Biegacze z WAT uczcili Konstytucję 3 Maja

wpis w: Aktualności | 0

Pra­cow­ni­cy i pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w bie­gu zor­ga­ni­zo­wa­nym w War­sza­wie z oka­zji 228 rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Na star­cie 29 Bie­gu Kon­sty­tu­cji poja­wi­ło się bli­sko 8000 osób, wśród nich 22-oso­bo­wa gru­pa repre­zen­tu­ją­ca Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną. Tra­dy­cyj­nie już dystans bie­gu głów­ne­go wyno­sił 5 km. Tra­sa pro­wa­dzi­ła w pobli­żu miejsc zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią kró­la Sta­ni­sła­wa Augu­sta Ponia­tow­skie­go, inspi­ra­to­ra prac nad Kon­sty­tu­cją. W ramach zawo­dów oprócz bie­gu głów­ne­go odbył się tak­że bieg dla dzie­ci na dystan­sie 700 m. „Świę­to­wa­nie 3 maja nie musi odby­wać się jedy­nie poprzez udział w patrio­tycz­nych uro­czy­sto­ściach. Może, a nawet powin­no odby­wać się w takiej for­mie spor­to­wej, jaką jest Bieg Kon­sty­tu­cji. Ofi­cjal­ne uro­czy­sto­ści są nie­zmier­nie waż­ne i w nich uczest­ni­czy­my, jed­nak udział w bie­gu zarów­no wykła­dow­ców, żoł­nie­rzy jak i stu­den­tów budu­je naszą aka­de­mic­ką toż­sa­mość i poka­zu­je spor­to­we­go ducha naszej uczel­ni” – powie­dział pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król.

Pod­cho­rą­żo­wie WAT uczest­ni­czą w Bie­gu Kon­sty­tu­cji od lat, nie tyl­ko jako zawod­ni­cy, ale wie­lu z nich poma­ga rów­nież w zabez­pie­cza­niu całej impre­zy. W tym roku orga­ni­za­cję przed­się­wzię­cia wspar­ło 100 pod­cho­rą­żych z 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go WAT. Stu­den­ci woj­sko­wi zabez­pie­cza­li tra­sę bie­gu, wrę­cza­li meda­le oraz obsłu­gi­wa­li biu­ro zawo­dów. „Jest to dla nich nie­po­wta­rzal­na oka­zja do zoba­cze­nia od środ­ka jak wyglą­da przy­go­to­wa­nie tak dużych wyda­rzeń. Udział i pomoc w orga­ni­za­cji bie­gu kształ­tu­je stu­den­tów jako żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go i wolon­ta­riu­szy. Powin­ni­śmy dążyć do tego, aby udział Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej był na sta­łe wpi­sa­ny w obli­cze tego bie­gu oraz żeby wszyst­kie bie­gi patrio­tycz­ne zawsze koja­rzy­ły się z naszą uczel­nią” – dodał płk Król.

Bieg Kon­sty­tu­cji 3 Maja jest pierw­szym z cyklu War­szaw­skiej Tria­dy Bie­go­wej, do któ­rej nale­żą trzy bie­gi o cha­rak­te­rze patrio­tycz­nym orga­ni­zo­wa­nym pod hasłem „Zabie­gaj o pamięć”. Impre­za wpi­su­je się w obcho­dy 228 rocz­ni­cy uchwa­le­nia usta­wy zasad­ni­czej, któ­ra wpro­wa­dzi­ła trój­po­dział wła­dzy, monar­chię dzie­dzicz­ną, armię i skarb pań­stwa, a tak­że znio­sła libe­rum veto. Była to pierw­sza taka usta­wa w Euro­pie, a dru­ga na świe­cie po USA.

Szcze­gó­ło­we wyni­ki

Tekst i fot.: kpr. pchor. Jędrzej Pia­sta

100 lat Święta Narodowego 3 Maja

wpis w: Aktualności | 0

Pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczci­li 100 rocz­ni­cę pierw­szych obcho­dów Świę­ta Naro­do­we­go 3 Maja po odzy­ska­niu przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. W przeded­niu Świę­ta Kon­sty­tu­cji przed­sta­wi­cie­le WAT wzię­li udział w uro­czy­sto­ści patrio­tycz­nej przed krzy­żem Trau­gut­ta zor­ga­ni­zo­wa­nej przez prze­wod­ni­czą­ce­go Krę­gu Pamię­ci naro­do­wej Andrze­ja Mela­ka, posła na Sejm RP. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła Msza Świę­ta, któ­rej prze­wod­ni­czył ks. gen. bryg. Sła­wo­mir Żar­ski. Następ­nie został odczy­ta­ny uro­czy­sty apel pole­głych, po któ­rym Kom­pa­nia Repre­zen­ta­cyj­na WP odda­ła sal­wę hono­ro­wą.

Naszą uczel­nie repre­zen­to­wa­li szef Pio­nu Ogól­ne­go płk Andrzej Giga, kpt. mar. Krzysz­tof Patrej­ko, ppor. Joan­na Szkut­nik-Rogoż oraz dwu­dzie­stu pod­cho­rą­żych.  Ofi­ce­ro­wie wraz z dele­ga­cją pod­cho­rą­żych zło­ży­li kwia­ty przed Krzy­żem i Gła­zem Pamię­ci Romu­al­da Trau­gut­ta. Wią­zan­ki zło­ży­li tak­że przed­sta­wi­cie­le innych służb mun­du­ro­wych, nad­le­śnic­twa, klas mun­du­ro­wych oraz poli­ty­cy. Wyda­rze­nie uświet­nił występ Orkie­stry Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej, któ­ra wyko­na­ła kon­cert pie­śni woj­sko­wych.

