Mistrzowie matematyki

wpis w: Aktualności | 0

11 mar­ca br. ucznio­wie z 59 szkół śred­nich sta­nę­li w szran­ki fina­łu siód­me­go kon­kur­su mate­ma­tycz­ne­go im. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną. Obser­wu­je­my, że z każ­dym rokiem licz­ba mło­dzie­ży zafa­scy­no­wa­nej kró­lo­wą nauk wzra­sta. W tej edy­cji w kon­kur­sie uczest­ni­czy­ło 1000 uczniów, a wal­kę o finał wygra­ło 127  naj­lep­szych osób. Łącz­nie w sied­miu edy­cjach kon­kur­su wzię­ło udział ponad 5000 uczest­ni­ków.

Nad przy­go­to­wa­niem i pra­wi­dło­wym prze­bie­giem kon­kur­su czu­wa­ła komi­sja, któ­rą two­rzy­li nauczy­cie­le aka­de­mic­cy z Insty­tu­tu Mate­ma­ty­ki i Kryp­to­lo­gii Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT, pod prze­wod­nic­twem dr. Pio­tra Kac­przy­ka – dyrek­to­ra Insty­tu­tu.

Przy­stę­pu­ją­cą do fina­łu mło­dzież oraz wszyst­kich zebra­nych powi­tał pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr hab. Tade­usz Szczu­rek. Pro­rek­tor zwró­cił się do uczest­ni­ków rywa­li­za­cji mate­ma­tycz­nej ser­decz­ny­mi sło­wa­mi: „ /…/ Witam mło­dzież, naszą przy­szłość, a tak­że  opie­ku­nów. Wła­ści­wie to już mogę pań­stwu, tak uczest­ni­kom jak i nauczy­cie­lom, pogra­tu­lo­wać, bo już jeste­ście zwy­cięz­ca­mi. Dotar­li­ście do takie­go eta­pu, że nie ma się cze­go wsty­dzić. Dotar­li­ście do fina­łu. Jeste­ście naj­lep­szy­mi z najlepszych./…/Życzę miłe­go poby­tu w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, życzę dobrych wyni­ków i żeby tych trud­nych zadań było jak naj­mniej.”

Finał skła­dał się z dwóch czę­ści. W pierw­szej, uczest­ni­cy roz­wią­zy­wa­li zada­nia pro­ble­mo­we, w dru­giej test wie­lo­krot­ne­go wybo­ru. Auto­ra­mi zadań i pytań testo­wych, zarów­no w eli­mi­na­cjach jak i w fina­le (we wszyst­kich edy­cjach kon­kur­su) byli doświad­cze­ni nauczy­cie­le aka­de­mic­cy z Insty­tu­tu Mate­ma­ty­ki i Kryp­to­lo­gii Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT – dr Lucjan Kowal­ski i mgr Woj­ciech Matu­szew­ski. W tego­rocz­nej edy­cji sta­nę­li oni przed nie­co innym zada­niem, gdyż uległ zmia­nie zakres mate­ria­łu obję­te­go kon­kur­sem. Jest to kon­se­kwen­cją zmian wpro­wa­dzo­nych w pro­gra­mach naucza­nia mate­ma­ty­ki w szko­łach ponad­gim­na­zjal­nych. Ta nowa oko­licz­ność spo­wo­do­wa­ła, iż nie moż­na było oprzeć się na doświad­cze­niach z lat ubie­głych, gdzie nie było zadań zwią­za­nych z rachun­kiem róż­nicz­ko­wym czy pytań testo­wych doty­czą­cych rachun­ku gra­nic. Było to rów­nież utrud­nie­niem dla uczest­ni­ków kon­kur­su.

W cza­sie, kie­dy ucznio­wie zma­ga­li się z zada­nia­mi kon­kur­so­wy­mi, ich opie­ku­no­wie mie­li oka­zję wysłu­chać wykła­dów: „Inno­wa­cyj­ne mate­ria­ły i tech­no­lo­gie XXI wie­ku wokół nas”- przy­go­to­wa­ne­go przez zespół w skła­dzie: Justy­na Ani­szew­ska, Pau­li­na Chi­li­mo­niuk, Kata­rzy­na Gała­dyk; „Bez­pie­czeń­stwo w inter­ne­cie- jak chro­nić sie­bie i swo­ją pry­wat­ność?- przy­go­to­wa­ny przez zespół w skła­dzie: Kamil Kuchar­ski, Dawid Dym­kow­ski.

Pre­zen­ta­cję na temat „Ukry­wa­nie dodat­ko­wych infor­ma­cji w mul­ti­me­diach” przed­sta­wił płk dr hab. inż. Zbi­gniew Pio­trow­ski.

 

W obec­no­ści pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych płk. dr. hab. Tade­usza Szczur­ka, pro­rek­to­ra ds. stu­denc­kich dr. inż. Sta­ni­sła­wa Kona­tow­skie­go, ogło­szo­no wyni­ki VII kon­kur­su mate­ma­tycz­ne­go.

I miej­sce wywal­czył Kamil Bur­dziń­ski z LO im. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go w Kole Zwy­cięz­ca otrzy­mał nagro­dę ufun­do­wa­ną przez Rek­to­ra-Komen­dan­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej gen. dyw. prof. Zyg­mun­ta Mier­czy­ka. tj. tablet, sty­pen­dium z fun­du­szu sty­pen­dial­ne­go uczel­ni a tak­że pro­me­sę do bez­płat­ne­go zakwa­te­ro­wa­nia w domu stu­denc­kim na okres jed­ne­go roku aka­de­mic­kie­go, po pod­ję­ciu cywil­nych sta­cjo­nar­nych stu­diów w WAT w roku otrzy­ma­nia świa­dec­twa matu­ral­ne­go oraz puchar.

