Plan zajęć Szkoły Doktorskiej na semestr zimowy 2019/2020

W seme­strze zimo­wym roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020 pla­no­wa­ne są dwa przed­mio­ty:

  • Dydak­ty­ka szko­ły wyż­szej – 20 godzin/2 pkt ECTS
  • Prze­go­to­wa­nie do zajęć dydak­tycz­nych i tech­ni­ki auto­pre­zen­ta­cji – 10 godzin/1 pkt ECTS.

Plan zajęć

Ponad­to, na zakoń­cze­nie seme­stru zimo­we­go, w lutym 2020 roku, pla­no­wa­ne jest semi­na­rium pt. Ana­li­za obsza­ru badaw­cze­go. Plan semi­na­riów dla dok­to­ran­tów w ramach dys­cy­plin nauko­wych  zosta­nie okre­ślo­ny do koń­ca grud­nia br.

Inauguracja pierwszego roku akademickiego Szkoły Doktorskiej WAT

wpis w: Aktualności | 0

We wto­rek 15 paź­dzier­ni­ka w Sali Sena­tu WAT odby­ła się uro­czy­stość inau­gu­ru­ją­ca pierw­szy rok aka­de­mic­ki Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Stu­dia w nowej for­mu­le wpro­wa­dzo­nej przez Kon­sty­tu­cję dla Nauki roz­po­czę­ło 46 dok­to­ran­tów. W uro­czy­sto­ści wzię­ły udział wła­dze uczel­ni, kie­row­ni­cy dys­cy­plin nauko­wych, dzie­ka­ni, dyrek­cja nowej pla­ców­ki, dok­to­ran­ci i przy­szli pro­mo­to­rzy ‒ pro­fe­so­ro­wie WAT.

Szko­ła Dok­tor­ska naszej uczel­ni to obec­nie jedy­na taka szko­ła wyż­sze­go szkol­nic­twa woj­sko­we­go. Dyrek­tor Szko­ły dr inż. Piotr Zalew­ski w swo­im wystą­pie­niu nawią­zał do histo­rii Aka­de­mii, któ­ra już od kil­ku­dzie­się­ciu lat umoż­li­wia zdo­by­wa­nie stop­nia nauko­we­go dok­to­ra. „Szko­ła Dok­tor­ska to przede wszyst­kim zasad­ni­czy ele­ment pro­ce­su dok­to­ry­za­cji w WAT, w wyni­ku któ­re­go do dnia dzi­siej­sze­go w Uczel­ni nada­no 2019 stop­ni nauko­wych dok­to­ra – w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści nauk tech­nicz­nych” – zazna­czył dyrek­tor. Przy­po­mniał, że pierw­szym dok­to­rem nauk tech­nicz­nych WAT, nazy­wa­nym wów­czas kan­dy­da­tem nauk tech­nicz­nych, został kpt. mgr inż. Syl­we­ster Dama­zy Kali­ski, póź­niej­szy wie­lo­let­ni rek­tor-komen­dant Aka­de­mii. Publicz­na obro­na pierw­szej dyser­ta­cji pt. „Sta­tecz­ność uda­ro­wa prę­ta” odby­ła się 15 lip­ca 1954 roku przed Radą Nauko­wą Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Pro­mo­to­rem roz­pra­wy dok­tor­skiej był póź­niej­szy Czło­nek Rze­czy­wi­sty PAN, pro­fe­sor Ste­fan Ziem­ba. „Pierw­sza roz­pra­wa dok­tor­ska wyglą­da­ła skrom­nie, ale zapo­cząt­ko­wa­ła wspa­nia­łą karie­rę nauko­wą prof. Kali­skie­go, cze­go Wam mło­dzi bada­cze życzę” – mówił dr inż. Zalew­ski. Wspo­mniał rów­nież, że począt­ko­wo obro­ny roz­praw dok­tor­skich odby­wa­ły się przy peł­nym skła­dzie Rady Nauko­wej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­ra obra­do­wa­ła tak­że w Sali Sena­tu WAT, tej samej, w któ­rej odby­ła się uro­czy­stość inau­gu­ra­cyj­na.

Dotych­czas upraw­nie­nia do dok­to­ry­zo­wa­nia były przy­pi­sa­ne kon­kret­nym wydzia­łom, a kan­dy­da­ci przy­go­to­wy­wa­li się do uzy­ska­nia stop­nia na stu­diach dok­to­ranc­kich – stu­diach III stop­nia. Nowa usta­wa  „Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce” wpro­wa­dzi­ła zasa­dę, że kształ­ce­nie dok­to­ran­tów będzie mogło odby­wać się wyłącz­nie w szko­łach dok­tor­skich. Powo­ła­nie Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest więc wypeł­nie­niem wymo­gów Usta­wy. Nowo powsta­ła pla­ców­ka będzie pro­wa­dzi­ła kształ­ce­nie w sied­miu dys­cy­pli­nach nauko­wych: auto­ma­ty­ce, elek­tro­ni­ce i elek­tro­tech­ni­ce, infor­ma­ty­ce tech­nicz­nej i tele­ko­mu­ni­ka­cji, inży­nie­rii lądo­wej i trans­por­cie, inży­nie­rii mate­ria­ło­wej, inży­nie­rii mecha­nicz­nej, naukach o bez­pie­czeń­stwie oraz naukach che­micz­nych. Kształ­ce­nie dok­to­ran­tów potrwa  osiem seme­strów. Będzie odby­wa­ło się w for­mie zajęć dydak­tycz­nych (obo­wiąz­ko­wych i fakul­ta­tyw­nych) oraz według indy­wi­du­al­ne­go pla­nu badaw­cze­go przy­go­to­wa­ne­go przez dok­to­ran­ta i pro­mo­to­ra. Rolę daw­ne­go opie­ku­na nauko­we­go przej­mie for­mal­nie powo­ła­ny pro­mo­tor, wyzna­czo­ny już po trzech mie­sią­cach kształ­ce­nia kan­dy­da­ta w szko­le dok­tor­skiej. Pro­mo­to­rem będzie mógł zostać nauczy­ciel aka­de­mic­ki z tytu­łem nauko­wym lub stop­niem nauko­wym dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go, zatrud­nio­ny w Aka­de­mii jako pod­sta­wo­wym miej­scu pra­cy, dekla­ru­ją­cy dzia­łal­ność nauko­wą w dys­cy­pli­nach pro­wa­dzo­nych w Szko­le Dok­tor­skiej.  Postę­po­wa­nie o nada­nie stop­nia nauko­we­go dok­to­ra odby­wać się będzie przed rada­mi dys­cy­plin nauko­wych.  

Szko­ła Dok­tor­ska Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­ła powo­ła­na zarzą­dze­niem Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka z dnia 16 maja 2019 r., ale pra­ce nad jej utwo­rze­niem roz­po­czę­te zosta­ły w grud­niu ubie­głe­go roku. Wte­dy to rek­tor powo­łał peł­no­moc­ni­ka ds. orga­ni­za­cji szko­ły dok­tor­skiej oraz zespół mery­to­rycz­no-orga­ni­za­cyj­ny pod kie­row­nic­twem pro­rek­to­ra ds. nauko­wych prof. dr. hab. inż. Krzysz­to­fa Czu­pryń­skie­go.

Szko­ła dok­tor­ska jest nową for­mą zdo­by­wa­nia wie­dzy i spo­so­bem na uzy­ska­nie stop­nia dok­to­ra. „Usta­wa pre­cy­zyj­nie okre­śla zasa­dy. W szko­le dok­tor­skiej nie ma stu­den­tów III stop­nia.  Jeste­ście już mło­dy­mi naukow­ca­mi, part­ne­ra­mi w bada­niach nauko­wych swo­ich star­szych kole­ża­nek i kole­gów-pro­mo­to­rów” – mówił prof. Czu­pryń­ski, zwra­ca­jąc się do dok­to­ran­tów.  „Nie będzie­cie mie­li indek­sów, ocen z egza­mi­nów i zali­czeń. To Wy, razem z pro­mo­to­ra­mi decy­du­je­cie, któ­re wykła­dy są dla Was waż­ne. Każ­dy z Pań­stwa, wspól­nie  z pro­mo­to­rem, opra­cu­je indy­wi­du­al­ny plan pro­jek­tu badaw­cze­go, któ­ry pozwo­li na przy­go­to­wa­nie roz­pra­wy dok­tor­skiej. (…) Jest to eks­pe­ry­men­tal­ny powrót do spraw­dzo­nych w prze­szło­ści rela­cji mistrz-uczeń. Powo­dze­nie, zarów­no Szko­ły Dok­tor­skiej, jak i Wasza karie­ra zawo­do­wa, zale­żą przede wszyst­kim od Was samych” – pod­kre­ślał pro­rek­tor ds. nauko­wych.

Uro­czy­stość inau­gu­ra­cyj­ną uświet­nił wykład prof. dr. hab. inż. Zyg­mun­ta Mier­czy­ka, byłe­go rek­to­ra-komen­dan­ta WAT. Tema­tem wystą­pie­nia były tech­no­lo­gie podwój­ne­go zasto­so­wa­nia jako wynik prac nauko­wo-badaw­czych pro­wa­dzo­nych w obsza­rze bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści pań­stwa.

