Mistrzowski sezon badmintonistów

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Bad­min­to­ni­ści z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­li czo­ło­we miej­sca w tur­nie­ju fina­ło­wym XXI Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie. W roz­gryw­kach, któ­re odby­ły się 12 maja na tere­nie obiek­tów spor­to­wych WAT wystą­pi­li naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ni zawod­ni­cy w poprzed­nich rzu­tach ligi aka­de­mic­kiej.

W grze poje­dyn­czej  kobiet naj­lep­sza oka­za­ła się zawod­nicz­ka WAT Jolan­ta Chod­kow­ska, a zaraz za nią sierż. pchor. Joan­na Biskup, rów­nież z naszej uczel­ni. W deblu męż­czyzn wygrał duet plut. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski i Maciej Sta­ni­sław­czyk. Trze­cie miej­sce na podium zaję­li płk dr hab. inż. Jacek Jani­szew­ski z dr. inż. Zdzi­sła­wem Idziasz­kiem. Brą­zo­we meda­le zdo­by­li: w grze poje­dyn­czej męż­czyzn – szer. pchor. Maciej Kró­lak i w grze podwój­nej kobiet – plut. pchor. Alek­san­dra Sztab­kow­ska z Mag­da­le­ną Kamień.

Po zakoń­czo­nych grach fina­ło­wych odby­ła się deko­ra­cja naj­lep­szych dru­żyn. W tego­rocz­nym sezo­nie 2018/2019 zawod­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oka­za­li się naj­lep­si w swo­ich kate­go­riach. Po raz pierw­szy panie i pano­wie jed­no­cze­śnie sta­nę­li na naj­wyż­szym podium. Ten wyjąt­ko­wy suk­ces był wyni­kiem bar­dzo dobrych gier zawod­ni­ków WAT w trzech rzu­tach ligi. W XXI Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy i Mazow­sza Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło 32 zawod­ni­ków.

Kolej­nym suk­ce­sem, któ­ry przy­czy­nił się do majo­wych rezul­ta­tów były fina­ły Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski. W tych mistrzo­stwach dru­ży­na WAT w kla­sy­fi­ka­cji uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych zdo­by­ła I miej­sce. Zawo­dy odby­ły się w dniach 26 – 28 kwiet­nia w   Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie. Zło­te meda­le zdo­by­li: sierż. pchor. Joan­na Biskup, kpr. pchor. Domi­ni­ka  Adam­ska, Jolan­ta Chod­kow­ska, Mag­da­le­na Kamień, Bogu­mi­ła Przy­by­ła, plut. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski, szer. pchor. Maciej Kró­lak, szer. pchor. Axel Mar­ci­niak, Adam Jusz­czyk i Maciej Sta­ni­sław­czyk.

tekst i zdj. Wal­de­mar Lachow­ski

Towarzyski mecz szachowy pomiędzy WAT i ASzWoj

wpis w: Aktualności | 0

W ramach Świę­ta Spor­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej został roze­gra­ny towa­rzy­ski mecz sza­cho­wy pomię­dzy naszą uczel­nią i Aka­de­mią Sztu­ki Wojen­nej. Celem meczu zor­ga­ni­zo­wa­ne­go 12 maja w Klu­bie WAT było upa­mięt­nie­nie przez sza­chi­stów 84. rocz­ni­cy śmier­ci Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go, uczcze­nie 100-lecia odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści, a tak­że inte­gra­cja pra­cow­ni­ków i stu­den­tów uczel­ni woj­sko­wych.  

Aka­de­mię Sztu­ki Wojen­nej repre­zen­to­wa­li: prof. dr hab. n. med. Teo­fan Domżał, ppłk Ryszard Cegłow­ski, Marek Gałąz­ka i Kata­rzy­na Jac­kie­wicz. Pierw­szą sza­chow­ni­cę gości objął prof. Domżał, były kie­row­nik Kli­ni­ki Neu­ro­lo­gicz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Medycz­nej w Cen­tral­nym Szpi­ta­lu Kli­nicz­nym przy uli­cy Sza­se­rów w War­sza­wie. Ze stro­ny Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w meczu uczest­ni­czy­li: ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski, sierż. pchor. Mar­cin Pie­tru­szew­ski, st. kpr. pchor. Mate­usz Fili­pow oraz kpr. pchor. Paweł Węgliń­ski.

