Podsumowanie semestru zimowego

wpis w: Aktualności | 0

Uro­czy­sta zbiór­ka w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod­su­mo­wu­ją­ca semestr zimo­wy roku aka­de­mic­kie­go 2018/2019,  z udzia­łem rek­to­ra-komen­dan­ta gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka, dzie­ka­nów i kadry była oka­zją do wyróż­nie­nia naj­lep­szych pod­cho­rą­żych, wrę­cze­nia meda­lu Bisku­pa Polo­we­go WP „W Służ­bie Bogu i Ojczyź­nie” oraz przy­wi­ta­nia nowo przy­by­łych do Aka­de­mii żoł­nie­rzy. Pod­czas ape­lu 17 kwiet­nia został rów­nież prze­ka­za­ny puchar od Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej za zaję­cie przez naszą uczel­nię I miej­sca w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej Mistrzostw Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w spo­rcie powszech­nym w 2018 roku. Rek­tor-komen­dant WAT zło­żył wszyst­kim pod­cho­rą­żym życze­nia rado­snych i spo­koj­nych Świąt Wiel­kiej Nocy.

Za uzy­ska­nie ocen pozy­tyw­nych z egza­mi­nów i zali­czeń, osią­gnię­cia z ostat­nie­go seme­stru śred­niej oce­ny nie niż­szej niż 4,51 oraz bar­dzo dobre wyko­ny­wa­nie zadań służ­bo­wych, rek­tor-komen­dant WAT wyróż­nił tytu­łem hono­ro­wym „Wzo­ro­wy pod­cho­rą­ży” – 61 pod­cho­rą­żych w tym: po raz ósmy 1 pod­cho­rą­że­go, po raz szó­sty – 1, po raz czwar­ty – 5, po raz trze­ci – 1, po raz dru­gi – 13 i po raz pierw­szy – 40. Wyróż­nio­nym gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek wrę­czył odzna­ki oraz legi­ty­ma­cje tytu­łu hono­ro­we­go „Wzo­ro­wy pod­cho­rą­ży”.

Z oka­zji set­nej rocz­ni­cy usta­no­wie­nia Biskup­stwa Polo­we­go w Pol­sce, w dowód uzna­nia i wdzięcz­no­ści za pomoc i zaan­ga­żo­wa­nie w reali­za­cję dusz­pa­ster­stwa woj­sko­we­go, biskup polo­wy Woj­ska Pol­skie­go gen. bryg. dr Józef Guz­dek nadał Medal „W Służ­bie Bogu i Ojczyź­nie” 10 żoł­nie­rzom zawo­do­wym. Medal, legi­ty­ma­cję i dyplom w imie­niu bisku­pa polo­we­go wrę­czy­li pro­boszcz Para­fii Woj­sko­wo-Cywil­nej pw. Mat­ki Boskiej Ostro­bram­skiej ks. pra­łat płk dr Jan Domian oraz kape­lan WAT ks. ppor. mgr Krzysz­tof Wło­so­wicz. 

Pod­czas uro­czy­stej zbiór­ki kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go ppłk Adam Wołos oraz były kie­row­nik dr Satur­nin Przy­byl­ski otrzy­ma­li z rąk rek­to­ra-komen­dan­ta WAT puchar od Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej za zaję­cie I miej­sca w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej Mistrzostw Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w spo­rcie powszech­nym w 2018 roku oraz nagro­dy finan­so­we. Lau­re­aci zosta­li ogło­sze­ni 26 mar­ca pod­czas X Gali Spor­tu Woj­sko­we­go, na któ­rej wrę­czo­no nagro­dy dla naj­lep­szych spor­tow­ców woj­sko­wych, tre­ne­rów i dzia­ła­czy oraz szkół, jed­no­stek i insty­tu­cji woj­sko­wych osią­ga­ją­cych naj­wyż­sze wyni­ki w roku ubie­głym. Wśród uczel­ni, któ­re przy­czy­nia­ją się do popu­la­ry­za­cji spor­tu w Woj­sku Pol­skim naj­lep­sza oka­za­ła się Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. Zwra­ca­jąc się do pod­cho­rą­żych rek­tor-komen­dant WAT pod­kre­ślił, że to wyróż­nie­nie jest zasłu­gą wszyst­kich bio­rą­cych udział w zawo­dach lub przy­czy­nia­ją­cych się do suk­ce­sów naszych spor­tow­ców. „Odbie­ra­jąc puchar przy­zna­ny przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej byłem z Was nie­zwy­kle dum­ny. Ser­decz­nie dzię­ku­ję za Wasze zaan­ga­żo­wa­nie” – powie­dział gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Trzech nowo przy­by­łych do Aka­de­mii żoł­nie­rzy otrzy­ma­ło Kodek­sy Hono­ro­we Żoł­nie­rza Zawo­do­we­go WP. „Życzę Wam, aby­ście jak naj­le­piej odna­leź­li się na nowych sta­no­wi­skach pra­cy i żeby każ­dy dzień przy­no­sił Wam wiel­ką satys­fak­cję” – przy­wi­tał ofi­ce­rów rek­tor-komen­dant WAT.

Zwra­ca­jąc się do pod­cho­rą­żych, gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek powie­dział: „Mamy za sobą kolej­ny semestr. Jak każ­dy semestr w Woj­sko­wej Aka­de­mii tech­nicz­nej na pew­no nie był łatwy. Dla czę­ści z Was był to pierw­szy semestr, dla innych ostat­ni, ale dla Was wszyst­kich był to ogrom­ny wysi­łek i za to Wam bar­dzo dzię­ku­ję. Kto zde­cy­do­wał się na pod­ję­cie stu­diów w naszej uczel­ni zda­wał sobie spra­wę z tego, że jest to uczel­nia bar­dzo wyma­ga­ją­ca. Pamię­taj­cie, że w murach Aka­de­mii zawsze może­cie zna­leźć pomoc i życz­li­wość. (…) Ser­decz­nie gra­tu­lu­ję wyróż­nio­nym dzi­siaj pod­cho­rą­żym. Po raz pierw­szy w histo­rii Aka­de­mii wyróż­nio­no pod­cho­rą­że­go po raz ósmy, jest to nie­wąt­pli­wy powód do dumy. (…) W imie­niu całej komen­dy chciał­bym zło­żyć Wam naj­ser­decz­niej­sze życze­nia. Aby­ście te świę­ta prze­ży­li w rado­ści, odpo­czę­li od codzien­nych obo­wiąz­ków i mie­li siłę do powro­tu do pra­cy i nauki”.

