VI Akademickie Mistrzostwa Polski Kyokushin

wpis w: SWF | 0

Dnia 11 maja 2019 roku odby­ły się VI Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski Kyoku­shin w Hali Stu­dium WFiS UJ ul. Pia­stow­ska 26  w Kra­ko­wie. W Mistrzo­stwach uczest­ni­czy­ło 122 stu­den­tów z 36 uczel­ni. Hono­ro­wym Patro­nem MP był Rek­tor UJ. Sędzią głów­nym był Wice­pre­zes PZK Andrzej Drew­niak. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło 2 pod­cho­rą­żych tre­nu­ją­cych na AZS Kara­te Kyoku­shin  w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go W.A.T oraz stu­dent­ka Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Wyni­ki:

 • I miej­sce kumi­te kobiet kat. +65 kg: Moni­ka Zie­liń­ska
 • V-VIII miej­sce kumi­te męż­czyzn +80 kg: szer. pchor. Prze­my­sław Bucholc
 • V-VIII miej­sce kumi­te męż­czyzn -75 kg: kpr. pchor. Karol Kuczyń­ski

mgr Artur Gru­ba

Święto Sportu

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Świę­to Spor­tu jest wyda­rze­niem już na sta­łe wpi­sa­nym w WAT-owski kalen­darz. W pią­tek 10 maja w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go stu­den­ci, nauczy­cie­le aka­de­mic­cy, pra­cow­ni­cy oraz kadra ofi­cer­ska rywa­li­zo­wa­li w ponad 20 kon­ku­ren­cjach spor­to­wych, m.in. w koszy­ków­ce, siat­ków­ce, pił­ce noż­nej, spor­tach siło­wych, strze­la­niu, bie­gu na orien­ta­cję, pły­wa­niu, teni­sie ziem­nym i w wie­lu innych.

Pod­czas ofi­cjal­ne­go otwar­cia spor­to­we­go świę­ta, płk dr inż. Artur Król,  pro­rek­tor ds. woj­sko­wych życzył wszyst­kim zawod­ni­kom jak naj­lep­szych wyni­ków i dobrej zaba­wy w duchu uczci­wej rywa­li­za­cji, któ­ra – jak pod­kre­ślił – towa­rzy­szy żoł­nie­rzom tak­że na wie­lu innych polach. Po tra­dy­cyj­nej for­mu­le: „Świę­to Spor­tu 2019 uwa­żam za otwar­te”, wygło­szo­nej przez płk. Kró­la, usły­sze­li­śmy grom­kie Do boju!, któ­rym zagrze­wał uczest­ni­ków do zma­gań kie­row­nik SWF ppłk Adam Wołos.

Zawo­dy w róż­nych dys­cy­pli­nach oraz kon­ku­ren­cje, któ­re odby­wa­ły się rów­no­cze­śnie w wie­lu miej­scach robi­ły duże wra­że­nie na publicz­no­ści. Jed­ną z naj­bar­dziej emo­cjo­nu­ją­cych kon­ku­ren­cji był Koman­dor­ski Sprint, w któ­rym repre­zen­ta­cje kom­pa­nii w skła­dzie po 3 pod­cho­rą­żych bie­gły na sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym w opo­rzą­dze­niu woj­sko­wym (strój moro, buty spor­to­we, ple­cak, a w nim buty woj­sko­we i beret). Nie mniej­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szył się tak­że dwu­bój dzie­kań­ski, czy­li roz­gryw­ki mię­dzy­wy­dzia­ło­we pod­czas któ­rych 4-oso­bo­wa repre­zen­ta­cja z każ­de­go wydzia­łu w skła­dzie: dzie­kan, zastęp­ca dzie­ka­na, stu­dent oraz stu­dent­ka rywa­li­zo­wa­li w szta­fe­cie z obcią­że­niem w posta­ci ple­ca­ka, do któ­re­go przy­by­wa­ło ekwi­pun­ku przy każ­dej zmia­nie bie­gną­ce­go. Wal­ka była bar­dzo zacię­ta: zda­rza­ło się, że zawod­ni­cy bie­gną­cy z ple­ca­kiem gubi­li wypo­sa­że­nie, a  o wygra­nej decy­do­wa­ły ułam­ki sekund i poje­dyn­cze punk­ty. Na wynik koń­co­wy dwu­bo­ju mia­ły wpływ rów­nież wyni­ki, jakie uzy­ska­li dzie­ka­ni pod­czas kon­ku­ren­cji strze­lec­kiej na strzel­ni­cy pneu­ma­tycz­nej. I tak pierw­sze miej­sce zdo­był Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki, dru­gie Wydział Logi­sty­ki, a na trze­ciej pozy­cji upla­so­wał się Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji.