Pod­czas uro­czy­sto­ści dok­to­ran­ci I‑go roku Szko­ły Dok­tor­skiej zło­ży­li ślu­bo­wa­nie. Sło­wa przy­się­gi przy­jął pro­rek­tor ds. nauko­wych prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski. Dyrek­tor Szko­ły Dok­tor­skiej życzył wszyst­kim dok­to­ran­tom inten­syw­ne­go roz­wo­ju. „Życzę Wam, żeby to był czas zdo­by­wa­nia kom­pe­ten­cji, któ­re będą owo­co­wać w przy­szłej pra­cy zawo­do­wej” – mówił dr inż. Piotr Zalew­ski. Zapew­nił rów­nież, że zespół pra­cow­ni­ków Szko­ły będzie wspie­rał swo­ich dok­to­ran­tów. „Liczę na dobrą współ­pra­cę, a nawet na przy­ja­ciel­skie kon­tak­ty z Pań­stwem” – dodał dyrek­tor.

Prze­wod­ni­czą­ca Rady Dok­to­ran­tów mgr inż. Edy­ta Budzyń­ska powi­ta­ła w murach Uczel­ni wszyst­kich dok­to­ran­tów roz­po­czy­na­ją­cych kształ­ce­nie w pierw­szej w szkol­nic­twie woj­sko­wym Szko­le Dok­tor­skiej. „Życzę Wam, aby kształ­ce­nie w Szko­le Dok­tor­skiej było począt­kiem dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się karie­ry nauko­wej. Pamię­taj­cie, że to Wy w przy­szło­ści zasi­li­cie eli­ty nauko­we nasze­go kra­ju” – powie­dzia­ła prze­wod­ni­czą­ca Budzyń­ska. Zachę­ca­ła rów­nież dok­to­ran­tów do włą­cze­nia się w aktyw­no­ści spo­łecz­ne Aka­de­mii poprzez udział w kon­fe­ren­cjach, sta­żach nauko­wych, jak rów­nież człon­ko­stwo w samo­rzą­dzie.

W pierw­szej prze­pro­wa­dzo­nej rekru­ta­cji do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT o przy­ję­cie ubie­ga­ły się 72 oso­by. Naj­wię­cej, bo 31 osób ubie­ga­ło się o miej­sca w ramach dys­cy­pli­ny nauko­wej „nauki o bez­pie­czeń­stwie”. Ogó­łem kształ­ce­nie roz­po­czę­ło 46 osób. War­to pod­kre­ślić, że roz­po­czy­na­ją­ca swo­ją dzia­łal­ność Szko­ła Dok­tor­ska WAT jest już roz­po­zna­wal­na w kra­ju, 22 kan­dy­da­tów tj. 31% ogól­nej licz­by to absol­wen­ci uczel­ni innych niż Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. Wśród przy­ję­tych 74% to wyróż­nia­ją­cy się absol­wen­ci stu­diów magi­ster­skich, któ­rzy ukoń­czy­li stu­dia z wyni­kiem bar­dzo dobry z wyróż­nie­niem i bar­dzo dobrym.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

Systemy do wykrywania i zwalczania improwizowanych ładunków wybuchowych na poligonie w Austrii

wpis w: Aktualności | 0

Przed­sta­wi­cie­le WAT wzię­li udział we wspól­nych testach pro­jek­tów reali­zo­wa­nych w ramach pro­gra­mu IED Detec­tion (IEDDET) Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny.

W ramach pro­gra­mu reali­zo­wa­ne są trzy pro­jek­ty, w któ­re zaan­ga­żo­wa­ni są naukow­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – to zespo­ły z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki, Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej oraz Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki. Uczest­ni­czy­li oni w testach, któ­re  zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne na prze­ło­mie wrze­śnia i paź­dzier­ni­ka na poli­go­nie Trup­pe­nübung­splatz (Tüpl) Allent­ste­ig w Austrii. W wyda­rze­niu tym wzię­ło w sumie udział  kil­ku­dzie­się­ciu przed­sta­wi­cie­li róż­nych uczel­ni, insty­tu­tów nauko­wych oraz firm, m.in. z Austrii, Holan­dii, Bel­gii, Nor­we­gii i Pol­ski. Pro­gram IEDDET ma na celu opra­co­wa­nie i demon­stra­cję wie­lo­sen­so­ro­wych sys­te­mów wykry­wa­nia i zwal­cza­nia impro­wi­zo­wa­nych ładun­ków wybu­cho­wych (IED) w celu pod­nie­sie­nia zdol­no­ści ope­ra­cyj­nych i bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się po dro­gach na tere­nach w stre­fach pro­wa­dzo­nych dzia­łań wojen­nych. Każ­dy z trzech pro­jek­tów doty­czy róż­nych faz ope­ra­cji „oczysz­cza­nia dróg” (Route Cle­aran­ce): wcze­sne­go ostrze­ga­nia, zdal­nej detek­cji oraz potwier­dza­nia i iden­ty­fi­ka­cji.

Pro­jekt nr 1: Vehic­le Moun­ted Ear­ly War­ning of Indi­rect Indi­ca­tors of IEDs (VMEWI3)

Celem pro­jek­tu jest wykry­wa­nie pośred­nich wskaź­ni­ków IED przy uży­ciu sys­te­mu kamer obser­wu­ją­cych i ana­li­zu­ją­cych obraz przed poru­sza­ją­cą się kolum­ną. W ramach pro­jek­tu opra­co­wa­ne, prze­te­sto­wa­ne i zade­mon­stro­wa­ne zosta­ną sys­te­my Bez­za­ło­go­wych Plat­form Lądo­wych (UGV) wypo­sa­żo­nych w sys­te­my wcze­sne­go ostrze­ga­nia i wie­lo­czuj­ni­ko­we sys­te­my optycz­ne do wykry­wa­nia wskaź­ni­ków IED. Pro­jekt kie­ro­wa­ny jest przez Holen­der­ską Orga­ni­za­cję Sto­so­wa­nych Badań Nauko­wych (TNO) we współ­pra­cy z prze­my­słem, mały­mi i śred­ni­mi przed­się­bior­stwa­mi, uczel­nia­mi i insty­tu­cja­mi badaw­czy­mi. Kon­sor­cjum two­rzą: Arma­ment and Defen­ce Tech­no­lo­gy Agen­cy (ARWT) z Austrii, Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my (RMA) z Bel­gii, Neder­land­se Instru­men­ten Com­pa­gnie (Nedin­sco), ViNo­tion B.V., Tech­ni­sche Uni­ver­si­te­it Ein­dho­ven (TU/e), Quest Pho­to­nic Devi­ces BV (Quest) z Holan­dii oraz PCO S.A. i Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. Kie­row­ni­kiem mię­dzy­wy­dzia­ło­we­go zespo­łu WAT w pro­jek­cie VMEWI3, w skład któ­re­go wcho­dzą zespo­ły z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki oraz Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej, jest dr inż. Mariusz Kastek.

Pro­jekt nr 2: UGV stand-off mul­ti-sen­sor plat­form for IED com­po­nent detec­tion (MUSICODE)

W ramach tej ini­cja­ty­wy zosta­ną opra­co­wa­ne sys­te­my zdal­nej detek­cji kom­po­nen­tów IED – mon­to­wa­ne na Bez­za­ło­go­wych Plat­for­mach Lądo­wych (Unman­ned Gro­und Vehic­le), two­rzą­ce zdal­nie ste­ro­wa­ne plat­for­my mul­ti­sen­so­rycz­ne. Opra­co­wa­ny sys­tem wyko­rzy­sty­wał będzie kom­bi­na­cję czuj­ni­ków ana­li­zu­ją­cych prze­strzeń przed poru­sza­ją­cą się kolum­ną oraz dro­gę na zada­ną głę­bo­kość, wyko­rzy­stu­jąc rów­nież infor­ma­cje dostar­cza­ne przez sys­tem wcze­sne­go ostrze­ga­nia – opra­co­wa­ny w pro­jek­cie VMEWI3. Pro­jekt koor­dy­no­wa­ny jest przez Nor­we­skie Cen­trum Badań Obron­nych (FFI) we współ­pra­cy z ARWT z Austrii, RMA z Bel­gii, TNO z Holan­dii, Prze­my­sło­wy Insty­tut Auto­ma­ty­ki i Pomia­rów (PIAP), Woj­sko­wy Insty­tut Tech­ni­ki Inży­nie­ryj­nej (WITI), Kon­sor­cjum Elec­tro­ni­ca (Cons-el), Advan­ced Pro­tec­tion Sys­tems (APS), Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną. Mię­dzy­wy­dzia­ło­wym zespo­łem WAT w Pro­jek­cie MUSICODE, w skład któ­re­go wcho­dzą zespo­ły z Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej oraz Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki,  kie­ru­je dr inż. Józef Wro­na.

