Nowa jakość kształcenia językowego

wpis w: Aktualności | 0

Przed­sta­wi­cie­le mini­sterstw obro­ny, woj­sko­wych ośrod­ków języ­ko­wych oraz uczel­ni woj­sko­wych, w tym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wzię­li udział w dorocz­nej kon­fe­ren­cji Bure­au for Inter­na­tio­nal Lan­gu­age Coor­di­na­tion NATO BILC, któ­ra odby­ła się 27 – 30 maja w uczel­ni the Bal­tic Defen­ce Col­le­ge w Esto­nii. Pod­czas kon­fe­ren­cji przed­sta­wio­no pra­wie 30 pre­zen­ta­cji, w tym jed­no przed­sta­wi­ciel­ki WAT zaty­tu­ło­wa­ne „Fore­ign lan­gu­age not so fore­ign. Lan­gu­age poli­cy and secu­ri­ty”.

Kon­fe­ren­cje BILC orga­ni­zo­wa­ne są od 1967 roku. Coraz wię­cej uczel­ni woj­sko­wych oraz agend mini­ste­rial­nych dostrze­ga istot­ną rolę poli­ty­ki języ­ko­wej we współ­cze­snym kształ­ce­niu spe­cja­li­stów w mun­du­rach. Tego­rocz­na kon­fe­ren­cja zaty­tu­ło­wa­na „From the Clas­sro­om to the Boots-on-the-Gro­und: The Sta­ke­hol­ders’ Per­spec­ti­ve” mia­ła na celu wymia­nę doświad­czeń i ana­li­zę pro­jek­tów doty­czą­cych wzmoc­nie­nia inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści poprzez dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści języ­ko­wych zarów­no pra­cow­ni­ków woj­sko­wych, jak i cywil­nych. Nastą­pi­ło rów­nież prze­ka­za­nie pre­zy­den­cji BILC Sło­we­nii przez dotych­cza­so­wą prze­wod­ni­czą­cą Emi­li­ję Neshe­vą oraz sekre­ta­rza płk. Pet­ko Pet­ko­va z Buł­ga­rii. Posie­dze­nie zgro­ma­dzi­ło ponad 90 przed­sta­wi­cie­li z państw nale­żą­cych do NATO, państw uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie PfP Part­ner­stwo dla Poko­ju oraz Austra­lii. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na była repre­zen­to­wa­na na kon­fe­ren­cji BILC po raz pierw­szy.

Biu­ro BILC zaj­mu­je się orga­ni­za­cją i roz­po­wszech­nia­niem infor­ma­cji o wyda­rze­niach zwią­za­nych ze szko­le­nia­mi języ­ko­wy­mi, semi­na­ria­mi, pod­czas któ­rych doko­nu­je się prze­glą­du prac i zadań doty­czą­cych koor­dy­na­cji poli­ty­ki języ­ko­wej NATO, dla człon­ków Soju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go oraz państw sto­wa­rzy­szo­nych. BILC speł­nia rolę dorad­czą w  zakre­sie bie­gło­ści języ­ko­wej zgod­nie z opi­sem sta­no­wisk.

Aga­ta Jagieł­ło-Ton­de­ra
fot. Aga­ta Jagieł­ło-Ton­de­ra; BILC; Bal­tic Defen­ce Col­le­ge

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji wyróżniony w programie „Builder for the Future’2019”

wpis w: Aktualności | 0

W prze­pro­wa­dzo­nym przez mie­sięcz­nik bran­żo­wy „Buil­der” ran­kin­gu wydzia­łów budow­nic­twa „TOP10FORTHEFUTURE”, Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT zna­lazł się w pierw­szej dzie­siąt­ce wydzia­łów pro­wa­dzą­cych stu­dia na kie­run­ku budow­nic­two. Ran­king został stwo­rzo­ny na pod­sta­wie aktyw­no­ści władz oraz stu­den­tów wydzia­łów w pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym „Buil­der for the Futu­re”, któ­ry wspie­ra mło­dych archi­tek­tów i inży­nie­rów budow­nic­twa w posze­rza­niu facho­wej i prak­tycz­nej wie­dzy oraz umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji. Pod uwa­gę bra­na była tak­że inna dzia­łal­ność stu­den­tów w zakre­sie edu­ka­cji i pro­mo­cji budow­nic­twa w roku aka­de­mic­kim 2018/2019. Oce­nio­no 27 wydzia­łów  uczel­ni publicz­nych.

