Kontynuacja współpracy z Military Technical Academy z Wietnamu

wpis w: Aktualności | 0

We wto­rek 18 czerw­ca Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną ponow­nie odwie­dzi­li przed­sta­wi­cie­le Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my, wiet­nam­skie­go odpo­wied­ni­ka WAT. Wizy­ta dele­ga­cji MTA, na cze­le z gen. bro­ni Nguy­en Cong Dinh, doty­czy­ła uzgod­nień kolej­nych eta­pów współ­pra­cy nauko­wo-dydak­tycz­nej z naszą uczel­nią.

Po uro­czy­stym powi­ta­niu gości przez płk. dr. inż. Artu­ra Kró­la, pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych, kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk przed­sta­wił histo­rię i struk­tu­rę Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o dzia­łal­no­ści nauko­wo-dydak­tycz­nej uczel­ni. Przed­mio­tem dys­ku­sji pod­czas spo­tka­nia była kon­ty­nu­acja współ­pra­cy w zakre­sie wymia­ny stu­den­tów, a tak­że roz­sze­rze­nie jej o współ­dzia­ła­nie w dzie­dzi­nie roz­wi­ja­nia nowych tech­no­lo­gii i przed­się­wzięć nauko­wo-badaw­czych.

W obsza­rze zain­te­re­so­wań stro­ny wiet­nam­skiej jest orga­ni­za­cja kur­sów dokształ­ca­ją­cych, pro­wa­dzo­nych przez wykła­dow­ców WAT w Wiet­na­mie lub też przy­jazd na szko­le­nie gru­py Wiet­nam­czy­ków do Pol­ski. Przed­sta­wi­cie­li MTA inte­re­su­ją tak­że kur­sy doty­czą­ce symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych oraz zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem pań­stwa pro­wa­dzo­ne w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

W Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my reali­zo­wa­ne są pro­jek­ty badaw­cze powią­za­ne z zagad­nie­nia­mi, któ­ry­mi zaj­mu­je się Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT. Pod­czas spo­tka­nia płk dr hab. inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski, dyrek­tor Insty­tu­tu, któ­ry w ubie­głym mie­sią­cu odwie­dził wiet­nam­ską Aka­de­mię, pod­kre­ślił, że bada­nia pro­wa­dzo­ne w obu uczel­niach są zbież­ne i w przy­pad­ku współ­pra­cy mogą pro­wa­dzić do zado­wa­la­ją­cych rezul­ta­tów. Ponad­to zapro­po­no­wał przy­ję­cie na staż (post-doc) w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki dok­to­ran­ta z MTA.

Spo­tka­nie zakoń­czy­ło wspól­ne zdję­cie oraz doko­na­nie wpi­su w księ­dze pamiąt­ko­wej WAT. Dele­ga­cja z Wiet­na­mu mia­ła rów­nież oka­zję zapo­znać się z dzia­łal­no­ścią dydak­tycz­ną oraz pra­ca­mi nauko­wo-badaw­czy­mi pro­wa­dzo­ny­mi w labo­ra­to­riach Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki oraz Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki.

Po zakoń­cze­niu wizy­ty w WAT, dele­ga­cja wraz z przed­sta­wi­cie­la­mi Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki uda­ła się na spo­tka­nie do PCO SA, naj­więk­sze­go pol­skie­go pro­du­cen­ta wyro­bów opto­elek­tro­nicz­nych. Pod­czas spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi fir­my oma­wia­no współ­pra­cę badaw­czo-wdro­że­nio­wą w zakre­sie sys­te­mów opto­elek­tro­nicz­nych.

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek, Moni­ka Przy­był

Uroczystości pogrzebowe pchor. Huberta Bobrzyckiego

wpis w: Aktualności | 0

Z wiel­kim smut­kiem pra­cow­ni­cy i stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej

przy­ję­li wia­do­mość o śmier­ci pchor. Huber­ta Bobrzyc­kie­go,

stu­den­ta III roku Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa

Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

 

Pchor. Hubert Bobrzyc­ki zmarł w szpi­ta­lu 12 czerw­ca w wie­ku 22 lat

po zasłab­nię­ciu na zaję­ciach służ­bo­wych.

