Przyszli studenci rozpoczęli podstawowe szkolenie wojskowe

wpis w: Aktualności | 0

Po nie­ła­twym pro­ce­sie rekru­ta­cji i egza­mi­nach wstęp­nych, 889 kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych roz­po­czę­ło dzi­siaj w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we. Jest to etap obo­wiąz­ko­wy dla osób przy­ję­tych na stu­dia woj­sko­we, pod­czas któ­re­go kan­dy­da­ci uczą się żoł­nier­skie­go rze­mio­sła.

Mło­dych adep­tów sztu­ki woj­sko­wej przy­wi­tał rek­tor-komen­dant gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Po przy­ję­ciu, pobra­niu umun­du­ro­wa­nia i wypo­sa­że­nia żoł­nier­skie­go, nowo wcie­le­ni kan­dy­da­ci otrzy­mu­ją przy­dzia­ły do pod­od­dzia­łów szkol­nych, zapo­zna­ją się z kadrą oraz infra­struk­tu­rą uczel­ni, a pod­czas pierw­szych zajęć pozna­ją woj­sko­we stop­nie, pod­sta­wy regu­la­mi­nów i musz­try. Odwie­dza­ją tak­że fry­zje­ra oraz roz­ma­wia­ją z psy­cho­pro­fi­lak­ty­kiem. Już w pią­tek 23 sierp­nia otrzy­ma­ją swo­ją pierw­szą służ­bo­wą broń. Przed nimi szko­le­nie bojo­we, szko­le­nie logi­stycz­ne oraz pod­sta­wy edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej i wycho­wa­nia woj­sko­we­go, czy­li zaję­cia, któ­re każ­dy kan­dy­dat na żoł­nie­rza zawo­do­we­go musi odbyć i zali­czyć zanim otrzy­ma stu­denc­ki indeks.

Licz­ba osób przyj­mo­wa­nych na stu­dia woj­sko­we w WAT znacz­nie wzra­sta w ostat­nich latach. W celu zapew­nie­nia naszym stu­den­tom bar­dzo dobrych warun­ków dydak­tycz­nych i byto­wych uczel­nia roz­wi­ja swo­je zaple­cze logi­stycz­ne. „Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest dobrze przy­go­to­wa­na na przy­ję­cie tak dużej licz­by nowych stu­den­tów. Poko­je są wystar­cza­ją­co duże, by każ­dy czuł się kom­for­to­wo. Nie­daw­no zosta­ła tak­że odda­na do użyt­ku kolej­na sto­łów­ka woj­sko­wa, któ­ra umoż­li­wia wyży­wie­nie więk­szej licz­by osób. Dosko­na­le przy­go­to­wa­na jest tak­że baza spor­to­wa” – mówi pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król oraz doda­je, że pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we to czas na adap­ta­cję i przy­go­to­wa­nie do służ­by w woj­sku. „Nowo wcie­le­ni kan­dy­da­ci muszą być przy­go­to­wa­ni na nie­ła­twe szko­le­nie woj­sko­we, poran­ne wsta­wa­nie i cało­dnio­we zaję­cia. Jed­nak po tym okre­sie, przy­szłych ofi­ce­rów cze­ka­ją już pię­cio­let­nie stu­dia, któ­re wyma­ga­ją wię­cej nauki niż tak inten­syw­ne­go szko­le­nia woj­sko­we­go jak pod­czas psw”.

Przez cały okres trwa­nia pod­sta­wo­we­go szko­le­nia woj­sko­we­go uczel­nia zapew­nia kan­dy­da­tom zabez­pie­cze­nie medycz­ne. Mło­dych ludzi wspie­ra­ją dodat­ko­wo psy­cho­log, kape­lan WAT oraz cała kadra dydak­tycz­na, któ­ra każ­de­mu słu­ży pomo­cą.

Wie­dza teo­re­tycz­na oraz umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne naby­te w cza­sie trwa­nia szko­le­nia spraw­dzo­ne zosta­ną pod­czas egza­mi­nów 24 – 26 wrze­śnia. Ci, któ­rzy pomyśl­nie je zda­dzą, 27 wrze­śnia przy­stą­pią do uro­czy­stej przy­się­gi woj­sko­wej.

Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

Najlepsi z najlepszych – prymusi promocji oficerskiej 2019

wpis w: Aktualności | 0

Naj­lep­si stu­den­ci na roku, wzo­ro­wi pod­cho­rą­żo­wie, już dzi­siaj pod­po­rucz­ni­cy Woj­ska Pol­skie­go. Dro­ga do ofi­cer­skich gwiaz­dek nie była łatwa. Godze­nie stu­diów tech­nicz­nych ze szko­le­niem woj­sko­wym wyma­ga­ło wie­lu wyrze­czeń i wysił­ku, ale w kon­se­kwen­cji dało ogrom­ną satys­fak­cję – uzy­ska­nie tytu­łu magi­stra inży­nie­ra z naj­lep­szy­mi loka­ta­mi na roku i awans ofi­cer­ski.  To im szcze­gól­nie gra­tu­lo­wał pod­czas pro­mo­cji ofi­cer­skiej 9 sierp­nia mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. „Szcze­gól­ne wyra­zy uzna­nia nale­żą się pry­mu­som, któ­rzy osią­gnę­li wybit­ne wyni­ki. Sami naj­le­piej wie­cie, ile tru­du i wysił­ku kosz­to­wa­ło Was to osią­gnię­cie” – napi­sał w liście do absol­wen­tów szef MON. Mini­ster Błasz­czak wyra­ził jed­no­cze­śnie sło­wa uzna­nia wobec wszyst­kich absol­wen­tów naszej uczel­ni, któ­rzy tego dnia zosta­li pro­mo­wa­ni na pierw­szy sto­pień ofi­cer­ski.

Poznaj­my bli­żej pry­mu­sów pro­mo­cji ofi­cer­skiej 2019.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

ppor. mgr inż. Stanisław Kaniecki, prymus promocji oficerskiej – I lokata

Pry­mus tego­rocz­nej pro­mo­cji ppor. mgr inż. Sta­ni­sław Kaniec­ki ukoń­czył stu­dia na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii ze śred­nią ocen 4.80, zdo­by­wa­jąc rów­nież tytuł pry­mu­sa wydzia­łu. Lau­re­ata I loka­ty pro­mo­cji ofi­cer­skiej Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda nagro­dził hono­ro­wą bro­nią bia­łą.

