Naukowcy z Greckiej Akademii Lotniczej z wizytą w WAT

Od ofi­cjal­ne­go spo­tka­nia z pro­rek­to­rem ds. woj­sko­wych płk. dr. inż. Artu­rem Kró­lem roz­po­czę­ła się 4 lute­go robo­cza wizy­ta w WAT pro­fe­so­rów z Grec­kiej Aka­de­mii Lot­ni­czej (Hel­le­nic Air For­ce Aca­de­my) z Aten. Pod­czas spo­tka­nia wymie­nio­no się dotych­cza­so­wy­mi doświad­cze­nia­mi w zakre­sie współ­pra­cy nauko­wo-dydak­tycz­nej.

Hel­le­nic Air For­ce Aca­de­my kształ­ci pilo­tów na potrze­by grec­kich sił zbroj­nych, ale tak­że odpo­wia­da za szko­le­nia inży­nie­rów lot­ni­czych oraz pro­wa­dzi dzia­łal­ność nauko­wo-badaw­czą. Grec­ka uczel­nia bie­rze rów­nież czyn­ny udział w wymia­nie stu­den­tów woj­sko­wych przy­sy­ła­jąc do WAT stu­den­tów na szko­le­nia zwią­za­ne z moni­to­ro­wa­niem gra­nic Unii Euro­pej­skiej, a tak­że  na zawo­dy spor­to­we oraz przyj­mu­jąc naszych stu­den­tów na modu­ły zwią­za­ne ze Wspól­ną Poli­ty­ką Bez­pie­czeń­stwa i Współ­pra­cy w Unii Euro­pej­skiej.

Współ­pra­ca naszych uczel­ni ma wie­lo­let­nią tra­dy­cję. „Do tej pory wspo­mi­nam współ­pra­cę naukow­ców z WAT oraz grec­kiej HAFA nad pro­jek­ta­mi z zakre­su wpro­wa­dze­nia wspól­ne­go pali­wa dla woj­ska” – pod­kre­ślał pod­czas spo­tka­nia płk dr inż. Artur Król.

Po ofi­cjal­nym przy­wi­ta­niu, goście uda­li się na roz­mo­wy do Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, gdzie dzie­kan dr hab. inż. Sta­ni­sław Kachel przed­sta­wił bie­żą­cą dzia­łal­ność i osią­gnię­cia Wydzia­łu. Goście nato­miast zapre­zen­to­wa­li pro­jek­ty badaw­cze pro­wa­dzo­ne w Aka­de­mii Sił Powietrz­nych Gre­cji i pro­po­zy­cje współ­pra­cy w zakre­sie wymia­ny stu­den­tów i dyplo­man­tów oraz wspól­ne­go pro­wa­dze­nia badań. Przed­sta­wi­cie­le grec­kiej uczel­ni odwie­dzi­li rów­nież Labo­ra­to­rium Napę­dów Lot­ni­czych, gdzie szcze­gól­nie zain­te­re­so­wa­ły ich bada­nia pro­wa­dzo­ne nad  nowa­tor­ski­mi roz­wią­za­nia­mi kon­struk­cji sil­ni­ków lot­ni­czych. Odwie­dzi­li tak­że Labo­ra­to­rium Aero­dy­na­mi­ki, tunel aero­dy­na­micz­ny małych pręd­ko­ści i tunel nad­dźwię­ko­wy, a następ­nie Labo­ra­to­rium Sil­ni­ków Lot­ni­czych i Labo­ra­to­rium Ter­mo­dy­na­mi­ki. Wizy­tę zakoń­czy­ła dys­ku­sja doty­czą­ca prak­tycz­nej reali­za­cji dal­szej współ­pra­cy.

płk Mariusz Gon­tar­czyk
fot. Seba­stian Jurek

Znamy Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa

Inż. Prze­my­sław Boja­ro­nus, stu­dent V roku kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Tele­ko­mu­ni­ka­cja został zwy­cięz­cą kon­kur­su o mia­no Mistrza Elek­tro­nicz­nych Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go już po raz pią­ty przez Insty­tut Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych (ISE) Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT. Kon­kurs był dopeł­nie­niem Semi­na­rium Bran­ży Elek­tro­nicz­nych Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa (SBESB). Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia były fir­my, z któ­ry­mi Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na współ­pra­cu­je.

