Wyniki sekcji Judo

wpis w: SWF | 0

W poło­wie czerw­ca sek­cja judo KU AZS WAT zakoń­czy­ła zma­ga­nia spor­to­we roku aka­de­mic­kie­go 2018/19. Star­to­wa­li­śmy tra­dy­cyj­nie w zawo­dach AZS – Mistrzo­stwach War­sza­wy i Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go, w orga­ni­zo­wa­nym przez naszą sek­cję Aka­de­mic­kim Dru­ży­no­wym Tur­nie­ju Judo, uczest­ni­czy­li­śmy w Memo­ria­le J. Nie­do­ma­ga­ły orga­ni­zo­wa­nym przez Poli­tech­ni­kę War­szaw­ską, bra­li­śmy rów­nież udział w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski. Rok star­to­wy zakoń­czył się wystę­pem w Mistrzo­stwach Woj­ska Pol­skie­go orga­ni­zo­wa­nych w tym roku w Elblą­gu. W tym roku pomi­mo wysta­wie­nia mniej­szej licz­by zawod­ni­ków, po trzech run­dach AMWiWM zaję­li­śmy w koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji dru­gie miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej. Suk­ces ten zawdzię­cza­my przede wszyst­kim dwóm naszym zawod­ni­kom, któ­rzy zaję­li czo­ło­we miej­sca wal­cząc w swo­ich kate­go­riach wago­wych:

 • 1 miej­sce w kat.wag. 73 kg Jakub Kowal­ski
 • 2 miej­sce w kat.wag. 66 kg Piotr Figar­ski

Punk­ty do kla­sy­fi­ka­cji zdo­by­wa­li rów­nież:

 • Hubert Nowic­ki
 • Michał Saje­wicz
 • Mate­usz Chu­dzik
 • Mate­usz Bro­dec­ki
 • Karol Woź­Nic­ki
 • Szcze­pan Mar­czuk

Rów­nież uda­ny występ odniósł w AMP nasz zawod­nik Jakub Kowal­ski.  W kat. wag 73 kg na 44 star­tu­ją­cych stu­den­tów zajął 9 miej­sce.

W dniach 11 – 13 czerw­ca w Elblą­gu odby­ły się Mistrzo­stwa Woj­ska Pol­skie­go w JUDO. W zawo­dach tych uczest­ni­czy­li­śmy wspól­nie z pod­cho­rą­ży­mi innych aka­de­mii woj­sko­wych repre­zen­tu­jąc szkol­nic­two woj­sko­we. W tur­nie­ju indy­wi­du­al­nym w kat.wag 73 kg nasz repre­zen­tant Jakub Kowal­ski zajął 3 miej­sce.

Gra­tu­la­cje nale­żą się rów­nież Kubie za pod­no­sze­nie swo­ich umie­jęt­no­ści i pozio­mu wyszko­le­nia. Trzy dni wcze­śniej uda­nie zda­wał egza­mi­ny na sto­pień mistrzow­ski -1 DAN.

dr Andrzej Cho­da­ła

Technika laserowa z WAT na międzynarodowych targach „LASER World of PHOTONICS 2019”

wpis w: Aktualności | 0

Na jed­nych z naj­więk­szych mię­dzy­na­ro­do­wych tar­gów doty­czą­cych tech­ni­ki lase­ro­wej „LASER World of PHOTONICS 2019” swo­je wyna­laz­ki i osią­gnię­cia w zakre­sie sys­te­mów lase­ro­wych pre­zen­tu­ją naukow­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Tar­gi odby­wa­ją się w ramach mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­gre­su „WORLD of PHOTONICS CONGRESS 2019” w dniach 23 – 27 czerw­ca w Mona­chium (Niem­cy).

Tar­gom towa­rzy­szy sie­dem kon­fe­ren­cji nauko­wych orga­ni­zo­wa­nych przez Euro­pe­an Phy­si­cal Socie­ty, IEEE Pho­to­nics Socie­ty, The Opti­cal Socie­ty i SPIE Digi­tal Tech­no­lo­gies, Bio­me­di­cal Optics i Opti­cal Metro­lo­gy. W kon­fe­ren­cjach: CLEO – Cofe­ren­ce on Lasers and Elec­tro-Optics Euro­pe & Euro­pe­an Quan­tum Elec­tro­nics Con­fe­ren­ce oraz ECBO-Euro­pe­an Con­fe­ren­ces on Bio­me­di­cal Optics wyni­ki swo­ich badań nauko­wych pre­zen­tu­ją naukow­cy z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT. Duże wra­że­nie robi ska­la Kon­gre­su, ponad 1100 osób z całe­go świa­ta, w tym licz­na gru­pa stu­den­tów i dok­to­ran­tów (ponad 30 %) dys­ku­tu­je na temat naj­now­szych osią­gnięć foto­ni­ki i moż­li­wo­ści ich apli­ka­cji.