Przy oka­zji pod­su­mo­wa­nia kolej­ne­go seme­stru nie mogło zabrak­nąć słów podzię­ko­wań dla całej kadry Aka­de­mii. „Chciał­bym na ręce obec­nych dzie­ka­nów podzię­ko­wać całej kadrze dydak­tycz­nej, któ­ra na co dzień wkła­da wie­le wysił­ku, aby kształ­cić naszych stu­den­tów oraz kadrze dowód­czej i tym wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­nia­ją się do nasze­go suk­ce­su” – mówił gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Z oka­zji Świat Wiel­kiej Nocy biskup polo­wy WP JE gen. bryg. dr Józef Guz­dek skie­ro­wał list do żoł­nie­rzy i pod­cho­rą­żych. „W okre­sie wiel­ka­noc­nym, ze szcze­gól­na mocą docie­ra do nas naj­waż­niej­sze ewan­ge­licz­ne prze­sła­nie: Chry­stus Zmar­twych­wstał. On żyje i towa­rzy­szy nam przez wszyst­kie dni, aż do koń­ca świa­ta. Prze­żyj­cie te świę­ta w bli­sko­ści Chry­stu­sa. Bądź­cie świad­ka­mi pas­chal­nej rado­ści. Niech zatrium­fu­je prze­ba­cze­nie, miłość i nadzie­ja, któ­rych tak bar­dzo potrze­bu­je­my każ­de­go dnia” – napi­sał bp Józef Guz­dek życząc wszyst­kim rado­snych świąt Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go w gro­nie rodzi­ny i przy­ja­ciół.

Ks. pra­łat płk dr Jan Domian skła­da­jąc wszyst­kim zgro­ma­dzo­nym życze­nia zazna­czył, że Wiel­ka­noc to świę­ta nadziei i zmar­twych­wsta­nia. „Chry­stus daje nam moż­li­wość rese­tu i daje nam oka­zję, aby nasze życie kształ­to­wać według Jego wska­zań. Oby­śmy jako ludzie wia­ry potra­fi­li z ser­ca wydo­by­wać to co jest naj­bar­dziej szla­chet­ne, dobre i pra­we, a następ­nie tym obda­ro­wy­wać innych. (…) Skła­da­jąc swo­im rodzi­com świą­tecz­ne życze­nia powin­ni­ście podzię­ko­wać im za trud jaki wło­ży­li w Wasze wycho­wa­nie. To dzię­ki nim sto­icie tu dzi­siaj jako pod­cho­rą­żo­wie, a w przy­szło­ści ofi­ce­ro­wie Woj­ska Pol­skie­go” – mówił ks. pra­łat płk Domian

Pieśń Repre­zen­ta­cyj­na Woj­ska Pol­skie­go i defi­la­da pod­od­dzia­łów zakoń­czy­ły uro­czy­stość, któ­rej dowód­cą był ppłk Kon­rad Boro­wiec­ki.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

 

Spotkanie wielkanocne

wpis w: Aktualności | 0

„Spo­ty­ka­my się w naszej watow­skiej rodzi­nie już tra­dy­cyj­nie, żeby zło­żyć sobie życze­nia przed nad­cho­dzą­cy­mi Świę­ta­mi Wiel­kiej Nocy. Są to wyjąt­ko­we świę­ta, któ­re przede wszyst­kim koja­rzą się z odno­wą” – mówił JM Rek­tor-Komen­dant gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek pod­czas spo­tka­nia wiel­ka­noc­ne­go spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W uro­czy­sto­ści, któ­ra mia­ła miej­sce 16 kwiet­nia uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le komen­dy Aka­de­mii, wydzia­łów aka­de­mic­kich, admi­ni­stra­cji, dusz­pa­ste­rze Para­fii Woj­sko­wo-Cywil­nej pw. Mat­ki Boskiej Ostro­bram­skiej na Boer­ne­ro­wie, pod­cho­rą­żo­wie i stu­den­ci. Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­cił nas biskup polo­wy WP JE gen. bryg. dr Józef Guz­dek.

„Nasza uczel­nia prze­ży­wa w tym roku rów­nież swo­iste prze­kształ­ce­nie zwią­za­ne z wpro­wa­dze­niem Usta­wy 2.0, któ­ra dopro­wa­dzi­ła do sze­re­gu zmian w szkol­nic­twie. Two­rzy­my nowe struk­tu­ry i nowy Sta­tut. Jestem prze­ko­na­ny, że wszyst­ko nam się uda, bo sta­no­wi­my jed­ność i wiem, że zawsze mogę na Was pra­cow­ni­ków, żoł­nie­rzy i stu­den­tów liczyć. Korzy­sta­jąc z oka­zji chciał­bym Wam bar­dzo podzię­ko­wać za wspól­ny wysi­łek. Życzę sobie i wszyst­kim, aby­śmy te świę­ta prze­ży­wa­li jak naj­le­piej i oby ta radość na co dzień w nas gości­ła” – kon­ty­nu­ował gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Z oka­zji set­nej rocz­ni­cy usta­no­wie­nia Biskup­stwa Polo­we­go w Pol­sce w dowód uzna­nia i wdzięcz­no­ści za pomoc i zaan­ga­żo­wa­nie w reali­za­cję dusz­pa­ster­stwa woj­sko­we­go, biskup polo­wy WP gen. bryg. dr Józef Guz­dek wrę­czył medal „Służ­bie Bogu i Ojczyź­nie” rek­to­ro­wi-koman­dan­to­wi WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­uszo­wi Szczur­ko­wi oraz byłe­mu rek­to­ro­wi uczel­ni gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zyg­mun­to­wi Mier­czy­ko­wi.

