Rozpoczęły się testy sprawnościowe dla kandydatów na studia wojskowe

Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we roz­po­czę­li dziś kolej­ny etap wal­ki o indeks pod­cho­rą­że­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Przez czte­ry dni, do czwart­ku 11 lip­ca przy­szli stu­den­ci będą zda­wać spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej wery­fi­ku­ją­cy siłę, szyb­kość oraz wytrzy­ma­łość. Do spraw­dzia­nu zakwa­li­fi­ko­wa­ło się 2359 osób, limit przy­jęć na woj­sko­we kie­run­ki stu­diów w roku aka­de­mic­kim 2019/2020 wyno­si 889 miejsc.

Kan­dy­da­tów na stu­den­tów-pod­cho­rą­żych powi­tał dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia, któ­ry życzył wszyst­kim jak naj­lep­szych wyni­ków i przy­ję­cia na wybra­ny kie­ru­nek stu­diów. Kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go ppłk mgr Adam Wołos przy­po­mniał uczest­ni­kom zasa­dy oraz regu­la­min każ­dej kon­ku­ren­cji.

Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we muszą przejść nie tyl­ko testy spraw­no­ścio­we. Tego same­go dnia odby­wa­ją rów­nież roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną, któ­ra ma za zada­nie m.in. oce­nę pre­dys­po­zy­cji kan­dy­da­ta do zawo­du żoł­nie­rza oraz oce­nę traf­no­ści wybo­ru okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów. Na wynik z roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej będą mia­ły tak­że wpływ doświad­cze­nie i kom­pe­ten­cje kan­dy­da­tów, moty­wa­cje do pod­ję­cia pra­cy w cha­rak­te­rze żoł­nie­rza zawo­do­we­go, czy też zain­te­re­so­wa­nia tech­nicz­ne i przy­na­leż­ność do orga­ni­za­cji o cha­rak­te­rze pro­obron­nym.

Pró­by spraw­no­ścio­we są zgod­ne z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi prze­pi­sa­mi, kan­dy­da­ci star­tu­ją w trzech kon­ku­ren­cjach: pod­cią­ga­nie na drąż­ku (męż­czyź­ni) i zwis na drąż­ku na ugię­tych ramio­nach na czas (kobie­ty), bieg na 50 m oraz bieg na 1000 m (męż­czyź­ni) i 800 m (kobie­ty). Wyni­ki z każ­dej kon­ku­ren­cji prze­li­cza­ne są na punk­ty ran­kin­go­we. Łącz­nie, na tym eta­pie rekru­ta­cji, moż­na uzy­skać mak­sy­mal­nie 20 punk­tów ran­kin­go­wych: 15 ze spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej oraz 5 pod­czas roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej. Warun­kiem zali­cze­nia (i wpi­sa­nia na listę ran­kin­go­wą) jest zdo­by­cie dwóch punk­tów – po jed­nym ze spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej. Ostat­nie­go dnia prze­pro­wa­dzo­ny zosta­nie test z języ­ka angiel­skie­go. Przy­stą­pią do nie­go kan­dy­da­ci, któ­rzy nie zda­wa­li na matu­rze języ­ka angiel­skie­go oraz stu­den­ci cywil­ni WAT, któ­rzy zło­ży­li wnio­sek o prze­nie­sie­nie na dru­gi rok stu­diów woj­sko­wych.

Spraw­dzian kon­dy­cji to tyl­ko przed­smak tego co cze­ka chęt­nych po roz­po­czę­ciu stu­diów mun­du­ro­wych. Ci, któ­rzy pozy­tyw­nie przej­dą pro­ces rekru­ta­cji już za mie­siąc roz­pocz­ną pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we, pod­czas któ­re­go nauczą się posłu­gi­wać bro­nią, pozna­ją pod­sta­wo­we dzia­ła­nia na polu wal­ki, a tak­że orien­ta­cję w tere­nie i czy­ta­nie mapy. Zwień­cze­niem szko­le­nia będzie uro­czy­sta przy­się­ga woj­sko­wa.

Kan­dy­da­ci, któ­rzy przy­stą­pi­li do testów spraw­no­ścio­wych, do 12 lip­ca 2019 r. muszą jesz­cze uzu­peł­nić swój pro­fil w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów (IRK) wyni­ka­mi egza­mi­nów matu­ral­nych. Są one pod­sta­wą wyli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych. Wyni­ki postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go zosta­ną ogło­szo­ne 16 lip­ca 2019 r. i będą dostęp­ne w sys­te­mie IRK. Do kan­dy­da­tów przy­ję­tych na stu­dia w WAT zosta­nie wysła­na pocz­tą elek­tro­nicz­ną infor­ma­cja o zakwa­li­fi­ko­wa­niu. Kan­dy­da­ci nie­przy­ję­ci otrzy­ma­ją pisem­ną decy­zję o nie­przy­ję­ciu na stu­dia w Aka­de­mii. Oso­by przy­ję­te na stu­dia woj­sko­we zobo­wią­za­ni są do dostar­cze­nia wyma­ga­nych doku­men­tów do 25 lip­ca. Nie­do­star­cze­nie doku­men­tów w ter­mi­nie trak­to­wa­ne będzie jako rezy­gna­cja kan­dy­da­ta z pod­ję­cia stu­diów w WAT i skut­ku­je skre­śle­niem z listy przy­ję­tych.

Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski, Sła­wo­mir Szcze­pań­ski

Żeglarze obronili tytuł wicemistrzów Polski

W czwar­tek 6 czerw­ca zakoń­czy­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w Żeglar­stwie. W rega­tach roze­gra­nych w Wil­ka­sach na Mazu­rach wystar­to­wa­ło 70 zespo­łów z całej Pol­ski. Repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wywal­czy­li dru­gie miej­sce bro­niąc tym samym zeszło­rocz­ne­go tytu­łu wice­mi­strzów.

W run­dzie eli­mi­na­cyj­nej, roze­gra­nej pierw­sze­go dnia regat, sierż. pchor. Igor Der­wich wraz z zało­gą: szer. pchor. Jaku­bem Bart­cza­kiem i Sła­wo­mi­rem Patro­siem zaję­li 2 miej­sce pew­nie awan­su­jąc do run­dy fina­ło­wej. Pozo­sta­łe dwie zało­gi WAT szer. pchor. Rafał Bła­żej­czyk i Karol Erd awan­so­wa­li do run­dy fina­ło­wej mistrzostw z 8 i 11 miej­sca.

Dru­gie­go dnia, pod­czas run­dy fina­ło­wej, trzy zało­gi z WAT zna­la­zły się poza pierw­szą piet­nast­ką. Jed­nak w ostat­nim dniu, po prze­ana­li­zo­wa­niu pro­ble­mu i przy­go­to­wa­niu bar­dziej uni­wer­sal­nych usta­wień łódek uda­ło się znacz­nie popra­wić wyni­ki. Naj­wię­cej nad­ro­bił ster­nik Karol Erd z sierż. pchor. Szy­mo­nem Borej­zą i st. szer. pchor. Patry­kiem Pan­kiem. Dopły­wa­jąc na 5 i 6 miej­scach zapew­ni­li sobie 6 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej. Osta­tecz­nie na 9 miej­scu zosta­ła skla­sy­fi­ko­wa­na zało­ga pchor. Der­wi­cha, nato­miast szer. pchor. Rafał Bła­żej­czyk z Karo­li­ną Skow­roń­ską i st. kpr. Prze­my­sła­wem Kale­tą zna­leź­li się tuż za pierw­szą dzie­siąt­ką.

Wyrów­na­ne wyni­ki naszych załóg w połą­cze­niu z dużą roz­bież­no­ścią pozio­mu poszcze­gól­nych zespo­łów pozo­sta­łych uczel­ni dały nam dru­gie miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej wszyst­kich pol­skich uczel­ni.