Pro­jekt nr 3: Con­fir­ma­tion, Iden­ti­fi­ca­tion and Air­bor­ne Ear­ly War­ning of IEDs (CONFIDENT)

Jego celem jest potwier­dze­nie wykry­cia i iden­ty­fi­ka­cja istot­nych ele­men­tów IED, w tym czę­ści elek­tro­nicz­nych, ładun­ków wybu­cho­wych, che­micz­nych, bio­lo­gicz­nych, radio­lo­gicz­nych i jądro­wych (CBRN). Sys­tem zapew­nie­nia rów­nież kom­ple­men­tar­ną zdol­ność wcze­sne­go ostrze­ga­nia. Opra­co­wa­ne demon­stra­to­ry zamon­to­wa­ne będą na zdal­nie ste­ro­wa­nych plat­for­mach (robot i sys­tem bez­za­ło­go­we­go stat­ku powietrz­ne­go UAS). UAS będzie uży­wa­ny do wcze­sne­go ostrze­ga­nia w powie­trzu. Pro­jekt obej­mie inte­gra­cję róż­nych czuj­ni­ków lub narzę­dzi na plat­for­mach UGV lub UAS. Kon­sor­cjum kie­ro­wa­ne jest przez ARWT we współ­pra­cy z CBRN Defen­se Command/CBRN Defen­se Scho­ol (ABCA­bwS), Logi­stic Scho­ol (HLogS) i Schie­bel Air­craft GmbH z Austrii, RMA z Bel­gii, Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną i FFI z Nor­we­gii. Kie­row­ni­kiem zespo­łu WAT w Pro­jek­cie CONFIDENT jest ppłk dr inż. Bar­tło­miej Jan­kie­wicz.

Wspól­ne eks­pe­ry­men­ty i ewa­lu­acje mają zapew­nić moż­li­wość stwo­rze­nia iden­tycz­nych warun­ków testo­wa­nia dla wszyst­kich tych trzech pro­jek­tów. Testy   prze­pro­wa­dzo­ne w Austrii na prze­ło­mie wrze­śnia i paź­dzier­ni­ka pro­wa­dzo­ne były w róż­nych warun­kach tere­no­wych – odby­wa­ły się one na tere­nie otwar­tym, lesi­stym i zur­ba­ni­zo­wa­nym oraz w róż­nych warun­kach pogo­do­wych. Koń­co­wa kon­fe­ren­cja pod­su­mo­wu­ją­ca osią­gnię­cia pro­gra­mu EDA IEDDET odbę­dzie się 25 mar­ca 2020 roku w Feli­xdorf w Austrii.

oprac. Anna Ambro­ziak
fot. Arka­diusz Rubiec

Dzień wyróżnień dla nauczycieli i pracowników oświaty

wpis w: Aktualności | 0

W Biblio­te­ce Głów­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się dzi­siaj uro­czy­stość z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej. W spo­tka­niu wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le komen­dy, wykła­dow­cy, naukow­cy oraz pra­cow­ni­cy Uczel­ni. „Dzień ten jest dniem wyróż­nień dla nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków oświa­ty odpo­wied­ni­mi meda­la­mi i odzna­cze­nia­mi za wnie­sio­ny wysi­łek w kształ­ce­niu stu­den­tów i kształ­to­wa­niu naszej mło­dzie­ży” – zazna­czył  w swo­im wystą­pie­niu pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia dr. hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz. Gru­pie 26 nauczy­cie­lom WAT został wrę­czo­ny „Medal Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej”. Odzna­ką „Zasłu­żo­ny Nauczy­ciel Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej” JM Rek­tor-Komen­dant gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek uho­no­ro­wał 15 nauczy­cie­li. Tra­dy­cyj­nie już w Dniu Nauczy­cie­la odbie­ra­ne są w naszej uczel­ni nagro­dy rek­tor­skie za dzia­łal­ność dydak­tycz­ną, nauko­wą i orga­ni­za­cyj­ną. W tym roku  przy­zna­no je licz­nej  gru­pie 47 nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków  Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

W swo­im wystą­pie­niu pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia przy­po­mniał gene­zę świę­ta. „Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej to świę­to nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków oświa­ty usta­no­wio­ne na dzień 14 paź­dzier­ni­ka dla upa­mięt­nie­nia powo­ła­nia przez kró­la Sta­ni­sła­wa Augu­sta Ponia­tow­skie­go Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej w 1773 roku” –  mówił dr hab. inż. Bog­da­no­wicz. Nawią­zał tak­że do refor­my szkol­nic­twa wyż­sze­go. „Od refor­my Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej mija pra­wie 250 lat. My dzi­siaj też refor­mu­je­my nasze szkol­nic­two wyż­sze na pod­sta­wie Usta­wy 2.0. Od 1 paź­dzier­ni­ka wdro­ży­li­śmy prze­pi­sy tej usta­wy, któ­re moim zda­niem, co Pań­stwo też odczu­je­cie, w mia­rę łagod­nie weszły w życie, ale tak, żeby speł­nić okre­ślo­ne wyma­ga­nia” – zazna­czył dr hab. inż. Bog­da­no­wicz, skła­da­jąc wszyst­kim nauczy­cie­lom życze­nia zdro­wia i wytrwa­ło­ści w naucza­niu mło­dzie­ży.

Decy­zją Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej 26 żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków WAT zosta­ło odzna­czo­nych „Meda­lem Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej”. Odzna­cze­nia, któ­re wrę­czy­li rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek i pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, zosta­ły przy­zna­ne za  szcze­gól­ne zasłu­gi dla oświa­ty i wycho­wa­nia. Ponad­to, za szcze­gól­ne osią­gnię­cia w pra­cy dydak­tycz­nej, nauko­wej i wycho­waw­czej tytu­łem „Zasłu­żo­ny Nauczy­ciel Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej” uho­no­ro­wa­no 15 żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków Aka­de­mii.

Pod­czas uro­czy­sto­ści rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz oraz pro­rek­tor ds. nauko­wych prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski wrę­czy­li indy­wi­du­al­ne i zespo­ło­we nagro­dy rek­tor­skie.  Za osią­gnię­cia nauko­we, dydak­tycz­ne i orga­ni­za­cyj­ne w roku 2018/2019 oraz za cało­kształt dorob­ku wyróż­nio­na zosta­ła gru­pa kil­ku­dzie­się­ciu szcze­gól­nie zasłu­żo­nych pra­cow­ni­ków.

Nagro­dy indy­wi­du­al­ne otrzy­ma­li: prof. dr hab. inż. Bro­ni­sław Stec z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki, któ­ry został wyróż­nio­ny za cało­kształt dorob­ku nauko­we­go; mjr dr hab. inż. Mał­go­rza­ta Kopyt­ko, nagro­dzo­na za osią­gnię­cia będą­ce pod­sta­wą nada­nia stop­nia nauko­we­go dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go oraz  prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski, dzie­kan Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki – za pod­ręcz­nik aka­de­mic­ki pt. ”Trans­for­ma­cje sygna­łów – od teo­rii do prak­ty­ki”.

Nagro­dy rek­tor­skie otrzy­ma­ły zespo­ły pra­cow­ni­ków poszcze­gól­nych wydzia­łów Aka­de­mii.

Dwa zespo­ły pra­cow­ni­ków Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii  zosta­ły nagro­dzo­ne za przy­go­to­wa­nie i wyda­nie mono­gra­fii pt.: „Anti­mo­ni­de-based Infra­red Detec­tors: A New Per­spec­ti­ve” oraz za orga­ni­za­cję mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji 22nd Con­fe­ren­ce on Liqu­id Cry­stals – Che­mi­stry, Phy­sics and Appli­ca­tions – 22nd CLC, Poland 2018.

Rek­tor-komen­dant WAT wyróż­nił rów­nież zespół pra­cow­ni­ków z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji. Nagro­dę przy­zna­no za opra­co­wa­nie „Meto­dy­ki ana­liz geo­de­zyj­nych sze­re­gów cza­so­wych pod kątem bada­nia wia­ry­god­no­ści zmian pozy­cji sta­cji per­ma­nent­nych”.

Dzie­się­cio­oso­bo­wy zespół żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa otrzy­mał z kolei nagro­dę za opra­co­wa­nie i wdro­że­nie do Sił Zbroj­nych RP 35 mm Okrę­to­we­go Sys­te­mu Uzbro­je­nia.

Zespół żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki został nato­miast wyróż­nio­ny za osią­gnię­cia na mię­dzy­na­ro­do­wych wysta­wach wyna­laz­czo­ści i inno­wa­cyj­no­ści oraz zna­czą­ce wyni­ki nauko­wo-dydak­tycz­ne w kon­kur­sach pro­gra­mi­stycz­no-tech­no­lo­gicz­nych z gru­pa­mi stu­denc­ki­mi.

Dodat­ko­wo wyróż­nie­nie spe­cjal­ne otrzy­ma­ła trzy­na­sto­oso­bo­wa gru­pa żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków zespo­łu mię­dzy­wy­dzia­ło­we­go, doce­nio­na za opra­co­wa­nie kon­cep­cji, doku­men­ta­cji i uru­cho­mie­nie nowe­go kie­run­ku stu­diów „Bio­cy­ber­ne­ty­ka i Inży­nie­ria Bio­me­dycz­na”.

Zespół pra­cow­ni­ków Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki otrzy­mał nagro­dy rek­tor­skie za pod­nie­sie­nie jako­ści kształ­ce­nia i warun­ków pra­cy dydak­tycz­nej w IOE przez budo­wę czte­rech labo­ra­to­riów do ćwi­czeń labo­ra­to­ryj­nych dla stu­den­tów I,II,III stop­nia.

