rycz­nych i pła­sko rów­no­le­głych: socze­wek, zwier­cia­deł oraz innych ele­men­tów do cywil­nych i woj­sko­wych sys­te­mów i ukła­dów optycz­nych i opto­elek­tro­nicz­nych

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Nano­struk­tu­ry pla­zmo­no­we do zasto­so­wań w opto­elek­tro­ni­ce i foto­wol­ta­ice
 • Środ­ki ochro­ny wzro­ku i sprzę­tu przed pro­mie­nio­wa­niem lase­ro­wym i sze­ro­kim zakre­sie wid­ma

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Prze­my­sło­we Cen­trum Opty­ki S.A.
 • VIGO S.A.Centrum Badań Kosmicz­nych PAN
 • Tele­sys­tem
 • Insty­tut Che­mii Fizycz­nej PAN
 • Insty­tut Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej
 • Insty­tut Tech­no­lo­gii Mate­ria­łów Elek­tro­nicz­nych
 • Uni­wer­sy­tet Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu, Insty­tut Fizy­ki
 • Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Wydział Fizy­ki
 • Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, WAT
 • Woj­sko­wy Insty­tut Higie­ny i Epi­de­mio­lo­gii
 • Woj­sko­wy Insty­tut Che­mii i Radio­me­trii
 • CEZAMAT
 • Wro­cław­skie EIT+
 • Pur­due Uni­ver­si­ty, USA
 • Roy­al Uni­ver­si­ty of Lon­don, UK
 • Uni­ver­si­ty of North Texas, USA
 • Chal­mers Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy, SE

 

Osoba kontaktowa
 • mjr dr inż. Piotr Nyga

Zakres badań/obszary badawcze

Labo­ra­to­rium Tech­no­lo­gii Optycz­nych dla Zakre­su Pod­czer­wie­ni wyko­nu­je bada­nia i pra­ce w zakre­sie wytwa­rza­nia pre­cy­zyj­nych ele­men­tów optycz­nych na potrze­by wła­sne oraz pod­mio­tów zewnętrz­nych. Wyko­ny­wa­ne są ele­men­ty optycz­ne dla ukła­dów obra­zu­ją­cych oraz m.in. ukła­dów for­mo­wa­nia wiąz­ki, obiek­ty­wów do kamer ter­mo­wi­zyj­nych oraz na zakres świa­tła widzial­ne­go i UV. Moż­li­wo­ści labo­ra­to­rium obej­mu­ją wyko­na­nie ele­men­tów asfe­rycz­nych, korek­cję powierzch­ni optycz­nych, nano­sze­nie cien­kich powłok na ele­men­ty optycz­ne oraz pomia­ry inter­fe­ro­me­trycz­ne powierzch­ni o jako­ści optycz­nej. Wyko­ny­wa­ne ele­men­ty cha­rak­te­ry­zu­ją się odchył­ka­mi kształ­tu nawet poni­żej λ/50 i mikro­chro­po­wa­to­ści poni­żej 0,2 nm.

W skład labo­ra­to­rium wcho­dzą urzą­dze­nia:

 • QED Q22-XE – to urzą­dze­nie pra­cu­ją­ce w tech­no­lo­gii MRF (Magne­toR­he­olo­gi­cal Fini­shing), słu­żą­ce do obrób­ki powierzch­ni ele­men­tów optycz­nych a tak­że w prze­my­śle pół­prze­wod­ni­ko­wym do pole­ro­wa­nia wafli krze­mo­wych. Jest jedy­nym w Pol­sce urzą­dze­niem tego typu, któ­re pozwa­la na uzy­ski­wa­nie dokład­no­ści pole­ro­wa­nych ele­men­tów się­ga­ją­cej nawet 15 nm i mikro­chro­po­wa­to­ści się­ga­ją­cej 0.1 nm RMS.
 • QED SSI-A – to sub­a­per­tu­ro­wy inter­fe­ro­metr stit­chin­go­wy – jedy­ne takie urzą­dze­nie w kra­ju i jed­no z nie­wie­lu w Euro­pie. Urzą­dze­nie umoż­li­wia pomiar asfe­rycz­nych ele­men­tów optycz­nych. Wraz z urzą­dze­niem Q22-XE pozwa­la na wyko­na­nie powierzch­ni asfe­rycz­nej ele­men­tu optycz­ne­go, któ­re­go odej­ście od sfe­ry odnie­sie­nia może się­gać nawet 60 μ Jest to sys­tem wypo­sa­żo­ny w sze­ścio­osio­wą plat­for­mę CNC oraz inter­fe­ro­metr ZYGO Veri­fi­re XPZ. Dzię­ki moż­li­wo­ściom urzą­dze­nia QED SSI-A nie jest koniecz­ne wyko­ny­wa­nia bar­dzo kosz­tow­nych holo­gra­mów gene­ro­wa­nych cyfro­wo (CGH) wyko­ny­wa­nych tech­ni­ką foto­li­to­gra­fii UV.
 • Ley­bold Optics DLCcs – napy­lar­ka wyko­rzy­stu­ją­ca tech­ni­kę PECVD (Pla­sma Enhan­ced Che­mi­cal Vapo­ur Depo­si­tion) do nano­sze­nia warstw węglo­wych o twar­do­ści zbli­żo­nej do dia­men­tu (Dia­mond – like Car­bon). Urzą­dze­nie umoż­li­wia nano­sze­nie wyso­kiej jako­ści warstw w zasto­so­wa­niach jed­nost­ko­wych w celach nauko­wych oraz na dużą ska­lę w zasto­so­wa­niach komer­cyj­nych. Sys­tem pre­cy­zyj­ne­go pomia­ru gru­bo­ści war­stwy (OMS – Opti­cal Measu­re­ment Sys­tem) pozwa­la­ją­cy na pomiar gru­bo­ści war­stwy in situ zapew­nia wyso­ką jakość i powta­rzal­ność nano­szo­nych warstw.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Meto­da i sys­tem do wykry­wa­nia obiek­tów z uży­ciem pola­ry­me­trii obra­zo­wej w zakre­sie dale­kiej pod­czer­wie­ni
 • Celow­nik ter­mo­wi­zyj­ny kom­pa­ty­bil­ny z sys­te­mem C4ISR ISW TYTAN, zin­te­gro­wa­ny z wyświe­tla­czem naheł­mo­wym, modu­łem lase­ro­we­go sys­te­mu iden­ty­fi­ka­cji „swój-obcy” (IFF) z moż­li­wo­ścią zdal­ne­go ste­ro­wa­nia głów­ny­mi funk­cja­mi celow­ni­ka
 • Kame­ry obser­wa­cyj­no-roz­po­znaw­cze o sze­ro­kim zakre­sie natę­że­nia świa­tła LLL/CCD TV kom­pa­ty­bil­ne z sys­te­mem C4ISR ISW TYTAN
 • Inno­wa­cyj­ny hełm stra­żac­ki zin­te­gro­wa­ny z obser­wa­cyj­nym sys­te­mem ter­mo­wi­zyj­nym i sys­te­mem umoż­li­wia­ją­cym moni­to­ro­wa­nie funk­cji życio­wych stra­ża­ka – ratow­ni­ka oraz wyj­ściem do trans­mi­sji obra­zów i danych do urzą­dzeń zewnętrz­nych

