Zmarł nasz kolega

Płk dr inż. Wal­de­mar Matu­siak zmarł nagle w dniu 11-go stycz­nia 2016 roku. Był człon­kiem – zało­ży­cie­lem Sto­wa­rzy­sze­nia. Naj­pierw dzia­łał w gru­pie ini­cja­tyw­nej, a potem w gru­pie zało­ży­ciel­skiej. Od powsta­nia Sto­wa­rzy­sze­nia do 3-cie­go grud­nia ubie­głe­go roku był człon­kiem Zarzą­du, to jest przez peł­ne dwie kaden­cje. Był jed­nym z pierw­szych absol­wen­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i wie­lo­let­nim oraz wyso­ce zaan­ga­żo­wa­nym jej pra­cow­ni­kiem. Swo­je życie zawo­do­we, z nie­wiel­ką prze­rwą, spę­dził w Uczel­ni na róż­nych sta­no­wi­skach dydak­tycz­nych, nauko­wych i orga­ni­za­cyj­nych. Miał osiem­dzie­siąt czte­ry lata. Był synem Zie­mi Świę­to­krzy­skiej, uro­dził się w powie­cie san­do­mier­skim. Będę Go wspo­mi­nał jako wyso­ce zaan­ga­żo­wa­ne­go w wyko­ny­wa­nie swo­ich zobo­wią­zań, bar­dzo lojal­ne­go wobec kole­gów, po pro­stu dobre­go czło­wie­ka. Mimo, że zna­li­śmy się zale­d­wie kil­ka lat to wza­jem­nie obda­rza­li­śmy się sym­pa­tią. Krót­ka poga­węd­ka w dniu 9-go stycz­nia bie­żą­ce­go roku w klu­bie WAT pod­czas uro­czy­sto­ści Bene­me­ren­ti na dłu­go pozo­sta­nie w mojej pamię­ci.

War­sza­wa 11.01.2016 Sta­ni­sław Świ­tal­ski

Ter­min i miej­sce pogrze­bu poda­my nie­zwłocz­nie jak tyl­ko zosta­ną usta­lo­ne.

Walne Zebranie Stowarzyszenia

W dniu 3-go grud­nia 2015 r. odby­ło się Wal­ne Zebra­nie Sto­wa­rzy­sze­nia. Skła­da­ło się z dwóch czę­ści: jubi­le­uszo­wej i robo­czej.

Mia­ło ono dwa cele:

− uczcze­nie Jubi­le­uszu 10-lecia Sto­wa­rzy­sze­nia;

− spra­woz­daw­czo-wybor­czy orga­nów Sto­wa­rzy­sze­nia.

W pierw­szej czę­ści uczci­li­śmy Jubi­le­usz 10-lecia Sto­wa­rzy­sze­nia uzna­jąc, datę 17.02.2005 r. wpi­sa­nia Sto­wa­rzy­sze­nia do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go i datę 25.04.200 r. 1-go Wal­ne­go Zebra­nia jako ofi­cjal­ne daty roz­po­czę­cia naszej dzia­łal­no­ści mimo, że dzia­ła­nia przy­go­to­waw­cze do powsta­nia roz­po­czę­ły się oczy­wi­ście wcze­śniej.

W czę­ści jubi­le­uszo­wej Wal­ne­go Zebra­nia Wice­pre­zes Zarzą­du, głów­ny ini­cja­tor powsta­nia Sto­wa­rzy­sze­nia, Zdzi­sław Jan­kie­wicz przed­sta­wił infor­ma­cję pod tytu­łem „Zarys histo­rii Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół WAT”. Następ­nie chwi­lą ciszy uczczo­no pamięć zmar­łych człon­ków Gru­py Zało­ży­ciel­skiej:

− Maria­na Paster­na­ka – pierw­sze­go pre­ze­sa Sto­wa­rzy­sze­nia,

− Lesła­wa Będ­kow­skie­go,

− Sta­ni­sła­wa Kocań­dy,

− Wła­dy­sła­wa Koło­sow­skie­go,

− Wale­re­go Kujaw­skie­go

− Tade­usza Wró­bla.