Tekst i fot. kpr. pchor. Jędrzej Pia­sta

 

Defilada „Silni w sojuszach” to dowód współpracy i przyjaźni

wpis w: Aktualności | 0

– Wspól­nie prze­ła­mu­je­my barie­ry, wspól­nie odpo­wia­da­my na zagro­że­nia, wspól­nie tak­że two­rzy­my przy­szłość naszych państw – powie­dział Mariusz Błasz­czak, mini­ster obro­ny naro­do­wej w czwar­tek pod­czas spo­tka­nia z żoł­nie­rza­mi państw sojusz­ni­czych i Unii Euro­pej­skiej, któ­rzy w pią­tek wezmą udział w defi­la­dzie „Sil­ni w soju­szach”.

W spo­tka­niu, któ­re odby­ło się w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czy­li tak­że przed­sta­wi­cie­le mini­sterstw i armii 27 państw.

–  Udział żoł­nie­rzy z państw NATO i Unii Euro­pej­skiej w defi­la­dzie 3 maja będzie dowo­dem współ­pra­cy i przy­jaź­ni (…) 20 lat Pol­ski w NATO i 15 lat Pol­ski w UE to dwie bar­dzo waż­ne daty dla histo­rii Pol­ski, dla roz­wo­ju Pol­ski i dla obec­nej Pol­ski – powie­dział mini­ster Błasz­czak. Jak zazna­czył, współ­pra­ca w obu orga­ni­za­cjach przy­czy­ni­ła się do roz­wo­ju poli­tycz­ne­go, gospo­dar­cze­go i woj­sko­we­go Pol­ski i innych kra­jów.

–  Wspól­nie gwa­ran­tu­je­my wła­sne bez­pie­czeń­stwo. Jeste­śmy  soli­dar­ni wobec sie­bie, nie tyl­ko korzy­sta­my z gwa­ran­cji, ale tak­że roz­wi­ja­my zdol­no­ści NATO, roz­wi­ja­my zdol­no­ści UE, na przy­kład jeże­li cho­dzi o wspól­ną poli­ty­kę bez­pie­czeń­stwa i obro­ny. (…)  – mówił pod­czas spo­tka­nia mini­ster Mariusz Błasz­czak.
Szef MON pod­czas spo­tka­nia podzię­ko­wał żoł­nie­rzom za udział w defi­la­dzie. Dowód­com pocz­tów sztan­da­ro­wych wrę­czył pamiąt­ko­we ryn­gra­fy.

– 20. rocz­ni­ca przy­stą­pie­nia Pol­ski do NATO oraz 15. rocz­ni­ca nasze­go człon­ko­stwa w Unii Euro­pej­skiej wyma­ga­ją spe­cjal­nej opra­wy. Wyda­rze­nia, któ­re chce­my upa­mięt­nić, były wyjąt­ko­wej wagi, nie tyl­ko dla moje­go pań­stwa, ale tak­że dla wspól­no­ty euro­atlan­tyc­kiej jako cało­ści – powie­dział szef MON.

Pod­czas spo­tka­nia mini­ster Błasz­czak roz­ma­wiał m.in. z wice­pre­mie­rem-mini­strem obro­ny naro­do­wej Bel­gii oraz wice­mi­ni­strem obro­ny Esto­nii.

W defi­la­dzie „Sil­ni w soju­szach”, któ­ra odbę­dzie się 3 maja na war­szaw­skiej Wisło­stra­dzie weź­mie udział 2000 żoł­nie­rzy i funk­cjo­na­riu­szy. Wśród pol­skich żoł­nie­rzy, poli­cjan­tów, stra­ża­ków będzie defi­lo­wać bli­sko 300 żoł­nie­rzy z 27 państw NATO i UE. Udział potwier­dzi­li  m.in. żoł­nie­rze z Bel­gii, Czar­no­gó­ry, Chor­wa­cji, Czech, Litwy, Łotwy, Por­tu­ga­lii, Sło­wa­cji, Włoch, Wiel­kiej Bry­ta­nii i USA.
Nasi sojusz­ni­cy zapre­zen­tu­ją rów­nież sprzęt cięż­ki. Żoł­nie­rze USA poka­żą trans­por­te­ry opan­ce­rzo­ne Stry­ker oraz Sys­tem Patriot. W defi­la­dzie prze­ja­dą tak­że bry­tyj­skie Pan­the­ry oraz inne pojaz­dy woj­sko­we na co dzień wyko­rzy­sty­wa­ne przez żoł­nie­rzy armii chor­wac­kiej i rumuń­skiej, któ­rzy sta­cjo­nu­ją w Orzy­szu w ramach wie­lo­na­ro­do­wej Bata­lio­no­wej Gru­py Bojo­wej. MON wraz z inny­mi służ­ba­mi mun­du­ro­wy­mi chce uczcić nie tyl­ko 3 maja – Naro­do­we Świę­to Kon­sty­tu­cji, uchwa­lo­nej w 1791 roku, ale tak­że przy­pa­da­ją­cą w tym roku 20. rocz­ni­cę przy­stą­pie­nia Pol­ski do NATO i 15-lecie pol­skiej obec­no­ści w Unii Euro­pej­skiej.