Ppor. mgr inż. Sta­ni­sław Kaniec­ki od 2014 r. stu­dio­wał na kie­run­ku che­mia (spe­cjal­ność ochro­na przed ska­że­nia­mi). Już przed roz­po­czę­ciem nauki w WAT odno­sił licz­ne suk­ce­sy w kon­kur­sach che­micz­nych zdo­by­wa­jąc dwu­krot­nie tytuł fina­li­sty Olim­pia­dy Che­micz­nej. Stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wybrał, aby móc roz­wi­jać swo­je zain­te­re­so­wa­nia z zakre­su che­mii woj­sko­wej oraz nauk przy­rod­ni­czych. Naj­lep­szy stu­dent na roku był kil­ku­krot­nie wyróż­nio­ny przez Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT tytu­łem hono­ro­wym „Wzo­ro­wy Pod­cho­rą­ży”. W 2016 roku otrzy­mał tak­że nagro­dę Bisku­pa Polo­we­go dla naj­lep­sze­go stu­den­ta z obsza­ru nauk ści­słych spo­śród kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Od trze­cie­go roku stu­diów ppor. Kaniec­ki uczest­ni­czył w reali­za­cji pro­jek­tów badaw­czych Zespo­łu Nano­tech­no­lo­gii Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki (IOE), gdzie pod opie­ką swo­je­go pro­mo­to­ra ppłk. dr. inż. Bar­tło­mie­ja Jan­kie­wi­cza zaj­mo­wał się bada­nia­mi w zakre­sie wytwa­rza­nia i zasto­so­wań czą­stek ditlen­ku tyta­nu. Pra­cę inży­nier­ską pt. „Bada­nie wła­ści­wo­ści foto­ka­ta­li­tycz­nych sub­mi­kro­czą­stek ditlen­ku tyta­nu” obro­nił z wyróż­nie­niem.  W trak­cie stu­diów II stop­nia w ramach pro­jek­tów Zespo­łu Nano­tech­no­lo­gii IOE, kon­cen­tro­wał się na zagad­nie­niach zwią­za­nych z ana­li­zą instru­men­tal­ną. Pod­sta­wą jego pra­cy magi­ster­skiej pt. „Zasto­so­wa­nie desorp­cji lase­ro­wej w detek­cji wybra­nych mate­ria­łów wybu­cho­wych przy uży­ciu spek­tro­me­trii ruchli­wo­ści jonów” były wyni­ki pro­jek­tu Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny „Con­fir­ma­tion, Iden­ti­fi­ca­tion and Air­bor­ne Ear­ly War­ning of IEDs”. Che­mia to nie jedy­na pasja ppor. Kaniec­kie­go.  Inten­syw­nie roz­wi­jał swo­je umie­jęt­no­ści w zakre­sie rze­mio­sła woj­sko­we­go. W trak­cie stu­diów zdo­by­wał nowe doświad­cze­nia i spraw­no­ści w ramach uczel­nia­nej orga­ni­za­cji stu­denc­kiej „Woda Ląd Powie­trze” oraz Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych „S3 WAT”. Swo­ją przy­szłość wią­że z sze­ro­ko rozu­mia­ną che­mią woj­sko­wą. Jed­no­cze­śnie jest prze­ko­na­ny, że wie­dza oraz kom­pe­ten­cje, któ­re zdo­był pod­czas stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej będą bar­dzo przy­dat­ne w dal­szej służ­bie woj­sko­wej.

ppor. mgr inż. Jakub Majchrowicz, prymus promocji oficerskiej – II lokata

Absol­went Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa kie­run­ku mecha­tro­ni­ka (spe­cjal­ność: eks­plo­ata­cja prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych). Stu­dia ukoń­czył ze śred­nią ocen 4,69 jako pry­mus wydzia­łu. Od naj­młod­szych lat pasjo­no­wał się zagad­nie­nia­mi tech­nicz­ny­mi i marzył o wstą­pie­niu do woj­ska. Przed roz­po­czę­ciem stu­diów w WAT brał udział w wie­lu kon­kur­sach zawo­do­wych m. in. w Olim­pia­dzie Wie­dzy Tech­nicz­nej i Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Wie­dzy Elek­trycz­nej i Elek­tro­nicz­nej. W trak­cie stu­diów uczest­ni­czył w Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Stu­den­tów „CERC 2019” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my Fer­di­nand I w Buka­resz­cie. Ppor. Maj­chro­wicz repre­zen­to­wał rów­nież uczel­nię w kom­pa­nii hono­ro­wej pod­czas wie­lu uro­czy­sto­ści woj­sko­wych. Włą­czał się w dzia­ła­nia zwią­za­ne z pro­mo­cją Aka­de­mii na tar­gach edu­ka­cyj­nych. Pra­cę magi­ster­ską pt. „Bada­nia przy­dat­no­ści ste­ro­wa­nia gło­so­we­go w wybra­nych zasto­so­wa­niach mili­tar­nych”, reali­zo­wa­ną pod opie­ką dr. Wal­de­ma­ra Śmie­tań­skie­go obro­nił na oce­nę bar­dzo dobrą. W okre­sie stu­diów został czte­ro­krot­nie wyróż­nio­ny tytu­łem hono­ro­wym „Wzo­ro­wy Pod­cho­rą­ży”. Dal­szą karie­rę woj­sko­wą ppor. Maj­chro­wicz wią­że z eks­plo­ata­cją nowo­cze­snych sys­te­mów prze­ciw­lot­ni­czych, w któ­re ma być w nie­da­le­kiej przy­szło­ści wypo­sa­żo­ne Woj­sko Pol­skie.

ppor. mgr inż. Damian Krata, prymus promocji oficerskiej – III lokata

 

Stu­dio­wał na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki na kie­run­ku Infor­ma­ty­ka (spe­cjal­ność: kryp­to­lo­gia). Sze­ścio­krot­nie wyróż­nio­ny tytu­łem „Wzo­ro­wy Pod­cho­rą­ży”. Stu­dia ukoń­czył ze śred­nią ocen 4,65 zdo­by­wa­jąc tytuł pry­mu­sa wydzia­łu. W trak­cie stu­diów uczest­ni­czył w reali­za­cji pro­jek­tów nauko­wo-badaw­czych w Insty­tu­cie Mate­ma­ty­ki i Kryp­to­lo­gii. Stu­dia w WAT pod­jął po uzy­ska­niu tytu­łu licen­cja­ta na Wydzia­le Fizy­ki Tech­nicz­nej, Infor­ma­ty­ki i Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej, na spe­cjal­no­ści Mode­lo­wa­nie Mate­ma­tycz­ne. Z wyróż­nie­niem obro­nił pra­cę magi­ster­ską pt. „Ana­li­za moż­li­wo­ści sprzę­to­wej imple­men­ta­cji szy­fru blo­ko­we­go opar­te­go o algo­rytm Anu­bis w spo­sób uod­par­nia­ją­cy na ata­ki kana­łem bocz­nym” reali­zo­wa­ną pod opie­ką kpt. dr. Micha­ła Wroń­skie­go. Ppor. Kra­ta z pasją reali­zu­je swo­je zain­te­re­so­wa­nia. Pod­czas stu­diów w Łodzi uczęsz­czał na kurs ana­li­ty­ka gieł­do­we­go i kurs księ­go­wo­ści. Dwu­krot­nie odbył prak­ty­kę w Inde­sit Com­pa­ny na sta­no­wi­skach: kon­tro­ler jako­ści oraz czło­nek zespo­łu w dzia­le tech­nicz­nym. Wyko­ny­wał przy tym zada­nia zwią­za­ne z wpro­wa­dze­niem sys­te­mu opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych – Inde­sit Manu­fac­tu­ring Excel­len­ce. Dodat­ko­wo w czerw­cu 2018 roku ukoń­czył naukę w ramach stu­diów pody­plo­mo­wych w Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej na kie­run­ku Zarzą­dza­nie Bez­pie­czeń­stwem Infor­ma­cji Wydzia­łu Zarzą­dza­nia i Dowo­dze­nia.