W Sto­wa­rzy­sze­niu nadal czyn­nie uczest­ni­czy licz­na gru­pa człon­ków – zało­ży­cie­li. Część z nich była obec­na na zebra­niu i zosta­ła uho­no­ro­wa­na  spe­cjal­nym listem dzięk­czyn­nym. Nie­obec­nym zało­ży­cie­lom, po  zak­tu­ali­zo­wa­niu adre­sów, rów­nież roz­sy­ła­my suk­ce­syw­nie  listy dzięk­czyn­ne.

Waż­nym akcen­tem czę­ści jubi­le­uszo­wej było uho­no­ro­wa­nie człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia, któ­rzy w bie­żą­cym roku obcho­dzi­li jubi­le­usze swo­ich uro­dzin. Obda­ro­wa­ni zosta­li skrom­ną, ale miłą pamiąt­ką z dedy­ka­cją pod­pi­sa­ną przez człon­ków Zarzą­du.

Kolej­nym waż­nym zda­rze­niem w czę­ści jubi­le­uszo­wej było pod­ję­cie uchwa­ły o nada­niu god­no­ści „Czło­nek Hono­ro­wy Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół WAT” dla rek­to­ra-komen­dan­ta WAT pana gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zyg­mun­ta Mier­czy­ka.

W cza­sie prze­rwy uczest­ni­cy zło­ży­li sobie wza­jem­nie gra­tu­la­cje z oka­zji jubi­le­uszów, podzie­li­li­śmy się opłat­kiem i zło­ży­li­śmy sobie życze­nia świą­tecz­ne.

W czę­ści robo­czej Wal­ne­go Zebra­nia wysłu­cha­no sto­sow­nych spra­woz­dań, pod­ję­to nie­zbęd­ne uchwa­ły i prze­pro­wa­dzo­no wybo­ry do Zarzą­du, Komi­sji Rewi­zyj­nej i Sądu Kole­żeń­skie­go.

Wysłu­cha­no spra­woz­da­nia Zarzą­du wygło­szo­ne­go przez pre­ze­sa Zarzą­du Sta­ni­sła­wa Świ­tal­skie­go, spra­woz­da­nia finan­so­we­go wygło­szo­ne­go przez skarb­ni­ka Mar­ka Jac­kow­skie­go, oraz spra­woz­da­nia prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­sji Rewi­zyj­nej Ryszar­da Cury­ka, zakoń­czo­ne­go wnio­skiem o udzie­le­nie abso­lu­to­rium dla Zarzą­du. Po dys­ku­sji jed­no­myśl­nie pod­ję­to uchwa­łę o udzie­le­niu abso­lu­to­rium ustę­pu­ją­ce­mu Zarzą­do­wi Sto­wa­rzy­sze­nia. Ponad­to pod­ję­to uchwa­łę „O powo­ła­niu Zespo­łu Pro­gra­mo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół WAT”, oraz uchwa­łę „ O sta­tu­sie człon­ka hono­ro­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia”.

W wybo­rach taj­nych prze­pro­wa­dzo­nych przez Komi­sję Wybor­czą Wal­ne­go Zebra­nia wybra­no nastę­pu­ją­ce oso­by:

Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia:

− Sta­ni­sław Świ­tal­ski − pre­zes

− Leszek Jaro­sze­wicz − wice­pre­zes

− Miro­sław Nowa­kow­ski − sekre­tarz

− Marek Jac­kow­ski − skarb­nik

− Andrzej Bocz­kow­ski − czło­nek

−Mariusz Figur­ski − czło­nek

− Dariusz Koenig − czło­nek

Komi­sja Rewi­zyj­na:

− Wale­rian Żyn­dul − prze­wod­ni­czą­cy

− Janusz Guzek − czło­nek

− Jerzy Jac­kow­ski − czło­nek

Sąd Kole­żeń­ski:

− Zyg­munt Romań­ski − prze­wod­ni­cza­cy

− Marian Gawę­da − czło­nek

− Janusz Par­ka − czło­nek.