JM Rek­tor-Komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek podzię­ko­wał wyróż­nio­nym za ich osią­gnię­cia. „Tra­dy­cyj­nie, w uczel­ni Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej obcho­dzi­my rów­nież jako świę­to nauki. Stad też te wyróż­nia­nia, zarów­no za część edu­ka­cyj­ną, jak i część nauko­wą. Zda­ję sobie dosko­na­le spra­wę z tego, że są to dwa waż­ne fila­ry, któ­re decy­du­ją o ist­nie­niu naszej uczel­ni. Dla­te­go też bar­dzo cie­szę się z tych wszyst­kich wyróż­nień, któ­re sta­wia­ją Aka­de­mię na wyso­kim pozio­mie. Cie­szę się, że tylu nauczy­cie­li aka­de­mic­kich zosta­ło dostrze­żo­nych i wyróż­nio­nych meda­lem Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej. Wie­my, że wyma­ga­nia są bar­dzo wyso­kie. Dzię­ki takim oso­bom, jak Pań­stwo tutaj wyróż­nie­ni, Aka­de­mia może się roz­wi­jać, może­my speł­niać wyma­ga­nia któ­re sta­wia przed nami nowa usta­wa” – zwró­cił się do zebra­nych  rek­tor-komen­dant WAT. Wszyst­kim nauczy­cie­lom aka­de­mic­kim oraz pra­cow­ni­kom Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek zło­żył życze­nia wszel­kiej pomyśl­no­ści, speł­nie­nia pla­nów i wytrwa­ło­ści w dro­dze do zało­żo­nych celów.

W imie­niu wyróż­nio­nych nauczy­cie­li aka­de­mic­kich prze­ma­wiał prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski, dzie­kan Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki. „Mam zaszczyt zło­żyć na ręce Pana Rek­to­ra ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia (…). Uczel­nia powo­ła­na jest przede wszyst­kim do kształ­ce­nia. Ale bez nauki na wyso­kim pozio­mie to kształ­ce­nie rów­nież pozo­sta­wia­ło­by wie­le do życze­nia.  By obszar nauko­wy pokry­wał się z obsza­rem dydak­tycz­nym, potrzeb­na jest dosko­na­ła orga­ni­za­cja. W tych obsza­rach zosta­li­śmy oce­nie­ni i wyróż­nie­ni. Bar­dzo ser­decz­nie za to w naszym imie­niu dzię­ku­ję”  – pod­kre­ślił w swo­im wystą­pie­niu prof. Dobro­wol­ski. Zwró­cił uwa­gę na to, że obec­nie zbyt mało pisze się pod­ręcz­ni­ków aka­de­mic­kich. Jest to nato­miast koniecz­ne  z uwa­gi na szyb­ki roz­wój  tech­ni­ki. „Po to by nasi stu­den­ci, w pro­sty spo­sób tę naj­waż­niej­szą wie­dzę pozna­wa­li” – mówił dzie­kan Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki.   

W imie­niu całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej, a w szcze­gól­no­ści stu­den­tów WAT, na ręce rek­to­ra-komen­dan­ta gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka dele­ga­cja pod­cho­rą­żych zło­ży­ła kwia­ty i życze­nia dla wszyst­kich nauczy­cie­li. Uro­czy­stość uświet­nił występ Chó­ru Aka­de­mic­kie­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod dyrek­cją dr Joan­ny Kor­cza­go.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski, Adrian Boj­czuk

Wydział Nowych Technologii i Chemii ma już 60 lat

wpis w: Aktualności | 0

Wyjąt­ko­wy cha­rak­ter inau­gu­ra­cji nowe­go roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020 Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii (WTC) Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nadał jubi­le­usz 60-lecia Wydzia­łu.

Uro­czy­stość, uświet­nio­ną obec­no­ścią władz Uczel­ni, zapro­szo­nych gości i pra­cow­ni­ków Wydzia­łu roz­po­czę­ło zło­że­nie mel­dun­ku JM Rek­to­ro­wi-Komen­dan­to­wi WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­uszo­wi Szczur­ko­wi przez zastęp­cę dzie­ka­na WTC płk. dr. inż. Bogu­sła­wa Sio­dłow­skie­go oraz odśpie­wa­nie hym­nu pań­stwo­we­go. Po przy­wi­ta­niu gości prof. dr hab. inż. Sta­ni­sław Cudzi­ło, dzie­kan Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii nawią­zał do boga­tej tra­dy­cji i wiel­kich zasług, jakie poło­żył Wydział zarów­no dla samej uczel­ni, jak i dla pol­skie­go prze­my­słu. Na prze­strze­ni lat struk­tu­ra Wydzia­łu była wie­lo­krot­nie reor­ga­ni­zo­wa­na, zmie­nia­ła się jego nazwa, kie­row­nic­two, pro­gra­my stu­diów oraz baza labo­ra­to­ryj­na. W obec­nej struk­tu­rze Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej funk­cjo­nu­je od 2006 roku i jest jed­nym z ośmiu wydzia­łów uczel­ni. Wydział two­rzą Insty­tut Che­mii, Insty­tut Fizy­ki Tech­nicz­nej oraz Insty­tut Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej. Każ­dy z nich wyróż­nia się swo­ją odręb­ną spe­cy­fi­ką.

Wyso­ki poziom dydak­tycz­no-nauko­wy całe­go Wydzia­łu gwa­ran­tu­je wyspe­cja­li­zo­wa­na kadra pra­cow­ni­cza: w gro­nie 162 pra­cow­ni­ków jest aż 108 nauczy­cie­li, spo­śród któ­rych 95 posia­da stop­nie i tytu­ły nauko­we. Kształ­ci się na nim na wszyst­kich pozio­mach dydak­tycz­nych, bli­sko 500 stu­den­tów, w tym licz­na gru­pa dok­to­ran­tów oraz pod­cho­rą­żych. Stu­dia na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT to nie tyl­ko cięż­ka nauka, to tak­że moż­li­wość roz­wi­ja­nia swo­ich pasji. Dzia­ła­ją tu koła nauko­we, w któ­rych aktyw­nie uczest­ni­czy kil­ku­dzie­się­ciu stu­den­tów. Wyni­ki ich prac publi­ko­wa­ne są na łamach nauko­wych perio­dy­ków. Wie­lu z nich repre­zen­tu­je Aka­de­mię w mię­dzy­uczel­nia­nych zawo­dach spor­to­wych, a jeśli cho­dzi o nie­któ­re kon­ku­ren­cje, jak np. pod­no­sze­nie cię­ża­rów, tak­że na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej.

W swo­im wystą­pie­niu prof. Cudzi­ło pod­kre­ślił bar­dzo wyraź­nie, iż Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT współ­pra­cu­je z wie­lo­ma uczel­nia­mi i ośrod­ka­mi nauko­wo-badaw­czy­mi w kra­ju i za gra­ni­cą. Z ini­cja­ty­wy władz Wydzia­łu tytuł Dok­to­ra Hono­ris Cau­sa WAT otrzy­ma­li: prof. Mie­czy­sław Jaro­niec z Kent Sta­te Uni­ver­si­ty – wybit­ny uczo­ny, jeden ze stu naj­czę­ściej cyto­wa­nych auto­rów na świe­cie; prof. Jerzy Buzek, che­mik i poli­tyk euro­pej­skie­go for­ma­tu; prof. Bogu­sław Buszew­ski, pro­fe­sor che­mii śro­do­wi­ska i che­mii ana­li­tycz­nej, a tak­że nie­ży­ją­cy już prof. Jacek Namie­śnik, któ­ry spe­cja­li­zo­wał się w che­mii ana­li­tycz­nej i śro­do­wi­sko­wej.

„(…) jeste­śmy uzna­ną w kra­ju aka­de­mic­ką jed­nost­ką nauko­wo-badaw­czą i dydak­tycz­ną kształ­cą­cą stu­den­tów cywil­nych i woj­sko­wych na kie­run­kach che­mia i inży­nie­ria mate­ria­ło­wa oraz pro­wa­dzą­cą bada­nia nauko­we w obsza­rze nowych mate­ria­łów i tech­no­lo­gii” – mówił, koń­cząc swo­je wystą­pie­nie prof. Cudzi­ło.