W kon­kur­sie wzię­ło udział 40 stu­den­tów naszej Aka­de­mii, głów­nie spe­cjal­no­ści Inży­nie­ria Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa. „Kon­kurs był dość trud­ny. Pyta­nia były spe­cja­li­stycz­ne. Trze­ba było mieć spo­ro wie­dzy, by umieć na nie pra­wi­dło­wo odpo­wie­dzieć” – przy­zna­je lau­re­at inż. Prze­my­sław Boja­ro­nus. Tytuł pierw­sze­go wice­mi­strza wywal­czył Rafał Kulik, a dru­gie­go Bar­tosz Plew­ko. Wyróż­nio­no tak­że 7 uczest­ni­ków. W gru­pie tej zna­leź­li się: inż. Kamil Krze­miń­ski, Krzysz­tof Świąt­kow­ski, Maciej Kali­now­ski, Hubert Skru­cha, inż. Łukasz Grze­gor­czyk, inż. Mate­usz Nadol­ny oraz inż. Karo­li­na Ski­ba. Stu­den­ci mie­li do roz­wią­za­nia 20 pytań testo­wych na temat wszyst­kich elek­tro­nicz­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa. Pyta­nia przy­go­to­wa­li pra­cow­ni­cy Zakła­du Eks­plo­ata­cji Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych ISE przy współ­udzia­le Pol­skiej Izby Sys­te­mów Alar­mo­wych (PISA), głów­nie na pod­sta­wie wie­dzy prze­ka­zy­wa­nej w przed­mio­tach spe­cja­li­stycz­nych uję­tych w pla­nie stu­diów. Zwy­cięz­cy i wyróż­nie­ni otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my oraz upo­min­ki ufun­do­wa­ne przez fir­my uczest­ni­czą­ce w semi­na­rium.

W każ­dej edy­cji semi­na­rium bio­rą udział fir­my bran­żo­we, z któ­ry­mi Wydział Elek­tro­ni­ki pod­pi­sał poro­zu­mie­nia o współ­pra­cy. W tego­rocz­nej edy­cji udział wzię­ło 10 firm: Schrack Seco­net, Satel, Pul­sar, MR Sys­tem, Janex Inter­na­tio­nal, ICS Pol­ska, Bosch, AAT Hol­ding S.A., Polon-Alfa,  ID Elec­tro­nics oraz repre­zen­tant tej bran­ży w Kra­jo­wej Izbie Gospo­dar­czej jakim jest Pol­ska Izba Sys­te­mów Alar­mo­wych. „Spo­ty­ka­my się już po raz pią­ty, w gro­nie dzie­się­ciu czo­ło­wych firm bran­ży elek­tro­nicz­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa. To taki mały jubi­le­usz” – pod­kre­ślił dyrek­tor Insty­tu­tu Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych WEL dr hab. inż. Zbi­gniew Watral otwie­ra­jąc semi­na­rium. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li rów­nież dzie­kan Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski oraz pro­dzie­kan ds. nauko­wych dr hab. inż. Mate­usz Paster­nak.

Semi­na­rium roz­po­czę­ła pre­zen­ta­cja dzia­łal­no­ści i osią­gnięć Koła Nauko­we­go Elek­tro­ni­ków WAT (KNE WAT). „Reali­zu­je­my sze­reg pro­jek­tów, przede wszyst­kim finan­so­wa­nych ze środ­ków rek­to­ra-komen­dan­ta WAT oraz przy współ­udzia­le obec­nych tu dzi­siaj firm” – pod­kre­ślał dr inż. Michał Wiśnios, opie­kun sek­cji Elek­tro­nicz­nych Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa KNE i jed­no­cze­śnie zastęp­ca dyrek­to­ra ISE. Zazna­czył przy tym, że współ­udział ten pole­ga głów­nie na wypo­sa­ża­niu labo­ra­to­riów Insty­tu­tu Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych w naj­now­szej gene­ra­cji sprzęt, z któ­re­go korzy­sta­ją zarów­no stu­den­ci jak i pra­cow­ni­cy nauko­wi. „To dzię­ki ich zaan­ga­żo­wa­niu i cięż­kiej pra­cy powsta­ją róż­ne­go typu opra­co­wa­nia, któ­re następ­nie są wdra­ża­ne w życie” – zazna­czył dr inż. Wiśnios. Uczest­ni­cy semi­na­rium zosta­li rów­nież zapo­zna­ni z wysta­wą prac zapro­jek­to­wa­nych i wyko­na­nych według autor­skich pomy­słów stu­den­tów WEL. To m.in. pro­jekt son­dy do badań  stra­tos­fe­ry oraz urzą­dze­nie słu­żą­ce do pro­duk­cji pły­tek elek­tro­nicz­nych. Osią­gnię­cia Koła pre­zen­to­wa­ne są rów­nież na  licz­nych impre­zach bran­żo­wych, takich jak np. Ogól­no­pol­skie Dni Zin­te­gro­wa­nych Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa Poża­ro­we­go, czy na naj­więk­szych tar­gach elek­tro­ni­ki użyt­ko­wej Elec­tro­nics Show. Koło aktyw­nie uczest­ni­czy w szko­le­niach orga­ni­zo­wa­nych przez fir­my współ­pra­cu­ją­ce z Wydzia­łem Elek­tro­ni­ki WAT.