W ramach pro­gra­mu „Buil­der for the Futu­re” mie­sięcz­ni­ka „Buil­der” orga­ni­zo­wa­ne są rów­nież dwa ogól­no­pol­skie kon­kur­sy: dla mło­dych archi­tek­tów – „BUILDER4YOUNGARCHITECTS” oraz dla mło­dych inży­nie­rów – „BUILDER4YOUNGENGINEERS”. W tego­rocz­nej edy­cji tego ostat­nie­go wyróż­nio­ny został absol­went Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT mgr inż. Michał Ter­pi­łow­ski, za pra­cę „Żel­be­to­wa kon­struk­cja budyn­ku wyso­ko­ścio­we­go z uwzględ­nie­niem dyna­micz­nych oddzia­ły­wań wia­tro­wych”. Pro­mo­to­rem pra­cy, doce­nio­nej w kate­go­rii „Wyzwa­nie mło­de­go inży­nie­ra”, był prof. dr hab. inż. Adam Sto­lar­ski, dzie­kan Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Wyni­ki II edy­cji kon­kur­su „BUILDER4YOUNGENGINEERS” oraz VI edy­cji kon­kur­su „BUILDER4YOUNGARCHITECTS” zosta­ły ogło­szo­ne 30 maja pod­czas dorocz­nej gali orga­ni­zo­wa­nej przez redak­cję mie­sięcz­ni­ka „Buil­der”. W gali uczest­ni­czy­li absol­wen­ci i stu­den­ci kie­run­ków archi­tek­tu­ra i budow­nic­two, człon­ko­wie Kapi­tuł kon­kur­so­wych oraz kadra kie­row­ni­cza firm z bran­ży budow­la­nej, któ­re są part­ne­ra­mi stra­te­gicz­ny­mi pro­gra­mu „Buil­der for the Futu­re”.

Sła­wo­mir Pie­trek
fot. www​.buil​der​corp​.pl

38. Seminarium Kół Naukowych Mechaników

wpis w: Aktualności | 0

Ponad 60 stu­den­tów i dok­to­ran­tów z kra­ju i z zagra­ni­cy dys­ku­to­wa­ło od 29 do 31 maja na temat mecha­ni­ki, budo­wy i eks­plo­ata­cji maszyn, a tak­że logi­sty­ki. W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ło się Semi­na­rium Kół Nauko­wych Mecha­ni­ków, orga­ni­zo­wa­ne corocz­nie od 1982 r. przez Koła Nauko­we Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go WAT. Pod­czas trzy­dnio­we­go semi­na­rium wygło­szo­no 56 refe­ra­tów, spo­śród któ­rych wyło­nio­no naj­lep­sze pra­ce i nagro­dzo­no ich auto­rów. Gości­li­śmy stu­den­tów m.in. z Armed For­ces Aca­de­my (Lip­to­vski Miku­las, Sło­wa­cja), Natio­nal Uni­ver­si­ty of Public Servi­ce (Buda­peszt, Węgry), Uni­ver­si­ty of Defen­ce (Brno, Cze­chy), Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my (Buka­reszt, Rumu­nia), Uni­wer­sy­te­tu Mor­skie­go w Gdy­ni, Poli­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej oraz Wyż­szej Szko­ły Gospo­dar­ki (Byd­goszcz).

Uro­czy­ste­go otwar­cia semi­na­rium doko­na­li prof. dr hab. inż. Jerzy Mała­chow­ski, dzie­kan Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go WAT oraz mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man, prze­wod­ni­czą­cy Komi­te­tu Orga­ni­za­cyj­ne­go semi­na­rium, któ­ry zapre­zen­to­wał dzia­łal­ność sze­ściu wydzia­ło­wych Kół Nauko­wych.

W ramach semi­na­rium odbył się kon­kurs, pod­czas któ­re­go komi­sja zło­żo­na z przed­sta­wi­cie­li Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go WAT wyło­ni­ła naj­lep­sze pre­zen­ta­cje. W gru­pie refe­ra­tów wygło­szo­nych przez stu­den­tów nagro­dę I stop­nia otrzy­mał Ceza­ry Rudz­ki z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej za pra­cę pt. „Light unman­ned gro­und vehic­le on a trac­ked chas­sis”. Naj­lep­szym refe­ra­tem wygło­szo­nym przez dok­to­ran­tów komi­sja kon­kur­so­wa uzna­ła pra­cę Janu­sza Klu­czyń­skie­go, rów­nież z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, zaty­tu­ło­wa­ną “Strength ana­ly­sis of restra­ined mecha­ni­cal joints cre­ated in the pro­cess of mul­ti-mate­rial FFF addi­ti­ve manu­fac­tu­ring tech­no­lo­gy”.