„Dziś Wydział Nowych Tech­no­lo­gii dys­po­nu­je bazą dydak­tycz­ną i labo­ra­to­ryj­ną speł­nia­ją­cą stan­dar­dy obo­wią­zu­ją­ce w Unii Euro­pej­skiej. Pra­cow­nie spe­cja­li­stycz­ne wypo­sa­żo­ne są w naj­no­wo­cze­śniej­szą apa­ra­tu­rę, co pozwa­la na pro­jek­to­wa­nie, wytwa­rza­nie i bada­nia zaawan­so­wa­nych mate­ria­łów funk­cjo­nal­nych i kon­struk­cyj­nych, a tak­że publi­ko­wa­nie wyni­ków tych badań w naj­wy­żej punk­to­wa­nych cza­so­pi­smach nauko­wych” – przy­po­mniał w wygło­szo­nej lau­da­cji rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Zazna­czył przy tym, iż w ostat­nich trzech latach poło­wa publi­ka­cji w indek­so­wa­nych cza­so­pi­smach z afi­lia­cją WAT‑u powsta­ła wła­śnie w Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, a licz­ba cyto­wań arty­ku­łów ich autor­stwa w 2018 roku sta­no­wi­ła ponad 60% wszyst­kich powo­łań na publi­ka­cje pra­cow­ni­ków WAT. „Dzię­ki temu Wydział ma moc­ną kate­go­rię A i wal­czy o jej utrzy­ma­nie w następ­nej jesz­cze bar­dziej wyma­ga­ją­cej kate­go­ry­za­cji, w któ­rej oce­nie będą pod­da­ne oddziel­nie oby­dwie dys­cy­pli­ny nauko­we upra­wia­ne w Wydzia­le, tzn. inży­nie­ria mate­ria­ło­wa i nauki che­micz­ne” – zazna­czył w swym wystą­pie­niu rek­tor-komen­dant WAT, pod­kre­śla­jąc przy tym , że wie­rzy w suk­ces Wydzia­łu jako tego, któ­ry dobrze adop­tu­je się do zmian wpro­wa­dzo­nych w pra­wie doty­czą­cym szkol­nic­twa wyż­sze­go.

W dal­szej czę­ści uro­czy­sto­ści stu­den­ci roz­po­czy­na­ją­cy naukę zło­ży­li uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie, zwień­czo­ne odśpie­wa­niem pie­śni Gau­de­amus igi­tur. Gru­pa stu­den­tów i absol­wen­tów Wydzia­łu otrzy­ma­ła nagro­dy i wyróż­nie­nia.

Wydział wydał wie­le zna­nych oso­bi­sto­ści. Nie spo­sób nie wymie­nić tu nazwisk dwóch wybit­nych uczo­nych, pro­fe­so­rów Anto­nie­go Rogal­skie­go, człon­ka rze­czy­wi­ste­go i dzie­ka­na Wydzia­łu Nauk Tech­nicz­nych PAN oraz Roma­na Dąbrow­skie­go – zna­ne­go na świe­cie auto­ry­te­tu  nauko­we­go w obsza­rze syn­te­zy związ­ków cie­kło­kry­sta­licz­nych. Jak zazna­czył w swo­im wystą­pie­niu rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, to praw­dzi­wi kre­ato­rzy nowej tema­ty­ki badaw­czej, twór­cy i wie­lo­let­ni lide­rzy licz­nych zespo­łów badaw­czych, któ­re do dnia dzi­siej­sze­go szczy­cą się zna­ko­mi­tym dorob­kiem nauko­wym i sku­tecz­no­ścią w pozy­ski­wa­niu wyso­ko­bu­dże­to­wych pro­jek­tów. „Przez ponad 50 lat two­rzy­li pod­wa­li­ny współ­cze­snej świet­no­ści wydzia­łu i to im nale­żą się sło­wa naj­wyż­sze­go uzna­nia” –pod­kre­ślił w wygło­szo­nej lau­da­cji rek­tor-komen­dant WAT. 

Obec­ny na uro­czy­sto­ści prof. Anto­ni Rogal­ski wspo­mniał z kolei postać i doko­na­nia pro­fe­so­ra Syl­we­stra Kali­skie­go, patro­na utwo­rze­nia Wydzia­łu Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej WAT, w Pol­sce pre­kur­so­ra kie­run­ku stu­diów fizy­ka tech­nicz­na. Pro­fe­sor Kali­ski zda­wał sobie spra­wę z eli­tar­ne­go cha­rak­te­ru nauki, dążył do tego, by taką wła­śnie cechę przy­ję­ły stu­dia w WAT.  

Pro­fe­sor Rogal­ski pod­kre­ślił istot­ny zwią­zek jaki ist­nie­je mię­dzy nauką a inno­wa­cją, dziś w Pol­sce – zazna­czał, nie­ste­ty czę­sto rozu­mia­ny nie­wła­ści­wie. „Prze­mysł i nauka potrze­bu­ją nie­ustan­ne­go dopły­wu nowej wie­dzy, ale w zupeł­nie innych celach. Prze­mysł w celu uno­wo­cze­śnie­nia pro­duk­cji i zwięk­sze­nia zysków, zaś zespo­ły nauko­we uczel­ni dla pod­no­sze­nia pozio­mu kształ­ce­nia stu­den­tów i awan­su nauko­we­go” – pod­kre­ślił prof. Rogal­ski. Na stu­dia w WAT tra­fił po uzy­ska­niu infor­ma­cji o doko­na­niach prof. Kali­skie­go.  „Wte­dy nawet nie marzy­łem o tym, co w tej chwi­li osią­gną­łem w nauce. Doko­na­łem traf­ne­go wybo­ru” – wspo­mi­nał wybit­ny gość jubi­le­uszo­wych uro­czy­sto­ści.

Do zna­nych absol­wen­tów WAT nale­ży rów­nież  m.in. gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zyg­munt Mier­czyk, wie­lo­let­ni rek­tor-komen­dant WAT, absol­went Wydzia­łu Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej z 1982 roku. Jak sam przy­zna­je – zafa­scy­no­wa­ny był szcze­gól­nie zagad­nie­nia­mi z dzie­dzi­ny fizy­ki tech­nicz­nej. Tak pod­czas uro­czy­sto­ści wspo­mi­nał swo­je stu­dia w WAT: „Pro­gram stu­diów zawie­rał nie tyl­ko wie­dzę z wszyst­kich dzia­łów fizy­ki z bar­dzo szcze­gó­ło­wy­mi zagad­nie­nia­mi, ale ponad­to w pokaź­nym wymia­rze wie­dzę z innych kie­run­ków aka­de­mic­kich. (…) Absol­wen­ci fizy­ki tech­nicz­nej tra­fia­li na róż­ne wydzia­ły WAT i do woj­sko­wych insty­tu­tów badaw­czych, jako mło­da kadra nauko­wo-dydak­tycz­na. Reali­zo­wa­li się w róż­nych dzie­dzi­nach i dys­cy­pli­nach wie­dzy i nauki, od nauk fizycz­nych, che­micz­nych i tech­nicz­nych do nauk medycz­nych, eko­no­micz­nych i woj­sko­wych. Wie­lu po zdję­ciu mun­du­ru utwo­rzy­ło wła­sne fir­my” – wspo­mi­nał prof. Mier­czyk.

Absol­wen­ci Wydzia­łu Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej, a póź­niej Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii to ludzie suk­ce­su. W gru­pie tej zna­lazł się tak­że Roman Jóź­wik, dyrek­tor Woj­sko­we­go Insty­tu­tu Che­mii i Radio­me­trii, któ­ry pod­kre­ślił że stu­dia w WAT sta­no­wi­ły dosko­na­ły fun­da­ment jego karie­ry zawo­do­wej. „Wszyst­ko, co w moim życiu osią­gną­łem zawdzię­czam wie­dzy i doświad­cze­niom, któ­re prze­ka­za­li mi moi pro­fe­so­ro­wie, moi wykła­dow­cy w mojej uko­cha­nej uczel­ni – Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Teraz i w tym miej­scu pra­gnę wyra­zić swój naj­wyż­szy sza­cu­nek dla Nich Wszyst­kich!” – mówił dyrek­tor Jóź­wik.

Uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z inau­gu­ra­cją nowe­go roku aka­de­mic­kie­go i jubi­le­uszem 60-lecia Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dopeł­ni­ło wrę­cze­nie meda­li oko­licz­no­ścio­wych. Spe­cja­li­stycz­ne szli­fy z dzie­dzi­ny che­mii otrzy­ma­ła gru­pa absol­wen­tów – za wyso­kie loka­ty w nauce otrzy­ma­li oni z rąk rek­to­ra-komen­dan­ta WAT dyplo­my i nagro­dy rze­czo­we. War­to zazna­czyć tu, że zaszczyt­ny tytuł pry­mu­sa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pro­mo­cji ofi­cer­skiej 2019 otrzy­mał ppor. mgr inż. Sta­ni­sław Kaniew­ski, któ­ry ukoń­czył stu­dia na kie­run­ku che­mia z naj­lep­szą loka­tą w Aka­de­mii.

Wszy­scy wyróż­nie­ni absol­wen­ci zosta­li zakwa­li­fi­ko­wa­ni do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT, będą tu kon­ty­nu­ować naukę i jed­no­cze­śnie pro­wa­dzić bada­nia na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii.

Zagad­nie­nia nauko­we reali­zo­wa­ne współ­cze­śnie w Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne w fil­mie zna­ne­go pol­skie­go popu­la­ry­za­to­ra nauki Wik­to­ra Nie­dzic­kie­go. Film powstał spe­cjal­nie na oko­licz­ność 60-lecia Wydzia­łu.

O opra­wę muzycz­ną uro­czy­sto­ści zadbał Chór Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod dyrek­cją dr Joan­ny Kor­cza­go. Obcho­dy uświet­nił występ Cen­tral­ne­go Zespo­łu Arty­stycz­ne­go Woj­ska Pol­skie­go.

