Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

wpis w: Aktualności | 0

Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Boże­go Naro­dze­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się uro­czy­sty apel. Życze­nia świą­tecz­no-nowo­rocz­ne pod­cho­rą­żym zło­żył rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Uro­czy­stość była oka­zją do wrę­cze­nia ofi­ce­rom aktów mia­no­wań na wyż­sze stop­nie woj­sko­we.

Apel roz­po­czął się mel­dun­kiem o goto­wo­ści pod­od­dzia­łów, któ­ry rek­tor-komen­dant WAT przy­jął od zastęp­cy pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych płk. mgr. inż. Pio­tra Kurzy­ka. Pod­czas uro­czy­sto­ści poże­gna­no ofi­ce­ra odcho­dzą­ce­go z Aka­de­mii i jed­no­cze­śnie przy­wi­ta­no ofi­ce­ra przy­by­łe­go do uczel­ni. Ponad­to pię­ciu ofi­ce­rów zgod­nie z decy­zją mini­stra obro­ny naro­do­wej zosta­ło mia­no­wa­nych na wyż­sze stop­nie woj­sko­we oraz wyzna­czo­nych na nowe sta­no­wi­ska służ­bo­we. Akty mia­no­wań wrę­czył rek­tor-komen­dant gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Odcho­dzą­cy z Aka­de­mii ofi­cer otrzy­mał medal pamiąt­ko­wy, a przy­by­ły „Kodeks hono­ro­wy żoł­nie­rza zawo­do­we­go Woj­ska Pol­skie­go”.

„Koniec roku jest cza­sem reflek­sji i roz­wa­żań nad rokiem minio­nym. Naszej Aka­de­mii uda­ło się osią­gnąć bar­dzo wie­le. Jeste­śmy wio­dą­cą uczel­nią woj­sko­wą, odno­si­my suk­ce­sy zarów­no na polu nauko­wym, jak i dydak­tycz­nym. Jest to zasłu­ga całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej, kadry nauko­wo-dydak­tycz­nej, admi­ni­stra­cji i Was pod­cho­rą­żo­wie. To Wy jeste­ście naj­waż­niej­si, bez Was nie było­by Aka­de­mii” – mówił do zebra­nych rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. „Nasze suk­ce­sy są widocz­ne nawet pod­czas tego ape­lu. Pano­wie Ofi­ce­ro­wie zasłu­że­nie awan­so­wa­li dziś na wyż­sze stop­nie. Są oni przy­kła­dem tego, że cięż­ka pra­ca przy­no­si korzy­ści. Ten rok był dobry rów­nież dla mnie. W listo­pa­dzie zosta­łem mia­no­wa­ny na sto­pień gene­ra­ła bry­ga­dy. Jest to nasz wspól­ny suk­ces, dla­te­go chciał­bym podzię­ko­wać wszyst­kim za to co zro­bi­li dla Aka­de­mii i pośred­nio rów­nież dla mnie. Pod­cho­rą­żo­wie, zbli­ża się okres egza­mi­nów, jest to naj­trud­niej­szy czas dla pierw­sze­go rocz­ni­ka. Życzę Wam powo­dze­nia. Nie pod­da­waj­cie się i zmo­ty­wuj­cie do nauki. Wybra­li­ście naj­lep­szą uczel­nię woj­sko­wą w Pol­sce i cze­ka Was bar­dzo dobra przy­szłość. Są chwi­le trud­ne w życiu pod­cho­rą­że­go, ale war­to sobie powta­rzać – dam radę i nie pod­dam się. Życzę Wam spo­koj­nych, rado­snych Świąt wśród naj­bliż­szych, a na nad­cho­dzą­cy rok samych suk­ce­sów i pomyśl­no­ści, żeby­ście pod koniec przy­szłe­go roku mogli powie­dzieć, że to był dobry rok” – kon­ty­nu­ował rek­tor-komen­dant WAT, prze­ka­zu­jąc jed­no­cze­śnie życze­nia świą­tecz­ne rodzi­nom pod­cho­rą­żych.

Życze­nia z oka­zji Świat Boże­go Naro­dze­nia dla żoł­nie­rzy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­słał Biskup Polo­wy WP gen. bryg. dr Józef Guz­dek. „Na czas rado­sne­go prze­ży­wa­nia Świąt Boże­go Naro­dze­nia wszyst­kim noszą­cym mun­dur Woj­ska Pol­skie­go życzę zdu­mie­nia nad tajem­ni­cą nie­zwy­kłe­go wynie­sie­nia natu­ry ludz­kiej. Niech sta­nie się ono począt­kiem zachwy­tu i sza­cun­ku wobec god­no­ści każ­de­go czło­wie­ka – w życiu rodzin­nym oraz pod­czas służ­by spra­wie bez­pie­czeń­stwa i poko­ju w Ojczyź­nie, a tak­że poza jej gra­ni­ca­mi” – napi­sał Biskup Polo­wy w liście odczy­ta­nym przez kape­la­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­ne ks. ppor. mgr. Krzysz­to­fa Wło­so­wi­cza.

Uro­czy­stą zbiór­kę zakoń­czy­ło ode­gra­nie Pie­śni Repre­zen­ta­cyj­nej Woj­ska Pol­skie­go oraz odpro­wa­dze­nie sztan­da­ru Aka­de­mii.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

Fizyka – okno na świat

wpis w: Aktualności | 0

XVII Ogól­no­pol­ska Sesja Kół Nauko­wych Fizy­ków (OSKNF) odby­ła się 14 – 17 grud­nia pod hasłem prze­wod­nim: „Fizy­ka – okno na świat”. Ta corocz­na kon­fe­ren­cja zrze­sza­ją­ca i przy­cią­ga­ją­ca mło­dych naukow­ców z całej Pol­ski zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na po raz pierw­szy w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przez Koło Nauko­we Fizy­ków WAT.