W koń­co­wej czę­ści  pre­zes Zarzą­du przed­sta­wił „Plan przed­się­wzięć Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół WAT na 2016 rok”. Pod­ję­to uchwa­łę jed­no­myśl­nie apro­bu­ją­cą przed­ło­żo­ny plan. W Wal­nym Zebra­niu uczest­ni­czy­ła ponad poło­wa sta­nu ewi­den­cyj­ne­go człon­ków i tym samym wszyst­kie usta­le­nia zawar­te w uchwa­łach są pra­wo­moc­ne.

 

War­sza­wa, gru­dzień 2015 r.                                                         Miro­sław Nowa­kow­ski

Jubileusz Naszego Kolegi

Czło­nek nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia płk em. mgr inż. Janusz Waw­rzy­nów w paź­dzier­ni­ku br. obcho­dził Jubi­le­usz 65-lecia Uro­dzin. Jest ofi­ce­rem wiel­ce zasłu­żo­nym. Jego pra­ca przy­nio­sła wie­le pożyt­ku. Uro­dził się w rodzi­nie woj­sko­wej. Ojciec, fron­to­wy żoł­nierz, prze­szedł szlak bojo­wy z Sum do Ber­li­na i po woj­nie pozo­stał w służ­bie zawo­do­wej peł­niąc ją w Kra­ko­wie, gdzie w grud­niu 1950 roku mały Janusz został ochrzczo­ny w koście­le św. Flo­ria­na przez ówcze­sne­go wika­re­go ks. Karo­la Woj­ty­łę . W 1951 roku rodzi­na zna­la­zła się w War­sza­wie z powo­du skie­ro­wa­nia ojca do służ­by w Szta­bie Gene­ral­nym WP.

W 1957 roku kolej­ne prze­nie­sie­nie, tym razem do Prze­my­śla, tam ojciec został dowód­cą 2 puł­ku kole­jo­we­go, a Janusz roz­po­czął naukę w szko­le pod­sta­wo­wej a następ­nie uczęsz­czał do Tech­ni­kum Mechaniczno−Elektrycznego w spe­cjal­no­ści obrób­ka skra­wa­niem. W 1968 roku ojca prze­no­szą do Gdań­ska. Janusz w 1969 roku zda­je tam matu­rę a następ­nie egza­mi­ny wstęp­ne do WAT na Wydział Mecha­nicz­ny któ­re­go komen­dan­tem był wów­czas płk prof. Tade­usz Kasprzyk. Po stu­diach i ślu­bie z Mał­go­rza­tą Faj­kow­ską w 1973 roku, nastą­pił wyjazd na pierw­sze sta­no­wi­sko służ­bo­we − tech­ni­ka kom­pa­nii czoł­gów pły­wa­ją­cych PT76B w 35 puł­ku desan­to­wym w Gdań­sku. W puł­ku prze­szedł kolej­ne sta­no­wi­ska: pomoc­nik sze­fa służ­by czołgowo−samochodowej, dowód­ca kom­pa­nii remon­to­wej, szef służ­by czołgowo−samochodowej. Tam poznał kole­gów, póź­niej­szych gene­ra­łów: Wej­ne­ra, Lack­ne­ra, Gło­wien­kę i Mali­now­skie­go.