Spo­śród stu­den­tów wyróż­nio­no rów­nież Marię Măr­gări­țo­iu za pra­cę pt. “Flow over a low spe­ed air­fo­il- a nume­ri­cal and expe­ri­men­tal ana­ly­sis”, któ­ra zaję­ła dru­gie miej­sce. Trze­cie miej­sce zdo­był Mariusz Fran­kow­ski za refe­rat pt. „The impact of selec­ted para­me­ters of the suspen­sion sys­tem on the trac­tion pro­per­ties of the For­mu­la Stu­dent vehic­le”.

W gru­pie refe­ra­tów wygło­szo­nych przez dok­to­ran­tów nagro­dę II stop­nia przy­zna­no Mate­uszo­wi Ziu­biń­skie­mu i Paw­ło­wi Posu­nia­ko­wi za pra­cę pt. „Stu­dy of the mobi­le com­pu­ter ener­gy-dis­si­pa­tion pro­per­ties”, nato­miast nagro­dę III stop­nia otrzyt­mał Igor Dąbrow­ski za pra­cę pt. „Tri­bo­lo­gi­cal pro­per­ties of gre­ases con­ta­ined car­bon nano­struc­tu­res – lite­ra­tu­re review”.

W gru­pie refe­ra­tów wygło­szo­nych przez stu­den­tów I i II roku komi­sja kon­kur­so­wa wyróż­ni­ła pra­cę Mar­ti­na Sta­ško pt. „Review of unman­ned gro­und vehic­les used for demi­ning and destroy­ing une­xplo­ded ammu­ni­tion”.

Przy­zna­no tak­że 8 nagród spe­cjal­nych. Za walo­ry inży­nier­skie pra­cy doce­nie­ni zosta­li: Jakub Łusz­czek za refe­rat pt. “Design and com­pa­ra­ti­ve ana­ly­sis of sin­gle sta­ge cir­cu­lar gear­box with high shift pro­du­ced by using the Rapid­pro­to­ty­ping tech­ni­que” oraz Arka­diusz Gry­go­ruk i Jakub Moroz, auto­rzy refe­ra­tu pt. “Methods of reduc­tion of the car’s motion resi­stan­ce on an exam­ple of aero­dy­na­mic drag reduc­tion sys­tem in For­mu­la Stu­dent vehic­le”. Za walo­ry mili­tar­ne komi­sja kon­kur­so­wa wyróż­ni­ła Patry­cję Zie­mi­chód za pra­cę “Ana­ly­sis of  mili­ta­ry engi­ne oils degra­da­tion degree influ­en­ce on its pro­per­ties” oraz Eli­ška Jeh­li­čko­vá za pra­cę “The ther­mo­dy­na­mic model for cal­cu­la­tions in the inter­nal bal­li­stics”.  Naj­więk­sze walo­ry nauko­we pre­zen­to­wa­nych refe­ra­tów zosta­ły zauwa­żo­ne w pra­cy Jana Kosek pt. „Simu­la­tion of the rising convec­tion cur­rents in lower part of the atmo­sphe­re” oraz w pra­cy Pio­tra Gol­ca pt. “Ana­ly­sing glo­bal and local mecha­ni­cal pro­per­ties of fric­tion stir welded joints using digi­tal ima­ge cor­re­la­tion”. Nato­miast walo­ra­mi poznaw­czy­mi wyróż­niał się refe­rat Már­ka Majo­ra i Gábo­ra Szüc­sa pt. „The Hun­ga­rian fen­ce”, a tak­że Darii Darz­nik, Ada­ma Biesz­ka i Mar­ce­la Głu­chow­skie­go, nagro­dzo­nych za pra­cę pt. „Impact of  mari­ti­me trans­port on the envi­ron­ment of the Bal­tic Sea”.

Dyplo­my wszyst­kim uczest­ni­kom 38. Semi­na­rium Kół Nauko­wych Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go wrę­czył dzie­kan prof. dr hab. inż. Jerzy Mała­chow­ski, któ­ry podzię­ko­wał za bar­dzo aktyw­ny udział stu­den­tów i dok­to­ran­tów. W pią­tek, w ostat­nim dniu semi­na­rium, uczest­ni­cy zwie­dzi­li fir­mę Wac­ker Neu­son, gdzie mie­li oka­zję zapo­znać się z nowo­cze­snym sprzę­tem inży­nie­ryj­nym do prac ziem­nych.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Alek­san­dra Lęgas

AMW i AMP w siatkówce plażowej

wpis w: SWF | 0

Koniec maja corocz­nie dostar­cza wie­lu emo­cji zwią­za­nych z aka­de­mic­kim tur­nie­jem o Mistrzo­stwo War­sza­wy. Zawo­dy są jed­no­cze­śnie pierw­szą fazą Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski, udział w pół­fi­na­łach gwa­ran­tu­je awans do 12 naj­lep­szych par w War­sza­wie. W nie­dzie­lę 20 maja Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li:

Tur­niej męż­czyzn:

 • WAT1: Kuba Micha­lak, Mate­usz Jawor­ski
 • WAT2: Adrian Wie­czo­rek, Nico­la­as van der Veer

Tur­niej kobiet:

 • WAT1: Nata­lia Ber­liń­ska, Joan­na Biskup

Pierw­sza męska para WAT‑u tra­fi­ła do dol­nej czę­ści tur­nie­jo­wej dra­bin­ki, gdzie poko­na­ła kolej­no zespo­ły: SGGW1, ALK2 oraz AWF1. Zwy­cię­stwa w trzech kolej­nych spo­tka­niach pozwo­li­ły Kubie Micha­la­ko­wi i Mate­uszo­wi Jawor­skie­mu na pew­ny awans do pół­fi­na­łów AMP. Dopie­ro w ćwierć­fi­na­le musie­li uznać wyż­szość ALK4 i UW4.

Adrian Wie­czo­rek z Nico­la­asem van der Veer tra­fi­li wol­ny los w pierw­szej kolej­ce. W dru­giej poko­na­li pierw­szą parę Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, dzię­ki cze­mu oba męskie zespo­ły WAT zoba­czy­my za tydzień na obiek­tach MONTA BEACH VOLLEY CLUB, gdzie odbę­dą się pół­fi­na­ły AMP.

Kobie­ca para WAT w skła­dzie Nata­lia Ber­liń­ska, Joan­na Biskup dziel­nie wal­czy­ły w oby­dwu swo­ich spo­tka­niach, lecz musia­ły uznać wyż­szość prze­ciw­ni­czek. Duże bra­wa nale­żą się jed­nak już za sam udział w tur­nie­ju, gdyż obie zawod­nicz­ki nale­żą do trzo­nu dru­ży­ny WAT w pił­ce siat­ko­wej na hali i dopie­ro co zakoń­czy­ły mecze bara­żo­we uzy­sku­jąc awans do I ligi AMW.

Tydzień póź­niej, rów­nież w sto­li­cy, odby­ły się Pół­fi­na­ły Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski. Nasze obie męskie pary rywa­li­zo­wa­ły naj­pierw z lewej stro­ny tur­nie­jo­wej dra­bin­ki, następ­nie po pra­wej. Zabra­kło jed­nak umie­jęt­no­ści, doświad­cze­nia oraz szczę­ścia aby wywal­czyć kwa­li­fi­ka­cję do fina­łów. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na kolej­ny rok z rzę­du koń­czy beachvol­ley­ową rywa­li­za­cję na eta­pie pół­fi­na­łów, co jest oczy­wi­ście bar­dzo dobrym wyni­kiem. Duże bra­wa dla naszych zawod­ni­ków!

mgr Grze­gorz Psz­czo­ła

Awans naukowy ppłk. Krzysztofa Pokoniecznego

wpis w: Aktualności | 0

Rada Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nada­ła ppłk. dr. inż. Krzysz­to­fo­wi Poko­niecz­ne­mu sto­pień nauko­wy dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w dzie­dzi­nie nauk inży­nie­ryj­no-tech­nicz­nych. Pod­sta­wą nada­nia stop­nia był cykl sze­ściu powią­za­nych tema­tycz­nie publi­ka­cji pt. „Meto­dy­ka kla­sy­fi­ka­cji tere­nu pod wzglę­dem prze­jezd­no­ści”. Ppłk Poko­niecz­ny jest pierw­szym dok­to­rem habi­li­to­wa­nym w nowo powsta­łej dys­cy­pli­nie nauko­wej Inży­nie­ria lądo­wa i trans­port.

Zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze ppłk. Poko­niecz­ne­go doty­czą przede wszyst­kim geo­in­for­ma­ty­ki i zasto­so­wa­nia sys­te­mów infor­ma­cji prze­strzen­nej w sze­ro­ko poję­tej woj­sko­wej oce­nie i ana­li­zie tere­nu. W swo­ich pra­cach poru­sza ponad­to pro­ble­ma­ty­kę ana­li­zy roz­miesz­cze­nia punk­tów osno­wy geo­de­zyj­nej, dostęp­no­ści cza­so­wej obiek­tów, a tak­że zasto­so­wa­nia algo­ryt­mów inte­li­gen­cji obli­cze­nio­wej w woj­sko­wych ana­li­zach GIS.