 

Rodzi­nie i Bli­skim

wyra­zy głę­bo­kie­go współ­czu­cia

skła­da­ją

Rek­tor, Senat, pra­cow­ni­cy i stu­den­ci

Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej

 

Msza świę­ta żałob­na odpra­wio­na zosta­nie w pią­tek 21 czerw­ca 2019 r. o godz. 12.00

w Koście­le Gar­ni­zo­no­wym pw. Św. Woj­cie­cha, ul. Plac Zwy­cię­stwa 1 w Szcze­ci­nie.

 

Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we odbę­dą się na Cmen­ta­rzu przy ul. Pole­głych w Szcze­ci­nie o godz. 13.00.

Zwycięstwo Wojskowej Akademii Technicznej na Mistrzostwach Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w Biegu na Orientację

wpis w: SWF | 0

Mistrzo­stwa oby­ły się w dniach 14 – 16  czerw­ca 2019 roku. Zawo­dy roze­gra­ne były w bie­gu sprin­ter­skim, śred­nio­dy­stan­so­wym  i szta­fe­to­wym.

Po raz dru­gi z kolei oka­za­ło się, że WAT War­sza­wa posia­da naj­lep­szych orien­ta­li­stów wśród wszyst­kich uczel­ni woj­sko­wych w kra­ju. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na repre­zen­to­wa­na była przez 14-stu zawod­ni­ków i zawod­ni­czek w róż­nych kate­go­riach wie­ko­wych.

 1. ppłk KIJEWSKI Jacek
 2. mjr KOPYTKO Mał­go­rza­ta
 3. mjr BORUCKA Anna
 4. mjr WŁOCH Grze­gorz
 5. mjr PASZKOWSKI Robert
 6. kpt. RYŚ Paweł
 7. kpt. KORDELA Piotr
 8. kpt. KUREK Jaro­sław
 9. st. kpr. pchor. KONARCZAK Dariusz
 10. st. kpr. pchor. CYGAN Mar­ta
 11. st. kpr. pchor. SZCZEPANIUK Kamil
 12. kpr. pchor. TURCZYŃSKA Ali­cja
 13. kpr. pchor. CZĄBA Agniesz­ka
 14. szer. pchor. DOLAK Bar­tło­miej

Kla­sy­fi­ka­cja dru­ży­no­wa:

 1. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
 2. Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych
 3. Lot­ni­cza Aka­de­mia Woj­sko­wa
 4. Aka­de­mia Mary­nar­ki Woj­sko­wej
 5. Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej

W pierw­szym dniu zawo­dów na dystan­sie sprin­ter­skim na 14-stu star­tu­ją­cych zdo­by­li­śmy aż 10 meda­li i osią­gnę­li­śmy ogrom­ną prze­wa­gę punk­to­wą nad pozo­sta­ły­mi zespo­ła­mi.

Wyni­ki indy­wi­du­al­ne w bie­gu sprin­ter­skim:

 • K21 sre­bro CZĄBA Agniesz­ka, brąz TURCZYŃSKA Ali­cja
 • K35 zło­to KOPYTKO Mał­go­rza­ta, sre­bro BORUCKA Anna
 • M21 zło­to KUREK Jaro­sław, sre­bro SZCZEPANIUK Kamil, brąz DOLAK Bar­tło­miej
 • M35 zło­to KONARCZAK Dariusz
 • M45 zło­to KIJEWSKI Jacek, sre­bro PASZKOWSKI Robert

Zma­ga­nia na dystan­sie śred­nim zakoń­czy­li­śmy z dorob­kiem 6 meda­li

 • K35 zło­to KOPYTKO Mał­go­rza­ta
 • M21 zło­to SZCZEPANIUK Kamil, sre­bro DOLAK Bar­tło­miej, brąz KUREK Jaro­sław
 • M35 zło­to KONARCZAK Dariusz
 • M45 zło­to KIJEWSKI Jacek

Ostat­nie­go dnia szta­fe­ty WAT wywal­czy­ły dwa zło­te i jeden srebr­ny medal, co potwier­dzi­ło tak dobre wyni­ki indy­wi­du­al­ne. Tego dnia widać było siłę uczel­ni w tej pięk­nej dys­cy­pli­nie spor­tu, zna­nej na całym świe­cie pod angiel­ską nazwą ORIENTEERING.