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Sola­ris Optics S.A.
 • ISP Optics Latvia
 • PCO S.A.
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 • Insty­tut Trans­por­tu Samo­cho­do­we­go
 • ITME
 • INOS

 

Osoba kontaktowa
 • dr inż. Grze­gorz Biesz­czad

Zakres badań/obszary badawcze
 • Bada­nia ter­mo­gra­ficz­ne obiek­tów i zja­wisk, reje­stra­cja, ana­li­za i inter­pre­ta­cja ter­mo­gra­mów
 • Bada­nia para­me­trów kamer ter­mo­wi­zyj­nych dla zakre­sów pro­mie­nio­wa­nia SWIR, MWIR oraz LWIR
 • Opra­co­wa­nie, ana­li­za i wery­fi­ka­cja trój­wy­mia­ro­wych, kom­pu­te­ro­wych mode­li sygna­tur ter­mal­nych obiek­tów na bazie reje­stra­cji ter­mo­gra­ficz­nych i spek­tro­ra­dio­me­trycz­nych
 • Opra­co­wy­wa­nie i bada­nia modu­łów kamer ter­mo­wi­zyj­nych z detek­to­ra­mi chło­dzo­ny­mi i nie­chło­dzo­ny­mi oraz wspar­cie pro­ce­su ich wdro­że­nia do pro­duk­cji
 • Opra­co­wa­nie metod bada­nia i imple­men­ta­cja algo­ryt­mów prze­twa­rza­nia obra­zu ter­mo­wi­zyj­ne­go oraz algo­ryt­mów popra­wy jako­ści obra­zu
 • Bada­nia, ana­li­za, opra­co­wa­nie oraz pomiar para­me­trów czuj­ni­ków pod­czer­wie­ni
 • Bada­nia, opra­co­wy­wa­nie oraz ana­li­za pasyw­nych dale­ko­za­się­go­wych czuj­ni­ków pod­czer­wie­ni do wykry­wa­nia wol­no poru­sza­ją­cych i czoł­ga­ją­cych się ludzi
 • Opra­co­wa­nie, bada­nia, testo­wa­nia oraz pomiar para­me­trów piro­me­trów pod­czer­wie­ni
 • Bada­nia, opra­co­wy­wa­nie i testo­wa­nie kom­pu­te­ro­wych metod iden­ty­fi­ka­cji obiek­tów na bazie reje­stra­cji sygna­tur ter­mo­wi­zyj­nych
 • Opra­co­wy­wa­nie i bada­nia zauto­ma­ty­zo­wa­nych sta­no­wisk do wyzna­cza­nia war­to­ści para­me­trów i kali­bra­cji kamer ter­mo­wi­zyj­nych
 • Opra­co­wy­wa­nie i bada­nia wzor­co­wych źró­deł pro­mie­nio­wa­nia w zakre­sie pod­czer­wie­ni – cia­ła dosko­na­le czar­ne

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Celow­nik ter­mo­wi­zyj­ny kom­pa­ty­bil­ny z sys­te­mem C4ISR ISW TYTAN, zin­te­gro­wa­ny z wyświe­tla­czem naheł­mo­wym, modu­łem lase­ro­we­go sys­te­mu iden­ty­fi­ka­cji „swój-obcy” (IFF) z moż­li­wo­ścią zdal­ne­go ste­ro­wa­nia głów­ny­mi funk­cja­mi celow­ni­ka
 • Kame­ry obser­wa­cyj­no-roz­po­znaw­cze o sze­ro­kim zakre­sie natę­że­nia świa­tła LLL/CCD TV kom­pa­ty­bil­ne z sys­te­mem C4ISR ISW TYTAN
 • Opra­co­wa­nie i wyko­na­nie celow­ni­ka ter­mo­wi­zyj­ne­go CTP-1
 • Wspar­cie przez WAT pro­ce­su wdro­że­nia do pro­duk­cji seryj­nej, przez Bumar PCO strze­lec­kie­go celow­ni­ka ter­mo­wi­zyj­ne­go SCT RUBIN
 • Opto­elek­tro­nicz­ny, wie­lo­wid­mo­wy sys­tem wspo­ma­ga­ją­cy lądo­wa­nie samo­lo­tów
 • Kame­ra ter­mo­wi­zyj­na na zakres 8 – 12 μm z matry­cą detek­to­rów 640x480 dla przy­rzą­dów obser­wa­cyj­nych i plat­form bojo­wych
 • Kame­ra ter­mo­wi­zyj­na z matry­co­wym detek­to­rem foto­no­wym do sys­te­mów obser­wa­cyj­nych nowo­cze­sne­go uzbro­je­nia
 • Lor­net­ka obser­wa­cyj­no-pomia­ro­wa z dal­mie­rzem lase­ro­wym bez­piecz­nym dla oka, kame­rą ter­mo­wi­zyj­ną, odbior­ni­kiem GPS i kom­pa­sem elek­tro­nicz­nym
 • Opra­co­wa­nie algo­ryt­mu popra­wy jako­ści obra­zu dla celow­ni­ków ter­mo­wi­zyj­nych i urzą­dzeń obser­wa­cji pola wal­ki w pod­czer­wie­ni
 • Kame­ry ter­mo­wi­zyj­ne z matry­ca­mi detek­to­rów do celow­ni­ków i sys­te­mów kie­ro­wa­nia ogniem
 • Opra­co­wa­nie modu­ło­we­go wie­lo­sen­so­ro­we­go sys­te­mu ochro­ny naziem­nej obiek­tów stra­te­gicz­nych
 • PROTEUS – Zin­te­gro­wa­ny mobil­ny sys­tem wspo­ma­ga­ją­cy dzia­ła­nia anty­ter­ro­ry­stycz­ne i ratow­ni­cze
 • Euro­pej­ska Agen­cja Obro­ny EDA, „SNI­per POsi­tio­ning and Detec­tion (SNIPOD)”
 • Pasyw­ny dale­ko­za­się­go­wy czuj­nik pod­czer­wie­ni do wykry­wa­nia wol­no poru­sza­ją­cych i czoł­ga­ją­cych się ludzi
 • Ter­mo­gra­ficz­ne i spek­tro­ra­dio­me­trycz­ne bada­nia pro­mie­nio­wa­nia ciepl­ne­go nie­ba dla potrzeb mode­lo­wa­nia i eli­mi­na­cji celów pozor­nych

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Insty­tut Elek­tro­ni­ki, Poli­tech­ni­ka Łódz­ka
 • PCO S.A.
 • PIT-RADWAR S.A.
 • ULIS
 • SOFRADIR
 • IRT­Sys sp. z o.o.
 • S.O. MASKPOL S.A.
 • Insty­tut Opty­ki Sto­so­wa­nej, im. Pro­fe­so­ra Mak­sy­mi­lia­na Plu­ty-INOS
 • Cen­trum Badań Kosmicz­nych
 • SCD Semi­Con­duc­tor Devi­ces
 • AIM INFRAROT-MODULE GmbH

