Strona główna » Aktualności » Zwycięstwo w Akademickich Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce

Zwycięstwo w Akademickich Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce

Bar­dzo uda­ny sezon notu­ją lek­ko­atle­ci Klu­bu Uczel­nia­ne­go AZS WAT. Po zwy­cię­stwie repre­zen­ta­cji kobiet i zaję­ciu dru­gie­go miej­sca repre­zen­ta­cji męż­czyzn w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy i Mazow­sza, oby­dwie repre­zen­ta­cje zwy­cię­ży­ły w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w typach uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych. Zawo­dy zosta­ły roze­gra­ne w minio­ny week­end w Łodzi.

Szcze­gól­ne gra­tu­la­cje nale­żą się kobie­cej repre­zen­ta­cji WAT sek­cji lek­kiej atle­ty­ki, któ­ra zaję­ła wyso­kie siód­me miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej (wśród repre­zen­tan­tów 70 uczel­ni i szkół wyż­szych) i po raz pierw­szy zwy­cię­ży­ła w kla­sy­fi­ka­cji w typach uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych.

Męska repre­zen­ta­cja skła­da­ją­ca się z sprin­te­rów (10 zawod­ni­ków), skocz­ków (2 zawod­ni­ków) i mio­ta­czy (3 zawod­ni­ków), bez bie­ga­czy na śred­nich dystan­sach, po raz kolej­ny sta­nę­ła na naj­wyż­szym stop­niu podium. Na wyróż­nie­nie zasłu­gu­je zdo­by­cie 3 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej przez szta­fe­tę 4×100 m męż­czyzn. Wyprze­dzi­ły nas tyl­ko zespo­ły AWF Kra­ków i AWF Poznań, a za nami były szta­fe­ty repre­zen­tu­ją­ce 40 uczel­ni. W kla­sy­fi­ka­cji typów uczel­ni zawod­ni­cy WAT zwy­cię­ży­li we wszyst­kich kon­ku­ren­cjach sprin­ter­skich (100, 200, 400, 4×100 m i 4×400 m). Do rywa­li­za­cji w kon­ku­ren­cji męż­czyzn przy­stą­pi­ły repre­zen­ta­cje 67 uczel­ni i szkół wyż­szych.

O dobrym przy­go­to­wa­niu i świet­nej for­mie świad­czą usta­no­wio­ne na zawo­dach rekor­dy życio­we i popra­wio­ne rekor­dy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Nowe rekor­dy WAT usta­no­wi­ły: Alek­san­dra Paw­lic­ka (100 m – 12,90 s), Justy­na Mizak (200 m – 26,85 s), Mał­go­rza­ta Czer­ska (400 m – 61,04 s), Kin­ga Reda (1500 m – 4:52,43 min), Beata War­choł, Mał­go­rza­ta Czer­ska, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Paw­lic­ka (szta­fe­ta 4×100 m – 51,16 s).

 

Meda­le zdo­by­li:

Zło­te:

 • 100 m – Szy­mon Pio­trow­ski (10,99 s)
 • 200 m – Arka­diusz Drę­żek (22,50 s)
 • 400 m – Michał Opoc­ki (50,44 s)
 • 4×100 m – Arka­diusz Drę­żek, Dawid Muzy­czuk, Arka­diusz Orzeł, Szy­mon Pio­trow­ski (42,46 s)
 • 4×400 m – Dawid Muzy­czuk, Jakub Pędzi­wiatr, Emil Czar­noc­ki, Michał Opoc­ki (3:24,94 min)
 • Skok wzwyż – Kac­per Kopeć (175 cm)

Srebr­ne:

 • 4×400 m – Beata War­choł, Nata­lia Wło­dar­czyk, Justy­na Mizak, Mał­go­rza­ta Czer­ska (4:10,43 min)
 • Skok wzwyż – Szy­mon Birt (170 cm)

Brą­zo­we:

 • 100 m – Dawid Muzy­czuk (11,11 s)
 • 400 m – Mał­go­rza­ta Czer­ska (61,04 s)
 • 4×100 m – Beata War­choł, Mał­go­rza­ta Czer­ska, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Paw­lic­ka (51,16 s)
 • Skok w dal: Wero­ni­ka Bara­nek (5,07 m).

 

W zawo­dach na czo­ło­wych miej­scach upla­so­wa­li się tak­że: 1 miej­sce: trój­skok – Domi­ni­ka Chom­czyk (11,00 m), 100 m przez płot­ki – Elwi­ra Wró­bel (17,74 s), 2 miej­sce: 110 m przez płot­ki – Szy­mon Birt (16,90 s), 3 miej­sce: trój­skok – Anna Dawi­diuk (10,34 m).

Leszek Kle­szow­ski
fot. archi­wum sek­cji LA