ppor. mgr inż. Joanna Biskup, prymuska Wydziału Elektroniki

Stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej ukoń­czy­ła na kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Tele­ko­mu­ni­ka­cja zdo­by­wa­jąc naj­wyż­szą śred­nią 4,33. Pra­cę magi­ster­ską napi­sa­ła na temat „Sta­no­wi­ska labo­ra­to­ryj­ne­go do pro­jek­to­wa­nia ukła­dów regu­la­cji meto­dą linii pier­wiast­ko­wych”.  Jak twier­dzi, Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną wybra­ła z kil­ku powo­dów. Z jed­nej stro­ny chcia­ła kon­ty­nu­ować tra­dy­cje rodzin­ne i słu­żyć Ojczyź­nie, z dru­giej zaś roz­wi­jać swo­je tech­nicz­ne i spor­to­we pasje. Wizja uzy­ska­nia wykształ­ce­nia tech­nicz­ne­go oraz jed­no­cze­śnie tytu­łu ofi­ce­ra Woj­ska Pol­skie­go była bar­dzo dobrą alter­na­ty­wą. Po ukoń­cze­niu stu­diów chce spraw­dzić w prak­ty­ce wie­dzę, któ­rą zdo­by­ła w Aka­de­mii. Swój roz­wój zawo­do­wy łączy ze służ­bą w pol­skiej armii. Zawsze sta­wia­ła sobie wyso­ko poprzecz­kę chcąc osią­gać wyso­kie wyni­ki, zarów­no w nauce, jak i w spo­rcie.

ppor. mgr inż. Wojciech Dawid, prymus Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji

Absol­went kie­run­ku Geo­de­zja i Kar­to­gra­fia. Stu­dia ukoń­czył ze śred­nią 4,64. Zdo­był pierw­sze miej­sce na Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Stu­den­tów „CERC 2019” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my Fer­di­nand I w Buka­resz­cie oraz w kon­kur­sie stu­denc­kim pod­czas kon­fe­ren­cji „ICMT” (Inter­na­tio­nal Con­fe­ren­ce on Mili­ta­ry Tech­no­lo­gies) w Brnie.  Na Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Stu­den­tów Geo­de­zji wywal­czył trze­cią loka­tę. Aktyw­nie upra­wia sport. Trzy­krot­nie uzy­skał mistrzo­stwo Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pił­ce siat­ko­wej. Pra­cę magi­ster­ską pod tytu­łem „Ana­li­zy moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia wybra­nych ser­we­rów GIS opar­tych na licen­cji open sour­ce do opra­co­wa­nia geo­por­ta­lu woj­sko­wych danych kar­to­gra­ficz­nych” obro­nił na oce­nę bar­dzo dobrą. W okre­sie stu­diów został dwu­krot­nie wyróż­nio­ny tytu­łem hono­ro­wym „Wzo­ro­wy Pod­cho­rą­ży”. Ppor. Dawid będzie peł­nił służ­bę w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, gdzie rów­nież roz­pocz­nie stu­dia w Szko­le Dok­tor­skiej.

ppor. mgr inż. Daniela Szpaczyńska, prymuska Wydziału Mechanicznego

Ukoń­czy­ła stu­dia na kie­run­ku mecha­ni­ka i budo­wa maszyn uzy­sku­jąc śred­nią ocen 4,64. Jej pra­ce dyplo­mo­we, zarów­no inży­nier­ska, jak i magi­ster­ska doty­czy­ły pro­jek­to­wa­nia robo­tów saper­skich. Za pra­cę inży­nier­ską zosta­ła wyróż­nio­na przez Sze­fa Zarzą­du Inży­nie­rii Woj­sko­wej Inspek­to­ra­tu Rodza­ju Wojsk Dowódz­twa Gene­ral­ne­go oraz uzy­ska­ła II miej­sce w Kon­kur­sie Rek­tor­skim na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą. Pra­ca magi­ster­ska pt. „Wstęp­ny pro­jekt lek­kie­go robo­ta do roz­po­zna­nia pól mino­wych” przed­sta­wia stwo­rzo­ną przez pry­mu­skę kon­cep­cję robo­ta, któ­ry jest w sta­nie zastą­pić całą dru­ży­nę sape­rów pod­czas wykry­wa­nia kla­sycz­nych zapór mino­wych. Ppor. Szpa­czyń­ska dwu­krot­nie uczest­ni­czy­ła w Semi­na­rium Kół Nauko­wych Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go WAT, a razem z żoł­nie­rza­mi innych państw wzię­ła tak­że udział w Świa­to­wych Dniach Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie.

 

 

Nowo promowani oficerowie Wojska Polskiego

wpis w: Aktualności | 0

Armia zyska­ła nowych ofi­ce­rów. W pią­tek 9 sierp­nia na Pla­cu Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go ofi­cer­skie szli­fy otrzy­ma­ło 233 absol­wen­tów pię­cio­let­nich stu­diów magi­ster­skich Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Na pierw­szy sto­pień ofi­cer­ski mia­no­wa­nych zosta­ło rów­nież 96 absol­wen­tów Stu­dium Ofi­cer­skie­go WAT i 49 absol­wen­tów Stu­dium Ofi­cer­skie­go Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej. „Absol­wen­ci opusz­cza­ją­cy mury naszych uczel­ni to ludzie kom­pe­tent­ni i sku­tecz­ni w dzia­ła­niu, to wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­ści, któ­rzy są przy­go­to­wa­ni do umie­jęt­ne­go wyko­rzy­sty­wa­nia zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie sys­te­mów uzbro­je­nia i dowo­dze­nia” – powie­dział pod­czas uro­czy­sto­ści gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-komen­dant WAT. Aktu mia­no­wa­nia na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka doko­na­li gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-komen­dant WAT; gen. bro­ni Michał Siko­ra, I zastęp­ca sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go WP i gen. dyw. pilot Jan Śliw­ka, I zastęp­ca Dowód­cy Gene­ral­ne­go RSZ.

W skie­ro­wa­nym do uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści liście Mariusz Błasz­czak, mini­ster obro­ny naro­do­wej pod­kre­ślił rolę Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w kształ­to­wa­niu i edu­ka­cji przy­szłych dowód­ców. „Dro­ga, któ­ra dopro­wa­dzi­ła Was do tego miej­sca nie była łatwa. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na to pre­sti­żo­wa uczel­nia, któ­ra wie­le ofe­ru­je, ale rów­nież wie­le ocze­ku­je od swo­ich słu­cha­czy. Dzi­siej­szy dzień to pierw­szy waż­ny suk­ces w Waszej karie­rze ofi­ce­rów Woj­ska Pol­skie­go. Dołą­cza­cie do eli­tar­ne­go gro­na. Mun­dur z ofi­cer­ski­mi gwiazd­ka­mi to powód do dumy, zarów­no dla Was, jak i dla Waszych rodzin i bli­skich. (…) To duża odpo­wie­dzial­ność, któ­rą dziś przyj­mu­je­cie na swo­je bar­ki. Jestem jed­nak pewien, że dzię­ki przy­go­to­wa­niu oraz wykształ­ce­niu jakie otrzy­ma­li­ście w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dosko­na­le sobie z nią pora­dzi­cie” – napi­sał do absol­wen­tów szef MON. Obec­ny na uro­czy­sto­ści sekre­tarz sta­nu w MON Tomasz Zdzi­kot pod­kre­ślił, że bycie ofi­ce­rem Woj­ska Pol­skie­go to jed­no­cze­śnie wiel­kie wyróż­nie­nie i zobo­wią­za­nie. „Zdo­by­li­ście zna­ko­mi­te wykształ­ce­nie. Już dziś sta­je­cie się eli­tą pol­skich Sił Zbroj­nych. Posta­no­wi­li­ście zwią­zać Waszą przy­szłość, poświę­cić swój talent, zdol­no­ści i umie­jęt­no­ści dla dobra Ojczy­zny, czy­li dla nasze­go wspól­ne­go bez­pie­czeń­stwa. Pokła­da­my w Was ogrom­ne nadzie­je” – mówił mini­ster Zdzi­kot.