Przed poświę­ce­niem pokar­mów wiel­ka­noc­nych, biskup polo­wy WP skie­ro­wał prze­sła­nie do spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej. „Przy­cho­dząc do naszej uczel­ni chciał­bym, aby moż­na było tu zawsze oddy­chać Bogiem, bra­ter­stwem, przy­jaź­nią i życz­li­wo­ścią. Jeże­li tego zabrak­nie, pozo­sta­nie pyta­nie, czy stu­den­tów, przy­szłych żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go moż­na sta­wiać pod sztan­da­ra­mi, na któ­rych wid­nie­je napis Bóg, Honor, Ojczy­zna. Czy będzie moż­na wie­rzyć w siłę armii, jeże­li żoł­nie­rze nie będą się sza­no­wać? Życz­my sobie tego, byśmy zawsze byli jed­no­ścią. Dzię­ku­ję, że w murach tej uczel­ni mogę doświad­czać sza­cun­ku wobec wiel­kich war­to­ści chrze­ści­jań­skich i ogrom­nej życz­li­wo­ści. Tak bar­dzo są one potrzeb­ne współ­cze­sne­mu świa­tu” – powie­dział biskup polo­wy WP JE gen. bryg. dr Józef Guz­dek.

Po zakoń­cze­niu czę­ści ofi­cjal­nej, któ­rą uświet­nił występ Chó­ru Aka­de­mic­kie­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, w świą­tecz­nej atmos­fe­rze skła­da­no sobie wza­jem­nie życze­nia i kosz­to­wa­no wiel­ka­noc­nych potraw.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

Wojskowa Akademia Techniczna żegna Profesora Jacka Namieśnika

wpis w: Aktualności | 0

Pro­fe­sor Jacek Namie­śnik, rek­tor Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej, dok­tor hono­ris cau­sa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zmarł 14 kwiet­nia 2019 r. w wie­ku 69 lat. Pra­cow­ni­cy i stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej z wiel­kim żalem i smut­kiem przy­ję­li wia­do­mość o Jego śmier­ci. Pro­fe­sor Namie­śnik był świa­to­wej sła­wy che­mi­kiem spe­cja­li­zu­ją­cym się w che­mii ana­li­tycz­nej i che­mii śro­do­wi­ska. Od wie­lu lat aktyw­nie współ­pra­co­wał z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną.

Osią­gnię­cia Pro­fe­so­ra Namie­śni­ka wywar­ły istot­ny wpływ na roz­wój pol­skiej i świa­to­wej che­mii, a szcze­gól­nie na opra­co­wa­nie nowych tech­nik i pro­ce­dur badaw­czych. Pro­fe­sor był nie tyl­ko naukow­cem i bada­czem nie­zwy­kłej mia­ry. Był tak­że zna­ko­mi­tym nauczy­cie­lem aka­de­mic­kim i pro­mo­to­rem wie­lu naukow­ców, któ­rzy będą kon­ty­nu­ować Jego dzie­ło.

W uzna­niu zasług Pro­fe­so­ra w kre­owa­niu postę­pu w nauce, Jego wyso­kiej pozy­cji w śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim oraz wdzięcz­no­ści za współ­pra­cę z naszą uczel­nią, Senat Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­znał Pro­fe­so­ro­wi Namie­śni­ko­wi w 2015 roku god­ność dok­to­ra hono­ris cau­sa.

Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we Pro­fe­so­ra Jac­ka Namie­śni­ka odbę­dą się w naj­bliż­szą śro­dę, 17 kwiet­nia w Gdań­sku.

Siatkarze WAT na AMP w Olsztynie

wpis w: SWF | 0

Siat­kar­ska dru­ży­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej  powtó­rzy­ła bar­dzo dobry wynik sprzed roku na pół­fi­na­łach Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Olsz­ty­nie. Wal­ka do ostat­niej pił­ki we wszyst­kich spo­tka­niach pozwo­li­ła po raz kolej­ny na zaję­cie wyso­kie­go 5 miej­sca w tur­nie­ju.

Repre­zen­ta­cja WAT

Roze­gra­nie:

 • Erik Mikul­ski
 • Maciej Piła­to­wicz

Atak:

 • Sta­ni­sław Bęza

Przy­ję­cie:

 • Woj­ciech Dawid
 • Jakub Micha­lak
 • Ceza­ry Rudz­ki

Śro­dek:

 • Jakub Pał­ka
 • Bła­żej Sta­niak

Libe­ro:

 • Domi­nik Molen­da

Tre­ner:

 • Grze­gorz Psz­czo­ła

Zdję­cia i rela­cja: Grze­gorz Psz­czo­ła

Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa

 1. UWM Olsz­tyn
 2. Poli­tech­ni­ka Łódz­ka
 3. SAN Łódź
 4. ALK War­sza­wa
 5. WAT War­sza­wa
 6. UW War­sza­wa
 7. Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 8. Asz­Woj War­sza­wa
 9. SGH War­sza­wa
 10. WSM War­sza­wa
 11. Poli­tech­ni­ka Bia­ło­stoc­ka
 12. OSW Olsz­tyn

 

Bezpieczeństwo militarne na pierwszym miejscu

wpis w: Aktualności | 0

W Biblio­te­ce Głów­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się X Ogól­no­pol­ska Dok­to­ranc­ko-Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Nauko­wa pt. „Bez­pie­czeń­stwo mili­tar­ne w uję­ciu naro­do­wym i mię­dzy­na­ro­do­wym” zor­ga­ni­zo­wa­na przez Zakład Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki oraz Koło Nauko­we Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go WAT.

Kon­fe­ren­cję uro­czy­ście otwo­rzy­ła pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska. Swo­ją obec­no­ścią spo­tka­nie nauko­we stu­den­tów i dok­to­ran­tów uświet­ni­ło rów­nież kie­row­nic­two Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki: pro­dzie­kan ds. kształ­ce­nia dr inż. Hen­ryk Popiel, dyrek­tor Insty­tu­tu Orga­ni­za­cji i Zarzą­dza­nia prof. dr hab. inż. Piotr Zaskór­ski, zastęp­ca dyrek­to­ra ds. nauko­wych IOiZ dr inż. Grze­gorz Pokor­ski, zastęp­ca dyrek­to­ra IOiZ ds. kształ­ce­nia dr Wie­sła­wa Zało­ga, kie­row­nik Zakła­du Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go prof. dr hab. Bogu­sław Jagu­siak oraz kie­row­nik stu­diów dok­to­ranc­kich w dys­cy­pli­nie nauk o bez­pie­czeń­stwie dr hab. Jerzy Zalew­ski.