 

Osoba kontaktowa
 • ppłk dr inż. Tomasz Sosnow­ski

Zakres badań/obszary badawcze

Labo­ra­to­rium Wie­lo­wid­mo­wej i Hyper­spek­tral­nej Detek­cji w pod­czer­wie­ni dys­po­nu­je doświad­czo­ną kadrą nauko­wą i boga­tym wypo­sa­że­niem do badań w zakre­sie detek­cji pro­mie­nio­wa­nia pod­czer­wo­ne­go dla potrzeb gospo­dar­ki i tech­ni­ki woj­sko­wej. Doświad­cze­nia zespo­łu umoż­li­wia­ją bie­żą­cą reali­za­cję eks­per­tyz nauko­wych doty­czą­cych zasto­so­wa­nia pomia­ro­wych kamer ter­mo­wi­zyj­nych, obra­zo­wych spek­tro­ra­dio­me­trów pod­czer­wie­ni, wie­lo­wid­mo­wych urzą­dzeń obser­wa­cyj­nych dla potrzeb gospo­dar­ki i tech­ni­ki woj­sko­wej. Współ­pra­ca z wie­lo­ma kra­jo­wy­mi i zagra­nicz­ny­mi ośrod­ka­mi nauko­wo-badaw­czy­mi pozwa­la na opra­co­wy­wa­nie nowych metod zasto­so­wa­nia obra­zo­wej tech­ni­ki pod­czer­wie­ni w wie­lu dzie­dzi­nach życia.

Pra­ce pro­wa­dzo­ne w zakre­sie zdal­nej detek­cji sze­ro­ko rozu­mia­nych zagro­żeń, w zakre­sie ana­li­zy obra­zo­wej w pod­czer­wie­ni to głów­ne kie­run­ki prac badaw­czych pro­wa­dzo­nych przez Labo­ra­to­rium. Ana­li­za wie­lo­wid­mo­wych danych pocho­dzą­cych z obser­wa­cyj­nych kamer pra­cu­ją­cych w róż­nych zakre­sach pod­czer­wie­ni pozwa­la na opra­co­wy­wa­nie nowych metod wykry­wa­nia celów dla potrzeb mili­tar­nych oraz bez­pie­czeń­stwa obiek­tów infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej.

Innym kie­run­kiem badań reali­zo­wa­nym przez Labo­ra­to­rium są bada­nia zwią­za­ne z ana­li­zą danych hyper­spek­tral­nych gro­ma­dzo­nych za pomo­cą obra­zo­wych fourie­row­skich spek­tro­ra­dio­me­trów pod­czer­wie­ni. Zdal­na, pasyw­na, obra­zo­wa detek­cja ska­żeń che­micz­nych w posta­ci chmu­ry gazo­wej, ska­że­nia na powierzch­ni ciał w posta­ci kro­pel lub prosz­ku to jed­ne z kie­run­ków pro­wa­dzo­nych badań. Opra­co­wy­wa­ne meto­dy ana­li­zy danych są imple­men­to­wa­ne do sys­te­mów moni­to­ru­ją­cych śro­do­wi­sko natu­ral­ne lub sta­no­wią­cych sys­te­my woj­sko­we.

Aspekt badań w zakre­sie apli­ka­cji pomia­rów ter­mo­wi­zyj­nych w medy­cy­nie to kolej­ny kie­ru­nek badań roz­wi­ja­ny przez Labo­ra­to­rium. Pro­wa­dzo­ne bada­nia wspól­nie z ośrod­ka­mi medycz­ny­mi ukie­run­ko­wa­ne są na opra­co­wa­nie meto­dy wspo­ma­ga­nia leka­rza pro­wa­dzą­ce­go zabie­gi neu­ro­chi­rur­gicz­ne pod­czas zabie­gów usu­wa­nia komó­rek rako­wych z mózgu. Ana­li­za zmian tem­pe­ra­tu­ry na powierzch­ni mózgu pozwa­la na wyod­ręb­nia­nie rejo­nów będą­cych komór­ka­mi rako­wy­mi oraz pozwa­la na ana­li­zę meta­bo­li­zmu zacho­dzą­ce­go w tych komór­kach.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • „SNI­per POsi­tio­ning and Detec­tion (SNIPOD)”, EDA
 • PROTEUS – Zin­te­gro­wa­ny mobil­ny sys­tem wspo­ma­ga­ją­cy dzia­ła­nia anty­ter­ro­ry­stycz­ne i ratow­ni­cze
 • Opra­co­wa­nie modu­ło­we­go wie­lo­sen­so­ro­we­go sys­te­mu ochro­ny naziem­nej obiek­tów stra­te­gicz­nych
 • Opto­elek­tro­nicz­ny, wie­lo­wid­mo­wy sys­tem wspo­ma­ga­ją­cy lądo­wa­nie samo­lo­tów
 • Opra­co­wa­nie metod tech­no­lo­gii wspo­ma­ga­nia ochro­ny pery­me­trycz­nej tere­nów gra­nicz­nych i por­tów lot­ni­czych w opar­ciu o zaawan­so­wa­ną ana­li­zę sygna­łów aku­stycz­nych i obra­zów wizyj­nych
 • AMURFOCAL – Acti­ve Mul­ti­spec­tral Reflec­tion Fin­ger­prin­ting of Per­si­tent Che­mi­cal Agents, EDA
 • Narzę­dzie wspo­ma­ga­ją­ce pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go i wyko­ny­wa­nie czyn­no­ści w pro­ce­sie wykryw­czym poprzez odtwa­rza­nie wyglą­du miejsc zda­rze­nia i oko­licz­no­ści zda­rze­nia
 • Inno­wa­cyj­ny hełm stra­żac­ki zin­te­gro­wa­ny z obser­wa­cyj­nym sys­te­mem ter­mo­wi­zyj­nym i sys­te­mem umoż­li­wia­ją­cym moni­to­ro­wa­nie funk­cji życio­wych stra­ża­ka – ratow­ni­ka oraz wyj­ściem do trans­mi­sji obra­zów i danych do urzą­dzeń zewnętrz­nych
 • Sys­tem prze­ciw­dzia­ła­nia i zwal­cza­nia zagro­żeń powsta­łych w wyni­ku bez­praw­ne­go i celo­we­go uży­cia plat­form mobil­nych (lata­ją­cych, pły­wa­ją­cych)
 • Symu­la­to­ry szko­le­nio­we w zakre­sie zwal­cza­nia poża­rów wewnętrz­nych

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my, Bel­gia
 • Fran­ho­fer IAF, Niem­cy
 • Bude­swehr Rese­arch Insti­tu­te for Pro­tec­ti­ve Tech­no­lo­gies NBC Pro­tec­tion (WIS), Niem­cy
 • Nether­lands Orga­ni­sa­tion for Applied Scien­ti­fic Rese­arch TNO, Holan­dia
 • Diehl BGT Defen­ce GmbH Co. KG Niem­cy
 • Ber­tin Tech­no­lo­gies, Fran­cja
 • Tha­les Rese­arch & Tech­no­lo­gy, Fran­cja
 • Poli­tech­ni­ka Łódz­ka
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 • Insty­tut Medy­cy­ny Doświad­czal­nej i Kli­nicz­nej im. M. Mos­sa­kow­skie­go Pol­skiej Aka­de­mii Nauk
 • War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Medycz­ny
 • Cen­tral­na Szko­ła Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej w Czę­sto­cho­wie
 • Mask­pol S.A.
 • VIGO Sys­tems S.A.