Tekst i fot.: ppor. Adam Łożyń­ski

Profesor Jacek Żurada o sztucznej inteligencji

Świa­to­wej kla­sy auto­ry­tet w dzie­dzi­nie sie­ci neu­ro­no­wych prof. Jacek Żura­da z Louisvil­le Uni­ver­si­ty w Ken­tuc­ky, USA prze­by­wa z wizy­tą w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W ramach dwu­dnio­wych wykła­dów 6 i 7 czerw­ca pro­fe­sor pro­wa­dzi warsz­ta­ty oraz zaję­cia labo­ra­to­ryj­ne nt. “Algo­ri­thms of Arti­fi­cial Intel­li­gen­ce in Engi­ne­ering Prac­ti­ce”.

Prof. Żura­da został zapro­szo­ny do WAT przez dzie­ka­na Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki (WEL) prof. dr. hab. inż. Andrze­ja Dobro­wol­skie­go, koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest dyrek­tor Insty­tu­tu Tele­ko­mu­ni­ka­cji WEL płk dr hab. inż. Zbi­gniew Pio­trow­ski. „Sztucz­na inte­li­gen­cja to tema­ty­ka wio­dą­ca w dzie­dzi­nie cyfro­we­go prze­twa­rza­nia sygna­łów, w takich dome­nach jak elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja. Chcie­li­by­śmy poka­zać jak ta teo­ria, budo­wa­na przez kil­ka­na­ście lat, uzy­ska­ła swo­je ujście w prak­ty­ce inży­nier­skiej. Warsz­ta­ty  pomo­gą nam, nauczy­cie­lom aka­de­mic­kim, ale rów­nież naszym stu­den­tom twór­czo roz­wi­jać tę tech­no­lo­gię” – mówił płk dr hab. inż. Zbi­gniew Pio­trow­ski wita­jąc pre­le­gen­ta. „Wyścig kra­jów o pry­mat w imple­men­ta­cji tech­no­lo­gii sztucz­nej inte­li­gen­cji w licz­nych obsza­rach gospo­dar­ki nie został jesz­cze roz­strzy­gnię­ty. Inten­syw­ne bada­nia nauko­we w wie­lu wio­dą­cych labo­ra­to­riach na świe­cie potwier­dza­ją jed­nak fakt, że obok tech­no­lo­gii block­cha­in oraz kwan­to­wej, jest to klu­czo­wa dome­na w  roz­wo­ju spo­łe­czeń­stwa infor­ma­tycz­ne­go” – pod­kre­śla płk Pio­trow­ski.

Pod­czas wykła­dów prof. Żura­da poru­sza takie zagad­nie­nia jak: ucze­nie się poje­dyn­cze­go neu­ro­nu i warstw sie­ci neu­ro­no­wych, wie­lo­war­stwo­we sie­ci per­cep­tro­no­we, algo­rytm wstecz­nej pro­pa­ga­cji błę­du, prak­tycz­ne mode­lo­wa­nie danych z uży­ciem sie­ci neu­ro­no­wych, auto­en­ko­de­ry i fil­try uczo­ne bez nad­zo­ru, sie­ci kon­wo­lu­cyj­ne (CNN) do obrób­ki danych pla­nar­nych i prze­strzen­nych oraz sie­ci uczo­ne bez nad­zo­ru do ana­li­zy danych i map samo­or­ga­ni­zu­ją­cych. Uczest­ni­cy warsz­ta­tów pozna­ją prak­tycz­ne przy­kła­dy imple­men­ta­cji sztucz­nych sie­ci neu­ro­no­wych w opar­ciu o narzę­dzia  pro­gra­mi­stycz­ne pre­zen­to­wa­ne przez prof. Żura­dę oraz jego asy­sten­ta Wilia­ma Fun­ke.

Algo­ryt­my Sztucz­nej Inte­li­gen­cji (SI ang. AI) to bez wąt­pie­nia przy­szłość m.in. sys­te­mów łącz­no­ści na przy­kład radia kogni­tyw­ne­go i radia defi­nio­wa­ne­go  pro­gra­mo­wo, nowo­cze­snych tech­nik ana­li­zy dużych zbio­rów danych, roz­po­zna­wa­nia mowy i mów­ców, iden­ty­fi­ka­cji i kla­sy­fi­ka­cji zdjęć i fil­mów w Inter­ne­cie, a nawet roz­po­zna­wa­nia z pra­wie stu pro­cen­to­wą dokład­no­ścią jed­no­stek cho­ro­bo­wych, ana­li­zy obra­zów: rent­ge­now­skich, USG, czy tomo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej. Z kolei w tech­ni­ce woj­sko­wej AI znaj­du­je zasto­so­wa­nie w sys­te­mach wal­ki elek­tro­nicz­nej m.in. do sku­tecz­ne­go zagłu­sza­nia urzą­dzeń łącz­no­ści prze­ciw­ni­ka oraz odwrot­nie, do sku­tecz­ne­go uni­ka­nia takie­go zagłu­sza­nia, prze­wi­dy­wa­nia i roz­po­zna­wa­nia zagro­żeń w cyber­prze­strze­ni, wspar­cia decy­zji dowód­cy w pla­no­wa­niu sku­tecz­ne­go ata­ku i obro­ny. 

Artur Baj­da
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

Wręczenie medalu „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”

Żoł­nie­rze i pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­li wyróż­nie­ni przez Bisku­pa Polo­we­go Woj­ska Pol­skie­go meda­lem „W Służ­bie Bogu i Ojczyź­nie”, nada­nym z oka­zji set­nej rocz­ni­cy usta­no­wie­nia Biskup­stwa Polo­we­go w Pol­sce. Odzna­cze­nie zosta­ło wrę­czo­ne 22 maja pod­czas uro­czy­stej zbiór­ki w Aka­de­mii. Apel był rów­nież oka­zją do pod­su­mo­wa­nia rywa­li­za­cji spor­to­wych roze­gra­nych w ramach Świę­ta Spor­tu 10 maja w uczel­ni. Przy­wi­ta­no tak­że nowo przy­by­łe­go pod­ofi­ce­ra.

Medal „W Służ­bie Bogu i Ojczyź­nie” jest dowo­dem uzna­nia i wdzięcz­no­ści za pomoc i zaan­ga­żo­wa­nie w reali­za­cję dusz­pa­ster­stwa woj­sko­we­go. W imie­niu Bisku­pa Polo­we­go Jego Eks­ce­len­cji gen. bryg. dr. Józe­fa Guzd­ka odzna­cze­nie pięt­na­stu pra­cow­ni­kom i żoł­nie­rzom Aka­de­mii wrę­czył pro­boszcz Para­fii Woj­sko­wo-Cywil­nej pw. Mat­ki Boskiej Ostro­bram­skiej ks. pra­łat płk dr Jan Domian. „Jest to dla mnie ogrom­na radość i satys­fak­cja, że medal, któ­ry został dziś wrę­czo­ny jest zna­kiem dusz­pa­ster­stwa woj­sko­we­go już od 100 lat. Dokład­nie 5 lute­go 1919 r. Papież Bene­dykt XV utwo­rzył Ordy­na­riat Polo­wy w Pol­sce i mia­no­wał pierw­szym Bisku­pem Polo­wym Woj­ska Pol­skie­go Sta­ni­sła­wa Gal­la. Miał on być dusz­pa­ste­rzem żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go. Nie­zmier­nie waż­nym fun­da­men­tem była w tym cza­sie wia­ra, któ­ra jed­no­czy­ła wszyst­kich żoł­nie­rzy. Potrze­ba było wiel­kie­go wysił­ku, by ze zlep­ku armii zabo­rów stwo­rzyć Woj­sko Pol­skie. Wyma­ga­ło to cięż­kiej pra­cy, by kształ­to­wać ser­ca, uczyć patrio­ty­zmu, a tak­że przy­wią­za­nia do Boga i Ojczy­zny. Niech te meda­le zobo­wią­zu­ją­ce do tego, aby być czło­wie­kiem dobrym i szla­chet­nym będą noszo­ne z dumą” – mówił  ks. pra­łat płk dr Jan Domian.