Pod­czas Świę­ta Spor­tu miał miej­sce finał „Współ­za­wod­nic­twa Woj­sko­we­go WAT”. W rywa­li­za­cji pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej bra­na była pod uwa­gę nie tyl­ko ich spraw­ność fizycz­na pod­czas kon­ku­ren­cji spor­to­wych, ale rów­nież oce­ny seme­stral­ne z Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go, teo­rii i prak­ty­ki strze­lań oraz języ­ka angiel­skie­go. Zwy­cię­ży­ła 7 kom­pa­nia 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go. Dru­gie miej­sce zaję­ła 1 kom­pa­nia 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­ła się 6 kom­pa­nia 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go.

Jak co roku już pod­czas Świę­ta Spor­tu odbył się rów­nież finał Mię­dzy­na­ro­do­wych Zawo­dów Spor­to­wo-Strze­lec­kich, zor­ga­ni­zo­wa­nych dla stu­den­tów woj­sko­wych w ramach pro­gra­mu współ­pra­cy z uczel­nia­mi woj­sko­wy­mi z Euro­py. Zwy­cięz­ców uho­no­ro­wa­no meda­la­mi.

Płk dr inż. Artur Król, wrę­cza­jąc pucha­ry zwy­cięz­com poszcze­gól­nych kon­ku­ren­cji roz­gry­wa­nych w ramach Świę­ta Spor­tu gra­tu­lo­wał zawod­ni­kom i dru­ży­nom gry fair play oraz spor­to­we­go ducha.

Szcze­gó­ło­we wyni­ki dostęp­ne są na stro­nie Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Hubert Kaź­mier­ski, Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

Brązowa odznaka za sprawności górskie

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 6 – 8 maja odby­ły się dwu­eta­po­we kwa­li­fi­ka­cje na Woj­sko­wą Odzna­kę Gór­ską 21 Bry­ga­dy Strzel­ców Pod­ha­lań­skich III stop­nia. W wyni­ku kwa­li­fi­ka­cji czte­rech żoł­nie­rzy zawo­do­wych oraz dwu­na­stu pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­ło brą­zo­we odzna­ki.

Do udzia­łu w dwu­eta­po­wych kwa­li­fi­ka­cjach zgło­si­ło się ponad trzy­stu uczest­ni­ków. Repre­zen­ta­cja WAT skła­da­ła się z przed­sta­wi­cie­li kadry uczel­ni i pod­cho­rą­żych nale­żą­cych do Stu­denc­kie­go Koła Wspi­nacz­ko­we­go oraz uczel­nia­nej orga­ni­za­cji stu­denc­kiej „Woda Ląd Powie­trze”, dzia­ła­ją­cej przy Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go.

W pierw­szym eta­pie  reali­zo­wa­nym w 1. Bata­lio­nie Strzel­ców Pod­ha­lań­skich w Rze­szo­wie  uczest­ni­cy zda­wa­li kon­ku­ren­cje tech­nicz­ne m. in. ase­ku­ro­wa­nie, wspi­nacz­kę z gór­ną ase­ku­ra­cją, wyko­ny­wa­nie zjaz­du z auto­ase­ku­ra­cją oraz wycho­dze­nie po linie w spo­sób impro­wi­zo­wa­ny. Eta­pem dru­gim był marsz kon­dy­cyj­ny na odle­głość 30 km z dwo­ma podej­ścia­mi po mini­mum 400 m w pio­nie czer­wo­nym szla­kiem: Cisna – Małe Jasło – Jasło – Okrą­glik – m. Sme­rek – Sme­rek – Prze­łęcz Orło­wi­cza – Poło­ni­na Wetliń­ska – Brze­gi Gór­ne. Trud­ność pole­ga­ła na mar­szu z obcią­że­niem mini­mum 16 kg w cza­sie do 10 godzin.

ppłk Krzysz­tof Jaskól­ski
fot. ppor.  Łukasz Ilczuk

My i maszyny – WAT zaprasza na 23. Piknik Naukowy

wpis w: Aktualności | 0

W dzi­siej­szych cza­sach nie wyobra­ża­my sobie funk­cjo­no­wa­nia bez maszyn. Od tych naj­prost­szych – dźwi­gni, kli­nów czy koło­wro­tów aż po kom­pu­te­ry, auta, tele­fo­ny, nie wspo­mi­na­jąc o tych ratu­ją­cych życie, jak na przy­kład roz­rusz­nik ser­ca. Żyje­my z nimi w sym­bio­zie tak głę­bo­kiej, że nawet tego na co dzień nie zauwa­ża­my. Już w naj­bliż­szą sobo­tę 11 maja pod­czas 23. Pik­ni­ku Nauko­we­go Pol­skie­go Radia i Cen­trum Nauki Koper­nik, któ­re­go hasło prze­wod­nie brzmi – „My i maszy­ny” będzie­my mogli zoba­czyć i poznać świat maszyn nie­mal z każ­dej per­spek­ty­wy. Cza­sa­mi będzie­my zasko­cze­ni i zdu­mie­ni tym co może kryć się pod poję­ciem maszy­na.

