Turniej finałowy XVIII Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w badmintonie

wpis w: Aktualności | 0

Dnia 08.05.2016 odbył się tur­niej fina­ło­wy XVIII Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie. Zawo­dy odby­ły się na obiek­tach spor­to­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Do gier fina­ło­wych zakwa­li­fi­ko­wa­li się z naszej uczel­ni nastę­pu­ją­cy stu­den­ci:

  • gra poje­dyn­cza kobiet: Mag­da­le­na Kamień, Jolan­ta Para­fiań­czuk i Syl­wia Sitar­ska,
  • gra poje­dyn­cza męż­czyzn : Adam Jusz­czyk,
  • gra podwój­na kobiet : Agniesz­ka Jawor­ska i Mał­go­rza­ta Jawor­ska, Aga­ta Słom­ska i Mał­go­rza­ta Gór­ka Kata­rzy­na Piskor­ska i Karo­li­na Kowal­ska, Joan­na Biskup i Mar­le­na Sułek,
  • gra podwój­na męż­czyzn: Mariusz Biń­kow­ski i Maciej Sta­ni­sław­czyk, Jan Gra­bow­ski i Paweł Gła­żew­ski.

Nasi zawod­ni­cy z klu­bu AZS WAT zdo­by­li trzy meda­le: jeden srebr­ny i dwa brą­zo­we. W grach podwój­nych kobiet sre­bro zdo­by­ły Kata­rzy­na Piskor­ska i Karo­li­na Kowal­ska. Brą­zo­we meda­le zdo­by­ły tak­że nasze panie. W grze podwój­nej Aga­ta Słom­ska i Mał­go­rza­ta Gór­ka. Jolan­ta Para­fiań­czuk swój brą­zo­wy  medal zdo­by­ła w grze poje­dyn­czej. Zawo­dy mia­ły cha­rak­ter gier indy­wi­du­al­nych i nie były liczo­ne do punk­ta­cji dru­ży­no­wej. Wszyst­kim ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów !

III Akademickie Mistrzostwa Polski Kyokushin

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 14 maja 2016 r. w Hali Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go i Spor­tu Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie odby­ły się III Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski Kyoku­shin z udzia­łem 81 zawod­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych  43 aka­de­mic­kie klu­by.

Orga­ni­za­to­rem było Stu­dium WF i Spor­tu  UJ pod kie­run­kiem sen­sei Artu­ra Stec­kie­go. Sędzią głów­nym był Andrzej Drew­niak.

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło 6 pod­cho­rą­żych tre­nu­ją­cych na AZS Kara­te Kyoku­shin  w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT.

 

WYNIKI:

II miej­sce kumi­te męż­czyzn kat. ‑65kg: St. Kpr. pchor.  Iwa­siuk Patryk

V- VIII miej­sce kumi­te męż­czyzn kat. ‑70kg: Sierż. pchor. Augu­sty­no­wicz Ceza­ry

V- VIII miej­sce kumi­te męż­czyzn kat. ‑75kg: St. Kpr. pchor. Jen­drusz­czak Dawid

V- VIII miej­sce kumi­te męż­czyzn kat. ‑75kg: St. Kpr. pchor. Mora­no­wicz Damian

Jubileuszowy kurs

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 9 – 13 maja 2016 roku w Sali Kolum­no­wej Budyn­ku Głów­ne­go WAT odby­wa­ła się jubi­le­uszo­wa 25 edy­cja mię­dzy­na­ro­do­we­go kur­su „Stan­dar­di­za­tion within NATO”.