Do udzia­łu w kon­fe­ren­cji Koło Nauko­we Fizy­ków WAT zapro­si­ło ponad 50 uczest­ni­ków, zarów­no stu­den­tów, jak i dok­to­ran­tów z kie­run­ków i spe­cjal­no­ści takich jak: fizy­ka tech­nicz­na, teo­re­tycz­na i doświad­czal­na, fizy­ka pla­zmy i syn­te­zy ter­mo­ją­dro­wej, elek­tro­ni­ka oraz opto­elek­tro­ni­ka, bio­fi­zy­ka, fizy­ka medycz­na, opty­ka, aku­sty­ka, astro­no­mia, inży­nie­ria mate­ria­ło­wa i z wie­lu innych.

Uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji zapre­zen­to­wa­li swo­je pra­ce pod­czas pię­ciu sesji ple­nar­nych oraz sesji pla­ka­to­wej. Dodat­ko­wo zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne warsz­ta­ty na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki. Cie­szy­ły się one bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem uczest­ni­ków. O wyso­kim pozio­mie kon­fe­ren­cji świad­czy udział wybit­nych spe­cja­li­stów z pol­skich insty­tu­cji badaw­czych, uczel­ni oraz firm. Wykład inau­gu­ra­cyj­ny popro­wa­dził prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski, pro­rek­tor ds. nauko­wych. Pro­fe­sor przed­sta­wił taj­ni­ki che­mii we wszech­świe­cie oraz uka­zał praw­dę o mani­pu­la­cjach dzien­ni­kar­skich w dzie­dzi­nie che­mii spo­żyw­czej i gospo­dar­czej. Kolej­ny gość spe­cjal­ny, świa­to­wej reno­my nauko­wiec prof. dr hab. inż. Anto­ni Rogal­ski, dzie­kan Wydzia­łu IV Nauk Tech­nicz­nych PAN poru­szył temat histo­rycz­ne­go spoj­rze­nia na roz­wój detek­to­rów pod­czer­wie­ni. Nato­miast dyrek­tor Cen­trum Fizy­ki Teo­re­tycz­nej PAN, dr hab. Lech Man­kie­wicz opo­wie­dział o moż­li­wo­ściach odby­cia stu­diów dok­to­ranc­kich w dzie­dzi­nach fizy­ki teo­re­tycz­nej i mate­ma­tycz­nej, a tak­że astro­fi­zy­ki i kosmo­lo­gii. Z kolei prof. dr. hab. Jerzy Wołow­ski z Insty­tu­tu Fizy­ki Pla­zmy i Lase­ro­wej Mikro­syn­te­zy przy­bli­żył uczest­ni­kom taj­ni­ki kon­tro­lo­wa­nej fuzji jądro­wej moż­li­wej do wyko­rzy­sta­nia do pro­duk­cji ener­gii bez­piecz­nej dla ludz­ko­ści i śro­do­wi­ska. Uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji mie­li rów­nież moż­li­wość zapo­zna­nia się z nauką od stro­ny prze­my­sło­wej, a to dzię­ki patro­na­tom firm Vigo Sys­tem S.A. oraz Open­Stax Pol­ska.

Pod­czas corocz­nej sesji spra­woz­daw­czej Kół Nauko­wych Fizy­ków, przed­sta­wi­cie­le kół z całej Pol­ski przed­sta­wi­li swo­je osią­gnię­cia i pla­ny na przy­szłość. Podzie­li­li się swo­imi doświad­cze­nia­mi oraz wspól­nie wybra­li gospo­da­rzy kolej­nych dwóch edy­cji OSKNF.

Kon­fe­ren­cję zakoń­czy­ło wystą­pie­nie pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­ny Tykar­skiej, któ­ra wrę­czy­ła nagro­dy lau­re­atom w kate­go­riach pre­zen­ta­cja oraz pla­kat. Komi­sja w skła­dzie dr inż. Anna Kurzych, dr inż. Michał Dudek, dr inż. Prze­my­sław Mora­wiak, mgr inż. Olga Mar­kow­ska bar­dzo wyso­ko oce­ni­ła poziom tego­rocz­nych nagro­dzo­nych wystą­pień oraz pre­zen­ta­cji pla­ka­to­wych. Komi­sja nagro­dzi­ła nastę­pu­ją­ce pra­ce:

W kate­go­rii pre­zen­ta­cja:

 • I miej­sce: Miko­łaj Lewan­dow­ski, Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, temat: „Loso­we spa­ce­ry kwan­to­we z mone­tą zależ­ną od poło­że­nia”;
 • II miej­sce: Wio­le­ta Rzę­sa, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, temat: „Tam się­gaj, gdzie wzrok nie się­ga – ana­li­za kore­la­cyj­na par czą­stek kaon-deu­te­ron”;
 • III miej­sce: Mate­usz Gala, Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Kra­ko­wie, temat: „Symu­la­cja roz­kła­du naprę­żeń w sta­wie bio­dro­wym z wyko­rzy­sta­niem meto­dy ele­men­tów skoń­czo­nych”;
 • Wyróż­nie­nie: Jaro­sław Ste­phan, Uni­wer­sy­tet Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu, temat: „Pro­to­gwiaz­dy z prze­glą­dów VANDAM i Her­schel Hi-GAL l=220°, w zakre­sie fal mili­me­tro­wych”.

W kate­go­rii pla­kat:

 • I miej­sce: Agniesz­ka Kamiń­ska, Uni­wer­sy­tet Gdań­ski, temat: „Bada­nia spek­tro­sko­po­we kom­plek­sów inklu­zyj­nych estru mety­lo­we­go kwa­su o-metok­sy p-mety­lo­ami­no­ben­zo­eso­we­go z β-cyklo­dek­stry­na­mi”;
 • II miej­sce: Szy­mon Mota­ła, Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, temat: „Pro­to­typ, wyko­na­nie i opro­gra­mo­wa­nie urzą­dze­nia do moni­to­ro­wa­nia ryt­mu pra­cy ser­ca z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii dru­ku 3D”;
 • III miej­sce: Mar­cin Sub­o­to­wicz, Poli­tech­ni­ka Gdań­ska, temat: „Wid­ma elek­tro­ab­sorp­cji orga­nicz­ne­go kom­plek­su rute­nu [Ru(bpy)3]2+2PF6-”;
 • Wyróż­nie­nie: Jakub Wój­cic­ki, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, temat: „Bada­nie widm elek­tro­no­we­go rezo­nan­su para­ma­gne­tycz­ne­go i UV cukrów na potrze­by dozy­me­trii pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go”.