W ramach tar­gów Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT pre­zen­tu­je inno­wa­cyj­ny hełm stra­żac­ki wypo­sa­żo­ny w zin­te­gro­wa­ny sys­tem moni­to­ro­wa­nia funk­cji życio­wych i kame­rę ter­mo­wi­zyj­ną, opto­elek­tro­nicz­ne modu­ły dal­mie­rzy lase­ro­wych, lase­ro­wo-pla­zmo­we źró­dła pro­mie­nio­wa­nia EUV/SXR dla kohe­rent­nej tomo­gra­fii w zakre­sie rent­ge­now­skim, lase­ry „eye safe” do zasto­so­wań spe­cjal­nych, lase­ry super­con­ti­nu­um, efek­tor lase­ro­wy 10 kW, lase­ro­we łącze hybry­do­we, detek­tor śla­do­wych ilo­ści NO2, ana­li­za­tor mar­ke­rów cho­ro­bo­wych w wydy­cha­nym powie­trzu oraz wyni­ki badań reali­zo­wa­nych w Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej. W tar­gach bie­rze udział ponad 1300 wystaw­ców z ponad 40 kra­jów. Obec­ne są wszyst­kie liczą­ce się na świe­cie fir­my z zakre­su tech­ni­ki lase­ro­wej.

Cykl kon­fe­ren­cji zwią­za­nych z WORLD of PHOTONICS CONGRESS to jed­no z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych spo­tkań naukow­ców i inży­nie­rów opty­ki i foto­ni­ki na świe­cie. Tema­ta­mi prze­wod­ni­mi są fizy­ka sto­so­wa­na, inży­nie­ria optycz­na i zasto­so­wa­nia foto­ni­ki i tech­no­lo­gii lase­ro­wej. Pod­czas kon­fe­ren­cji pre­zen­to­wa­ne są naj­now­sze osią­gnię­cia w sze­ro­kim zakre­sie dzie­dzin lase­rów i foto­ni­ki, w tym roz­wój źró­deł lase­ro­wych, świa­tło­wo­dów, opty­ki nie­li­nio­wej, źró­deł tera­her­co­wych, tele­ko­mu­ni­ka­cji optycz­nej, nano­fo­to­ni­ki czy też bio­fo­to­ni­ki. Wszyst­ko to spra­wia, że WORLD of PHOTONICS CONGRESS stał się ide­al­nym miej­scem do uzy­ska­nia infor­ma­cji i omó­wie­nia naj­now­szych osią­gnięć w sze­ro­kim spek­trum tema­tów, od pod­sta­wo­wych inte­rak­cji świa­tło-mate­ria aż do roz­wo­ju tech­no­lo­gii, inży­nie­rii sys­te­mu i zasto­so­wań w prze­my­śle i naukach sto­so­wa­nych.

Wyda­rze­nie sku­pia naj­więk­sze świa­to­we auto­ry­te­ty w dzie­dzi­nie tech­ni­ki lase­ro­wej. War­to wymie­nić takie nazwi­ska jak prof. Robert Bau­er z Kali­for­nii USA, Michal Lip­son z Colum­bia Uni­ver­si­ty w USA, Anton Zeilin­ger z Austrian Aca­de­my of Scien­ces w  Austrii, Kar­sten Dan­zmann MPI for Gra­vi­ta­tio­nal Phy­sics z Han­no­ver w Niem­czech oraz lau­re­at nagro­dy Nobla w dzie­dzi­nie fizy­ki Gérard Mourou, z któ­rym nasza uczel­nia współ­pra­cu­je.

Na wspól­nym sto­isku Pol­skie osią­gnię­cia lase­ro­we obok WAT pre­zen­tu­ją rów­nież: VIGO Sys­tem SA, Flu­en­ce Sp. z o.o., PCO SA, Sola­ris Optics, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, Sieć Badaw­cza Łuka­sie­wicz ITE i ITME , Top Gun Lasers Sp. z o.o. Wła­sne sto­isko mają rów­nież fir­ma Infra­ret i Poli­tech­ni­ka Wro­cław­ska.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Krzysz­tof Chmie­lew­ski, WAT; twit​ter​.com/​h​a​s​h​t​a​g​/​c​l​e​o​e​u​r​ope

Honorowi krwiodawcy z WAT

wpis w: Aktualności | 0

Ponad 120 litrów krwi odda­li żoł­nie­rze i pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w trwa­ją­cej od mar­ca ogól­no­pol­skiej zbiór­ce krwi pod hasłem „Spo­KREW­nie­ni służ­bą”. Akcja, któ­rej orga­ni­za­to­rem jest Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej potrwa jesz­cze do 31 sierp­nia. Zebra­na krew tra­fia do potrze­bu­ją­cych i cho­rych w całej Pol­sce.