Źró­dło: MON

Liceum dla przyszłych cyberżołnierzy rozpoczęło rekrutację

wpis w: Aktualności | 0

„Zale­ży nam na tym, aby absol­wen­ci Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go tra­fi­li do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, a następ­nie zasi­li­li sze­re­gi wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni. Chcie­li­by­śmy stwo­rzyć sys­tem edu­ka­cyj­ny, któ­ry będzie przy­go­to­wy­wał naj­lep­szych z naj­lep­szych, któ­ry zagwa­ran­tu­je bez­pie­czeń­stwo nasze­mu kra­jo­wi” – powie­dział Mariusz Błasz­czak, mini­ster obro­ny naro­do­wej pod­czas inau­gu­ra­cji rekru­ta­cji do liceum dla przy­szłych żoł­nie­rzy infor­ma­ty­ków. We wto­rek 30 kwiet­nia na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa doty­czą­ca utwo­rze­nia nowa­tor­skie­go liceum, któ­re roz­pocz­nie dzia­łal­ność już 1 wrze­śnia 2019 r.

Pod­czas kon­fe­ren­cji szef MON wrę­czył Ewie Kac­przyk decy­zję o powo­ła­niu na sta­no­wi­sko dyrek­to­ra Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go. „To doświad­czo­ny peda­gog” – powie­dział o nowo powo­ła­nej dyrek­tor mini­ster Błasz­czak. „Nauczy­ciel przed­mio­tów ści­słych, ale tak­że nauczy­ciel, któ­ry ma doświad­cze­nie zwią­za­ne z kie­ro­wa­niem szko­łą śred­nią. Pani Dyrek­tor przez ostat­nie lata ści­śle współ­pra­co­wa­ła z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną, a więc dosko­na­le zda­je sobie spra­wę z moż­li­wo­ści, z poten­cja­łu jaki sta­no­wi Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na” – dodał mini­ster. „Zale­ży mi, aby była to szko­ła szcze­gól­na, otwar­ta na potrze­by dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­ce­go się spo­łe­czeń­stwa infor­ma­tycz­ne­go. Wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra dydak­tycz­na oraz sze­ro­ki wachlarz zajęć dodat­ko­wych umoż­li­wi uczniom wszech­stron­ny roz­wój” – mówi­ła Ewa Kac­przyk.

Mini­ster Mariusz Błasz­czak mówił o potrze­bie szko­le­nia przy­szłych żoł­nie­rzy, któ­rzy będą dbać o bez­pie­czeń­stwo cyber­prze­strze­ni. „Już teraz dys­po­nu­je­my spe­cja­li­sta­mi wyso­kiej kla­sy, któ­rzy odno­szą impo­nu­ją­ce suk­ce­sy w mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach. W ramach Soju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go odby­ły się nie­daw­no zawo­dy Hac­ka­thon. Pol­scy infor­ma­ty­cy zwią­za­ni z Woj­skiem Pol­skim odnie­śli zwy­cię­stwo, co potwier­dza nasz poten­cjał. Zale­ży nam jed­nak na tym, żeby woj­ska obro­ny cyber­prze­strze­ni były licz­niej­sze, dla­te­go dziś roz­po­czy­na­my two­rze­nie fun­da­men­tów roz­wo­ju tych rodza­jów wojsk poprzez utwo­rze­nie Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go” – tłu­ma­czył szef MON.

Peł­no­moc­nik rek­to­ra-komen­dan­ta WAT do spraw utwo­rze­nia liceum Grze­gorz Szczy­pek zapre­zen­to­wał mini­stro­wi Błasz­cza­ko­wi zaawan­so­wa­ny stan prac zwią­za­nych z for­mo­wa­niem szko­ły. W spo­tka­niu wzię­li udział m.in.: sekre­tarz sta­nu w MON Tomasz Zdzi­kot, rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, peł­no­moc­nik ds. utwo­rze­nia wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni gen. bryg. Karol Molen­da, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Edu­ka­cji, Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa MON dr hab. Paweł Hut oraz dyrek­tor Cen­trum Ope­ra­cyj­ne­go MON Agniesz­ka Gla­piak.

Przyszłe kadry wojsk obrony cyberprzestrzeni pod patronatem WAT

Utwo­rze­nie Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go zosta­ło ogło­szo­ne na począt­ku lute­go bie­żą­ce­go roku przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej w ramach zapo­wie­dzia­nej kon­cep­cji budo­wy wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni i dzia­łań zwią­za­nych z roz­wo­jem w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa. Jak pod­kre­ślił mini­ster Błasz­czak, liceum będzie nie­ro­ze­rwal­ną czę­ścią Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Zaję­cia będą odby­wa­ły się przy ści­słej współ­pra­cy z Wydzia­łem Cyber­ne­ty­ki WAT i z Naro­do­wym Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni. Współ­pra­ca z insty­tu­cja­mi czu­wa­ją­cy­mi nad cyber­bez­pie­czeń­stwem Pol­ski pozwo­li stwo­rzyć nowo­cze­sne i przy­ja­zne warun­ki do uzy­ska­nia przez uczniów wyjąt­ko­wych kwa­li­fi­ka­cji oraz odkry­wa­nia pasji badaw­czych pod opie­ką doświad­czo­nych nauczy­cie­li aka­de­mic­kich oraz spe­cja­li­stów infor­ma­ty­ki, infor­ma­ty­ki tech­nicz­nej i tele­ko­mu­ni­ka­cji. Rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek pod­kre­ślił, że zada­niem szko­ły będzie przy­go­to­wa­nie naj­lep­szych kan­dy­da­tów do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na kie­run­ki infor­ma­ty­ka oraz kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo.

„Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na kształ­ci dosko­na­łych infor­ma­ty­ków, któ­rzy już dziś two­rzą woj­ska obro­ny cyber­prze­strze­ni. W naszych murach od wrze­śnia kształ­cić się będzie tak­że młod­sze poko­le­nie – ucznio­wie woj­sko­we­go liceum. Zale­ży nam na bar­dzo dobrze przy­go­to­wa­nych kan­dy­da­tach na stu­dia w WAT, któ­rych z pew­no­ścią dostar­czy nam liceum. Jestem prze­ko­na­ny, że stwo­rzy­my bez­piecz­ne śro­do­wi­sko i bez­piecz­ną prze­strzeń do kształ­to­wa­nia mło­dzie­ży do tego, by zdo­by­wa­li jak naj­więk­sze umie­jęt­no­ści i nie­ustan­nie się roz­wi­ja­li” – mówił gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Nie­mal cała infra­struk­tu­ra nale­żą­ca do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej będzie udo­stęp­nio­na uczniom liceum. Do dys­po­zy­cji lice­ali­stów będzie tak­że Labo­ra­to­rium Zobra­zo­wa­nia Wiel­ko­for­ma­to­we­go i Symu­la­cji Roz­sze­rzo­nej, w któ­rym odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa. „Znaj­du­je­my się wła­śnie w jed­nym z labo­ra­to­riów infor­ma­tycz­nych, gdzie na co dzień kształ­cą się stu­den­ci Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki. Od wrze­śnia tego roku, w tym, jak i w wie­lu innych labo­ra­to­riach będą rów­nież kształ­cić się ucznio­wie liceum infor­ma­tycz­ne­go. Labo­ra­to­ria infor­ma­tycz­ne to nie jedy­ne miej­sca, w któ­rych spo­ty­kać będzie­my uczniów. Do ich dys­po­zy­cji odda­je­my bez­piecz­ne i nowo­cze­sne obiek­ty spor­to­we, umoż­li­wia­my uczest­nic­two we wszyst­kich przed­się­wzię­ciach woj­sko­wych, udo­stęp­nia­my stu­dium języ­ków obcych i wie­le innych ele­men­tów naszej infra­struk­tu­ry” – zapo­wie­dział gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Kogo poszukujemy i co oferujemy?

Ofer­ta liceum adre­so­wa­na jest do uta­len­to­wa­nej mło­dzie­ży z całej Pol­ski, któ­ra po ukoń­cze­niu szko­ły będzie chcia­ła pod­jąć stu­dia woj­sko­we w WAT, a następ­nie zwią­że swo­ją przy­szłość z zawo­do­wą służ­bą woj­sko­wą w jed­nost­kach Sił Zbroj­nych RP odpo­wie­dzial­nych za cybe­ro­bro­nę pań­stwa. Naukę w woj­sko­wym liceum od wrze­śnia roz­pocz­nie 50 uczniów zarów­no absol­wen­tów 8-let­niej szko­ły pod­sta­wo­wej, jak i gim­na­zjów. O przy­ję­ciu do liceum, podob­nie jak w przy­pad­ku innych szkół ponad­pod­sta­wo­wych, będą decy­do­wa­ły wyni­ki egza­mi­nu ośmioklasisty/gimnazjalisty oraz oce­ny z języ­ka pol­skie­go, mate­ma­ty­ki, fizy­ki i języ­ka obce­go. Dodat­ko­wo każ­dy kan­dy­dat będzie musiał zdać pró­bę spraw­no­ści fizycz­nej. W liceum reali­zo­wa­ny będzie roz­sze­rzo­ny pro­gram naucza­nia mate­ma­ty­ki, fizy­ki i infor­ma­ty­ki. Pierw­szym języ­kiem obcym, naucza­nym w zwięk­szo­nej licz­bie godzin, będzie język angiel­ski, nato­miast dru­gim – język nie­miec­ki. Ucznio­wie będą mogli brać udział w zaję­ciach dodat­ko­wych reali­zo­wa­nych przez doświad­czo­ną kadrę aka­de­mic­ką WAT. W szko­le pro­wa­dzo­ne będą tak­że zaję­cia z edu­ka­cji woj­sko­wej oraz w zwięk­szo­nym wymia­rze zaję­cia z wycho­wa­nia fizycz­ne­go. Pod­czas całe­go okre­su nauki, bez wzglę­du na miej­sce zamiesz­ka­nia, ucznio­wie będą zakwa­te­ro­wa­ni w inter­na­cie, obo­wiąz­ko­we będzie tak­że umun­du­ro­wa­nie, któ­re podob­nie jak wyży­wie­nie i opie­kę lekar­ską szko­ła zagwa­ran­tu­je swo­im uczniom bez­płat­nie. Przyj­mo­wa­nie wnio­sków rodzi­ców lub praw­nych opie­ku­nów o przy­ję­cie dziec­ka do kla­sy I w roku szkol­nym 2019/2020 potrwa do 20 maja.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje, warun­ki i ter­mi­narz rekru­ta­cji dostęp­ne są na stro­nie Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