W 1980 roku wyzna­czo­ny na zastęp­cę dowód­cy d/s tech­nicz­nych w 34 Budzi­szyń­skim Puł­ku Desan­to­wym w Słup­sku, w któ­rym obo­wiąz­ki przy­jął od ppł­ka Ada­ma Tylu­sa – póż­niej­sze­go gene­ra­ła. W 1984r skie­ro­wa­ny do Sze­fo­stwa Służ­by Czołgowo−Samochodowej MON. Zaj­mo­wał się pro­ble­ma­ty­ką remon­tów i eks­plo­ata­cji na sta­no­wi­sku sze­fa oddzia­łu. Kie­ro­wał zespo­łem, któ­ry opra­co­wał plan rady­kal­nej moder­ni­za­cji sys­te­mu polo­we­go obsłu­gi i remon­tu sprzę­tu bojo­we­go i rucho­mych środ­ków obsługowo−remontowych. Roz­wią­za­nia wów­czas opra­co­wa­ne funk­cjo­nu­ją nadal. W począt­kach trans­for­ma­cji ustro­jo­wej i licz­nych zmian w Woj­sku słu­ży w Szta­bie Gene­ral­nym na sta­no­wi­sku zastęp­cy Sze­fa Zarzą­du, następ­nie wyzna­czo­ny na sta­no­wi­sko zastęp­cy sze­fa logi­sty­ki Pomor­skie­go Okrę­gu Woj­sko­we­go w Byd­gosz­czy, a od powsta­nia Dowódz­twa Wojsk Lądo­wych Szef Tech­ni­ki, oraz Zastęp­ca Sze­fa Logi­sty­ki w Dowódz­twie. W dniu 6 listo­pa­da 2003 roku, na pod­sta­wie fał­szy­wych oskar­żeń aresz­to­wa­ny i prze­trzy­my­wa­ny w odosob­nie­niu  przez czte­ry mie­sią­ce. W stycz­niu 2006 zwol­nio­ny do rezer­wy. Po licz­nych roz­pra­wach sądo­wych, osta­tecz­nie wyro­kiem Woj­sko­we­go Sądu Okrę­go­we­go w 2012 roku został cał­ko­wi­cie unie­win­nio­ny.

Obec­nie pra­cu­je w pry­wat­nej fir­mie i jest tam Pro­ku­ren­tem, zaj­mu­jąc się obro­tem sprzę­tu spe­cjal­ne­go obję­te­go kon­ce­sją. Janusz w latach 1984 – 1989 był moim bli­skim współ­pra­cow­ni­kiem. Z tego okre­su pamię­tam Go jako pra­co­wi­te­go i kom­pe­tent­ne­go ofi­ce­ra, nie­zwy­kle kre­atyw­ne­go w roz­wią­zy­wa­niu trud­nych pro­ble­mów. Był śmia­ły w podej­mo­wa­niu decy­zji. Te pozy­tyw­ne cechy nie­ste­ty dopro­wa­dzi­ły w póź­niej­szym okre­sie do nie­uza­sad­nio­nych szy­kan i przed­wcze­sne­go zwol­nie­nia z Woj­ska. Unie­win­nio­ny, ale dal­szy roz­wój w służ­bie woj­sko­wej został bez­pow­rot­nie zaha­mo­wa­ny. Dro­gi Janu­szu w imie­niu całe­go Sto­wa­rzy­sze­nia, a szcze­gól­nie od sie­bie pozdra­wiam Cię ser­decz­nie i życzę wie­lu lat życia w dobrym zdro­wiu i dużo szczę­ścia.

War­sza­wa, listo­pad 2015 r.                                                                                                       Sta­ni­sław Świ­tal­ski

Wyróżniliśmy dwoje pracowników Uczelni

W

Z oka­zji tego­rocz­ne­go Świę­ta Aka­de­mii nasze Sto­wa­rzy­sze­nie wyróż­ni­ło dwo­je pra­cow­ni­ków Uczel­ni:

−  panią mgr Agniesz­kę Żelaź­nic­ką ze Stu­dium Języ­ków Obcych, któ­ra w ankie­cie stu­denc­kiej uzy­ska­ła naj­wyż­szą loka­tę (4,97) w gru­pie nauczy­cie­li aka­de­mic­kich

−  pana Krzysz­to­fa Cichań­skie­go kie­row­ni­ka Klu­bu WAT, za cało­kształt dzia­łal­no­ści w gru­pie pra­cow­ni­ków nie będą­cych nauczy­cie­la­mi aka­de­mic­ki­mi.