II miej­sce w kon­kur­sie zajął Kamil Sawic­ki, uczeń I LO im. Grze­go­rza Pira­mo­wi­cza w Augu­sto­wie. Dla tego lau­re­ata nagro­dę w posta­ci  table­tu ufun­do­wał sta­ro­sta opa­tow­ski Bogu­sław Wło­dar­czyk. Sty­pen­dium z fun­du­szu sty­pen­dial­ne­go uczel­ni a tak­że pro­me­sę do bez­płat­ne­go zakwa­te­ro­wa­nia w domu stu­denc­kim na okres jed­ne­go roku aka­de­mic­kie­go, po pod­ję­ciu cywil­nych sta­cjo­nar­nych stu­diów w WAT w roku otrzy­ma­nia świa­dec­twa matu­ral­ne­go oraz puchar przy­znał rek­tor WAT. Ponad­to  dwaj ww. ucznio­wie otrzy­ma­li zegar­ki ufun­do­wa­ne przez bur­mi­strza Bło­nia Zeno­na Resz­kę.

Na III miej­scu upla­so­wa­ła się Mag­da­le­na Mały­szek z LO im. ONZ w Bił­go­ra­ju, któ­ra otrzy­ma­ła tablet od sta­ro­sty opa­tow­skie­go i oczy­wi­ście pro­me­sę do bez­płat­ne­go zakwa­te­ro­wa­nia w domu stu­denc­kim na okres jed­ne­go roku aka­de­mic­kie­go w przy­pad­ku pod­ję­cia stu­diów w roku otrzy­ma­nia świa­dec­twa matu­ral­ne­go od JM Rek­to­ra WAT.

Zaszczyt­ne czwar­te i pią­te miej­sca nale­ża­ły kolej­no do Pio­tra Rosz­kow­skie­go z LO im. Grze­go­rza Pira­mo­wi­cza w Augu­sto­wie oraz Bar­tło­miej Gań­ko z LO im. Woj­ska Pol­skie­go w Nowym Dwo­rze Mazo­wiec­kim. Otrzy­ma­li oni rów­nież table­ty, spon­so­ro­wa­ne przez sta­ro­stę bił­go­raj­skie­go  Maria­na Tokar­skie­go.

Ponad­to komi­sja przy­zna­ła wyróż­nie­nie naj­lep­sze­mu fina­li­ście ze szkół im. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go – Mate­uszo­wi Ceglec­kie­mu z Zespo­łu Szkół Mecha­nicz­nych, Elek­trycz­nych i Elek­tro­nicz­nych w Toru­niu. Do jego rąk powę­dro­wał puchar, dyplom i ple­cak.

Tym, któ­rzy poczu­li nie­do­syt zwy­cię­stwa, ale rów­nież przy­szłym uczest­ni­kom kon­kur­su dedy­ku­je­my sen­ten­cję Sene­ki: „ Nie ma rze­czy, któ­rych nie moż­na zdo­być wytrwa­łą pra­cą i pil­nym sta­ra­niem”.

Wszyst­kim uczest­ni­kom VII  kon­kur­su szcze­rze gra­tu­lu­je­my!

Gra­ży­na Pal­czak
foto: Elż­bie­ta Dąbrow­ska

Nowoczesność w dokumentacji śladów

wpis w: Aktualności | 0

„Narzę­dzia wspo­ma­ga­ją­ce pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go i wyko­ny­wa­nie czyn­no­ści w pro­ce­sie wykryw­czym poprzez odtwa­rza­nie wyglą­du miejsc zda­rzeń i oko­licz­no­ści zdarzeń”-SKANER – były przed­mio­tem kon­fe­ren­cji odby­wa­ją­cej się w dniach  7 – 9 mar­ca br. w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Przed­się­wzię­cie reali­zo­wa­no w ramach pod­su­mo­wa­nia pro­jek­tu z zakre­su badań nauko­wych i prac roz­wo­jo­wych na rzecz bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści pań­stwa, finan­so­wa­ne­go przez NCBiR,  a reali­zo­wa­ne­go przez kon­sor­cjum w skła­dzie: Cen­tral­ne Labo­ra­to­rium Kry­mi­na­li­stycz­ne Poli­cji – lide­ra kon­sor­cjum, Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Poli­tech­ni­kę War­szaw­ską, CYBID sp. j. oraz Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną.

Celem reali­za­cji pro­jek­tu było opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii wspo­ma­ga­ją­cej dzia­ła­nia orga­nów pro­wa­dzą­cych postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze, począw­szy od czyn­no­ści prze­pro­wa­dza­nych na miej­scu zda­rze­nia, poprzez wery­fi­ka­cję wer­sji kry­mi­na­li­stycz­nych, po opra­co­wa­nie opi­nii bie­głe­go.