Orga­ni­za­to­rzy XVII Ogól­no­pol­skiej Sesji Kół Nauko­wych Fizy­ków skła­da­ją podzię­ko­wa­nia za patro­nat mery­to­rycz­ny oraz finan­so­wy: prof. dr. hab. inż. Sta­ni­sła­wo­wi Cudzi­ło, prof. dr. hab. inż. Krzysz­to­fo­wi Czu­pryń­skie­mu, dr hab. inż. Marze­nie Tykar­skiej, prof. dr. hab. inż. Anto­nie­mu Rogal­skie­mu, dr. hab. Lecho­wi Man­kie­wi­czo­wi, prof. dr. hab. Jerze­mu Wołow­skie­mu, Kor­dia­no­wi Lip­skie­mu, Łuka­szo­wi Kubi­szyn, Pau­li­nie Szczu­ciń­skiej.

W skład komi­te­tu orga­ni­za­cyj­ne­go kon­fe­ren­cji weszli zarów­no doświad­cze­ni, jak i nowi człon­ko­wie koła: mgr inż. Kata­rzy­na Gała­dyk, pchor. Bar­tło­miej Gibu­ła, mgr inż. Emi­lia Gomół­ka, mgr inż. Iwo­na Jaku­bow­ska, mgr inż. Alek­san­dra Kal­bar­czyk, mgr inż. Joan­na Korec, mgr inż. Joan­na Moś, pchor. Tomasz Okoń, mgr inż. Nata­lia Przy­bysz, mgr inż. Rena­ta Zawi­sza. Prze­wod­ni­czą­cą komi­te­tu była mgr inż. Olga Mar­kow­ska, a opie­ku­nem nauko­wym dr inż. Anna Kurzych.

Wię­cej na stro­nie XVII OSKNF: http://​osknf​.wtc​.wat​.edu​.pl/

Komi­tet Orga­ni­za­cyj­ny OSKNF

Puchar Kościeliska

wpis w: SWF | 0

Set­na rocz­ni­ca odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści to nie tyl­ko oka­zja do świę­to­wa­nia w gro­nie naj­bliż­szych, ale rów­nież spo­sob­ność do dzie­le­nia się rado­ścią z inny­mi pod­czas zawo­dów spor­to­wych. To wła­śnie uczcze­nie 100 rocz­ni­cy Odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści było moty­wem prze­wod­nim szó­stej już edy­cji zawo­dów o Puchar Koście­li­ska w bie­gach nar­ciar­skich. W zawo­dach wzię­ło udział rekor­do­wo dużo osób, bo aż 192 zawod­ni­ków i zawod­ni­czek. Pętla wiją­ca się po koście­li­skich łąkach mia­ła dłu­gość 2,5km. Męż­czyź­ni mie­li do poko­na­nia czte­ry okrą­że­nia, a kobie­ty dwa. Bieg odbył się tech­ni­ką kla­sycz­ną ze star­tu wspól­ne­go. Była to edy­cja wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla przed­sta­wi­cie­li Służb Mun­du­ro­wych, dla któ­rych zosta­ła utwo­rzo­na dodat­ko­wa kate­go­ria. W niej kla­sy­fi­ko­wa­ni zosta­li przed­sta­wi­cie­le Woj­ska Pol­skie­go, Poli­cji, Stra­ży Gra­nicz­nej, Stra­ży Pożar­nej, Służ­by Wię­zien­nej, Służ­by Cel­nej, Służ­by Leśnej oraz Stra­ży Miej­skiej. Po raz pierw­szy wśród uczest­ni­ków bie­gu poja­wi­ła się repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skła­dzie: ppłk Jacek Kijew­ski, mgr Wal­de­mar Lachow­ski, mgr Artur Gru­ba, mgr Dariusz Sokal­ski, sierż. pchor. Joan­na Biskup oraz szer. pchor. Jan Zie­lon­ka. Dru­ży­na WAT-u wyka­za­ła się ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niem oraz wolą wal­ki, a zawod­ni­cy nie odsta­wa­li od naj­lep­szych i wal­czy­li o miej­sca w czo­łów­ce. Nale­ży zwró­cić uwa­gę na naj­lep­sze­go wśród męskich repre­zen­tan­tów mgr Dariu­sza Sokal­skie­go, któ­ry ze stra­tą zale­d­wie 4 minut do podium, uzy­skał bar­dzo dobre 7 miej­sce w kate­go­rii Służb Mun­du­ro­wych. Dru­ży­no­wo Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na upla­so­wa­ła się w czo­łów­ce zawo­dów, a orga­ni­za­to­rzy doce­ni­li licz­ny udział oraz zaan­ga­żo­wa­nie i zapro­si­li stu­den­tów mun­du­ro­wych Aka­de­mii do udzia­łu w kolej­nych edy­cjach bie­gu.

Tekst i zdję­cia: sierż. pchor. Joan­na Biskup

Piłkarki WAT wicemistrzyniami Futsalowego Pucharu Polski

wpis w: SWF | 0

Finał roz­gry­wek Fut­sa­lo­we­go Pucha­ru Pol­ski Kobiet na szcze­blu Mazo­wiec­kie­go Związ­ku Pił­ki Noż­nej odby­wa­ją­cy się w hali spor­to­wej w Górz­nie (k. Gar­wo­li­na) w dniu 15.12.2018 r. dostar­czył bar­dzo dużo spor­to­wych wra­żeń i emo­cji. W tur­nie­ju fina­ło­wym wzię­ły udział trzy naj­lep­sze dru­ży­ny fazy eli­mi­na­cyj­nej – Wil­ga Gar­wo­lin, Zamły­nie Radom oraz WAT War­sza­wa. Roz­gryw­ki zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne sys­te­mem „każ­dy z każ­dym”. W pierw­szym, bar­dzo trud­nym meczu nasze pił­kar­ki nie­ste­ty ule­gły póź­niej­szym mistrzy­niom, zawod­nicz­kom z Rado­mia. Po zale­d­wie pięt­na­sto­mi­nu­to­wej prze­rwie przy­stą­pi­ły do dru­gie­go meczu, któ­ry po bar­dzo zacię­tej wal­ce wygra­ły, zdo­by­wa­jąc tym samym dru­gie miej­sce w tych roz­gryw­kach.