Celem akcji jest zachę­ce­nie żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków woj­ska do tego, aby zde­cy­do­wa­li się zostać hono­ro­wy­mi daw­ca­mi krwi. W jed­nost­kach woj­sko­wych w całym kra­ju, a tak­że w woj­sko­wych cen­trach krwio­daw­stwa odby­wa­ją się zbiór­ki, by pomóc potrze­bu­ją­cym. Od mar­ca do czerw­ca w WAT odby­ło się łącz­nie 7 zbió­rek. W ambu­lan­sie do pobo­ru krwi z Woj­sko­we­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa, któ­ry tra­dy­cyj­nie stał przy Wydzia­le Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji krew odda­ło łącz­nie 270 daw­ców! Zbiór­ki w WAT koor­dy­no­wał uczel­nia­ny Klub Hono­ro­wych Daw­ców Krwi.

Dru­ga edy­cja akcji hono­ro­we­go krwio­daw­stwa „Spo­KREW­nie­ni służ­bą” roz­po­czę­ła się 1 mar­ca 2019 r. W pierw­szej edy­cji uda­ło się pozy­skać pra­wie 7 tys. litrów krwi. Wów­czas krew odda­ło 5121 żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków woj­ska, 3552 funk­cjo­na­riu­szy i pra­cow­ni­ków poli­cji, 5664 stra­ża­ków, 483 straż­ni­ków gra­nicz­nych oraz 105 funk­cjo­na­riu­szy Służ­by Ochro­ny Pań­stwa. Ubie­gło­rocz­na edy­cja trwa­ła jed­nak tyl­ko mie­siąc, w tym roku zbiór­ka będzie dłuż­sza, ponie­waż potrwa do koń­ca waka­cji.

Wszyst­kim hono­ro­wym daw­com ser­decz­nie dzię­ku­je­my i zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w kolej­nych akcjach HDK orga­ni­zo­wa­nych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Moni­ka Przy­był
fot. WAT; CO MON

Trwa rekrutacja na studia cywilne w WAT

wpis w: Aktualności | 0

W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej trwa rekru­ta­cja na stu­dia cywil­ne. Kan­dy­da­ci mogą reje­stro­wać się w sys­te­mie IRK (Inter­ne­to­wa Reje­stra­cja Kan­dy­da­tów) – na stu­dia I stop­nia do 12 lip­ca 2019 r. oraz na stu­dia II stop­nia do 6 wrze­śnia 2019 r.

WAT ofe­ru­je stu­dia cywil­ne w try­bie sta­cjo­nar­nym i nie­sta­cjo­nar­nym, obej­mu­ją­ce w roku aka­de­mic­kim 2019/20 aż 19 kie­run­ków i oko­ło 60 spe­cjal­no­ści. Stu­dia pro­wa­dzo­ne są na ośmiu wydzia­łach aka­de­mic­kich: Cyber­ne­ty­ki, Elek­tro­ni­ki, Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, Logi­sty­ki, Mecha­nicz­nym, Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki. Jed­nym z cie­kaw­szych kie­run­ków jest inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na, któ­rą od 1 paź­dzier­ni­ka 2019 r. stu­dio­wać będzie 30 osób. Naj­wię­cej stu­den­tów będzie mogło nato­miast stu­dio­wać kie­run­ki infor­ma­tycz­ne: infor­ma­ty­kę, infor­ma­ty­kę w medy­cy­nie oraz kryp­to­lo­gię i cyber­bez­pie­czeń­stwo (200 osób na stu­diach sta­cjo­nar­nych i 60 osób na nie­sta­cjo­nar­nych) oraz elek­tro­ni­kę i tele­ko­mu­ni­ka­cję (130 osób na stu­diach sta­cjo­nar­nych oraz 60 osób na nie­sta­cjo­nar­nych). Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z peł­ną ofer­tą edu­ka­cyj­ną na stro­nie: Stu­dia Cywil­ne I i II Stop­nia – Dostęp­ne Kie­run­ki.

Pro­gra­my stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej opra­co­wa­no zgod­nie z Pol­ską Ramą Kwa­li­fi­ka­cji (PRK) dla Szkol­nic­twa Wyż­sze­go w zakre­sie: wie­dzy, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji. Wybra­ne kie­run­ki kształ­ce­nia posia­da­ją akre­dy­ta­cje wyda­ne przez Pol­ską Komi­sję Akre­dy­ta­cyj­ną (PKA) i Komi­sję Akre­dy­ta­cyj­ną Uczel­ni Tech­nicz­nych (KAUT). Posia­da­ne akre­dy­ta­cje świad­czą o wyso­kiej jako­ści kształ­ce­nia i potwier­dza­ją upraw­nie­nia do pro­wa­dze­nia stu­diów na okre­ślo­nym kie­run­ku, pozio­mie i pro­fi­lu kształ­ce­nia. Dzię­ki temu absol­wen­ci WAT mogą kon­ku­ro­wać zarów­no na pol­skim, jak i euro­pej­skim ryn­ku pra­cy. Akre­dy­ta­cja KAUT powią­za­na jest z euro­pej­skim cer­ty­fi­ka­tem jako­ści EUR-ACE® Label.

Czy możliwe jest przeniesienie na studia wojskowe?