Wyróż­nio­ne oso­by wska­za­ło kie­row­nic­two Uczel­ni. W dniu 27 listo­pa­da br. w cza­sie uro­czy­sto­ści Świę­ta Aka­de­mii i Dnia Pod­cho­rą­że­go w Klu­bie WAT wyróż­nie­nia wrę­czy­li spon­so­rzy nagród: płk mgr inż. Jerzy Gąska i gen. bryg. w st. spocz. Sta­ni­sław Świ­tal­ski.

Wyróż­nio­nym  ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my, a spon­so­rom rów­nież ser­decz­nie dzię­ku­je­my.

28 listo­pa­da 2015 r.                                           Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia

Święto Wojskowej Akademii Technicznej

Z oka­zji Świę­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i Dnia Pod­cho­rą­że­go naj­ser­decz­niej­sze życze­nia dal­szych suk­ce­sów zawo­do­wych i oso­bi­stych, rado­ści z wyko­ny­wa­nej pra­cy, reali­za­cji celów i satys­fak­cji


życzy Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół WAT

War­sza­wa, listo­pad 2015 r

Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół WAT

Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół WAT zwo­łu­je Wal­ne Zebra­nie Sto­wa­rzy­sze­nia w dniu 3 grud­nia 2015 roku o godzi­nie 16.00 w Klu­bie WAT, sala 115.
Zebra­nie połą­czo­ne będzie z obcho­da­mi Jubi­le­uszu 10-lecia Sto­wa­rzy­sze­nia.

Liczy­my na fre­kwen­cję, co świad­czy o zain­te­re­so­wa­niu Człon­ków jego funk­cjo­no­wa­niem i oce­ną dzia­łal­no­ści ustę­pu­ją­ce­go Zarzą­du.

Zarząd SP WAT

War­sza­wa, listo­pad 2015 r.

Świętowaliśmy niepodległość

wpis w: Aktualności | 0

10 listo­pa­da br., w przed­dzień Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści, pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, w imię żoł­nier­skiej pamię­ci zapa­li­li zni­cze przy: kwa­te­rze powstań­ców 1863 roku, pomni­ku przy­wód­ców AK, kwa­te­rze powstań­ców wiel­ko­pol­skich i ślą­skich, pomni­ku ofiar obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych i pomni­ku Glo­ria Vic­tis na war­szaw­skich Powąz­kach.

Dele­ga­cja pod­cho­rą­żych z pro­rek­to­rem ds. woj­sko­wych płk dr. hab. Tade­uszem Szczur­kiem na cze­le, w Iło­wie k. Socha­cze­wa bra­ła udział w uro­czy­stej zbiór­ce z oka­zji 97. rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, gdzie przed pomni­kiem Józe­fa Pił­sud­skie­go wysta­wio­no hono­ro­wy poste­ru­nek i zło­żo­no wią­zan­ki kwia­tów.

W godzi­nach popo­łu­dnio­wych, w ramach obcho­dów cen­tral­nych Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści, rek­tor WAT gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk  uczest­ni­czył w „Cap­strzy­ku Nie­pod­le­gło­ści” przed pomni­kiem Mar­szał­ka Pił­sud­skie­go.  Następ­nie wziął udział w uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia w Fil­har­mo­nii Naro­do­wej przez wice­pre­ze­sa Rady Mini­strów, mini­stra obro­ny naro­do­wej Toma­sza Sie­mo­nia­ka bro­ni bia­łej żoł­nie­rzom wyróż­nio­nym za czy­ny boha­ter­skie w wal­ce zbroj­nej, po któ­rej to uro­czy­sto­ści wysłu­cha­no kon­cer­tu w wyko­na­niu Repre­zen­ta­cyj­ne­go Zespo­łu Arty­stycz­ne­go Woj­ska Pol­skie­go i arty­stów scen pol­skich.