Repre­zen­ta­cja WAT War­sza­wa wystą­pi­ła w skła­dzie:

 • sierż. pchor. Elż­bie­ta Bede­nak, WME
 • Moni­ka Chod­kie­wicz, WCY
 • kpr. pchor. Ange­li­ka Chu­da, WIG
 • mgr inż. Justy­na Jonik, WTC
 • st. szer. pchor. Emi­lia Kozłow­ska, WMT
 • st. szer. pchor. Nata­lia Sta­nios, WEL
 • szer. pchor. Kata­rzy­na Ste­fa­nik, WEL
 • st. szer. pchor. Klau­dia Szwast, WLO
 • Wero­ni­ka Wój­cic­ka, WCY

Tre­ne­rem repre­zen­ta­cji WAT War­sza­wa jest mgr Piotr Fie­do­ruk.

 

Tekst i zdję­cia: mgr Piotr Fie­do­ruk

Naukowcy WAT na COP24

wpis w: Aktualności | 0

Z ini­cja­ty­wy Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Geo­ter­micz­ne­go, współ­pra­cu­ją­ce­go z pol­skim Mini­ster­stwem Śro­do­wi­ska, na Szczyt Kli­ma­tycz­ny w Kato­wi­cach zosta­li zapro­sze­ni pra­cow­ni­cy Insty­tu­tu Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa i Obron­no­ści Wydzia­łu Logi­sty­ki WAT, dr Kata­rzy­na Świerszcz i dr inż. Bog­dan Ćwik. 

W czwar­tek 13 grud­nia w ramach tzw. „The Heating Day” zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła sesja nt. „Geo­ther­mal Ener­gy in Poland – per­spec­ti­ves of low-emis­sion heating for cli­ma­te miti­ga­tion and susta­ina­ble deve­lop­ment”, któ­rej prze­wod­ni­czy­li: pre­zes Zarzą­du Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Geo­ter­micz­ne­go prof. dr hab. inż. Beata Kępiń­ska, dr Ewa Kurow­ska repre­zen­tu­ją­ca Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Geo­ter­micz­ne oraz Grze­gorz Burek z Glo­bE­ner­gia.

Przed­sta­wi­cie­le WAT uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu, któ­re­mu prze­wod­ni­czył Ova­is Sar­mad, UN Cli­ma­te Chan­ge Depu­ty Exe­cu­ti­ve Secre­ta­ry. Cie­ka­wa wymia­na doświad­czeń mia­ła miej­sce z przed­sta­wi­cie­la­mi Mini­ster­stwa Śro­do­wi­ska i Ochro­ny Natu­ry Kame­ru­nu oraz Far­ha­na Tabas­sum Yamin z Wysp Mar­shal­la, prze­wod­ni­czą­cą sekre­ta­ria­tu ONZ dla Obsza­ru Azji i Pacy­fi­ku. W dys­ku­sji zabra­ny został głos doty­czą­cy moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia zaso­bów geo­ter­mal­nych do zmniej­sze­nia ubó­stwa ener­ge­tycz­ne­go i jego wpły­wu na poziom zanie­czysz­cze­nia powie­trza (dr Kata­rzy­na Świerszcz) oraz moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia ener­gii geo­ter­mal­nej w sys­te­mach obron­nych (dr inż. Bog­dan Ćwik).

Bog­dan Ćwik, Kata­rzy­na Świerszcz

Spotkanie wigilijne

wpis w: Aktualności | 0

„Czas Świąt Boże­go Naro­dze­nia to okres, kie­dy rośnie tem­pe­ra­tu­ra pozy­tyw­nych uczuć, wie­le dobra się wyda­rza. Poma­ga­ją nam w tym świą­tecz­ne zwy­cza­je. Trze­ba jed­nak mieć odwa­gę na głęb­szą reflek­sję” – tymi sło­wa­mi Biskup Polo­wy WP JE gen. bryg. dr Józef Guz­dek roz­po­czął prze­sła­nie skie­ro­wa­ne do spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej WAT, pod­czas uro­czy­ste­go spo­tka­nia wigi­lij­ne­go w Aka­de­mii. Życze­nia spo­koj­nych i rodzin­nych Świąt Boże­go Naro­dze­nia wszyst­kim pra­cow­ni­kom i stu­den­tom zło­żył JM Rek­tor-Komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Prze­sła­nie Bisku­pa zawie­ra­ło głę­bo­kie tre­ści jed­ne­go z Ojców Kościo­ła. „Bez wąt­pie­nia w tym pięk­nym okre­sie war­to zadać sobie pyta­nie czy sza­nu­ję swo­ją god­ność? Stu­den­ta, mło­de­go czło­wie­ka. Bo wie­my, że kie­dy ta god­ność jest pode­pta­na, nie­usza­no­wa­na to prze­gry­wa­my swo­je życie. To start w doro­słe życie jest nie­moż­li­wy, a nawet cza­sem koń­czy się dra­ma­tycz­nie. To jest czas, aby­śmy doro­śli, zaj­mu­ją­cy róż­ne sta­no­wi­ska, pozy­cje spo­łecz­ne, zada­li sobie pyta­nie – czy ja sza­nu­ję god­ność dru­gie­go czło­wie­ka, czy ktoś prze­ze mnie nie pła­kał, czy nie był poni­żo­ny? (…) Ile jest łez, dla­te­go, że czło­wiek nie widzi w dru­gim czło­wie­ka i bliź­nie­go, że zapo­mi­na o ewan­ge­licz­nej zasa­dzie – Wszyst­ko co byście chcie­li, żeby wam ludzie czy­ni­li, i wy im czyń­cie. (…) To wiel­ka spra­wa być czło­wie­kiem. Życz­my sobie, żeby­śmy naszy­mi sło­wa­mi i czy­na­mi nigdy temu nie zaprze­czy­li. Pro­śmy więc o głę­bo­kie, rado­sne, mądre prze­ży­cie cza­su Świąt Boże­go Naro­dze­nia i przede wszyst­kim o zgłę­bie­nie praw­dy o swo­jej god­no­ści i god­no­ści dru­gie­go czło­wie­ka” – kon­ty­nu­ował Biskup Polo­wy WP gen. bryg. dr Józef Guz­dek.  