Cere­mo­nię wrę­cze­nia cer­ty­fi­ka­tów w imie­niu rek­to­ra WAT pro­wa­dził pro­rek­tor  ds. kształ­ce­nia prof. dr hab. Jaro­sław Rut­kow­ski oraz zastęp­ca dyrek­to­ra Biu­ra Stan­da­ry­za­cyj­ne­go (NATO Stan­dar­di­za­tion Offi­ce) Die­ter Schma­glow­ski. W uro­czy­sto­ści wzię­li rów­nież udział przed­sta­wi­cie­le  Woj­sko­we­go Cen­trum Nor­ma­li­za­cji, Jako­ści i Kody­fi­ka­cji na cze­le z zastęp­cą dyrek­to­ra WCN­JiK  Ryszar­dem Grab­cem. W orga­ni­za­cję kur­su włą­cze­ni byli pra­cow­ni­cy Insty­tu­tu Logi­sty­ki i Wydzia­łu Logi­sty­ki, a zaję­cia na kur­sie  oprócz zapro­szo­nych gości z NATO, poszcze­gól­nych kra­jów oraz WCN­JiK pro­wa­dzi­li  nauczy­cie­le aka­de­mic­cy Insty­tu­tu Logi­sty­ki WLO: ppłk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk oraz ppor. mgr inż. Arka­diusz Jóź­wiak.  Kurs pro­wa­dzo­ny jest nie­prze­rwa­nie od 2004, a w 2012 otrzy­mał akre­dy­ta­cję ACT (Allied Com­mand Trans­for­ma­tion). W cią­gu dwu­na­stu lat prze­szko­lo­no ponad 380 spe­cja­li­stów z 39 państw, w tym z 12 państw part­ner­skich NATO. Bie­żą­ca edy­cja była rekor­do­wa pod każ­dym wzglę­dem. Bra­ło w niej udział 24 uczest­ni­ków z 14 kra­jów: Nie­miec, Holan­dii, Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Tur­cji, Czech, Sło­we­nii, Rumu­nii, Nor­we­gii, Fran­cji, Włoch, Por­tu­ga­lii, Ser­bii oraz Pol­ski.

Mariusz Gon­tar­czyk

Niedziela przed Belwederem

wpis w: Aktualności | 0

W nie­dzie­lę 15 maja br., dele­ga­cja pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wzię­ła udział w zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Wydział Tury­sty­ki i Rekre­acji Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go im. Józe­fa Pił­sud­skie­go w War­sza­wie impre­zie mar­szo­wej „AWF War­sza­wa – Pałac Bel­we­der”. Pomi­mo, iż impre­za nie mia­ła cha­rak­te­ru zawo­dów, to na star­cie sta­nę­ło 10 grup z róż­nych śro­do­wisk, któ­rym bli­skie są nie­pod­le­gło­ścio­we tra­dy­cje okre­su mię­dzy­wo­jen­ne­go.

Stu­den­ci naszej Aka­de­mii, pod dowódz­twem kpt. Lesz­ka Wil­ka, w mun­du­rach wyru­szy­li na tra­sę o godz. 10.15 ze sta­dio­nu Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go by na mecie mar­szu oddać cześć i pamięć Mar­szał­ko­wi przed Pała­cem Bel­we­der­skim. Tra­sa tego­rocz­nej IV edy­cji mar­szu prze­bie­ga­ła od AWF, obok war­szaw­skiej Cyta­de­li, Zam­ku na Sta­rym Mie­ście oraz Łazie­nek Kró­lew­skich aż do pomni­ka Mar­szał­ka przy Bel­we­de­rze. Prze­marsz woj­ska uli­ca­mi War­sza­wy wzbu­dzał zacie­ka­wie­nie i entu­zjazm wśród miesz­kań­ców, któ­rzy wita­li żoł­nie­rzy bra­wa­mi.

Po dotar­ciu do celu dele­ga­cje wszyst­kich grup mar­szo­wych zło­ży­ły kwia­ty pod pomni­kiem Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go i wysłu­cha­ły prze­mó­wie­nia dorad­cy pre­zy­den­ta Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej pana mini­stra Tade­usza Dasz­kie­wi­cza, któ­ry w imie­niu pre­zy­den­ta,  podzię­ko­wał za udział w mar­szu.

Dla uczest­ni­czą­cej w mar­szu 19-oso­bo­wej gru­py pod­cho­rą­żych z naszej Alma Mater była to wspa­nia­ła spor­to­wo-rekre­acyj­na zaba­wa utrzy­ma­na w duchu patrio­ty­zmu, nie­pod­le­gło­ścio­wych tra­dy­cji okre­su mię­dzy­wo­jen­ne­go, a przy tym sta­ła się praw­dzi­wą lek­cją histo­rii, któ­ra swo­ją kon­ty­nu­ację będzie mia­ła już za rok.