Pod­czas semi­na­rium przed­sta­wi­cie­le firm bran­żo­wych omó­wi­li swo­je pro­duk­ty oraz naj­now­sze roz­wią­za­nia w dzie­dzi­nie elek­tro­nicz­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa. Wystą­pie­nia obej­mo­wa­ły pre­zen­ta­cje na temat obec­ne­go sta­nu roz­wią­zań tech­nicz­nych inte­li­gent­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa oraz przy­kła­dy ich zasto­so­wań.

Współ­pra­ca Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki z fir­ma­mi bran­żo­wy­mi przy­no­si wymier­ne efek­ty. Przy­kła­dem jest tu wie­lo­let­nia współ­pra­ca WAT z fir­mą Satel, na mocy któ­rej spół­ka od lat dopo­sa­ża labo­ra­to­rium Insty­tu­tu Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych WEL. „Dostar­cza­my do tej pra­cow­ni urzą­dze­nia, któ­re pro­jek­tu­je­my i pro­du­ku­je­my. To urzą­dze­nia słu­żą­ce do zabez­pie­czeń elek­tro­nicz­nych. Przy pomo­cy tych urzą­dzeń zabez­pie­cza­my obiek­ty sta­cjo­nar­ne typu miesz­ka­nia, domy, skle­py” – mówi Maciej Doma­gal­ski, koor­dy­na­tor pro­jek­tu edu­SA­TEL. Zazna­cza przy tym, że spół­ka jest otwar­ta na zatrud­nia­nie absol­wen­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Podob­ny­mi efek­ta­mi mogą pochwa­lić się pozo­sta­łe fir­my, któ­re zatrud­nia­ją absol­wen­tów WAT, bądź orga­ni­zu­ją prak­ty­ki dla naszych stu­den­tów. War­to rów­nież wspo­mnieć o czte­rech labo­ra­to­riach Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki, któ­re zosta­ły wypo­sa­żo­ne w spe­cja­li­stycz­ny sprzęt przez fir­my: AAT Hol­ding, Bosch, ICS Pol­ska, Janex Inter­na­tio­nal, Polon-Alfa, Pul­sar, Satel i Schrack Seco­net. W pra­cow­niach dydak­tycz­nych nazwa­nych Elek­tro­nicz­ne Sys­te­my Bez­pie­czeń­stwa kształ­cą się głów­nie stu­den­ci spe­cjal­no­ści Inży­nie­ria Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Tele­ko­mu­ni­ka­cja.

Pod­czas spo­tka­nia w uzna­niu wza­jem­nej współ­pra­cy, na wnio­sek prze­wod­ni­czą­ce­go sek­cji Elek­tro­nicz­nych Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa Koła Nauko­we­go Elek­tro­ni­ków WAT, dzie­kan Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski wrę­czył dyplom Seba­stia­no­wi Bro­dzie, zastęp­cy dyrek­to­ra Dzia­łu Ser­wi­su w fir­mie AAT Hol­ding.

Patro­nat mery­to­rycz­ny nad pią­tą edy­cją Semi­na­rium Bran­ży Elek­tro­nicz­nych Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa obję­ła Pol­ska Izba Sys­te­mów Alar­mo­wych, nato­miast patro­nat medial­ny – wydaw­nic­twa bran­żo­we: „SEC&AS”, „Ochro­na Mie­nia i Infor­ma­cji”, „Zabez­pie­cze­nia”, a tak­że „Głos Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej”.

Po zakoń­cze­niu semi­na­rium na strzel­ni­cy spor­to­wej Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT odbył się tur­niej strze­lec­ki dla pra­cow­ni­ków firm bio­rą­cych udział w semi­na­rium o Puchar Dzie­ka­na Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki. Naj­lep­szym strzel­cem wśród uczest­ni­ków kon­kur­su oka­zał się Dariusz Okra­sa, dyrek­tor Fir­my ID Elec­tro­nics.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

Legia Akademicka po raz trzeci

70 stu­den­tów cywil­nych roz­po­czę­ło w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­cia w ramach trze­ciej edy­cji pro­gra­mu ochot­ni­cze­go prze­szko­le­nia woj­sko­we­go stu­den­tów cywil­nych – Legia Aka­de­mic­ka. Do czę­ści teo­re­tycz­nej przy­stą­pi­li stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Szko­ły Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go, Wyż­szej Szko­ły Bez­pie­czeń­stwa i Ochro­ny, Szko­ły Głów­nej Służ­by Pożar­ni­czej, Aka­de­mii Peda­go­gi­ki Spe­cjal­nej oraz Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go. 