Impul­sem do zor­ga­ni­zo­wa­nia kon­fe­ren­cji poświę­co­nej tema­ty­ce bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go było obcho­dzo­ne w tym roku 20-lecie wej­ścia Pol­ski, Węgier i Czech do struk­tur NATO, 70 lecie powsta­nia Soju­szu oraz dzie­się­cio­le­cie powsta­nia Koła Nauko­we­go Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Obec­na sytu­acja na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej poka­zu­je, że bez­pie­czeń­stwo mili­tar­ne jest zna­czą­cym ele­men­tem w aspek­cie kre­owa­nia glo­bal­ne­go śro­do­wi­ska bez­pie­czeń­stwa. Celem kon­fe­ren­cji było zapre­zen­to­wa­nie pro­ce­su zmian zacho­dzą­cych w tym obsza­rze oraz obec­ne­go sta­nu badań nad bez­pie­czeń­stwem mili­tar­nym – zarów­no w śro­do­wi­sku stu­denc­kim, jak i dok­to­ranc­kim, pol­skich oraz zagra­nicz­nych ośrod­ków badaw­czych.

W kon­kur­sie na naj­lep­sze refe­ra­ty zosta­ły wyróż­nio­ne trzy naj­lep­sze pra­ce. Pierw­sze miej­sce zajął ppor. mar. Cyryl Wie­leń­ski za refe­rat pt. „Pry­wat­ne fir­my woj­sko­we (PMC) jako narzę­dzie pro­wa­dze­nia woj­ny hybry­do­wej”. Na dru­gim miej­scu upla­so­wa­ła się mgr Iga Klesz­czyń­ska za refe­rat pt. „US mili­ta­ry spen­ding in the 21st cen­tu­ry and glo­bal secu­ri­ty in the per­spec­ti­ve of neo­re­alism”. Trze­cie miej­sce nato­miast zaję­ła ppor. mgr Alek­san­dra Murat-Bors, któ­ra pod­ję­ła temat pt. „Acti­vi­ties of the Euro­pe­an Defen­ce Agen­cy to impro­ve the defen­ce capa­bi­li­ties of the Euro­pe­an Union”.

Wykład pt. „Woj­na – kie­run­ki ewo­lu­cji” wygło­szo­ny przez prof. dr. hab. Wal­de­ma­ra Kacz­mar­ka, spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w tema­ty­ce współ­cze­snej sztu­ki wojen­nej roz­po­czął głów­ną część kon­fe­ren­cji. Po inte­re­su­ją­cym wykła­dzie wpro­wa­dza­ją­cym, głos zabra­li pre­le­gen­ci – przed­sta­wi­cie­le wio­dą­cych uczel­ni kra­jo­wych i węgier­skich, m.in.: Naro­do­we­go Uni­wer­sy­te­tu Służb Publicz­nych i Uni­wer­sy­te­tu Corvi­nus w Buda­pesz­cie, Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej im. Boha­te­rów Wester­plat­te w Gdy­ni, Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej, Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych im. gen. Tade­usza Kościusz­ki, Uni­wer­sy­te­tu Rze­szow­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Opol­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lubli­nie, Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie, Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu, Uni­wer­sy­te­tu War­miń­sko-Mazur­skie­go w Olsz­ty­nie, Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go oraz Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Uczest­ni­cy wystą­pi­li w 3 pane­lach. W pierw­szym pane­lu refe­ren­ci wygło­si­li swo­je refe­ra­ty w języ­ku angiel­skim, pozo­sta­łe pane­le zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne w języ­ku pol­skim. Kon­fe­ren­cja cie­szy­ła się dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród stu­den­tów, dok­to­ran­tów i kadry nauko­wej.

Oli­vér Balogh
fot. Hubert Kaź­mer­ski

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

wpis w: Aktualności | 0

13 kwiet­nia w całej Pol­sce obcho­dzo­no Dzień Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej. Cen­tral­ne uro­czy­sto­ści roz­po­czę­ły się przed połu­dniem na pla­cu ape­lo­wym Muzeum Katyń­skie­go – Oddzia­łu Mar­ty­ro­lo­gicz­ne­go Muzeum Woj­ska Pol­skie­go na Cyta­de­li War­szaw­skiej, gdzie zebra­ne dele­ga­cje zło­ży­ły wień­ce przy tabli­cy katyń­skiej, a Chór Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wyko­nał oko­licz­no­ścio­wy kon­cert.

Pre­zy­dent RP Andrzej Duda skie­ro­wał do uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści list. „Za rok minie rów­no 80 lat od cza­su jed­nej z naj­więk­szych tra­ge­dii w naszych dzie­jach naj­now­szych. Od cza­su ujaw­nie­nia ludo­bój­czej zbrod­ni, popeł­nio­nej przez reżim sowiec­ki na prze­szło dwu­dzie­stu tysią­cach oby­wa­te­li Rze­czy­po­spo­li­tej, mija lat 76. Po raz dwu­na­sty obcho­dzi­my Dzień Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej, świę­to usta­no­wio­ne dla uczcze­nia ofi­ce­rów Woj­ska Pol­skie­go, żoł­nie­rzy Kor­pu­su Ochro­ny Pogra­ni­cza, funk­cjo­na­riu­szy Poli­cji Pań­stwo­wej i Stra­ży Wię­zien­nej, urzęd­ni­ków i przed­sta­wi­cie­li innych służb, zawo­dów i śro­do­wisk, któ­rych – wspól­ną i jedy­ną – „winą” była wier­ność Ojczyź­nie. Praw­da o zbrod­ni katyń­skiej jest już dzi­siaj dobrze zna­na, mimo że na odkry­cie cze­ka­ją wciąż nowe miej­sca kaź­ni, a listy pole­głych być może nigdy nie zosta­ną osta­tecz­nie skom­ple­to­wa­ne. Jed­nak pamięć o boha­ter­skich ofia­rach, o naszych przod­kach i poprzed­ni­kach, któ­rzy wole­li zgi­nąć niż zaprzeć się Nie­pod­le­głej, trwa – żywa i zwy­cię­ska – w ser­cach roda­ków. Ta pamięć ma wresz­cie trwa­ły kształt dzi­siej­sze­go świę­ta, a tak­że god­ny dom w tym nowo­cze­snym muzeum w kapo­nie­rze Cyta­de­li War­szaw­skiej. I może­my być pew­ni, że jak dłu­go ist­nieć będzie wol­na Pol­ska, jak dłu­go ist­nieć będzie nasz naród, praw­da o zbrod­ni katyń­skiej i pamięć o jej ofia­rach będą prze­ka­zy­wa­ne z poko­le­nia na poko­le­nie” – napi­sał Pre­zy­dent RP Andrzej Duda.