Leszek Wilk
foto: Mario­la Godlew­ska-AWF

Saudyjczycy odwiedzili WAT

wpis w: Aktualności | 0

Rek­tor WAT gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk przy­jął w dniu 10 maja br. dele­ga­cję  Sił Zbroj­nych Kró­le­stwa Ara­bii Sau­dyj­skiej, prze­by­wa­ją­cą w Pol­sce w ramach III posie­dze­nia pol­sko-sau­dyj­skiej Komi­sji ds. Współ­pra­cy Dwu­stron­nej. Jede­na­sto­oso­bo­wej dele­ga­cji  sau­dyj­skiej prze­wod­ni­czył gen. bryg. Ali Ibra­hi­me A. Alfa­waz  szef Inter­na­tio­nal Mili­ta­ry Coope­ra­tion Depart­ment.

W trak­cie spo­tka­nia pre­zen­ta­cję dorob­ku i dzia­łal­no­ści nauko­wo-badaw­czej WAT przed­sta­wił kie­row­nik Zespo­łu  Współ­pra­cy z Zagra­ni­cą płk Dariusz Zalew­ski. Zain­te­re­so­wa­nie gości sku­pia­ło się wokół sys­te­mu kształ­ce­nia w WAT oraz kur­sów pro­wa­dzo­nych dla ofi­ce­rów.

Dele­ga­cja z Kró­le­stwa Ara­bii Sau­dyj­skiej  zwie­dzi­ła labo­ra­to­ria wydzia­ło­we: Napę­dów i Aero­dy­na­mi­ki Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa oraz Lida­ro­we w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT.

Gra­ży­na Pal­czak
foto: Seba­stian Jurek

Sezon żeglarski otwarty

wpis w: Aktualności | 0

W sobo­tę 07 maja br. przy pięk­nej pogo­dzie Klub Żeglar­ski WAT roz­po­czął 46 sezon nawi­ga­cyj­ny. Człon­ko­wie Klu­bu, Stu­denc­kie­go Koła Żeglar­skie­go, uczest­ni­cy kur­su żeglar­skie­go WAT, sym­pa­ty­cy żeglar­stwa oraz zapro­sze­ni goście zebra­li się o godz. 11.00 pod masz­tem ban­de­ro­wym Ośrod­ka Szko­le­nio­we­go WAT w Zegrzu. Po wcią­gnię­ciu ban­de­ry Koman­dor Klu­bu Zdzi­sław Czaj­ko powi­tał przed­sta­wi­cie­li Aka­de­mii i władz związ­ko­wych: przed­sta­wi­cie­la rek­to­ra WAT i pro­rek­to­ra WAT, kie­row­ni­ka Dzia­łu Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia dr. inż. Zdzi­sła­wa Chu­de­go, kwe­sto­ra WAT Janu­sza Guz­ka, kie­row­ni­ka SWF WAT dr. Satur­ni­na Przy­byl­skie­go, v‑ice pre­ze­sa PZŻ ds. szko­le­nia Jerze­go Durej­ko, pre­ze­sa Jacht Klu­bu MW „Kotwi­ca” oddział „Atol” w War­sza­wie kmdr. Wło­dzi­mie­rza Gau­la, b. peł­no­moc­ni­ka rek­to­ra ds. stu­denc­kich dr. Woj­cie­cha Kocań­dę, kie­row­ni­ka Ośrod­ka Szko­le­nio­we­go WAT Wie­sła­wa Jan­czar­ka.

Zabie­ra­jąc glos, dr inż. Zdzi­sław Chu­dy, ser­decz­nie pogra­tu­lo­wał człon­kom naszej spo­łecz­no­ści dotych­cza­so­wych osią­gnięć i har­tu ducha w dąże­niu do kolej­nych celów i doko­nał otwar­cia 46 Sezo­nu Żeglar­skie­go w WAT.