 

Osoba kontaktowa
 • dr inż. Mariusz Kastek

Zakres badań/obszary badawcze

Wszech­stron­ne zasto­so­wa­nie ener­ge­tycz­nych ukła­dów lase­ro­wych w połą­cze­niu ze zna­jo­mo­ścią fizy­ki oddzia­ły­wa­nia pro­mie­nio­wa­nia lase­ro­we­go z mate­rią sta­no­wią głów­ny kie­ru­nek prac pro­wa­dzo­nych w Labo­ra­to­rium. Nume­rycz­ne mode­lo­wa­nie oddzia­ły­wa­nia impul­so­we­go pro­mie­nio­wa­nia lase­ro­we­go z mate­rią pozwa­la na lep­sze zro­zu­mie­nie pro­wa­dzo­nych badań mody­fi­ka­cji warstw wierzch­nich meta­li i ich sto­pów, wytwa­rza­nia faz inter­me­ta­licz­nych, a tak­że usu­wa­nia nawar­stwień z dzieł sztu­ki, pożół­kłych wer­nik­sów z obra­zów, farb i tlen­ków z meta­li.

W ogól­nym obsza­rze zain­te­re­so­wań znaj­du­je się tema­ty­ka mikro­struk­tu­ro­wa­nia powierzch­ni meta­lo­wych i poli­me­rów, mikro­gra­we­ro­wa­nia, ana­li­zy mate­ria­łów z wyko­rzy­sta­niem lase­ro­wo indu­ko­wa­nej spek­tro­sko­pii optycz­nej i flu­ore­scen­cji oraz gene­ra­cji nano­czą­stek mate­ria­łów meto­dą abla­cji lase­ro­wej. Roz­wi­ja­na jest mię­dzy inny­mi tech­no­lo­gia mikro­obrób­ki lase­ro­wej „w locie”, pozwa­la­ją­ca na wyko­ny­wa­nie kil­ku­set pro­ce­sów kształ­to­wa­nia powierzch­ni na sekun­dę. Jed­nym z naj­waż­niej­szych, aktu­al­nych tema­tów badań pod­sta­wo­wych i sto­so­wa­nych jest bez­po­śred­nie, lase­ro­we, inter­fe­ren­cyj­ne kształ­to­wa­nie perio­dycz­ne powierzch­ni mate­ria­łów i cien­kich warstw, mają­ce na celu wytwa­rza­nie bio­zgod­nych rusz­to­wań dla ukie­run­ko­wa­ne­go wzro­stu komó­rek, popra­wy adhe­zji pokryć implan­tów i kon­tro­li stop­nia zwil­ża­nia powierzch­ni mate­ria­łów.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt Ini­cja­ty­wy EUREKA E!3483 ”Nowo­cze­sna reno­wa­cja lase­ro­wa sta­rych malo­wi­deł, papie­ru, per­ga­mi­nu i obiek­tów meta­lo­wych”, EULASNET LASCAN, 2005 – 2008, Lider kon­sor­cjum 15 part­ne­rów euro­pej­skich
 • Mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt w ramach Mecha­ni­zmu Finan­so­we­go EOG i/lub Nor­we­skie­go Mecha­ni­zmu Finan­so­we­go „Nowo­cze­sne meto­dy inży­nie­rii mate­ria­ło­wej w dia­gno­sty­ce dzieł sztu­ki po reno­wa­cji meto­dą impul­so­we­go pro­mie­nio­wa­nia lase­ro­we­go (MATLAS)”
 • Pol­sko-Nor­we­ski pro­jekt w ramach Mecha­ni­zmu Finan­so­we­go EOG i/lub Nor­we­skie­go Mecha­ni­zmu Finan­so­we­go „Oca­lić od zardze­wie­nia? Pol­sko-nor­we­ska wymia­na doświad­czeń w zakre­sie rato­wa­nia zabyt­ków meta­lo­wych”
 • Pro­jekt 7 PR UE „Salva­gu­ar­da de los valo­res patri­mo­nia­les y cul­tu­ra­les que ate­so­ra el Cen­tro Histó­ri­co de Ciu­dad de La Haba­na”
 • Pro­jekt badaw­czy NCN „Lase­ro­we inter­fe­ren­cyj­ne kształ­to­wa­nie warstw powierzch­nio­wych meta­li”

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Isti­tu­to di Fisi­ca Appli­ca­ta “Nel­lo Car­ra­ra”, Flo­ren­cja, Wło­chy
 • Insti­tu­te of Phy­sics, Wil­no, Litwa
 • EKSPLA UAB, Wil­no, Litwa
 • Facul­ty of Che­mi­stry and Che­mi­cal Tech­no­lo­gy, Depart­ment of Ana­ly­ti­cal Che­mi­stry, Uni­ver­si­ty of Lju­bl­ja­na, Sło­we­nia
 • UCL Cen­tre for Susta­ina­ble Heri­ta­ge, Lon­dyn, Anglia
 • Mora­na RTD d.o.o., Ivanc­na Gori­ca, Sło­we­nia
 • PANNONLASER Co-ope­ra­ti­ve Rese­arch Cen­tre, Pecs, Węgry
 • Foun­da­tion for Rese­arch and Tech­no­lo­gy FORTH, HELLAS, Kre­ta, Gre­cja
 • TNO, Delft, Holan­dia
 • Nor­we­gian Insti­tu­te for Cul­tu­ral Heri­ta­ge Rese­arch (NIKU), Oslo
 • Impe­rial Col­le­ge Lon­don, Wiel­ka Bry­ta­nia
 • Nor­we­gian Insti­tu­te for Air Rese­arch (NILU), Oslo
 • Han­no­ver Laser Cen­tre, Niem­cy
 • Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Kon­ser­wa­cji i Restau­ra­cji Dzieł Sztu­ki, War­sza­wa
 • Wydział Kon­ser­wa­cji Dzieł Sztu­ki, ASP w War­sza­wie
 • Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza, Kra­ków
 • Insty­tut Meta­lur­gii i Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej PAN, Kra­ków
 • Insty­tut Cera­mi­ki i Mate­ria­łów Budow­la­nych, War­sza­wa
 • Wydział Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej PW, War­sza­wa
 • Wydział Sztuk Pięk­nych UMK, Toruń
 • Muzeum Pałac w Wila­no­wie, War­sza­wa
 • Muzeum Łazien­ki Kró­lew­skie, War­sza­wa
 • Oddział Muzeum Naro­do­we­go w Nie­bo­ro­wie i Arka­dii
 • Muzeum Cho­pi­na, War­sza­wa
 • Muzeum Kolej­nic­twa, War­sza­wa

 

Osoba kontaktowa
 • dr hab. inż. Jan Mar­czak, prof. WAT

Zakres badań/obszary badawcze

Pra­cow­nia Bio­che­mii pro­wa­dzi od wie­lu lat bada­nia w zakre­sie:

 • tera­pii i dia­gno­sty­ki nowo­two­rów przy pomo­cy meto­dy foto­dy­na­micz­nej – PDD, PDT,
 • ana­li­zy zawar­to­ści pier­wiast­ków w orga­ni­zmach ludz­kich,
 • stre­su oksy­da­cyj­ne­go.