Głów­nym punk­tem uro­czy­sto­ści była Msza Świę­ta w inten­cji pomor­do­wa­nych pol­skich ofi­ce­rów na pla­cu ape­lo­wym w Muzeum Katyń­skim, któ­rej prze­wod­ni­czył Biskup Polo­wy WP Józef Guz­dek. Po mszy zło­żo­no kwia­ty w Epi­ta­fium Katyń­skim, a następ­nie uczest­ni­cy uro­czy­sto­ści  zwie­dzi­li eks­po­zy­cję Muzeum. Muzeum Katyń­skie – Oddział Mar­ty­ro­lo­gicz­ny Muzeum Woj­ska Pol­skie­go jest pierw­szą w świe­cie pla­ców­ką doku­men­tu­ją­cą zbrod­nię katyń­ską. W latach 1939 – 1940 w sowiec­kich obo­zach zgi­nę­ło w niej bli­sko 22 tys. pol­skich oby­wa­te­li.

Tego same­go dnia o godz. 18.00 odby­ła się rów­nież Msza Katyń­ska w Bazy­li­ce Świę­te­go Krzy­ża na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu, któ­rej prze­wod­ni­czył Biskup Polo­wy WP. Wzię­ła w niej udział dele­ga­cja WAT z pocz­tem sztan­da­ro­wym. Po mszy zło­żo­no kwia­ty pod tabli­cą upa­mięt­nia­ją­cą Zbrod­nię Katyń­ską znaj­du­ją­cą się przy koście­le.

Moni­ka Przy­był
fot. źró­dło: Sztab Gene­ral­ny WP

Projektowanie i budowa systemów satelitarnych – zakończenie kursu w WAT

wpis w: Aktualności | 0

Uro­czy­ste wrę­cze­nie cer­ty­fi­ka­tów zakoń­czy­ło 12 kwiet­nia kurs Intro­duc­tion to Spa­ce for Engi­ne­ers „Satel­li­te sys­tems deve­lop­ment with focus on pro­ject pha­ses C/D”, reali­zo­wa­ny na zle­ce­nie Agen­cji Roz­wo­ju Prze­my­słu SA w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Dwu­dzie­stu uczest­ni­kom szko­le­nia cer­ty­fi­ka­ty wrę­czy­li rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, wice­pre­zes Agen­cji Roz­wo­ju Prze­my­słu Dariusz Śli­wow­ski i dyrek­tor Cen­trum Badań Kosmicz­nych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk prof. dr hab. Iwo­na Sta­ni­sław­ska.

Spe­cja­li­stycz­ny kurs z pro­jek­to­wa­nia i budo­wy sys­te­mów sate­li­tar­nych został zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT na bazie pro­gra­mu szko­le­nio­we­go przy­go­to­wa­ne­go wcze­śniej we współ­pra­cy z Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN oraz fir­mę Cre­otech Instru­ments SA dla Tha­les Ale­nia Spa­ce Pol­ska w ramach kon­trak­tu z Euro­pej­ską Agen­cją Kosmicz­ną.

W szko­le­niu wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le takich insty­tu­cji jak: Air­bus Pol­ska, Tha­les Pol­ska, Tho­rium Spa­ce, Haxtron, Col­lins Aero­spa­ce, Agen­cja Roz­wo­ju Prze­my­słu, CEZAMAT, Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN oraz Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT. „Chciał­bym wyra­zić wiel­ką radość, że przy współ­pra­cy z tylo­ma zna­mie­ni­ty­mi ośrod­ka­mi i fir­ma­mi, tego typu przed­się­wzię­cia mają miej­sce wła­śnie w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Wie­my, że tech­no­lo­gie kosmicz­ne i sate­li­tar­ne łączą wszyst­ko co z naj­wyż­szej pół­ki. Nie moż­na tu szu­kać tech­no­lo­gii pośred­nich, a jedy­nie te naj­lep­sze. Gra­tu­lu­ję wszyst­kim, któ­rzy ukoń­czy­li to nie­ła­twe szko­le­nie” – mówił rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usz Szczu­rek pod­czas wrę­cza­nia uczest­ni­kom cer­ty­fi­ka­tów.

„Szko­le­nie obej­mo­wa­ło pro­jekt szcze­gó­ło­wy sate­li­ty oraz wybra­nych instru­men­tów sate­li­tar­nych, tzw. fazę C, a tak­że ich pro­duk­cję, mon­taż i testo­wa­nie, czy­li fazę D zgod­nie ze stan­dar­da­mi ECSS okre­ślo­ny­mi przez euro­pej­ską orga­ni­za­cję defi­niu­ją­cą stan­dar­dy na uży­tek inży­nie­rii kosmicz­nej (Euro­pe­an Coope­ra­tion for Spa­ce Stan­dar­di­za­tion). Pro­gram szko­le­nia w WAT został tak uło­żo­ny, aby uczest­nik był wpro­wa­dza­ny do tych zagad­nień stop­nio­wo i meto­dycz­nie. Dla­te­go też posia­da­nie wie­dzy i doświad­cze­nie w obsza­rze kosmicz­nym i sate­li­tar­nym, choć pomoc­ne, nie były wyma­ga­ne od uczest­ni­ków kur­su” – tłu­ma­czy dr inż. Adam Sowa z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT odpo­wie­dzial­ny za reali­za­cję kur­su.