Pod­czas ape­lu wrę­czo­no nagro­dy i pucha­ry za rywa­li­za­cje spor­to­we roze­gra­ne w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w Świę­to Spor­tu. W rywa­li­za­cji mię­dzy­wy­dzia­ło­wej uzy­ska­no nastę­pu­ją­ce wyni­ki:

 • I miej­sce – Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa,
 • II miej­sce – Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji,
 • III miej­sce – Wydział Logi­sty­ki,
 • IV miej­sce – Wydział Cyber­ne­ty­ki,
 • V miej­sce – Wydział Mecha­nicz­ny,
 • VI miej­sce – Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii,
 • VII miej­sce – Wydział Elek­tro­ni­ki,
 • VIII miej­sce – Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki.

W ramach Świę­ta Spor­tu odby­ła się tak­że I edy­cja kon­kur­su „Pobij Dzie­ka­na”. W kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej zwy­cię­żył sierż. pchor. Wik­tor Roszak z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki. Miej­sce dru­gie zajął sierż. pchor. Bar­tosz Mly­czyń­ski z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, a trze­cie sierż. pchor. Bar­tło­miej Bober z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go. Zwy­cięz­cy otrzy­ma­li oko­licz­no­ścio­we nagro­dy i dyplo­my.

Gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-komen­dant WAT, pogra­tu­lo­wał wyróż­nio­nym przez Bisku­pa Polo­we­go WP żoł­nie­rzom i pra­cow­ni­kom. „Jest to sym­bo­licz­ne podzię­ko­wa­nie za zaan­ga­żo­wa­nie w róż­ne sfe­ry funk­cjo­no­wa­nia naszej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej i nie tyl­ko. W swo­im imie­niu chciał­bym rów­nież podzię­ko­wać Wam za dzia­łal­ność, któ­rą czy­ni­cie dla nas i dla naszej aka­de­mic­kiej rodzi­ny”. Rek­tor-komen­dant zło­żył tak­że gra­tu­la­cje zwy­cięz­com rywa­li­za­cji spor­to­wych. „Aktyw­ność fizycz­na w woj­sku jest nie­zwy­kle waż­na. W WAT kła­dzie­my duży nacisk na wycho­wy­wa­nie stu­den­tów w duchu spor­to­wej rywa­li­za­cji. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ję orga­ni­za­to­rom Świę­ta Spor­tu za spraw­ne przy­go­to­wa­nie wyda­rze­nia” – mówił rek­tor-komen­dant WAT. Zwra­ca­jąc się do pod­cho­rą­żych gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek zaape­lo­wał o sumien­ną pra­cę przed zbli­ża­ją­cą się sesją egza­mi­na­cyj­ną.

Uro­czy­stość zakoń­czy­ła defi­la­da zgro­ma­dzo­nych na pla­cu pod­od­dzia­łów.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

Mistrz Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa wybrany po raz czwarty

W Insty­tu­cie Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych (ISE) Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT odby­ła się czwar­ta edy­cja semi­na­rium firm bran­ży elek­tro­nicz­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa. Wyda­rze­niu towa­rzy­szył kon­kurs dla stu­den­tów o mia­no Mistrza Elek­tro­nicz­nych Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa. Zwy­cięz­cą został inż. Adrian Bła­żej­czyk, stu­dent II roku stu­diów sta­cjo­nar­nych II stop­nia na kie­run­ku elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja (spe­cjal­ność: inży­nie­ria sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa). W kon­kur­sie wzię­ło udział 41 stu­den­tów. Tytuł pierw­sze­go wice­mi­strza wywal­czył inż. Jan Majew­ski, a dru­gie­go inż. Kamil Krze­miń­ski. Wyróż­nio­no tak­że 7 uczest­ni­ków.

„Spo­tka­nie stu­den­tów z przed­sta­wi­cie­la­mi firm bran­żo­wych to dosko­na­ła oka­zja do zapo­zna­nia się z zapo­trze­bo­wa­niem na ryn­ku pra­cy. Zale­ży nam, aby stu­den­ci pod­czas tego wyda­rze­nia mogli wybrać jak naj­lep­sze miej­sca pra­cy, a pra­co­daw­cy odna­leź­li tu swo­ich przy­szłych pra­cow­ni­ków” – powie­dział dzie­kan Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski. Wita­jąc gości dyrek­tor Insty­tu­tu Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych WEL dr hab. inż. Zbi­gniew Watral pod­kre­ślił, że więk­szość współ­pra­cu­ją­cych z Aka­de­mią firm uczest­ni­czy w każ­dej edy­cji semi­na­rium. „Spo­ty­ka­my się już czwar­ty raz. Cie­szy nas to, że licz­ba firm pre­zen­tu­ją­cych swój doro­bek i uczest­ni­czą­cych w semi­na­rium jest coraz więk­sza” – mówił dyrek­tor. W ramach podzię­ko­wa­nia za zaufa­nie i wie­lo­let­nią współ­pra­cę fir­ma Satel zosta­ła wyróż­nio­na przez Radę Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki Meda­lem za Zasłu­gi dla Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Semi­na­rium roz­po­czę­li stu­den­ci pre­zen­tu­ją­cy swo­ją dzia­łal­ność i osią­gnię­cia w Kole Nauko­wym Elek­tro­ni­ków. Opie­kun Koła i jed­no­cze­śnie zastęp­ca dyrek­to­ra ISE dr inż. Michał Wiśnios opo­wie­dział o reali­zo­wa­nych przez stu­den­tów pro­jek­tach oraz suk­ce­sach na licz­nych tar­gach bran­żo­wych. W 2018 r. na naj­więk­szych tagach elek­tro­ni­ki użyt­ko­wej Elec­tro­nics Show, pro­duk­ty pre­zen­tu­ją­ce poten­cjał nauko­wy Koła spo­tka­ły się z dużym zain­te­re­so­wa­niem firm. Jed­no z roz­wią­zań, jakim jest moduł do wzmac­nia­czy, zosta­ło zaku­pio­ne przez wyso­kiej kla­sy fir­mę pro­du­ku­ją­cą sprzęt audio. Uczest­ni­cy semi­na­rium zosta­li rów­nież zapo­zna­ni z wysta­wą prac stu­denc­kich, zapro­jek­to­wa­nych i wyko­na­nych według autor­skich pomy­słów stu­den­tów WEL.

Po zakoń­cze­niu pre­zen­ta­cji Koła Nauko­we­go Elek­tro­ni­ków wrę­czo­no nagro­dy dla zwy­cięz­ców kon­kur­su prze­pro­wa­dza­ne­go przed ofi­cjal­nym roz­po­czę­ciem semi­na­rium. Kon­kurs odby­wał się w for­mie 20 pytań testo­wych, któ­re swo­im zakre­sem mery­to­rycz­nym obej­mo­wa­ły wszyst­kie elek­tro­nicz­ne sys­te­my bez­pie­czeń­stwa. Pyta­nia przy­go­to­wa­li pra­cow­ni­cy Zakła­du Eks­plo­ata­cji Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych ISE na pod­sta­wie przed­mio­tów spe­cja­li­stycz­nych uję­tych w pla­nie stu­diów. Naj­więk­szy znaw­ca elek­tro­nicz­nych sys­te­mów zabez­pie­czeń inż. Adrian Bła­żej­czyk otrzy­mał oko­licz­no­ścio­wą sta­tu­et­kę oraz nagro­dę w for­mie kur­su spe­cja­li­stycz­ne­go ufun­do­wa­ne­go przez Pol­ską Izbę Sys­te­mów Alar­mo­wych. Zwy­cięz­cy i wyróż­nie­ni otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my oraz upo­min­ki ufun­do­wa­ne przez fir­my.