Żołnierska pamięć

wpis w: Aktualności | 0

Przed zbli­ża­ją­cy­mi się Dniem Fla­gi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej oraz Świę­tem Naro­do­wym Trze­cie­go Maja, w ramach pro­gra­mu Żoł­nier­ska Pamięć, pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej upo­rząd­ko­wa­li pomni­ki i mogi­ły na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym na Powąz­kach. We wto­rek 30 kwiet­nia odwie­dzi­li m.in. pomnik ofiar kata­stro­fy lot­ni­czej pod Smo­leń­skiem 10 kwiet­nia 2010, gro­by: sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go WP gen. Fran­cisz­ka Gągo­ra, mini­stra obro­ny naro­do­wej Alek­san­dra Szczy­gło, dowód­cy Gar­ni­zo­nu War­sza­wa gen. dyw. Kazi­mie­rza Gilar­skie­go, gen. bryg. Woj­cie­cha Lubiń­skie­go, kwa­te­rę powstań­ców 1863 r. i pomnik Glo­ria Vic­tis. Pod­cho­rą­żo­wie nie zapo­mnie­li rów­nież o pomni­ku Żoł­nie­rzy Wyklę­tych przy ul. Pire­nej­skiej oraz tabli­cach upa­mięt­nia­ją­cych płk. Ber­nar­da Ada­mec­kie­go i rot­mi­strza Witol­da Pilec­kie­go.

Żoł­nier­ska Pamięć to akcja w ramach któ­rej żoł­nie­rze odwie­dza­ją gro­by kole­gów, któ­rzy stra­ci­li życie pod­czas wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków służ­bo­wych. Śro­do­wi­ska woj­sko­we, w tym pod­cho­rą­żo­wie WAT przed naj­waż­niej­szy­mi świę­ta­mi porząd­ku­ją woj­sko­we cmen­ta­rze i mogi­ły, rów­nież te o któ­rych już czę­sto nikt nie pamię­ta.

ppor. Kamil Sob­czyk

Mistrzostwa Wojskowej Akademii Technicznej w biegach przełajowych z przeszkodami

wpis w: SWF | 0

W dniu 27.04.2019 r. zgod­nie z „Pla­nem – kalen­da­rzem przed­się­wzięć spor­tu powszech­ne­go w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na rok aka­de­mic­ki 2018/2019”, na obiek­tach spor­to­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie, odby­ły się Mistrzo­stwa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w bie­gach prze­ła­jo­wych z prze­szko­da­mi na dystan­sie 3000m. W Mistrzo­stwach wzię­ły udział repre­zen­ta­cje 14 kom­pa­nii.

Zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej oraz zespo­ło­wej. Zawod­ni­cy na tra­sie bie­gu musie­li zma­gać się zarów­no z dystan­sem jak i z prze­szko­da­mi, któ­rych poko­na­nie doda­wa­ło emo­cji i zabie­ra­ło oddech na ostat­nich metrach tra­sy. Wybra­ne prze­szko­dy, któ­re zawod­ni­cy musie­li poko­nać znaj­do­wa­ły się na tere­nie Lądo­we­go Toru Prze­szkód i w Ośrod­ku Spraw­no­ści Fizycz­nej. Dodat­ko­wo trze­ba było zmie­rzyć się z natu­ral­ny­mi prze­szko­da­mi, taki­mi jak na przy­kład „gór­ka Mon­te Casi­no”, któ­ra znaj­du­je się w naszym lasku. Rywa­li­za­cja, pomi­mo swo­jej zacię­to­ści, prze­bie­ga­ła w rado­snej atmos­fe­rze i duchu fair play.