Uro­czy­sta inau­gu­ra­cja Legii Aka­de­mic­kiej odby­ła się 1 lute­go w Wydzia­le Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT. W auli im. gen. Wła­dy­sła­wa Ander­sa, w obec­no­ści uczest­ni­ków kur­su, pro­dzie­ka­na ds. kształ­ce­nia Wydzia­łu ppłk. dr. inż. Jaro­sła­wa Zelkow­skie­go, przed­sta­wi­cie­la Woje­wódz­kie­go Szta­bu Woj­sko­we­go kpt. Bar­to­sza Tat­czy­na oraz wykła­dow­ców i instruk­to­rów, zastęp­ca dzie­ka­na mjr dr Bar­tosz Kozic­ki doko­nał uro­czy­ste­go otwar­cia pro­gra­mu.

Pod­czas spo­tka­nia swo­imi doświad­cze­nia­mi podzie­li­li się absol­wen­ci pierw­szej edy­cji Legii Aka­de­mic­kiej – kpr. rez. inż. Seba­stian Bie­niek oraz kpr. Jakub Cele­jew­ski. Z kwe­stia­mi praw­ny­mi i orga­ni­za­cyj­ny­mi szko­le­nia teo­re­tycz­ne­go oraz prak­tycz­ne­go (reali­zo­wa­ne­go w for­mie ćwi­czeń w jed­nost­kach woj­sko­wych) zapo­znał uczest­ni­ków przed­sta­wi­ciel Woje­wódz­kie­go Szta­bu Woj­sko­we­go. W dal­szej czę­ści zapre­zen­to­wa­no sprzęt woj­sko­wy w Par­ku Tech­ni­ki Woj­sko­wej WAT. Następ­nie pre­zes Pol­skie­go Związ­ku Instruk­to­rów i Tre­ne­rów For­ma­cji Ochron­nych Ryszard Król prze­pro­wa­dził szko­le­nie z ele­men­tów bro­nio­znaw­sta i metod wal­ki w bli­skim kon­tak­cie z wyko­rzy­sta­niem bro­ni. Słu­cha­cze uczest­ni­czy­li rów­nież w szko­le­niu z goto­wo­ści bojo­wej i mobi­li­za­cyj­nej SZ RP prze­pro­wa­dzo­nym przez dr Syl­wię Woj­na­row­ską-Szpu­chę. Mogli też spraw­dzić swo­je umie­jęt­no­ści w Labo­ra­to­rium Mul­ti­me­dial­ne­go Sys­te­mu Tre­nin­gu Strze­lec­kie­go TL Wisła, któ­re­go opie­ku­nem jest mgr Mał­go­rza­ta Dąbrow­ska-Świ­der.

Część prak­tycz­na pro­gra­mu reali­zo­wa­na jest w dwóch modu­łach: pod­sta­wo­wym i pod­ofi­cer­skim. Obej­mu­ją one po 30 godzin zajęć wykła­do­wych oraz 20 godzin w opar­ciu o plat­for­mę e‑learning. W ramach szko­le­nia prze­wi­dzia­no takie przed­mio­ty jak: tak­ty­ka, szko­le­nie strze­lec­kie,  kształ­ce­nie oby­wa­tel­skie, pro­fi­lak­ty­ka i dys­cy­pli­na woj­sko­wa, regu­la­mi­ny, szko­le­nie medycz­ne, tere­no­znaw­stwo, łącz­ność, szko­le­nie inży­nie­ryj­no-saper­skie, powszech­na obro­na prze­ciw­lot­ni­cza, obro­na przed bro­nią maso­we­go raże­nia, ochro­na obiek­tów woj­sko­wych czy przy­wódz­two woj­sko­we. Zaję­cia reali­zo­wa­ne są przez kadrę dydak­tycz­ną Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia, Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki, Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji oraz Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go, a tak­że przy wspar­ciu przed­sta­wi­cie­li Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej.

Zaję­cia w WAT zakoń­czą się wysta­wie­niem cer­ty­fi­ka­tów potwier­dza­ją­cych teo­re­tycz­ne przy­go­to­wa­nie uczest­ni­ków pro­gra­mu. Zaświad­cze­nia te umoż­li­wią stu­den­tom udział w zaję­ciach szko­le­nia prak­tycz­ne­go. Bar­dzo dużą rolę w pro­gra­mie odgry­wa zabez­pie­cze­nie przed­się­wzię­cia przez woje­wódz­kie szta­by woj­sko­we. Uczest­ni­cy szko­le­nia muszą przejść pro­ce­du­rę zwią­za­ną z reje­stra­cją, w ramach posia­da­nych kwa­li­fi­ka­cji woj­sko­wych, aby mogli potem tra­fić do jed­no­stek linio­wych. WAT ści­śle współ­pra­cu­je w tym zakre­sie z woje­wódz­kim szta­bem woj­sko­wym w War­sza­wie.