Anna Ambro­ziak
fot. Seba­stian Jurek

Pamięć o profesorze Puzewiczu na trwałe wpisana w historię WAT

wpis w: Aktualności | 0

„Wybit­ny uczo­ny i wyna­laz­ca, ojciec pol­skiej i pio­nier świa­to­wej  tech­ni­ki lase­ro­wej. Twór­ca pierw­sze­go pol­skie­go lase­ra. Zasłu­żo­ny dla pol­skie­go prze­my­słu obron­ne­go. Autor wie­lu wdro­żeń sys­te­mów opto­elek­tro­nicz­nych w tech­ni­ce mili­tar­nej, medy­cy­nie, ochro­nie śro­do­wi­ska i prze­my­śle. Wycho­waw­ca wie­lu poko­leń elek­tro­ni­ków i opto­elek­tro­ni­ków. Wiel­ki Polak, gorą­cy patrio­ta” – takie sło­wa zosta­ły umiesz­czo­ne na tabli­cy poświę­co­nej pamię­ci płk. prof. Zbi­gnie­wa Puze­wi­cza. Uro­czy­ste­go odsło­nię­cia tabli­cy doko­na­no 9 paź­dzier­ni­ka w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w Gma­chu płk. prof. Zbi­gnie­wa Puze­wi­cza.

„Naszym obo­wiąz­kiem pozo­sta­je tro­ska o to, co Pro­fe­sor czy­nił tak sku­tecz­nie, z ener­gią i odda­niem: budo­wa­nie kadr pol­skiej nauki, słu­że­nie naszej armii, two­rze­nie wza­jem­nie korzyst­nych rela­cji mię­dzy woj­skiem a gospo­dar­ką, utrzy­ma­nie syner­gii mię­dzy zdol­no­ścia­mi nauki i poten­cja­łem obron­nym kra­ju” – powie­dział dyrek­tor Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki płk dr hab. inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski roz­po­czy­na­jąc uro­czy­stość.

Aktu odsło­nię­cia tabli­cy doko­na­li Jego Magni­fi­cen­cja rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, żona płk. prof. Zbi­gnie­wa Puze­wi­cza – Geno­we­fa Puze­wicz oraz rad­ca Pre­ze­sa Rady Mini­strów płk dr Krzysz­tof Gaj. Rodzi­nie Pro­fe­so­ra został prze­ka­za­ny akt nada­nia sta­no­wią­cy uchwa­łę Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­ry zde­cy­do­wał o trwa­łym i widocz­nym wpi­sa­niu imie­nia prof. Puze­wi­cza w histo­rię WAT.

W uro­czy­sto­ści udział wzię­li: rodzi­na Pro­fe­so­ra, wła­dze uczel­ni, przed­sta­wi­cie­le wydzia­łów aka­de­mic­kich WAT, pra­cow­ni­cy Insty­tu­tu oraz przed­sta­wi­cie­le MON, BBN, insty­tu­cji i firm, któ­re współ­pra­co­wa­ły z Pro­fe­so­rem.

Odsło­nię­cie tabli­cy pamiąt­ko­wej sta­no­wi­ło ele­ment inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki. ”Orga­ni­zu­jąc uro­czy­stość w dniu inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go, chce­my poka­zać naszym stu­den­tom i pod­cho­rą­żym, że war­to pra­co­wać dla dobra i bez­pie­czeń­stwa ojczy­zny, war­to się­gać po naj­więk­sze wyzwa­nia i war­to być patrio­tą w każ­dych warun­kach” – powie­dział dyrek­tor Insty­tu­tu płk Kop­czyń­ski. W swo­im prze­mó­wie­niu przed­sta­wił życio­rys i doko­na­nia Pro­fe­so­ra.

Pani Geno­we­fa Puze­wicz podzię­ko­wa­ła za upa­mięt­nie­nie jej męża. „W imie­niu rodzi­ny chcia­ła­bym naj­moc­niej podzię­ko­wać rek­to­ro­wi-komen­dan­to­wi WAT, Sena­to­wi Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, Radzie Nauko­wej Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki, dyrek­cji Insty­tu­tu i wszyst­kim tym, dzię­ki któ­rym dzi­siaj odby­ła się ta pod­nio­sła uro­czy­stość, pod­czas któ­rej zosta­ły doce­nio­ne wszyst­kie osią­gnię­cia nauko­we i zasłu­gi moje­go męża” – powie­dzia­ła żona prof. Puze­wi­cza.

Uro­czy­stość zakoń­czy­ło zło­że­nie kwia­tów pod tabli­cą pamiąt­ko­wą oraz odśpie­wa­nie Pie­śni Repre­zen­ta­cyj­nej Woj­ska Pol­skie­go. W Sali Tra­dy­cji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej rodzi­na, współ­pra­cow­ni­cy i przy­ja­cie­le Pro­fe­so­ra zło­ży­li wpi­sy do Księ­gi Pamiąt­ko­wej WAT.

Prof. Puze­wicz zmarł 29 mar­ca 2018 r. w wie­ku 88 lat. Z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną był zwią­za­ny od roku 1951, od tego cza­su współ­two­rzył struk­tu­rę Aka­de­mii i aktyw­nie umac­niał pozy­cję WAT zarów­no w kra­ju jak i na świe­cie.

W murach WAT Zbi­gniew Puze­wicz zdo­by­wał kolej­ne tytu­ły nauko­we: magi­stra inży­nie­ra w 1956 r., dok­to­ra nauk tech­nicz­nych w 1960 r., pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go w 1970 r. i pro­fe­so­ra zwy­czaj­ne­go w 1978 r. W Aka­de­mii pro­wa­dził zaję­cia dydak­tycz­ne. Polem Jego szcze­gól­nych zain­te­re­so­wań była elek­tro­ni­ka kwan­to­wa. W 1967 r., utwo­rzył  Insty­tut Elek­tro­ni­ki Kwan­to­wej WAT, któ­re­go komen­dan­tem pozo­stał do 1994 r.  Po przej­ściu do rezer­wy prof. Puze­wicz objął kie­row­nic­two Zespo­łu Elek­tro­ni­ki Kwan­to­wej Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT, nad któ­rym pie­czę spra­wo­wał aż do śmier­ci.

Prof. Zbi­gniew Puze­wicz kie­ro­wał zespo­łem naukow­ców, któ­ry 20 sierp­nia 1963 r. uru­cho­mił pierw­szy w Pol­sce laser helo­wo-neo­no­wy. Wdra­ża­ne przez Pro­fe­so­ra roz­wią­za­nia były sze­ro­ko sto­so­wa­ne, m.in. w medy­cy­nie, gdzie inno­wa­cyj­ną tech­ni­kę lase­ro­wą zasto­so­wa­no m.in. w Kli­ni­ce Cho­rób Oczu Aka­de­mii Medycz­nej w War­sza­wie i w latach 1965 – 1978 zope­ro­wa­no nią ponad 6000 osób, w budow­nic­twie oraz w sek­to­rze zbro­je­nio­wym.  Wśród opra­co­wa­nych przez zespół Pro­fe­so­ra i wdro­żo­nych do pro­duk­cji woj­sko­wych urzą­dzeń  znaj­du­ją się m.in.: pierw­szy w Pol­sce dal­mierz lase­ro­wy i opra­co­wa­ny na jego bazie pierw­szy arty­le­ryj­ski dal­mierz w pań­stwach Ukła­du War­szaw­skie­go, sys­tem ostrze­ga­nia przed pro­mie­nio­wa­niem lase­ro­wym Bobra­wa oraz sys­te­my lase­ro­we dla ukła­dów kie­ro­wa­nia ogniem Meri­da i Dra­wa. 

Sztan­da­ro­wy­mi pro­duk­ta­mi opra­co­wa­ny­mi pod kie­row­nic­twem prof. Zbi­gnie­wa Puze­wi­cza były prze­no­śne zesta­wy prze­ciw­lot­ni­cze Grom i Pio­run, lek­ki mobil­ny sys­tem rakie­to­wy Kusza oraz oświe­tlacz lase­ro­wy na potrze­by amu­ni­cji pre­cy­zyj­ne­go raże­nia z kra­jo­wym sys­te­mem auto­ry­za­cji. Za wybit­ne osią­gnię­cia prof. Zbi­gnie­wa Puze­wicz został uho­no­ro­wa­ny wie­lo­ma odzna­cze­nia­mi pań­stwo­wy­mi i resor­to­wy­mi, w tym Krzy­żem Koman­dor­skim Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski. 11 kwiet­nia 2018 r. śp. prof. Zbi­gniew Puze­wicz spo­czął na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym na war­szaw­skich Powąz­kach.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

Otwarcie Laboratorium FMN na Wydziale Elektroniki

wpis w: Aktualności | 0

Dzię­ki współ­pra­cy Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej z pol­skim prze­my­słem, baza labo­ra­to­ryj­na Wydzia­łu powięk­szy­ła się o kolej­ne nowo­cze­sne roz­wią­za­nia. Dostar­czo­ne do WAT przez fir­mę Trans­bit sp. z o.o. i Ośro­dek Badaw­czo-Roz­wo­jo­wy Cen­trum Tech­ni­ki Mor­skiej S.A. (OBR CTM S.A.) tak­tycz­ne sys­te­my łącz­no­ści radio­wej i prze­wo­do­wej sta­no­wią zalą­żek nowo powsta­ją­ce­go labo­ra­to­rium FMN (Fede­ra­ted Mis­sion Networ­king). Zarów­no wykła­dow­cy, jak i stu­den­ci będą mogli teraz korzy­stać z naj­no­wo­cze­śniej­sze­go, w peł­ni funk­cjo­nu­ją­ce­go sprzę­tu łącz­no­ści. Dzię­ki nowe­mu wypo­sa­że­niu pozna­ją rów­nież naj­now­sze usłu­gi funk­cjo­nal­ne zde­fi­nio­wa­ne w ramach NATO FAS (Func­tio­nal Area Sys­tems).