Klasyfikacja indywidualna żeńska
Miej­sce Sto­pień, imię i nazwi­sko Numer star­to­wy Czas Kom­pa­nia
1 sierż. pchor. Patry­cja FAŁEK 64 14:43:00 7
2 kpr. pchor. Kata­rzy­na ŁYJAK 52 15:13:00 9
3 szer. pchor. Kami­la PRABUCKA 75 15:33:00 14
4 st. szer. pchor. Nata­lia WŁODARCZYK 21 16:04:00 6
5 kpr. pchor. Ange­li­ka CHUDA 19 16:24:00 12
6 kpr. pchor. Anna DAWIDIUK 25 16:37:00 1
7 st. szer. pchor. Moni­ka GAŁUS 21 17:30:00 10
8 szer. pchor. Julia KOCOŃ 63 17:45:00 13
9 szer. pchor. Gabrie­la SIKORA 51 17:46:00 5
10 kpr. pchor. Ali­cja RYBAK 53 17:58:00 4
11 kpr. pchor. Gabrie­la DUDEK 68 18:36:00 8
12 st. szer. pchor. Nata­lia ZASTĘPOWSKA 10 18:48:00 11
13 plut. pchor. Pau­li­na LETKIEWICZ 50 19:41:00 2
14 kpr. pchor. Alek­san­dra ROGALA 58 19:59:00 3
Klasyfikacja indywidualna męska
Miej­sce Sto­pień, imię i nazwi­sko Numer star­to­wy Czas Kom­pa­nia
1 sierż. pchor. Łukasz ZAJMA 65 11:58:00 7
2 szer. pchor. Kamil MEZGLEWSKI 24 12:16:00 6
3 st. kpr. pchor. Grze­gorz MAJEWSKI 59 12:39:00 12
4 sierż. pchor. Dawid PACZYŃSKI 62 12:54:00 7
5 szer. pchor. Michał PAWŁOWSKI 27 13:41:00 13
6 kpr. pchor. Kamil ZBRÓG 68 13:48:00 4
7 st. szer. pchor. Maciej WIETRZYŃSKI 60 14:11:00 11
8 szer. pchor. Julian MIECZNIKOWSKI 16 14:26:00 5
9 plut. pchor. Miko­łaj KĘDZIAK 12 14:28:00 1
10 szer. pchor. Grze­gorz KĘDRA 66 14:28:00 13
11 plut. pchor. Damian NIESZPORSKI 22 14:34:00 2
12 st. szer. pchor. Rafał GUMOWSKI 57 14:34:00 11
13 szer. pchor. Hubert STUTKO 23 14:42:00 14
14 st. szer. pchor. Paweł BURDYŃSKI 67 15:04:00 9
15 plut. pchor. Seba­stian GŁOWACZ 28 15:12:00 9
16 kpr. pchor. Mate­usz DĄBROWSKI 54 15:13:00 12
17 szer. pchor. Dawid PAWLAK 62 15:37:00 14
18 st. szer. pchor. Jakub JASINOWSKI 19 15:39:00 6
19 st. kpr. pchor. Seba­stian LISOCKI 64 15:39:00 10
20 plut. pchor. Kac­per ZWIERZ 56 15:41:00 1
21 kpr. pchor. Kac­per ZARĘBA 10 15:45:00 4
22 st. szer. pchor. Jakub WOŹNIAK 63 16:01:00 5
23 st. kpr. pchor. Tomasz ADAMUS 24 16:08:00 10
24 kpr. pchor. Tomasz ŚLĄCZKA 16 17:44:00 8
25 sierż. pchor. Piotr GOLEC 51 18:16:00 8
26 st. kpr. pchor. Domi­nik PIETRUSZKA 18 19:28:00 2
27 plut. pchor. Michał TOMASZEWSKI 55 19:41:00 3
28 sierż. pchor. Karol PAWLIK 26 19:51:00 3
Klasyfikacja zespołowa
Miej­sce pod­od­dzia­łu Pod­od­dział Czas pod­od­dzia­łu
1 7 kom­pa­nia 39:35:00
2 6 kom­pa­nia 43:59:00
3 12 kom­pa­nia 44:16:00
4 9 kom­pa­nia 45:29:00
5 14 kom­pa­nia 45:52:00
6 13 kom­pa­nia 45:54:00
7 1 kom­pa­nia 46:46:00
8 4 kom­pa­nia 47:31:00
9 11 kom­pa­nia 47:33:00
10 5 kom­pa­nia 48:13:00
11 10 kom­pa­nia 49:17:00
12 2 kom­pa­nia 53:43:00
13 8 kom­pa­nia 54:36:00
14 3 kom­pa­nia 59:31:00

 

Zawo­dy, tekst i foto­gra­fie przy­go­to­wa­li: kpt. Paweł Ryś i mgr Dawid Zapła­ta

II miejsce dla WAT w Memoriale gen. broni Włodzimierza Potasińskiego

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 26 – 27 kwiet­nia w Kra­ko­wie odbył się VII Memo­riał im. gen. bro­ni Wło­dzi­mie­rza Pota­siń­skie­go. W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zaję­ła dru­gie miej­sce. W skład naszej dru­ży­ny weszli człon­ko­wie uczel­nia­nej orga­ni­za­cji stu­denc­kiej „Woda Ląd Powie­trze” repre­zen­to­wa­nej przez:  plut. pchor. Bar­tło­mie­ja War­mu­za, plut. pchor. Rado­sła­wa War­mu­za i st. kpr. pchor. Kac­pra Bier­nac­kie­go.

W rywa­li­za­cji wzię­li udział wyłącz­nie przed­sta­wi­cie­le jed­no­stek spe­cjal­nych, powietrz­no-desan­to­wych oraz uczel­ni woj­sko­wych. Pod­czas zawo­dów uczest­ni­cy musie­li wyka­zać się w trzech kon­ku­ren­cjach: bie­gu prze­ła­jo­wym na dystan­sie oko­ło 5 km, pły­wa­niu w szta­fe­cie 3 × 200 m oraz w strze­la­niu dyna­micz­nym z pisto­le­tu na odle­głość 25 m. Nasi pod­cho­rą­żo­wie naj­le­piej pora­dzi­li sobie w kon­ku­ren­cji strze­lec­kiej, zdo­by­wa­jąc pierw­sze miej­sce. Nie­wąt­pli­wie na tak dobry wynik wpływ mia­ły dodat­ko­we tre­nin­gi strze­lec­kie zor­ga­ni­zo­wa­ne przed zawo­da­mi przez Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go WAT.