Mał­go­rza­ta Grze­lak
fot. Seba­stian Bie­niek

Nominacja profesorska dla dr. hab. Zenona Trejnisa

Dr hab. Zenon Trej­nis z Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT otrzy­mał nomi­na­cję pro­fe­sor­ską w dzie­dzi­nie nauk spo­łecz­nych. Nasz nauko­wiec zna­lazł się w gro­nie 50 nauczy­cie­li aka­de­mic­kich oraz pra­cow­ni­ków nauki i sztu­ki, któ­rym Pre­zy­dent RP Andrzej Duda wrę­czył akty nomi­na­cyj­ne. Uro­czy­stość odby­ła się 28 listo­pa­da w Pała­cu Pre­zy­denc­kim.

Prof. Zenon Trej­nis jest uzna­nym spe­cja­li­stą w zakre­sie nauk o poli­ty­ce i admi­ni­stra­cji oraz nauk o bez­pie­czeń­stwie. Jego aktyw­ność nauko­wo-dydak­tycz­na skon­cen­tro­wa­na jest wokół trzech pro­ble­mów: badań nad poli­tycz­nym nad­zo­rem i kon­tro­lą cywil­nych władz nad orga­na­mi prze­mo­cy w pań­stwie, a zwłasz­cza siła­mi zbroj­ny­mi; badań nad pozy­cją i rolą sił zbroj­nych w sys­te­mie poli­tycz­nym oraz funk­cjo­nu­ją­cych w każ­dym pań­stwie pod­sys­te­mach bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści. Trze­ci obszar badaw­czy zwią­za­ny jest z mery­to­rycz­ny­mi i meto­do­lo­gicz­ny­mi potrze­ba­mi two­rze­nia nowych spe­cjal­no­ści w ramach kie­run­ków kształ­ce­nia z zakre­su nauk o poli­ty­ce oraz nauk o bez­pie­czeń­stwie.

Bada­nia pro­wa­dzo­ne przez prof. Zeno­na Trej­ni­sa w tych trzech obsza­rach potwier­dza­ją licz­ne bar­dzo przy­dat­ne dla roz­wo­ju nauk o poli­ty­ce i nauk o bez­pie­czeń­stwie publi­ka­cje nauko­we w for­mie mono­gra­fii, roz­dzia­łów ksią­żek, arty­ku­łów, redak­cji nauko­wych oraz eks­per­tyz na rzecz insty­tu­cji pań­stwo­wych i nauko­wych. Jest auto­rem lub współ­au­to­rem ponad 200 publi­ka­cji nauko­wych i popu­lar­no-nauko­wych oraz wie­lu recen­zji, mono­gra­fii, cza­so­pism i innych wydaw­nictw. Brał czyn­ny udział w ponad 100 kon­fe­ren­cjach, semi­na­riach, kon­wer­sa­to­riach, sym­po­zjach, zjaz­dach, kon­gre­sach nauko­wych i forach dys­ku­syj­nych. Był kie­row­ni­kiem lub uczest­ni­kiem 10 pro­jek­tów badaw­czych, recen­zen­tem i pro­mo­to­rem wie­lu prac kwa­li­fi­ka­cyj­nych I, II i III stop­nia. Jest zało­ży­cie­lem dwóch cza­so­pism nauko­wych i był ich redak­to­rem naczel­nym. Jest człon­kiem dwóch towa­rzystw nauko­wych o zasię­gu mię­dzy­na­ro­do­wym: Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Nauk Poli­tycz­nych oraz Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Nauk o Bez­pie­czeń­stwie. Posia­da na swo­im kon­cie nagro­dy i wyróż­nie­nia za osią­gnię­cia badaw­cze, dydak­tycz­ne i orga­ni­za­cyj­ne: nagro­dę Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej; 5 nagród Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT; nagro­dę dzien­ni­kar­ską mie­sięcz­ni­ka „Woj­sko i Wycho­wa­nie” z 1997 r. za publi­cy­sty­kę zwią­za­ną z trans­for­ma­cją sił zbroj­nych; tytuł „zasłu­żo­ne­go Nauczy­cie­la Aka­de­mic­kie­go WAT (1994); srebr­ny i zło­ty „Krzyż Zasłu­gi” (Pre­zy­dent RP); Medal Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej; meda­le resor­tu obro­ny naro­do­wej, a tak­że nagro­dy dzie­ka­na Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT ora innych pol­skich uczel­ni.