Tę naj­waż­niej­szą w życiu każ­de­go ofi­ce­ra uro­czy­stość zaszczy­ci­ło swo­ją obec­no­ścią wie­lu zna­mie­ni­tych gości, m.in. sekre­tarz sta­nu w MON Tomasz Zdzi­kot, prze­wod­ni­czą­cy Sej­mo­wej Komi­sji Obro­ny Naro­do­wej poseł Michał Jach, prze­wod­ni­czą­cy Krę­gu Pamię­ci Naro­do­wej poseł Andrzej Melak, pod­se­kre­tarz sta­nu w Mini­ster­stwie Edu­ka­cji Naro­do­wej Maciej Kopeć, rek­tor-komen­dant Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej kontr­ad­mi­rał prof. dr hab. Tomasz Szu­brycht. Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­li nas rów­nież przed­sta­wi­cie­le: Szta­bu Gene­ral­ne­go WP, Dowódz­twa Gene­ral­ne­go RSZ, Dowódz­twa Ope­ra­cyj­ne­go RSZ, MON i insty­tu­cji cen­tral­nych resor­tu, SKW, ABW, SWW, ŻW, ducho­wień­stwa, insty­tu­tów nauko­wo-badaw­czych, cen­trów szko­le­nia sił zbroj­nych, Poli­cji, rek­to­rzy zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni oraz licz­ne gro­no przy­ja­ciół WAT.

Rek­tor-komen­dant WAT mówił o rosną­cych wyma­ga­niach współ­cze­sne­go woj­ska. „O sku­tecz­no­ści obro­ny decy­du­ją dzi­siaj zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gie. Woj­sko Pol­skie prze­cho­dzi grun­tow­ną moder­ni­za­cję. Pozy­sku­je naj­no­wo­cze­śniej­sze sys­te­my uzbro­je­nia i pod­no­si swo­je zdol­no­ści obron­ne na zie­mi, wodzie i w powie­trzu. Chce być sil­ne tak­że wobec zagro­żeń w cyber­prze­strze­ni. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na i Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej dobrze wpi­su­ją się w zapo­trze­bo­wa­nie utech­nicz­nio­nej i zin­for­ma­ty­zo­wa­nej armii” – pod­kre­ślał gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Zwra­ca­jąc się do absol­wen­tów dodał „Jestem prze­ko­na­ny, że spro­sta­cie powie­rzo­nym Wam obo­wiąz­kom i nie zawie­dzie­cie pokła­da­nych w Was nadziei. Wie­rzę, że zdo­by­ta wie­dza i doświad­cze­nie dadzą Wam siłę i będą trwa­łym fila­rem dal­sze­go roz­wo­ju”.

Po odczy­ta­niu posta­no­wie­nia Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej o mia­no­wa­niu na pierw­szy sto­pień ofi­cer­ski, roz­po­czął się akt pro­mo­cji. Jako pierw­szy ofi­cer­skie szli­fy otrzy­mał pry­mus ppor. Sta­ni­sław Kaniec­ki, absol­went Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii. Za ukoń­cze­nie stu­diów z wyróż­nie­niem i uzy­ska­nie pierw­szej loka­ty (śred­nia ocen 4,80) Pre­zy­dent RP wyróż­nił ppor. Kaniec­kie­go hono­ro­wą bro­nią bia­łą. Dru­gą loka­tę tego­rocz­nej pro­mo­cji uzy­skał ppor. Jakub Maj­chro­wicz, absol­went Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa. Stu­dia w WAT ukoń­czył ze śred­nią ocen 4,69, za co otrzy­mał nagro­dę rze­czo­wą od mini­stra obro­ny naro­do­wej. Z kolei ppor. Damian Kra­ta, za uzy­ska­nie trze­ciej loka­ty otrzy­mał nagro­dę od rek­to­ra-komen­dan­ta WAT. Ppor. Kra­ta ukoń­czył stu­dia na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki ze śred­nią ocen 4,65.

Po zło­żo­nym ślu­bo­wa­niu ofi­cer­skim, zgod­nie z tra­dy­cją Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, nowo pro­mo­wa­ni ofi­ce­ro­wie odśpie­wa­li „Hymn do miło­ści Ojczy­zny”, napi­sa­ny w 1774 roku przez Igna­ce­go Kra­sic­kie­go. Jego odśpie­wa­nie jest ele­men­tem kul­ty­wo­wa­nia w WAT tra­dy­cji Szko­ły Rycer­skiej zało­żo­nej w 1765 r. przez kró­la Sta­ni­sła­wa Augu­sta Ponia­tow­skie­go.

W imie­niu pro­mo­wa­nych, kadrze aka­de­mic­kiej podzię­ko­wał pry­mus pro­mo­cji. „Nasz suk­ces nie był­by moż­li­wy bez wyma­ga­ją­cej tru­du i poświę­ceń pra­cy kadry dowód­czej i  nauko­wo-dydak­tycz­nej, wło­żo­nej w  przy­go­to­wa­nie nas do peł­nie­nia służ­by w kor­pu­sie ofi­cer­skim. Pra­gnie­my wyra­zić głę­bo­ką wdzięcz­ność zarów­no ofi­ce­rom, któ­rzy sta­no­wi­li dla nas wzór do naśla­do­wa­nia, jak i wykła­dow­com, któ­rzy potra­fi­li zara­zić nas pasją do nauki” – powie­dział  ppor. Kaniec­ki.

Bło­go­sła­wień­stwa nowo pro­mo­wa­nym ofi­ce­rom udzie­li­li Biskup Polo­wy Woj­ska Pol­skie­go JE gen. bryg. dr Józef Guz­dek, repre­zen­tu­ją­cy Pra­wo­sław­ny Ordy­na­riat Woj­ska Pol­skie­go  ks. płk Alek­sy Andre­juk i repre­zen­tu­ją­cy Ewan­ge­lic­kie Dusz­pa­ster­stwo Woj­sko­we ks. ppłk Wie­sław Żydel. Odśpie­wa­nie „Pie­śni Repre­zen­ta­cyj­nej Woj­ska Pol­skie­go”, zło­że­nie wień­ca na pły­cie Gro­bu Nie­zna­ne­go Żoł­nie­rza oraz defi­la­da pod­od­dzia­łów, pro­wa­dzo­na przez dowód­cę uro­czy­sto­ści płk. Grze­go­rza Sobec­kie­go, zakoń­czy­ły tego­rocz­ną uro­czy­stość pro­mo­cji ofi­cer­skiej.

