Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na to wio­dą­cy ośro­dek nauko­wo – badaw­czy, pro­wa­dzą­cy bada­nia w zakre­sie badań pod­sta­wo­wych, roz­wo­jo­wych i wdro­że­nio­wych oraz udzie­la­ją­cy doradz­twa tech­nicz­ne­go w zakre­sie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, wyko­ny­wa­nia eks­per­tyz, opi­nii nauko­wych i badań kwa­li­fi­ka­cyj­nych na potrze­by Sił Zbroj­nych, insty­tu­cji publicz­nych oraz przed­się­biorstw.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na swo­ją otwar­tość wyra­ża mię­dzy inny­mi poprzez współ­pra­cę i part­ner­stwo z uczel­nia­mi aka­de­mic­ki­mi w Pol­sce i za gra­ni­cą. Nasi naj­zdol­niej­si stu­den­ci uczest­ni­czą w pra­cach badaw­czych poza gra­ni­ca­mi nasze­go kra­ju, korzy­sta­jąc z ini­cja­tyw kra­jo­wych i unij­nych, obej­mu­ją­cych wymia­nę i kształ­ce­nie mło­dych naukow­ców.

Wię­zy współ­pra­cy łączą WAT zarów­no z czo­ło­wy­mi uczel­nia­mi i insty­tu­ta­mi kra­jo­wy­mi jak i zagra­nicz­ny­mi z ponad 20 kra­jów Euro­py, Ame­ry­ki i Azji.

1200+

PROJEKTÓW
W LATACH 2014 – 2020

458

PROJEKTÓW
W 2018 ROKU

488

PUBLIKACJI Z LISTY A I B
W 2018 ROKU

320 000+

WOLUMINÓW
 

18 500+

CZASOPISM
 

35

BAZ ELEKTRONICZNYCH
 

75 000+

ZBIORÓW
 

1418

E‑BOOKÓW