Kon­fe­ren­cję roz­po­czę­ła pró­ba poli­go­no­wa, czy­li zde­to­no­wa­nie nie­wiel­kie­go ładun­ku wybu­cho­we­go na wcze­śniej przy­go­to­wa­nym miej­scu. Do doku­men­ta­cji zda­rze­nia wyko­rzy­sta­no, opra­co­wa­ne w pro­jek­cie, nowo­cze­sne tech­no­lo­gie pozy­ski­wa­nia danych,  takie jak: : SfM i aSfM, ska­ning lase­ro­wy, eSURV, zestaw kamer mul­ti­spek­tral­nych, tachi­me­trię. W trak­cie trwa­nia oglę­dzin miej­sca zda­rze­nia uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji na bie­żą­co obser­wo­wa­li postę­py prac doku­men­ta­cyj­nych.

Dru­gi dzień kon­fe­ren­cji, któ­rą uro­czy­ście otwo­rzył rek­tor WAT gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk, upły­nął pod zna­kiem pre­zen­ta­cji zało­żeń pro­jek­tu w związ­ku z doku­men­ta­cją miej­sca zda­rze­nia w kon­tek­ście zasad i pro­ce­dur obo­wią­zu­ją­cych tech­ni­ków kry­mi­na­li­sty­ki. W tej czę­ści kon­fe­ren­cji wyni­ki pre­zen­to­wa­li poszcze­gól­ni przed­sta­wi­cie­le człon­ków kon­sor­cjum.

Obra­dy zakoń­czy­ły się warsz­ta­ta­mi, w cza­sie któ­rych adre­sa­ci pro­jek­tu mie­li moż­li­wość zasto­so­wa­nia nowo­cze­snych tech­no­lo­gii w prak­ty­ce.

Gra­ży­na Pal­czak
foto: Wio­let­ta Pio­trow­ska

Roczna analiza i ocena dyscypliny wojskowej

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 02.03.2016 r. odby­ła się rocz­na ana­li­za i oce­na dys­cy­pli­ny w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­rej celem było przed­sta­wie­nie pozy­tyw­nych i nega­tyw­nych zja­wisk, danych sta­ty­stycz­nych, ten­den­cji oraz wnio­sków wyni­ka­ją­cych z prze­strze­ga­nia dys­cy­pli­ny.

Zapro­sze­nie do udzia­łu w ana­li­zie i oce­nie dys­cy­pli­ny przy­ję­li: przed­sta­wi­ciel Woj­sko­wej Pro­ku­ra­tu­ry Gar­ni­zo­no­we­go w War­sza­wie, Szef Sek­cji Pro­fi­lak­ty­ki Mazo­wiec­kie­go Oddzia­łu Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej oraz Kape­lan Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Po przy­wi­ta­niu zebra­nych, Pro­rek­tor ds. woj­sko­wych WAT płk dr hab. Tade­usz Szczu­rek,  prof. WAT, przy­po­mniał jak waż­ne jest utrzy­my­wa­nie dys­cy­pli­ny we wszyst­kich obsza­rach służ­by woj­sko­wej aby zada­nia sto­ją­ce przed Aka­de­mią mogły być z powo­dze­niem reali­zo­wa­ne.

Następ­nie Szef Woj­sko­we­go Wydzia­łu Wycho­waw­cze­go ppłk Andrzej Giga przed­sta­wił zakres przed­mio­to­wy doko­ny­wa­nia ana­li­zy i oce­ny dys­cy­pli­ny woj­sko­wej wyni­ka­ją­cy z doku­men­tów nor­ma­tyw­nych.

Szcze­gó­ło­wą ana­li­zę i oce­nę dys­cy­pli­ny woj­sko­wej w bata­lio­nie szkol­nym przed­sta­wił jego Dowód­ca ppłk Dariusz Kania.

W kolej­nej czę­ści głos zabra­li przed­sta­wi­cie­le: Woj­sko­wej Pro­ku­ra­tu­ry Gar­ni­zo­no­wej w War­sza­wie oraz Mazo­wiec­kie­go Oddzia­łu Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej, przed­sta­wia­jąc przy­pad­ki naru­sze­nia pra­wa przez żoł­nie­rzy WAT.

Stan bez­pie­czeń­stwa żoł­nie­rzy oraz przy­czy­ny i prze­słan­ki wypad­ków zaist­nia­łych z ich udzia­łem przed­sta­wi­ła spe­cja­li­sta zespo­łu ds. BHP.

Szef Woj­sko­we­go Wydzia­łu Wycho­waw­cze­go przed­sta­wił infor­ma­cje doty­czą­ce dys­cy­pli­ny w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w roku 2015, a następ­nie omó­wił dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne i zale­ce­nia w kształ­to­wa­niu dys­cy­pli­ny woj­sko­wej na rok 2016.

Na zakoń­cze­nie Pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr hab. Tade­usz Szczu­rek doko­nał pod­su­mo­wa­nia reali­za­cji zadań w roku ubie­głym oraz posta­wił zada­nia do reali­za­cji na rok 2016.

mjr Jaro­sław Kopyść
Foto: mjr Jaro­sław Kopyść

Rozpoczęła się rejestracja kandydatów na studia

wpis w: Aktualności | 0

Roz­po­czę­ła się reje­stra­cja kan­dy­da­tów na stu­dia I stop­nia zaczy­na­ją­ce się w paź­dzier­ni­ku 2016 r.

Reje­stra­cja oby­wać się będzie rów­no­le­gle zarów­no na stu­dia woj­sko­we, jak i cywil­ne. Ale uwa­ga! Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we mają czas na zło­że­nie apli­ka­cji do 31 mar­ca. Kan­dy­da­ci na stu­dia cywil­ne mają cza­su zde­cy­do­wa­nie wię­cej, bo aż do 15 lip­ca. Oba ter­mi­ny są nie­prze­kra­czal­ne.

Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we muszą dodat­ko­wo dostar­czyć do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wnio­sek do rek­to­ra WAT o powo­ła­nie do służ­by kan­dy­dac­kiej.

Szcze­gó­ły: www​.wat​.edu​.pl/​?​p​=​4​578

 

Salon dobrych perspektyw

wpis w: Aktualności | 0

Tłu­my mło­dzie­ży odwie­dzi­ły naj­więk­szą w Pol­sce i Euro­pie Środ­ko­wo-Wschod­niej impre­zę poma­ga­ją­cą w wybo­rze szko­ły śred­niej czy wyż­szej czy­li Mię­dzy­na­ro­do­wy Salon Edu­ka­cyj­ny Per­spek­tyw. W roku jubi­le­uszu 25-lecia Salo­nu ofer­tę kształ­ce­nia dla tysię­cy matu­rzy­stów zapre­zen­to­wa­ły uczel­nie publicz­ne i nie­pu­blicz­ne oraz szko­ły poli­ce­al­ne z całej Pol­ski. W ramach pre­zen­ta­cji Stu­dy abro­ad moż­li­wo­ści stu­dio­wa­nia poza Pol­ską przed­sta­wi­ły rów­nież szko­ły zagra­nicz­ne.

W XXV Salo­nie Edu­ka­cyj­nym uczest­ni­czy­ła oczy­wi­ście Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na.

26 lute­go cere­mo­nii otwar­cia doko­na­ła pre­zy­dent War­sza­wy Han­na Gron­kie­wicz-Waltz.

Jak co roku, ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ło się sto­isko pro­mo­cyj­ne WAT. Pra­cow­ni­cy Dzia­łu Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia Sła­wo­mir Szcze­pań­ski, Mał­go­rza­ta Węgliń­ska i  Pau­li­na Łuczak, wspo­ma­ga­ni przez stu­den­tów pod­cho­rą­żych, pre­zen­to­wa­li ofer­tę edu­ka­cyj­ną naszej uczel­ni. Rze­tel­nie i cier­pli­wie odpo­wia­da­li na pyta­nia o kie­run­ki stu­diów, wyma­ga­nia egza­mi­na­cyj­ne, warun­ki w aka­de­mi­kach, gru­py przed­mio­to­we, życie stu­denc­kie, a nawet moż­li­wo­ści pra­cy.

Fre­kwen­cja była wyso­ka, bowiem salo­ny edu­ka­cyj­ne prze­sta­ły już peł­nić rolę tra­dy­cyj­nych tar­gów edu­ka­cyj­nych, a sta­ły się forum ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii infor­ma­cyj­nej o ofer­tach uczel­ni. Mul­ti­me­dial­ną pre­zen­ta­cję Aka­de­mii popro­wa­dził Sła­wo­mir Szcze­pań­ski. Nasza ofer­ta kształ­ce­nia spo­tka­ła się z dużym zain­te­re­so­wa­niem mło­dzie­ży, któ­rą na sto­isko WAT kie­ro­wa­ła – jak pod­kre­śla­li – mar­ka Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Pro­blem „zdo­by­wa­nia” stu­den­tów prze­ło­żył się rów­nież na kam­pa­nie pro­mo­cyj­ne, jakie podej­mu­ją szko­ły wyż­sze, aby w naj­bar­dziej atrak­cyj­ny spo­sób zachę­cić do wybo­ru wła­śnie tej a nie innej szko­ły. Dostrze­ga­ją go orga­ni­za­to­rzy salo­nu, orga­ni­zu­jąc rów­nież w tym roku kon­kurs Genius Uni­ver­si­ta­tis 2016 na kre­atyw­ną kam­pa­nię rekru­ta­cyj­ną szko­ły wyż­szej. W kon­kur­sie jubi­le­uszo­wym jury przy­zna­ło nagro­dy w 6 kate­go­riach: rekla­ma pra­so­wa wspie­ra­ją­ca rekru­ta­cję, event wspie­ra­ją­cy rekru­ta­cję, gadżet pro­mo­cyj­ny wspie­ra­ją­cy rekru­ta­cję, fan­pa­ge uczel­ni na Face­bo­oku, film pro­mu­ją­cy uczel­nię, rekru­ta­cyj­ny ser­wis inter­ne­to­wy (wyni­ki kon­kur­su dostęp­ne na por­ta­lach: per​spek​ty​wy​.pl oraz mar​ke​ting​-news​.pl.).

XXV Salo­no­wi edu­ka­cyj­nych szans towa­rzy­szy­ła rów­nież uro­czy­sta sesja Komi­sji Edu­ka­cji i Rodzi­ny Rady m.st. War­sza­wy, odby­wa­ją­ca się pod hasłem „25 lat war­szaw­skiej edu­ka­cji. Suk­ce­sy i per­spek­ty­wy”, połą­czo­na z 25-leciem ran­kin­gu lice­ów i po raz pierw­szy, tech­ni­ków war­szaw­skich. Wyni­ki ran­kin­gu 2016 przed­sta­wił pre­zes Fun­da­cji Edu­ka­cyj­nej „Per­spek­ty­wy” Wal­de­mar Siwiń­ski. Nie­wąt­pli­wie donio­słą chwi­lą było uho­no­ro­wa­nie lice­ów, któ­re wyróż­nia­ją się w pro­ce­sie przy­go­to­wa­nia absol­wen­tów do stu­diów, spe­cjal­ny­mi dyplo­ma­mi przy­zna­ny­mi przez wła­dze poszcze­gól­nych uczel­ni. Dyplom Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej powę­dro­wał do XXI Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Hugo­na Koł­łą­ta­ja. Dyrek­to­ro­wi szko­ły – Joan­nie Stoc­kiej wrę­czył go pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia WAT prof. Jaro­sław Rut­kow­ski.