Na wyróż­nie­nie zasłu­gu­ją pano­wie z kate­go­rii M21, uzna­wa­nej za naj­sil­niej­szą, gdyż star­tu­ją w niej męż­czyź­ni w wie­ku do 34 lat. Pano­wie w obu bie­gach indy­wi­du­al­nych zaję­li pierw­sze trzy miej­sca i w tym samym skła­dzie wygra­li bieg szta­fe­to­wy!

Naj­lep­szy­mi wśród naj­lep­szych oka­za­li się pano­wie z kate­go­rii M45 i M35.

Obaj wete­ra­ni ppłk. Jacek KIJEWSKI oraz st. kpr. pchor, Dariusz KONARCZAK nie mie­li sobie rów­nych koń­cząc zawo­dy z dorob­kiem trzech zło­tych meda­li!

Meda­li­stom i wszyst­kim pozo­sta­łym człon­kom repre­zen­ta­cji gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za wal­kę do same­go koń­ca!

W paź­dzier­ni­ku cze­ka­ją nas star­ty na Mistrzo­stwach Woj­ska Pol­skie­go, gdzie kon­ku­ren­cja będzie bar­dzo wyma­ga­ją­ca, jed­nak obie­cu­je­my god­nie repre­zen­to­wać WAT. Z pew­no­ścią nie odda­my żad­ne­go miej­sca bez wal­ki, aż do pod­bi­cia ostat­nie­go punk­tu.

Tre­ner sek­cji BnO  KU AZS WAT War­sza­wa,
mgr Dariusz Sokal­ski

WAT w europejskim projekcie dotyczącym prognozowania strategicznych technologii obronnych

wpis w: Aktualności | 0

Przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej płk dr hab. inż. Nor­bert Pał­ka i dr inż. Mar­cin Kowal­ski dys­ku­to­wa­li pod­czas spo­tka­nia w Bruk­se­li na temat reali­za­cji nowe­go pro­jek­tu Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny o akro­ni­mie SOLOMON – Stra­te­gy Orien­ted ana­Ly­sis Of the Mar­ket fOr­ces in EU defeN­ce. Kie­ro­wa­ny przez płk. Pał­kę zespół nauko­wo-badaw­czy z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki (IOE) WAT odpo­wie­dzial­ny jest w pro­jek­cie za ana­li­zę lądo­wych sys­te­mów woj­sko­wych obec­nie sto­so­wa­nych w Unii Euro­pej­skiej oraz iden­ty­fi­ka­cję potrzeb w zakre­sie tech­no­lo­gii i sys­te­mów uzbro­je­nia.

Pro­jekt SOLOMON doty­czy stra­te­gicz­ne­go dzia­ła­nia w zakre­sie pro­gno­zo­wa­nia tech­no­lo­gicz­ne­go (PADR-STFEF-02 – 2018 Stra­te­gic Tech­no­lo­gy Fore­si­ght) i jest pro­wa­dzo­ny w ramach prac przy­go­to­waw­czych Unii Euro­pej­skiej w dzie­dzi­nie badań obron­nych. Umo­wę na jego reali­za­cję pod­pi­sa­no pomię­dzy Euro­pej­ską Agen­cją Obro­ny (Euro­pe­an Defen­ce Agen­cy) a zwy­cię­skim kon­sor­cjum kie­ro­wa­nym przez Engi­ne­ering Inge­gne­ria Infor­ma­ti­ca S.p.A. 25 maja w Bruk­se­li. W pro­jek­cie uczest­ni­czy 18 kon­sor­cjan­tów z 10 kra­jów UE, w tym Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. Kwo­ta finan­so­wa­nia gran­tu wyno­si 1,88 mln EUR.