Ofer­ta tego­rocz­ne­go pik­ni­ku jest impo­nu­ją­ca, ponad 200 wystaw­ców przy­go­to­wa­ło aż 1000 poka­zów. Wszyst­ko po to, aby poka­zać uczest­ni­kom, tym małym i tym dużym, że nauka może być inte­re­su­ją­ca, wcią­ga­ją­ca i zro­zu­mia­ła dla wszyst­kich. Naukow­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zade­mon­stru­ją nawet skom­pli­ko­wa­ne zagad­nie­nia nauko­we w for­mie pro­stych eks­pe­ry­men­tów i doświad­czeń.

Poka­zy, któ­re zapre­zen­tu­ją stu­den­ci oraz naukow­cy WAT dosko­na­le wpi­su­ją się w tema­ty­kę zwią­za­ną z maszy­na­mi, choć bynaj­mniej nie będą to żad­ne zespo­ły czę­ści wypo­sa­żo­ne w mecha­nizm napę­do­wy – jak opi­su­je sło­wo maszy­na Wiki­pe­dia. „Maszy­na to nie tyl­ko urzą­dze­nie zawie­ra­ją­ce koła zęba­te czy tło­ki, jest nią bowiem każ­dy układ, któ­ry zamie­nia zawar­tą w sobie ener­gię w pra­cę” – tłu­ma­czy Karol Zalew­ski, prze­wod­ni­czą­cy Koła Nauko­we­go Che­mi­ków WAT. Jed­nym z doświad­czeń che­micz­nych, któ­re zapre­zen­tu­ją na pik­ni­ku człon­ko­wie koła jest eks­pe­ry­ment o nazwie Sil­nik rakie­to­wy. „Taki sil­nik rakie­to­wy rów­nież jest maszy­ną, ponie­waż zamie­nia ener­gię che­micz­ną zamknię­tą w pali­wie rakie­to­wym na ener­gię kine­tycz­ną gazów wylo­to­wych. Isto­ta tego zja­wi­ska zosta­nie zapre­zen­to­wa­na w bez­piecz­ny spo­sób przez napę­dze­nie urzą­dze­nia przy­po­mi­na­ją­ce­go młyń­skie koło. Sil­nik rakie­to­wy zosta­nie nakie­ro­wa­ny dyszą pro­sto­pa­dle do łopat koła, co roz­krę­ci je podob­nie jak pły­ną­ca rze­ka” – wyja­śnia stu­dent Karol Zalew­ski. Kolej­nym, cie­ka­wym eks­pe­ry­men­tem pre­zen­to­wa­nym na pik­ni­ku będzie odtwo­rze­nie dzia­ła­nia rakie­ty ze zwy­kłej butel­ki. Rakie­to­wa butel­ka powsta­nie poprzez wymie­sza­nie w niej wody z cie­kłym azo­tem. Nastą­pi wów­czas gwał­tow­ne przej­ście ze sta­nu cie­kłe­go w stan gazo­wy dają­cy ciąg, któ­ry napę­dza butel­kę.

Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT zapre­zen­tu­je nowo­cze­sne tech­no­lo­gie, któ­re zmie­nia­ją i ulep­sza­ją nasze codzien­ne życie. „Będzie­my opo­wia­dać o skrzyn­ce z narzę­dzia­mi dla bio­lo­ga, czy­li o bar­dzo małych, ale bar­dzo uży­tecz­nych biał­kach, któ­re wyko­rzy­stu­je­my w labo­ra­to­rium. Dzię­ki biał­kom może­my doko­ny­wać kolej­nych odkryć, two­rzyć leki i bez­piecz­niej­sze szcze­pion­ki, mody­fi­ko­wać rośli­ny, zwie­rzę­ta i mikro­or­ga­ni­zmy, aby słu­ży­ły naszym celom” –  wyja­śnia dr Ali­cja Trę­biń­ska-Stry­jew­ska z Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej IOE WAT. Nie zabrak­nie atrak­cji w posta­ci kon­kur­sów i nagród. „W cza­sie poka­zu, wspól­nie z uczest­ni­ka­mi zbu­du­je­my czą­stecz­kę DNA z puz­zli, roz­wią­że­my zagad­ki z kodem gene­tycz­nym w roli głów­nej i spraw­dzi­my do cze­go moż­na wyko­rzy­stać w labo­ra­to­rium świe­cą­ce biał­ka” – zachę­ca do udzia­łu w pik­ni­ku dr Trę­biń­ska-Stry­jew­ska. Chęt­ni będą mogli zapo­znać się tak­że z auto­ma­tycz­ną odpra­wę pasz­por­to­wą do uspraw­nia­nia pro­ce­su odpra­wy gra­nicz­nej osób, z meto­da­mi lase­ro­wej mody­fi­ka­cji war­stwy wierzch­niej mate­ria­łów, symu­la­to­rem lądo­wa­nia na księ­ży­cu, czy też sys­te­ma­mi wykry­wa­nia mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych. „W dzi­siej­szych cza­sach obser­wu­je­my wzrost zagro­że­nia ata­ka­mi ter­ro­ry­stycz­ny­mi, w tym z zasto­so­wa­niem mate­ria­łów wybu­cho­wych. W Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT od wie­lu lat pro­wa­dzo­ne są pra­ce badaw­cze nad opra­co­wa­niem sys­te­mu do iden­ty­fi­ka­cji mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych. Pod­czas Pik­ni­ku Nauko­we­go zapre­zen­tu­je­my wybra­ne sys­te­my wykry­wa­nia tych mate­ria­łów, w tym spek­tro­metr Rama­na, prze­zna­czo­ny do detek­cji mate­ria­łów wybu­cho­wych na robo­cie” – mówi ppłk dr inż. Bar­tło­miej Jan­kie­wicz z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki.

Cie­ka­wost­ki zwią­za­ne z tech­no­lo­gią dru­ku 3D przy­go­tu­ją nato­miast człon­ko­wie Koła Nauko­we­go Zmę­cze­nia Kon­struk­cji i Kom­pu­te­ro­we­go Wspo­ma­ga­nia Pro­jek­to­wa­nia, któ­re pro­wa­dzi swo­ją dzia­łal­ność na Wydzia­le Mecha­nicz­nym. „Zapre­zen­tu­je­my zasto­so­wa­nie inży­nie­rii odwrot­nej w obsza­rze bio­in­ży­nie­rii, czy­li moż­li­wo­ści odtwa­rza­nia czę­ści ludz­kie­go cia­ła z wyko­rzy­sta­niem tech­ni­ki dru­ku 3D. Będzie­my rów­nież pre­zen­to­wać zagad­nie­nia zwią­za­ne z wspar­ciem lub zastęp­stwem czło­wie­ka przez maszy­nę – robo­ta” – zapo­wia­da dr inż. Krzysz­tof Grze­lak, opie­kun koła mecha­ni­ków. „Robo­ty­za­cja czyn­no­ści wyko­ny­wa­nych przez czło­wie­ka pozwa­la m.in. na zwięk­sze­nie wydaj­no­ści i pre­cy­zji, jak rów­nież na mini­ma­li­za­cję nara­że­nia zdro­wia i życia czło­wie­ka w sytu­acjach jego zagro­że­nia lub dzia­ła­nia w śro­do­wi­sku nie­bez­piecz­nym” – doda­je dr inż. Grze­lak. Uczest­ni­cy, któ­rzy popraw­nie odpo­wie­dzą na przy­go­to­wa­ne przez koło nauko­we pyta­nia, będą mie­li moż­li­wość otrzy­ma­nia mode­lu swo­jej dło­ni, wydru­ko­wa­ne­go tech­no­lo­gią 3D.

Człon­ko­wie Koła Nauko­we­go Fizy­ków Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii spraw­dzą, czy moż­na nała­do­wać tele­fon domo­wym spo­so­bem, uży­wa­jąc jedy­nie owo­cu, prze­wo­du i dwóch kawał­ków meta­lu. „Sok z cytry­ny w naszym ukła­dzie ma być kata­li­za­to­rem ogni­wa elek­tro­che­micz­ne­go, dzię­ki któ­re­mu pozy­ska­my prąd elek­trycz­ny. Natu­ral­ne ogni­wo, w naszym przy­pad­ku owoc, gene­ru­je prąd elek­trycz­ny, któ­ry wzra­sta poprzez doda­nie kolej­ne­go ogni­wa. Za pomo­cą wol­to­mie­rza może­my kon­tro­lo­wać napię­cie w zbu­do­wa­nym przez nas obwo­dzie. Celem eks­pe­ry­men­tu będzie uzy­ska­nie wystar­cza­ją­ce­go napię­cia, któ­re zasi­li tele­fon komór­ko­wy lub dio­dę Led” – wyja­śnia Kamil Nie­dzia­łek, czło­nek Koła Nauko­we­go Fizy­ków.