pchor. Bar­tło­miej Ośli­zło

Wizyta delegacji z Ukrainy

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 25 – 26 kwiet­nia Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na gości­ła dele­ga­cję Żyto­mier­skie­go Insty­tu­tu Woj­sko­we­go z Ukra­iny. Była to kolej­na wizy­ta ukra­iń­skie­go part­ne­ra, w ramach reali­za­cji NATO pro­gra­mu DEEP (Defen­ce Edu­ca­tion Enhan­ce Pro­gram). Pod­sta­wo­wym celem pro­gra­mu jest prze­kształ­ce­nie sys­te­mu szkol­nic­twa woj­sko­we­go part­ne­rów pro­gra­mu do stan­dar­dów NATO. Pro­gra­mem tym obję­te są oprócz Ukra­iny rów­nież: Bośnia i Her­ce­go­wi­na, Mace­do­nia, Ser­bia, Kir­gi­zja, Uzbe­ki­stan, Kazach­stan, Mon­go­lia, Moł­da­wia, Tune­zja, Mau­re­ta­nia, Afga­ni­stan, Azer­bej­dżan, Arme­nia oraz Gru­zja. W roku bie­żą­cym pro­gra­mem obję­te zosta­ły tak­że Irak i Maro­ko. 

Dele­ga­cji prze­wod­ni­czył pro­rek­tor ds. nauki i kształ­ce­nia ŻIW płk Igor Sasz­czuk, w towa­rzy­stwie sze­fa Kate­dry Tele­ko­mu­ni­ka­cji i Radio­tech­ni­ki płk. Ser­gie­ja Fry­za oraz sze­fa Kate­dry Tak­ty­ki i Zabez­pie­cze­nia Bojo­we­go płk. Juri­ja Bon­da­rien­ko. Gości powi­tał w Sali Rycer­skiej pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król, któ­ry bar­dzo wyso­ko oce­nił poziom dotych­cza­so­wej reali­za­cji pro­gra­mu DEEP i wyra­ził nadzie­ję na dal­szą owoc­ną współ­pra­cę obu stron. Infor­ma­cję o histo­rii, struk­tu­rze i osią­gnię­ciach WAT przed­sta­wił dele­ga­cji ukra­iń­skiej Piotr Cięż­ki, koor­dy­na­tor ds. współ­pra­cy z Ukra­iną.

W dal­szej czę­ści wizy­ty goście mie­li oka­zję zapo­znać się z warun­ka­mi zakwa­te­ro­wa­nia pod­cho­rą­żych oraz sys­te­mem ich żywie­nia. Wzię­li tak­że udział w prak­tycz­nych zaję­ciach pod­cho­rą­żych  na strzel­ni­cy woj­sko­wej  oraz mie­li oka­zję oce­nić funk­cjo­no­wa­nie symu­la­to­ra Śnież­nik. W kolej­nym dniu wizy­ty pro­dzie­kan ds. nauko­wych Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki prof. dr hab. inż. Mate­usz Paster­nak zapre­zen­to­wał Insty­tu­ty Radio­elek­tro­ni­ki, Tele­ko­mu­ni­ka­cji i Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem bazy labo­ra­to­ryj­nej. Duże wra­że­nie na gościach zro­bi­ła wizy­ta w Labo­ra­to­rium Kom­pa­ty­bil­no­ści Elek­tro­ma­gne­tycz­nej.

Piotr Cięż­ki
fot. Seba­stian Jurek

Polsko-włoska współpraca

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 25 – 26 kwiet­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej gości­li pro­fe­so­ro­wie Pasqu­ale Dapon­te, Ser­gio Rapu­ano i Luca De Vito z Uni­san­nio – Uni­ver­si­tà degli Stu­di del San­nio we Wło­szech. Był to kolej­ny krok w roz­wi­ja­nej od kil­ku lat współ­pra­cy pomię­dzy Uni­san­nio i WAT.

Pod­czas wizy­ty pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król przed­sta­wił wło­skiej dele­ga­cji histo­rię, struk­tu­rę i osią­gnię­cia Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Infor­ma­cje o struk­tu­rze Uni­san­nio, reali­zo­wa­nych pro­jek­tach badaw­czych i edu­ka­cyj­nych oraz wspól­nych przed­się­wzię­ciach zapre­zen­to­wał prof. Luca De Vito. Szcze­gó­ły dal­szej współ­pra­cy zosta­ły uzgod­nio­ne na spo­tka­niu z dzie­ka­nem Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa dr. hab. inż. Sta­ni­sła­wem Kache­lem i przed­sta­wi­cie­la­mi wydzia­łu.

W ramach współ­pra­cy z wło­ską uczel­nią Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na pro­wa­dzi wymia­nę stu­den­tów i pra­cow­ni­ków w pro­gra­mie Era­smus+, w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­sor­cjum reali­zu­je edu­ka­cyj­ny pro­jekt „eDro­ne”, jak rów­nież jest współ­or­ga­ni­za­to­rem mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji „IEEE Inter­na­tio­nal Work­shop on Metro­lo­gy for Aero­Spa­ce”.