Na miej­sca stu­diów woj­sko­wych, któ­re zwol­ni­ły się w cza­sie pierw­sze­go roku, może być prze­pro­wa­dzo­na rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca w ramach prze­nie­sie­nia na ten rodzaj stu­diów stu­den­tów cywil­nych WAT. Stu­dent prze­nie­sio­ny na stu­dia woj­sko­we zosta­je powo­ła­ny do służ­by kan­dy­dac­kiej, sta­je się żoł­nie­rzem w czyn­nej służ­bie woj­sko­wej, otrzy­mu­je tytuł pod­cho­rą­że­go i odby­wa pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we wraz z oso­ba­mi przy­ję­ty­mi na pierw­szy rok stu­diów woj­sko­wych. Póź­niej kon­ty­nu­uje naukę na dru­gim roku (od trze­cie­go seme­stru), ale warun­kiem jest uzu­peł­nie­nie róż­nic pro­gra­mo­wych wyni­ka­ją­cych z pro­gra­mu kształ­ce­nia na pierw­szym roku, w szcze­gól­no­ści z „modu­łu woj­sko­we­go”.

Życie studenckie

Zarów­no stu­den­ci cywil­ni, jak i woj­sko­wi roz­wi­ja­ją swo­je pasje w licz­nych orga­ni­za­cjach stu­denc­kich takich jak: teatr, chór, orkie­stra i wie­lu innych, jak rów­nież w kołach nauko­wych i ponad 20 sek­cjach spor­to­wych.

Stu­den­ci stu­diów cywil­nych mogą ubie­gać się o:

 • sty­pen­dia Rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów,
 • sty­pen­dia socjal­ne,
 • sty­pen­dia spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych,
 • jed­no­ra­zo­we zapo­mo­gi.

Jeste­śmy uczest­ni­ka­mi pro­gra­mu Era­smus+, w ramach któ­re­go przy­jeż­dża­ją do nas stu­den­ci z zagra­ni­cy, a nasi stu­den­ci wyjeż­dża­ją do zagra­nicz­nych uczel­ni. Posia­da­my wyso­ce wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę nauko­wo-dydak­tycz­ną, boga­te zaple­cze dydak­tycz­ne, nowo­cze­sną infra­struk­tu­rę socjal­no-byto­wą i atrak­cyj­ną loka­li­za­cję.

Wszyst­kie infor­ma­cje dla kan­dy­da­tów na cywil­ne sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne stu­dia pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia dostęp­ne są na stro­nie rekru­ta­cji. Biu­ro Sek­cji ds. Rekru­ta­cji czyn­ne jest od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 7:30 – 15:30. E-mail: rekrutacja@​wat.​edu.​pl, tel.: +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, adres: ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2, 00 – 908 War­sza­wa (budy­nek głów­ny WAT, wej­ście obok biu­ra prze­pu­stek).

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej

Od roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020 w zakre­sie sied­miu dys­cy­plin nauko­wych będzie pro­wa­dzo­na Szko­ła Dok­tor­ska. W ter­mi­nie od 1 lip­ca do 19 sierp­nia 2019 r. kan­dy­da­ci mogą skła­dać do komi­sji rekru­ta­cyj­nej wyma­ga­ne doku­men­ty. Zasa­dy rekru­ta­cji dostęp­ne są na stro­nie uczel­ni. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na pro­po­nu­je tak­że moż­li­wość pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych na stu­diach pody­plo­mo­wych.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

Kontynuacja współpracy z Military Technical Academy z Wietnamu

wpis w: Aktualności | 0

We wto­rek 18 czerw­ca Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną ponow­nie odwie­dzi­li przed­sta­wi­cie­le Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my, wiet­nam­skie­go odpo­wied­ni­ka WAT. Wizy­ta dele­ga­cji MTA, na cze­le z gen. bro­ni Nguy­en Cong Dinh, doty­czy­ła uzgod­nień kolej­nych eta­pów współ­pra­cy nauko­wo-dydak­tycz­nej z naszą uczel­nią.

Po uro­czy­stym powi­ta­niu gości przez płk. dr. inż. Artu­ra Kró­la, pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych, kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk przed­sta­wił histo­rię i struk­tu­rę Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o dzia­łal­no­ści nauko­wo-dydak­tycz­nej uczel­ni. Przed­mio­tem dys­ku­sji pod­czas spo­tka­nia była kon­ty­nu­acja współ­pra­cy w zakre­sie wymia­ny stu­den­tów, a tak­że roz­sze­rze­nie jej o współ­dzia­ła­nie w dzie­dzi­nie roz­wi­ja­nia nowych tech­no­lo­gii i przed­się­wzięć nauko­wo-badaw­czych.