Mecz zakoń­czył się wyni­kiem 5:3 dla gospo­da­rzy.

sierż. pchor. Mar­cin Pie­tru­szew­ski
fot.: Jacek Radwań­ski

Akademickie Mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu-jitsu

wpis w: SWF | 0

Dnia 12.05.2018 w Szko­le Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go i Spor­tu UAM w Pozna­niu odby­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w bra­zy­lij­skim jiu jit­su GI i NO GI.

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li kpr. pchor. Julia Sowa­da i plut. pchor. Szy­mon Zawi­stow­ski.

Uzy­ska­li oni nastę­pu­ją­ce loka­ty: kpr. pchor. Julia Sowa­da – pierw­sze miej­sce (kat. -60kg, nie­bie­skie pasy), st. kpr. pchor. Szy­mon Zawi­stow­ski – trze­cie miej­sce (kat. -82,3kg, nie­bie­skie pasy).  

kpr. pchor. Julia Sowa­da
fot. Pau­li­na Ratajcz­ka i BJJ Fana­tics

Żeglarze WAT Akademickimi Mistrzami Warszawy i Mazowsza

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Żegla­rze z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wywal­czy­li tytuł Aka­de­mic­kich Mistrzów War­sza­wy i Mazow­sza. Rega­ty odby­ły się w sobo­tę 11 maja na Zale­wie Zegrzyń­skim pod War­sza­wą. WAT repre­zen­to­wa­ły łącz­nie trzy zało­gi. Nasze zespo­ły zaję­ły pierw­sze, trze­cie i czwar­te miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej, co z kolei zło­ży­ło się na 1 miej­sce WAT w punk­ta­cji dru­ży­no­wej sto­łecz­nych uczel­ni.

Naj­le­piej pora­dził sobie sierż. pchor. Igor Der­wich w zało­dze z szer. pchor. Jaku­bem Bart­cza­kiem i Sła­wo­mi­rem Patro­siem. Trze­ci był Karol Erd ze st. szer. pchor. Patry­kiem Pan­kiem i zastę­pu­ją­cym nie­obec­ną zawod­nicz­kę ppor. Ada­mem Łożyń­skim. Tuż za podium zna­la­zła się zało­ga prze­wod­ni­czą­ce­go Stu­denc­kie­go Koła Żeglar­skie­go szer. pchor. Rafa­ła Bła­żej­czy­ka, któ­re­mu towa­rzy­szy­li: st. kpr. pchor. Prze­my­sław Kale­ta i stu­dent­ka wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa Karo­li­na Skow­roń­ska. „Były to pierw­sze rega­ty w tym roku, w któ­rych wzię­li­śmy udział. Do tej pory tyl­ko tre­no­wa­li­śmy. Teraz wie­my, że przy­go­to­wa­nia nie poszły na mar­ne. Na Zegrzu omal nie zdo­mi­no­wa­li­śmy całych zawo­dów, bo do zaję­cia całe­go podium w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej zabra­kło naszym zało­gom kil­ku metrów. Przed nami kolej­ne szan­se i spraw­dzia­ny. Pierw­szym z nich będą Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski roz­gry­wa­ne na Mazu­rach na począt­ku czerw­ca” – mówi ster­nik pchor. Bła­żej­czyk.

Człon­ko­wie Stu­denc­kie­go Koła Żeglar­skie­go WAT na co dzień tre­nu­ją w Ośrod­ku Szko­le­nio­wym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w Zegrzu pod okiem mgr. Zdzi­sła­wa Czaj­ko i ppor. Ada­ma Łożyń­skie­go. Od kil­ku lat osią­ga­ją coraz wyż­sze wyni­ki w zma­ga­niach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Tym samym Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na sta­je się dru­gim obok Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej cen­trum aka­de­mic­kie­go żeglar­stwa rega­to­we­go.

Doko­na­nia żegla­rzy WAT moż­na śle­dzić na face­bo­oku Stu­denc­kie­go Koła Żeglar­skie­goklu­bu AZS WAT.

ppor. mgr inż. Adam Łożyń­ski
fot. Stu­denc­kie Koło Żeglar­skie WAT

Żołnierze uczcili pamięć Cichociemnych

wpis w: Aktualności | 0

W sobo­tę 11 maja przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, 1 Bry­ga­dy Pan­cer­nej, Jed­nost­ki Woj­sko­wej GROM, Mazo­wiec­kiej Bry­ga­dy Obro­ny Tery­to­rial­nej i śro­do­wisk kom­ba­tanc­kich wzię­li udział w uro­czy­sto­ściach zwią­za­nych z obcho­da­mi 75. rocz­ni­cy zrzu­tu Cicho­ciem­nych na pla­ców­kę odbior­czą „Imbryk” pod Koła­ko­wem.