Krót­kie pod­su­mo­wa­nie mija­ją­ce­go roku i pla­ny na nad­cho­dzą­cy, wypeł­ni­ły prze­mó­wie­nie JM Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT. „Jest to szcze­gól­ny czas. Czas reflek­sji. Dla­te­go war­to wspo­mnieć, że ten rok, mimo, że był rokiem trud­nym, to w mojej oce­nie i myślę, że w oce­nie wie­lu z was był rokiem pomyśl­nym. Uda­ło nam się wie­le pla­nów zre­ali­zo­wać, wie­le inwe­sty­cji i pro­jek­tów zakoń­czy­li­śmy pomyśl­nie. Zdo­by­li­śmy spo­ro nowych pro­jek­tów. Muszę pod­kre­ślić duży wysi­łek naszej kadry nauko­wo-dydak­tycz­nej zwią­za­ny ze zwięk­szo­ny­mi nabo­ra­mi, zwłasz­cza stu­den­tów mun­du­ro­wych. Ten rok to rów­nież i mój suk­ces, któ­ry widać na pago­nach moje­go mun­du­ru. Dla­te­go chciał­bym podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy się do tego przy­czy­ni­li, bo to dzię­ki Pań­stwu ziści­ło się, że komen­dan­tem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej ponow­nie jest gene­rał. Za to wszyst­ko bar­dzo dzię­ku­ję. Przed nami nowy rok, nowe wyzwa­nia, któ­rych reali­za­cja w zasa­dzie już się zaczę­ła. To przede wszyst­kim wej­ście Usta­wy 2.0 i reor­ga­ni­za­cja naszej uczel­ni. To tak­że potrze­ba rezy­gna­cji z wła­snej ambi­cji na korzyść całej uczel­ni. Całym naszym wysił­kiem powin­ni­śmy wspie­rać te poczy­na­nia, któ­re słu­żą dobru Aka­de­mii. Dla­te­go w nowym nad­cho­dzą­cym roku życzę Pań­stwu i sobie speł­nie­nia pla­nów, marzeń, dobre­go zdro­wia, wyso­kich wyni­ków w dydak­ty­ce i w nauce oraz reali­za­cji wszyst­kich zamie­rzeń, żeby­śmy ten nad­cho­dzą­cy rok mogli rów­nież zali­czyć do lat  uda­nych” – mówił gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Po odczy­ta­niu przez pod­cho­rą­żych ewan­ge­lii i modli­twy, spo­łecz­ność aka­de­mic­ka podzie­li­ła się pobło­go­sła­wio­nym przez Bisku­pa Polo­we­go opłat­kiem. Kolę­dy w pięk­nej aran­ża­cji wyko­nał Chór Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, a na wigi­lij­nym sto­le nie zabra­kło tra­dy­cyj­nych świą­tecz­nych potraw. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li komen­da, przed­sta­wi­cie­le wydzia­łów aka­de­mic­kich, pra­cow­ni­cy admi­ni­stra­cji oraz stu­den­ci woj­sko­wi i cywil­ni.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

Szlachetna Paczka od żołnierzy z WAT

wpis w: Aktualności | 0

Żoł­nie­rze oraz stu­den­ci z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej włą­czy­li się w ogól­no­pol­ską akcję Szla­chet­nej Pacz­ki. Dzię­ki zebra­nym arty­ku­łom pomo­gli potrze­bu­ją­cej rodzi­nie, doświad­czo­nej przez cho­ro­bę. W pacz­kach zna­la­zły się nie tyl­ko przed­mio­ty codzien­ne­go użyt­ku, ale rów­nież takie, któ­re pozwo­lą rodzi­nie miło spę­dzić Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia. Rodzi­na otrzy­ma­ła węgiel, środ­ki czy­sto­ści oraz żyw­ność. Wszyst­ko to spra­wi­ło wiel­ką radość naszym obda­ro­wa­nym, a ręcz­nie wyko­na­ne bomb­ki na cho­in­kę wywo­ła­ły wzru­sze­nie.

Dzię­ki zebra­nym przez żoł­nie­rzy WAT fun­du­szom moż­li­wa była pomoc jesz­cze jed­nej potrze­bu­ją­cej rodzi­nie. Otrzy­ma­ła ona węgiel, mate­ria­ły na odbu­do­wę znisz­czo­ne­go pie­ca, żyw­ność i sprzę­ty gospo­dar­stwa domo­we­go. Były to rze­czy, któ­rych potrze­bo­wa­li naj­bar­dziej. Rodzi­na ucie­szy­ła się rów­nież bar­dzo z obu­wia i odzie­ży, na któ­re czę­sto bra­ku­je jej pie­nię­dzy. Cie­pły swe­ter i wyma­rzo­na maszyn­ka do wło­sów spra­wi­ły wiel­ką radość chłop­cu z tej rodzi­ny.

Dla obda­ro­wa­nych rodzin Szla­chet­na Pacz­ka to praw­dzi­we szczę­ście, czę­sto odmie­nia­ją­ce ich cięż­ką sytu­ację. Dla­te­go war­to poma­gać, na mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści, gdyż złą­czo­ne siły mają wiel­ką moc i wyda­ją pięk­ny owoc.