Peł­na lista nowych pro­fe­so­rów znaj­du­je się na stro­nie pre​zy​dent​.pl

Mile­na Bobiń­ska
fot. źró­dło: pre​zy​dent​.pl

Zbiórka Bożonarodzeniowa dla Kombatantów

Biblio­te­ka Głów­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zor­ga­ni­zo­wa­ła w okre­sie przed­świą­tecz­nym zbiór­kę cha­ry­ta­tyw­ną na rzecz miesz­kań­ców Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej dla Kom­ba­tan­tów w War­sza­wie przy ul. Dic­ken­sa 25. Zebra­ne dary zosta­ły prze­ka­za­ne senio­rom we wto­rek 17 grud­nia. Spo­tka­nie było nie­zwy­kle wzru­sza­ją­ce, zarów­no dla miesz­kań­ców Domu, jak i pra­cow­ni­ków Biblio­te­ki.

Dyrek­tor oraz pra­cow­ni­cy Biblio­te­ki Głów­nej WAT dzię­ku­ją wszyst­kim, któ­rzy z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem włą­czy­li się w tę akcję cha­ry­ta­tyw­ną.

Dom Pomo­cy Spo­łecz­nej dla Kom­ba­tan­tów jest samo­rzą­do­wą jed­nost­ką orga­ni­za­cyj­ną, utwo­rzo­ną w czerw­cu 1997 roku. Celem Domu jest zapew­nie­nie senio­rom cało­do­bo­wej opie­ki oraz zaspo­ka­ja­nie ich nie­zbęd­nych potrzeb byto­wych, opie­kuń­czych. Dom jest prze­zna­czo­ny dla osób prze­wle­kle soma­tycz­nie cho­rych, w szcze­gól­no­ści dla osób pod­le­ga­ją­cych usta­wie o kom­ba­tan­tach i nie­któ­rych oso­bach będą­cych ofia­ra­mi repre­sji wojen­nych i okre­su powo­jen­ne­go.

Iwo­na Piwoń­ska
fot. Adrian Boj­czuk

Uaktualnianie danych adresowych naszych Członków

Trwa akcja uak­tu­al­nia­nia danych oso­bo­wych człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia. W cią­gu naszej szes­na­sto­let­niej już dzia­łal­no­ści dane adre­so­we czę­ści naszych człon­ków zdez­ak­tu­ali­zo­wa­ły się, a nie wszy­scy pamię­ta­li o prze­ka­za­niu nam tej wia­do­mo­ści. Zgod­nie z uchwa­łą Zarzą­du Głów­ne­go SAWAT infor­ma­cje prze­zna­czo­ne dla człon­ków są prze­ka­zy­wa­ne obec­nie przede wszyst­kim za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub tele­fo­nicz­nie. W dekla­ra­cjach człon­kow­skich, zwłasz­cza  skła­da­nych przed laty, nie wszy­scy człon­ko­wie poda­wa­li adres e‑mailowy, gdyż go wte­dy po pro­stu nie posia­da­li. Wie­lu zmie­ni­ło rów­nież numer tele­fo­nu, a nawet adres zamiesz­ka­nia. W ten spo­sób utra­ci­li­śmy moż­li­wość prze­ka­zy­wa­nia nie­któ­rym człon­kom waż­nych wia­do­mo­ści zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią Sto­wa­rzy­sze­nia, do któ­rych nale­żą m. in. infor­ma­cje o ter­mi­nie Wal­ne­go Zjaz­du, jego pro­gram, ordy­na­cja wybor­cza itp. Obec­nie pro­wa­dzi­my wymia­nę sta­rych dekla­ra­cji człon­kow­skich na nowe, zgod­ne z wymo­ga­mi prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych. Człon­ków, do któ­rych nie dotar­ła imien­na infor­ma­cja o tej akcji, pro­si­my o zapo­zna­nie się z tre­ścią zakład­ki „Doku­men­ty”, wypeł­nie­nie  zamiesz­czo­nej tam nowej dekla­ra­cji człon­kow­skiej wraz z aktu­al­ny­mi dany­mi adre­so­wy­mi  i prze­sła­nie jej na adres Sto­wa­rzy­sze­nia, aby nie eli­mi­no­wać się z aktyw­ne­go udzia­łu w pra­cach SAWAT.

Prace Zarządu Głównego Stowarzyszenia

Pra­ce Zarzą­du Głów­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia Absol­wen­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej ‑SAWAT w ostat­nim okre­sie kon­cen­tru­ją się na przy­go­to­wa­niu Wal­ne­go Zjaz­du spra­woz­daw­czo-wybor­cze­go, któ­re­go zwo­ła­nie pla­no­wa­ne jest na prze­łom paź­dzier­ni­ka i listo­pa­da bie­żą­ce­go roku. Trwa opra­co­wy­wa­nie nowych doku­men­tów, nor­mu­ją­cych pra­cę Sto­wa­rzy­sze­nia, zgod­nych z wymo­ga­mi zmian wpro­wa­dzo­nych w obo­wią­zu­ją­cych aktach praw­nych. Szcze­gól­nie waż­ną pra­cą jest przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tu zmian w Sta­tu­cie Sto­wa­rzy­sze­nia. Rów­nie waż­na jest aktu­ali­za­cja listy człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia. O postę­pach tych prac będzie­my suk­ce­syw­nie infor­mo­wać Pań­stwa na naszej stro­nie inter­ne­to­wej.