W obsza­rze zain­te­re­so­wań stro­ny wiet­nam­skiej jest orga­ni­za­cja kur­sów dokształ­ca­ją­cych, pro­wa­dzo­nych przez wykła­dow­ców WAT w Wiet­na­mie lub też przy­jazd na szko­le­nie gru­py Wiet­nam­czy­ków do Pol­ski. Przed­sta­wi­cie­li MTA inte­re­su­ją tak­że kur­sy doty­czą­ce symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych oraz zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem pań­stwa pro­wa­dzo­ne w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

W Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my reali­zo­wa­ne są pro­jek­ty badaw­cze powią­za­ne z zagad­nie­nia­mi, któ­ry­mi zaj­mu­je się Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT. Pod­czas spo­tka­nia płk dr hab. inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski, dyrek­tor Insty­tu­tu, któ­ry w ubie­głym mie­sią­cu odwie­dził wiet­nam­ską Aka­de­mię, pod­kre­ślił, że bada­nia pro­wa­dzo­ne w obu uczel­niach są zbież­ne i w przy­pad­ku współ­pra­cy mogą pro­wa­dzić do zado­wa­la­ją­cych rezul­ta­tów. Ponad­to zapro­po­no­wał przy­ję­cie na staż (post-doc) w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki dok­to­ran­ta z MTA.

Spo­tka­nie zakoń­czy­ło wspól­ne zdję­cie oraz doko­na­nie wpi­su w księ­dze pamiąt­ko­wej WAT. Dele­ga­cja z Wiet­na­mu mia­ła rów­nież oka­zję zapo­znać się z dzia­łal­no­ścią dydak­tycz­ną oraz pra­ca­mi nauko­wo-badaw­czy­mi pro­wa­dzo­ny­mi w labo­ra­to­riach Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki oraz Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki.

Po zakoń­cze­niu wizy­ty w WAT, dele­ga­cja wraz z przed­sta­wi­cie­la­mi Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki uda­ła się na spo­tka­nie do PCO SA, naj­więk­sze­go pol­skie­go pro­du­cen­ta wyro­bów opto­elek­tro­nicz­nych. Pod­czas spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi fir­my oma­wia­no współ­pra­cę badaw­czo-wdro­że­nio­wą w zakre­sie sys­te­mów opto­elek­tro­nicz­nych.

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek, Moni­ka Przy­był

Uroczystości pogrzebowe pchor. Huberta Bobrzyckiego

wpis w: Aktualności | 0

Z wiel­kim smut­kiem pra­cow­ni­cy i stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej

przy­ję­li wia­do­mość o śmier­ci pchor. Huber­ta Bobrzyc­kie­go,

stu­den­ta III roku Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa

Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

 

Pchor. Hubert Bobrzyc­ki zmarł w szpi­ta­lu 12 czerw­ca w wie­ku 22 lat

po zasłab­nię­ciu na zaję­ciach służ­bo­wych.

 

Rodzi­nie i Bli­skim

wyra­zy głę­bo­kie­go współ­czu­cia

skła­da­ją

Rek­tor, Senat, pra­cow­ni­cy i stu­den­ci

Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej

 

Msza świę­ta żałob­na odpra­wio­na zosta­nie w pią­tek 21 czerw­ca 2019 r. o godz. 12.00

w Koście­le Gar­ni­zo­no­wym pw. Św. Woj­cie­cha, ul. Plac Zwy­cię­stwa 1 w Szcze­ci­nie.

 

Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we odbę­dą się na Cmen­ta­rzu przy ul. Pole­głych w Szcze­ci­nie o godz. 13.00.

Zwycięstwo Wojskowej Akademii Technicznej na Mistrzostwach Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w Biegu na Orientację

wpis w: SWF | 0

Mistrzo­stwa oby­ły się w dniach 14 – 16  czerw­ca 2019 roku. Zawo­dy roze­gra­ne były w bie­gu sprin­ter­skim, śred­nio­dy­stan­so­wym  i szta­fe­to­wym.

Po raz dru­gi z kolei oka­za­ło się, że WAT War­sza­wa posia­da naj­lep­szych orien­ta­li­stów wśród wszyst­kich uczel­ni woj­sko­wych w kra­ju. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na repre­zen­to­wa­na była przez 14-stu zawod­ni­ków i zawod­ni­czek w róż­nych kate­go­riach wie­ko­wych.

 1. ppłk KIJEWSKI Jacek
 2. mjr KOPYTKO Mał­go­rza­ta
 3. mjr BORUCKA Anna
 4. mjr WŁOCH Grze­gorz
 5. mjr PASZKOWSKI Robert
 6. kpt. RYŚ Paweł
 7. kpt. KORDELA Piotr
 8. kpt. KUREK Jaro­sław
 9. st. kpr. pchor. KONARCZAK Dariusz
 10. st. kpr. pchor. CYGAN Mar­ta
 11. st. kpr. pchor. SZCZEPANIUK Kamil
 12. kpr. pchor. TURCZYŃSKA Ali­cja
 13. kpr. pchor. CZĄBA Agniesz­ka
 14. szer. pchor. DOLAK Bar­tło­miej

Kla­sy­fi­ka­cja dru­ży­no­wa:

 1. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
 2. Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych
 3. Lot­ni­cza Aka­de­mia Woj­sko­wa
 4. Aka­de­mia Mary­nar­ki Woj­sko­wej
 5. Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej

W pierw­szym dniu zawo­dów na dystan­sie sprin­ter­skim na 14-stu star­tu­ją­cych zdo­by­li­śmy aż 10 meda­li i osią­gnę­li­śmy ogrom­ną prze­wa­gę punk­to­wą nad pozo­sta­ły­mi zespo­ła­mi.