Szla­chet­na Pacz­ka to ogól­no­pol­ski pro­jekt spo­łecz­ny, któ­re­go głów­nym celem jest mate­rial­na pomoc rodzi­nom i oso­bom star­szym znaj­du­ją­cym się w trud­nej sytu­acji życio­wej. Co roku przed Świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia wolon­ta­riu­sze prze­ka­zu­ją potrze­bu­ją­cym pacz­ki przy­go­to­wa­ne przez dar­czyń­ców.

Tekst i zdję­cia: Edy­ta Woj­da

Setna szkoła objęta patronatem naukowo-dydaktycznym WAT

wpis w: Aktualności | 0

Pre­zen­ta­cja poten­cja­łu nauko­wo-dydak­tycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, jej osią­gnięć badaw­czych oraz histo­rii, roz­po­czę­ła spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­la­mi władz samo­rzą­do­wych i dyrek­cją Zespo­łu Szkół Trans­por­to­wo-Komu­ni­ka­cyj­nych im. Tade­usza Kościusz­ki w Lubli­nie. Celem wizy­ty dele­ga­cji w WAT było pod­pi­sa­nie poro­zu­mie­nia o współ­pra­cy, w ramach któ­re­go uczel­nia obję­ła patro­na­tem uczniów lubel­skiej szko­ły.

Dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest to już set­na szko­ła (czwar­ta z Lubli­na), nad któ­rą uczel­nia obję­ła patro­nat – tym bar­dziej wyjąt­ko­wy, bo w roku jubi­le­uszu odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Opie­ka WAT nad szko­ła­mi to nie tyl­ko dzia­łal­ność nauko­wo-dydak­tycz­na, to rów­nież krze­wie­nie wśród mło­dzie­ży wszyst­kich war­to­ści, któ­re przy­świe­ca­ją naszym stu­den­tom, pod­cho­rą­żym, przy­szłym ofi­ce­rom WP.

W spo­tka­niu 11 grud­nia uczest­ni­czy­li: dyrek­tor Zespo­łu Szkół Anna Waw­ruch-Lis, zastęp­ca pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin Mariusz Banach, a ze stro­ny WAT – pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król, pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, kie­row­nik Dzia­łu Spraw Stu­denc­kich mgr Mał­go­rza­ta Pod­biel­ska oraz koor­dy­na­tor współ­pra­cy mgr inż. Wie­sław Szczy­giel­ski.

Zespół Szkół Trans­por­to­wo-Komu­ni­ka­cyj­nych im. Tade­usza Kościusz­ki w Lubli­nie to pla­ców­ka, kon­cen­tru­ją­ca się na kształ­ce­niu w okre­ślo­nych zawo­dach, ale stwa­rza­ją­ca rów­nież mło­dzie­ży per­spek­ty­wy pod­ję­cia stu­diów. „Kształ­ci­my obec­nie na sze­ściu kie­run­kach: logi­styk, eks­pe­dy­tor, tech­nik infor­ma­tyk, tech­nik mecha­tro­nik, tech­nik trans­por­tu kole­jo­we­go i tech­nik elek­tro­ener­ge­tyk trans­por­tu szy­no­we­go. Wszyst­kie te kie­run­ki są zwią­za­ne z sze­ro­ko rozu­mia­ny­mi trans­por­tem i komu­ni­ka­cją. Do szko­ły przy­cho­dzą coraz lep­si ucznio­wie. Coraz wię­cej mło­dzie­ży doce­nia kształ­ce­nie zawo­do­we, kształ­ce­nie tech­nicz­ne. (…) Ponie­waż mamy mło­dzież, któ­ra chce dalej kon­ty­nu­ować naukę to poka­zu­je­my im peł­ne spek­trum moż­li­wo­ści. WAT jest postrze­ga­ny jako uczel­nia o wyso­kim pre­sti­żu i bar­dzo dużej reno­mie, stąd nasi ucznio­wie czę­sto uwa­ża­ją, że jest uczel­nią poza zasię­giem ich moż­li­wo­ści. Chce­my im poka­zać, że tak nie jest, bo WAT jest przy­ja­zną i bar­dzo inte­re­su­ją­cą uczel­nią w per­spek­ty­wie dal­sze­go kształ­ce­nia” – mówi­ła pod­czas spo­tka­nia dyrek­tor Anna Waw­ruch-Lis.

„W Lubli­nie dopro­wa­dzi­li­śmy do pew­nej cen­tra­li­za­cji szkół tech­nicz­nych. Tak, żeby stwo­rzyć sil­ne ośrod­ki. Ale wyma­ga­ją one dwóch skład­ni­ków. Pierw­szy to kadra, któ­rą mamy dobrą, dru­gi to sprzęt. Sta­ra­my się cią­gle wypo­sa­żać te szko­ły. Trud­no dzi­siaj uczyć np. mecha­tro­ni­ki, jeże­li nie pozwo­li się ucznio­wi pra­co­wać na obra­biar­ce CNC. W związ­ku z tym takie urzą­dze­nia kupu­je­my. (…) Zale­ży nam bar­dzo na tym, żeby nasze szko­ły tech­nicz­ne, zawo­do­we otwie­rać rów­nież na współ­pra­cę z insty­tu­cja­mi taki­mi jak WAT. (…) Otwie­ra­my nasze mia­sto na współ­pra­cę w Pol­sce i w Euro­pie, stąd dzi­siej­sza uro­czy­stość bar­dzo się wpi­su­je w to wszyst­ko, co sta­no­wi cen­trum naszych dzia­łań” – dodał zastęp­ca pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin Piotr Banach.