Ppłk dr hab. inż. Krzysz­tof Poko­niecz­ny jest absol­wen­tem Wydzia­łu Inży­nie­rii, Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej (2005). Po ukoń­cze­niu stu­diów przez osiem lat peł­nił służ­bę w Woj­sko­wym Cen­trum Geo­gra­ficz­nym w War­sza­wie. Sto­pień nauko­wy dok­to­ra nauk tech­nicz­nych w dys­cy­pli­nie geo­de­zja i kar­to­gra­fia uzy­skał w roku 2012 na Wydzia­le Geo­de­zji i Kar­to­gra­fii Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej za pra­cę pt. „Ana­li­za moż­li­wo­ści opra­co­wa­nia mobil­ne­go sys­te­mu infor­ma­cji prze­strzen­nej”, któ­rą obro­nił z wyróż­nie­niem. Do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wró­cił w roku 2013 (na eta­cie adiunk­ta od 2014) kon­ty­nu­ując swo­ją pra­cę nauko­wą w Zakła­dzie Pomia­rów Geo­de­zyj­nych i Topo­gra­fii Woj­sko­wej w Insty­tu­cie Geo­de­zji.

Syl­wia Bur­dyń­ska
fot. Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT

Medale dla kickboxerów

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Bli­sko 40 dru­żyn wzię­ło udział w Mistrzo­stwach Pol­ski Aka­de­mic­kie­go Związ­ku Spor­to­we­go w Kick­bo­xin­gu, któ­re odby­ły się 24 i 25 maja w Lubli­nie. W wyni­ku rywa­li­za­cji repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­li łącz­nie 7 meda­li: 4 zło­te, 1 srebr­ny oraz 2 brą­zo­we, co zapew­ni­ło im 2 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej. Orga­ni­za­to­rem zawo­dów był Pol­ski Zwią­zek Kick­bo­xin­gu oraz Klub Uczel­nia­ny AZS Wyż­szej Szko­ły Spo­łecz­no-Przy­rod­ni­czej im. Win­cen­te­go Pola w Lubli­nie.

Klub Uczel­nia­ny AZS WAT repre­zen­to­wa­li: sierż. pchor. Maciej Wró­blew­ski, sierż. pchor. Domi­nik Szym­czak, st. kpr. pchor. Grze­gorz Siko­ra, st. kpr. pchor Piotr Golon, kpr. pchor. Michał Zimoń, kpr. pchor. Maciej Turow­ski, st. szer. pchor. Olim­pia Gre­la oraz szer. pchor. Gerard Miło­szew­ski. Zawo­dy zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne w for­mu­łach Point-Figh­ting, Light-Con­tact oraz K‑1 RULES. W for­mu­le Point-Figh­ting w kate­go­rii wago­wej 89 kg poko­nu­jąc wszyst­kich swo­ich prze­ciw­ni­ków, Domi­nik Szym­czak obro­nił tytuł Mistrza Pol­ski AZS z ubie­głe­go roku. Z kolei Olim­pia Gre­la wró­ci­ła z mistrzostw z 2 zło­ty­mi meda­la­mi w for­mu­łach Point-Figh­ting oraz Light Con­tact w kate­go­rii wago­wej 65 kg. Tytuł Wice­mi­strza Pol­ski wywal­czył nato­miast Grze­gorz Siko­ra w kate­go­rii wago­wej 79 kg w for­mu­le Light Con­tact. Dwa brą­zo­we meda­le do WAT przy­wieź­li tak­że Gerard Miło­szew­ski w kate­go­rii wago­wej  94 kg w for­mu­le Light Con­tact oraz Michał Zimoń w kate­go­rii wago­wej 74 kg w for­mu­le Point-Figh­ting.  

Spor­ty wal­ki coraz bar­dziej roz­wi­ja­ją się w naszej Alma Mater, a suk­ce­sy kick­bo­xe­rów to rów­nież wiel­ka zasłu­ga tre­ne­rów. Odpo­wie­dzial­ni za przy­go­to­wa­nie naszych zawod­ni­ków są: mgr Artur Gru­ba (Kickboxing/Karate), mgr Karol Lan­dow­ski (Boks) oraz  mgr Mariusz Jad­czak (KRAV MAGA). Dodaj­my, że mistrzo­stwa były spraw­dzia­nem dla Domi­ni­ka Szym­cza­ka oraz Pio­tra Golo­na, któ­rzy będą repre­zen­to­wać nasz kraj oraz uczel­nię na Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Euro­py w Chor­wa­cji od 30 lip­ca do 3 sierp­nia 2019 r.

sierż. pchor. Domi­nik Szym­cza

Zwycięstwo w Akademickich Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Bar­dzo uda­ny sezon notu­ją lek­ko­atle­ci Klu­bu Uczel­nia­ne­go AZS WAT. Po zwy­cię­stwie repre­zen­ta­cji kobiet i zaję­ciu dru­gie­go miej­sca repre­zen­ta­cji męż­czyzn w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy i Mazow­sza, oby­dwie repre­zen­ta­cje zwy­cię­ży­ły w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w typach uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych. Zawo­dy zosta­ły roze­gra­ne w minio­ny week­end w Łodzi.