Pro­mo­cja ofi­cer­ska to dla absol­wen­tów uczel­ni woj­sko­wych zwień­cze­nie stu­diów i szko­le­nia woj­sko­we­go, ale tak­że wiel­kie świę­to dla ich rodzin, bli­skich oraz dowód­ców i wykła­dow­ców, któ­rzy towa­rzy­szy­li im rów­nież tego dnia. Teraz nowi ofi­ce­ro­wie tra­fią na sta­no­wi­ska służ­bo­we we wszyst­kich rodza­jach sił zbroj­nych. Zasi­lą kor­pu­sy oso­bo­we inży­nie­rii woj­sko­wej (10 ofi­ce­rów), kryp­to­lo­gii i cyber­bez­pie­czeń­stwa (9), logi­sty­ki (42), łącz­no­ści i infor­ma­ty­ki (135), mary­nar­ki wojen­nej (1), obro­ny przed bro­nią maso­we­go raże­nia (5), ogól­ny (3), prze­ciw­lot­ni­czy (17), roz­po­zna­nia i wal­ki elek­tro­nicz­nej (27), sił powietrz­nych (68), wojsk lądo­wych (8), wojsk spe­cjal­nych (2) oraz Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej (2).

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

 

Akademickie Mistrzostwa Europy w sportach walki

wpis w: SWF | 0

W dniach 31 lip­ca – 4 sierpnia.2019 r. w sto­li­cy Chor­wa­cji, Zagrze­biu, odby­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Euro­py w spor­tach wal­ki. Wzię­ło w nich udział ponad 1300 zawod­ni­ków z  pra­wie 30 kra­jów. Uda­li się tam nasi repre­zen­tan­ci-pod­cho­rą­żo­wie: sierż. pchor. Domi­nik Szym­czak oraz st. kpr. pchor. Piotr Golon. Repre­zen­to­wa­li oni nasz kraj oraz Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną w dys­cy­pli­nie kick­bo­xing. Nie­ste­ty, ze wzglę­du na bar­dzo wyso­ki poziom mistrzostw nie uda­ło im się dostać do stre­fy meda­lo­wej prze­gry­wa­jąc swo­je wal­ki eli­mi­na­cyj­ne. Domi­nik w kat wag. +84 kg Light Con­tact mini­mal­nie uległ zawod­ni­ko­wi z Nie­miec sto­sun­kiem gło­sów sędziów 2:1 tra­cąc pro­wa­dze­nie dosłow­nie na 10 sekund przed zakoń­cze­niem poje­dyn­ku. Piotr musiał uznać wyż­szość bar­dzo moc­ne­go Ser­ba w for­mu­le K‑1 Rules w kat. wag. ‑81 kg, jego wal­ka zakoń­czy­ła się sto­sun­kiem gło­sów sędziów 3:0. W związ­ku z loso­wa­niem nasi zawod­ni­cy zaję­li 5‑te miej­sca w swo­ich kate­go­riach. Brak meda­li na pew­no smu­ci, acz­kol­wiek już teraz nasi kick­bok­se­rzy przy­go­to­wu­ją się do Mun­du­ro­wych Mistrzostw Pol­ski, któ­re odbę­dą się pod koniec wrze­śnia w Nowym Sączu. Odpo­wie­dzial­ny­mi za przy­go­to­wa­nie naszych zawod­ni­ków są wykła­dow­cy SWF, tre­ne­rzy: mgr Artur Gru­ba (kickboxing/karate), mgr Mariusz Jad­czak (krav maga) oraz mgr Karol Lan­dow­ski (boks).

sierż. pchor. Domi­nik Szym­czak

ETIUDA NCN dla doktorantek WAT

wpis w: Aktualności | 0

Dok­to­rant­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej mgr Mar­ta Pytlar­czyk z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii i mgr inż. Mal­wi­na Liszew­ska z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki otrzy­ma­ły sty­pen­dia dok­tor­skie w ramach kon­kur­su ETIUDA Naro­do­we­go Cen­trum Nauki. W siód­mej edy­cji kon­kur­su wnio­ski zło­ży­ło 381 dok­to­ran­tów, a finan­so­wa­nie uzy­ska­ło 159 z nich. Comie­sięcz­ne wspar­cie w wyso­ko­ści 4,5 tys. zło­tych pozwo­li sty­pen­dy­stom reali­zo­wać bada­nia w wybra­nym przez sie­bie obsza­rze.

ETIUDA to kon­kurs skie­ro­wa­ny do osób przy­go­to­wu­ją­cych roz­pra­wę dok­tor­ską i sta­wia­ją­cych pierw­sze kro­ki na ścież­ce swo­jej karie­ry nauko­wej. W ramach sty­pen­dium o łącz­nej kwo­cie 97 676 zł, mgr inż. Mal­wi­na Liszew­ska będzie reali­zo­wać roz­pra­wę dok­tor­ską doty­czą­cą zbu­do­wa­nia prze­no­śne­go spek­tro­me­tru rama­now­skie­go oraz dobra­nia odpo­wied­nie­go pod­ło­ża SERS, któ­re umoż­li­wi wykry­wa­nie śla­do­wych ilo­ści mate­ria­łów wybu­cho­wych. Bada­nia nad pro­jek­tem zaty­tu­ło­wa­nym „Sys­tem detek­cji i iden­ty­fi­ka­cji mate­ria­łów wybu­cho­wych z zasto­so­wa­niem wzmoc­nio­nej powierzch­nio­wo spek­tro­sko­pii Rama­na” będzie reali­zo­wa­ła w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT.

Mgr Mar­ta Pytlar­czyk, któ­rej przy­zna­no sty­pen­dium o łącz­nej kwo­cie 137 960 zł, reali­zo­wać będzie pro­jekt pt. „Syn­te­za i bada­nie nema­tycz­nych mate­ria­łów cie­kło­kry­sta­licz­nych o zwięk­szo­nej foto­che­micz­nej sta­bil­no­ści w zakre­sie pro­mie­nio­wa­nia UVA-VIS”. Pro­jekt doty­czy otrzy­ma­nia nowych, uni­ka­to­wych nema­tycz­nych mate­ria­łów cie­kło­kry­sta­licz­nych. Bada­nia reali­zo­wa­ne będą na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii  Che­mii WAT.

Wszy­scy lau­re­aci kon­kur­su ETIUDA otrzy­ma­li sty­pen­dia nauko­we na okres od 6 do 12 mie­się­cy. W ramach sty­pen­dium odbę­dą rów­nież staż zagra­nicz­ny trwa­ją­cy od 3 do 6 mie­się­cy w wybra­nym ośrod­ku nauko­wym. Mgr inż. Mal­wi­na Liszew­ska będzie reali­zo­wać bada­nia w City Col­le­ge of New York (CCNY) w Nowym Jor­ku w gru­pie prof. Joh­na Lom­bar­die­go. Z kolei mgr Mar­ta Pytlar­czyk pół­rocz­ny staż odbę­dzie w  Toy­oha­shi Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy w Japo­nii, w zespo­le prof.  Hide­to Tsu­ji. Fina­li­ści kon­kur­su zobo­wią­zu­ją się rów­nież do uzy­ska­nia stop­nia nauko­we­go dok­to­ra w ter­mi­nie do 12 mie­się­cy po zakoń­cze­niu pobie­ra­nia sty­pen­dium i nie wcze­śniej niż 6 mie­się­cy od cza­su roz­po­czę­cia pobie­ra­nie.