Zespół prof. Dapon­te reali­zu­je pro­jek­ty badaw­cze, w któ­rych roz­wi­ja nowo­cze­sne meto­dy pomia­ro­we do róż­nych zasto­so­wań. Jest tak­że orga­ni­za­to­rem sze­ściu mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cji zrze­sza­ją­cych spe­cja­li­stów z zakre­su metro­lo­gii w lot­nic­twie, medy­cy­nie, arche­olo­gii, gospo­dar­ce mor­skiej, rol­nic­twie i leśnic­twie oraz prze­my­śle 4.0.

Pod­czas wizy­ty goście popro­wa­dzi­li semi­na­rium z zaawan­so­wa­nych metod pomia­ro­wych dla stu­den­tów stu­diów dok­to­ranc­kich. Mie­li rów­nież oka­zję zapo­znać się z labo­ra­to­ria­mi: Awio­ni­ki i Uzbro­je­nia Lot­ni­cze­go, Aero­dy­na­mi­ki, Bada­nia Napę­dów Lot­ni­czych, Małych Bez­za­ło­go­wych Stat­ków Powietrz­nych, Auto­ma­ty­ki i Robo­ty­ki i Han­ga­rem Lot­ni­czym Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa oraz z Labo­ra­to­rium Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa i Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki.

mjr dr inż. Kon­rad Woj­to­wicz
fot. Seba­stian Jurek

Mię­dzy­na­ro­do­we kon­fe­ren­cje orga­ni­zo­wa­ne przez Uni­san­nio:

 

Podchorążowie WAT docenieni na konferencji w Military Technical Academy w Rumunii

wpis w: Aktualności | 0

Pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­li czo­ło­we miej­sca oraz wyróż­nie­nia za refe­ra­ty pre­zen­to­wa­ne pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wej stu­denc­kiej kon­fe­ren­cji CERC w Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my w Buka­resz­cie w dniach 23 ‒ 25 kwiet­nia. Pierw­sze miej­sce w pane­lu Mili­ta­ry Engi­ne­ering and Geo­ma­tics spo­śród 14 wystą­pień zajął sierż. pchor. Woj­ciech Dawid z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji za refe­rat pt. „Auto­ma­tion of Mili­ta­ry Pas­sa­bi­li­ty Maps Deve­lop­ment and an Ana­ly­sis of the Possi­bi­li­ties of Auto­ma­ted data Visu­ali­sa­tion in GIS Servers”. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na była rów­nież współ­or­ga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia. Uczel­nię repre­zen­to­wa­li kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej WAT płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk oraz kpt. dr inż. Arka­diusz Jóź­wia­ka z Wydzia­łu Logi­sty­ki.

Tego­rocz­na edy­cja, odby­wa­ją­ca się w roku roz­po­czę­cia pre­zy­den­cji Rumu­nii w Unii Euro­pej­skiej była rekor­do­wa. Zgło­szo­nych zosta­ło 266 refe­ra­tów, a udział wzię­ło 325 stu­den­tów z 11 kra­jów repre­zen­tu­ją­cych 24 uczel­nie. Kon­fe­ren­cja zosta­ła podzie­lo­na na 19 pane­li tema­tycz­nych.  Łącz­nie 13 pod­cho­rą­żych WAT, w tym pię­ciu uczest­ni­ków mię­dzy­na­ro­do­we­go seme­stru w MTA w ramach pro­gra­mu Era­smus+, wygło­si­ło 14 refe­ra­tów z obsza­rów swo­ich zain­te­re­so­wań. Byli wśród nich przed­sta­wi­cie­le kół nauko­wych WAT, stu­den­ci z wydzia­łów: Logi­sty­ki, Mecha­nicz­ne­go, Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji oraz Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa.

Dużym suk­ce­sem zakoń­czył się panel Inter­cul­tu­ral and Pro­fes­sio­nal Deve­lop­ping thro­ugh ERASMUS+ Mobi­li­ties, w któ­rym wystą­pi­ło aż 24 stu­den­tów. Dru­gie miej­sce zaję­ła w nim  kpr. pchor. Patry­cja Woj­da z Wydzia­łu Logi­sty­ki wygła­sza­jąc refe­rat nt. „Impact of Par­ti­ci­pa­tion in ERASMUS+ Pro­gram­me on the Devep­ment of Stu­dents Pro­fes­sio­nal Com­pe­ten­ces”. Dodat­ko­wo III miej­sce w swo­ich pane­lach tema­tycz­nych zaję­li: sierż. pchor. Łukasz Szla­ga z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go (panel: Mate­rial Tech­no­lo­gy) oraz sierż. pchor. Mate­usz Kaszyń­ski z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa (panel: Elec­tri­cal Engi­ne­ering and Elec­tro­nic Sys­tems). Ponad­to wyróż­nie­nia otrzy­ma­li: plut. pchor. Daniel Borzu­chow­ski, plut. pchor. Łukasz Czer­niak z Wydzia­łu Logi­sty­ki (panel: Mili­ta­ry Scien­ce) oraz st. szer. pchor. Miesz­ko Krych­niak z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go (panel: Inter­cul­tu­ral Com­mu­ni­ca­tion).

kpt. Arka­diusz Jóź­wiak
fot. Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my

1 2 3 4 5 6 7 76