Szcze­gól­ne gra­tu­la­cje nale­żą się kobie­cej repre­zen­ta­cji WAT sek­cji lek­kiej atle­ty­ki, któ­ra zaję­ła wyso­kie siód­me miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej (wśród repre­zen­tan­tów 70 uczel­ni i szkół wyż­szych) i po raz pierw­szy zwy­cię­ży­ła w kla­sy­fi­ka­cji w typach uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych.

Męska repre­zen­ta­cja skła­da­ją­ca się z sprin­te­rów (10 zawod­ni­ków), skocz­ków (2 zawod­ni­ków) i mio­ta­czy (3 zawod­ni­ków), bez bie­ga­czy na śred­nich dystan­sach, po raz kolej­ny sta­nę­ła na naj­wyż­szym stop­niu podium. Na wyróż­nie­nie zasłu­gu­je zdo­by­cie 3 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej przez szta­fe­tę 4×100 m męż­czyzn. Wyprze­dzi­ły nas tyl­ko zespo­ły AWF Kra­ków i AWF Poznań, a za nami były szta­fe­ty repre­zen­tu­ją­ce 40 uczel­ni. W kla­sy­fi­ka­cji typów uczel­ni zawod­ni­cy WAT zwy­cię­ży­li we wszyst­kich kon­ku­ren­cjach sprin­ter­skich (100, 200, 400, 4×100 m i 4×400 m). Do rywa­li­za­cji w kon­ku­ren­cji męż­czyzn przy­stą­pi­ły repre­zen­ta­cje 67 uczel­ni i szkół wyż­szych.

O dobrym przy­go­to­wa­niu i świet­nej for­mie świad­czą usta­no­wio­ne na zawo­dach rekor­dy życio­we i popra­wio­ne rekor­dy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Nowe rekor­dy WAT usta­no­wi­ły: Alek­san­dra Paw­lic­ka (100 m – 12,90 s), Justy­na Mizak (200 m – 26,85 s), Mał­go­rza­ta Czer­ska (400 m – 61,04 s), Kin­ga Reda (1500 m – 4:52,43 min), Beata War­choł, Mał­go­rza­ta Czer­ska, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Paw­lic­ka (szta­fe­ta 4×100 m – 51,16 s).

 

Meda­le zdo­by­li:

Zło­te:

 • 100 m – Szy­mon Pio­trow­ski (10,99 s)
 • 200 m – Arka­diusz Drę­żek (22,50 s)
 • 400 m – Michał Opoc­ki (50,44 s)
 • 4×100 m – Arka­diusz Drę­żek, Dawid Muzy­czuk, Arka­diusz Orzeł, Szy­mon Pio­trow­ski (42,46 s)
 • 4×400 m – Dawid Muzy­czuk, Jakub Pędzi­wiatr, Emil Czar­noc­ki, Michał Opoc­ki (3:24,94 min)
 • Skok wzwyż – Kac­per Kopeć (175 cm)

Srebr­ne:

 • 4×400 m – Beata War­choł, Nata­lia Wło­dar­czyk, Justy­na Mizak, Mał­go­rza­ta Czer­ska (4:10,43 min)
 • Skok wzwyż – Szy­mon Birt (170 cm)

Brą­zo­we:

 • 100 m – Dawid Muzy­czuk (11,11 s)
 • 400 m – Mał­go­rza­ta Czer­ska (61,04 s)
 • 4×100 m – Beata War­choł, Mał­go­rza­ta Czer­ska, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Paw­lic­ka (51,16 s)
 • Skok w dal: Wero­ni­ka Bara­nek (5,07 m).

 

W zawo­dach na czo­ło­wych miej­scach upla­so­wa­li się tak­że: 1 miej­sce: trój­skok – Domi­ni­ka Chom­czyk (11,00 m), 100 m przez płot­ki – Elwi­ra Wró­bel (17,74 s), 2 miej­sce: 110 m przez płot­ki – Szy­mon Birt (16,90 s), 3 miej­sce: trój­skok – Anna Dawi­diuk (10,34 m).