W ramach badań PDD, PDT ana­li­zo­wa­ny jest wpływ róż­nych foto­uczu­la­czy (głów­nie z gru­py pochod­nych por­fi­ry­no­wych) oraz świa­tła na tkan­ki nowo­two­ro­we oraz tkan­ki zdro­we. Pro­wa­dzo­ne są rów­nież bada­nia w kie­run­ku wyko­rzy­sta­nia tera­pii foto­dy­na­micz­nej w der­ma­to­lo­gii, sto­ma­to­lo­gii a tak­że kosme­to­lo­gii.

Ponad­to zaj­mu­je­my się bada­nia­mi doty­czą­cy­mi czyn­ni­ków wywo­łu­ją­cych stres oksy­da­cyj­ny (reak­tyw­ne for­my tle­nu) jak rów­nież moż­li­wo­ścia­mi ich neu­tra­li­za­cji.

Ana­li­za zawar­to­ści pier­wiast­ków w orga­ni­zmach ludz­kich obej­mu­je głow­nie ana­li­zę bio­pier­wiast­ków i meta­li tok­sycz­nych we wło­sach ludz­kich, ale tak­że w pły­nach fizjo­lo­gicz­nych (mocz) i frag­men­tach tka­nek. Z otrzy­ma­nych danych wyzna­cza­ne są war­to­ści refe­ren­cyj­ne pozwa­la­ją­ce na stwier­dze­nie nad­mia­rów lub nie­do­bo­rów bada­nych pier­wiast­ków i wspo­ma­ga­ją­ce dia­gno­sty­kę medycz­ną.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Szpi­tal Spe­cja­li­stycz­ny Ducha Świę­te­go, Oddział Pedia­trycz­ny z Pod­od­dzia­łem Kar­dio­lo­gii Dzie­cię­cej, San­do­mierz
 • Mię­dzy­uczel­nia­ny Wydział Bio­tech­no­lo­gii UG i GUMed, Gdańsk
 • Insty­tut Medy­cy­ny Doświad­czal­nej i Kli­nicz­nej im. M. Mos­sa­kow­skie­go PAN, War­sza­wa
 • Naro­do­wy Insty­tut Leków, War­sza­wa
 • Pry­wat­ny Gabi­net Sto­ma­to­lo­gicz­no-Perio­do­to­lo­gicz­ny, ul. Żerom­skie­go 19/3, 66 – 400 Gorzów Wielk­pol­ski
 • Kate­dra i Kli­ni­ka Położ­nic­twa, Cho­rób Kobie­cych i Gine­ko­lo­gii Onko­lo­gicz­nej II wydzia­łu Lekar­skie­go WUM, War­sza­wa

 

Osoba kontaktowa
 • dr hab. Alfre­da Padzik-Gra­czyk, prof. WAT

Zakres badań/obszary badawcze

Bada­nia pro­wa­dzo­ne w Pra­cow­ni Bio­lo­gii Mole­ku­lar­nej (PBM) ukie­run­ko­wa­ne są na ana­li­zę poten­cjal­nych zmian w orga­ni­zmach żywych pod wpły­wem czyn­ni­ków fizycz­nych i che­micz­nych, zacho­dzą­cych na pozio­mach komór­ko­wym i mole­ku­lar­nym. Wypo­sa­że­nie oraz kwa­li­fi­ka­cje zespo­łu badaw­cze­go PBM zapew­nia­ją efek­tyw­ne pro­wa­dze­nie badań nowych leków o aktyw­no­ści prze­ciw­bak­te­ryj­nej i prze­ciw­no­wo­two­ro­wej, ana­li­zę bio­zgod­no­ści implan­tów oraz oce­nę mody­fi­ka­cji ich powierzch­ni w celu obni­że­nia adhe­zji drob­no­ustro­jów i eli­mi­na­cji zja­wi­ska zaka­że­nia wsz­cze­pu. Moż­li­wa jest tak­że oce­na eks­pre­sji genów i ewen­tu­al­nych muta­cji w komór­kach zmie­nio­nych cho­ro­bo­wo.

Pra­cow­nia Bio­lo­gii Mole­ku­lar­nej dys­po­nu­je labo­ra­to­ria­mi o dru­gim stop­niu her­me­tycz­no­ści (BSL-2), umoż­li­wia­ją­cym wyko­ny­wa­nie eks­pe­ry­men­tów z wyko­rzy­sta­niem linii komór­ko­wych oraz gatun­ków drob­no­ustro­jów o dru­gim stop­niu zagro­że­nia bio­lo­gicz­ne­go. Sze­ro­ki poten­cjał badaw­czy PBM opar­ty jest na naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­za­niach tech­nicz­nych i ana­li­tycz­nych w dzie­dzi­nie bio­lo­gii mole­ku­lar­nej. W PBM ban­ko­wa­ne są refe­ren­cyj­ne linie komó­rek ssa­ków oraz szcze­pów bak­te­rii, któ­re następ­nie są hodo­wa­ne w ści­śle kon­tro­lo­wa­nych warun­kach dla potrzeb współ­pra­cy z inny­mi pra­cow­nia­mi Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej oraz współ­pra­cu­ją­cy­mi jed­nost­ka­mi badaw­czy­mi. W PBM moż­li­we jest wyko­na­nie immu­no­fe­no­ty­po­wa­nia i sor­to­wa­nie zada­nych popu­la­cji komó­rek, prze­pro­wa­dze­nie sze­ro­ko­pro­fi­lo­wej ana­li­zy eks­pre­sji genów oraz sekwen­cjo­no­wa­nie genów i geno­mów. W PBM moż­li­we są też bada­nia z wyko­rzy­sta­niem tech­nik immu­no­ma­gne­tycz­nej sepa­ra­cji, hybry­dy­za­cji in situ oraz ampli­fi­ka­cji frag­men­tów genów w cza­sie rze­czy­wi­stym.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014

Pra­cow­nia zosta­ła uru­cho­mio­na w 2015 roku. Obec­nie pro­wa­dzo­ne są w niej nastę­pu­ją­ce bada­nia:

 • Bada­nia aktyw­no­ści prze­ciw­bak­te­ryj­nej gra­fe­nu płat­ko­we­go
 • Oce­na bio­zgod­no­ści gra­fe­nu płat­ko­we­go
 • Ana­li­za zmian zacho­dzą­cych w ludz­kich komór­kach, w tym ludz­kich mezen­chy­mal­nych komór­kach macie­rzy­stych napro­mie­nio­wa­nych ze źró­deł LED
 • Bada­nia skut­ków bio­lo­gicz­nych HPM oddzia­ły­wa­nia wyso­ko­ener­ge­tycz­nych impul­sów niskich czę­sto­tli­wo­ści na pozio­mie komór­ko­wym i mole­ku­lar­nym
 • Bada­nia skut­ków bio­lo­gicz­nych oddzia­ły­wa­nia HPM o czę­sto­tli­wo­ściach mikro­fa­lo­wych na pozio­mie komór­ko­wym i mole­ku­lar­nym

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Labo­ra­to­rium Gra­fe­no­we Wydzia­łu Inży­nie­rii Che­micz­nej i Pro­ce­so­wej Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej
 • Insty­tut Tech­no­lo­gii Mate­ria­łów Elek­tro­nicz­nych
 • PIT-RADWAR S.A.
 • Insty­tut Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej

 

Osoba kontaktowa
 • dr hab. Elż­bie­ta Anna Traf­ny, prof. WAT

Zakres badań/obszary badawcze

W Pra­cow­ni Inży­nie­rii Mole­ku­lar­nej i Gra­fe­nu reali­zo­wa­ne są bada­nia doty­czą­ce pro­ce­sów wytwa­rza­nia sit mole­ku­lar­nych i aktyw­nych powierzch­ni adhe­zyj­nych dla czą­stek bio­lo­gicz­nych. Ponad­to reali­zo­wa­ne są pra­ce nad uprosz­czo­nym labo­ra­to­ryj­nym urzą­dze­niem do jed­no­ra­zo­we­go wzbo­ga­ca­nia popu­la­cji krą­żą­cych komó­rek nowo­two­ro­wych (KKN) w pobie­ra­nych prób­kach krwi. W celu reali­za­cji powyż­szych zadań w pra­cow­ni zesta­wia­ne są labo­ra­to­ryj­ne urzą­dze­nia do wytwa­rza­nia sit mole­ku­lar­nych wraz z oprzy­rzą­do­wa­niem tech­no­lo­gicz­nym. Urzą­dze­nia te są nie­zbęd­ne do bez­po­śred­niej foto­li­to­gra­fii lase­ro­wej. Są to, mię­dzy inny­mi, urzą­dze­nia do tra­wie­nia jono­we­go, oczysz­cza­nia pla­zmo­we­go, for­mo­wa­nia powierzch­ni aktyw­nych i do kon­tro­li geo­me­trycz­nej wytwa­rza­nych sit mole­ku­lar­nych. Ponad­to w pra­cow­ni zain­sta­lo­wa­no apa­ra­tu­rę kon­tro­l­no-pomia­ro­wą do oce­ny pro­ce­su wytwa­rza­nia sit i efek­tyw­no­ści pro­ce­su wzbo­ga­ca­nia KKN w bada­nych prób­kach krwi.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Pro­jekt „Roz­wój Kla­stra Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej”, dzia­ła­nie 5.1.: Wspie­ra­nie roz­wo­ju powią­zań koope­ra­cyj­nych o zna­cze­niu ponadre­gio­nal­nym, osi prio­ry­te­to­wej 5.: Dyfu­zja inno­wa­cji Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inno­wa­cyj­na Gospo­dar­ka, 2007 – 2013 na podst. umo­wy o dofi­nan­so­wa­nie nr UDA-POIG.05.01.00 – 00-013/12 – 00 zawar­tej z PARP

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Świę­to­krzy­skie Cen­trum Onko­lo­gii w Kiel­cach
 • Wydział Mecha­nicz­ny Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej

 

Osoba kontaktowa
 • dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, prof. WAT – Wydział Mecha­nicz­ny

Zakres badań/obszary badawcze

Pra­cow­nia Opro­gra­mo­wa­nia Kom­pu­te­ro­we­go w Medy­cy­nie dys­po­nu­je odpo­wied­nią apa­ra­tu­rą oraz bazo­wym opro­gra­mo­wa­niem i jest prze­zna­czo­na do tych obsza­rów badań w medy­cy­nie, któ­re wyko­rzy­stu­ją sze­ro­ko poję­te prze­twa­rza­nie obra­zu, a tak­że pro­jek­to­wa­nie sys­te­mów IT dla medy­cy­ny. Poten­cjał wymie­nio­nej apa­ra­tu­ry obej­mu­je nie­mal cały obszar badań w medy­cy­nie, w tym tak­że roz­wią­za­nia tele­me­dycz­ne oraz wyko­rzy­sta­nie rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej oraz rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej.

Zespół badaw­czy, któ­ry pra­cu­je w Labo­ra­to­rium ma mie­rzal­ny doro­bek w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów dia­gno­sty­ki medycz­nej. Jest tak­że auto­rem i wyko­naw­cą funk­cjo­nu­ją­ce­go sys­te­mu dia­gno­zo­wa­nia cho­rób w obsza­rze aler­gii i cho­rób skó­ry. Wspo­mnia­ny sys­tem jest wła­sno­ścią WAT.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Pro­jekt „Roz­wój Kla­stra Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej”, dzia­ła­nie 5.1.: Wspie­ra­nie roz­wo­ju powią­zań koope­ra­cyj­nych o zna­cze­niu ponadre­gio­nal­nym, osi prio­ry­te­to­wej 5.: Dyfu­zja inno­wa­cji Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inno­wa­cyj­na Gospo­dar­ka, 2007 – 2013 na podst. umo­wy o dofi­nan­so­wa­nie nr UDA-POIG.05.01.00 – 00-013/12 – 00 zawar­tej z PARP

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej

 

Osoba kontaktowa
 • dr hab. inż. Andrzej Wal­czak – Wydział Cyber­ne­ty­ki

Zakres badań/obszary badawcze

Pra­cow­nia Pól Elek­tro­ma­gne­tycz­nych zaj­mu­je się ana­li­zą wpły­wu pola elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go (PEM) na orga­nizm czło­wie­ka. Bada­nia pro­wa­dzo­ne są w warun­kach in vitro na liniach komó­rek nowo­two­ro­wych pier­si, szyj­ki maci­cy oraz pro­sta­ty. Tema­ty­ka badaw­cza kon­cen­tru­je się m. in. na wykry­wa­niu w komór­kach stre­su oksy­da­cyj­ne­go, któ­ry defi­nio­wa­ny jest jako brak rów­no­wa­gi pomię­dzy gene­ra­cją reak­tyw­nych form tle­nu (RFT), a zdol­no­ścia­mi anty­ok­sy­da­cyj­ny­mi orga­ni­zmu. Zja­wi­sko powsta­wa­nia stre­su oksy­da­cyj­ne­go w komór­kach nowo­two­ro­wych może być wyko­rzy­sta­ne w poszu­ki­wa­niu nowych stra­te­gii zwal­cza­nia nowo­two­rów. Pra­cow­nia Pól Elek­tro­ma­gne­tycz­nych dys­po­nu­je też poten­cja­łem badaw­czym pozwa­la­ją­cym na ana­li­zę oddzia­ły­wań PEM na funk­cjo­no­wa­nie kana­łów bło­no­wych w komór­kach ssa­ków oraz oce­nę roli wap­nia w pro­ce­sach komór­ko­wych. W Pra­cow­ni będą też pro­wa­dzo­ne inten­syw­ne bada­nia poświę­co­ne wyja­śnie­niu wpły­wu PEM na muta­cje geno­we w ludz­kich komór­kach.