„Ci, któ­rzy wylą­do­wa­li w tym miej­scu 75 lat temu byli żoł­nie­rza­mi Woj­ska Pol­skie­go, byli świet­nie wyszko­le­ni. Zosta­li wysła­ni na zie­mie pol­skie po to, żeby wspie­ra­li Armię Kra­jo­wą, żeby wyko­ny­wa­li zada­nia o cha­rak­te­rze sabo­ta­żo­wym i wywia­dow­czym, żeby szko­li­li żoł­nie­rzy Armii Kra­jo­wej i wzmac­nia­li Pol­skie Pań­stwo Pod­ziem­ne” – powie­dział obec­ny na uro­czy­sto­ści Mariusz Błasz­czak, mini­ster obro­ny naro­do­wej.

W nocy z 9 na 10 kwiet­nia 1944 roku do oku­po­wa­nej Pol­ski na spa­do­chro­nach sko­czy­li: ppor. Ste­fan Bałuk „Star­ba”, kpt. Benon Łastow­ski „Łobuz”, mjr Tade­usz Run­ge „Osa”, „Witold” oraz kpr. Hen­ryk Waniek „Pły­wak”. Ope­ra­cja nosi­ła kryp­to­nim „Wel­ler 2”. Cicho­ciem­nych zrzu­co­no na pla­ców­kę „Imbryk” pod Koła­ko­wem na Mazow­szu. Żoł­nie­rze przed sko­kiem szko­li­li się w Szko­cji, m.in. w szko­le wywia­dow­czej. W Pol­sce w pod­ziem­nych struk­tu­rach AK włą­czy­li się w orga­ni­zo­wa­nie ruchu opo­ru.

Uro­czy­sto­ści w koła­kow­skim lesie zakoń­czył Apel Pamię­ci oraz cere­mo­nia skła­da­nia kwia­tów pod pomni­kiem Chwa­ły Orę­ża Pol­skie­go. Hołd Cicho­ciem­nym w imie­niu gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka, rek­to­ra-komen­dan­ta WAT i spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej odda­li żoł­nie­rze peł­nią­cy służ­bę w uczel­ni.

Obcho­dom towa­rzy­szy­ły zawo­dy spor­to­we. W wyma­ga­ją­cym kon­dy­cyj­nie bie­gu prze­ła­jo­wym z 12 prze­szko­da­mi na dystan­sie 10 km wzię­ło udział mie­dzy inny­mi 13 bie­ga­czy z WAT. Szef MON wrę­czył uczest­ni­kom bie­gu pamiąt­ko­we meda­le.

Aby upa­mięt­nić zrzut Cicho­ciem­nych, miesz­kań­cy gmi­ny Dąbrów­ka każ­de­go roku spo­ty­ka­ją się w koła­kow­skim lesie. Oprócz ofi­cjal­nych uro­czy­sto­ści z asy­stą hono­ro­wą Woj­ska Pol­skie­go, zor­ga­ni­zo­wa­no tak­że rekon­struk­cję zrzu­tu, w któ­rej wzię­li udział żoł­nie­rze jed­nost­ki woj­sko­wej GROM. W obcho­dach uczest­ni­czy­li ofi­ce­ro­wie i pod­cho­rą­żo­wie WAT. 

Cicho­ciem­ni, czy­li żoł­nie­rze pol­scy szko­le­ni w Wiel­kiej Bry­ta­nii do zadań spe­cjal­nych (dywer­sji, sabo­ta­żu, wywia­du, łącz­no­ści i pro­wa­dze­nia dzia­łań par­ty­zanc­kich), wysy­ła­ni byli do oku­po­wa­nej Pol­ski począt­ko­wo z Wiel­kiej Bry­ta­nii, a następ­nie, od koń­ca 1943 roku, z bazy we Wło­szech. Wszy­scy byli ochot­ni­ka­mi i sta­no­wi­li eli­tę Armii Kra­jo­we. Łącz­nie wysła­no do Pol­ski 316 Cicho­ciem­nych, w tym jed­ną kobie­tę. Razem z Cicho­ciem­ny­mi zrzu­co­no nad Pol­ską oko­ło 670 ton róż­ne­go sprzę­tu.