Witamy na nowej stronie Stowarzyszenia Absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej – SAWAT

Wita­my ponow­nie wszyst­kich Absol­wen­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, a zwłasz­cza Człon­ków i Sym­pa­ty­ków nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia, po dłuż­szej nie­obec­no­ści spo­wo­do­wa­nej awa­rią ser­we­ra, na któ­rym poprzed­nio zamiesz­czo­na była nasza stro­na inter­ne­to­wa. Nie­ste­ty utra­ci­li­śmy rów­nież nasze mate­ria­ły archi­wal­ne, dla­te­go zaczy­na­my jak gdy­by od nowa. Pra­gnie­my, aby nasza nowa stro­na ponow­nie sta­ła się nie tyl­ko źró­dłem infor­ma­cji o Sto­wa­rzy­sze­niu, ale rów­nież inspi­ra­cją dla wszyst­kich absol­wen­tów i sym­pa­ty­ków WAT do nawią­zy­wa­nia z nami kon­tak­tu, wspie­ra­nia ini­cja­tyw, wska­zy­wa­nia inte­re­su­ją­cych kie­run­ków dzia­ła­nia, a rów­nież do życz­li­wej kry­ty­ki. Chcie­li­by­śmy przy­czy­nić się w ten spo­sób przede wszyst­kim do pod­trzy­my­wa­nia wię­zi absol­wen­tów z naszą Alma Mater w celu wspie­ra­nia Jej dal­sze­go roz­wo­ju i pie­lę­gno­wa­nia tra­dy­cji, a tak­że do odna­wia­nia i pogłę­bia­nia kon­tak­tów kole­żeń­skich.

Mamy nadzie­ję, że wyko­rzy­stu­jąc Pań­stwa suge­stie potra­fi­my uatrak­cyj­nić naszą dzia­łal­ność i zapew­nić Sto­wa­rzy­sze­niu więk­szy wpływ na inte­gra­cję śro­do­wisk absol­wen­tów, pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków Uczel­ni.

Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Absol­wen­tów
Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – SAWAT
prof. dr hab. inż. Rado­sław Trę­biń­ski

XXX Mistrzostwa NATO w Szachach – Berlin 2019

W dniach 16 – 20 wrze­śnia w Ber­li­nie odby­ły się XXX Mistrzo­stwach NATO w Sza­chach. Repre­zen­ta­cja Woj­ska Pol­skie­go, w skła­dzie któ­rej zna­lazł się por. Alek­san­der Stań­kow­ski z WAT, wywal­czy­ła tytuł dru­ży­no­we­go wice­mi­strza NATO. W zawo­dach wzię­ło udział 114 zawod­ni­ków z 17 państw sojusz­ni­czych.

W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej Pol­ska upla­so­wa­ła się na dru­gim miej­scu. Na naj­wyż­szym stop­niu podium sta­nę­ła dru­ży­na z Nie­miec, nato­miast brą­zo­wy medal zdo­by­li żoł­nie­rze z Gre­cji.

Indy­wi­du­al­ne zło­to w Mistrzo­stwach zajął Eli­jah Eve­rett z Nie­miec, sre­bro Eigen Wang repre­zen­tu­ją­cy Sta­ny Zjed­no­czo­ne, a brąz ppor. Damian Gra­czyk z Oddzia­łu Spe­cjal­ne­go Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej w Miń­sku Mazo­wiec­kim.

Zawod­ni­cy mie­li każ­dy po 2 godzi­ny na wyko­na­nie 40 posu­nięć i 30 minut na dokoń­cze­nie par­tii. W trak­cie mistrzostw roze­gra­no 7 rund w sys­te­mie szwaj­car­skim. Tur­niej zali­cza­ny był do ran­kin­gu FIDE. 

por. Alek­san­der Stań­kow­ski
fot. ppor. Damian Gra­czyk, st. szer. Daniel Michal­ski

Oferta dydaktyczna WAT na Warszawskim Salonie Maturzystów

Ponad 20 kie­run­ków stu­diów poli­tech­nicz­nych, zarów­no woj­sko­wych jak i cywil­nych pre­zen­tu­je Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na na czter­na­stym War­szaw­skim Salo­nie Matu­rzy­stów. Tego­rocz­na edy­cja odby­wa się w dniach 12 – 13 wrze­śnia w Auli Głów­nej Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej.