Tego­rocz­ny pik­nik po raz pierw­szy zosta­nie podzie­lo­ny na 7 stref tema­tycz­nych: Stre­fa Przy­szło­ści, Zdro­wia, Kul­to­wych Eks­pe­ry­men­tów, Rodzi­ny, Cywi­li­za­cji, Gości Zagra­nicz­nych oraz „Zrób to sam”. Taki podział uła­twi odwie­dza­ją­cym odna­leźć inte­re­su­ją­ce ich poka­zy.

Zachę­ca­my do odwie­dze­nia sta­no­wisk Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na 23. Pik­ni­ku Nauko­wym już w naj­bliż­szą sobo­tę 11 maja, w godzi­nach 11.00 – 20.00 na PGE Naro­do­wym w War­sza­wie. Udział pra­cow­ni­ków i stu­den­tów WAT w Pik­ni­ku Nauko­wym wspie­ra Dział Nauki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Wstęp na pik­nik jest wol­ny. Wię­cej infor­ma­cji oraz mapa ze sta­no­wi­ska­mi znaj­du­ją się na stro­nie pik­ni­ku.

Ewa Jan­kie­wicz, Moni­ka Przy­był

Wizyta delegacji Ministerstwa Obrony Republiki Indonezji

wpis w: Aktualności | 0

W czwar­tek 9 maja w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej gości­li­śmy dele­ga­cję Mini­ster­stwa Obro­ny Repu­bli­ki Indo­ne­zji. Celem wizy­ty było zapo­zna­nie gości z poten­cja­łem nauko­wo-badaw­czym, osią­gnię­cia­mi, funk­cjo­no­wa­niem naszej uczel­ni oraz Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej na pol­skim i świa­to­wym ryn­ku. W spo­tka­niu ze stro­ny Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czył pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król oraz kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk.

Pod­czas spo­tka­nia w Sali Rycer­skiej WAT płk dr inż. Artur Król zapo­znał dele­ga­cję z Indo­ne­zji ze struk­tu­rą Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, kie­run­ka­mi stu­diów, pro­wa­dzo­ny­mi bada­nia­mi nauko­wy­mi oraz osią­gnię­cia­mi stu­den­tów i pra­cow­ni­ków uczel­ni. Pod­kre­ślił, iż Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest naj­więk­szym ośrod­kiem nauko­wo-badaw­czym i dydak­tycz­nym w Pol­sce zaan­ga­żo­wa­nym w pra­ce dla woj­ska. Pre­zen­ta­cję poka­zu­ją­cą zada­nia reali­zo­wa­ne przez Aka­de­mię Sztu­ki Wojen­nej oraz jej ofer­tę dydak­tycz­ną przed­sta­wi­ła mgr Mar­le­na Bli­charz. W dal­szej czę­ści spo­tka­nia goście zada­wa­li pyta­nia doty­czą­ce róż­nic w pro­ce­sie kształ­ce­nia stu­den­tów woj­sko­wych oraz cywil­nych, a tak­że wymia­ny stu­den­tów w ramach pro­gra­mu Era­smus+.

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek

Międzynarodowe zawody sportowe rozpoczęte

wpis w: Aktualności | 0

W śro­dę 8 maja pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król ofi­cjal­nie powi­tał dele­ga­cje kade­tów z euro­pej­skich uczel­ni woj­sko­wych, któ­re wezmą udział w Mię­dzy­na­ro­do­wych Woj­sko­wych Zawo­dach Spor­to­wo-Strze­lec­kich zor­ga­ni­zo­wa­nych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Zagra­nicz­nym gościom zapre­zen­to­wa­no histo­rię, struk­tu­rę i osią­gnię­cia Aka­de­mii, a tak­że har­mo­no­gram zawo­dów.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zor­ga­ni­zo­wa­ła zawo­dy po raz dru­gi, tym razem pod hasłem  20-lecia człon­ko­stwa Pol­ski w Orga­ni­za­cji Trak­ta­tu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go. Zawo­dy potrwa­ją do 10 maja. W kon­ku­ren­cjach spor­to­wych uczest­ni­czą kade­ci z Hel­le­nic Air For­ce Aca­de­my (Gre­cja), Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my (Bel­gia), „Nico­lae Bal­ce­scu” Land For­ces Aca­de­my (Rumu­nia), Niko­la Vapt­sa­rov Naval Aca­de­my (Buł­ga­ria), Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my (Holan­dia), Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my „Fer­di­nand I„ (Rumu­nia), Zhy­to­mir Mili­ta­ry Insti­tu­te (Ukra­ina), Cro­atian Defen­ce Aca­de­my (Chor­wa­cja) i dwóch stu­den­tów woj­sko­wych WAT. Zawo­dy pro­wa­dzo­ne są przez Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go i koor­dy­no­wa­ne przez Dział Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej. Kade­ci bio­rą udział w dys­cy­pli­nach takich jak: strze­la­nie z pisto­le­tu pneu­ma­tycz­ne­go, bieg na orien­ta­cję, woj­sko­wy tor prze­szkód, cross-wor­ko­ut, czy pły­wa­nie.