Ponad­to w Pra­cow­ni Pól Elek­tro­ma­gne­tycz­nych reali­zo­wa­ne są pra­ce badaw­cze mają­ce na celu osza­co­wa­nie zmian funk­cjo­nal­nych mózgu ludz­kie­go (aktyw­ność kory, wydzie­la­nie hor­mo­nów), zacho­dzą­cych pod wpły­wem sil­ne­go pola magne­tycz­ne­go przy uży­ciu prze­zczasz­ko­wej sty­mu­la­cji magne­tycz­nej (TMS). Bada­nia te mają na celu pozna­nie dokład­nych mecha­ni­zmów dzia­ła­nia pola elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go na ośrod­ko­wy układ ner­wo­wy, co sta­no­wić będzie pod­sta­wę do opra­co­wa­nia tech­nik sku­tecz­ne­go wyko­rzy­sta­nia oraz ochro­ny orga­ni­zmu przed jego wpły­wem.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Pro­jekt „Roz­wój Kla­stra Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej”, dzia­ła­nie 5.1.: Wspie­ra­nie roz­wo­ju powią­zań koope­ra­cyj­nych o zna­cze­niu ponadre­gio­nal­nym, osi prio­ry­te­to­wej 5.: Dyfu­zja inno­wa­cji Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inno­wa­cyj­na Gospo­dar­ka, 2007 – 2013 na podst. umo­wy o dofi­nan­so­wa­nie nr UDA-POIG.05.01.00 – 00-013/12 – 00 zawar­tej z PARP

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • PIT-RADWAR S.A.
 • Woj­sko­wy Insty­tut Medy­cy­ny Lot­ni­czej
 • Insty­tut Bio­lo­gii Doświad­czal­nej im. M. Nenc­kie­go PAN

 

Osoba kontaktowa
 • dr hab. Mariusz Łapiń­ski, prof. WAT

Zakres badań/obszary badawcze

Labo­ra­to­rium pro­wa­dzi inter­dy­scy­pli­nar­ne bada­nia cha­rak­te­ry­styk mate­ria­łów meto­da­mi spek­tro­sko­pii absorp­cyj­nej i emi­syj­nej w obsza­rze UV-VIS-IR ciał sta­łych, cie­czy i gazów. Zakres mate­ria­łów obej­mu­je m.in. optycz­ne ele­men­ty, krysz­ta­ły i nano­prosz­ki lase­ro­we, bio­ma­te­ria­ły, mate­ria­ły bio­lo­gicz­ne (bak­te­rie, grzy­by, pył­ki roślin­ne, symu­lan­ty bro­ni bio­lo­gicz­nej, pyło­we i gazo­we zanie­czysz­cze­nia atmos­fe­ry, pali­wa płyn­ne. W Labo­ra­to­rium reali­zo­wa­ne są rów­nież bada­nia nowych ośrod­ków lase­ro­wych oraz bada­nia i budo­wa mikro­la­se­rów. Zespół opra­co­wu­je i budu­je sys­te­my zdal­nej i punk­to­wej detek­cji ska­żeń, sys­te­my zdal­ne­go wykry­wa­nia par alko­ho­lu oraz sys­te­my wykry­wa­nia śla­do­wych ilo­ści gazów.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Pro­jekt Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny (EDA) „Flu­ore­scen­ce Applied to Bio­lo­gi­cal Agents Detec­tion” FABIOLA
 • Zdal­ne wykry­wa­nie i iden­ty­fi­ka­cja ska­żeń bio­lo­gicz­nych z wyko­rzy­sta­niem zaawan­so­wa­nych metod opto­elek­tro­nicz­nych – Ana­li­za widm absorp­cyj­nych, flu­ore­scen­cyj­nych i roz­pro­sze­nio­wych ośrod­ków bio­lo­gicz­nych
 • Mobil­ne labo­ra­to­rium do pobo­ru pró­bek śro­do­wi­sko­wych i iden­ty­fi­ka­cji zagro­żeń bio­lo­gicz­nych
 • InTech­Fun – Inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie wie­lo­funk­cyj­nych mate­ria­łów i struk­tur dla nano­elek­tro­ni­ki, foto­ni­ki, spin­tro­ni­ki i tech­nik sen­so­ro­wych
 • PROTEUS – Zin­te­gro­wa­ny mobil­ny sys­tem wspo­ma­ga­ją­cy dzia­ła­nia anty­ter­ro­ry­stycz­ne i ratow­ni­cze
 • Ukła­dy detek­cji gazów i modu­lo­wa­ne­go pro­mie­nio­wa­nia lase­ro­we­go w obsza­rze pod­czer­wie­ni
 • Bada­nia cza­sów życia flu­ore­scen­cji symu­la­to­rów i inter­fe­ren­tów bojo­wych środ­ków bio­lo­gicz­nych meto­dą stro­bo­sko­po­wą
 • Sys­tem zdal­ne­go wykry­wa­nia par alko­ho­lu w poru­sza­ją­cych się pojaz­dach
 • Opra­co­wa­nie warun­ków wytwa­rza­nia spi­ne­lu magne­zo­we­go MgAl2O4, skan­do­wo-magne­zo­we­go ScMgAlO4 oraz szkła Er,Yb do zasto­so­wa­nia w mikro­la­se­rach dal­mier­czych
 • Bada­nia cza­sów życia flu­ore­scen­cji symu­lan­tów i inter­fe­ren­tów bojo­wych środ­ków bio­lo­gicz­nych meto­dą stro­bo­sko­po­wą
 • Lase­ro­we Sys­te­my Bro­ni Skie­ro­wa­nej Ener­gii; Lase­ro­we Sys­te­my Bro­ni Nie­śmier­cio­no­śnej;
 • Pro­jekt Roz­wo­ju Kla­stra Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej WAT