Lista ran­kin­go­wa

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

Zakończono rekrutację na studia wojskowe i cywilne I stopnia

wpis w: Aktualności | 0

Zakoń­czy­ła pra­cę Uczel­nia­na Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, któ­ra pod­ję­ła decy­zje o kwa­li­fi­ka­cji na jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie na kie­run­ki woj­sko­we oraz stu­dia I stop­nia na kie­run­ki cywil­ne – sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne. Każ­dy zare­je­stro­wa­ny może spraw­dzić swój sta­tus na kon­cie w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów oraz przed wej­ściem do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji WAT, gdzie wywie­szo­ne są listy, dodat­ko­wo do każ­de­go kan­dy­da­ta zakwa­li­fi­ko­wa­ne­go wysła­no wia­do­mość pocz­tą elek­tro­nicz­ną. Do kan­dy­da­tów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych zosta­ną wysła­ne decy­zje pocz­tą tra­dy­cyj­ną.

Oso­by zakwa­li­fi­ko­wa­ne na stu­dia zobli­go­wa­ne są do 25 lip­ca potwier­dzić chęć stu­dio­wa­nia w WAT, poprzez przed­sta­wie­nie ory­gi­na­łu lub odpi­su świa­dec­twa doj­rza­ło­ści i zło­że­nie wyma­ga­nych doku­men­tów (na stu­dia woj­sko­we dodat­ko­wo: zaświad­cze­nie z Kra­jo­we­go Reje­stru Kar­ne­go, ory­gi­nał skró­co­ne­go odpi­su aktu uro­dze­nia, życio­rys w for­mie opi­so­wej), o ile nie doko­na­ły tego wcze­śniej. W ponie­dzia­łek, 29 lip­ca zosta­nie pod­ję­ta decy­zja, o ewen­tu­al­nym pro­wa­dze­niu rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej na cywil­ne stu­dia sta­cjo­nar­ne i inne kie­run­ki stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych.

Studia wojskowe

Na stu­dia woj­sko­we zakwa­li­fi­ko­wa­no 889 osób, speł­nia­ją­cych warun­ki for­mal­ne do zakwa­li­fi­ko­wa­nia na ten rodzaj stu­diów, z któ­rych każ­da uzy­ska­ła mini­mum 31 punk­tów ran­kin­go­wych liczo­nych za wyni­ki czę­ści pisem­nej matu­ry, spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną. W przy­pad­ku rezy­gna­cji osób zakwa­li­fi­ko­wa­nych, zosta­ną przy­ję­ci kolej­ni kan­dy­da­ci z list ran­kin­go­wych, któ­rzy posia­da­ją naj­więk­szą licz­bę punk­tów.

Studia cywilne stacjonarne

Na stu­dia cywil­ne sta­cjo­nar­ne zakwa­li­fi­ko­wa­no 2418 kan­dy­da­tów na 1470 miejsc, przyj­mu­jąc, że nie wszyst­kie oso­by zde­cy­du­ją się pod­jąć stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Każ­da z tych osób uzy­ska­ła na więk­szość z kie­run­ków mini­mum 30 punk­tów ran­kin­go­wych, a na bio­cy­ber­ne­ty­kę, inży­nie­rię mate­ria­ło­wą oraz obron­ność pań­stwa mini­mum 25. Rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca na ten rodzaj stu­diów obec­nie nie jest pro­wa­dzo­na. Po 29 lip­ca, po zło­że­niu doku­men­tów, może zostać pod­ję­ta decy­zja o uru­cho­mie­niu rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej na nie­któ­re kie­run­ki tej for­my stu­diów.

Studia niestacjonarne

Na stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne zakwa­li­fi­ko­wa­no 575 osób, z któ­rych każ­da uzy­ska­ła mini­mum 15 punk­tów ran­kin­go­wych. Nie zosta­ły uru­cho­mio­ne na tej for­mie stu­diów kie­run­ki: geo­de­zja i kar­to­gra­fia, obron­ność pań­stwa. Rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca, do wyczer­pa­nia limi­tu miejsc, na stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne będzie obec­nie pro­wa­dzo­na na kie­run­ki:  ener­ge­ty­ka, logi­sty­ka (pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki), lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka, mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, mecha­tro­ni­ka, zarzą­dza­nie. Po 29 lip­ca może zostać ogło­szo­na infor­ma­cja o rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej rów­nież na inne uru­cho­mio­ne kie­run­ki stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych. W rekru­ta­cji tej mogą uczest­ni­czyć kan­dy­da­ci, któ­rzy posia­da­ją mini­mal­ną war­tość punk­tów ran­kin­go­wych na wybra­ny kie­ru­nek (szcze­gó­ły w tabe­li poni­żej), zło­żą w Sek­cji ds. Rekru­ta­cji odpo­wied­ni wnio­sek i przed­ło­żą ory­gi­nał lub odpis świa­dec­twa doj­rza­ło­ści. Oso­by, któ­re kan­dy­do­wa­ły tyl­ko na kie­run­ki, któ­re nie zosta­ły uru­cho­mio­ne i nie będą kan­dy­do­wać na inne w rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej, pro­szo­ne są o poda­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji (rekrutacja@​wat.​edu.​pl) nume­ru kon­ta ban­ko­we­go, na któ­re zosta­nie zwró­co­na opła­ta rekru­ta­cyj­na.

Możliwość przeniesienia na studia wojskowe

Na miej­sca stu­diów woj­sko­wych, któ­re zwol­nią się w cza­sie pierw­sze­go roku, może być prze­pro­wa­dzo­na rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca w ramach prze­nie­sie­nia na ten rodzaj stu­diów stu­den­tów cywil­nych WAT (stu­diów sta­cjo­nar­nych i nie­sta­cjo­nar­nych). Stu­dent prze­nie­sio­ny na stu­dia woj­sko­we zosta­nie powo­ła­ny do służ­by kan­dy­dac­kiej, sta­nie się żoł­nie­rzem w czyn­nej służ­bie woj­sko­wej, otrzy­ma tytuł pod­cho­rą­że­go i odbę­dzie pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we wraz z oso­ba­mi przy­ję­ty­mi na pierw­szy rok stu­diów woj­sko­wych. Następ­nie będzie kon­ty­nu­ował naukę na dru­gim roku (od trze­cie­go seme­stru). Warun­kiem jest uzu­peł­nie­nie róż­nic pro­gra­mo­wych wyni­ka­ją­cych z pro­gra­mu kształ­ce­nia na pierw­szym roku, w szcze­gól­no­ści z „modu­łu woj­sko­we­go”. Wię­cej infor­ma­cji tutaj.