Wyni­ki indy­wi­du­al­ne w bie­gu sprin­ter­skim:

 • K21 sre­bro CZĄBA Agniesz­ka, brąz TURCZYŃSKA Ali­cja
 • K35 zło­to KOPYTKO Mał­go­rza­ta, sre­bro BORUCKA Anna
 • M21 zło­to KUREK Jaro­sław, sre­bro SZCZEPANIUK Kamil, brąz DOLAK Bar­tło­miej
 • M35 zło­to KONARCZAK Dariusz
 • M45 zło­to KIJEWSKI Jacek, sre­bro PASZKOWSKI Robert

Zma­ga­nia na dystan­sie śred­nim zakoń­czy­li­śmy z dorob­kiem 6 meda­li

 • K35 zło­to KOPYTKO Mał­go­rza­ta
 • M21 zło­to SZCZEPANIUK Kamil, sre­bro DOLAK Bar­tło­miej, brąz KUREK Jaro­sław
 • M35 zło­to KONARCZAK Dariusz
 • M45 zło­to KIJEWSKI Jacek

Ostat­nie­go dnia szta­fe­ty WAT wywal­czy­ły dwa zło­te i jeden srebr­ny medal, co potwier­dzi­ło tak dobre wyni­ki indy­wi­du­al­ne. Tego dnia widać było siłę uczel­ni w tej pięk­nej dys­cy­pli­nie spor­tu, zna­nej na całym świe­cie pod angiel­ską nazwą ORIENTEERING.

Na wyróż­nie­nie zasłu­gu­ją pano­wie z kate­go­rii M21, uzna­wa­nej za naj­sil­niej­szą, gdyż star­tu­ją w niej męż­czyź­ni w wie­ku do 34 lat. Pano­wie w obu bie­gach indy­wi­du­al­nych zaję­li pierw­sze trzy miej­sca i w tym samym skła­dzie wygra­li bieg szta­fe­to­wy!

Naj­lep­szy­mi wśród naj­lep­szych oka­za­li się pano­wie z kate­go­rii M45 i M35.

Obaj wete­ra­ni ppłk. Jacek KIJEWSKI oraz st. kpr. pchor, Dariusz KONARCZAK nie mie­li sobie rów­nych koń­cząc zawo­dy z dorob­kiem trzech zło­tych meda­li!

Meda­li­stom i wszyst­kim pozo­sta­łym człon­kom repre­zen­ta­cji gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za wal­kę do same­go koń­ca!

W paź­dzier­ni­ku cze­ka­ją nas star­ty na Mistrzo­stwach Woj­ska Pol­skie­go, gdzie kon­ku­ren­cja będzie bar­dzo wyma­ga­ją­ca, jed­nak obie­cu­je­my god­nie repre­zen­to­wać WAT. Z pew­no­ścią nie odda­my żad­ne­go miej­sca bez wal­ki, aż do pod­bi­cia ostat­nie­go punk­tu.

Tre­ner sek­cji BnO  KU AZS WAT War­sza­wa,
mgr Dariusz Sokal­ski

WAT w europejskim projekcie dotyczącym prognozowania strategicznych technologii obronnych

wpis w: Aktualności | 0

Przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej płk dr hab. inż. Nor­bert Pał­ka i dr inż. Mar­cin Kowal­ski dys­ku­to­wa­li pod­czas spo­tka­nia w Bruk­se­li na temat reali­za­cji nowe­go pro­jek­tu Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny o akro­ni­mie SOLOMON – Stra­te­gy Orien­ted ana­Ly­sis Of the Mar­ket fOr­ces in EU defeN­ce. Kie­ro­wa­ny przez płk. Pał­kę zespół nauko­wo-badaw­czy z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki (IOE) WAT odpo­wie­dzial­ny jest w pro­jek­cie za ana­li­zę lądo­wych sys­te­mów woj­sko­wych obec­nie sto­so­wa­nych w Unii Euro­pej­skiej oraz iden­ty­fi­ka­cję potrzeb w zakre­sie tech­no­lo­gii i sys­te­mów uzbro­je­nia.

Pro­jekt SOLOMON doty­czy stra­te­gicz­ne­go dzia­ła­nia w zakre­sie pro­gno­zo­wa­nia tech­no­lo­gicz­ne­go (PADR-STFEF-02 – 2018 Stra­te­gic Tech­no­lo­gy Fore­si­ght) i jest pro­wa­dzo­ny w ramach prac przy­go­to­waw­czych Unii Euro­pej­skiej w dzie­dzi­nie badań obron­nych. Umo­wę na jego reali­za­cję pod­pi­sa­no pomię­dzy Euro­pej­ską Agen­cją Obro­ny (Euro­pe­an Defen­ce Agen­cy) a zwy­cię­skim kon­sor­cjum kie­ro­wa­nym przez Engi­ne­ering Inge­gne­ria Infor­ma­ti­ca S.p.A. 25 maja w Bruk­se­li. W pro­jek­cie uczest­ni­czy 18 kon­sor­cjan­tów z 10 kra­jów UE, w tym Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. Kwo­ta finan­so­wa­nia gran­tu wyno­si 1,88 mln EUR.