Pod­pi­sa­na umo­wa zakła­da wspól­ne dzia­ła­nia na rzecz roz­wo­ju i edu­ka­cji mło­dzie­ży, pro­pa­go­wa­nie wie­dzy poli­tech­nicz­nej i z zakre­su woj­sko­wo­ści oraz przy­go­to­wa­nie przy­szłych kadr na potrze­by pol­skiej nauki, gospo­dar­ki oraz pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa. Dzię­ki pod­pi­sa­ne­mu poro­zu­mie­niu i obję­ciu pla­ców­ki patro­na­tem WAT, mło­dzież będzie mia­ła moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez nauczy­cie­li aka­de­mic­kich oraz w impre­zach nauko­wych, edu­ka­cyj­nych i kul­tu­ral­nych orga­ni­zo­wa­nych przez Aka­de­mię. Ponad­to ucznio­wie klas matu­ral­nych zosta­ną zapro­sze­ni do udzia­łu w pra­cach uczel­nia­nych kół nauko­wych.

Na zakoń­cze­nie wizy­ty w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, dele­ga­cja zapo­zna­ła się z pra­ca­mi nauko­wo-badaw­czy­mi pro­wa­dzo­ny­mi w Labo­ra­to­rium Zobra­zo­wa­nia Wiel­ko­for­ma­to­we­go oraz Symu­la­cji Roz­sze­rzo­nej na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki i w Insty­tu­cie Budo­wy Maszyn Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go.

Obec­nie z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną współ­pra­cu­je już 100 szkół lub zespo­łów szkół śred­nich. Tego typu przed­się­wzię­cia są bar­dzo dobrą oka­zją do pro­mo­wa­nia Aka­de­mii wśród mło­dzie­ży, któ­ra w nie­da­le­kiej przy­szło­ści sta­nie przed trud­nym wybo­rem kolej­nych eta­pów swo­jej edu­ka­cji. Ucznio­wie szkół obję­tych patro­na­tem naszej uczel­ni uzy­sku­ją lep­sze przy­go­to­wa­nie do pod­ję­cia stu­diów tech­nicz­nych nie tyl­ko na kie­run­kach woj­sko­wych, ale rów­nież cywil­nych.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

Współ­pra­ca WAT ze szko­ła­mi i samo­rzą­da­mi

Wykaz sygna­ta­riu­szy listów inten­cyj­nych oraz dwu­stron­nych poro­zu­mień współ­pra­cy

Wykaz szkół im. Syl­we­stra Kali­skie­go

 

Drugie miejsce dla programistów z WAT w Hackathonie+

wpis w: Aktualności | 0

Stu­den­ci Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT repre­zen­tu­ją­cy zespół Code Hus­sar w skła­dzie: Patryk Ostrow­ski, Seba­stian Szcze­pań­ski oraz Julia Chod­kie­wicz (z Koła Zain­te­re­so­wań Cyber­ne­tycz­nych) wraz z opie­ku­nem nauko­wym ppłk. dr. inż. Mariu­szem Chmie­lew­skim zaję­li dru­gie miej­sce i zdo­by­li nagro­dę finan­so­wą w wyso­ko­ści 12 000 zł w 24 mara­to­nie pro­gra­mo­wa­nia Hac­ka­thon+. Celem dwu­dnio­wych zma­gań, zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Mini­ster­stwo Inwe­sty­cji i Roz­wo­ju, było popra­wie­nie kom­for­tu życia oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, poprzez zwięk­sze­nie dostęp­no­ści usług za pomo­cą tech­no­lo­gii cyfro­wej.

Zespół stu­den­tów WAT zbu­do­wał i zapre­zen­to­wał pro­jekt Vuer, któ­ry wspie­ra i poma­ga oso­by nie­wi­do­me oraz nie­sły­szą­ce. Apli­ka­cja auto­ma­ty­zu­je pro­ce­sy audio­de­skryp­cji z wyko­rzy­sta­niem sie­ci WiFi. Sys­tem umoż­li­wia wyko­rzy­sta­nie QRko­dów do szyb­kie­go i ergo­no­micz­ne­go łącze­nia z sie­cia­mi WiFi , a następ­nie uru­cho­mie­nie funk­cjo­nal­no­ści smart­pho­nów – modu­łu text-to-spe­ech. Inspi­ra­cją do tego roz­wią­za­nia był brak odbior­ni­ków radio­wych w nowych tele­fo­nach, co znacz­nie ogra­ni­cza moż­li­wość aktyw­ne­go uczest­nic­twa osób nie­peł­no­spraw­nych w spo­łe­czeń­stwie. Kolej­nym pro­ble­mem, na któ­ry dru­ży­na zwró­ci­ła uwa­gę, są trud­no­ści osób nie­do­sły­szą­cych lub cał­ko­wi­cie nie­sły­szą­cych w miej­scach publicz­nych. Komu­ni­ka­ty takie jak np. zmia­na pero­nu, na któ­ry wjeż­dża pociąg, są poda­wa­na za pomo­cą gło­su, nie­ste­ty oso­by nie­do­sły­szą­ce mogą nie usły­szeć zapo­wie­dzi lub może ona dotrzeć nie­ter­mi­no­wo. Dla­te­go skon­stru­owa­na apli­ka­cja wykry­wa takie komu­ni­ka­ty i wyświe­tla odpo­wied­nie powia­do­mie­nia sygna­li­zu­jąc napo­tka­ne sytu­acje. Pro­jekt Vuer ma bar­dzo sze­ro­kie zasto­so­wa­nie, może pomóc wszyst­kim, nie tyl­ko oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w miej­scach takich jak: kino, teatr, sala kon­cer­to­wa, sta­dion, czy dwo­rzec.

ppłk Mariusz Chmie­lew­ski, Patryk Ostrow­ski

Uroczyste powitanie generała brygady Tadeusza Szczurka

wpis w: Aktualności | 0

Pre­zy­dent RP, Zwierzch­nik Sił Zbroj­nych Andrzej Duda mia­no­wał płk. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka, rek­to­ra-komen­dan­ta WAT na sto­pień gene­ral­ski. Akt mia­no­wa­nia został wrę­czo­ny rek­to­ro­wi przez Pre­zy­den­ta RP pod­czas obcho­dów Dnia Pod­cho­rą­że­go 29 listo­pa­da w Bel­we­de­rze. W pią­tek 30 listo­pa­da spo­łecz­ność Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej powi­ta­ła nowe­go gene­ra­ła.