Kurs odby­wał się w try­bie week­en­do­wym od 15 lute­go 2019 r. i adre­so­wa­ny był do inży­nie­rów, stu­den­tów stu­diów inży­nier­skich oraz osób z przy­go­to­wa­niem tech­nicz­nym zain­te­re­so­wa­nych prak­tycz­ny­mi aspek­ta­mi pro­jek­to­wa­nia i budo­wy sate­li­tów. Wśród wykła­dow­ców zna­leź­li się przed­sta­wi­cie­le WAT, Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN, Cen­trum Astro­no­micz­ne­go im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka PAN, Cre­otech Instru­ments SA, Vigo Sys­tem SA oraz Insty­tu­tu Fizy­ki Pla­zmy i Lase­ro­wej Mikro­syn­te­zy. „Tech­no­lo­gie kosmicz­ne w Pol­sce są cały czas na począt­ku swo­jej dro­gi. Dobrze, że mamy tu oddzia­ły zagra­nicz­nych firm, od któ­rych może­my się uczyć i roz­wi­jać. Obec­nie może­my wyod­ręb­nić trzy pol­skie spe­cjal­no­ści. Jest to robo­ty­ka orbi­tal­na, deor­bi­ta­cja oraz mikro­sa­te­li­ty i kon­ste­la­cje mikro­sa­te­lit. Są to obsza­ry, któ­re na świe­cie nie zosta­ły jesz­cze nad­to wyeks­plo­ato­wa­ne, a więc są roz­wo­jo­we i mają szan­se, żeby stać się naszą spe­cjal­no­ścią” – powie­dział pod­czas uro­czy­sto­ści wice­pre­zes Agen­cji Roz­wo­ju Prze­my­słu Dariusz Śli­wow­ski.

Dyrek­tor Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN prof. dr hab. Iwo­na Sta­ni­sław­ska zapew­ni­ła, że Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN zawsze będzie przy­kła­dać wiel­ką wagę do upo­wszech­nia­nia zaawan­so­wa­nej wie­dzy o kosmo­sie. „Ini­cja­ty­wa Agen­cji, aby prze­pro­wa­dzić szko­le­nie w zakre­sie inży­nie­rii kosmicz­nej to kolej­ny krok do stra­te­gii zdo­by­wa­nia kosmo­su. Jeste­śmy bar­dzo szczę­śli­wi z zain­te­re­so­wa­nia jakim cie­szył się ten kurs. Misje kosmicz­ne to dzia­ła­nie w naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nym śro­do­wi­sku jakie zna­my. Aktyw­ne zaan­ga­żo­wa­nie Pań­stwa w tym obsza­rze daje nam poczu­cie speł­nia­nia misji, któ­rą od 40 lat CBK sta­ra się wypeł­niać” – mówi­ła prof. Sta­ni­sław­ska.

Dyrek­tor Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT płk dr hab. inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski zazna­czył, że Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na ma dłu­gą histo­rię zwią­za­ną z tech­no­lo­gia­mi kosmicz­ny­mi. „Przy­kła­dem są detek­to­ry fir­my Vigo, któ­re zapro­jek­to­wa­ne wspól­nie z WAT dzia­ła­ją już w kosmo­sie prze­sy­ła­jąc do nas infor­ma­cje. Ponad­to Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki wspól­nie z Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN, obok kur­sów reali­zu­je stu­dia I i II stop­nia w zakre­sie inży­nie­rii kosmicz­nej i sate­li­tar­nej” – pod­kre­ślił dyrek­tor IOE. Stu­dia te kształ­cą w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, testo­wa­nia i roz­wo­ju sys­te­mów opto­elek­tro­nicz­nych, elek­tro­nicz­nych i mecha­tro­nicz­nych wyko­rzy­sty­wa­nych w tech­ni­ce kosmicz­nej, a tak­że obej­mu­ją pod­sta­wy pla­no­wa­nia i nad­zo­ro­wa­nia orbi­tal­nych misji kosmicz­nych.

Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści dr Piotr Orle­ań­ski z Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN wygło­sił oko­licz­no­ścio­wy wykład pt. „Clo­sing lec­tu­re on Spa­ce Mis­sions – Spa­ce 4.0: Per­spec­ti­ves, Risks and Pro­fits”.

W uro­czy­sto­ści wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le Mini­ster­stwa Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­gii, Agen­cji Roz­wo­ju Prze­my­słu, Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN, Insty­tu­tu Fizy­ki Pla­zmy i Lase­ro­wej Mikro­syn­te­zy oraz pre­ze­si firm: Tha­les, Cre­otech Instru­ments SA i Vigo Sys­tem SA.

Uczest­ni­ków szko­le­nia po uro­czy­stym zakoń­cze­niu cze­ka­ła jesz­cze wizy­ta w Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN, obej­mu­ją­ca prak­tycz­ne aspek­ty budo­wy sate­li­tów. Kur­san­ci odwie­dzi­li rów­nież Cen­trum Astro­no­micz­ne im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka PAN, gdzie zapo­zna­li się z funk­cjo­no­wa­niem dedy­ko­wa­nej sta­cji naziem­nej obsłu­gi misji sate­li­tów nauko­wych BRITE.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Bar­tosz Śmie­łow­ski

IX rocznica katastrofy smoleńskiej

wpis w: Aktualności | 0

W dzie­wią­tą rocz­ni­cę kata­stro­fy rzą­do­we­go samo­lo­tu pod Smo­leń­skiem, przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczci­li pamięć ofiar tego tra­gicz­ne­go dla wszyst­kich Pola­ków wyda­rze­nia. Zło­żo­no wią­zan­ki kwia­tów i zapa­lo­no zni­cze przed tabli­ca­mi pamiąt­ko­wy­mi ofiar kata­stro­fy na tere­nie Aka­de­mii i Bemo­wa oraz na gro­bach na Cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim w War­sza­wie, przy któ­rych pod­cho­rą­żo­wie obję­li hono­ro­wą war­tę.

Dokład­nie 9 lat temu, 10 kwiet­nia 2010 roku, w 70 rocz­ni­cę zbrod­ni katyń­skiej, dele­ga­cja z Pre­zy­den­tem Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Lechem Kaczyń­skim uda­ła się do Katy­nia, aby oddać hołd Pola­kom pomor­do­wa­nym przez sta­li­now­ski reżim. W skła­dzie dele­ga­cji były rodzi­ny ofiar tam­tej zbrod­ni oraz naj­waż­niej­si przed­sta­wi­cie­le władz pań­stwo­wych. W kata­stro­fie lot­ni­czej zgi­nę­li patrio­ci, dla któ­rych służ­ba Ojczyź­nie była naj­wyż­szym powo­ła­niem.