Redak­cja na pod­sta­wie tek­stu MON
fot. plut. pchor. Mariusz Kowal­czyk, WAT

VI Akademickie Mistrzostwa Polski Kyokushin

wpis w: SWF | 0

Dnia 11 maja 2019 roku odby­ły się VI Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski Kyoku­shin w Hali Stu­dium WFiS UJ ul. Pia­stow­ska 26  w Kra­ko­wie. W Mistrzo­stwach uczest­ni­czy­ło 122 stu­den­tów z 36 uczel­ni. Hono­ro­wym Patro­nem MP był Rek­tor UJ. Sędzią głów­nym był Wice­pre­zes PZK Andrzej Drew­niak. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło 2 pod­cho­rą­żych tre­nu­ją­cych na AZS Kara­te Kyoku­shin  w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go W.A.T oraz stu­dent­ka Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Wyni­ki:

  • I miej­sce kumi­te kobiet kat. +65 kg: Moni­ka Zie­liń­ska
  • V-VIII miej­sce kumi­te męż­czyzn +80 kg: szer. pchor. Prze­my­sław Bucholc
  • V-VIII miej­sce kumi­te męż­czyzn -75 kg: kpr. pchor. Karol Kuczyń­ski

mgr Artur Gru­ba

Święto Sportu

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Świę­to Spor­tu jest wyda­rze­niem już na sta­łe wpi­sa­nym w WAT-owski kalen­darz. W pią­tek 10 maja w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go stu­den­ci, nauczy­cie­le aka­de­mic­cy, pra­cow­ni­cy oraz kadra ofi­cer­ska rywa­li­zo­wa­li w ponad 20 kon­ku­ren­cjach spor­to­wych, m.in. w koszy­ków­ce, siat­ków­ce, pił­ce noż­nej, spor­tach siło­wych, strze­la­niu, bie­gu na orien­ta­cję, pły­wa­niu, teni­sie ziem­nym i w wie­lu innych.

Pod­czas ofi­cjal­ne­go otwar­cia spor­to­we­go świę­ta, płk dr inż. Artur Król,  pro­rek­tor ds. woj­sko­wych życzył wszyst­kim zawod­ni­kom jak naj­lep­szych wyni­ków i dobrej zaba­wy w duchu uczci­wej rywa­li­za­cji, któ­ra – jak pod­kre­ślił – towa­rzy­szy żoł­nie­rzom tak­że na wie­lu innych polach. Po tra­dy­cyj­nej for­mu­le: „Świę­to Spor­tu 2019 uwa­żam za otwar­te”, wygło­szo­nej przez płk. Kró­la, usły­sze­li­śmy grom­kie Do boju!, któ­rym zagrze­wał uczest­ni­ków do zma­gań kie­row­nik SWF ppłk Adam Wołos.

Zawo­dy w róż­nych dys­cy­pli­nach oraz kon­ku­ren­cje, któ­re odby­wa­ły się rów­no­cze­śnie w wie­lu miej­scach robi­ły duże wra­że­nie na publicz­no­ści. Jed­ną z naj­bar­dziej emo­cjo­nu­ją­cych kon­ku­ren­cji był Koman­dor­ski Sprint, w któ­rym repre­zen­ta­cje kom­pa­nii w skła­dzie po 3 pod­cho­rą­żych bie­gły na sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym w opo­rzą­dze­niu woj­sko­wym (strój moro, buty spor­to­we, ple­cak, a w nim buty woj­sko­we i beret). Nie mniej­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szył się tak­że dwu­bój dzie­kań­ski, czy­li roz­gryw­ki mię­dzy­wy­dzia­ło­we pod­czas któ­rych 4-oso­bo­wa repre­zen­ta­cja z każ­de­go wydzia­łu w skła­dzie: dzie­kan, zastęp­ca dzie­ka­na, stu­dent oraz stu­dent­ka rywa­li­zo­wa­li w szta­fe­cie z obcią­że­niem w posta­ci ple­ca­ka, do któ­re­go przy­by­wa­ło ekwi­pun­ku przy każ­dej zmia­nie bie­gną­ce­go. Wal­ka była bar­dzo zacię­ta: zda­rza­ło się, że zawod­ni­cy bie­gną­cy z ple­ca­kiem gubi­li wypo­sa­że­nie, a  o wygra­nej decy­do­wa­ły ułam­ki sekund i poje­dyn­cze punk­ty. Na wynik koń­co­wy dwu­bo­ju mia­ły wpływ rów­nież wyni­ki, jakie uzy­ska­li dzie­ka­ni pod­czas kon­ku­ren­cji strze­lec­kiej na strzel­ni­cy pneu­ma­tycz­nej. I tak pierw­sze miej­sce zdo­był Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki, dru­gie Wydział Logi­sty­ki, a na trze­ciej pozy­cji upla­so­wał się Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji.