„SOLOMON jest czę­ścią prac przy­go­to­waw­czych, mają­cych na celu prze­te­sto­wa­nie mecha­ni­zmów, któ­re pomo­gą przy­go­to­wać, zor­ga­ni­zo­wać i zre­ali­zo­wać sze­reg dzia­łań, finan­so­wa­nych ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej, w zakre­sie badań obron­nych i roz­wo­ju tech­no­lo­gii (R&T)” – wyja­śnia płk Nor­bert Pał­ka odpo­wie­dzial­ny za reali­za­cję zadań powie­rzo­nych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. „Dzia­ła­nia te mają na celu popra­wę kon­ku­ren­cyj­no­ści i inno­wa­cyj­no­ści w euro­pej­skim prze­my­śle obron­nym i sty­mu­lo­wa­nie współ­pra­cy mię­dzy pod­mio­ta­mi zaj­mu­ją­cy­mi się bada­nia­mi i tech­no­lo­gią w pań­stwach człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej” – pod­kre­śla płk Pał­ka.

Dodaj­my, że pro­jekt SOLOMON sta­no­wi kon­ty­nu­ację pro­jek­tu PYTHIA, w któ­rym WAT rów­nież uczest­ni­czy, a któ­ry został wybra­ny w ramach dzia­ła­nia przy­go­to­waw­cze­go doty­czą­ce­go stra­te­gicz­ne­go pro­gno­zo­wa­nie tech­no­lo­gicz­ne­go w 2017 r. Jak wyja­śnia kie­row­nik pro­jek­tu dr inż. Mar­cin Kowal­ski z IOE WAT pra­ce pro­wa­dzo­ne w ramach pro­jek­tu PYTHIA mają na celu zapew­nie­nie sku­tecz­ne­go spo­so­bu roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mu zagad­nień kry­tycz­nych zależ­no­ści tech­no­lo­gicz­nych w dzie­dzi­nie obron­no­ści dla Unii Euro­pej­skiej w odnie­sie­niu do obec­nych i przy­szłych sys­te­mów.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Euro­pe­an Defen­ce Agen­cy

Podchorążowie WAT w czołówce jednego z najtrudniejszych ultramaratonów górskich w Polsce

wpis w: Aktualności | 0

Pod­cho­rą­żo­wie Bar­tło­miej War­muz i Rado­sław War­muz, człon­ko­wie Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT oraz orga­ni­za­cji Woda Ląd Powie­trze WLP WAT, w minio­ny week­end wzię­li udział w gór­skim ultra­ma­ra­to­nie. Tego­rocz­na edy­cja bie­gu była wyjąt­ko­wo trud­na z uwa­gi na tra­sę bie­gną­cą w znacz­nej czę­ści dzi­kim tere­nem, zryw­ką drew­na, a nawet stru­mie­nia­mi. Na mecie w limi­cie cza­su 11 godzin sta­wi­ło się osta­tecz­nie 51 ze 177 zawod­ni­ków. Repre­zen­tan­ci WAT zaję­li kolej­no 10 i 11 miej­sce w kate­go­rii męż­czyzn w wie­ku 18 – 35 lat.

Bieg gór­ski roz­gry­wa­ny był na dystan­sie 55 km na tere­nie masy­wu Babiej Góry (1725 m. n. p. m). Na uczest­ni­ków cze­ka­ła tra­sa o łącz­nej sumie pod­bie­gów 3700 m. Poko­na­nie cało­ści tra­sy zaję­ło naszym repre­zen­tan­tom 10 godzin i 9 minut. Tym samym zapi­sa­li na swo­im kon­cie 3 punk­ty mię­dzy­na­ro­do­wej kla­sy­fi­ka­cji ITRA (Inter­na­tio­nal Tra­il Run­ning Asso­cia­tion).

Kolej­ne suk­ce­sy pod­cho­rą­żych to efekt bar­dzo aktyw­nej dzia­łal­no­ści Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT oraz Woda Ląd Powie­trze WLP WAT. W ramach tej pierw­szej pod­cho­rą­żo­wie dwa razy w tygo­dniu szko­lą się w trud­nym rze­mio­śle sko­ków spa­do­chro­no­wych. Tre­nin­gi już nie­ba­wem będzie moż­na zaob­ser­wo­wać na war­szaw­skim nie­bie. Z kolei pod­cho­rą­żo­wie, któ­rzy nale­żą do orga­ni­za­cji WLP pra­wie w każ­dym tygo­dniu bio­rą udział w wyjaz­dach szko­le­nio­wych z tema­ty­ki trek­kin­gu, wspi­nacz­ki, wspi­nacz­ki gór­skiej, nawi­ga­cji, strze­la­nia tak­tycz­ne­go, czy dowo­dze­nia. Pod­cho­rą­żo­wie z oby­dwu orga­ni­za­cji repre­zen­tu­ją Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną na wszel­kie­go rodza­ju zawo­dach spor­to­wych odno­sząc wie­le suk­ce­sów.