Po zakoń­cze­niu ofi­cjal­nych uro­czy­sto­ści człon­ko­wie Klu­bu oraz stu­den­ci wzię­li udział w rega­tach w for­mu­le tury­stycz­nej o nagro­dy ufun­do­wa­ne przez Zarząd KŻ WAT.

W kla­sie Venus zwy­cię­ży­ła zało­ga jach­tu Bea Dora pod ster­ni­kiem J. Gie­wo­niem, nato­miast w  stu­denc­kiej kla­sie Ome­ga zwy­cię­ży­ła Baś­ka pod ster­ni­kiem I. Der­wi­chem.

Oma­wia­nie żeglar­skich  pla­nów na nad­cho­dzą­cy sezon i wspo­mi­na­nie sezo­nów już minio­nych odby­wa­ło się przy tra­dy­cyj­nym gril­lu.

Koman­dor KŻ WAT Zdzi­sław Czaj­ko

Naukowo o zdrowiu

wpis w: Aktualności | 0

7 maja br. na sta­dio­nie PGE Naro­do­wym, po raz XX mia­ło miej­sce wyda­rze­nie pozwa­la­ją­ce zro­zu­mieć i poznać naukę, uka­zu­jąc ją jako nie­zwy­kle eks­cy­tu­ją­cą i pasjo­nu­ją­cą dzie­dzi­nę życia, czy­li Jubi­le­uszo­wy Pik­nik Nauko­wy Pol­skie­go Radia i Cen­trum Nauki Koper­nik.

Tego­rocz­nym mot­to,  tej naj­więk­szej w Euro­pie impre­zy ple­ne­ro­wej o tema­ty­ce nauko­wej, było „zdro­wie”.”/…/ pik­nik chce­my poświe­cić związ­kom nauki z naszym zdro­wiem. Poka­zać, jak nauki szcze­gó­ło­we i  współ­cze­sna tech­ni­ka (np. inży­nie­ria mate­ria­ło­wa) toru­ją dro­gę postę­po­wi w medy­cy­nie i ochro­nie zdro­wia. Oraz odwrot­nie, jak wal­ka o dłuż­sze, zdrow­sze i szczę­śliw­sze życie ludzi sty­mu­lu­je roz­wój pozo­sta­łych nauk. Chce­my odwie­dza­ją­cym XX Pik­nik poka­zać wkład pol­skich naukow­ców w powsta­wa­nie współ­cze­snej nauki o zdro­wiu oraz nasz dzi­siej­szy wpływ na jej świa­to­wy roz­wój”- napi­sa­li na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej orga­ni­za­to­rzy tego wyda­rze­nia.

Co roku w Pik­ni­ku Nauko­wym uczest­ni­czy oko­ło 200 insty­tu­cji z Pol­ski oraz całe­go świa­ta. Insty­tu­cje nauko­we,  insty­tu­ty badaw­cze, muzea i insty­tu­cje kul­tu­ry, fun­da­cje zwią­za­ne z edu­ka­cją, i oczy­wi­ście szko­ły wyż­sze i dzia­ła­ją­ce przy nich koła nauko­we a wśród nich Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na z trze­ma sto­iska­mi wysta­wo­wy­mi:

  • Koła Nauko­we­go Opto­elek­tro­ni­ków, któ­re pre­zen­to­wa­ło doświad­cze­nia poka­zu­ją­ce jak i gdzie moż­na zasto­so­wać opto­elek­tro­ni­kę w ochro­nie zdro­wia in.:  moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia kamer ter­mo­wi­zyj­nych w medy­cy­nie, moż­li­wość bada­nia mar­ke­rów cho­ro­bo­twór­czych w wydy­cha­nym powie­trzu czy moż­li­wość zasto­so­wa­nia sys­te­mu inte­li­gent­ne­go domu w zdal­nej opie­ce nad cho­ry­mi. Jak zwy­kle ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się poka­zy pro­jek­to­ra lase­ro­we­go i holo­gra­my, umoż­li­wia­ją­ce zobra­zo­wa­nie narzą­dów czło­wie­ka. Oble­ga­ny przez zwie­dza­ją­cych był rów­nież ele­ment wysta­wy sta­tycz­nej Sky Trot­ter-bez­za­ło­go­wy sys­tem powietrz­ny-umoż­li­wia­ją­cy wyko­ny­wa­nie sze­re­gu róż­no­rod­nych zadań, tak­że tych zwią­za­nych z akcja­mi SAR.
  • Koła Nauko­we­go Che­mi­ków, zadzi­wia­ją­ce­go publicz­ność prze­pro­wa­dza­ny­mi reak­cja­mi che­micz­ny­mi, m.in. nad­man­ga­nia­nu pota­su wcho­dzą­ce­go w reak­cję z wie­lo­ma sub­stan­cja­mi orga­nicz­ny­mi i jego roz­two­ru w kwa­sie siarkowym(VI) zapa­la­ją­ce­go nasą­czo­ną eta­no­lem watę baweł­nia­ną. Dużą cie­ka­wość wzbu­dza­ły też  pre­zen­ta­cje Koła takie jak: środ­ki ochro­ny życia i zdro­wia przed bro­nią maso­we­go raże­nia, detek­cja mate­ria­łów wybu­cho­wych i sub­stan­cji pochod­nych do mate­ria­łów wybu­cho­wych, cie­kły krysz­tał w ochro­nie zdro­wia, wykry­wa­nie glu­ko­zy w pły­nach ustro­jo­wych, wykry­wa­nie krwi przy uży­ciu tech­nik kry­mi­na­li­stycz­nych, lewi­ta­cja nad­prze­wod­ni­ka.
  • Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT, któ­ry zapre­zen­to­wał Sys­tem CARE (ang. Cre­ati­ve Appli­ca­tion to Reme­dy Epi­de­mics) umoż­li­wia­ją­cy symu­la­cję sce­na­riu­szy roz­prze­strze­nia­nia się cho­rób zaraź­li­wych, co uła­twia pro­gno­zo­wa­nie dyna­mi­ki i zasię­gu poten­cjal­nej epi­de­mii, jak rów­nież opra­co­wa­nie efek­tyw­nych pro­ce­dur jej prze­ciw­dzia­ła­nia; symu­la­cyj­ny sys­tem wspo­ma­ga­nia podej­mo­wa­nia decy­zji CART (ang. Cre­ati­ve Appli­ca­tion to Reme­dy Traf­fics), któ­re­go celem była popra­wa prze­pu­sto­wo­ści infra­struk­tu­ry trans­por­to­wej, w tym „płyn­no­ści” ruchu pojaz­dów w aglo­me­ra­cjach miej­skich.;  infor­ma­tycz­ną plat­for­mę umoż­li­wia­ją­cą  koor­dy­na­cję osób/jednostek uczest­ni­czą­cych w dowol­nej akcji COPE – Com­mon Ope­ra­tio­nal Pic­tu­re Envi­ron­ment;  iSU­LIN – mobil­ny sys­tem sen­so­rycz­ny i bez­in­wa­zyj­na meto­da moni­to­ro­wa­nia zdro­wia dia­be­ty­ków, któ­ry wyko­rzy­stu­jąc autor­ski sen­sor nad­garst­ko­wy w try­bie cią­głym ana­li­zu­je nie­in­wa­zyj­nie para­me­try pacjen­ta: puls, ciśnie­nie krwi, jej natle­nie­nie oraz poziom cukru; SENSE – tele­in­for­ma­tycz­ny sys­tem wykry­wa­nia i alar­mo­wa­nia o ata­kach epi­lep­sji dostęp­ny na naj­po­pu­lar­niej­sze plat­for­my mobil­ne Andro­id, Win­dows Pho­ne, Win­dows Mobi­le; PATRON (Parkinson’s Ana­ly­tics for Tre­mors Reco­gni­tion and Obse­rva­tion of Neu­ro-errors)- roz­wią­za­nie ofe­ru­ją­ce wspar­cie dia­gno­sty­ki neu­ro­lo­gicz­nej oraz badań kli­nicz­nych cho­ro­by Par­kin­so­na; TESLĘ (Teacha­ble Envi­ron­ment for Sign Lan­gu­age Assistance)korzystającą  z mul­ti­sen­so­rów umiesz­czo­nych na przed­ra­mie­niu użyt­kow­ni­ka i odczy­tu­ją­cą ruchy pal­ców, dło­ni oraz przed­ra­mie­nia dopa­so­wu­jąc je do wzor­ców języ­ka migo­we­go. W przy­pad­ku pozy­tyw­ne­go dopa­so­wa­nia gestu tele­fon wypo­wia­da odpo­wia­da­ją­cy mu tekst. Apli­ka­cja umoż­li­wia wyko­rzy­sta­nie języ­ka migo­we­go pre­de­fi­nio­wa­ne­go dla dane­go kra­ju oraz zapi­sa­nie wła­snych gestów uła­twia­ją­cych zło­żo­ną komu­ni­ka­cję gło­so­wą.