Każ­de­go roku w obcho­dach rocz­ni­cy kata­stro­fy smo­leń­skiej uczest­ni­czą przed­sta­wi­cie­le kadry naszej uczel­ni oraz pod­cho­rą­żo­wie. Dele­ga­cja komen­dy WAT na cze­le z pro­rek­to­rem ds. woj­sko­wych płk. dr. inż. Artu­rem Kró­lem, rano 10 kwiet­nia 2019 r. zło­ży­ła wią­zan­ki kwia­tów i zapa­li­ła zni­cze przed tabli­ca­mi pamiąt­ko­wy­mi znaj­du­ją­cy­mi się na tere­nie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej: sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go WP – gen. Fran­cisz­ka Gągo­ra, dowód­cy Wojsk Lądo­wych – gen. bro­ni Tade­usza Buka, bisku­pa polo­we­go WP – gen. bro­ni Tade­usza Pło­skie­go oraz przed tabli­cą 96 ofiar kata­stro­fy lot­ni­czej pod Smo­leń­skiem, umiesz­czo­ną na zewnątrz kościo­ła pw. Mat­ki Bożej Ostro­bram­skiej na Boer­ne­ro­wie. Z asy­stą hono­ro­wą zło­żo­no kwia­ty i zapa­lo­no zni­cze  przed tabli­ca­mi poświę­co­ny­mi pamię­ci dowód­cy Gar­ni­zo­nu War­sza­wa – gen. dyw. Kazi­mie­rza Gilar­skie­go i sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go WP – gen. Fran­cisz­ka Gągo­ra, ufun­do­wa­ny­mi przez miesz­kań­ców War­sza­wy, przy skrzy­żo­wa­niu ulic Radio­wej i Powstań­ców Ślą­skich.

W tym dniu pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej obję­li hono­ro­wą war­tę przy gro­bach ofiar kata­stro­fy smo­leń­skiej, znaj­du­ją­cych się na Cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim w War­sza­wie: Iza­be­li Jaru­gi-Nowac­kiej, Sta­ni­sła­wa Jerze­go Komo­row­skie­go, Tade­usza Luto­bor­skie­go, Zeno­na Mamon­to­wi­cza-Łoj­ka, Kata­rzy­ny Piskor­skiej, Tere­sy Walew­skiej-Przy­jał­kow­skiej i Janu­sza Zakrzeń­skie­go. Pod­cho­rą­żo­wie uczest­ni­czą rów­nież w uro­czy­stym skła­da­niu kwia­tów.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. pchor. Krzysz­tof Radziń­ski, szer. pchor. Paweł Żuraw­ski

 

Dobry start w przyszłość

wpis w: Aktualności | 0

Jak zna­leźć wyma­rzo­ne prak­ty­ki, staż, pra­cę? We wto­rek 9 kwiet­nia to pra­co­daw­cy szu­ka­li pra­cow­ni­ków! W holu budyn­ku głów­ne­go, na Tar­gach Pra­cy WAT 2019 zja­wi­ło się ponad 20 firm ofe­ru­ją­cych atrak­cyj­ne ofer­ty skie­ro­wa­ne nie tyl­ko dla stu­den­tów i absol­wen­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, ale rów­nież innych uczel­ni tech­nicz­nych. Uro­czy­ste­go otwar­cia XII edy­cji wyda­rze­nia doko­na­ła pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska.

Tar­gi Pra­cy „Przy­szłość i Karie­ra” dają nie­po­wta­rzal­ną moż­li­wość spo­tka­nia przed­sta­wi­cie­li firm wio­dą­cych na ryn­ku pra­cy oraz pozna­nia poten­cjal­nych pra­co­daw­ców i sta­wia­nych przez nich wymo­gów. Wśród wystaw­ców poja­wi­ły się fir­my takie jak: Net­com­pa­ny Poland, PGNiG TERMIKA SA, LOT Air­craft Main­te­nan­ce Servi­ces, Naro­do­we Cen­trum Badań Jądro­wych, Soy­ter Com­po­nents czy też Bona­ir S.A. Każ­dy uczest­nik miał moż­li­wość porów­na­nia ofert prak­tyk, sta­ży i pra­cy wszyst­kich wystaw­ców i apli­ko­wa­nia do tych, któ­re zain­te­re­so­wa­ły go naj­bar­dziej i były zgod­ne z jego spe­cja­li­za­cją. Była to dosko­na­ła oka­zja do zapo­zna­nia się z aktu­al­ny­mi tren­da­mi na ryn­ku pra­cy. Zamie­nie­nie kil­ku zdań z rekru­te­rem w wie­lu przy­pad­kach sta­ło się prze­pust­ką do pod­ję­cia pra­cy. Przy­kła­dem jest stu­dent­ka WAT, któ­ra w ubie­gło­rocz­nej edy­cji tar­gów zna­la­zła ofer­tę sta­żo­wą w fir­mie Bosh i dziś – z ramie­nia fir­my, poma­ga stu­den­tom odna­leźć wyma­rzo­ną pra­cę. „Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na, że posta­no­wi­łam pod­jąć pra­cę jesz­cze w cza­sie stu­diów. Bez pro­ble­mu godzę to z nauką i zaję­cia­mi na uczel­ni. (…) Uczest­ni­cy zain­te­re­so­wa­ni naszy­mi ofer­ta­mi naj­czę­ściej pyta­ją o to na jakiej zasa­dzie odby­wa­ją się sta­że, czy są odpłat­ne i czy po ich odby­ciu moż­na sta­rać się o sta­łą pra­cę w fir­mie. Oczy­wi­ście jest taka moż­li­wość. Z samej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w fir­mie pra­cu­je już kil­ka­na­ście osób, któ­re zosta­ły zatrud­nio­ne wła­śnie po odby­tym sta­żu” – mówi­ła stu­dent­ka.