plut. pchor. Rado­sław War­muz
fot. Grze­gorz Bachorz, Piotr Mar­kow­ski

Próbne testy sprawności fizycznej dla kandydatów na studia wojskowe

wpis w: Aktualności | 0

Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we, któ­rzy chcą spraw­dzić swo­ją spraw­ność fizycz­ną przed wła­ści­wym egza­mi­nem do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej mogą wziąć udział w prób­nych testach orga­ni­zo­wa­nych w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT przy ul. Kar­te­zju­sza 1. Pierw­sze takie testy odby­ły się w minio­ną sobo­tę, kolej­ne zapla­no­wa­ne zosta­ły na 15 czerw­ca o godz. 9.00 i 11.00.

Pod­czas testów wykwa­li­fi­ko­wa­ni nauczy­cie­le ze Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT poma­ga­ją kan­dy­da­tom pra­wi­dło­wo wyko­ny­wać trzy spraw­no­ści wyma­ga­ne na egza­mi­nie. Oprócz spraw­dze­nia swo­ich moż­li­wo­ści, ćwi­cze­nia na tere­nie obiek­tów spor­to­wych, na któ­rych odbę­dą się egza­mi­ny poma­ga­ją kan­dy­da­tom dodat­ko­wo prze­ła­mać strach i nie­pew­ność. Nale­ży tyl­ko pamię­tać, żeby zabrać z sobą obu­wie oraz strój spor­to­wy (krót­kie spoden­ki gim­na­stycz­ne, koszul­kę odsła­nia­ją­cą sta­wy łok­cio­we oraz buty spor­to­we bez kol­ców).

Tego­rocz­ne pierw­sze prób­ne testy cie­szy­ły się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem. Kan­dy­da­ci oprócz pod­ję­cia prób spraw­no­ścio­wych pyta­li obec­nych na miej­scu przed­sta­wi­cie­li Dzia­łu Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia o szcze­gó­ły rekru­ta­cji oraz o stu­dia w WAT. Kil­ka osób sko­rzy­sta­ło tak­że z pomo­cy w uzu­peł­nie­niu wnio­sków.

Na czym polegają próbne testy sprawnościowe?

Uczest­ni­cy mają moż­li­wość przy­stą­pie­nia do trzech prób spraw­no­ścio­wych w ramach testu spraw­no­ści fizycz­nej, któ­ry jest obo­wiąz­ko­wy na stu­dia woj­sko­we do WAT i obej­mu­je kolej­no nastę­pu­ją­ce trzy kon­ku­ren­cje:

 • kobie­ty:
  • test siły – zwis na drąż­ku o ugię­tych rękach [s],
  • test szyb­ko­ści – bieg na 50 m [s],
  • test wytrzy­ma­ło­ści – bieg na 800 m [s];
 • męż­czyź­ni:
  • test siły – pod­cią­ga­nie na drąż­ku [licz­ba powtó­rzeń],
  • test szyb­ko­ści – bieg na 50 m [s],
  • test wytrzy­ma­ło­ści – bieg na 1000 m [s].

Cał­ko­wi­ty czas trwa­nia testu to oko­ło dwie godzi­ny w cią­gu jed­ne­go dnia w trzech kon­ku­ren­cjach. Każ­dy z uczest­ni­ków prób­ne­go testu ma moż­li­wość prze­li­cze­nia wyni­ków na punk­ty i okre­śle­nia swo­je­go pozio­mu spraw­no­ści fizycz­nej.

Prób­ny spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej nie zastę­pu­je wła­ści­we­go egza­mi­nu, któ­ry odbę­dzie się w ter­mi­nie: 8 – 11 lip­ca 2019 r. O indy­wi­du­al­nie przy­dzie­lo­nym ter­mi­nie (dniu i godzi­nie) każ­dy kan­dy­dat został powia­do­mio­ny na swo­im kon­cie w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów, mailem oraz listow­nie tra­dy­cyj­ną pocz­tą.