W każ­dej edy­cji semi­na­rium bio­rą udział czo­ło­we fir­my bran­żo­we, z któ­ry­mi Wydział Elek­tro­ni­ki pod­pi­sał poro­zu­mie­nia o współ­pra­cy. W tego­rocz­nej edy­cji udział wzię­ło 10 firm: Bosch, Satel, Pul­sar, AAT Hol­ding SA, Polon-Alfa, ICS Pol­ska, Schrack Seco­net, MR Sys­tem, Janex i PISA. Przed­sta­wi­cie­le firm zapre­zen­to­wa­li swo­je pro­duk­ty oraz naj­now­sze roz­wią­za­nia w dzie­dzi­nie elek­tro­nicz­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa. Wystą­pie­nia obej­mo­wa­ły pre­zen­ta­cje na temat obec­ne­go sta­nu roz­wią­zań tech­nicz­nych inte­li­gent­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa oraz przy­kła­dy ich zasto­so­wań. Semi­na­rium skie­ro­wa­ne było głów­nie do pra­cow­ni­ków nauko­wo-dydak­tycz­nych Insty­tu­tu i stu­den­tów spe­cjal­no­ści inży­nie­ria sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa.

Efek­ty współ­pra­cy Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki z fir­ma­mi bran­żo­wy­mi są widocz­ne. „W naszej fir­mie czte­rech stu­den­tów z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­wa obec­nie prak­ty­ki, a trzech absol­wen­tów zatrud­nio­nych jest na kie­row­ni­czych sta­no­wi­skach” – pod­kre­ślał przed­sta­wi­ciel fir­my Bosch. Podob­ny­mi efek­ta­mi mogą pochwa­lić się pozo­sta­łe fir­my, któ­re zatrud­nia­ją absol­wen­tów Wydzia­łu, bądź orga­ni­zu­ją prak­ty­ki dla naszych stu­den­tów. War­to rów­nież wspo­mnieć o czte­rech labo­ra­to­riach Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki, któ­re zosta­ły wypo­sa­żo­ne w spe­cja­li­stycz­ny sprzęt przez fir­my: AAT Hol­ding, Bosch, Janex Inter­na­tio­nal, Polon-Alfa, Pul­sar, Satel i Schrack Seco­net. W pra­cow­niach dydak­tycz­nych nazwa­nych Elek­tro­nicz­ne Sys­te­my Bez­pie­czeń­stwa od roku kształ­cą się stu­den­ci spe­cjal­no­ści Inży­nie­ria Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa na kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Tele­ko­mu­ni­ka­cja.

Patro­nat mery­to­rycz­ny nad wyda­rze­niem obję­ła Pol­ska Izba Sys­te­mów Alar­mo­wych, nato­miast patro­nat medial­ny obję­ły wydaw­nic­twa bran­żo­we: „SEC&AS”, „Ochro­na Mie­nia i Infor­ma­cji”, „Zabez­pie­cze­nia”, a tak­że „Głos Aka­de­mic­ki”.

Ewa Jan­kie­wicz
 
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Jaro­sław Łuka­siak

 

Jubileuszowy Półmaraton Komandosa

Za nami jubi­le­uszo­wa edy­cja Pół­ma­ra­to­nu Koman­do­sa. 16 lute­go bie­ga­cze po raz dzie­sią­ty rywa­li­zo­wa­li o puchar Rek­to­ra-Komen­dan­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, poko­nu­jąc eks­tre­mal­ną tra­sę o dłu­go­ści 21 097,5 m w peł­nym umun­du­ro­wa­niu i z ple­ca­kiem ważą­cym mini­mum 10 kg. Jako pierw­szy na mecie sta­nął sierż. Artur Pelo z 7 Bry­ga­dy Obro­ny Wybrze­ża w Słup­sku z cza­sem 1 godz. 23 min 16 s.

Myślą prze­wod­nią Pół­ma­ra­to­nu Koman­do­sa jest inte­gra­cja służb mun­du­ro­wych i śro­do­wi­ska lokal­ne­go. Spo­śród 307 zawod­ni­ków, któ­rzy ukoń­czy­li bieg zna­leź­li się zawod­ni­cy z jed­no­stek woj­sko­wych z całe­go kra­ju, uczel­ni woj­sko­wych (41 zawod­ni­ków z WAT) oraz repre­zen­tu­ją­cy inne służ­by mun­du­ro­we, takie jak Komen­dę Sto­łecz­ną Poli­cji czy Straż Pożar­ną. Ramię w ramię zmie­rzy­li się ze sobą zarów­no ama­to­rzy, zawo­do­wi spor­tow­cy, pod­cho­rą­żo­wie, a nawet dowód­ca jed­nej z bry­gad wojsk lądo­wych, któ­ry sta­nął na cze­le swo­jej dru­ży­ny. Nie zabra­kło zawod­ni­ków cywil­nych. „Naj­więk­szą trud­ność spra­wi­ła nie sama tra­sa, lecz obcią­że­nie w posta­ci 10-kilo­gra­mo­we­go ple­ca­ka, któ­ry z każ­dym kilo­me­trem wyda­wał się coraz cięż­szy” – mówi­ła jed­na z uczest­ni­czek po zakoń­czo­nym bie­gu.

Pod­czas uro­czy­ste­go zakoń­cze­nia kie­row­nik Zespo­łu Ogól­no­woj­sko­we­go płk Piotr Bawoł pogra­tu­lo­wał uczest­ni­kom, któ­rzy ukoń­czy­li tra­sę i pod­kre­ślił, że wszy­scy dobie­gli do mety dużo wcze­śniej niż prze­wi­dy­wa­li orga­ni­za­to­rzy. „Świad­czy to o dobrym przy­go­to­wa­niu zarów­no zawod­ni­ków, jak i orga­ni­za­to­rów. Celem bie­gu jest popu­la­ry­za­cja wśród służb mun­du­ro­wych bie­gów eks­tre­mal­nych. Dzi­siej­sza wyso­ka fre­kwen­cja poka­zu­je, że cel pół­ma­ra­to­nu został w peł­ni osią­gnię­ty. War­to pod­kre­ślić, że z roku na rok poprzecz­ka sta­wia­na jest coraz wyżej. Tego­rocz­ny zwy­cięz­ca popra­wił swój ubie­gło­rocz­ny wynik o 1 min i 4 s, cze­go ser­decz­nie gra­tu­lu­ję” – mówił płk Bawoł.

Wśród pań od począt­ku pro­wa­dzi­ła Patry­cja Bere­znow­ska, mistrzy­ni świa­ta w bie­gu 24-godzin­nym i rekor­dzist­ka świa­ta w tej kon­ku­ren­cji, poko­nu­jąc tra­sę w cza­sie 1 godz. 57 min 31 s. Pucha­ry oraz nagro­dy powę­dro­wa­ły rów­nież do dru­żyn. W tej kate­go­rii zwy­cięz­ców wyzna­cza­no poprzez sumę cza­sów trzech naj­lep­szych zawod­ni­ków z danej dru­ży­ny. Ale to nie wszyst­ko. Z oka­zji jubi­le­uszo­wej edy­cji pół­ma­ra­to­nu wyróż­nio­no oso­by, któ­re uczest­ni­czą w każ­dej edy­cji bie­gu. Doko­na­ło tego tyl­ko czte­rech bie­ga­czy – wszy­scy otrzy­ma­li pamiąt­ko­we sta­tu­et­ki. Są to: Woj­tek Szo­ta z por­ta­lu maratończyk.pl (patro­na medial­ne­go bie­gu w każ­dej edy­cji), kpt. Karol Czu­ba i por. Paweł Żało­ba, absol­wen­ci WAT oraz Marek Pod­biel­ski. Nagro­dzo­no rów­nież senior­kę bie­gu (71 lat) oraz naj­młod­sze­go zawod­ni­ka (18 lat), a tak­że naj­lep­szych zawod­ni­ków w kate­go­rii 40+, 50+ oraz 60+. Wśród pod­cho­rą­żych wyło­nio­no mistrza i mistrzy­nię, a na koniec uko­ro­no­wa­no uczest­ni­ka bie­gną­ce­go z naj­cięż­szym ple­ca­kiem, ważą­cym aż 18,1 kg!