Salon potrwa do sobo­ty 27 lute­go br.

Nato­miast wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by uzy­skać wię­cej infor­ma­cji o WAT zapra­sza­my już dzi­siaj na Dzień Otwar­ty uczel­ni, któ­ry odbę­dzie się 19 mar­ca br.

Gra­ży­na Pal­czak
foto: Sła­wo­mir Szcze­pań­ski

 

 

 

Jubileusz naszego Kolegi

Czło­nek nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia gen. dyw. w st. spo­czyn­ku dr Fran­ci­szek Pucha­ła w dniu 18 lute­go 2016 r. obcho­dził jubi­le­usz 75. uro­dzin. Jest synem Zie­mi Świę­to­krzy­skiej. Tam spę­dził dzie­ciń­stwo i lata mło­dzień­cze. Służ­bę woj­sko­wą roz­po­czął w 1959 roku jako pod­cho­rą­ży Ofi­cer­skiej Szko­ły Arty­le­rii w Toru­niu. Po pro­mo­cji był dowód­cą plu­to­nu w Szko­le Pod­ofi­cer­skiej Arty­le­rii w 5 Bry­ga­dzie. W 1971 roku koń­czy stu­dia w Aka­de­mii Szta­bu Gene­ral­ne­go z wyróż­nie­niem i po krót­kim poby­cie w Ośrod­ku Nauko­wej Infor­ma­cji Woj­sko­wej ASG roz­po­czy­na służ­bę w jed­nost­kach linio­wych po skie­ro­wa­niu do 10 Dywi­zji Pan­cer­nej w Opo­lu. Naj­pierw peł­ni służ­bę w 2 puł­ku czoł­gów. W latach 1972 – 73 jest sze­fem szta­bu 10 puł­ku czoł­gów, a w 1973 roku zosta­je sze­fem wydzia­łu ope­ra­cyj­ne­go dywi­zji. W roku 1974 wyzna­czo­ny na sze­fa szta­bu dywi­zji. W latach 1976 – 78 odby­wa stu­dia w Aka­de­mii Szta­bu Gene­ral­ne­go Sił Zbroj­nych ZSRR. Po powro­cie zosta­je zastęp­cą Sze­fa Szta­bu Pomor­skie­go Okrę­gu Woj­sko­we­go. W 1979 roku mia­no­wa­ny puł­kow­ni­kiem. W 1980 roku prze­cho­dzi do służ­by w Szta­bie Gene­ral­nym WP, któ­rą peł­ni kolej­no na sta­no­wi­skach: szef oddzia­łu goto­wo­ści bojo­wej, zastęp­ca sze­fa Zarzą­du i od 1983 roku szef Zarzą­du Ope­ra­cyj­ne­go.  W 1984 roku mia­no­wa­ny gene­ra­łem bry­ga­dy, a w 1989 roku będąc na sta­no­wi­sku zastęp­cy Sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go WP do spraw ope­ra­cyj­nych mia­no­wa­ny gene­ra­łem dywi­zji. Od 1990 roku Pierw­szy Zastęp­ca Sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go WP. Służ­bę woj­sko­wą zakoń­czył w 2001 roku. Uho­no­ro­wa­ny wie­lo­ma odzna­cze­nia­mi, mię­dzy inny­mi: krzy­ża­mi Koman­dor­skim i Kawa­ler­skim Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski, Zło­tym i Srebr­nym Krzy­ża­mi Zasłu­gi. Wybit­ny ana­li­tyk i stra­teg woj­sko­wy. Autor wie­lu doku­men­tów o zna­cze­niu pań­stwo­wym, mię­dzy inny­mi: pla­nów moder­ni­za­cji Sił Zbroj­nych RP oraz ich inte­gra­cji z NATO, pro­gra­mu „Part­ner­stwo dla Poko­ju”. Jest współ­au­to­rem opra­co­wa­nia histo­rycz­ne­go: „Sztab Gene­ral­ny (Głów­ny) WP 1918 – 2003” i auto­rem nastę­pu­ją­cych mono­gra­fii   „Sekre­ty Szta­bu Gene­ral­ne­go pojał­tań­skiej Pol­ski”, „Budo­wa poten­cja­łu bojo­we­go WP 1945 – 1990 – Obsza­ry szpie­gow­skich dzia­łań”, ” Szpieg CIA w pol­skim Szta­bie Gene­ral­nym – o Ryszar­dzie Kukliń­skim bli­żej praw­dy” . Jest tak­że auto­rem wie­lu opra­co­wań w perio­dy­kach nauko­wych i w pra­sie. Będąc w sta­nie spo­czyn­ku jest aktyw­nym spo­łecz­ni­kiem. Był pre­ze­sem Klu­bu Gene­ra­łów WP, a od wrze­śnia 2013 roku jest pre­ze­sem, liczą­ce­go wie­le tysię­cy człon­ków, Związ­ku Żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go. Gene­rał jest wypró­bo­wa­nym przy­ja­cie­lem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i aktyw­nym człon­kiem nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Dostoj­ne­mu Jubi­la­to­wi skła­da­my naj­ser­decz­niej­sze życze­nia dobre­go zdro­wia i wszel­kiej pomyśl­no­ści w dal­szej dzia­łal­no­ści twór­czej i spo­łecz­nej.