Leszek Kle­szow­ski
fot. archi­wum sek­cji LA

Patronat naukowy nad kieleckim liceum

wpis w: Aktualności | 0

Do gro­na szkół obję­tych patro­na­tem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dołą­czy­ło I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ste­fa­na Żerom­skie­go w Kiel­cach. W ponie­dzia­łek 27 maja pod wspól­nie wypra­co­wa­nym poro­zu­mie­niem swo­je pod­pi­sy zło­ży­li: Wal­de­mar Pukal­ski, dyrek­tor I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Kiel­cach  oraz dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, pro­rek­tor WAT ds. stu­denc­kich.

Pre­zen­ta­cja poten­cja­łu nauko­wo-dydak­tycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­rą przed­sta­wił mgr inż. Wie­sław Szczy­giel­ski, koor­dy­na­tor współ­pra­cy WAT ze szko­ła­mi, roz­po­czę­ła spo­tka­nie z dele­ga­cją z Kielc. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li: dyrek­tor I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Kiel­cach Wal­de­mar Pukal­ski, wice­dy­rek­tor Jolan­ta Choj­nec­ka, nauczy­ciel Zbi­gniew Kowal­ski oraz prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Edu­ka­cji i Kul­tu­ry Rady Mia­sta Kiel­ce Jaro­sław Bukow­ski. Spo­tka­nie popro­wa­dzi­ła dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, pro­rek­tor WAT ds. stu­denc­kich. „Bar­dzo mi miło, że I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Kiel­cach wybra­ło wła­śnie nas jako uczel­nię, z któ­rą chcia­ło­by współ­pra­co­wać. Posia­da­my boga­te zaple­cze nauko­wo-dydak­tycz­ne, któ­re z pew­no­ścią wspo­mo­że kształ­ce­nie Waszych uczniów” – mówi­ła dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska wita­jąc gości.

Pod­pi­sa­ny doku­ment umoż­li­wia reali­za­cję wspól­nych przed­się­wzięć, badań i eks­pe­ry­men­tów oraz zapew­nia wza­jem­ne wspar­cie dla cie­ka­wych ini­cja­tyw nauko­wych. Przed­sta­wi­cie­le oby­dwu stron wyra­zi­li nadzie­ję, że współ­pra­ca i wymia­na doświad­czeń posłu­żą roz­wo­jo­wi zarów­no I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­mu w Kiel­cach, jak i Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. „Nasze Liceum od kil­ku już lat bie­rze udział w kon­kur­sach orga­ni­zo­wa­nych w WAT. Pierw­szym z nich był pro­jekt Z WAT nauka jest fascy­nu­ją­ca reali­zo­wa­ny w 2015 r., któ­ry cie­szył się dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród uczniów. (…) Część naszych absol­wen­tów już wstą­pi­ło w sze­re­gi stu­den­tów Aka­de­mii” – mówił Wal­de­mar Pukal­ski, dyrek­tor kie­lec­kie­go liceum.

Pod­czas wizy­ty dele­ga­cja zwie­dzi­ła tak­że część bazy labo­ra­to­ryj­nej Aka­de­mii. W Labo­ra­to­rium Zobra­zo­wa­nia Wiel­ko­for­ma­to­we­go oraz Symu­la­cji Roz­sze­rzo­nej na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki, ppor. mgr inż. Mar­cin Kukieł­ka przed­sta­wił symu­la­to­ry słu­żą­ce do szko­le­nia stu­den­tów. Nato­miast na Wydzia­le Mecha­nicz­nym, zastęp­ca dyrek­to­ra Insty­tu­tu Budo­wy Maszyn dr inż. Krzysz­tof Grze­lak zapo­znał gości z róż­ny­mi meto­da­mi dru­ku 3D oraz zapre­zen­to­wał Labo­ra­to­rium Wir­tu­al­ne­go Pola Wal­ki Wojsk Inży­nie­ryj­nych.

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek, Moni­ka Przy­był

Europejscy partnerzy coraz bardziej zainteresowani wojskowymi uczelniami technicznymi

wpis w: Aktualności | 0

Przed­sta­wi­cie­le euro­pej­skich uczel­ni woj­sko­wych, w tym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wzię­li udział w 42 posie­dze­niu Imple­men­ta­tion Gro­up, któ­re odby­ło się 23 i 24 maja w austriac­kiej Tere­zjań­skiej Aka­de­mii Woj­sko­wej. Pod­czas dwu­dnio­we­go spo­tka­nia uczel­nie przed­sta­wi­ły swo­je osią­gnię­cia zwią­za­ne z wymia­ną stu­den­tów woj­sko­wych oraz pro­po­zy­cje wspól­nych szko­leń w ramach tzw. Era­smu­sa woj­sko­we­go. Posie­dze­nie zgro­ma­dzi­ło ponad 60 przed­sta­wi­cie­li uczel­ni woj­sko­wych z Austrii, Rumu­nii, Por­tu­ga­lii, Hisz­pa­nii, Fin­lan­dii, Esto­nii, Włoch, Łotwy, Buł­ga­rii, Pol­ski, Fran­cji, Bel­gii, Holan­dii, Węgier, Gre­cji, Chor­wa­cji, Sło­we­nii oraz Nie­miec.