Pół­ma­ra­ton Koma­do­sa to wyda­rze­nie spor­to­we zali­cza­ne do kla­sy­fi­ka­cji Wiel­kie­go Szle­mu Koman­do­sa 2019, w któ­re­go skład wcho­dzą:

 • V Ćwierć­ma­ra­ton Koman­do­sa w Czar­nem – 9 listo­pa­da 2019 r.
 • X Pół­ma­ra­ton Koman­do­sa w War­sza­wie – 16 lute­go 2019 r.
 • III SETKI Koman­do­sa w Lubliń­cu – 15 mar­ca 2019 r.
 • XXIII Bieg o Nóż Koman­do­sa w Lubliń­cu – 5 paź­dzier­ni­ka 2019 r.
 • XVI Mara­ton Koman­do­sa w Lubliń­cu – 30 listo­pa­da 2019 r.

Orga­ni­za­to­rem X Pół­ma­ra­to­nu Koman­do­sa była Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi: Klub Uczel­nia­ny Aka­de­mic­kie­go Związ­ku Spor­to­we­go WAT, Samo­rząd Stu­denc­ki WAT oraz Woj­sko­wy Klub Bie­ga­cza Meta Lubli­niec. Przed star­tem uczest­ni­cy minu­tą ciszy upa­mięt­ni­li zmar­łe­go Jana Olszew­skie­go, byłe­go pre­mie­ra i człon­ka Sza­rych Sze­re­gów.

Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski, SWF WAT, wio​.waw​.pl

Wyni­ki 

 

Anna Kłos doktorem habilitowanym

14 lute­go Rada Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nada­ła dr inż. Annie Kłos sto­pień nauko­wy dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w dys­cy­pli­nie geo­de­zja i kar­to­gra­fia.

Pod­sta­wą nada­nia stop­nia był cykl 7 powią­za­nych tema­tycz­nie publi­ka­cji pod tytu­łem „Ana­li­za mode­lu funk­cjo­nal­ne­go geo­de­zyj­nych sze­re­gów cza­so­wych z uwzględ­nie­niem pro­ce­sów sto­cha­stycz­nych”.

Dr hab. inż. Anna Kłos jest spe­cja­list­ką z zakre­su ana­liz geo­de­zyj­nych sze­re­gów cza­so­wych. Jej pra­ce publi­ko­wa­ne są w wio­dą­cych w dys­cy­pli­nie nauko­wej „geo­de­zja i kar­to­gra­fia” pismach, takich jak Jour­nal of Geo­de­sy czy GPS Solu­tions. Jest lau­re­at­ką pre­sti­żo­we­go sty­pen­dium START Fun­da­cji na rzecz Nauki Pol­skiej za 2018 rok oraz kie­row­nicz­ką pro­jek­tu Naro­do­we­go Cen­trum Nauki SONATA-12. Jest autor­ką lub współ­au­tor­ką ponad 40 publi­ka­cji nauko­wych z zakre­su geo­de­zji pod­sta­wo­wej, fizycz­nej i ukła­dów odnie­sie­nia. Uczest­ni­czy­ła w 6 sta­żach mię­dzy­na­ro­do­wych, prak­ty­ku­jąc w wio­dą­cych ośrod­kach zagra­nicz­nych (Uni­wer­sy­tet w Bonn, Uni­wer­sy­tet w Luk­sem­bur­gu czy Kró­lew­skie Obser­wa­to­rium Bel­gii).

Otrzy­ma­ła 15 nagród za dzia­łal­ność nauko­wą, w tym 6 sty­pen­diów mię­dzy­na­ro­do­wych przy­zna­nych przez Euro­pej­ską Unię Geo­fi­zy­ki czy Mię­dzy­na­ro­do­wą Aso­cja­cję Geo­de­zji. Była wyko­naw­cą w 18 pro­jek­tach badaw­czych, w tym w pro­jek­cie finan­so­wa­nym przez Unię Euro­pej­ską i reali­zo­wa­nym przez kon­sor­cjum Euro­pe­an Coope­ra­tion in Scien­ce and Tech­no­lo­gy (COST). Jest człon­ki­nią 7 orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych, w stycz­niu tego roku uzy­ska­ła pre­sti­żo­wą pozy­cję Visi­ting Pro­fes­sor­ships w ramach Mer­ca­tor Fel­lows misji GRACE Fol­low-On. Do osią­gnięć nauko­wych Anny Kłos zali­czyć nale­ży rów­nież przed­sta­wie­nie ponad 100 pre­zen­ta­cji na kon­fe­ren­cjach nauko­wych, głów­nie w języ­ku angiel­skim.

Z tema­ty­ką pra­cy badaw­czej zwią­za­na jest rów­nież jej dzia­łal­ność dydak­tycz­na na Wydzia­le Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji oraz w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, gdzie pro­wa­dzi zaję­cia w ramach geo­de­zji pod­sta­wo­wej oraz ukła­dów odnie­sie­nia w geo­de­zji.

źró­dło: Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT
fot. Mag­da­le­na Wiśniew­ska-Kra­siń­ska

Pamięć o Powstaniu Styczniowym

Pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na cze­le z JM Rek­to­rem-Komen­dan­tem gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­uszem Szczur­kiem wzię­li udział w cen­tral­nych obcho­dach 156 rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia Stycz­nio­we­go. Głów­na część uro­czy­sto­ści roz­po­czę­ła się o godz. 19:30 w Par­ku im. Romu­al­da Trau­gut­ta, gdzie z udzia­łem woj­sko­wej asy­sty hono­ro­wej oraz pocz­tów sztan­da­ro­wych odbył się Apel Pamię­ci. W obcho­dach rocz­ni­cy naj­więk­sze­go zry­wu nie­pod­le­gło­ścio­we­go Pola­ków uczest­ni­czył mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. W swo­im prze­mó­wie­niu szef MON pod­kre­ślił, że wol­ność naszej Ojczy­zny jest war­to­ścią naj­cen­niej­szą. „Tak, jak 150 lat temu, tak i dziś wol­ność naszej Ojczy­zny jest dla nas war­to­ścią naj­waż­niej­szą. W naszej histo­rii są daty szcze­gól­ne. 22 stycz­nia 1863 roku nale­ży wła­śnie do tych dat. Wte­dy po raz kolej­ny nasi przod­ko­wie sta­nę­li do wal­ki o wol­ność. Udo­wod­ni­li, że jesz­cze Pol­ska nie zgi­nę­ła, póki my żyje­my. Udo­wod­ni­li całe­mu świa­tu, zabor­com, że wol­ność kocha­my nad życie” – mówił mini­ster Błasz­czak.

Obcho­dy zosta­ły poprze­dzo­ne Mszą Świę­tą w Kate­drze Polo­wej Woj­ska Pol­skie­go, w któ­rej uczest­ni­czył rów­nież rek­tor-komen­dant WAT. Na miej­scu uro­czy­sto­ści wzdłuż alei Tade­usza Kaczyń­skie­go pod­cho­rą­żo­wie utwo­rzy­li szpa­ler z pochod­nia­mi. Gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek w asy­ście sze­fa Pio­nu Ogól­ne­go WAT płk. Andrze­ja Gigi zło­żył wie­niec pod Krzy­żem i Gła­zem Pamię­ci Romu­al­da Trau­gut­ta oraz człon­ków Rzą­du Naro­do­we­go stra­co­nych pod­czas Powsta­nia Stycz­nio­we­go.