Na sto­isku naszej uczel­ni (nr 20) pra­cow­ni­cy Dzia­łu Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia pod­po­wia­da­ją jakie przed­mio­ty wybrać na matu­rze, aby dostać się na wyma­rzo­ny kie­ru­nek stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W zakre­sie stu­diów poli­tech­nicz­nych WAT ofe­ru­je kla­sycz­ne kie­run­ki, takie jak: mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, budow­nic­two, geo­de­zja i kar­to­gra­fia, che­mia, elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja, ale rów­nież odpo­wia­da na bar­dzo współ­cze­sne wyzwa­nia i zapo­trze­bo­wa­nie ryn­ku pra­cy ofe­ru­jąc lot­nic­two i kosmo­nau­ty­kę, inży­nie­rię kosmicz­ną i sate­li­tar­ną, kryp­to­lo­gię i cyber­bez­pie­czeń­stwo, czy bio­cy­ber­ne­ty­kę i inży­nie­rię bio­me­dycz­ną. Uczel­nia ofe­ru­je tak­że inne kie­run­ki, kształ­cą­ce kadrę dla potrzeb sze­ro­ko rozu­mia­ne­go bez­pie­czeń­stwa Pań­stwa, np. bez­pie­czeń­stwo naro­do­we, logi­sty­kę oraz zarzą­dza­nie.

Pod­czas tar­gów w bez­po­śred­nim kon­tak­cie z pra­cow­ni­ka­mi i stu­den­ta­mi uczel­ni moż­na uzy­skać infor­ma­cje, któ­re nie zawsze dostęp­ne są w Inter­ne­cie. Obec­ni na Salo­nie stu­den­ci WAT dzie­lą się doświad­cze­nia­mi stu­dio­wa­nia w naszej uczel­ni. Pod­cho­rą­żo­wie nato­miast opo­wia­da­ją o codzien­nym życiu i obo­wiąz­kach stu­den­tów woj­sko­wych.

Wrze­sień to mie­siąc, w któ­rym ucznio­wie klas matu­ral­nych wybie­ra­ją przed­mio­ty jakie będą zda­wać pod­czas majo­wych egza­mi­nów. Wią­że się to z prze­my­śle­nia­mi doty­czą­cy­mi  dal­szej ścież­ki kształ­ce­nia. Pozna­nie ofert edu­ka­cyj­nych szkół wyż­szych, wyma­gań sta­wia­nych kan­dy­da­tom pod­czas rekru­ta­cji, czy spo­so­bów na zebra­nie jak naj­wyż­szej punk­ta­cji we wzo­rach rekru­ta­cyj­nych poszcze­gól­nych uczel­ni może pomóc matu­rzy­stom w pod­ję­ciu odpo­wied­niej decy­zji. Wła­śnie w tym celu, z myślą o uczniach ostat­nich klas szkół śred­nich orga­ni­zo­wa­ny jest war­szaw­ski Salon Matu­rzy­stów. Odwie­dza­ją­cy będą mogli poroz­ma­wiać z przed­sta­wi­cie­la­mi uczel­ni i stu­den­ta­mi z całej Pol­ski i z zagra­ni­cy. W aulach wykła­do­wych eks­per­ci Okrę­go­wej Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej w War­sza­wie pomo­gą „odcza­ro­wać’’ egza­min matu­ral­ny, pod­po­wie­dzą jak unik­nąć naj­czę­ściej popeł­nia­nych błę­dów i zwal­czyć egza­mi­na­cyj­ny stres. Do dys­po­zy­cji gości Salo­nu będą rów­nież dorad­cy zawo­do­wi, któ­rzy uła­twią mło­dym ludziom doko­na­nie wybo­ru zgod­ne­go z ich pre­dys­po­zy­cja­mi.

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia sto­iska Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Szcze­gó­ły doty­czą­ce ofer­ty dydak­tycz­nej i wyma­gań rekru­ta­cyj­nych na stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej moż­na zna­leźć rów­nież na stro­nie rekru​ta​cja​.wat​.edu​.pl

Tego­rocz­na kam­pa­nia salo­nu matu­rzy­stów trwa od 5 do 27 wrze­śnia. W tym cza­sie aż w 16 mia­stach matu­rzy­ści będą mieć moż­li­wość zapo­zna­nia się z naj­lep­szy­mi w Pol­sce uczel­nia­mi. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na będzie pre­zen­to­wać swo­ją ofer­tę rów­nież na Salo­nach w: Byd­gosz­czy 16 – 17.09., Łodzi 23 – 24.09. i Rze­szo­wie 24 – 25.09.

Tekst i fot. Moni­ka Przy­był

 

1 2 3