„SOLOMON jest czę­ścią prac przy­go­to­waw­czych, mają­cych na celu prze­te­sto­wa­nie mecha­ni­zmów, któ­re pomo­gą przy­go­to­wać, zor­ga­ni­zo­wać i zre­ali­zo­wać sze­reg dzia­łań, finan­so­wa­nych ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej, w zakre­sie badań obron­nych i roz­wo­ju tech­no­lo­gii (R&T)” – wyja­śnia płk Nor­bert Pał­ka odpo­wie­dzial­ny za reali­za­cję zadań powie­rzo­nych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. „Dzia­ła­nia te mają na celu popra­wę kon­ku­ren­cyj­no­ści i inno­wa­cyj­no­ści w euro­pej­skim prze­my­śle obron­nym i sty­mu­lo­wa­nie współ­pra­cy mię­dzy pod­mio­ta­mi zaj­mu­ją­cy­mi się bada­nia­mi i tech­no­lo­gią w pań­stwach człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej” – pod­kre­śla płk Pał­ka.

Dodaj­my, że pro­jekt SOLOMON sta­no­wi kon­ty­nu­ację pro­jek­tu PYTHIA, w któ­rym WAT rów­nież uczest­ni­czy, a któ­ry został wybra­ny w ramach dzia­ła­nia przy­go­to­waw­cze­go doty­czą­ce­go stra­te­gicz­ne­go pro­gno­zo­wa­nie tech­no­lo­gicz­ne­go w 2017 r. Jak wyja­śnia kie­row­nik pro­jek­tu dr inż. Mar­cin Kowal­ski z IOE WAT pra­ce pro­wa­dzo­ne w ramach pro­jek­tu PYTHIA mają na celu zapew­nie­nie sku­tecz­ne­go spo­so­bu roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mu zagad­nień kry­tycz­nych zależ­no­ści tech­no­lo­gicz­nych w dzie­dzi­nie obron­no­ści dla Unii Euro­pej­skiej w odnie­sie­niu do obec­nych i przy­szłych sys­te­mów.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Euro­pe­an Defen­ce Agen­cy

Podchorążowie WAT w czołówce jednego z najtrudniejszych ultramaratonów górskich w Polsce

wpis w: Aktualności | 0

Pod­cho­rą­żo­wie Bar­tło­miej War­muz i Rado­sław War­muz, człon­ko­wie Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT oraz orga­ni­za­cji Woda Ląd Powie­trze WLP WAT, w minio­ny week­end wzię­li udział w gór­skim ultra­ma­ra­to­nie. Tego­rocz­na edy­cja bie­gu była wyjąt­ko­wo trud­na z uwa­gi na tra­sę bie­gną­cą w znacz­nej czę­ści dzi­kim tere­nem, zryw­ką drew­na, a nawet stru­mie­nia­mi. Na mecie w limi­cie cza­su 11 godzin sta­wi­ło się osta­tecz­nie 51 ze 177 zawod­ni­ków. Repre­zen­tan­ci WAT zaję­li kolej­no 10 i 11 miej­sce w kate­go­rii męż­czyzn w wie­ku 18 – 35 lat.

Bieg gór­ski roz­gry­wa­ny był na dystan­sie 55 km na tere­nie masy­wu Babiej Góry (1725 m. n. p. m). Na uczest­ni­ków cze­ka­ła tra­sa o łącz­nej sumie pod­bie­gów 3700 m. Poko­na­nie cało­ści tra­sy zaję­ło naszym repre­zen­tan­tom 10 godzin i 9 minut. Tym samym zapi­sa­li na swo­im kon­cie 3 punk­ty mię­dzy­na­ro­do­wej kla­sy­fi­ka­cji ITRA (Inter­na­tio­nal Tra­il Run­ning Asso­cia­tion).

Kolej­ne suk­ce­sy pod­cho­rą­żych to efekt bar­dzo aktyw­nej dzia­łal­no­ści Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT oraz Woda Ląd Powie­trze WLP WAT. W ramach tej pierw­szej pod­cho­rą­żo­wie dwa razy w tygo­dniu szko­lą się w trud­nym rze­mio­śle sko­ków spa­do­chro­no­wych. Tre­nin­gi już nie­ba­wem będzie moż­na zaob­ser­wo­wać na war­szaw­skim nie­bie. Z kolei pod­cho­rą­żo­wie, któ­rzy nale­żą do orga­ni­za­cji WLP pra­wie w każ­dym tygo­dniu bio­rą udział w wyjaz­dach szko­le­nio­wych z tema­ty­ki trek­kin­gu, wspi­nacz­ki, wspi­nacz­ki gór­skiej, nawi­ga­cji, strze­la­nia tak­tycz­ne­go, czy dowo­dze­nia. Pod­cho­rą­żo­wie z oby­dwu orga­ni­za­cji repre­zen­tu­ją Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną na wszel­kie­go rodza­ju zawo­dach spor­to­wych odno­sząc wie­le suk­ce­sów.