Trenujesz w domu? Sprawdź jak w poprawny sposób wykonać ćwiczenia wchodzące w skład testu sprawności fizycznej
 • apli­ka­cja WATre­krut– zawie­ra wska­zów­ki w jaki spo­sób wła­ści­wie wyko­ny­wać ćwi­cze­nia oraz przy­kła­do­we tre­nin­gi;
 • film – ilu­stru­je jak w popraw­ny spo­sób wyko­nać ćwi­cze­nia wcho­dzą­ce w skład testu spraw­no­ści fizycz­nej pod­czas egza­mi­nu na stu­dia woj­sko­we do WAT.

W przy­pad­ku dodat­ko­wych pytań zachę­ca­my do kon­tak­tu ze Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT: sekre­ta­riat tel. 261 839 457; mgr Paweł Jawor­ski tel. 261 839 458.

­­­­­­­­­­­­

Zaawansowane technologie monitorowania granic – zakończenie kursu w ramach Erasmusa wojskowego

wpis w: Aktualności | 0

Uro­czy­ste wrę­cze­nie cer­ty­fi­ka­tów zakoń­czy­ło 7 czerw­ca pię­cio­dnio­wy kurs Com­mon Modu­le – Advan­ced Tech­no­lo­gies in Bor­ders Surve­il­lan­ce (Zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gie moni­to­ro­wa­nia gra­nic) reali­zo­wa­ny w WAT pod auspi­cja­mi Euro­pe­an Secu­ri­ty and Defen­ce Col­le­ge. Szko­le­nie zosta­ło zor­ga­ni­zo­wa­ne w naszej uczel­ni już po raz dru­gi. W tego­rocz­nej edy­cji wzię­ło udział dwu­na­stu stu­den­tów z Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my z Buka­resz­tu,  Natio­nal Defen­ce Uni­ver­si­ty z Brna, Land For­ces Aca­de­my z Sibiu, Edu­ca­tion and Tra­ining Com­mand and Scho­ol of Applied Mili­ta­ry Stu­dies z Tury­nu oraz z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

„To już dru­ga edy­cja modu­łu pro­wa­dzo­ne­go w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Z roku na rok przy­cią­ga­my coraz wię­cej uczest­ni­ków z zagra­nicz­nych uczel­ni woj­sko­wych, co nie­wąt­pli­wie świad­czy o roz­po­zna­wal­no­ści WAT na are­nie euro­pej­skiej. W przy­szłym roku pla­nu­je­my roz­sze­rze­nie naszej ofer­ty, ponie­waż zapo­trze­bo­wa­nie na kształ­ce­nie tech­nicz­ne jest bar­dzo duże wśród naszych part­ne­rów” – mówił pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia cer­ty­fi­ka­tów.

W reali­za­cję kur­su zaan­ga­żo­wa­nych było pięć wydzia­łów aka­de­mic­kich WAT: Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, Wydział Cyber­ne­ty­ki, Wydział Elek­tro­ni­ki, Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki. Uczest­ni­cy kur­su zosta­li zapo­zna­ni z naj­no­wo­cze­śniej­szy­mi osią­gnię­cia­mi z tema­ty­ki zobra­zo­wa­nia geo­prze­strzen­ne­go, zasto­so­wa­nia wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, bio­me­trii, wykry­wa­nia zagro­żeń che­micz­nych, radio­lo­gicz­nych i mate­ria­łów wybu­cho­wych, tech­no­lo­gii wykry­wa­nia i zakłó­ca­nia nie­po­żą­da­nych sygna­łów radio­wych, a tak­że tech­no­lo­gii nok­to­wi­zyj­nych i ter­mo­wi­zyj­nych.