Ode­gra­nie „Mar­sza Strzel­ców”, jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych pie­śni woj­sko­wych w okre­sie Powsta­nia Stycz­nio­we­go, zakoń­czy­ło obcho­dy 156 rocz­ni­cy wybu­chu naj­więk­sze­go pol­skie­go zry­wu naro­do­we­go.

ppor. Joan­na Szkut­nik-Rogoż
fot. st. szer. Woj­ciech Król/ CO MON

WAT z kolejnymi projektami Europejskiej Agencji Obrony

Naukow­cy z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej będą uczest­ni­czyć w dwóch nowych pro­jek­tach Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny (Euro­pe­an Defen­ce Agen­cy). W roz­strzy­gnię­tym wła­śnie kon­kur­sie Pre­pa­ra­to­ry Action for Defen­ce Rese­arch (PADR) finan­so­wa­nie uzy­ska­ły dwa pro­jek­ty, w któ­rych WAT jest kon­sor­cjan­tem – Tac­ti­cal Advan­ced Laser Opti­cal Sys­tem (TALOS) oraz Stra­te­gy Orien­ted ana­Ly­sis Of the Mar­ket fOr­ces in EU defeN­ce (SOLOMON).

Nowe technologie laserowej broni skierowanej energii powstaną w laboratoriach WAT

Celem pro­jek­tu “Tac­ti­cal Advan­ced Laser Opti­cal Sys­tem” (TALOS), reali­zo­wa­ne­go w ramach kon­kur­su PADR-EF-02 – 2018 Towards a Euro­pe­an high-power laser effec­tor,  jest stwo­rze­nie „mapy dro­go­wej” w zakre­sie tech­no­lo­gii lase­ro­wej bro­ni skie­ro­wa­nej ener­gii. Mapa powin­na okre­ślać tech­no­lo­gie i czas nie­zbęd­ny do mili­tar­ne­go zasto­so­wa­nia bro­ni lase­ro­wej na współ­cze­snym i przy­szłym polu wal­ki. Budżet pro­jek­tu to 5 400 000 EUR, z cze­go kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia zadań  WAT wyno­si 967 125 EUR. Pra­ce, koor­dy­no­wa­ne przez fir­mę CILAS z Fran­cji (lide­ra pro­jek­tu), ukie­run­ko­wa­ne będą na opra­co­wa­nie sys­te­mu efek­to­ra lase­ro­we­go o mocy cią­głej powy­żej 100 kW, wyko­na­ne­go na bazie wyłącz­nie euro­pej­skich tech­no­lo­gii. Pod­sta­wo­we zagad­nie­nia wystę­pu­ją­ce w pro­jek­cie doty­czą: tech­no­lo­gii lase­rów i wzmac­nia­czy świa­tło­wo­do­wych, kohe­rent­ne­go sprzę­ga­nia wią­zek lase­ro­wych, wykry­cia i pre­cy­zyj­ne­go śle­dze­nia celu z uwzględ­nie­niem kom­pen­sa­cji tur­bu­len­cji atmos­fe­rycz­nych oraz odzia­ły­wa­nia pro­mie­nio­wa­nia lase­ro­we­go z mate­rią.

Zespół Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT pod kie­row­nic­twem płk. dr. hab. inż. Jac­ka Świ­der­skie­go odpo­wie­dzial­ny będzie m.in. za opra­co­wa­nie oscy­la­to­ra oraz wzmac­nia­cza świa­tło­wo­do­we­go dużej mocy, pra­cu­ją­ce­go w zakre­sie wid­mo­wym bez­piecz­nym dla wzro­ku (dłu­gość fali ok. 2000 nm). W labo­ra­to­riach Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki odbę­dzie się rów­nież demon­stra­cja pro­to­ty­pu tego ukła­du. Roz­po­czę­cie prac zapla­no­wa­no na marzec 2019 r. W pro­jek­cie uczest­ni­czyć będzie 16 kon­sor­cjan­tów z 9 kra­jów człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej repre­zen­tu­ją­cych prze­mysł, insty­tu­ty nauko­we oraz uczel­nie tech­nicz­ne.

Prognozowanie strategiczne technologii obronnych

Pro­jekt „Stra­te­gy Orien­ted ana­Ly­sis Of the Mar­ket fOr­ces in EU defeN­ce” (SOLOMON), sta­no­wi dru­gi etap prac w zakre­sie pro­gno­zo­wa­nia stra­te­gicz­ne­go roz­wo­ju tech­no­lo­gii obron­nych i korzy­sta z meto­do­lo­gii opra­co­wa­nej w ramach prac kon­sor­cjum PYTHIA, któ­re­go Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki jest człon­kiem. SOLOMON ma na celu opra­co­wa­nie narzę­dzi ana­li­tycz­nych do iden­ty­fi­ka­cji kry­tycz­nych tech­no­lo­gii oraz zna­le­zie­nia zaufa­ne­go łań­cu­cha dostaw­ców dla bran­ży zbro­je­nio­wej, odpo­wie­dzial­nej za dostar­cza­nie unij­nych sys­te­mów oraz usług zbro­je­nio­wych. Pro­jekt zde­fi­niu­je moż­li­we pla­ny dzia­ła­nia w zakre­sie poda­ży unij­nych sys­te­mów uzbro­je­nia i prio­ry­te­ty w ramach stra­te­gicz­ne­go pro­gno­zo­wa­nia tech­no­lo­gicz­ne­go. Umoż­li­wi lep­sze zro­zu­mie­nie zależ­no­ści mię­dzy euro­pej­ski­mi sys­te­ma­mi zbro­je­nio­wy­mi począw­szy od surow­ców, poprzez tech­no­lo­gie i kom­po­nen­ty, pocho­dzą­ce rów­nież z kra­jów spo­za UE.

Zespół Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT, pod kie­row­nic­twem dr. inż. Mar­ci­na Kowal­skie­go, odpo­wie­dzial­ny będzie m.in. za ana­li­zę lądo­wych sys­te­mów woj­sko­wych obec­nie sto­so­wa­nych w Unii Euro­pej­skiej oraz iden­ty­fi­ka­cję potrzeb w zakre­sie tech­no­lo­gii i sys­te­mów uzbro­je­nia UE. Pro­jekt roz­pocz­nie się w dru­giej poło­wie 2019 r. Reali­zo­wać go będzie18 kon­sor­cjan­tów z 10 kra­jów człon­kow­skich UE, repre­zen­tu­ją­cych prze­mysł, insty­tu­ty nauko­we oraz uczel­nie tech­nicz­ne. Budżet pro­jek­tu to 1 890 000 EUR, z cze­go kosz­ty zadań WAT wyno­szą 106 687,50 EUR. Lide­rem kon­sor­cjum SOLOMON jest Engi­ne­ering Inge­gne­ria Infor­ma­ti­ca z Włoch, a pro­jekt reali­zo­wa­ny będzie w ramach PADR-STFEF-02 – 2018 Stra­te­gic tech­no­lo­gy fore­si­ght.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

Wię­cej o pro­gra­mie PADR

Profesor Michał Ciałkowski doktorem honoris causa WAT

Wybit­ny pol­ski uczo­ny w zakre­sie ter­mo­dy­na­mi­ki, mecha­ni­ki pły­nów, tech­ni­ki ciepl­nej i zasto­so­wań metod nume­rycz­nych, prof. dr hab. inż. Michał Ciał­kow­ski otrzy­mał we wto­rek tytuł dok­to­ra hono­ris cau­sa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Uczel­nia doce­ni­ła pro­fe­so­ra za osią­gnię­cia nauko­we, wkład w pod­no­sze­niu kwa­li­fi­ka­cji mło­dej kadry nauko­wej oraz współ­pra­cę z Aka­de­mią. „Dro­ga do dzi­siej­sze­go suk­ce­su zaczę­ła się od kon­tak­tu z kie­ru­ją­cym Zakła­dem Ter­mo­dy­na­mi­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej śp. płk. prof. dr. hab. inż. Ste­fa­nem Wiśniew­skim, wybit­nym ter­mo­dy­na­mi­kiem, auto­rem wie­lu ksią­żek stu­dio­wa­nych przez poko­le­nia i nie­zwy­kle życz­li­wym czło­wie­kiem. Po latach two­rząc spe­cjal­ność Sil­ni­ki Lot­ni­cze w macie­rzy­stej uczel­ni, natu­ral­nym kro­kiem było zwró­ce­nie się o pomoc do następ­cy prof. Wiśniew­skie­go, moje­go pro­mo­to­ra dok­to­ra­tu hono­ris cau­sa prof. dr. hab. Janu­sza Ter­pi­łow­skie­go  oraz  ówcze­sne­go dzie­ka­na prof. dr. hab. inż. Alek­san­dra Olej­ni­ka i jego sze­ro­kie­go zespo­łu” – mówił o począt­kach współ­pra­cy z uczel­nią prof. Ciał­kow­ski pod­czas uro­czy­sto­ści w Klu­bie WAT.