Wzo­rem  lat ubie­głych, stu­den­ci, pod­cho­rą­żo­wie, pra­cow­ni­cy nauko­wi z wydzia­łów pre­zen­tu­ją­cych się na pik­ni­ku,  oraz pra­cow­ni­cy  Dzia­łu Nauki  we współ­pra­cy z Dzia­łem  Pro­mo­cji WAT, zadba­li o to, aby nasze sto­iska były jed­ną z naj­więk­szych atrak­cji XX Pik­ni­ku Nauko­we­go.

Atmos­fe­ra była świet­na, pogo­da jak marze­nie. Jeśli nie byli­ście, obej­rzyj­cie zdję­cia.

Gra­ży­na Pal­czak

Jubileusz prof. Jana Marszałka

wpis w: Aktualności | 0

„Zwy­czaj obcho­dze­nia rocz­ni­cy dnia, w któ­rym przy­szli­śmy na świat zna­no już w sta­ro­żyt­nym Rzy­mie. W tam­tych cza­sach uro­dzi­ny wią­za­no z posta­cią pół­bo­ga Geniu­sza. Wie­rzo­no bowiem, że każ­dy ma swo­je­go patro­na bądź pod­le­ga pod okre­ślo­ny znak Zodia­ku. Patron­ką ludzi z pod zna­ku Byka – z któ­re­go to zna­ku pocho­dzi nasz dostoj­ny Jubi­lat- jest Wenus, a żywioł to Zie­mia.”-  tymi sło­wa­mi kie­row­nik Kate­dry Inży­nie­rii i Komu­ni­ka­cji WIG gen. w st. spocz. Janusz Lal­ka roz­po­czął lau­da­cję z oka­zji 75 uro­dzin prof. Jana Mar­szał­ka-zasłu­żo­ne­go naukow­ca, sza­no­wa­ne­go, cie­szą­ce­go się ogrom­ną sym­pa­tią stu­den­tów nauczy­cie­la aka­de­mic­kie­go.

Pod­nio­sła uro­czy­stość, z udzia­łem JM Rek­to­ra WAT gen. dyw. prof. Zyg­mun­ta Mier­czy­ka, władz Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, mał­żon­ki sza­now­ne­go Jubi­la­ta pani Zofii Mar­sza­łek oraz zapro­szo­nych gości, odby­ła się w dniu 6 maja br. w wyjąt­ko­wym miej­scu, jakim jest Sala Tra­dy­cji w Klu­bie WAT.

Prof. Jan Mar­sza­łek, absol­went WIG, wybit­ny spe­cja­li­sta w zakre­sie mode­lo­wa­nia i algo­ryt­mi­za­cji dla celów kom­pu­te­ro­wej ana­li­zy dro­go­wo-lot­ni­sko­wych nawierzch­ni skła­da­nych – mostów i wia­duk­tów skła­da­nych na pod­po­rach sta­łych i pły­wa­ją­cych, jest auto­rem kil­ku­dzie­się­ciu prac nauko­wych, auto­rem i współ­au­to­rem 4 roz­dzia­łów mono­gra­fii doty­czą­cych zasto­so­wa­nia mostów skła­da­nych w sytu­acjach kry­zy­so­wych. Wydał 5 skryp­tów oraz 5 pod­ręcz­ni­ków dydak­tycz­nych. Wypro­mo­wał 5‑ciu dok­to­rów nauk tech­nicz­nych. Wyko­nał wie­le recen­zji dok­tor­skich, habi­li­ta­cyj­nych i pro­fe­sor­skich. Jest człon­kiem Sek­cji Inży­nie­rii Komu­ni­ka­cyj­nej Komi­te­tu Inży­nie­rii Lądo­wej i Wod­nej Pol­skiej Aka­de­mii Nauk.