W śro­dę, 11 listo­pa­da br., z udzia­łem naj­wyż­szych władz pań­stwo­wych, woj­sko­wych, samo­rzą­do­wych, przed­sta­wi­cie­li ducho­wień­stwa, śro­do­wisk kom­ba­tanc­kich i har­cer­stwa, odby­ły się w War­sza­wie na Pl. Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go cen­tral­ne obcho­dy Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. JM Rek­tor-Komen­dant WAT  uczest­ni­czył w mszy św. za Ojczy­znę w Bazy­li­ce św. Krzy­ża. W trak­cie uro­czy­stej odpra­wy wart połą­czo­nej z Nie­pod­le­gło­ścio­wym Ape­lem Pamię­ci, rek­tor z dele­ga­cją  Kon­fe­ren­cji Rek­to­rów Aka­de­mic­kich Szkół Pol­skich, skła­dał wie­niec  na pły­cie Gro­bu Nie­zna­ne­go Żoł­nie­rza. Uczest­ni­czył rów­nież w uro­czy­sto­ści w Pała­cu Pre­zy­denc­kim.

W defi­la­dzie na Trak­cie Kró­lew­skim, jak zawsze wyróż­nia­ła się nasza gru­pa rekon­struk­cyj­na pod­cho­rą­żych i stu­den­tów cywil­nych WAT w mun­du­rach Szko­ły Pod­cho­rą­żych Pie­cho­ty Kró­le­stwa Pol­skie­go.

Gra­ży­na Pal­czak

foto: Dowódz­two Gar­ni­zo­nu War­sza­wa

Nagrodzeni za innowacyjność

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 5 – 6 listo­pa­da br. uwa­gę pol­skich śro­do­wisk nauko­wych, gospo­dar­czych i spo­łecz­nych sku­piał, zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Pol­ską Agen­cję Przed­się­bior­czo­ści, III Pol­ski Kon­gres Przed­się­bior­czo­ści, któ­ry odby­wał się w Art Inku­ba­to­rze – Fabry­ce Sztu­ki w Łodzi. Ta cen­na ini­cja­ty­wa jest bez­po­śred­nią odpo­wie­dzią  na potrze­bę budo­wa­nia syner­gii nauki z biz­ne­sem.

W kon­gre­sie uczest­ni­czył JM Rek­tor-Komen­dant WAT gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk – czło­nek Rady Pro­gra­mo­wej Kon­gre­su, pro­rek­tor ds. roz­wo­ju prof. Mariusz Figur­ski. W cza­sie uro­czy­stej gali rek­tor ode­brał przy­zna­ną przez Kon­gres sta­tu­et­kę „Pol­skiej Nagro­dy Inno­wa­cyj­no­ści 2015”.

Dla oko­ło tysią­ca gości z całe­go kra­ju zor­ga­ni­zo­wa­no ponad 20 kon­fe­ren­cji bran­żo­wych, w któ­rych bra­li udział przed­sta­wi­cie­le: mini­sterstw, władz uczel­ni, sto­wa­rzy­szeń, dyrek­to­rzy insty­tu­tów, poli­ty­cy, pre­ze­si firm i samo­rzą­dow­cy.

Uczest­ni­cy tego­rocz­nej edy­cji, a wśród nich Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, kon­cen­tro­wa­li się na spra­wach, któ­re mają lub będą mia­ły klu­czo­we zna­cze­nie dla wej­ścia pol­skich firm na ryn­ki glo­bal­ne oraz nada­nia inno­wa­cyj­ne­go wymia­ru pol­skiej gospo­dar­ce. W trak­cie obrad pane­lo­wych z refe­ra­tem pt.: „Pro­gram moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbroj­nych RP źró­dłem tech­no­lo­gii podwój­ne­go zasto­so­wa­nia” wystą­pił gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk.

Waż­nym akcen­tem była tak­że pre­zen­ta­cja „Współ­pra­ca nauka-biz­nes siłą inno­wa­cji, dobre prak­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej” przed­sta­wio­na przez prof. Mariu­sza Figur­skie­go. Pro­fe­sor pod­kre­ślił, że for­mal­nie stwo­rzo­no dogod­ne oto­cze­nie do budo­wa­nia inno­wa­cji i roz­wo­ju pol­skich firm, a w uczel­niach funk­cjo­nu­ją mecha­ni­zmy, któ­re przy zapew­nie­niu bodź­ców zewnętrz­nych wspo­ma­gać będą prak­tycz­ne wyko­rzy­sta­nie wyni­ków badań nauko­wych dla popra­wy inno­wa­cyj­no­ści pol­skie­go prze­my­słu.