Tabela
z minimalnymi wartościami punktów rankingowych po decyzjach
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
kie­ru­nek stu­diów
2019
W CS CN
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we   34 15
bio­cy­ber­ne­ty­ka i inży­nie­ria bio­me­dycz­na   25  
bio­go­spo­dar­ka   30  
budow­nic­two 48 45 21
che­mia 66 39  
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja 31 34 15
ener­ge­ty­ka   30 15
geo­de­zja i kar­to­gra­fia 47 31 -
infor­ma­ty­ka 42   30
inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa  47 30  
inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na   42  
inży­nie­ria mate­ria­ło­wa   25  
kie­run­ki infor­ma­tycz­ne   60  
kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo 39    
logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny) 50 36 18
logi­sty­ka (pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki)   32 15
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka 60 45 20
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn 45 30 15
mecha­tro­ni­ka 39 50 20
obron­ność pań­stwa   25 -
zarzą­dza­nie   42 15 

Kwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 – studenci nowoubiegający się

Infor­mu­je­my, że stu­den­ci, któ­rzy w 2019 roku prze­szli rekru­ta­cję do WAT i chcą ubie­gać się o zakwa­te­ro­wa­nie w domu stu­denc­kim, zobo­wią­za­ni są do zło­że­nia niżej wymie­nio­nych doku­men­tów w ter­mi­nie od dnia 16 lip­ca 2019 r. do dnia 29 lip­ca 2019 r.:

 1. wnio­sek o przy­zna­nie miej­sca w domu stu­denc­kim, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 1 do Regu­la­mi­nu;
 2. oświad­cze­nie doty­czą­ce docho­dów, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 2 do Regu­la­mi­nu (dla wszyst­kich peł­no­let­nich człon­ków rodzi­ny);
 3. zaświad­cze­nie o nauce, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 3 do Regu­la­mi­nu (jeże­li wnio­sko­daw­ca posia­da rodzeń­stwo);

Wnio­sek wraz załącz­ni­ka­mi będzie moż­na zło­żyć w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich (pokój 91A/Budynek Głów­ny) lub na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym sta­no­wi­sku w Dzia­le Rekru­ta­cji. Wyżej wymie­nio­ne doku­men­ty doty­czą­ce zakwa­te­ro­wa­nia moż­na też prze­sy­łać pocz­tą na adres (decy­du­je data stem­pla pocz­to­we­go):

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go
ul. Gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2
00 – 908 War­sza­wa 46
z dopi­skiem „Dział Spraw Stu­denc­kich”

O wyni­kach rekru­ta­cji do domów stu­denc­kich kan­dy­da­ci zosta­ną poin­for­mo­wa­ni dro­gą mailo­wą naj­póź­niej do 12 sierp­nia 2019 r. Decy­zja zosta­nie prze­sła­na na adres mailo­wy poda­ny w pro­ce­sie rekru­ta­cji do WAT.

Regu­la­min zakwa­te­ro­wa­nia stu­den­tów WAT oraz szcze­gó­ły doty­czą­ce pro­ce­su przy­zna­wa­nia miejsc w domach stu­denc­kich (jak obli­czyć dochód net­to na człon­ka rodzi­ny, za co są przy­zna­wa­ne punk­ty kwa­li­fi­ka­cyj­ne) dostęp­ne są  tutaj.

Dodat­ko­wa infor­ma­cja

Z uwa­gi na nie­wiel­ką licz­bę miejsc jaką uczel­nia może zapew­nić dla stu­den­tów cywil­nych w domach stu­denc­kich nale­żą­cych do WAT, w roku aka­de­mic­kim 2019/2020 stu­den­ci nowo­ubie­ga­ją­cy się, któ­rzy prze­szli pozy­tyw­ną rekru­ta­cję do WAT, będą kwa­te­ro­wa­ni w domach stu­denc­kich Aka­de­mii Peda­go­gi­ki Spe­cjal­nej im. Marii Grze­go­rzew­skiej (APS). Licz­ba miejsc jaka będzie prze­zna­czo­na dla ww. stu­den­tów na rok aka­de­mic­ki 2019/2020 to 45 miejsc. Domy stu­denc­kie APS znaj­du­ją się przy ul. Konar­skie­go 1, 3 i 4a w War­sza­wie. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat domów stu­denc­kich APS znaj­du­ją się na stro­nie  www​.osie​dle​przy​jazn​.pl. Stu­den­ci WAT będą kwa­te­ro­wa­ni w:

 1. Domu stu­denc­kim nr 1 „Jelo­nek” – 20 miejsc,
 2. Domu stu­denc­kim nr 3 „Rogaś” – 20 miejsc,
 3. Domu stu­denc­kim nr 4 „Sar­na” – 5 miejsc.

W razie pytań lub wąt­pli­wo­ści pro­szę o kon­takt pod nr tel. 261 – 837-147.

Ostatnie dni rejestracji

wpis w: Dla kandydatów | 0

Zosta­ły tyl­ko 3 dni na zare­je­stro­wa­nie się na stu­dia pierw­sze­go stop­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Reje­stra­cja w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów zamy­ka­na jest 12 lip­ca (pią­tek) o godzi­nie 24.00

To jest rów­nież, czy­li 12 lip­ca godz. 24.00, osta­tecz­ny ter­min na prze­sła­nie wyni­ków matu­ral­nych przez oso­by zare­je­stro­wa­ne zarów­no na stu­dia woj­sko­we, jak i na stu­dia cywil­ne I stop­nia.

Od 13 lip­ca, do cza­su ogło­sze­nia wyni­ków rekru­ta­cji, dostęp do IRK będzie zamknię­ty. Ogło­sze­nie wyni­ków pla­nu­je­my na 16 lip­ca (mogą to być godzi­ny popo­łu­dnio­we) i wte­dy każ­dy zare­je­stro­wa­ny będzie mógł spraw­dzić swój sta­tus na kon­cie w IRK. Przed wej­ściem do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji, będą wywie­szo­ne listy z wyni­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji na stu­dia. Kan­dy­da­ci przy­ję­ci otrzy­ma­ją rów­nież powia­do­mie­nie pocz­tą elek­tro­nicz­ną, zaś do kan­dy­da­tów, któ­rzy nie zosta­ną przy­ję­ci, zosta­nie wysła­na, na poda­ny w IRK adres do kore­spon­den­cji, pisem­na decy­zja o nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­niu.

Kan­dy­da­ci przy­ję­ci na stu­dia – zarów­no woj­sko­we, jak i cywil­ne – mają obo­wią­zek dostar­czyć do 25 lip­ca, do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji WAT, kopię świa­dec­twa doj­rza­ło­ści wraz z ory­gi­na­łem lub odpi­sem wyda­nym przez OKE – kopia zosta­nie potwier­dzo­na za zgod­ność z ory­gi­na­łem, a ory­gi­nał zosta­nie zwró­co­ny. Nie­do­peł­nie­nie tego obo­wiąz­ku będzie trak­to­wa­ne jako rezy­gna­cja ze stu­diów w WAT i będzie skut­ko­wa­ło skre­śle­niem z listy przy­ję­tych.

Zapra­sza­my do reje­stra­cji.