Pod­czas Świę­ta Spor­tu miał miej­sce finał „Współ­za­wod­nic­twa Woj­sko­we­go WAT”. W rywa­li­za­cji pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej bra­na była pod uwa­gę nie tyl­ko ich spraw­ność fizycz­na pod­czas kon­ku­ren­cji spor­to­wych, ale rów­nież oce­ny seme­stral­ne z Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go, teo­rii i prak­ty­ki strze­lań oraz języ­ka angiel­skie­go. Zwy­cię­ży­ła 7 kom­pa­nia 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go. Dru­gie miej­sce zaję­ła 1 kom­pa­nia 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­ła się 6 kom­pa­nia 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go.

Jak co roku już pod­czas Świę­ta Spor­tu odbył się rów­nież finał Mię­dzy­na­ro­do­wych Zawo­dów Spor­to­wo-Strze­lec­kich, zor­ga­ni­zo­wa­nych dla stu­den­tów woj­sko­wych w ramach pro­gra­mu współ­pra­cy z uczel­nia­mi woj­sko­wy­mi z Euro­py. Zwy­cięz­ców uho­no­ro­wa­no meda­la­mi.

Płk dr inż. Artur Król, wrę­cza­jąc pucha­ry zwy­cięz­com poszcze­gól­nych kon­ku­ren­cji roz­gry­wa­nych w ramach Świę­ta Spor­tu gra­tu­lo­wał zawod­ni­kom i dru­ży­nom gry fair play oraz spor­to­we­go ducha.

Szcze­gó­ło­we wyni­ki dostęp­ne są na stro­nie Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Hubert Kaź­mier­ski, Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

Brązowa odznaka za sprawności górskie

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 6 – 8 maja odby­ły się dwu­eta­po­we kwa­li­fi­ka­cje na Woj­sko­wą Odzna­kę Gór­ską 21 Bry­ga­dy Strzel­ców Pod­ha­lań­skich III stop­nia. W wyni­ku kwa­li­fi­ka­cji czte­rech żoł­nie­rzy zawo­do­wych oraz dwu­na­stu pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­ło brą­zo­we odzna­ki.

Do udzia­łu w dwu­eta­po­wych kwa­li­fi­ka­cjach zgło­si­ło się ponad trzy­stu uczest­ni­ków. Repre­zen­ta­cja WAT skła­da­ła się z przed­sta­wi­cie­li kadry uczel­ni i pod­cho­rą­żych nale­żą­cych do Stu­denc­kie­go Koła Wspi­nacz­ko­we­go oraz uczel­nia­nej orga­ni­za­cji stu­denc­kiej „Woda Ląd Powie­trze”, dzia­ła­ją­cej przy Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go.

W pierw­szym eta­pie  reali­zo­wa­nym w 1. Bata­lio­nie Strzel­ców Pod­ha­lań­skich w Rze­szo­wie  uczest­ni­cy zda­wa­li kon­ku­ren­cje tech­nicz­ne m. in. ase­ku­ro­wa­nie, wspi­nacz­kę z gór­ną ase­ku­ra­cją, wyko­ny­wa­nie zjaz­du z auto­ase­ku­ra­cją oraz wycho­dze­nie po linie w spo­sób impro­wi­zo­wa­ny. Eta­pem dru­gim był marsz kon­dy­cyj­ny na odle­głość 30 km z dwo­ma podej­ścia­mi po mini­mum 400 m w pio­nie czer­wo­nym szla­kiem: Cisna – Małe Jasło – Jasło – Okrą­glik – m. Sme­rek – Sme­rek – Prze­łęcz Orło­wi­cza – Poło­ni­na Wetliń­ska – Brze­gi Gór­ne. Trud­ność pole­ga­ła na mar­szu z obcią­że­niem mini­mum 16 kg w cza­sie do 10 godzin.