8 paź­dzier­ni­ka w Insty­tu­cie Tele­ko­mu­ni­ka­cji Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT odby­ło się uro­czy­ste otwar­cie labo­ra­to­rium FMN. W inau­gu­ra­cji uczest­ni­czy­li szef Zarzą­du Kie­ro­wa­nia i Dowo­dze­nia P6 gen. bryg. Robert Drozd, wła­ści­ciel fir­my Trans­bit sp. z o.o. dr inż. Jan Jach wraz pre­ze­sem fir­my mgr. inż. Zbi­gnie­wem Sopor­kiem oraz dorad­ca pre­ze­sa CTM S.A. Jan Załę­ski. Wydział Elek­tro­ni­ki repre­zen­to­wa­li dzie­kan prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski, pro­dzie­ka­ni: ds. kształ­ce­nia i roz­wo­ju dr hab. inż. Dariusz Laskow­ski, ds. nauko­wych dr hab. inż. Mate­usz Paster­nak, ds. stu­denc­kich ppłk dr inż. Jaro­sław Bugaj, zastęp­ca dzie­ka­na ds. woj­sko­wych płk dr inż. Adam Sło­wik, dyrek­tor Insty­tu­tu Sys­te­mów Łącz­no­ści płk dr hab. inż. Zbi­gniew Pio­trow­ski i dr inż. Piotr Łub­kow­ski, kie­row­nik Zakła­du Sys­te­mów Tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, w któ­rym funk­cjo­no­wać będzie labo­ra­to­rium.

Otwar­cie  nowe­go labo­ra­to­rium prze­zna­czo­ne­go do szko­le­nia pod­cho­rą­żych w zakre­sie środ­ków łącz­no­ści jest kolej­nym przy­kła­dem wspar­cia Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki przez pol­skie fir­my dostar­cza­ją­ce naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia łącz­no­ści dla Pol­skich Sił Zbroj­nych. Jest to rów­nież kon­ty­nu­acja pro­ce­su roz­bu­do­wy bazy labo­ra­to­ryj­nej Wydzia­łu o ele­men­ty śro­do­wi­ska fede­ra­cyj­nej sie­ci misyj­nej FMN.

Sys­tem tak­tycz­nej łącz­no­ści pola wal­ki RADION® pozwa­la na reali­za­cję bez­piecz­nej łącz­no­ści danych i fonicz­nej pomię­dzy ele­men­ta­mi oddzia­łów i pod­od­dzia­łów tak­tycz­nych, od szcze­bla dru­ży­ny do szcze­bla bata­lio­nu, z zapew­nie­niem łącz­no­ści do ele­men­tów szcze­bla ope­ra­cyj­ne­go (np. bry­ga­dy). Sys­tem RADION® wyko­rzy­stu­je do reali­za­cji łącz­no­ści utaj­nio­nej ter­mi­na­le speł­nia­ją­ce wyma­ga­nia pro­to­ko­łów SCIP, zapew­nia­jąc na polu wal­ki szy­fro­wa­nie infor­ma­cji od abo­nen­ta do abo­nen­ta na wyma­ga­nym pozio­mie pouf­no­ści. Do reali­za­cji łącz­no­ści radio­wej wyko­rzy­stu­je m.in. sze­ro­ko­pa­smo­wą sieć tak­tycz­ną pola wal­ki zło­żo­ną z pro­gra­mo­wa­nych radio­sta­cji sze­ro­ko­pa­smo­wych R‑450C (SDR – softwa­re defi­ned radio), z dostę­pem do pod­sys­te­mu radio­li­nio­we­go, reali­zu­ją­cą sku­tecz­ną wymia­nę danych przez zauto­ma­ty­zo­wa­ne sys­te­my dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia. Zapew­nia jed­no­cze­śnie odpo­wied­nią pojem­ność i nie­za­wod­ność dosta­wy fonii, wideo, danych tele­me­trycz­nych, infor­ma­cji z sen­so­rów, czy uogól­nio­ne­go obra­zu sytu­acji ope­ra­cyj­nej na szcze­blu tak­tycz­nym.

Radio­sta­cja typu RKP-8100 to radio­sta­cja tak­tycz­na wąsko­pa­smo­wa prze­zna­czo­na do pra­cy w zakre­sie czę­sto­tli­wo­ści od 1,5MHz do 512 MHz. Zapew­nia łącz­ność gło­so­wą oraz trans­mi­sję danych prze­sy­ła­nych poprzez stan­dar­do­we pro­to­ko­ły i inter­fej­sy (IP, SMTP, POP3, Ether­net, RS232). Nale­ży do gru­py radio­sta­cji sys­te­mu SDR i zapew­nia obsłu­gę wave­for­mów wyma­ga­nych do pra­cy w pasmach HF, VHF i UHF. Radio­sta­cja nale­ży do nowej gene­ra­cji cyfro­wych urzą­dzeń nadaw­czo-odbior­czych, speł­nia­ją­cych wyma­ga­nia STANAG 4203, STANAG 4204 oraz STANAG 4205.

Piotr Łub­kow­ski
fot. Seba­stian Jurek

Szkolenie BHP

Dok­to­ran­ci, roz­po­czy­na­ją­cy kształ­ce­nie w roku aka­de­mic­kim 2019/2020 są zobo­wią­za­ni do zali­cze­nia szko­le­nia BHP na stro­nie e‑learning.wat.edu.pl do 1 paź­dzier­ni­ka do 13 paź­dzier­ni­ka 2019 r.

Pod­czas logo­wa­nia się do zakład­ki „Szko­le­nie BHP”, pro­szę posłu­żyć się taki­mi samy­mi dany­mi, jak w przy­pad­ku stu­denc­kiej pocz­ty e‑mail.

IV Puchar Ministra Obrony Narodowej w Badmintonie z sukcesami zawodników WAT

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w roz­gryw­kach IV Pucha­ru Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej w Bad­min­to­nie, któ­re odby­ły się 5 paź­dzier­ni­ka w hali spor­to­wej Aka­de­mic­kie­go Ośrod­ka Spor­to­we­go Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej.

W roz­gry­wa­nych kate­go­riach repre­zen­tan­ci naszej uczel­ni zdo­by­li czo­ło­we miej­sca:

  • I miej­sce w grze poje­dyn­czej męż­czyzn do lat 40 zajął st. szer. pchor. Maciej Kró­lak
  • I miej­sce w grze podwój­nej męż­czyzn – sierż. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski i st. szer. pchor. Maciej Kró­lak
  • III miej­sce w grze poje­dyn­czej męż­czyzn do lat 40 – sierż. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski
  • III miej­sce w grze mie­sza­nej – st. szer. pchor. Adrian­na Zubiń­ska i szer. pchor. Axel Mar­ci­niak.

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li rów­nież: sierż. pchor. Alek­san­dra Sztab­kow­ska, kpr. pchor. Domi­ni­ka Adam­ska oraz mgr Anna Rybak i mgr Dariusz Klu­czyk.

Wszyst­kim zawod­ni­kom WAT gra­tu­lu­je­my i cze­ka­my na kolej­ne suk­ce­sy w nowym sezo­nie spor­to­wym 2019/2020.

Tekst i fot. Wal­de­mar Lachow­ski

Wojskowa Akademia Techniczna jest dzisiaj nowoczesną uczelnią badawczą

wpis w: Aktualności | 0

„Wier­ność ide­ałom, pra­ca i zaan­ga­żo­wa­nie całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej spra­wia­ją, że Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest dzi­siaj nowo­cze­sną uczel­nią badaw­czą o ugrun­to­wa­nej pozy­cji w kra­ju i na świe­cie” – powie­dział rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek pod­czas uro­czy­stej inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020 w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Nowy rok aka­de­mic­ki roz­po­czę­ło dzi­siaj pra­wie 9500 stu­den­tów, w tym nie­mal 2500 stu­den­tów woj­sko­wych. Pod­czas uro­czy­sto­ści Ci, któ­rzy uzy­ska­li naj­lep­sze wyni­ki w pro­ce­sie rekru­ta­cji otrzy­ma­li sym­bo­licz­ne indek­sy z rąk mini­stra obro­ny naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka.