War­sza­wa luty 2016 r.
Sta­ni­sław Świ­tal­ski z gro­nem naj­bliż­szych przy­ja­ciół

Merytoryczne partnerstwo

wpis w: Aktualności | 0

Na mocy poro­zu­mie­nia zawar­te­go mię­dzy Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną i por­ta­lem Defen­ce 24 moż­na będzie obser­wo­wać postę­py w bada­niach prze­strze­ni kosmicz­nej a tak­że w kryp­to­lo­gii i cyber­bez­pie­czeń­stwie, jakie w ramach swo­jej dzia­łal­no­ści nauko­wo-dydak­tycz­nej pro­wa­dzi uczel­nia. Nowym forum przed­sta­wia­ją­cym tre­ści dot. badań i eks­plo­ra­cji kosmo­su będą ser­wi­sy, uru­cho­mio­ne przez Defence24: Spa­ce 24 i Cyber­De­fen­ce 24.

WAT aktyw­nie uczest­ni­cząc w roz­wo­ju wyso­ko­tech­no­lo­gicz­ne­go sek­to­ra kosmicz­ne­go, pro­wa­dzi bada­nia i kształ­ci w tym kie­run­ku kadry inży­nier­skie w opar­ciu m.in. o utwo­rzo­ną w 2013 roku sieć nauko­wą pod nazwą Kra­jo­we Cen­trum Inży­nie­rii Kosmicz­nej i Sate­li­tar­nej. Pod­pi­sa­na umo­wa gwa­ran­tu­je publi­ko­wa­nie na por­ta­lu tre­ści, prze­ka­za­nych przez eks­per­tów WAT, w for­mie dedy­ko­wa­nych blo­gów, mate­ria­łów wideo, opi­nii oraz komen­ta­rzy. Tre­ści te pro­mo­wa­ne będą tak­że w kana­łach spo­łecz­no­ścio­wych (Face­bo­ok, Twit­ter, YouTu­be) Defence24.

Jed­no­cze­śnie Spa­ce 24 infor­mo­wał będzie o wyda­rze­niach takich jak np. kon­fe­ren­cje nauko­we dot. pro­ble­ma­ty­ki badań i eks­plo­ra­cji kosmo­su, orga­ni­zo­wa­nych przez Aka­de­mię.

Sygna­ta­riu­sza­mi zawar­te­go 17 lute­go 2016 roku są pro­rek­tor ds. roz­wo­ju – prof. dr hab. inż. Mariusz Figur­ski i redak­tor naczel­ny Defen­ce 24 – Jędrzej Graf.

 

Gra­ży­na Pal­czak
foto: Elż­bie­ta Dąbrow­ska

Półmaraton Komandosa

wpis w: Aktualności | 0

13 lute­go 2016 r. na tere­nie Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go oraz po leśnych dróż­kach i ścież­kach pobli­skie­go poli­go­nie już po raz siód­my został roze­gra­ny Pół­ma­ra­ton Koman­do­sa o Puchar Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT. Bieg ten nale­ży do eks­tre­mal­nych zawo­dów spor­to­wych i wzo­ro­wa­ny jest na testach wytrzy­ma­ło­ścio­wych woj­sko­wych jed­no­stek spe­cjal­nych. Odby­wa się na dystan­sie 21 km 97 m, w umun­du­ro­wa­niu polo­wym, w woj­sko­wych butach (wys. cho­lew­ki min. 8 cali = 20,24 cm) z obo­wiąz­ko­wym ple­ca­kiem tak­tycz­nym, o wadze mini­mal­nej 10 kg. na całej tra­sie bie­gu. Do poko­na­nia były czte­ry pętle po 5274 m, wokół poli­go­nu WAT-u. Na każ­dej cze­ka­ły nie tyl­ko pod­mo­kłe, nie­rów­ne i zdra­dli­we ścież­ki leśno-poli­go­no­we, ale rów­nież prze­szko­dy tere­no­we, w tym słyn­na nasza gór­ka „Mon­te Casi­no”, moc­no dają­ca się we zna­ki zmę­czo­nym nogom. Orga­ni­za­to­rem bie­gu była: Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Klub Uczel­nia­ny AZS WAT oraz Woj­sko­wy Klub Bie­ga­cza Meta Lubli­niec przy współ­udzia­le Samo­rzą­du Stu­denc­kie­go WAT.

Ta cie­szą­ca się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią impre­za gro­ma­dzi na star­cie zawod­ni­ków róż­nych for­ma­cji służb mun­du­ro­wych, szcze­gól­nie żoł­nie­rzy Jed­no­stek Spe­cjal­nych, funk­cjo­na­riu­szy BOR, ŻW i Stra­ży Gra­nicz­nej, poli­cjan­tów, stra­ża­ków, leśni­ków, ratow­ni­ków i straż­ni­ków oraz pod­cho­rą­żych naszych szkół woj­sko­wych i mun­du­ro­wych.

Do rywa­li­za­cji przy­stą­pi­ło ponad 260 zawod­ni­ków, w tym 24 panie. Do rywa­li­za­cji zosta­ło zgło­szo­nych 31 dru­żyn (two­rzą je mini­mum 3 oso­by, a do kla­sy­fi­ka­cji uwzględ­nia się trzy naj­lep­sze cza­sy).