Wykła­dy były pro­wa­dzo­ne przez doświad­czo­nych nauczy­cie­li aka­de­mic­kich, wykwa­li­fi­ko­wa­nych spe­cja­li­stów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej: płk. dr. inż. Bogu­sła­wa Sio­dłow­skie­go, ppłk. dr. inż. Mariu­sza Chmie­lew­skie­go, płk. dr. hab. inż. Nor­ber­ta Pał­kę, ppłk. dr. hab. inż. Krzysz­to­fa Poko­niecz­ne­go, ppłk. dr. inż. Grze­go­rza Czo­pi­ka, dr. inż. Mariu­sza Kast­ka, dr inż. Aga­tę Orych, dr. inż. Micha­ła Wiśnio­sa, dr. inż. Jaro­sła­wa Szul­ca, dr inż. Ewe­li­nę Maj­dę oraz pra­cow­ni­ków Zakła­du Radio­me­trii i Moni­to­rin­gu Ska­żeń Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii.

Dodaj­my, że euro­pej­skie uczel­nie woj­sko­we pro­po­nu­ją już kil­ka­dzie­siąt róż­nych modu­łów – przed­mio­tów z róż­no­rod­nej tema­ty­ki. Każ­dy moduł musi przejść pro­ces akcep­ta­cji przez wszyst­kie pań­stwa bio­rą­ce udział w ini­cja­ty­wie i jest fir­mo­wa­ny przez Euro­pe­an Secu­ri­ty and Defen­ce Col­le­ge. Szko­le­nie koń­czy się egza­mi­nem oraz ankie­tą ewa­lu­acyj­ną, a stu­den­ci, któ­rzy pomyśl­nie ukoń­czą moduł otrzy­mu­ją świa­dec­two i punk­ty ECTS, któ­re umoż­li­wia­ją uzna­nie przed­mio­tu w macie­rzy­stych uczel­niach.

płk Mariusz Gon­tar­czyk
fot. Seba­stian Jurek

Naukowcy z WAT opracowują system do ochrony granicy rzecznej

wpis w: Aktualności | 0

Naukow­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej opra­co­wu­ją sys­tem do wykry­wa­nia i zobra­zo­wa­nia osób i środ­ków trans­por­tu prze­kra­cza­ją­cych nie­le­gal­nie gra­ni­cę pań­stwo­wą na obsza­rach pod­mo­kłych, przy­brzeż­nych i rze­kach. Pierw­sze testy sys­te­mu, któ­ry będzie wyko­rzy­sty­wa­ny przez Straż Gra­nicz­ną odby­ły się pod koniec maja nad rze­ką Elbląg.  

Sys­tem powsta­je w ramach pro­jek­tu River­GU­ARD (nr DOB-BIO9/25/01/2018), reali­zo­wa­ne­go na rzecz obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa i współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju. Obok Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­ra jest lide­rem pro­jek­tu, w skład kon­sor­cjum wcho­dzą Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej oraz fir­ma Vor­tex Sp. z o.o. Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest pod kie­row­nic­twem płk. dr. hab. inż. Nor­ber­ta Pał­ki z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT.

W celu wykry­wa­nia osób nie­le­gal­nie prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­cę rzecz­ną uży­wa­ne są naj­no­wo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie wyko­rzy­stu­ją­ce czuj­ki sej­smicz­ne, geo­fo­ny, czuj­ki mikro­fa­lo­we wyko­rzy­stu­ją­ce efekt Doppler’a, barie­ry mikro­fa­lo­we, czuj­ki piro­elek­trycz­ne, elek­tro­ma­gne­tycz­ne kable sen­so­ro­we oraz rada­ry pery­me­trycz­ne, a tak­że kame­ry wizyj­ne i ter­mo­wi­zyj­ne z zaawan­so­wa­ną ana­li­zą ruchu. Wykry­ta poten­cjal­na sytu­acja alar­mo­wa, jest następ­nie obra­zo­wa­na i wery­fi­ko­wa­na przy pomo­cy kamer wizyj­nych i ter­mo­wi­zyj­nych umiesz­czo­nych na gło­wi­cach uchyl­no-obro­to­wych.

Testy prze­pro­wa­dzo­no zgod­nie ze sta­ran­nie zde­fi­nio­wa­ny­mi sce­na­riu­sza­mi, według któ­rych okre­śla­no praw­do­po­do­bień­stwo wykry­cia pon­to­nu i pły­wa­ka na rze­ce oraz oso­by i samo­cho­du zbli­ża­ją­cych się do rze­ki. Ana­li­za danych z testów pozwo­li na wyty­po­wa­nie zesta­wu czu­jek i kamer opty­mal­nych dla ochro­ny roz­pa­try­wa­ne­go odcin­ka gra­ni­cy. Wybra­ne w ten spo­sób urzą­dze­nia w następ­nych eta­pach pro­jek­tu zosta­ną zin­te­gro­wa­ne w jeden spój­ny sys­tem i pod­da­ne testom na rze­ce Bug w oko­li­cach Doro­hu­ska.