Zapra­sza­my do kibi­co­wa­nia od 8 maja na tere­nie Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT!

ppor. Paweł Jaś­kie­wicz
fot.: Seba­stian Jurek

Nowa stołówka dla podchorążych

wpis w: Aktualności | 0

Wzrost licz­by pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w ostat­nich latach powo­du­je roz­wój zaple­cza logi­stycz­ne­go uczel­ni. Powsta­ją nowe aka­de­mi­ki, sale wykła­do­we czy obiek­ty spor­to­we. Pra­ce budow­la­ne i remon­to­we w WAT reali­zo­wa­ne są bar­dzo inten­syw­nie, a ich celem jest zapew­nie­nie naszym stu­den­tom bar­dzo dobrych warun­ków dydak­tycz­nych i byto­wych. W śro­dę 8 maja odda­no do użyt­ku sto­łów­kę woj­sko­wą nr 2, któ­rej remont roz­po­czął się 29 sierp­nia 2017 r., a jego koszt wyniósł 10,5 mln zł brut­to.

W peł­ni wypo­sa­żo­na sto­łów­ka, przy zatrud­nie­niu kom­plet­nej ilo­ści obsłu­gi, będzie w sta­nie żywić do 1200 osób dzien­nie. Sala kon­sump­cyj­na może pomie­ścić jed­no­ra­zo­wo oko­ło 300 osób, a powierzch­nia użyt­ko­wa SW 2 to 1813 m2 (piw­ni­ca i par­ter). Podob­nie jak sto­łów­ka woj­sko­wa nr 1, obiekt posia­da opra­co­wa­ny sys­tem zapew­nie­nia i kon­tro­li bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści i żywie­nia w opar­ciu o zasa­dy sys­te­mu HACCP (Sys­tem Ana­li­zy Zagro­żeń i Kry­tycz­nych Punk­tów Kon­tro­l­nych, z ang. Hazard Ana­ly­sis and Cri­ti­cal Con­trol Points Sys­tem) oraz dobrej prak­ty­ki higie­nicz­nej GHP i dobrej prak­ty­ki pro­duk­cyj­nej GMP.

Tekst i fot. Hubert Kaź­mier­ski

Gen. dyw. Jarosław Gromadziński o przywództwie w nowoczesnej armii

wpis w: Aktualności | 0

Co kry­je się pod sło­wem „dowód­ca”? Jakie cechy i umie­jęt­no­ści powi­nien posia­dać ofi­cer, aby być dobrym dowód­cą? We wto­rek 7 maja na zapro­sze­nie pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych płk. dr. inż. Artu­ra Kró­la oraz władz Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT o zagad­nie­niach zwią­za­nych z dowo­dze­niem w nowo­cze­snej armii opo­wia­dał gen. dyw. dr Jaro­sław Gro­ma­dziń­ski, dowód­ca 18. Dywi­zji Zme­cha­ni­zo­wa­nej. W wykła­dzie zor­ga­ni­zo­wa­nym w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział stu­den­ci woj­sko­wi trzech wydzia­łów: Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, Mecha­nicz­ne­go oraz Logi­sty­ki.

Celem wykła­du było zapo­zna­nie pod­cho­rą­żych z pro­ble­ma­mi i wyma­ga­nia­mi doty­czą­cy­mi dowo­dze­nia współ­cze­sny­mi żoł­nie­rza­mi. Gen. dyw. Gro­ma­dziń­ski doko­nał prze­glą­du głów­nych sty­lów kie­ro­wa­nia oraz cha­rak­te­ry­sty­ki sku­tecz­ne­go dowód­cy, któ­ry rozu­mie pro­ble­my swo­ich pod­wład­nych. Pod­kre­ślił tak­że koniecz­ność cią­głe­go dokształ­ca­nia się, roz­wi­ja­nia swo­ich umie­jęt­no­ści oraz uczest­nic­twa w spe­cja­li­stycz­nych kur­sach. Stu­den­ci zosta­li zapo­zna­li z nowo­pow­sta­łą 18. Dywi­zją Zme­cha­ni­zo­wa­ną im. gen. bro­ni Tade­usza Buka, któ­rej pomy­sło­daw­cą był wła­śnie gen. dyw. Jaro­sław Gro­ma­dziń­ski. Na zakoń­cze­nie wykła­du roz­po­czął się panel dys­ku­syj­ny, pod­czas któ­re­go pod­cho­rą­żo­wie zada­wa­li pyta­nia doty­czą­ce zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej oraz rekru­ta­cji do „Żela­znej Dywi­zji”.

Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

 

Trójboiści WAT Akademickim Mistrzem Polski

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Trwa dobra pas­sa naszych trój­bo­istów. Po raz czwar­ty z rzę­du repre­zen­ta­cja Klu­bu Uczel­nia­ne­go AZS WAT zdo­by­ła tytuł Aka­de­mic­kie­go Mistrza Pol­ski w Trój­bo­ju Siło­wym w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej. Mistrzo­stwa odby­ły się w dniach 3 –5 maja w Kato­wi­cach. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li: ppor. Daniel Ilczy­szyn, ppor. Mate­usz Cze­chy­ra, st. kpr. pchor. Paweł Wasie­lew­ski, st. kpr. pchor. Jan Duma, kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski, kpr. pchor. Mar­cin Bogac­ki, Krzysz­tof Stan­gret, Prze­my­sław Sar­nac­ki i Kami­la Kasper­ska.

Na I miej­sce dru­ży­ny WAT zło­ży­ły się indy­wi­du­al­ne suk­ce­sy siła­czy:

 • Mate­usz Cze­chy­ra wywal­czył zło­ty medal w kat. 93 kg usta­na­wia­jąc wyni­kiem 755 kg nowy aka­de­mic­ki rekord Pol­ski,
 • Daniel Ilczy­szyn zdo­był tak­że zło­ty medal, ale w kat. 83 kg wyni­kiem 705 kg. Jest to rów­nież nowy aka­de­mic­ki rekord Pol­ski,
 • Mar­cin Bogac­ki to zło­ty meda­li­sta w kat. 105 kg wyni­kiem 732,5 kg,
 • Dariusz Rafal­ski wywal­czył tytuł wice­mi­strza Pol­ski w kat. 66 kg wyni­kiem 487,5 kg,
 • Krzysz­tof Stan­gret zajął IV loka­tę w kat. 120 kg wyni­kiem 660 kg,
 • Paweł Wasie­lew­ski uzy­skał wynik 570 kg w kat. 83 kg, co dało mu VI miej­sce,
 • Jan Duma wywal­czył VII loka­tę w kat. 93 kg wyni­kiem 642,5 kg,
 • Prze­my­sław Sar­nac­ki debiu­tu­ją­cy na tak dużej impre­zie zajął XV miej­sce w kat. 105 kg,
 • Kami­la Kasper­ska, jedy­na repre­zen­tant­ka WAT, zdo­by­ła tytuł wice­mi­strzy­ni Pol­ski w kat. 84 kg.

W kla­sy­fi­ka­cji na naj­lep­sze­go zawod­ni­ka Mistrzostw dwa pierw­sze miej­sca zaję­li repre­zen­tan­ci WAT: Mate­usz Cze­chy­ra i Daniel Ilczy­szyn.

W mistrzo­stwach wzię­ło udział bli­sko 400 zawod­ni­ków i zawod­ni­czek z ponad pięć­dzie­się­ciu uczel­ni z całej Pol­ski.

Tekst i fot.: Wal­de­mar Stan­gret

Defilada „Silni w sojuszach” z udziałem podchorążych WAT

wpis w: Aktualności | 0

„Świę­to Naro­do­we 3 Maja w tym roku jest rów­nież oka­zją do uczcze­nia 20-lecia obec­no­ści Pol­ski w Soju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kim i 15-lecia obec­no­ści w Unii Euro­pej­skiej. To waż­ne daty w histo­rii Pol­ski. Przy­stą­pie­nie zarów­no do NATO, jak i do Unii Euro­pej­skiej nasze­go kra­ju potwier­dzi­ło cywi­li­za­cyj­ną i kul­tu­ro­wą przy­na­leż­ność Pol­ski do świa­ta Zacho­du. Uwol­ni­ło poten­cjał, dzię­ki któ­re­mu dziś może­my powie­dzieć, że pol­skie siły zbroj­ne są sku­tecz­ne, że są spraw­nie dowo­dzo­ne, że kon­se­kwent­nie wypo­sa­ża­ne są w naj­no­wo­cze­śniej­szy sprzęt” ‒ mówił Mariusz Błasz­czak, mini­ster obro­ny naro­do­wej, pod­czas uro­czy­stej defi­la­dy „Sil­ni w soju­szach”. W 228 rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja wzdłuż war­szaw­skiej Wisło­stra­dy prze­szła wiel­ka defi­la­da, w któ­rej wzię­li udział m.in. pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Na uro­czy­sto­ści obec­ny był rów­nież rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