ppłk Krzysz­tof Jaskól­ski
fot. ppor.  Łukasz Ilczuk

My i maszyny – WAT zaprasza na 23. Piknik Naukowy

wpis w: Aktualności | 0

W dzi­siej­szych cza­sach nie wyobra­ża­my sobie funk­cjo­no­wa­nia bez maszyn. Od tych naj­prost­szych – dźwi­gni, kli­nów czy koło­wro­tów aż po kom­pu­te­ry, auta, tele­fo­ny, nie wspo­mi­na­jąc o tych ratu­ją­cych życie, jak na przy­kład roz­rusz­nik ser­ca. Żyje­my z nimi w sym­bio­zie tak głę­bo­kiej, że nawet tego na co dzień nie zauwa­ża­my. Już w naj­bliż­szą sobo­tę 11 maja pod­czas 23. Pik­ni­ku Nauko­we­go Pol­skie­go Radia i Cen­trum Nauki Koper­nik, któ­re­go hasło prze­wod­nie brzmi – „My i maszy­ny” będzie­my mogli zoba­czyć i poznać świat maszyn nie­mal z każ­dej per­spek­ty­wy. Cza­sa­mi będzie­my zasko­cze­ni i zdu­mie­ni tym co może kryć się pod poję­ciem maszy­na.

Ofer­ta tego­rocz­ne­go pik­ni­ku jest impo­nu­ją­ca, ponad 200 wystaw­ców przy­go­to­wa­ło aż 1000 poka­zów. Wszyst­ko po to, aby poka­zać uczest­ni­kom, tym małym i tym dużym, że nauka może być inte­re­su­ją­ca, wcią­ga­ją­ca i zro­zu­mia­ła dla wszyst­kich. Naukow­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zade­mon­stru­ją nawet skom­pli­ko­wa­ne zagad­nie­nia nauko­we w for­mie pro­stych eks­pe­ry­men­tów i doświad­czeń.

Poka­zy, któ­re zapre­zen­tu­ją stu­den­ci oraz naukow­cy WAT dosko­na­le wpi­su­ją się w tema­ty­kę zwią­za­ną z maszy­na­mi, choć bynaj­mniej nie będą to żad­ne zespo­ły czę­ści wypo­sa­żo­ne w mecha­nizm napę­do­wy – jak opi­su­je sło­wo maszy­na Wiki­pe­dia. „Maszy­na to nie tyl­ko urzą­dze­nie zawie­ra­ją­ce koła zęba­te czy tło­ki, jest nią bowiem każ­dy układ, któ­ry zamie­nia zawar­tą w sobie ener­gię w pra­cę” – tłu­ma­czy Karol Zalew­ski, prze­wod­ni­czą­cy Koła Nauko­we­go Che­mi­ków WAT. Jed­nym z doświad­czeń che­micz­nych, któ­re zapre­zen­tu­ją na pik­ni­ku człon­ko­wie koła jest eks­pe­ry­ment o nazwie Sil­nik rakie­to­wy. „Taki sil­nik rakie­to­wy rów­nież jest maszy­ną, ponie­waż zamie­nia ener­gię che­micz­ną zamknię­tą w pali­wie rakie­to­wym na ener­gię kine­tycz­ną gazów wylo­to­wych. Isto­ta tego zja­wi­ska zosta­nie zapre­zen­to­wa­na w bez­piecz­ny spo­sób przez napę­dze­nie urzą­dze­nia przy­po­mi­na­ją­ce­go młyń­skie koło. Sil­nik rakie­to­wy zosta­nie nakie­ro­wa­ny dyszą pro­sto­pa­dle do łopat koła, co roz­krę­ci je podob­nie jak pły­ną­ca rze­ka” – wyja­śnia stu­dent Karol Zalew­ski. Kolej­nym, cie­ka­wym eks­pe­ry­men­tem pre­zen­to­wa­nym na pik­ni­ku będzie odtwo­rze­nie dzia­ła­nia rakie­ty ze zwy­kłej butel­ki. Rakie­to­wa butel­ka powsta­nie poprzez wymie­sza­nie w niej wody z cie­kłym azo­tem. Nastą­pi wów­czas gwał­tow­ne przej­ście ze sta­nu cie­kłe­go w stan gazo­wy dają­cy ciąg, któ­ry napę­dza butel­kę.

Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT zapre­zen­tu­je nowo­cze­sne tech­no­lo­gie, któ­re zmie­nia­ją i ulep­sza­ją nasze codzien­ne życie. „Będzie­my opo­wia­dać o skrzyn­ce z narzę­dzia­mi dla bio­lo­ga, czy­li o bar­dzo małych, ale bar­dzo uży­tecz­nych biał­kach, któ­re wyko­rzy­stu­je­my w labo­ra­to­rium. Dzię­ki biał­kom może­my doko­ny­wać kolej­nych odkryć, two­rzyć leki i bez­piecz­niej­sze szcze­pion­ki, mody­fi­ko­wać rośli­ny, zwie­rzę­ta i mikro­or­ga­ni­zmy, aby słu­ży­ły naszym celom” –  wyja­śnia dr Ali­cja Trę­biń­ska-Stry­jew­ska z Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej IOE WAT. Nie zabrak­nie atrak­cji w posta­ci kon­kur­sów i nagród. „W cza­sie poka­zu, wspól­nie z uczest­ni­ka­mi zbu­du­je­my czą­stecz­kę DNA z puz­zli, roz­wią­że­my zagad­ki z kodem gene­tycz­nym w roli głów­nej i spraw­dzi­my do cze­go moż­na wyko­rzy­stać w labo­ra­to­rium świe­cą­ce biał­ka” – zachę­ca do udzia­łu w pik­ni­ku dr Trę­biń­ska-Stry­jew­ska. Chęt­ni będą mogli zapo­znać się tak­że z auto­ma­tycz­ną odpra­wę pasz­por­to­wą do uspraw­nia­nia pro­ce­su odpra­wy gra­nicz­nej osób, z meto­da­mi lase­ro­wej mody­fi­ka­cji war­stwy wierzch­niej mate­ria­łów, symu­la­to­rem lądo­wa­nia na księ­ży­cu, czy też sys­te­ma­mi wykry­wa­nia mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych. „W dzi­siej­szych cza­sach obser­wu­je­my wzrost zagro­że­nia ata­ka­mi ter­ro­ry­stycz­ny­mi, w tym z zasto­so­wa­niem mate­ria­łów wybu­cho­wych. W Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT od wie­lu lat pro­wa­dzo­ne są pra­ce badaw­cze nad opra­co­wa­niem sys­te­mu do iden­ty­fi­ka­cji mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych. Pod­czas Pik­ni­ku Nauko­we­go zapre­zen­tu­je­my wybra­ne sys­te­my wykry­wa­nia tych mate­ria­łów, w tym spek­tro­metr Rama­na, prze­zna­czo­ny do detek­cji mate­ria­łów wybu­cho­wych na robo­cie” – mówi ppłk dr inż. Bar­tło­miej Jan­kie­wicz z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki.

Cie­ka­wost­ki zwią­za­ne z tech­no­lo­gią dru­ku 3D przy­go­tu­ją nato­miast człon­ko­wie Koła Nauko­we­go Zmę­cze­nia Kon­struk­cji i Kom­pu­te­ro­we­go Wspo­ma­ga­nia Pro­jek­to­wa­nia, któ­re pro­wa­dzi swo­ją dzia­łal­ność na Wydzia­le Mecha­nicz­nym. „Zapre­zen­tu­je­my zasto­so­wa­nie inży­nie­rii odwrot­nej w obsza­rze bio­in­ży­nie­rii, czy­li moż­li­wo­ści odtwa­rza­nia czę­ści ludz­kie­go cia­ła z wyko­rzy­sta­niem tech­ni­ki dru­ku 3D. Będzie­my rów­nież pre­zen­to­wać zagad­nie­nia zwią­za­ne z wspar­ciem lub zastęp­stwem czło­wie­ka przez maszy­nę – robo­ta” – zapo­wia­da dr inż. Krzysz­tof Grze­lak, opie­kun koła mecha­ni­ków. „Robo­ty­za­cja czyn­no­ści wyko­ny­wa­nych przez czło­wie­ka pozwa­la m.in. na zwięk­sze­nie wydaj­no­ści i pre­cy­zji, jak rów­nież na mini­ma­li­za­cję nara­że­nia zdro­wia i życia czło­wie­ka w sytu­acjach jego zagro­że­nia lub dzia­ła­nia w śro­do­wi­sku nie­bez­piecz­nym” – doda­je dr inż. Grze­lak. Uczest­ni­cy, któ­rzy popraw­nie odpo­wie­dzą na przy­go­to­wa­ne przez koło nauko­we pyta­nia, będą mie­li moż­li­wość otrzy­ma­nia mode­lu swo­jej dło­ni, wydru­ko­wa­ne­go tech­no­lo­gią 3D.