W dniu dzi­siej­szym, usły­szał wie­le słów uzna­nia i przy­jął wie­le ser­decz­nych życzeń.

Ze wzru­sze­niem, wspól­nie z Żoną, wpi­sa­li się do Księ­gi Pamię­ci WAT.

Gra­ży­na Pal­czak
foto: Grze­gorz Rosiń­ski

Podsumowanie sezonu sekcji tenisa stołowego

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 05 – 06.04.2016 r. odby­ły się Mistrzo­stwa Gar­ni­zo­nu War­sza­wa w teni­sie sto­ło­wym. Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­ła w gene­ral­nej kla­sy­fi­ka­cji dru­gie miej­sce. Indy­wi­du­al­nie wśród kobiet pierw­sze miej­sce zaję­ła st. kpr. pchor. Alek­san­dra Figat. W kate­go­rii męż­czyzn do 35 l. na trze­cim miej­scu upla­so­wał się szer. pchor. Mate­usz Pan­kow­ski a na czwar­tym szer. pchor. Rafał Guzek

Zakoń­czy­ły się tak­że roz­gryw­ki Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza. Po roze­gra­nych czte­rech rzu­tach w kla­sy­fi­ka­cji kobiet naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­na zosta­ła Domi­ni­ka Rębel­ska – czwar­te miej­sce, tuż za nią upla­so­wa­ła się Klau­dy­na Stru­nie­wicz a w pierw­szej dzie­siąt­ce zna­la­zła się jesz­cze Doro­ta Bie­le­sza. Nasze zawod­nicz­ki w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej zaję­ły wyso­kie dru­gie miej­sce. Wśród męż­czyzn na pią­tym miej­scu rywa­li­za­cję zakoń­czył Hubert Fal­kow­ski a na ósmym Mate­usz Paw­lik, a w ogól­nej kla­sy­fi­ka­cji pano­wie zaję­li trze­cie miej­sce.

Ponad­to pod­czas roz­gry­wa­nych w War­sza­wie w dniach 02 – 03.04.2016 r. pół­fi­na­łach Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski nasze zawod­nicz­ki zaję­ły dru­ży­no­wo dzie­wią­te a pano­wie jede­na­ste miej­sce.

Tre­ne­rem sek­cji teni­sa sto­ło­we­go jest mgr Sta­ni­sław Grze­siak.

Dzień Flagi z Żoliborzem

wpis w: Aktualności | 0

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na , jak co roku, aktyw­nie włą­czy­ła się w uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi Dnia Fla­gi, któ­ry  jako świę­to pań­stwo­we został usta­no­wio­ny na mocy usta­wy z 20 lute­go 2004 roku. Sto­isko pro­mo­cyj­ne WAT, roz­lo­ko­wa­ne na tere­nie Cyta­de­li War­szaw­skiej, cie­szy­ło się dużym zain­te­re­so­wa­niem osób, któ­re przy­by­ły cały­mi rodzi­na­mi na zie­lo­ne tere­ny Żoli­bo­rza.

W ramach obcho­dów Dnia Fla­gi, zor­ga­ni­zo­wa­no wie­le atrak­cji. Ok. 700 osób pobie­gło wokół Cyta­de­li i ulicz­ka­mi Żoli­bo­rza w orga­ni­zo­wa­nym, jak co roku już od 4 lat, Bie­gu Fla­gi.

Gra­ży­na Pal­czak
Foto: Seba­stian Jurek

1 69 70 71 72 73 74 75 80