W defi­la­dzie uczest­ni­czy­ło ok. 2000 osób, w tym żoł­nie­rze z pod­od­dzia­łów Woj­ska Pol­skie­go i wojsk sojusz­ni­czych, pod­od­dzia­ły for­ma­cji pro­obron­nych, kla­sy mun­du­ro­we oraz pocz­ty sztan­da­ro­we kra­jo­we i zagra­nicz­ne m.in. z Bel­gii, Czar­no­gó­ry, Chor­wa­cji, Czech, Litwy, Łotwy, Por­tu­ga­lii, Sło­wa­cji, Włoch, Wiel­kiej Bry­ta­nii i USA. Pod­od­dzia­ły WAT repre­zen­to­wa­ne były przez 9 kom­pa­nię 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go pod dowódz­twem kpt. Toma­sza Misie­ju­ka oraz poczet sztan­da­ro­wy w skła­dzie: ppor. Łukasz Bud­ny, plut. pchor. Dawid Cukier oraz plut. pchor. Kon­rad Jan­kow­ski. Prócz stu­den­tów woj­sko­wych WAT, defi­lo­wa­li tak­że stu­den­ci Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej, Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych oraz Lot­ni­czej Aka­de­mii Woj­sko­wej.

„Chce­my, żeby Pol­ska była pań­stwem sta­bil­nym, chce­my, żeby Pol­ska była pań­stwem dobrze roz­wi­nię­tym, ale przede wszyst­kim chce­my, żeby Pol­ska była pań­stwem, w któ­rym jest bez­piecz­nie, i w któ­rym oby­wa­tel czu­je się bez­piecz­nie. (…) Mamy wspa­nia­łych żoł­nie­rzy, mamy świet­nych funk­cjo­na­riu­szy. Zawsze ich mie­li­śmy, to nasza tra­dy­cja” – mówił pod­czas prze­mó­wie­nia pre­zy­dent Andrzej Duda. „Takie pań­stwa są sza­no­wa­ne nie tyl­ko przez swo­ich oby­wa­te­li, ale też przez ich sojusz­ni­ków. Do tego wła­śnie dąży­my” – pod­kre­ślił Pre­zy­dent RP.

Po raz pierw­szy w defi­la­dzie swój sprzęt zapre­zen­to­wa­ło nie tyl­ko Woj­sko Pol­skie, ale tak­że Poli­cja, Pań­stwo­wa Straż Pożar­na, Straż Gra­nicz­na, Służ­ba Ochro­ny Pań­stwa, Służ­ba Ochro­ny Kolei, Lasy Pań­stwo­we oraz Służ­ba Wię­zien­na. Goście mogli podzi­wiać mię­dzy inny­mi takie pojaz­dy jak: samo­cho­dy cię­ża­ro­wo-oso­bo­we HMMWV, koło­we trans­por­te­ry opan­ce­rzo­ne Roso­mak, wyrzut­nie rakie­to­we WR-40 Lan­gu­sta, samo­bież­ne arma­to­hau­bi­ce Krab i Dana, moź­dzie­rze samo­bież­ne Rak, zauto­ma­ty­zo­wa­ne wozy dowo­dze­nia Łow­cza, pojaz­dy saper­skie Topo­la, ozna­ko­wa­ne i nie­ozna­ko­wa­ne radio­wo­zy (w tym z wide­ore­je­stra­to­ra­mi), Ambu­lans Pogo­to­wia Ruchu Dro­go­we­go, łódź Spor­tis S-65000/K i łódź typu RIB, Rucho­me Sta­no­wi­ska Dowo­dze­nia czy pojazd do prze­wo­zu ładun­ków wybu­cho­wych. Nato­miast w defi­la­dzie powietrz­nej, nad Wisłą prze­le­cia­ły naj­now­sze śmi­głow­ce Poli­cji S-70i Black Hawk oraz śmi­głow­ce Woj­ska Pol­skie­go: Mi – 2, W – 3 Sokół, Mi-17 i Mi – 8, samo­lo­ty z bia­ło- czer­wo­ną sza­chow­ni­cą: F – 16, TS – 11 Iskra, M – 28 Bry­za, C – 295M, C – 130, M – 346. Łącz­nie zapre­zen­to­wa­ło się nie­mal 80 stat­ków powietrz­nych.

Moni­ka Przy­był
fot. CO MON

1 2 3 4 5 6 76