Od zeszłe­go roku Pół­ma­ra­ton Koman­do­sa wcho­dzi w skład cyklu Szle­ma Koman­do­sa – tzw. „Koman­do­skie­go Trój­ką­ta METY” – Ćwiart­ka w Czar­nem, Pół­ma­ra­ton w War­sza­wie i Mara­ton w Lubliń­cu.

Start i Metę zor­ga­ni­zo­wa­no przed wej­ściem głów­nym Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go.

Na uro­czy­stym roz­po­czę­ciu zawo­dów poja­wił się Rek­tor-Komen­dant WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zyg­munt Mier­czyk, któ­re­mu towa­rzy­szył dowód­ca Jed­nost­ki Woj­sko­wej Koman­do­sów (JWK) z Lubliń­ca płk Wie­sław Kuku­ła, Kanc­lerz WAT gen. dyw. rez. Jan Klejsz­mit oraz Pre­ze­sa KU AZS WAT Andrzej Wier­niuk wraz z kie­row­ni­kiem Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT dr. Satur­ni­nem Przy­byl­skim (Prze­wod­ni­czą­cym Komi­te­tu Orga­ni­za­cyj­ne­go Pół­ma­ra­to­nu Koman­do­sa). Rek­tor-Komen­dant, po krót­kim przy­wi­ta­niu wszyst­kich zawod­ni­ków oraz zgro­ma­dzo­nych wokół star­tu kibi­ców, sym­bo­licz­nym strza­łem z pisto­le­tu roz­po­czął zawo­dy.

Po ok. 25 minu­tach pierw­sze kół­ko koń­czy­li czo­ło­wi zawod­ni­cy, któ­rzy wal­czy­li o zwy­cię­stwo w tej impre­zie. Od tego momen­tu, licz­nie zgro­ma­dze­ni wokół star­tu kibi­ce mogli co chwi­lę oglą­dać kolej­nych star­tu­ją­cych, gdyż staw­ka 260 zawod­ni­ków bar­dzo się roz­cią­gnę­ła.

Nie­mal pół­to­rej godzi­ny od momen­tu roz­po­czę­cia bie­gu, licz­nie zgro­ma­dze­ni na linii mety kibi­ce mogli oglą­dać fini­szu­ją­ce­go zwy­cięz­cę 7. edy­cji Pół­ma­ra­to­nu Koman­do­sa. W 2016 r. został nim plut. Artur Pelo z 7. Bry­ga­dy Obro­ny Wybrze­ża ze Słup­ska z dosko­na­łym cza­sem 01:29:32. Trzy minu­ty po nim linię mety minął nasz zawod­nik repre­zen­tu­ją­cy Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną, ppor. Jaro­sław Kurek (01:32:40). Jako trze­ci fini­szo­wał st. szer. Mar­cin Syp­niew­ski (01:34:00) z Cen­trum Szko­le­nia Wojsk Lądo­wych w Pozna­niu.

Wśród Pań naj­lep­szą oka­za­ła się Justy­na Koczu­ła z Kędzie­rzy­na-Koź­la – 02:10:20. Tuż za nią linię mety prze­kro­czy­ła repre­zen­tant­ka WAT st. kpr. pchor. Anna Włoch, uzy­sku­jąc czas 02:13:05. Trze­cią loka­tę zaję­ła szer. Elż­bie­ta Olfier z 15. Giżyc­kiej Bry­ga­dy Zme­cha­ni­zo­wa­nej – do zwy­cięż­czy­ni stra­ci­ła pra­wie 3 min (02:13:52). Sło­wa uzna­nia za dobry rezul­tat nale­żą się pchor. Annie Włoch, któ­ra wystar­to­wa­ła bez­po­śred­nio po cało­noc­nej podró­ży służ­bo­wej.

Nasi zawod­ni­cy, któ­rych 13-tu wystar­to­wa­ło w tego­rocz­nej edy­cji, zaję­li rów­nież czo­ło­we miej­sca w pozo­sta­łych kla­sy­fi­ka­cjach. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zaję­ła pierw­sze miej­sce w kate­go­rii dru­ży­no­wej OPEN oraz w kate­go­rii szkół mun­du­ro­wych. Indy­wi­du­al­nie st. kpr. pchor. Anna Włoch oraz kpr. pchor. Agniesz­ka Kolow­ca zdo­by­ły odpo­wied­nio I-sze i II-gie miej­sce w kate­go­rii pod­cho­rą­żyń. W tej samej kate­go­rii męskiej I-sze miej­sce zajął kpr. pchor. Adam Kobył­ka.

Ponad­to dwo­je naszych zawod­ni­ków nadal liczy się w wal­ce o zdo­by­cie Koman­do­skie­go Szle­ma: ppor. Jaro­sław Kurek z BSz WAT oraz posia­dacz­ka od tygo­dnia tytu­łu inży­nie­ra kpr. pchor. Agniesz­ka Kolow­ca.

Miłym zasko­cze­niem dla zawod­ni­ków koń­czą­cych swo­je zma­ga­nia z Połów­ką Koman­do­sa był fakt indy­wi­du­al­ne­go wrę­cza­nia meda­li przez Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zyg­mun­ta Mier­czy­ka oraz dowód­cę JWK z Lubliń­ca płk. Wie­sła­wa Kuku­łę.

Zawod­ni­cy po ukoń­cze­niu bie­gu mogli spo­żyć gorą­cy posi­łek rege­ne­ra­cyj­ny oraz skosz­to­wać woj­sko­wej gro­chów­ki.