Uro­czy­stość roz­po­czę­ło odśpie­wa­nie hym­nu pań­stwo­we­go oraz wystą­pie­nie rek­to­ra-komen­dant WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka. Po przy­wi­ta­niu gości rek­tor nawią­zał do misji i stra­te­gii Aka­de­mii. „Kon­sty­tu­cja dla nauki uza­leż­nia wie­le moż­li­wo­ści uczel­ni od wyni­ków ewa­lu­acji badań nauko­wych. Pro­wa­dze­nie badań w trzech dzie­dzi­nach i sied­miu dys­cy­pli­nach, w któ­rych mamy upraw­nie­nia do nada­wa­nia stop­ni nauko­wych daje nam szan­sę uzy­ska­nia sta­tu­su uni­wer­sy­te­tu badaw­cze­go. Będzie­my dążyć do tego, aby co naj­mniej poło­wa dys­cy­plin Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uzy­ska­ła kate­go­rię A, a pozo­sta­łe B+” – mówił gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Pod­kre­ślił, że zada­niem władz Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest sku­tecz­ne wyko­rzy­sty­wa­nie ogrom­ne­go poten­cja­łu edu­ka­cyj­ne­go i badaw­cze­go naszej uczel­ni dla roz­wo­ju i moder­ni­za­cji sił zbroj­nych. Wspo­mniał rów­nież o utwo­rzo­nym w tym roku liceum dla przy­szłych cyber­żoł­nie­rzy. „Suk­ce­sem oka­za­ło się uru­cho­mie­nie pod nad­zo­rem Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go. 2 wrze­śnia roz­po­czę­ło w nim naukę 50 przy­szłych cyber­żoł­nie­rzy” – mówił rek­tor. Prze­ciw­dzia­ła­nie ata­kom haker­skim, bez­pie­czeń­stwo w cyber­prze­strze­ni, a tak­że two­rze­nie cybe­rar­mii, to obsza­ry wzmo­żo­nej aktyw­no­ści edu­ka­cyj­nej i badaw­czej Aka­de­mii. „Uru­cha­mia­my w tym roku Stu­dia Pody­plo­mo­we Master of Busi­ness Admi­ni­stra­tion (MBA) w zakre­sie zarzą­dza­nia cyber­bez­pie­czeń­stwem” – dodał gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Sil­ną stro­ną Aka­de­mii zawsze był poziom nauko­wy i dzia­łal­ność badaw­cza. „W minio­nym roku kadra nauko­wa Aka­de­mii opu­bli­ko­wa­ła ponad 500 arty­ku­łów w wyso­ko punk­to­wa­nych cza­so­pi­smach nauko­wych, w tym 260 z tzw. listy fila­del­fij­skiej. Roz­po­czę­to reali­za­cję 72 nowych pro­jek­tów finan­so­wa­nych ze źró­deł kra­jo­wych i Unii Euro­pej­skiej, w tym w ramach pre­sti­żo­we­go pro­gra­mu Hory­zont 2020. Obec­nie w Aka­de­mii reali­zo­wa­nych jest łącz­nie 266 pro­jek­tów badaw­czych i badaw­czo-roz­wo­jo­wych. Powo­ła­li­śmy pierw­szą wśród uczel­ni mun­du­ro­wych Szko­łę Dok­tor­ską” – wyli­czał suk­ce­sy nauko­we rek­tor-komen­dant WAT.

W głów­nej czę­ści uro­czy­sto­ści dok­to­ran­ci i stu­den­ci roz­po­czy­na­ją­cy naukę zło­ży­li uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie. Dwu­na­stu stu­den­tów, w tym jeden dok­to­rant szko­ły dok­tor­skiej, któ­rzy uzy­ska­li naj­wyż­sze wyni­ki w pro­ce­sie rekru­ta­cji, otrzy­ma­ło sym­bo­licz­ne indek­sy. Uro­czy­stość była rów­nież oka­zją do wrę­cze­nia dyplo­mów trzy­na­stu nowo mia­no­wa­nym dok­to­rom habi­li­to­wa­nym, a ślu­bo­wa­nie dok­tor­skie zło­ży­ło 63 żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków, któ­rzy uzy­ska­li stop­nie nauko­we dok­to­ra w roku aka­de­mic­kim 2018/2019. Sze­ściu stu­den­tów wyróż­nio­no Nagro­dą Rek­to­ra za naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą w roku aka­de­mic­kim 2018/2019. Wszyst­kim wyróż­nio­nym i awan­so­wa­nym dyplo­my wrę­czył rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. W trak­cie uro­czy­sto­ści głos zabra­ły prze­wod­ni­czą­ca Samo­rzą­du Stu­denc­kie­go WAT Moni­ka Wro­na i prze­wod­ni­czą­ca Rady Dok­to­ran­tów WAT mgr inż. Edy­ta Budzyń­ska.

W liście skie­ro­wa­nym do spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda pod­kre­ślił, że Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na kon­ty­nu­uje tra­dy­cje pol­skie­go szkol­nic­twa woj­sko­we­go, któ­re od samych począt­ków nie tyl­ko gro­ma­dzi­ło naj­lep­szych dowód­ców, inży­nie­rów i spe­cja­li­stów, ale było rów­nież kuź­nią patrio­ty­zmu znaj­du­ją­ce­go nie­jed­no­krot­nie swój wyraz w boha­ter­skiej posta­wie na polu bitwy. „Od jako­ści kształ­ce­nia i pozio­mu badań pro­wa­dzo­nych w uczel­niach woj­sko­wych zale­ży nie tyl­ko przy­szłe bez­pie­czeń­stwo, ale rów­nież pozy­cja Pol­ski w świe­cie. (…) Jako Zwierzch­nik Sił Zbroj­nych jestem dum­ny z tego, że pol­scy żoł­nie­rze są tak dobrze przy­go­to­wa­ni do peł­nie­nia swo­ich obo­wiąz­ków” – napi­sał pre­zy­dent. List odczy­tał zastęp­ca Sze­fa Biu­ra Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go mini­ster Dariusz Gwiz­da­ła.

„Na spo­łecz­ność aka­de­mic­ką Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej skła­da­ją się wybit­ni naukow­cy, pro­fe­so­ro­wie i nauczy­cie­le oraz świet­ni stu­den­ci. Mogłem się o tym prze­ko­nać wrę­cza­jąc indek­sy stu­den­tom pierw­sze­go roku. Ema­no­wa­ła z nich ener­gia, żądza wie­dzy. To świet­ni ludzie, któ­rzy mogą bar­dzo wie­le osią­gnąć” – powie­dział obec­ny na uro­czy­sto­ści mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. W swo­im wystą­pie­niu szef MON mówił rów­nież o aktu­al­nej sytu­acji uczel­ni woj­sko­wych w kra­ju oraz zmia­nach, któ­re zosta­ły wpro­wa­dzo­ne. „W 2014 roku limit miejsc w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wyno­sił 264. W tym roku wyno­si on aż 889 miejsc. Jest to prze­łom i dogłęb­na zmia­na. Two­rząc nie­ist­nie­ją­cy wcze­śniej kie­ru­nek taki jak kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo, otwie­ra­jąc Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne, roz­po­czy­na­jąc stu­dia MBA, czy też powo­łu­jąc do życia Woj­ska Obro­ny Cyber­prze­strze­ni  odpo­wia­da­my na wyzwa­nia XXI wie­ku” – tłu­ma­czył mini­ster.

Do uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści list skie­ro­wał Pre­zes Rady Mini­strów Mate­usz Mora­wiec­ki,  któ­ry wspo­mniał, że minio­ny rok był dla pol­skiej nauki pod wie­lo­ma wzglę­da­mi szcze­gól­nie inten­syw­ny. „Był to czas wdra­ża­nia prze­ło­mo­wej refor­my sys­te­mu nauki i szkol­nic­twa wyż­sze­go – Kon­sty­tu­cji dla Nauki. Refor­my, któ­ra zwięk­sza­jąc auto­no­mię pol­skich uczel­ni otwie­ra przed nimi jed­no­cze­śnie wiel­kie moż­li­wo­ści i wiel­kie wyzwa­nia” – napi­sał pre­mier oraz całej wspól­no­cie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej prze­ka­zał wyra­zy wdzięcz­no­ści i uzna­nia za dotych­cza­so­we osią­gnię­cia. „Życzę Pań­stwu, by kolej­ne mie­sią­ce przy­nio­sły reali­za­ję badaw­czych pasji, by jak dotąd podej­mo­wa­li Pań­stwo ambit­ne wyzwa­nia odpo­wia­da­ją­ce aspi­ra­cjom kadry uni­wer­sy­tec­kiej i stu­den­tów” – dodał pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki. List odczy­tał poseł na Sejm RP Jaro­sław Kra­jew­ski.

Na zakoń­cze­nie inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go dr Grze­gorz Kostrze­wa-Zor­bas z Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia wygło­sił wykład pt. „Retro­spek­cja i per­spek­ty­wy Pol­ski w NATO”.

O opra­wę muzycz­ną uro­czy­sto­ści zadbał Chór Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod dyrek­cją dr Joan­ny Kor­cza­go.

Listy oko­licz­no­ścio­we z oka­zji inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­sła­li: Pre­zy­dent RP Andrzej Duda, Pre­zes Rady Mini­strów Mate­usz Mora­wiec­ki, Mar­sza­łek Sena­tu RP Sta­ni­sław Kar­czew­ski, Woje­wo­da Mazo­wiec­ki Zdzi­sław Sipie­ra, Komen­dant Głów­ny Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej gen. bry­ga­dier Leszek Suski, Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji do Spraw Stop­ni i Tytu­łów prof. dr hab. inż. Kazi­mierz Fur­tak, Prze­wod­ni­czą­cy Rady Dosko­na­ło­ści Nauko­wej prof. dr hab. Grze­gorz Węgrzyn oraz rek­to­rzy zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Leszek Chemperek/CO MON; Seba­stian Jurek/WAT

1 2 3 4 83