Człon­ko­wie Koła Nauko­we­go Fizy­ków Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii spraw­dzą, czy moż­na nała­do­wać tele­fon domo­wym spo­so­bem, uży­wa­jąc jedy­nie owo­cu, prze­wo­du i dwóch kawał­ków meta­lu. „Sok z cytry­ny w naszym ukła­dzie ma być kata­li­za­to­rem ogni­wa elek­tro­che­micz­ne­go, dzię­ki któ­re­mu pozy­ska­my prąd elek­trycz­ny. Natu­ral­ne ogni­wo, w naszym przy­pad­ku owoc, gene­ru­je prąd elek­trycz­ny, któ­ry wzra­sta poprzez doda­nie kolej­ne­go ogni­wa. Za pomo­cą wol­to­mie­rza może­my kon­tro­lo­wać napię­cie w zbu­do­wa­nym przez nas obwo­dzie. Celem eks­pe­ry­men­tu będzie uzy­ska­nie wystar­cza­ją­ce­go napię­cia, któ­re zasi­li tele­fon komór­ko­wy lub dio­dę Led” – wyja­śnia Kamil Nie­dzia­łek, czło­nek Koła Nauko­we­go Fizy­ków.

Tego­rocz­ny pik­nik po raz pierw­szy zosta­nie podzie­lo­ny na 7 stref tema­tycz­nych: Stre­fa Przy­szło­ści, Zdro­wia, Kul­to­wych Eks­pe­ry­men­tów, Rodzi­ny, Cywi­li­za­cji, Gości Zagra­nicz­nych oraz „Zrób to sam”. Taki podział uła­twi odwie­dza­ją­cym odna­leźć inte­re­su­ją­ce ich poka­zy.

Zachę­ca­my do odwie­dze­nia sta­no­wisk Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na 23. Pik­ni­ku Nauko­wym już w naj­bliż­szą sobo­tę 11 maja, w godzi­nach 11.00 – 20.00 na PGE Naro­do­wym w War­sza­wie. Udział pra­cow­ni­ków i stu­den­tów WAT w Pik­ni­ku Nauko­wym wspie­ra Dział Nauki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Wstęp na pik­nik jest wol­ny. Wię­cej infor­ma­cji oraz mapa ze sta­no­wi­ska­mi znaj­du­ją się na stro­nie pik­ni­ku.

Ewa Jan­kie­wicz, Moni­ka Przy­był

Wizyta delegacji Ministerstwa Obrony Republiki Indonezji

wpis w: Aktualności | 0

W czwar­tek 9 maja w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej gości­li­śmy dele­ga­cję Mini­ster­stwa Obro­ny Repu­bli­ki Indo­ne­zji. Celem wizy­ty było zapo­zna­nie gości z poten­cja­łem nauko­wo-badaw­czym, osią­gnię­cia­mi, funk­cjo­no­wa­niem naszej uczel­ni oraz Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej na pol­skim i świa­to­wym ryn­ku. W spo­tka­niu ze stro­ny Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czył pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król oraz kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk.

Pod­czas spo­tka­nia w Sali Rycer­skiej WAT płk dr inż. Artur Król zapo­znał dele­ga­cję z Indo­ne­zji ze struk­tu­rą Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, kie­run­ka­mi stu­diów, pro­wa­dzo­ny­mi bada­nia­mi nauko­wy­mi oraz osią­gnię­cia­mi stu­den­tów i pra­cow­ni­ków uczel­ni. Pod­kre­ślił, iż Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest naj­więk­szym ośrod­kiem nauko­wo-badaw­czym i dydak­tycz­nym w Pol­sce zaan­ga­żo­wa­nym w pra­ce dla woj­ska. Pre­zen­ta­cję poka­zu­ją­cą zada­nia reali­zo­wa­ne przez Aka­de­mię Sztu­ki Wojen­nej oraz jej ofer­tę dydak­tycz­ną przed­sta­wi­ła mgr Mar­le­na Bli­charz. W dal­szej czę­ści spo­tka­nia goście zada­wa­li pyta­nia doty­czą­ce róż­nic w pro­ce­sie kształ­ce­nia stu­den­tów woj­sko­wych oraz cywil­nych, a tak­że wymia­ny stu­den­tów w ramach pro­gra­mu Era­smus+.

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek

1 2 3 4 5 76