O uho­no­ro­wa­nie prof. Ciał­kow­skie­go wystą­pi­ła do Sena­tu WAT Rada Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa. Osią­gnię­cia nauko­we pro­fe­so­ra zosta­ły pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­ne przez prof. dr. hab. inż. Tade­usza Boh­da­la, prof. dr. hab. inż. Jana Tale­ra i prof. dr. hab. inż. Józe­fa Gac­ka, a tak­że potwier­dzo­ne uchwa­ła­mi Sena­tu Poli­tech­ni­ki Kosza­liń­skiej i Poli­tech­ni­ki Kra­kow­skiej.

Uro­czy­stość wrę­cze­nia god­no­ści dok­to­ra hono­ris cau­sa roz­po­czę­ło wej­ście orsza­ku rek­to­rów z zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni i człon­ków Sena­tu WAT. Po wpro­wa­dze­niu sztan­da­ru Aka­de­mii i ode­gra­niu hym­nu pań­stwo­we­go, gości powi­tał JM Rek­tor-Komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­li nas: zastęp­ca Dowód­cy Ope­ra­cyj­ne­go RSZ gen. dyw. pil. Tade­usz Miku­tel, gen. dyw. pil. dr inż. Leszek Cwoj­dziń­ski, repre­zen­tu­ją­cy sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go gen. bryg. Jan Dzie­dzic, repre­zen­tu­ją­cy Dowód­cę Gene­ral­ne­go RSZ gen. bryg. Grze­gorz Hałup­ka, inspek­tor Sił Powietrz­nych DG RSZ gen. bryg. pil. Jacek Psz­czo­ła, prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go prof. dr hab. Zbi­gniew Mar­ci­niak, rek­to­rzy, pro­rek­to­rzy i dzie­ka­ni uczel­ni, sze­fo­wie i dowód­cy for­ma­cji lot­ni­czych, dyrek­to­rzy insty­tu­tów nauko­wych, przed­sta­wi­cie­le ducho­wień­stwa. W tej szcze­gól­nej cere­mo­nii dok­to­ro­wi hono­ris cau­sa towa­rzy­szy­ła naj­bliż­sza rodzi­na, pro­fe­so­ro­wie i pra­cow­ni­cy Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej, a tak­że przed­sta­wi­cie­le firm, ośrod­ków badaw­czo-roz­wo­jo­wych, sto­wa­rzy­szeń i orga­ni­za­cji tech­nicz­nych, z któ­ry­mi prof. Ciał­kow­ski współ­pra­cu­je.

Wita­jąc głów­ne­go gościa uro­czy­sto­ści, JM Rek­tor-Komen­dant gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek powie­dział: „Wybit­ne osią­gnię­cia Pana Pro­fe­so­ra wywie­ra­ją istot­ny wpływ na roz­wój pol­skiej i świa­to­wej ter­mo­dy­na­mi­ki, mecha­ni­ki pły­nów i tech­ni­ki ciepl­nej. Nie moż­na nie wspo­mnieć o wybit­nym wkła­dzie Pana Pro­fe­so­ra w roz­wój kadry nauko­wej. WAT-owska spo­łecz­ność aka­de­mic­ka czu­je się zaszczy­co­na, powie­rza­jąc naj­wyż­szą god­ność hono­ro­wą w tak wybit­ne i zasłu­żo­ne ręce. (…) Współ­pra­ca nauko­wa z Pro­fe­so­rem zaowo­co­wa­ła wie­lo­ma wspól­ny­mi pro­jek­ta­mi, opra­co­wa­ny­mi pro­gra­ma­mi stu­diów i sze­ro­ką dzia­łal­no­ścią dydak­tycz­ną”. Rek­tor w imie­niu swo­im i całej uczel­ni życzył pro­fe­so­ro­wi wszel­kiej pomyśl­no­ści oraz wyra­ził nadzie­ję na dal­szą owoc­ną współ­pra­cę.

Prof. Ciał­kow­ski cie­szy się dużym uzna­niem w kra­jo­wych i zagra­nicz­nych śro­do­wi­skach nauko­wych. „Bar­dzo istot­nym osią­gnię­ciem prof. Micha­ła Ciał­kow­skie­go było uzy­ska­nie w 1993 r. sty­pen­dium nie­miec­kie­go Mini­ster­stwa Badań i Tech­no­lo­gii na dłu­go­okre­so­wą współ­pra­cę z Kate­drą Tur­bin Gazo­wych i Paro­wych Uni­wer­sy­te­tu Tech­nicz­ne­go w Dreź­nie, któ­ra trwa do dzi­siaj. W ramach tej współ­pra­cy, zosta­ło opu­bli­ko­wa­nych wie­le prac z wyni­ka­mi prze­pro­wa­dzo­nych badań oraz pakiet pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych wdro­żo­nych w Fabry­ce Tur­bin w Göer­litz” – pod­kre­ślił w lau­da­cji pro­mo­tor dok­to­ra­tu hono­ro­we­go prof. Janusz Ter­pi­łow­ski. „Pro­fe­sor Michał Ciał­kow­ski jest człon­kiem sto­wa­rzy­sze­nia Gesel­l­schaft für Ange­wand­te Mathe­ma­tik und Mecha­nik w Niem­czech oraz Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Mecha­ni­ki Teo­re­tycz­nej i Sto­so­wa­nej. Jest rów­nież człon­kiem Komi­te­tu Ter­mo­dy­na­mi­ki i Spa­la­nia PAN” – dodał pro­mo­tor.

Współ­pra­ca prof. Ciał­kow­skie­go z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną w dużym stop­niu doty­czy tech­ni­ki woj­sko­wej. Zna­czą­cym wyda­rze­niem w zacie­śnie­niu tej współ­pra­cy było utwo­rze­nie, z ini­cja­ty­wy prof. Ciał­kow­skie­go w 2008 r. spe­cjal­no­ści Sil­ni­ki Lot­ni­cze na Wydzia­le Maszyn Robo­czych i Trans­por­tu Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na udzie­li­ła wów­czas wspar­cia zarów­no przy two­rze­niu sia­tek pro­gra­mo­wych, jak i wspo­mo­gła swo­imi pra­cow­ni­ka­mi obsa­dę przed­mio­tów kie­run­ko­wych tej spe­cjal­no­ści. Doświad­cze­nia nauko­wo-dydak­tycz­ne WAT były rów­nież wyko­rzy­sta­ne do uru­cho­mie­nia stu­diów pody­plo­mo­wych Mecha­tro­ni­ka i Dia­gno­sty­ka Sil­ni­ków Lot­ni­czych na Poli­tech­ni­ce Poznań­skiej w 2012 r. Zało­że­nia do opra­co­wa­nia siat­ki dydak­tycz­nej stu­diów zosta­ły opra­co­wa­ne przez prof. Alek­san­dra Olej­ni­ka z zespo­łem. Stu­dium to ukoń­czy­ło dotąd wie­lu pra­cow­ni­ków woj­ska.