(…) Uni­wer­sy­tet jest jed­ną z naj­waż­niej­szych insty­tu­cji stwo­rzo­nych przez Euro­pę i roz­prze­strze­nio­nych w świe­cie. Zawsze sta­no­wił for­pocz­tę nowo­cze­sno­ści i prze­kaź­nik nowych idei oraz nauk. (…) Poja­wia się idea Uni­wer­sy­te­tu III Gene­ra­cji, jako tzw. uni­wer­sy­te­tu przed­się­bior­cze­go, usta­la­ją­ce­go nowy typ rela­cji pomię­dzy nim a oto­cze­niem zewnętrz­nym, aktu­al­na zwłasz­cza w przy­pad­ku szkół wyż­szych tech­nicz­nych, medycz­nych i zawo­do­wych – powie­dział prof. Figur­ski.

Gra­ży­na Pal­czak

foto: Elż­bie­ta Dąbrow­ska

Rozmawiali o konkretach

wpis w: Aktualności | 0

4 listo­pa­da br. rek­tor WAT gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk  gościł przy­by­łych z wizy­tą:  Inspek­to­ra  Wojsk Lądo­wych Dowódz­twa Gene­ral­ne­go Rodza­jów Sił Zbroj­nych – gen. dyw. Janu­sza Bro­no­wi­cza oraz Sze­fa Oddzia­łu Gestor­stwa i Roz­wo­ju Zarzą­du Wojsk Aero­mo­bil­nych i Zmo­to­ry­zo­wa­nych Inspek­to­ra­tu – płk. Pio­tra Kosiń­skie­go.

Rek­tor, w obec­no­ści człon­ków kie­row­nic­twa Aka­de­mii, zapre­zen­to­wał gościom  uczel­nię przed­sta­wia­jąc jej histo­rię,  sta­tus, struk­tu­rę, ofer­tę dydak­tycz­ną oraz osią­gnię­cia nauko­wo-badaw­cze.

W roz­mo­wie wie­le miej­sca poświę­co­no takim obsza­rom dzia­łal­no­ści  jak: pro­gram stu­diów,  w szcze­gól­no­ści kie­run­ko­wi obron­ność naro­do­wa, kwe­stiom szko­le­nia woj­sko­we­go oraz  kształ­ce­nia  w ramach pro­gra­mów przy­go­to­wu­ją­cych do misji woj­sko­wych. Gen. dyw. Janusz Bro­no­wicz inte­re­so­wał się rów­nież pro­ble­mem efek­tów kształ­ce­nia  i kwe­stią kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych stu­den­tów. Poru­sza­no zagad­nie­nia doty­czą­ce sys­te­mu dosko­na­le­nia zawo­do­we­go kadry w aspek­cie szko­leń w cen­trach dosko­na­ło­ści.

Wizy­tę zakoń­czy­ło zwie­dza­nie labo­ra­to­riów : Eks­plo­ata­cji Stat­ków Powietrz­nych oraz Bro­ni Pal­nej na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa; Insty­tu­tu Budo­wy Maszyn Kate­dry Mecha­ni­ki i Infor­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej  na Wydzia­le Mecha­nicz­nym oraz Zakła­du Tech­ni­ki Lase­ro­wej w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT oraz Biblio­te­ki Głów­nej WAT.

Jak to jest w naszej aka­de­mic­kiej tra­dy­cji, gen. dyw. J. Bro­no­wicz  wpi­sał się do Księ­gi Pamiąt­ko­wej WAT.

Gra­ży­na Pal­czak

Foto: Grze­gorz Rosiń­ski

1 2 3