plut. pchor. Rado­sław War­muz
fot. Grze­gorz Bachorz, Piotr Mar­kow­ski

Próbne testy sprawności fizycznej dla kandydatów na studia wojskowe

wpis w: Aktualności | 0

Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we, któ­rzy chcą spraw­dzić swo­ją spraw­ność fizycz­ną przed wła­ści­wym egza­mi­nem do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej mogą wziąć udział w prób­nych testach orga­ni­zo­wa­nych w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT przy ul. Kar­te­zju­sza 1. Pierw­sze takie testy odby­ły się w minio­ną sobo­tę, kolej­ne zapla­no­wa­ne zosta­ły na 15 czerw­ca o godz. 9.00 i 11.00.

Pod­czas testów wykwa­li­fi­ko­wa­ni nauczy­cie­le ze Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT poma­ga­ją kan­dy­da­tom pra­wi­dło­wo wyko­ny­wać trzy spraw­no­ści wyma­ga­ne na egza­mi­nie. Oprócz spraw­dze­nia swo­ich moż­li­wo­ści, ćwi­cze­nia na tere­nie obiek­tów spor­to­wych, na któ­rych odbę­dą się egza­mi­ny poma­ga­ją kan­dy­da­tom dodat­ko­wo prze­ła­mać strach i nie­pew­ność. Nale­ży tyl­ko pamię­tać, żeby zabrać z sobą obu­wie oraz strój spor­to­wy (krót­kie spoden­ki gim­na­stycz­ne, koszul­kę odsła­nia­ją­cą sta­wy łok­cio­we oraz buty spor­to­we bez kol­ców).

Tego­rocz­ne pierw­sze prób­ne testy cie­szy­ły się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem. Kan­dy­da­ci oprócz pod­ję­cia prób spraw­no­ścio­wych pyta­li obec­nych na miej­scu przed­sta­wi­cie­li Dzia­łu Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia o szcze­gó­ły rekru­ta­cji oraz o stu­dia w WAT. Kil­ka osób sko­rzy­sta­ło tak­że z pomo­cy w uzu­peł­nie­niu wnio­sków.

Na czym polegają próbne testy sprawnościowe?

Uczest­ni­cy mają moż­li­wość przy­stą­pie­nia do trzech prób spraw­no­ścio­wych w ramach testu spraw­no­ści fizycz­nej, któ­ry jest obo­wiąz­ko­wy na stu­dia woj­sko­we do WAT i obej­mu­je kolej­no nastę­pu­ją­ce trzy kon­ku­ren­cje:

 • kobie­ty:
  • test siły – zwis na drąż­ku o ugię­tych rękach [s],
  • test szyb­ko­ści – bieg na 50 m [s],
  • test wytrzy­ma­ło­ści – bieg na 800 m [s];
 • męż­czyź­ni:
  • test siły – pod­cią­ga­nie na drąż­ku [licz­ba powtó­rzeń],
  • test szyb­ko­ści – bieg na 50 m [s],
  • test wytrzy­ma­ło­ści – bieg na 1000 m [s].

Cał­ko­wi­ty czas trwa­nia testu to oko­ło dwie godzi­ny w cią­gu jed­ne­go dnia w trzech kon­ku­ren­cjach. Każ­dy z uczest­ni­ków prób­ne­go testu ma moż­li­wość prze­li­cze­nia wyni­ków na punk­ty i okre­śle­nia swo­je­go pozio­mu spraw­no­ści fizycz­nej.

Prób­ny spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej nie zastę­pu­je wła­ści­we­go egza­mi­nu, któ­ry odbę­dzie się w ter­mi­nie: 8 – 11 lip­ca 2019 r. O indy­wi­du­al­nie przy­dzie­lo­nym ter­mi­nie (dniu i godzi­nie) każ­dy kan­dy­dat został powia­do­mio­ny na swo­im kon­cie w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów, mailem oraz listow­nie tra­dy­cyj­ną pocz­tą.

Trenujesz w domu? Sprawdź jak w poprawny sposób wykonać ćwiczenia wchodzące w skład testu sprawności fizycznej
 • apli­ka­cja WATre­krut– zawie­ra wska­zów­ki w jaki spo­sób wła­ści­wie wyko­ny­wać ćwi­cze­nia oraz przy­kła­do­we tre­nin­gi;
 • film – ilu­stru­je jak w popraw­ny spo­sób wyko­nać ćwi­cze­nia wcho­dzą­ce w skład testu spraw­no­ści fizycz­nej pod­czas egza­mi­nu na stu­dia woj­sko­we do WAT.

W przy­pad­ku dodat­ko­wych pytań zachę­ca­my do kon­tak­tu ze Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT: sekre­ta­riat tel. 261 839 457; mgr Paweł Jawor­ski tel. 261 839 458.

­­­­­­­­­­­­

1 2 3 4 5 79