Zakoń­cze­nie Pół­ma­ra­to­nu Koman­do­sa odby­ło się na Hali Spor­to­wej SWF. Try­bu­ny zosta­ły nie­mal w cało­ści zapeł­nio­ne przez pra­wie wszyst­kich zawod­ni­ków oraz licz­ną, towa­rzy­szą­cą im rze­szę kibi­ców. Uro­czy­stą opra­wę cere­mo­nii nagra­dza­nia zawod­ni­ków jak zwy­kle per­fek­cyj­nie przy­go­to­wa­li ppłk Andrzej Giga wraz z ppłk. Dariu­szem Koszał­ko.

Zwy­cięz­cy w poszcze­gól­nych kate­go­riach oraz zwy­cię­skie dru­ży­ny otrzy­ma­li oka­za­łe pucha­ry wraz z nagro­da­mi rze­czo­wy­mi z rąk Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zyg­mun­ta Mier­czy­ka oraz dowód­cy JWK z Lubliń­ca płk. Wie­sła­wa Kuku­ły.

Pod­czas uro­czy­sto­ści zakoń­cze­nia odby­ło się tak­że loso­wa­nie drob­nych upo­min­ków – moż­na było wygrać m.in. eks­klu­zyw­ny zega­rek spor­to­wy, pro­fe­sjo­nal­ny ple­cak woj­sko­wy oraz sze­reg gadże­tów mili­tar­nych.

Wszyst­kie nagro­dy, upo­min­ki oraz część wypo­sa­że­nia pakie­tów star­to­wych ufun­do­wa­li licz­ni spon­so­rzy, któ­rym Orga­ni­za­to­rzy ser­decz­nie dzię­ku­ją.

Stro­na impre­zy: polma​ra​ton​ko​man​do​sa​.wat​.edu​.pl/

Wyni­ki: www​.wyni​kion​li​ne​.pl/​m​a​i​n​/​s​c​o​r​e​s​/​e​v​e​n​t​/​1​6​0​2​0​0​1​3​/​m/1

mjr Jakub Kaź­mier­czak
Kie­row­nik Biu­ra Zawo­dów
Pół­ma­ra­to­nu Koman­do­sa

Wyni­ki VII Pół­ma­ra­to­nu Koman­do­sa

Męż­czyź­ni

  1. plut. Artur Pelo (1 Lębor­ski Bata­lion Zme­cha­ni­zo­wa­ny / 7 Bry­ga­da Obro­ny Wybrze­ża) 1 godz. 29 min 32 s
  2. ppor. Jaro­sław Kurek (Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na War­sza­wa) 1.32,40
  3. st. szer. Mar­cin Syp­niew­ski (Cen­trum Szko­le­nia Wojsk Lądo­wych Poznań) 1.34,00

Kobie­ty

  1. Justy­na Koczu­ła (Kędzie­rzyn-Koź­le) st. szer. pchor. Mar­ta Borow­ska (Wyż­sza Szko­ła Ofi­cer­ska Wojsk Lądo­wych Wro­cław) 2 godz. 10 min 20 s
  2. st. kpr. pchor. Anna Włoch (Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na War­sza­wa) 2.13,05
  3. szer. Elż­bie­ta Olfier (15 Giżyc­ka Bry­ga­da Zme­cha­ni­zo­wa­na) 2.13,52.

Dru­ży­no­wo

  1. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na War­sza­wa (kpr. pchor. Adam Kobył­ka, st. kpr. pchor. Szy­mon Mrów­czyń­ski, ppor. Jaro­sław Kurek) 5 godz. 1 min 51 s
  2. 15 Giżyc­ka Bry­ga­da Zme­cha­ni­zo­wa­na (szer. Mar­cin Len­kie­wicz, por. Maciej Kasjan, kpr. Mariusz Par­do) 5.09,40
  3. 4 Pułk Che­micz­ny Brod­ni­ca (st. kpr. Mar­cin Nie­psuj, st. kpr. Tomasz Jędra­szek, st. szer. Karol Szczut­kow­ski) 5.09,58

 

(foto: Grze­gorz Rosiń­ski)

 

7. Półmaraton „Połówka Komandosa”

wpis w: Aktualności | 0

Nie w dre­sie, lecz w mun­du­rze, nie w butach bie­go­wych, lecz w butach woj­sko­wych i do tego obcią­żo­ny ple­cak 10 kg ekwi­pun­ku – tak bie­ga­ją naj­lep­si.

Już sobo­tę, na tere­nie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbę­dzie się 7. Pół­ma­ra­ton „Połów­ka Koman­do­sa”. Zawod­ni­cy prze­bie­gną w mun­du­rach polo­wych 21 km 097 m, czy­li 4 pętle po 5 km 275 m. Tra­sę bie­gu wyty­czo­no po ścież­kach pla­cu ćwi­czeń tak­tycz­nych WAT. Naj­lep­szy zawod­nik otrzy­ma Puchar Rek­to­ra – Komen­dan­ta. Start i Meta zapla­no­wa­no pod gma­chem Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go. Orga­ni­za­to­ra­mi Pół­ma­ra­to­nu są WAT, AZS i Woj­sko­wy Klub Bie­ga­cza. Lista star­to­wa jest już zamknię­ta. Na 283 zawod­ni­ków, 29 to kobie­ty. Start nastą­pi o g. 11.00, limit cza­su na poko­na­nie dystan­su to 4 godzi­ny.

Zapra­sza­my!

1 69 70 71 72 73 74 75 76