Spotkanie grupy NATO SET ET-109

wpis w: Aktualności | 0

O iden­ty­fi­ka­cji mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych za pomo­cą tech­nik spek­tro­sko­pii Rama­na roz­wi­ja­nych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dys­ku­to­wa­li przed­sta­wi­cie­le gru­py NATO SET ET-109 “Sur­fa­ce-enhan­ced Raman Scat­te­ring For Defen­se Appli­ca­tions” („Wzmoc­nio­na powierzch­nio­wo spek­tro­sko­pia Rama­na do zasto­so­wań woj­sko­wych”). W spo­tka­niu, któ­re odby­ło się w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT w dniach 11 i 12 lip­ca wzię­li udział człon­ko­wie gru­py repre­zen­tu­ją­cy insty­tu­cje z USA, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Szwe­cji, Włoch, Nie­miec, Kana­dy i Pol­ski – obok Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skład gru­py wcho­dzi rów­nież Insty­tut Wyso­kich Ciśnień Pol­skiej Aka­de­mii Nauk.

Zespół badaw­czy (Explo­ra­to­ry Team) SET-ET-109 zaj­mu­ją­cy się tech­ni­ką SERS (z ang. Sur­fa­ce-enhan­ced Raman Scat­te­ring) powstał z ini­cja­ty­wy przed­sta­wi­cie­li Edge­wo­od Bio­lo­gi­cal Che­mi­cal Cen­ter (USA). Spek­tro­sko­pia Rama­na znaj­du­je powszech­ne zasto­so­wa­nie w iden­ty­fi­ka­cji mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych. Posia­da ona wie­le zalet, w tym moż­li­wość iden­ty­fi­ka­cji bada­nych sub­stan­cji w cza­sie rze­czy­wi­stym, moż­li­wość bada­nia pró­bek śro­do­wi­sko­wych oraz w więk­szo­ści przy­pad­ków brak potrze­by przy­go­to­wa­nia pró­bek do badań. Pew­nym ogra­ni­cze­niem tej tech­ni­ki jest jed­nak jej czu­łość, co spra­wia, że umoż­li­wia ona pomiar jedy­nie widocz­nych ilo­ści dane­go mate­ria­łu. Zasto­so­wa­nie tech­ni­ki SERS pozwa­la jed­nak omi­nąć to ogra­ni­cze­nie i zapew­nia zdol­ność szyb­kie­go oraz nie­za­wod­ne­go wykry­wa­nia śla­do­wych ilo­ści (nie­wi­docz­nych gołym okiem) mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych. Zdol­ność ta jest waż­na w wie­lu obsza­rach zasto­so­wań woj­sko­wych i cywil­nych. Zale­ty wzmoc­nio­nej powierzch­nio­wo spek­tro­sko­pii Rama­na spra­wia­ją, że może ona zna­leźć zasto­so­wa­nie mię­dzy inny­mi w wykry­wa­niu zagro­żeń zwią­za­nych z dzia­ła­nia­mi mili­tar­ny­mi obej­mu­ją­cy­mi spraw­dze­nie sku­tecz­no­ści odka­ża­nia, wykry­wa­nie par nisko­lot­nych sub­stan­cji oraz wykry­wa­nie śla­do­wych ilo­ści mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych w śro­do­wi­sku.

Tema­ty­ka SERS roz­wi­ja­na jest w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT przez Zespół Nano­tech­no­lo­gii z Zakła­du Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych. Bada­nia te pro­wa­dzo­ne są w ramach pro­jek­tów kra­jo­wych (grant Badaw­czy Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej) oraz mię­dzy­na­ro­do­wych (Euro­pej­ska Agen­cja Obro­ny) mię­dzy inny­mi we współ­pra­cy z Insty­tu­tem Wyso­kich Ciśnień PAN.  

ppłk Bar­tło­miej Jan­kie­wicz
fot. Seba­stian Jurek

Języki obce w systemie bezpieczeństwa NATO – zapowiedź konferencji

wpis w: Aktualności | 0

Stu­dium Języ­ków Obcych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy współ­pra­cy z Wydzia­łem Cyber­ne­ty­ki oraz Wydzia­łem Logi­sty­ki orga­ni­zu­je 24 – 25 paź­dzier­ni­ka 2019 r. I Mię­dzy­na­ro­do­wą Kon­fe­ren­cję Nauko­wą „Język – Bez­pie­czeń­stwo – Tech­no­lo­gia”. Patro­nat hono­ro­wy nad wyda­rze­niem spra­wu­je rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Kon­fe­ren­cja „Język – Bez­pie­czeń­stwo – Tech­no­lo­gia”  jest nową ini­cja­ty­wą, w ramach któ­rej zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne wyni­ki badań w takich obsza­rach tema­tycz­nych jak: bez­pie­czeń­stwo, e‑learning i nowe tech­no­lo­gie, efek­tyw­ność naucza­nia wyzna­czo­ne­go nor­mą STANAG 6001 oraz inter­na­cjo­na­li­za­cja pro­ce­sów edu­ka­cyj­nych.

Pod­czas kon­fe­ren­cji zosta­nie poru­szo­na nastę­pu­ją­ca pro­ble­ma­ty­ka:

 • Zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa we współ­cze­snym świe­cie.
 • Wyzwa­nia w pro­ce­sie naucza­nia języ­ków obcych grup dys­po­zy­cyj­nych.
 • Nowe tech­no­lo­gie w naucza­niu języ­ków obcych w kon­tek­ście obron­no­ści.
 • Nowe tech­no­lo­gie a sku­tecz­ność dzia­łań na rzecz bez­pie­czeń­stwa.
 • Rola nauki języ­ków obcych w inter­na­cjo­na­li­za­cji pro­ce­sów edu­ka­cyj­nych.

Zacho­dzą­ce w zglo­ba­li­zo­wa­nym świe­cie pro­ce­sy i wyni­ka­ją­ce stąd wyzwa­nia dla bez­pie­czeń­stwa mię­dzy­na­ro­do­we­go wymu­sza­ją na kra­jach demo­kra­tycz­nych i stwo­rzo­nych przez nie struk­tu­rach mię­dzy­na­ro­do­wych, takich jak Sojusz Pół­noc­no­atlan­tyc­ki i Unia Euro­pej­ska ści­ślej­szą współ­pra­cę w każ­dej sfe­rze ich aktyw­no­ści, przede wszyst­kim zaś zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go i zewnętrz­ne­go dla każ­de­go pod­mio­tu tych struk­tur. Nie­zwy­kle istot­nym ele­men­tem tego typu dzia­łań jest zagwa­ran­to­wa­nie efek­tyw­nej komu­ni­ka­cji i poro­zu­mie­wa­nia się na każ­dym szcze­blu sojusz­ni­czej współ­pra­cy. Do kwe­stii spraw­no­ści języ­ko­wej i zna­jo­mo­ści języ­ków obcych przy­kła­da się dziś w Soju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kim szcze­gól­ną uwa­gę.

Po kon­fe­ren­cji zosta­nie opu­bli­ko­wa­na punk­to­wa­na mono­gra­fia nauko­wa WAT.

Zapra­sza­my do uczest­nic­twa w kon­fe­ren­cji. Reje­stra­cja trwa do 15 wrze­śnia 2019 r.

Wię­cej o kon­fe­ren­cji                                                                                 

Kon­takt: konferencja.​sjo@​wat.​edu.​pl

 

 

1 2 3 4 80