Fir­my, poprzez udział w tar­gach zysku­ją moż­li­wość indy­wi­du­al­ne­go dotar­cia do stu­den­tów, skie­ro­wa­nia ofert do kon­kret­nych odbior­ców oraz zapo­zna­nia się z ich ocze­ki­wa­nia­mi wobec pra­co­daw­cy. Pod­czas tar­gów, wie­le firm udo­stęp­nia­ło kom­pu­te­ry i poma­ga­ło wysłać for­mu­la­rze apli­ka­cyj­ne na dane sta­no­wi­ska. Część rekru­te­rów przyj­mo­wa­ło CV w wer­sji papie­ro­wej lub też udo­stęp­nia­ło adre­sy mailo­we, na któ­re moż­na je wysłać w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Przed­sta­wi­cie­le zachę­ca­li rów­nież do zaglą­da­nia na stro­ny inter­ne­to­we swo­ich firm, gdzie nie­rzad­ko poja­wia­ją się atrak­cyj­ne ofer­ty.

Nie­od­łącz­nym ele­men­tem Tar­gów Pra­cy WAT są kon­kur­sy. W tym roku stu­den­ci wal­czy­li o takie gadże­ty jak Tablet Sam­sun­ga, Smar­twatch czy tele­fon Gala­xy S9. Na wszyst­kich uczest­ni­ków cze­kał rów­nież smacz­ny poczę­stu­nek w posta­ci świe­żych pącz­ków i kawy.

Tar­gi zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ły przez Biu­ro Karier WAT oraz Sto­wa­rzy­sze­nie BEST WAT.

Moni­ka Przy­był
fot. Patry­cja Nogas

Międzynarodowy tydzień w The Royal Military Academy w Belgii

wpis w: Aktualności | 0

Przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej por. Ceza­ry Czar­nec­ki, sierż. pchor. Dawid Borycz­ko i sierż. pchor. Alek­san­dra Figat w dniach 2 – 7 kwiet­nia wzię­li udział w mię­dzy­na­ro­do­wym tygo­dniu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez The Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my w Bel­gii.

The Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my jest jedy­ną szko­łą ofi­cer­ską w Bel­gii, poło­żo­ną w cen­trum Bruk­se­li w pobli­żu Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go. Ofe­ru­je kształ­ce­nie ofi­ce­rów wszyst­kich kom­po­nen­tów wojsk bel­gij­skich w dwóch zasad­ni­czych kie­run­kach: poli­tech­nicz­nym oraz nauk spo­łecz­nych. W wyda­rze­niu wzię­ły udział dele­ga­cje skła­da­ją­ce się z ofi­ce­ra i dwóch pod­cho­rą­żych z 16 państw m.in. Czech, Gre­cji, Fran­cji, Por­tu­ga­lii, Szwe­cji, Nie­miec, Kana­dy, Maro­ka, Rumu­nii, Ser­bii, Buł­ga­rii, Litwy i Łotwy.

Na począt­ku tygo­dnio­wej wizy­ty dele­ga­cje zosta­ły zapo­zna­ne z kam­pu­sem uczel­ni, labo­ra­to­ria­mi oraz obiek­ta­mi spor­to­wy­mi, a kade­ci bel­gij­skiej aka­de­mii przed­sta­wi­li swo­je pra­ce badaw­cze. Kolej­ny dzień roz­po­czę­ły wykła­dy na temat poli­tycz­nej sytu­acji Bel­gii na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, nato­miast popo­łu­dniu uczest­ni­cy spo­tka­nia zwie­dzi­li naj­po­pu­lar­niej­sze miej­sca Bruk­se­li, a tak­że skosz­to­wa­li tra­dy­cyj­nych bel­gij­skich przy­sma­ków. W wie­czor­nej kola­cji, pod­czas któ­rej nastą­pi­ła wymia­na poda­run­ków wzię­ła udział rek­tor-komen­dant Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my gen. dyw. AIR MSc Eng Lut­gar­dis Cla­es. Trze­cie­go dnia dele­ga­cje zosta­ły prze­wie­zio­ne na połu­dnie Bel­gii do ośrod­ka szko­le­nio­we­go w Mar­ches-Les-Dames, gdzie mia­ły moż­li­wość spró­bo­wa­nia wspi­nacz­ki gór­skiej pod okiem doświad­czo­nych instruk­to­rów bel­gij­skiej armii. Po aktyw­no­ści fizycz­nej przy­szedł czas na wizy­tę w muzeum w Basto­gne i podzi­wia­nie pomni­ka „Le Mar­das­son” poświę­co­nych histo­rii Bel­gii pod­czas II Woj­ny Świa­to­wej. Kolej­ny dzień upły­nął na zwie­dza­niu Bru­gii – mia­sta w pół­noc­nej czę­ści Bel­gii porów­ny­wa­ne­go do Wene­cji z powo­du dużej ilo­ści kana­łów. Jego Sta­re Mia­sto wpi­sa­ne jest na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO. Przed­ostat­nie­go dnia odbył się głów­ny punkt pro­gra­mu czy­li The Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my Ball. Przed balem ofi­ce­ro­wie uczest­ni­czy­li w ofi­cjal­nej kola­cji z wła­dza­mi uczel­ni oraz zapro­szo­ny­mi gość­mi, a pod­cho­rą­żo­wie pod opie­ką kade­tów RMA delek­to­wa­li się przy­sma­ka­mi tra­dy­cyj­nej kuch­ni bel­gij­skiej. Następ­nie odby­ła się ofi­cjal­na pre­zen­ta­cja dele­ga­cji zapro­szo­nych na bal. Po niej roz­po­czę­ła się wspól­na zaba­wa wszyst­kich uczest­ni­ków. Tra­dy­cją pod­czas balu jest wyko­na­nie przez kade­tów tań­ca zwa­ne­go The Quadril­le oraz wspól­ne odśpie­wa­nie Pie­śni Stu­denc­kiej.

Udział przed­sta­wi­cie­li WAT w mię­dzy­na­ro­do­wym tygo­dniu w The Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my umoż­li­wił im pozna­nie bel­gij­skiej uczel­ni, nawią­za­nie kon­tak­tów ze stu­den­ta­mi z innych zagra­nicz­nych uczel­ni woj­sko­wych oraz repre­zen­to­wa­nie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej.

sierż. pchor. Alek­san­dra Figat
fot. por. Ceza­ry Czar­nec­ki

1 2 3 4 72