Jaro­sław Młyń­czak
fot. Vor­tex Sp. z o.o.

Współpraca z Liceum Ogólnokształcącym im. José Marti

wpis w: Aktualności | 0

W ponie­dzia­łek 3 czerw­ca do gro­na szkół obję­tych patro­na­tem nauko­wym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dołą­czy­ło XXII Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce z Oddzia­ła­mi Dwu­ję­zycz­ny­mi im. José Mar­ti w War­sza­wie. Poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy pod­pi­sa­li dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, pro­rek­tor ds. stu­denc­kich oraz Zbi­gniew Ślę­za­kow­ski, dyrek­tor liceum.

„Dyplom Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest bar­dzo cenio­ny wśród pra­co­daw­ców zarów­no kra­jo­wych, jak i zagra­nicz­nych. Współ­pra­ca z tak reno­mo­wa­ną uczel­nią jak WAT jest nie­oce­nio­na i na pew­no pomo­że naszej szko­le w roz­wo­ju i lep­szym kształ­ce­niu uczniów” – mówił dyrek­tor szko­ły Zbi­gniew Ślę­za­kow­ski pod­czas spo­tka­nia poprze­dza­ją­ce­go pod­pi­sa­nie poro­zu­mie­nia.

Patro­nat nauko­wy WAT daje gwa­ran­cję pomo­cy w udo­sko­na­le­niu pro­gra­mu naucza­nia i zara­ża­niu uczniów pasją do nauk ści­słych. W ramach współ­pra­cy ucznio­wie liceum będą mogli uczest­ni­czyć w zaję­ciach prak­tycz­nych pro­wa­dzo­nych w nowo­cze­snych labo­ra­to­riach pod okiem doświad­czo­nych wykła­dow­ców. Współ­or­ga­ni­zo­wa­ne będą tak­że impre­zy spor­to­wo-rekre­acyj­ne i tury­stycz­ne oraz spo­tka­nia kul­tu­ral­no-histo­rycz­ne. Ucznio­wie klas matu­ral­nych będą zapra­sza­ni do udzia­łu w stu­denc­kich kołach nauko­wych. Umo­wa o współ­pra­cy uwzględ­nia tak­że zobo­wią­za­nia szko­ły do pro­pa­go­wa­nia ofer­ty stu­diów Aka­de­mii.

Po czę­ści ofi­cjal­nej wizy­ty w WAT, przed­sta­wi­cie­le liceum odwie­dzi­li wybra­ne labo­ra­to­ria Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki i Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii.

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek

Zawodniczki AZS WAT Akademickimi Mistrzyniami Warszawy w tenisie ziemnym

wpis w: SWF | 0

1 czerw­ca 2019 r. na kor­tach teni­so­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej roze­gra­no dru­ży­no­we Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza w teni­sie ziem­nym. Wśród kobiet pierw­sze miej­sce zdo­był zawod­nicz­ki AZS WAT – mgr Karo­li­na Czar­kow­ska-Napier­ska i mgr Joan­na Dobro­wol­ska. W fina­le poko­na­ły repre­zen­ta­cję Aka­de­mii Leona Koź­miń­skie­go.

 

Finał:

WAT – ALK 2:1

Debel:

WAT – ALK 3:6, 6:3, 10:8

Joan­na Dobro­wol­ska, Karo­li­na Czar­kow­ska-Napier­ska – Con­stan­ze Ste­pan, Julia Pyzel

Sin­giel:

Joan­na Dobro­wol­ska – Con­stan­ze Ste­pan 5:7, 4:6

Karo­li­na Czar­kow­ska Napier­ska – Julia Pyzel 6:2, 6:3

 

Tre­ne­rem sek­cji jest mgr Dariusz Dawi­dziuk

mgr Bar­tosz Rusin

1 2 3 4 5 6 80