Przed budyn­kiem głów­nym Aka­de­mii w obec­no­ści kom­pa­nii hono­ro­wej zebra­li się: kadra nauko­wo-dydak­tycz­na i ofi­cer­ska, stu­den­ci woj­sko­wi i cywil­ni oraz pra­cow­ni­cy uczel­ni. W imie­niu całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej życze­nia i gra­tu­la­cje z oka­zji awan­su zło­żył gene­ra­ło­wi bry­ga­dy Tade­uszo­wi Szczur­ko­wi dzie­kan Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii prof. dr hab. inż. Sta­ni­sław Cudzi­ło.

„Z ogrom­nym zado­wo­le­niem przy­ję­li­śmy dłu­go wycze­ki­wa­ną wia­do­mość o Pań­skim awan­sie na sto­pień gene­ra­ła bry­ga­dy, któ­ry istot­nie wzmac­nia sta­tus i pod­no­si pre­stiż naszej uczel­ni. Odbie­ra­my ten fakt jako szcze­gól­ny powód do dumy dla całej spo­łecz­no­ści Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że bez umie­jęt­ne­go Pań­skie­go kie­ro­wa­nia Aka­de­mią w nie­zwy­kle trud­nej i dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cej się sytu­acji poli­tycz­no-nauko­wo-edu­ka­cyj­nej, licz­ne osią­gnię­cia Aka­de­mii nie zyska­ły­by tak wyso­kiej ran­gi, a ostat­nie doko­na­nia WAT – wie­lo­krot­nie wyra­ża­ne­go uzna­nia przez naszych prze­ło­żo­nych. Awans gene­ral­ski dla Rek­to­ra-Komen­dan­ta jest jed­no­znacz­nym potwier­dze­niem i uko­ro­no­wa­niem tego uzna­nia. Zaszczyt służ­by w kor­pu­sie gene­ral­skim jest dany nie­licz­nym żoł­nie­rzom, a zatem tym cen­niej­szy i bar­dziej pożą­da­ny. Pan Panie Rek­to­rze w peł­ni na ten awans zasłu­żył nie tyl­ko z racji wspo­mnia­nych suk­ce­sów w dowo­dze­niu Aka­de­mią, ale tak­że z powo­du, że to nie wej­ście do tego eli­tar­ne­go gro­na było i jest głów­nym moto­rem Pań­skich dzia­łań, lecz dobro i pomyśl­ny roz­wój Aka­de­mii. Liczy­my, że wie­lo­krot­nie oka­zy­wa­na przez Pana tro­ska i poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści za losy Aka­de­mii jej stu­den­tów i pra­cow­ni­ków zosta­ną tym awan­sem jesz­cze pogłę­bio­ne. Bez wąt­pie­nia Pań­skie moż­li­wo­ści będą teraz dużo więk­sze, ponie­waż nie od dzi­siaj wia­do­mo, że mini­ste­rial­ne gabi­ne­ty zamknię­te przed puł­kow­ni­kiem są sze­ro­ko otwar­te przed gene­ra­łem. W imie­niu wszyst­kich pra­cow­ni­ków i stu­den­tów Aka­de­mii skła­dam ser­decz­ne gra­tu­la­cje. Życzy­my Panu Rek­to­ro­wi dużo zdro­wia i wszel­kiej pomyśl­no­ści, kolej­nych wspa­nia­łych osią­gnięć zawo­do­wych, dal­szych awan­sów i wie­le przy­jem­no­ści z peł­nio­nej służ­by, a zwłasz­cza satys­fak­cji z efek­tów dzia­łal­no­ści Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w nowej struk­tu­rze i sytu­acji praw­nej, ale nie­zmien­nie pod Pań­skim kie­row­nic­twem. Gra­tu­lu­je­my!” – powie­dział prof. Cudzi­ło.

Gene­rał Tade­usz Szczu­rek dzię­ku­jąc za tak miłe powi­ta­nie pod­kre­ślił: „To wiel­ka wzru­sza­ją­ca chwi­la, nie tyl­ko dla mnie, ale dla nas wszyst­kich. Jest to przede wszyst­kim wyróż­nie­nie dla Aka­de­mii i doce­nie­nie jej wysił­ków oraz ran­gi. Nie było­by tego wyróż­nie­nia bez wiel­kie­go wysił­ku i pra­cy nas wszyst­kich, począw­szy od komen­dy Aka­de­mii poprzez kie­row­ni­ków pod­sta­wo­wych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych i wszyst­kich pra­cow­ni­ków, któ­rzy wkła­da­ją tyle pra­cy w nasz suk­ces. To rów­nież doce­nie­nie naszych pod­cho­rą­żych, któ­rych widzi­my bar­dzo czę­sto poza Aka­de­mią. To są dodat­ko­we przed­się­wzię­cia. Dzię­ku­ję Wam pod­cho­rą­żo­wie za wczo­raj­szy dzień – kom­pa­nii hono­ro­wej i pod­od­dzia­ło­wi histo­rycz­ne­mu. Bar­dzo ład­nie wypa­dli­ście na dzie­dziń­cu Bel­we­de­ru. Ale nie tyl­ko. Mie­li­śmy ostat­nio wie­le przed­się­wzięć zwią­za­nych ze Świę­tem Nie­pod­le­gło­ści. Zawsze potra­fi­cie god­nie repre­zen­to­wać Aka­de­mię, dla­te­go za Waszym pośred­nic­twem wszyst­kim pod­cho­rą­żym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej skła­dam ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia. Ten awans gene­ral­ski jest dla mnie zobo­wią­za­niem, ale rów­nież dla nas wszyst­kich, dla­te­go ten wysi­łek, któ­ry podej­mu­je­my musi­my kon­ty­nu­ować dla dobra Aka­de­mii. Dzię­ku­ję za wszyst­ko!”

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

1 2 3 4