Jed­nym z głów­nych punk­tów spo­tka­nia była pre­zen­ta­cja rapor­tów z prze­pro­wa­dzo­nych szko­leń i wyda­rzeń inte­gru­ją­cych stu­den­tów woj­sko­wych w ramach wspól­nej euro­pej­skiej świa­do­mo­ści obron­nej oraz omó­wie­nie nowych pro­po­zy­cji. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na przed­sta­wi­ła raport z zawo­dów spor­to­wych Sport and Sho­oting Games zor­ga­ni­zo­wa­nych na począt­ku maja oraz infor­ma­cje o zbli­ża­ją­cym się modu­le Advan­ced Tech­no­lo­gies in Bor­ders Surve­il­lan­ce, przy­go­to­wy­wa­nym wspól­nie przez wydzia­ły Cyber­ne­ty­ki, Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, Elek­tro­ni­ki, Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki. Zapo­wie­dzia­no rów­nież pierw­szą mię­dzy­na­ro­do­wą kon­fe­ren­cję o naucza­niu języ­ka w uczel­niach woj­sko­wych, któ­ra odbę­dzie się w WAT w paź­dzier­ni­ku 2019 r.

Waż­nym ele­men­tem spo­tka­nia było wystą­pie­nie pro­rek­to­ra rumuń­skiej Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my, kmdr. prof. Cri­stia­na-Emi­la Mol­do­ve­anu, któ­ry pod­su­mo­wał dotych­cza­so­wą współ­pra­cę z WAT oraz przed­sta­wił zało­że­nia wspól­ne­go seme­stru tech­nicz­ne­go. W przy­szło­ści będzie on roz­wi­ja­ny w ramach wspól­ne­go pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go. Na posie­dze­niu gru­py zde­cy­do­wa­no rów­nież, aby współ­pra­cę uczel­ni tech­nicz­nych włą­czyć do głów­nych tema­tów posie­dzeń jako tzw. Line of Deve­lop­ment (LoD).

Coraz wię­cej uczel­ni woj­sko­wych dostrze­ga istot­ną rolę tech­ni­ki we współ­cze­snym kształ­ce­niu, dołą­cza­jąc tym samym do pane­lu dys­ku­syj­ne­go uczel­ni tech­nicz­nych w ramach posie­dzeń Gru­py Imple­men­ta­cyj­nej.

płk Mariusz Gon­tar­czyk
fot. Syme­on Zambas, płk Mariusz Gon­tar­czyk

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w siatkówce kobiet

wpis w: SWF | 0

Siat­kar­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej po rocz­nej nie­obec­no­ści powró­ci­ły do 1 Ligii Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza . Po inten­syw­nym, peł­nym emo­cji sezo­nie dru­ży­na WAT upla­so­wa­ła się na dru­gim miej­scu tabe­li i wywal­czy­ła moż­li­wość gry o awans do naj­wyż­szej ligi roz­gry­wek. W meczach bara­żo­wych poko­na­ły repre­zen­tant­ki Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie. Pierw­sze spo­tka­nie zakoń­czy­ło się wyni­kiem 3 : 1 na korzyść dziew­czyn z WATu. Dru­gi mecz, roz­gry­wa­ny już na wła­snym boisku i przy peł­nych try­bu­nach, nie pozo­sta­wił wąt­pli­wo­ści i siat­kar­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­pie­czę­to­wa­ły swój awans do 1 ligi wygry­wa­jąc z dru­ży­ną SGH 3 : 0.

 Skład:

 1. Szóst­kie­wicz Pau­li­na,
 2. Wal­czak Mag­da,
 3. Wusie­wicz Ola,
 4. Cem­brzyń­ska Zuza,
 5. Siko­ra Gabry­sia,
 6. Gumow­ska Nata­lia,
 7. Ber­liń­ska Nata­lia,
 8. Ossow­ska Nata­lia,
 9. Rybak Anna,
 10. Stry­jew­ska Kasia,
 11. Sume­ra Mar­ty­na,
 12. Biskup Joan­na

Tre­ner: Jacek Kowal.

mgr Jacek Kowal

1 2 3 4 5 6 7 80