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Medycz­ny
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 • Poli­tech­ni­ka Wro­cław­ska
 • Insty­tut Tech­no­lo­gii Mate­ria­łów Elek­tro­nicz­nych
 • Przed­się­bior­stwo Pro­jek­to­wo-Wdro­że­nio­we AWAT
 • Insty­tut Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej
 • Woj­sko­wy Insty­tut Medycz­ny
 • Woj­sko­wy Insty­tut Higie­ny i Epi­de­mio­lo­gii
 • Woj­sko­wy Insty­tut Che­mii i Radio­me­trii
 • French-Ger­man Rese­arch Insti­tu­te of Saint-Louis, Fran­cja
 • LFK-Lenk­flug­kör­per­sys­te­me Gmb, Niem­cy
 • CENTRUM ROZWOJOWO WDROŻENIOWE TELESYSTEM-MESKO Sp. z o. o.
 • PIT-RADWAR S.A., War­sza­wa
 • S.A., War­sza­wa
 • Pim­co Sp. Z o.o., War­sza­wa
 • VIGO Sys­tem S.A., Oża­rów Mazo­wiec­ki

 

Osoba kontaktowa
 • płk dr inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski

Zakres badań/obszary badawcze

W Pra­cow­ni pro­wa­dzo­ne są bada­nia z wyko­rzy­sta­niem metod spek­tro­sko­pii lase­ro­wej i obra­zo­wa­nia spek­tral­ne­go w bio­in­ży­nie­rii medycz­nej, ana­li­zie che­micz­nej, naukach bio­lo­gicz­nych i ochro­nie śro­do­wi­ska.

Pra­cow­nia wypo­sa­żo­na jest w nowo­cze­sną apa­ra­tu­rę spek­tro­sko­po­wą do badań absorp­cji   róż­nych mate­ria­łów w zakre­sie ultra­fio­le­tu (UV), świa­tła widzial­ne­go (VIS) i pod­czer­wie­ni (IR), lumi­ne­scen­cji w zakre­sie UV-VIS-IR, spek­tro­metr Rama­na, flu­ore­scen­cyj­ne mikro­sko­py kon­fo­kal­ne i FTIR. Pod­sta­wo­wą sto­so­wa­ną tech­ni­ką ana­li­tycz­ną jest meto­da flu­ore­scen­cji. Spek­tro­flu­ory­metr fir­my Hori­ba wypo­sa­żo­ny w lase­ry (prze­stra­jal­ny impul­so­wy OPTOTEK w zakre­sie 220‑2000 nm, laser 980 nm), sfe­rę cał­ku­ją­cą, przy­staw­kę absorp­cyj­ną i mikro­sko­pem fir­my Zeiss umoż­li­wia sze­ro­ki zakres pomia­rów, w tym wydaj­no­ści kwan­to­wej up-kon­wer­sji, bio­lu­mi­ne­scen­cji i auto­flu­ore­scen­cji ukła­dów bio­lo­gicz­nych.

W Pra­cow­ni pro­wa­dzo­ne są tak­że bada­nia topo­gra­fii powierzch­ni mate­ria­łów, w tym twar­dych tka­nek bio­lo­gicz­nych, ana­li­zo­wa­ne wewnątrz­ko­mór­ko­we pro­ce­sy w komór­kach ssa­ków w cza­sie rze­czy­wi­stym w ści­śle kon­tro­lo­wa­nych warun­kach śro­do­wi­ska zewnętrz­ne­go, a tak­że obra­zo­wa­na flu­ore­scen­cja pre­pa­ra­tów bio­lo­gicz­nych in vitro.

Pra­cow­nia wypo­sa­żo­na jest w sta­no­wi­sko do badań zawar­to­ści mikro i makro pier­wiast­ków w mate­ria­łach, w tym bio­lo­gicz­nych, meto­dą ICP. Kon­ty­nu­owa­na jest tema­ty­ka badań pier­wiast­ków we wło­sach. Roz­po­czę­to m.in. bada­nia dużej gru­py cho­rych na zawar­tość krze­mu, pier­wiast­ka waż­ne­go dla pra­wi­dło­we­go sta­nu naczyń krwio­no­śnych, ukła­du kost­ne­go, skó­ry.

Jed­nym z pod­sta­wo­wych kie­run­ków Pra­cow­ni jest roz­wi­ja­nie meto­dy foto­dia­gno­sty­ki i lecze­nia foto­dy­na­micz­ne­go (PDT). Pro­wa­dzo­ne są bada­nia in vitro nowych foto­uczu­la­czy dla der­ma­to­lo­gii, sto­ma­to­lo­gii, gine­ko­lo­gii. Nowym kie­run­kiem są pla­no­wa­ne pra­ce z zakre­su apli­ka­cji meto­dy PDT w zwal­cza­niu drob­no­ustro­jów. Pra­cow­nia bie­rze udział rów­nież w pra­cach kon­struk­cyj­nych i wdro­że­nio­wych nad nowy­mi źró­dła­mi świa­tła do pra­cy w warun­kach kli­nicz­nych oraz sys­te­mów dia­gno­stycz­nych do moni­to­ro­wa­nia pozio­mu uczu­la­czy in vivo. Zespół Pra­cow­ni wdro­żył meto­dę PDD/PDT w kil­ku czo­ło­wych kli­ni­kach der­ma­to­lo­gicz­nych w Pol­sce i obec­nie roz­sze­rza apli­ka­cje w innych dzie­dzi­nach medy­cy­ny. Połą­cze­nie tech­ni­ki spek­tro­sko­po­wych ze źró­dła­mi lase­ro­wy­mi umoż­li­wia włą­cze­nie się do prac kon­struk­cyj­nych róż­nych wła­snych ana­li­za­to­rów sub­stan­cji che­micz­nych, bio­lo­gicz­nych. Jed­nym z pla­no­wa­nych kie­run­ków badań jest ana­li­za wody na zawar­tość meta­li cięż­kich i alu­mi­nium meto­da­mi flu­ore­scen­cji wzbu­dza­nej lase­ro­wo.

Obok pro­wa­dze­nia wła­snych badań, Pra­cow­nia ukie­run­ko­wa­na jest na współ­pra­cę z zespo­ła­mi reali­zu­ją­cy­mi bada­nia mate­ria­ło­we.

 

Projekty realizowane w latach 2007 – 2014
 • Pro­jekt Roz­wo­ju Kla­stra Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej z wydzie­lo­nym zada­niem „Bada­nia nad lase­ro­wy­mi źró­dła­mi świa­tła i foto­uczu­la­cza­mi do zasto­so­wa­nia w tera­pii foto­dy­na­micz­nej nowo­two­rów i cho­rób ukła­du krą­że­nia”. WAT, PARP, 2013 – 2015

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Medycz­ny: Kli­ni­ki Sto­ma­to­lo­gii, Der­ma­to­lo­gii i Wene­ro­lo­gii
 • Woj­sko­wy Insty­tut Medycz­ny, Kli­ni­ka Der­ma­to­lo­gii
 • Insty­tut Che­mii i Tech­ni­ki Jądro­wej
 • Insty­tut Fizy­ki PAN

 

Osoba kontaktowa
 • dr hab. inż. Miro­sław Kwa­śny, prof. WAT