Prof. Ciał­kow­ski był ini­cja­to­rem nawią­za­nia szer­szych kon­tak­tów nauko­wych WAT oraz insty­tu­cji woj­sko­wych z uczel­nia­mi ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych i Nie­miec. Z jego ini­cja­ty­wy w 2012 r. roz­po­czę­ła się współ­pra­ca WAT z prof. dr. Micha­elem Gier­si­giem z Fre­ie Uni­ver­si­tät Ber­lin (FU Ber­lin), człon­kiem zagra­nicz­nym PAN. „Bar­dzo waż­ny­mi ini­cja­ty­wa­mi prof. Ciał­kow­skie­go na rzecz róż­nych insty­tu­cji woj­sko­wych było dopro­wa­dze­nie do nawią­za­nia robo­czej, trój­stron­nej współ­pra­cy w zespo­le Poli­tech­ni­ka Poznań­ska – prof. M. Gier­sig z FU Ber­lin i prof. K. Kem­pa Col­li­ge Boston – WZL2 nad zasto­so­wa­niem nano­tech­no­lo­gii w two­rze­niu war­stwy hydro­fo­bo­wej, celem zapo­bie­ga­nia oblo­dze­niu kra­wę­dzi natar­cia bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych; nawią­za­nia dwu­stron­nej współ­pra­cy w zespo­le Poli­tech­ni­ka Poznań­ska – WZL2 przy reali­za­cji pro­jek­tu Sys­tem łącz­no­ści i trans­mi­sji danych dla celów mili­tar­nych i cywil­nych; nawią­za­nia trój­stron­nej współ­pra­cy w zespo­le Poli­tech­ni­ka Poznań­ska – prof. M. Gier­sig z FU Ber­lin i prof. K. Kem­pa Col­li­ge Boston – WITU nad zasto­so­wa­niem nano­tech­no­lo­gii do reduk­cji opo­rów tar­cia powierzch­ni poci­sku arty­le­ryj­skie­go” – wymie­niał pro­mo­tor prof. Ter­pi­łow­ski.

Prof. dr hab. inż. Michał Ciał­kow­ski opu­bli­ko­wał 130 arty­ku­łów w kra­ju i za gra­ni­cą. Jest auto­rem i współ­au­to­rem 10 ksią­żek i opra­co­wań mono­gra­ficz­nych. Wyko­nał 44 recen­zje wnio­sków o tytuł pro­fe­so­ra, prac habi­li­ta­cyj­nych, dok­tor­skich, kan­dy­da­tów na sty­pen­dia Ful­l­bri­gh­ta oraz Fun­da­cji Ale­xan­dra von Hum­bold­ta, mono­gra­fii, ksią­żek oraz gran­tów dla Komi­te­tu Badań Nauko­wych. Jego łącz­na licz­ba cyto­wań wyno­si 375, a indeks Hir­scha 12. Współ­or­ga­ni­zo­wał kon­fe­ren­cje Roz­wój Tech­ni­ki, Tech­no­lo­gii i Trans­por­tu w Lot­nic­twie (2012), Nauka dla Obron­no­ści (2015), prze­wod­ni­czył komi­te­to­wi orga­ni­za­cyj­ne­mu kon­fe­ren­cji Poznań – Lot­nic­two dla Obron­no­ści (2016) i wie­lu innych.

„Wkład pro­fe­so­ra Micha­ła Ciał­kow­skie­go w roz­wój pol­skiej nauki czy­ni go god­nym naj­wyż­szych wyróż­nień aka­de­mic­kich. Jego wie­lo­let­nia bli­ska współ­pra­ca z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną i zasłu­gi dla roz­wo­ju kadr pra­cow­ni­ków woj­ska w peł­ni uza­sad­nia­ją przy­zna­nie mu przez nią wyróż­nie­nia” – pod­kre­ślił pro­mo­tor hono­ro­we­go dok­to­ra­tu.

Dzię­ku­jąc za otrzy­ma­ną god­ność prof. Ciał­kow­ski powie­dział: „Panu Pro­fe­so­ro­wi Janu­szo­wi Ter­pi­łow­skie­mu, pro­mo­to­ro­wi postę­po­wa­nia o nada­nie mi god­no­ści dok­to­ra hono­ris cau­sa, dzie­ka­no­wi Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa dr. hab. inż. Sta­ni­sła­wo­wi Kache­lo­wi i Wyso­kiej Radzie Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, ser­decz­nie dzię­ku­ję. Podzię­ko­wa­nia szcze­gól­ne kie­ru­ję do płk. dr. hab. inż. Ada­ma Koza­kie­wi­cza za nie­zwy­kle duży trud w przy­go­to­wa­nie stro­ny for­mal­nej wnio­sku”. Prof. Ciał­kow­ski wymie­nił rów­nież pro­fe­so­rów, któ­rzy mie­li szcze­gól­ny wpływ na jego karie­rę nauko­wą: prof. dr. inż. Edmun­da Tulisz­kę, prof. dr. inż. Wło­dzi­mie­rza Pro­sna­ka, prof. dr. hab. Jaro­sła­wa Ste­fa­nia­ka oraz prof. dr. hab. Krzysz­to­fa Gry­sę. Podzię­ko­wa­nia zło­żył swo­im współ­pra­cow­ni­kom i przy­ja­cio­łom, a spe­cjal­ne miej­sce na sło­wa wdzięcz­no­ści poświę­cił swo­jej mał­żon­ce.

„Poli­tech­ni­ka Poznań­ska dzię­ki dzia­łal­no­ści prof. Ciał­kow­skie­go sta­ła się roz­po­zna­wal­ną, przy­ja­zną uczel­nią. Przede wszyst­kim w bazach lot­ni­czych w Krze­si­nach, Świ­dwi­nie, Powi­dzu, skąd wywo­dzą się nasi dok­to­rzy, gdzie rów­nież nawią­za­no licz­ne przy­ja­ciel­skie kon­tak­ty. Bar­dzo dzię­ku­ję za tę owoc­ną i twór­czą współ­pra­cę Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i przy­ja­cio­łom z baz lot­ni­czych” – napi­sał JM Rek­tor Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łody­gow­ski w liście odczy­ta­nym przez pro­rek­to­ra ds. edu­ka­cji usta­wicz­nej Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej prof. dr. hab. inż. Teo­fi­la Jesio­now­skie­go.

„To wła­śnie dzię­ki auto­ry­te­to­wi Pana Pro­fe­so­ra Ciał­kow­skie­go i entu­zja­zmo­wi, któ­rym zapa­la do pra­cy nauko­wej w cią­gu ostat­niej deka­dy wrę­czo­no 11 tytu­łów dok­tor­skich i 2 habi­li­ta­cje, a 5 prac dok­tor­skich jest w trak­cie reali­za­cji. Suk­ces ten zawdzię­cza­my aktyw­no­ści Pana Pro­fe­so­ra i wyróż­nie­nie go dzi­siaj naj­wyż­szą god­no­ścią aka­de­mic­ką przez cie­szą­cą się wyso­kim auto­ry­te­tem Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną  jest nie­zwy­kle waż­nym wyda­rze­niem dla całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej. Jestem prze­ko­na­ny, że kon­tak­ty i przy­jaź­nie nawią­za­ne pod­czas wspól­nej pra­cy nauko­wej będą nadal słu­żyć w zdo­by­wa­niu nowych kwa­li­fi­ka­cji przez żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków woj­ska” – powie­dział gen. dyw. dr inż. pil. Leszek Cwoj­dziń­ski.

Z oka­zji uro­czy­sto­ści przy­zna­nia naj­wyż­szej god­no­ści aka­de­mic­kiej, na ręce prof. Ciał­kow­skie­go spły­nę­ło wie­le listów gra­tu­la­cyj­nych m.in. od dyrek­to­ra Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju prof. dr. hab. inż. Macie­ja Cho­row­skie­go, Bisku­pa Polo­we­go WP gen. bryg. dr. Józe­fa Guzd­ka, rek­to­rów uczel­ni i dyrek­to­rów insty­tu­tów badaw­czych.

Uro­czy­stość zakoń­czył oko­licz­no­ścio­wy wykład wygło­szo­ny przez prof. dr. hab. inż. Micha­ła Ciał­kow­skie­go pt. „Mecha­ni­ka pły­nów w dia­gno­sty­ce tęt­nic”.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski, szer. pchor. Wik­to­ria Wan­dzel

1 2 3 4 7